The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017-07-03 09:16:07

Spravodajca UMB 2/2017

Spravodajca UMB 2/2017

Spravodajca

Ročník 23 UNIVERZIT Y MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI číslo 2  jún 2017

Spravodajca Obsah

23. ročník Slovo na úvod....................................................3 Štúdium cestovného ruchu a prax ..............30
Z diára rektora ..................................................3 Obchodovanie medzi krajinami..................30
Vydáva Tri otázky pre prorektorku Pastoračná prax študentov teológie
UNIVERZITA MATEJA BELA pre pedagogickú činnosť v banskobystrickej väznici ...........................31
v Banskej Bystrici doc. PhDr. Janku Klinckovú, PhD. ................5 Fórum Študenti – Podniky – Univerzity ....32
Doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD., Preprava a právne služby
Sídlo redakcie nový dekan Pedagogickej fakulty UMB.........7 v medzinárodnom obchode .........................32
Národná 12 Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., Ľudia z (edukačnej) praxe ...........................33
974 01 Banská Bystrica doctor honoris causa UMB ............................8 Akademická Banská Bystrica........................34
Máme nových profesorov............................. 10 Univerzitná noc literatúry 2017...................35
IČO 30232295 Naši noví docenti........................................... 10 Univerzita mestu – mesto univerzite ..........36
registračné číslo MK SR EV 1116/08 Doctor honoris causa UMB znovu s nami Neplatená práca na Slovensku
štvrťročník Ján Sabol ......................................................... 11 v epicentre výskumu .....................................38
Nový projekt Horizontu 2020 na UMB Jar v nemeckom jazyku.................................38
[email protected] GENDERACTION........................................ 12 Tereziánsky deň v Župnom dome ...............39
www.umb.sk Medzinárodný projekt REPESEA Deň jazykov na EF UMB..............................40
na EF UMB..................................................... 13 Študentská literárna súťaž ............................40
REDAKČNÁ RADA Projekt RUINS ............................................... 14 Deň svätého Patrika .....................................41
Rámovanie graffiti ......................................... 14 Deň Zeme ....................................................41
Šéfredaktorka: Podpora doktorandov Jubilejné Ekologické popoludnie.................42
PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. Aktivity CEV na PdF UMB .......................... 14 30 rokov programu Erasmus........................42
Edukácia dospelých 2017 ............................. 16 Aj chodba môže učiť......................................43
Redakčná rada: Banskobystrická škola Rozhovor s Petrou Lukovskou .....................44
Ing. Jana Fukasová (FF) právnych dejín 2017 ...................................... 16 PROLAW 2017
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. (FPV) Školská geografia – súčasnosť a perspektívy...17 Študentská medzinárodná vedecká
Ing. Eva Hupková (PdF) Svetový deň sociálnej práce na PdF ............ 18 konferencia ..................................................... 46
JUDr. Jana Muránska, PhD. (PrF) AGROKONFERA.......................................... 19 Spoločná študentská vedecká konferencia ..47
PaedDr. Mária Rošteková, PhD. (FPVMV) Slovensko diskutuje o EÚ ............................. 20 Naši jubilanti ..................................................47
Monika Tomášiková (EF) Budúcnosť vzťahov Ruska a Európskej únie.. 21 Padlý K/kráľ v Banskej Bystrici....................48
Hodnotenie predsedníctiev v Rade Európskej Študentské divadelné predstavenie .............49
Jazykový redaktor: únie v roku 2016 .....................................................21 Fotografická súťaž Okom geografa..............49
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. Hospodárska diplomacia Francúzska na ŠVOUČ ...........................................................50
Slovensku........................................................ 22 Študenti v tyrkysových tričkách ..................51
Grafická úprava: Dr. F. Briganti na Právnickej fakulte UMB .... 22 VJECNA .........................................................52
Mgr. art. Zuzana Ceglédyová Intenzívny kurz amerického práva.............. 22 Basketbalistky UMB opäť bronzové............52
Andrew Chesterman na UMB..................... 24 UMB Hockey Team.......................................53
Tlač Francúzske prezidentské voľby 2017 očami Futbalisti majstrami Slovenska ....................54
EQUILIBRIA, s. r. o., Košice francúzskeho sociológa................................. 24 Detská atletika na UMB................................54
O service learningu Svetové plávanie.............................................55
Fotografie na Univerzite Mateja Bela ............................ 25 Majstrovstvá študentov UMB v tenise.............56
archív UMB Ekonómovia v Maďarsku.............................. 26 Súťaž silákov...................................................56
Politológovia vo Viedni................................. 26 Banskobystrické gymnastické dni ...............57
Príspevky môžete posielať Geografi vo Francúzsku............................. 27 Fakultný deň FPVMV...................................57
elektronickou poštou na adresu: Medzinárodný týždeň v Budapešti.............. 28 SAIA informuje..............................................58
[email protected] Spolupráca s Windesheim University Rozlúčili sme sa .............................................59
pokračuje ........................................................ 29
Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme
a nevraciame. Redakcia si vyhradzu-
je právo príspevky krátiť, redakčne
upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah
príspevku zodpovedá autor.

ISSN 1339 - 6749

2

Slovo na úvod vedeckých konferenciách a ich významnosti prispievajú jednotlivé
fakulty. Univerzita hosťovala významné osobnosti zahraničného
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vedeckého života i vládnych predstaviteľov, ktorí obohatili akade-
milé študentky, milí študenti, mickú pospolitosť svojimi myšlienkami, názormi a podnetmi.
priatelia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
čitateľky a čitatelia. Pozornosť venujeme komunitnému vzdelávaniu ako tretiemu
poslaniu univerzity aj prepojeniu štúdia a praxe.
Ponúkané číslo nášho univerzitného časopisu prichádza k vám
v čase, keď sa akademický rok končí finišom sústreďujúcim sa na Zahraničný vplyv na vysokoškolské štúdium a rozvoj vedy
skúškové obdobie, ale tiež na radosť z  úspechov alebo poučenie potvrdzujú tiež fóra, ktorých sa naši študenti a  kolegovia aktív-
z neprívetivej situácie. ne zúčastňujú a vďaka nim ponímajú fungovanie sveta ako Petra
Lukovská, jedna z našich výnimočných študentiek.
Prichádza obdobie dovoleniek, nech je pre vás zaslúženým ča-
som oddychu, časom načerpať potrebné sily a naplniť prázdninové Vynikajúci študenti sú pre univerzitu mimoriadnym potešením
šťastie. a úspešní absolventi môžu byť pre študujúcich motivátormi nielen
v pracovitosti a húževnatosti, ale aj zanietenosti pre vec a vedomej
Čím a  ako žila naša univerzita v  druhej polovici letného se- pokore. Študenti sa radi delia so svojou invenciou a odhodlaním
mestra? Českému profesorovi Jaroslavovi Smítalovi udelil rektor k zmysluplnosti svojich aktivít, rozvíjajúcich znalosti, vedomosti,
čestný titul doctor honoris causa, prezident SR vymenoval nových cítenie, ducha i telo.
profesorov, medzi nimi aj dvoch banskobystrických, ďalší naši ko-
legovia sú obohatení docentským titulom. Pokračujeme v nových Šport a umenie majú znamenité miesto aj v medzinárodnom
rubrikách: Tri otázky pre – tentokrát prorektorku pre pedagogickú kontexte a úspechy našich študentov hrejú zvlášť.
činnosť docentku Janku Klinckovú a v rubrike Doctor honoris cau-
sa UMB znovu s nami prijal otázky profesor Ján Sabol. Dekanskú Pozornosť sa venuje aj spolupráci univerzity s inými organizácia-
insígniu jednej z najstarších fakúlt našej univerzity prevzal docent mi a prepojeniu rôznych korporácií na mestskej i národnej úrovni.
Štefan Porubský.
Miesto patrí aj tým, ktorí nás predišli, stihli však vykonať mo-
Každý úspech vo vede je začiatkom nového zápasu o naplnenie hutné dielo a stopu ľudskosti zanechať v študentoch i kolegoch.
ďalších a ďalších hypotéz, zároveň radosťou z priznania nových ve-
deckých projektov a získania finančných prostriedkov. Naši kolego- Vážení čitatelia,
via sú najnovšie aj riešiteľmi projektov Horizont 2020, REPESEA, bolo pre mňa potešením naznačiť vám profil druhého čís-
ako aj projektov RUINS, FRAME GRAFFITI. Svoje fungovanie
predstavuje Centrum edukačného výskumu na Pedagogickej fa- la tohtoročného Spravodajcu, v  ktorom sa spájajú spoločné
kulte, do mozaiky informácií o organizovaných medzinárodných hodnoty a  spoločné vízie našej alma mater – Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici, ktorej štvrťstoročie jestvovania si pripo-
menieme na slávnosti spojenej s  otvorením akademického roka
2017/2018 v aule Beliana 3. októbra 2017.

Slavomíra Očenášová-Štrbová

z diára rektora...

6. 4. 2017 21. 4. 2017
Zúčastnil sa na slávnostnom zasadnutí Zúčastnil sa na zasadnutí Dozornej
pri príležitosti 669. výročia založenia rady Inštitútu Slovenskej rektorskej
Karlovej univerzity v Prahe konferencie

3. 4 .2017 10. 4. 2017 24. 4. 2017
Zúčastnil sa na medzinárodnej študentskej Zúčastnil sa na pracovnom stretnutí Zúčastnil sa na zasadnutí Slovenskej
vedeckej konferencii PROLAW na MŠVVŠ SR v Bratislave rektorskej konferencie

4. 4.2017 11. 4. 2017 25. 4. 2017
Prijal univerzitný spevácky zbor Mladosť Zúčastnil sa na finálovom zápase Zúčastnil sa na pracovnom
univerzitného hokejového tímu v rámci rokovaní v Moskve s predstaviteľmi
5. 4. 2017 Európskej univerzitnej hokejovej ligy Gazprombanky a zástupcom
Prijal MUDr. Karola Miku pri Katedry ekonomiky a bankovníctva
príležitosti jeho významného životného 20. 4. 2017 Moskovského štátneho inštitútu
jubilea a dlhoročného pôsobenia Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady medzinárodných vzťahov
vo funkcii garanta Univerzity tretieho Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (MGIMO)
veku UMB

26. 4. 2017 Zúčastnil sa na zasadnutí Umeleckej občianskemu združeniu Svetielko
Prijal mimoriadnu a splnomocnenú a vedeckej rady Akadémie umení v Banskej nádeje – centru pomoci detskej
veľvyslankyňu Bulharska v Slovenskej Bystrici onkológie pri Detskej fakultnej
republike J. E. Yordanku Chobanovú nemocnici s poliklinikou v Banskej
Vystúpil na zasadnutí AS UMB Bystrici
Rokoval s primátorom Banskej
Bystrice Zúčastnil sa na slávnostnom galavečere pri 5. 6. 2017
príležitosti 20. výročia vzniku Trenčianskej Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej
27. 4. 2017 univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne rady Ekonomickej univerzity
Zúčastnil sa na slávnostnom v Bratislave
zasadnutí Vedeckej rady UMB 16. 5. 2017
a Vedeckej rady FPV UMB pri Zúčastnil sa na slávnostnej inaugurácii Prihovoril sa na podujatí Univerzita
príležitosti udelenia čestného rektora Paneurópskej vysokej školy mestu – mesto univerzite
doktorátu prof. RNDr. Jaroslavovi Dr. h. c. prof. Ing. Juraja Sterna, PhD.
Smítalovi, DrSc. 6. 6. 2017
17. 5. 2017 Prijal doc. Dong Tiana z Čínskej
28. 4. 2017 Prijal univerzitný folklórny súbor Mladosť poľnohopodárskej univerzity
Zúčastnil sa 18. zasadnutí v Pekingu
Medzivládnej komisie pre obchodno- Prijal ministra zahraničných vecí
hospodársku a vedecko-technickú a európskych záležitostí a štátneho tajomníka Rokoval s prezídiom Európskej
spoluprácu medzi Slovenskou Ministerstva zahraničných vecí a európskych univerzitnej hokejovej asociácie
republikou a Ruskou federáciou záležitostí SR a otvoril podujatie Slovensko
v Moskve a podpísal Memorandum diskutuje o EÚ 8. 6. 2017 – 9. 6. 2017
o porozumení medzi UMB Zúčastnil sa na spoločnom zasadnutí
a Akadémiou pre normalizáciu, 20. 5. 2017 Slovenskej rektorskej konferencie
metrológiu a certifikáciu Zúčastnil sa na odovzdávaní cien a Českej konferencie rektorov v Prahe
univerzitnému hokejovému tímu UMB na
30. 4. 2017 slávnostnom večere Európskej univerzitnej 12. 6. 2017
Prihovoril sa na XVII. súťažnom hokejovej ligy Zúčastnil sa na recepcii pri príležitosti
festivale vysokoškolských štátneho sviatku Ruskej federácie –
a stredoškolských speváckych zborov 22. 5. 2017 Dňa Ruska
Akademická Banská Bystrica 2017 Rokoval s primátorkou Banskej Štiavnice
15. 6. 2017
2. 5. 2017 24. 5. 2017 Zúčastnil sa na slávnostnom
Prihovoril sa na podujatí Univerzita Zúčastnil sa na zasadnutí akademickej obce zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej
mestu – mesto univerzite Pedagogickej fakulty UMB poľnohospodárskej univerzity
v Nitre rozšírenom o vedecké rady
5. 5. 2017 25. 5. 2017 fakúlt, na ktorom bol udelený
Zúčastnil sa na pietnom akte pri Podpísal Memorandum o vzájomnej čestný doktorát prof. dr. hab. inž.
príležitosti Dňa víťazstva nad spolupráci s predsedníčkou Najvyššieho súdu Wlodzimierzovi Sadymu
fašizmom Slovenskej republiky a akademikovi prof. Dr. M.Sc. Ivanovi
Kreftovi, Ph.D.
Prihovoril sa na reprezentačnom 26. 5. 2017 – 27. 5. 2017
vystúpení UFS Mladosť pri príležitosti Zúčastnil sa na medzinárodnom 21. 6. 2017
55. výročia jeho založenia bezpečnostnom fóre GLOBSEC 2017 Rokoval s dekankou Fakulty
zdravotníctva Slovenskej
10. 5. 2017 29. 5. 2017 zdravotníckej univerzity so sídlom
Prijal albánsku veľvyslankyňu Zúčastnil sa na zasadnutí Správnej rady UMB v Banskej Bystrici
J. E. Enkeledu Merkuriovú a výkonnú
riaditeľku Inštitútu európskych štúdií 31. 5. 2017 Zúčastnil sa na 101. zasadnutí
Tiranskej univerzity Rokoval s výkonným riaditeľom RTVS Akreditačnej komisie, poradného
prof. Iliru Caushiovú Banská Bystrica orgánu vlády SR

11. 5. 2017 2. 6. 2017 27. 6. 2017
Zúčastnil sa na spoločnom zájazde Prihovoril sa absolventom inžinierskeho Zúčastnil sa na recepcii pri príležitosti
zamestnancov UMB do Viedne a doktorandského štúdia pri príležitosti štátneho sviatku Bieloruskej republiky
25. výročia vzniku odboru ekonomika
15. 5. 2017 a manažment podniku 28. 6. 2017
Zúčastnil sa na slávnostnom otvorení Prihovoril sa na galavečere
Nádvoria Mária Terézie v Štátnej Zúčastnil sa na odovzdávaní výťažku z dražby univerzitného hokejového tímu UMB
vedeckej knižnici v Banskej Bystrici dresov univerzitného hokejového tímu UMB

roslav Smítal, DrSc.,
ONORIS CAUSA UMB

podpredsedom Akreditačnej komisie na Slovensku a jej členom v Česku, s prácami ukrajinského matematika A. N. Šarkovského, sa však venuje
v súčasnosti je členom pracovnej skupiny slovenskej Akreditačnej komi- prevažne teórii diskrétnych dynamických systémov. Jaroslava Smítala
sie. Bol hosťujúcim profesorom na univerzitách v Kanade (University of môžeme dnes bezpochyby považovať za jedného z najlepších svetových
Waterloo), v USA (University of California, Santa Barbara, University odborníkov v jednorozmernej a nízkorozmernej dynamike.
of Massachusettts, Amherst), v  Taliansku (Università degli studi di
Milano) a v Španielsku (Universitat Autonoma de Barcelona). Od roku Typické pre Jaroslava Smítala bolo a je, že sa vo vedeckej práci neizoluje,
1995 je členom Učenej spoločnosti Českej republiky. ale systematicky a cieľavedome k nej vedie aj svojich študentov. Je tvorcom
česko-slovenskej školy diskrétnych dynamických systémov. V roku 1981
Jaroslav Smítal je autorom stovky vedeckých štúdií a viacerých založil v Bratislave vedecký seminár z dynamických systémov, ktorý sa po-
ďalších publikácií. Vedecky pracoval pôvodne v reálnej analýze tom spolu s ním presťahoval do Opavy. Práve systematická práca v týchto
a v teórii funkcionálnych rovníc. Medzinárodne známym sa stal seminároch, ich stimulujúca atmosféra, aktuálny obsah a vysoká vedecká
v roku 1972, keď publikoval riešenie päťdesiat rokov starého problé- úroveň garantovaná osobnosťou Jaroslava Smítala odvtedy formujú mla-
mu o  Cauchyho funkcionálnej rovnici, ktorý sformulovali Banach dých nadšencov vedy. Väčšina českých a slovenských matematikov pracu-
a Steinhaus. Od začiatku osemdesiatych rokov, po zoznámení sa júcich v diskrétnej dynamike sú jeho žiaci alebo žiaci jeho žiakov.

Významné pracovisko Smítalovej česko-slovenskej školy dynamických
systémov je na Fakulte prírodných vied UMB, kde pracuje jeho žiak prof.
Ľubomír Snoha, ktorý tu podľa Smítalovho vzoru založil vedecký seminár
z dynamických systémov. Skupina pracovníkov Katedry matematiky FPV
UMB vedecky pracujúcich v teórii dynamických systémov sa vždy tešila
plnej podpore profesora Smítala. Ich spolupráca je mnohostranná, od vzá-
jomnej vedeckej inšpirácie cez pracovné návštevy až po spoločné organizo-
vanie česko-slovenských workshopov z dynamických systémov.

Profesor Jaroslav Smítal je výnimočná osobnosť, ktorá sa zaslúžila
o rozvoj matematiky na Univerzite Mateja Bela. Je tvorcom medziná-
rodne uznávanej česko-slovenskej školy diskrétnych dynamických sys-
témov. Udelenie titulu doctor honoris causa UMB je zaslúženým ocene-
ním jeho práce a poctou aj pre Univerzitu Mateja Bela.

prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc., DSc.
Katedra matematiky FPV UMB

9

Máme nových profesorov

V období od septembra 2016 do júna 2017 prezident SR vymenoval za profesorov:

prof. PaedDr. Dana prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
Hanesová, PhD. (FPV UMB)

(PdF UMB) v študijnom odbore aplikovaná matematika
na Stavebnej fakulte
v študijnom odbore pedagogika na STU v Bratislave
Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
Inauguračná prednáška:
Inauguračná prednáška: Miery divergencie
Trendy v prístupoch a tematickom zameraní medzinárodného
pedeutologického výskumu

Naši noví docenti

doc. Ing. Martina doc. Ing. Mária Murray
Minárová, PhD. Svidroňová, PhD.
(EF UMB) (EF UMB)

v študijom odbore ekonomika a manažment v študijnom odbore  verejná ekonomika a služby
podniku na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

Téma habilitačnej práce: Téma habilitačnej práce:
Etické správanie manažérov – významný determinant budovania dôvery v podniku Neziskový sektor a sociálne bývanie

doc. Mgr. Enrique Gutiérrez doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.
Rubio, Ph.D. 
(FF UMB)
(FF UMB)
v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo
v študijnom odbore lingvistika konkrétnych  na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity
jazykov – zameranie na románske jazyky na v Prešove
Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci
Téma habilitačnej práce:
Téma habilitačnej práce: Talianska literatúra v slovenskom preklade po roku 1989
Metonimia y derivación sufijal en espanol (aktuálny stav, autori, recepčno-kultúrny kontext)

doc. RNDr. Zuzana doc. RNDr. Ladislav Hamerlík, PhD.
Melichová, PhD. (FPV UMB)

(FPV UMB) v študijnom odbore všeobecná ekológia a ekológia
jedinca a populácií na Prírodovedeckej fakulte
v študijnom odbore environmentálne Univerzity Komenského Bratislava
inžinierstvo na Fakulte ekológie a
environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene Téma habilitačnej prednášky:
Vysokohorské jazerá a potoky ako sentinely klimatických zmien
Téma habilitačnej prednášky: 
Štúdium sorpčných vlastností slovenských bentonitov.

doc. PaedDr. Miriam doc. Ing. Marek Drímal, PhD.
Spodniaková Pfefferová, PhD.
(FPV UMB) (FPV UMB)

v študijnom odbore teória vyučovania fyziky v študijnom odbore bezpečnosť a ochrana zdravia
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Hradec Králové pri práci na Materiálovotechnologickej fakulte
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Téma habilitačnej prednášky: 
Možnosti uskutočňovania a podpory experimentálnych aktivít Téma habilitačnej prednášky: 
vo výučbe školskej fyziky Hodnotenie toxikologických rizík expozície pracovníkov polych-
lórovaným bifenylom pri sanácii starej environmentálnej záťaže

Doctor honoris causa UMB
znovu s nami

Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.

Ako si spomínate na slávnosť udelenia titulu Dr. h. c.?
Písal sa 21. október 2010, ktorý navždy zostane v  mojej pamäti

i v spomienkach mojich najbližších. Slávnosť udelenia titulu Dr. h. c. na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, za ktoré aj dnes opätovne vy-
jadrujem hlbokú vďaku vedeniu tejto významnej vysokoškolskej inštitú-
cie, bola krásnym, dôstojným, zvnútorneným a vzrušujúcim aktom. Pri
mojom slávnostnom príhovore som vnímal empatické echo prítomných
v sále, v ktorej sa vznášal duch súručenstva, žičlivé naplnenie komuni-
kačného aktu s pochopením i vierou v tvorivosť ako jednu z dominánt
vysokoškolského vzdelávania... Treba zároveň pripomenúť aj príjemné
a  obohacujúce chvíle na besede (pod ochrannými krídlami „metafor“
reči a hudby) už v menej oficiálnom, priam „rodinnom“ popoludňajšom
ovzduší s mojou úvodnou esejou Reč ako jazýček na váhach istoty.

Pán profesor, už vtedy, keď ste boli poctený čestným doktorátom, bolo V  uvedenom období som zároveň publikoval doma i  v  zahraničí
Vaše dielo mohutné. Čo pribudlo k nemu odvtedy? vyše štyridsať vedeckých štúdií z oblasti fonetiky, fonológie, morfonoló-
gie, všeobecnej jazykovedy, semiotiky (aj v nadväznosti na môj výskum
Od r. 2011 som publikoval dve monografické práce s  profesorom semiotiky biblických textov), literárnej vedy (z verzológie a interpretá-
J. Zimmermannom, mojím dlhoročným súpútnikom na bádateľských cie umeleckých textov).
cestách v oblasti zvukovej stavby reči (najmä v našom Laboratóriu experi-
mentálnej fonetiky a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach): Ako vidieť, naznačené výskumné zábery (osobitne v  teoretickom
Akusticko-auditívna komunikácia (2014) a  Základy akustiky reči (2015), a metodologickom interdisciplinárnom priestore) sú široké – s poko-
vrátil som sa k  teoretickým i  aplikačným otázkam veršovej štruktúry rou však treba poznamenať, že naplnenie bádateľských perspektív pred-
v monografii (s prof. J. Gbúrom) Verš v štruktúre básnického textu (2014) pokladá žičlivé gesto i oporu Slova najmä cez ponuku a ochranu zdravia
a bol som spoluautorom knižnej práce Praktická didaktika slovenčiny ako i vnútorných poznávacích síl a inšpirácií.
cudzieho jazyka (2015). Do tlače sú pripravené dve monografie: Kapitoly
z dejín slovenčiny (s doc. M. Sedlákovou) a Slabičná a morfematická štruk- Zaujímate sa o dianie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici?
túra slovenčiny (s PhDr. I. Bónovou). V Laboratóriu experimentálnej fo- Už som naznačil aktuálnu výskumnú spoluprácu s Filozofickou fa-
netiky a komunikácie máme rozpracovanú monografiu Štatistické metódy
v jazykovede a v literárnej vede. Do tlače pripravujem doplnenú verziu svoj- kultou UMB. Dianie na Vašej univerzite sledujem, mám tu viacerých
ho azda základného diela Syntetická fonologická teória. Súčasný stav a per- skvelých priateľov i spolupracovníkov, zúčastňujem sa na Vašich kon-
spektívy a „trojicu“ monografií: Všeobecnolingvistické a semiotické štúdie, ferenciách, publikujem vo Vašich zborníkoch, som členom Vašich ko-
Fonetické a fonologické štúdie a Verzologické štúdie. Redakčne sa spracúva misií, pracujem ako oponent... Milo si pripomínam vyše desaťročnú
výber mojich fonologických štúdií v anglickej verzii Studies in Phonology. obohacujúcu prednášateľskú činnosť na Pedagogickej fakulte UMB –
som teda tak trochu aj Váš... Teším sa z Vašich úspechov vo výskumnej
S  potešením pripomínam aj výskumnú spoluprácu s  Univerzitou a vzdelávacej činnosti, ktorá obohacuje a inšpiruje celoslovenský vyso-
Mateja Bela: s mojím bývalým vynikajúcim doktorandom, v súčasnos- koškolský a akademický priestor.
ti prodekanom Filozofickej fakulty UMB PaedDr. I. Očenášom, PhD.,
máme rozpracovanú monografiu Fónické a grafické sústavy.

Čo Vás aktuálne povznáša, na čo sa tešíte?
Je to najmä vnútorná symbióza s mojou skvelou rodinou, s vynika-

júcimi, nezištnými priateľmi. Ale je tu aj prienik do spirituálnych roz-
merov textu v širokom zmysle slova (ako bádateľa aj percipienta), patrí
sem hudba (najmä opera), dotyk so vznešenosťou, ale i tichou noblesou
prírody, ale sú tu aj zdanlivé maličkosti – „veci a vecičky sveta“, ako ich
pomenovala naša poézia...

11

PROJEKT

Nový projekt Horizontu 2020 na UMB

GE N DE R AC T ION

V Akademickom konferenčnom centre v Prahe a inováciách v rôznych akademických a výskumných inštitúciách. Ciele
sa v dňoch 22. – 23. mája 2017 uskutočnilo prvé projektu sa viažu úzko na činnosť Helsinki Group on Gender in Research
pracovné stretnutie riešiteľov projektu GENDE- and Innovation, ktorá je poradným orgánom Európskej komisie (od 1.
RACTION, ktorý je financovaný z európskeho júla 2017 bude súčasťou ERAC – European Research Area Committee).
programu Horizont 2020 v rámci jeho podprogra- Každá členská a asociovaná krajina EÚ má v Helsinki Group svojho zá-
mu Science with and for Society. Koordinátorom stupcu nominovaného ministrom školstva. Slovenskú republiku zastu-
projektu je Sociologický ústav Akadémie vied puje v Helsinki Group doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. Projekt
Českej republiky, členmi konzorcia sú akademické vznikol v súčinnosti s Helsinki Group a mal by prispieť k presadzovaniu
a ministerské pracoviská z 13 krajín a asociovaní „gender and science“ politík v členských štátoch EÚ prostredníctvom
partneri z 5 krajín. Univerzita Mateja Bela a jej diseminácie v rámci projektu, ako aj cez Helsinki Group. Treba kritic-
ky poznamenať, že Slovenská republika je jedinou členskou krajinou,
Katedra sociálnych štú- ktorá nepodniká žiadne kroky v  rozvíjaní a  implementácii rodových
dií a etnológie FF je jed- politík vo vede, výskume a inováciách.
ným z partnerov projek-
tu a člen konzorcia. Súčasťou projektu budú analýzy národných ERA cestovných máp
(national ERA Roadmaps – SR takýto dokument stále nevypracovalo);
Projekt bude trvať od apríla 2017 štúdium a výmena dobrých praktík; semináre a tréningy v akademic-
do marca 2021. Ide o výskumno- kých a výskumných inštitúciách; strategické dokumenty pre členské
aplikačný projekt (Coordination štáty, ich ministerstvá a akademické a výskumné inštitúcie; integrácia
and Support Action), ktorého hlavným cieľom je podporiť koordináciu politík do národných stratégických a legislatívnych dokumentov.
politík v oblasti „gender and science“ (gender a veda) medzi jednotli- Projekt je financovaný z  programu Európskej únie Horizont 2020
vými členskými štátmi EÚ a Európskou komisiou (Horizontom 2020) pod číslom grantu 741466 (This work has received funding from the
a posilniť budovanie kompetencií o rodovej rovnosti vo vede, výskume European Union’s Horizon 2020 Framework Programme under grant
agreement no. 741466.)

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.
Katedra sociálnych štúdií a etnológie FF

12

PROJEKT

Medzinárodný projekt

REPESEA na EF UMB

Začiatkom roku 2017 sa výskumný tím z EF UMB Ing. Ján Huňady, PhD., a  Ing. Ivan
vedený prof. Ing. Martou Orviskou, PhD., z Katedry Sedliačik, PhD.
financií a účtovníctva začal podieľať na riešení medzi- Trojročný projekt s rozpočtom vo výške
národného projektu s názvom Hodnotenie a zlepše- takmer 1 mil. eur, ktorý je spolufinancovaný programom Európskej únie
nie výskumných kapacít na univerzitách v Južnej Ázii Erasmus+, má niekoľko cieľov. Tým hlavným je vytvoriť a implementovať
(REPESEA – Assessing and Improving Research Per- systém hodnotenia kvality a impaktu výskumu v partnerských inštitúciách
formance at South East Asian Universities). Nadvia- v Južnej Ázii, ako aj vypracovať, implementovať a akreditovať tréningové
zal tak na úspešne získané a realizované projekty me- moduly „transferu zručností vo výskume“. Veľmi významnou súčasťou
dzinárodnej spolupráce v programoch Erasmus+, v 7. projektu je a bude rozvoj medzinárodnej spolupráce medzi členmi konzor-
rámcovom programe EÚ a v schéme Horizont 2020. cia na medzinárodnej a transkontinentálnej úrovni.
Úvodné projektové stretnutie sa konalo v Bratislave v dňoch 6. – 12. 3.
Konzorcium partnerov tvorí jedenásť univerzít zo siedmich krajín. 2017. Obsahom stretnutia boli multilaterálne a bilaterálne diskusie o sta-
Hlavným koordinátorom projektu je Ekonomická univerzita v Bratislave. novených cieľoch a prioritách implementácie projektu v prvom roku jeho
Európske „programové“ krajiny okrem koordinujúcej inštitúcie a Univerzity realizácie v  kontexte budúcich období. Pre našu inštitúciu je významná
Mateja Bela v Banskej Bystrici reprezentujú aj špičkové univerzity z Veľkej skutočnosť, že v septembri 2017 bude Ekonomická fakulta UMB v Banskej
Británie, Francúzska a Poľska. Juhoázijské „partnerské“ krajiny sú zastúpené Bystrici hostiť workshop projektu, na ktorom budú hodnotené metodo-
univerzitami z Malajzie, Indonézie a Thajska. Medzinárodné projektové kon- logické prístupy merania impaktu a kvality výskumu a tiež prezentované
zorcium vedie prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., z Ekonomickej Univerzity štúdie najlepšej praxe. Poverenie organizáciou workshopu a  zodpoved-
v Bratislave. Členmi projektového tímu za EF UMB v Banskej Bystrici sú nosť za vedenie úvodného pracovného balíka (WP1) je prejavom dôvery
okrem prof. Ing. Marty Orviskej, PhD., aj prof. Ing. Juraj Nemec, CSc., v Ekonomickú fakultu UMB a riešiteľov tohto medzinárodného projektu.

Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
EF UMB

13

PROJEKT Rámovanie
GRAFFITI
Projekt
RUINS Katedra výtvarnej kultúry PdF UMB sa zapojila do unikát-
neho medzinárodného projektu Frame graffiti, teda rámova-
Udržateľné využitie, zachovanie nie graffiti. Autorom myšlienky je slovinský výtvarník Nejc
a moderné riadenie historických Zajec, študent odboru video a nové médiá na Akadémii
ruín v strednej Európe založené umení v Ľubľane. Katedra výtvarnej kultúry ako zástupca
na syntéze najlepších európskych Slovenska je súčasťou siete dosiaľ dvanástich krajín Európy
skúseností participujúcich na projekte, ktorého výstupom bolo doposiaľ
šesť výstav a pripravujú sa ďalšie.
Európske kultúrne dedičstvo zahŕňa
niekoľko tisícok stredovekých zrúcanín. Podpora doktorandov
Vlastníci a manažéri týchto miest čelia prob-
lémom súvisiacim s ich ochranou, pretrváva- Aktivity Centra edukačného výskumu
júcim ničením a  limitovanými možnosťami na Pedagogickej fakulte UMB
na ich moderné využitie.
Zvyšujúci sa tlak na kvalitu doktorandov a ich vedeckovýskumné/umelecké výstupy
Projekt RUINS (ruiny) sa snaží dať druhý reflektujeme v univerzitnom prostredí na mnohých úrovniach. Na PdF UMB sme sa
život stredovekým ruinám prostredníctvom preto rozhodli rozvíjať kontinuálny a systematický model ich podpory. Túto úlohu
moderného manažmentu a  ich opätovného zastrešuje na fakulte Centrum edukačného výskumu (CEV), ktorému sa tento akade-
využitia na aktuálne spoločenské ciele pri za- mický rok podarilo získať na realizáciu tejto myšlienky finančnú podporu z KEGA.
chovaní ich historických hodnôt. Ako vyzerajú aktivity CEV pre doktorandov doposiaľ a čo všetko plánujeme?

Jedinečnosť projektu RUINS spočíva Koncom roka 2015 založila PdF UMB s  úmyslom podpory vedy a  výskumu
v tom, že ďaleko presahuje iba technické as- Centrum edukačného výskumu. Medzi jeho hlavné úlohy patrí aj podpora dok-
pekty tradičných prístupov k ochrane ruín. torandov. Centrum preto už tretí semester usporadúva rôzne odborné semináre
Vytvára nový integrovaný model, ktorý a  workshopy zamerané na rozvoj generických vedeckovýskumných kompetencií.
zohľadňuje aspekty manažmentu, moderné Medzi „stálice“ v  harmonograme týchto aktivít sa zaradili napríklad metodologic-
opätovné použitie a uchovávanie. ké semináre, ktorých obsah vzniká na základe aktuálnych individuálnych potrieb,

Činnosti spájajú výskumné úlohy súvisiace
s dokumentáciou a hodnotením technického
stavu zrúcaniny, úlohy spojené s ochranou
ruín a predovšetkým so zameraním na
súčasné využívanie a moderné riadenie
historických ruín. Tieto aktivity umožňujú
zainteresovaným stranám pripraviť komplexné
plány riadenia pre zničené historické lokality
a súčasne využiť hospodársky potenciál tohto
dedičstva na regionálny rozvoj.

Spoluriešiteľmi projektu RUINS sú ko-
legovia partnerských univerzít z  Poľska,
Talianska, Českej republiky a  Chorvátska
a  je naň vyhradených 1  929 050,10 €. Svoju
implementáciu začína v Univerzitnom centre
pre medzinárodné projekty od 1. 6. 2017. Pre
slovenskú stranu je vyčlenených 204 206,85 €.
Koordinátorom projektu je Mgr. Ivan Murín,
PhD., z Katedry sociálnych štúdií a etnológie
FF UMB.

Red.

14

VEDECKÁ KONFERENCIA

ŠKOLSKÁ GEOGRAFIA –

súčasnosť a perspektívy

Katedra geografie a geológie FPV UMB v spolupráci PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
so Stredoslovenskou pobočkou Slovenskej geografic- Katedra geografie a geológie FPV UMB
kej spoločnosti pri SAV, Štátnym pedagogickým ústa-
vom a Klubom priateľov banskobystrickej geografie Fotografie: Ľubomír Suja
– Alumni klub usporiadala pod záštitou dekanky
FPV UMB doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej, PhD., dňa
20. apríla 2017 medzinárodnú vedeckú konferenciu
Školská geografia – súčasnosť a perspektívy.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť príležitosť na výmenu skú-
seností z teórie a praxe vyučovania geografie učiteľom základných,
stredných a vysokých škôl. Obsahom konferencie bola problematika
školskej geografie, jej reformy, zhodnotenie obsahu a foriem vzdeláva-
nia v predmete geografia v súčasnosti, návrhy prvkov nového motivujú-
ceho a v praktickom živote využiteľného geografického vzdelávania na
ZŠ i SŠ a príprava budúcich učiteľov geografie. Ďalšia časť konferencie
bola vyhradená aj ukážkam efektívnych metód vyučovania geografie
vo forme workshopov (nové technológie vo vyučovaní geografie, bá-
dateľsky orientované vyučovanie geografie, geografické didaktické hry,
geografické vychádzky).

Konferencia bola na vysokej odbornej úrovni nielen vďaka jej ob-
sahu, ale i medzinárodnému zastúpeniu účastníkov a  poskytla cenné
metodické aj praktické inšpirácie učiteľom, ako učiť geografiu netra-
dične, zaujímavo, so zreteľom na rozvoj praktických schopností a zruč-
ností žiaka. Konferencia bola realizovaná v rámci projektu KEGA
č.  002UMB-4/2017 Interaktívna elektronická učebnica regionálnej
geografie Horného Pohronia.

právnych dejín 2017

s artikulárnym kostolom, ktorý je súčasťou svetového kultúrneho de- Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
dičstva UNESCO, a absolvovali aj prehliadku zrekonštruovaného vod- prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj PrF UMB
ného hradu. Konferencia so svojimi súčasťami sa niesla v príjemnom
a priateľskom duchu. a vedúci Katedry dejín štátu a práva PrF UMB
Fotografie: archív PrF UMB

17

VEDECKÁ KONFERENCIA

SVETOVÝ DEŇ SOCIÁLNEJ PRÁCE
NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE

Workshopy s pozvanými odborníkmi a odborníč- v Banskej Bystrici), ktorý sa podelil o svoje skúsenosti s využívaním
kami zo sveta sociálnej práce a medzinárodná ve- arteterapie v ústave na výkon trestu odňatia slobody s  odsúdenými
decká konferencia Sociálna práca v oblasti domá- s  poruchou osobnosti. Workshop o Centre komunitného organizo-
ceho násilia a obchodovania s ľuďmi/Social work in vania viedla Zuzana Szaboóvá (koordinátorka vzdelávania z Centra
the field of domestic violence and human trafficking komunitného organizovania v Banskej Bystrici), v rámci ktorého in-
formovala o viacerých možnostiach prepojenia komunitných aktivít
Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW) určila už so sociálnou prácou. O úspešnom projekte Sokratov inštitút sme mali
po desiatykrát za Svetový deň sociálnej práce 21. marec 2017 s nos- možnosť vypočuť si v rámci workshopu s hosťom Radom Slobodom
nou témou Podpora spoločenstva a udržateľnosť životného prostredia. (koordinátor a lektor vzdelávania zo Sokratovho inštitútu), ktorý zá-
Zmyslom tohto dňa je poukázať na sociálnu prácu ako plnohodnotnú roveň ponúkol pre budúcich sociálnych pracovníkov možnosť zapojiť
profesiu, ako aj na jej spoločenský význam na inštitucionálnej, regio- sa do tohto projektu. Posledný workshop na tému Aj ja môžem dať
nálnej a  národnej úrovni. Katedra sociálnej práce PdF UMB sa do STOP obchodovaniu s ľuďmi viedol Marek Stachoň z Katedry sociálnej
oslavy zapojila dvoma podujatiami: workshopmi s odborníkmi a od- práce PdF UMB.
borníčkami zo sveta sociálnej práce (15. marec 2017) a medzinárod-
nou vedeckou konferenciou Sociálna práca v oblasti domáceho násilia Následne sa konala medzinárodná vedecká konferencia pod zášti-
a obchodovania s ľuďmi/Social work in the field of domestic violence and tou rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie prof.
human trafficking. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka. Zúčastnilo sa jej 12 prezentujúcich,
z  čoho 6 bolo zahraničných hostí. Ich prezentácie si prišlo postup-
Na sérii workshopov sa zúčastnili študenti PdF UMB, žiaci ne vypočuť viac ako 60 vyučujúcich, študentov, ale aj odborníkov
Súkromnej pedagogickej a  sociálnej akadémie v  Brezne, vyučujúci z praxe. V plenárnom rokovaní ako prvý vystúpil prof. nadzw. dr. hab.
z oboch škôl, ako aj ďalší profesionáli. Počas celého dňa sa do aktivity Jakub Bartoszewski, ktorý prezentoval príspevok Sprawca przemocy
zapojilo viac ako 123 účastníkov. Pripravené workshopy sa venova- domowej o osobowości chwiejnej emocjonalnie typ impulsywny F60.30
li zaujímavým témam. Tému Umenie vo väzení viedol pozvaný hosť – oddziaływania psychoterapii możliwości. Po ňom nasledovala pred-
Peter Trepáč (arteterapuet z  Ústavu výkonu trestu odňatia slobody náška Mgr. Artura Cygana Przemoc wobec osób niepełnosprawnych.
Ako tretia sa o svoje výskumné zistenia podelila dr Kazimiera Królová
18

v prednáške Różne oblicza VEDECKÁ KONFERENCIA
handlu ludźmi we wspó-
łczesnej Polsce i Europie oraz AGROKONFERA
metody jego ograniczania.
Vďaka podpore dvoch pracovísk Právnickej fakulty a rozvoja vidieka, na získavanie relevantných infor-
Sme radi, že sa nám na UMB v  Banskej Bystrici, a  to Katedry pracovného mácií z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, vlastníc-
tejto konferencii podarilo práva a  práva sociálneho zabezpečenia a  Katedry kych vzťahov a obchodu, či na prezentáciu návrhov
prepojiť aj výskumné ziste- občianskeho práva sa v dňoch 27. – 28. apríla 2017 účastníkov konferencie na skvalitnenie jednotlivých
nia s praktickými skúsenos- v priestoroch kaštieľa v Beladiciach uskutočnila me- sfér a zvyšovanie záujmu o danú problematiku.
ťami, a to vďaka Mgr. Ivane dzinárodná vedecká konferencia AGROKONFERA.
Klimentovej a Mgr. Daniele Záštitu nad konferenciou prevzali ministerka pôdo- Na konferencii, ktorá mala mimoriadny ohlas,
Borzovej, ktoré pracujú hospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriela odznelo množstvo zaujímavých a  inšpiratívnych
priamo s  týranými ženami. Matečná a dekan Právnickej fakulty UMB v Banskej príspevkov a podnetov, ktoré poukazovali na aktu-
Svoje skúsenosti prezento- Bystrici Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. álny vývoj a problémy v oblasti poľnohospodárstva
vali v  prednáške Národná a rozvoja vidieka z pohľadu praxe i legislatívy.
linka pre ženy – princípy Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor pre
a jej činnosť. Následne Mgr. univerzitných pedagógov, vedeckovýskumných JUDr. Juraj Takáč, PhD.
Marcin Olejniczak poukázal pracovníkov a odborníkov z  praxe na vzájomnú Katedra občianskeho práva PrF UMB
na vplyv médií na osobnosť výmenu skúseností v  oblasti pôdohospodárstva
páchateľa domáceho násilia Fotografie: František Švec
v prezentácii Przemoc w pr-
zestrzeni mediów. Na prax
pomoci obetiam domáceho
násilia v  Poľsku poukázala
vo svojej prednáške Przemoc
w rodzinie – skala zjawiska,
ofiary przemocy i  formy
pomocy np. Powiatowego
centrum pomocy rodzinie
w Płocku prof. nadzw. dr
hab. Kinga Przybyszewska.
Plenárne rokovanie uzavre-
la dr. Marianna Styczyńska,
poukazujúc na význam
rodičovského formovania
detí ako prevencie šikany
a  násilia v  dospelosti
v  prednáške Rodzice orga-
nizatorami optymalnej pr-
zestrzeni edukacyjnej dziec-
ka. Konferencia sa niesla
v tvorivej atmosfére, o čom
svedčilo množstvo otázok aj
zo strany študentov.

Uvedené dve podujatia
Katedry sociálnej práce PdF
UMB priniesli veľa nových
poznatkov a  zaujímavých
informácií nielen pre štu-
dentov sociálnej práce a po-
máhajúcich profesií, ale aj
pre učiteľov a  odborníkov
z praxe. Spolu sa nám poda-
rilo dôstojne osláviť svetový
deň dôležitej a v  súčasnej
spoločnosti nezastupiteľnej
profesie – sociálnej práce.

PhDr. Peter Papšo, PhD.
Mgr. Jana Šolcová, PhD.
Katedra sociálnej práce

PdF UMB

19

HOSTIA NA UMB

Slovensko diskutuje o EÚ

Otázka budúcnosti Európskej únie a postavenie Slovenska je v tomto Diskusiu otvoril minister zahra-
turbulentnom období dôležitou témou nielen v oblasti medzinárodných ničných vecí a  európskych záleži-
vzťahov. Sme svedkami nárastu nacionalizmu, populizmu a  euroskepti- tostí SR Miroslav Lajčák, ktorý vo
cizmu. Práve z tohto dôvodu sa zrodila myšlienka usporiadať konferenciu svojom príhovore kládol dôraz na
správne zvolenie budúcnosti. Do
Slovensko diskutuje o EÚ, ktorá sa v spolupráci s Ministerstvom zahranič- jej formovania musia byť zahrnuté
ných vecí a európskych záležitostí SR, Fakultou politických vied a medzi- všetky zložky občianskej spoločnos-
národných vzťahov a Ekonomickou fakultou UMB konala 17. mája 2017 ti, najmä mladí ľudia, ktorí by mali
v priestoroch auly Rotundy. Cieľom tohto podujatia bolo oživiť celonárod- mať možnosť ovplyvniť smerovanie
nú diskusiu o aktuálnych témach Európskej únie s osobitným dôrazom na takým spôsobom, ktorý by zodpove-
miesto Slovenska v ďalšom smerovaní a budúcnosti európskeho projektu dal ich potrebám. „Čo je to Shengen
a zapojenie širších vrstiev obyvateľstva do procesu generovania myšlienok a  Erasmus, to vám nemusím
a pomenovanie svojich očakávaní. vysvetľovať. To všetko máme vďaka
20 tomu, že sme členom EÚ. EÚ nie je
dokonalá, lebo dokonalý organizmus
neexistuje, ale je nepochybne najlep-
šou odpoveďou na všetky výzvy, ktoré tu okolo nás sú,“ povedal M. Lajčák.

Diskusia poskytla priestor aj na vyjadrenie názorov študentov UMB,
ktorých zastupovali Róbert Vancel (FPVMV), Michal Mešťan (EF) a Filip
Gašparec (PrF). Na ich otvorené a kritické názory v diskusii reagoval Ivan
Korčok, štátny tajomník MZVEZ SR, ktorý poďakoval aj za konštruktívne
a inšpiratívne názory a vyjadrené očakávania smerom k budúcnosti EÚ.

V záverečnej časti zástupcovia parlamentných politických strán Jozef Vis-
kupič (OĽaNO-NOVA), Martin Klus (SaS) a analytik portálu EurActiv.sk
Roman Geis potvrdili pro-EÚ orientáciu parlamentných politických strán
a naznačili ich videnie budúcnosti Únie a postavenia Slovenska v nej.

Bc. Lívia Kubičinová
Dekanát FPVMV

Budúcnosť HOSTIA NA UMB

vzťahov Ruska Hodnotenie
predsedníctiev
a Európskej v Rade Európskej
únie v roku 2016
únie?
Euroatlantické centrum v spoluprá- predsedajúci štát a rovnako poukázali aj
Jedno ruské príslovie hovorí: „Neexistuje sil- ci s  FPVMV zorganizovalo 10. apríla na význam predsedníckeho tria. Spolu
ný súper, iba my môžeme byť slabými.“ Diskusné 2017 diskusiu s  názvom Summarizing so Slovenskom ho tvorilo Holandsko
fórum, ktoré bolo realizované na FPVMV the 2016 EU Council presidencies. a  Malta. Tento koncept, navrhnutý
24. apríla 2017 z  iniciatívy Veľvyslanectva Rečníkmi diskusie boli Martijn v  roku 2012, ktorý preukázal svoju
Francúzskej republiky v  Slovenskej republike Lambarts, zástupca vedúceho misie opodstatnenosť, zakladá sa na geopoli-
a  Slovensko-francúzskeho univerzitného Veľvyslanectva Holandského kráľov- tickej rozmanitosti a snaží sa zabezpečiť
inštitútu (SFUI) so sídlom v  Banskej Bystrici, stva, a  Martin Kačo, riaditeľ odboru vhodnú rovnováhu európskych a  ná-
prinieslo mnoho zaujímavých poznatkov ohľad- spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej rodných záujmov počas predsedníctva.
ne stratégie ruského prezidenta Putina vo svetle politiky Ministerstva zahraničných vecí
svetových udalostí s  akcentom na situáciu na a európskych záležitostí SR. Po vyjadreniach a  reakciách oboch
Ukrajine a v  Sýrii. Boli predstavené základné rečníkov dostali priestor otázky z auditó-
nástroje ruského politického vplyvu vo svete, ale Začiatok debaty sa niesol v  duchu ria. Týkali sa najmä budúcnosti eurozó-
aj opatrenia, ktoré by mala EÚ a jej členské štáty zvýrazňovania súčasnej úlohy a dôleži- ny, ale taktiež Európskej únie samotnej.
akcentovať a prijať, aby znížili potenciálnu hroz- tosti Európskej únie pre všetky členské Otázky sa dotkli aj jednotlivých pred-
bu zo strany Ruska. Zamyslenie nad vnútornou štáty. Ako jediná organizácia svojho sedajúcich štátov, predovšetkým Malty,
aj vonkajšou bezpečnosťou EÚ a  jej členských druhu ponúka malým aj veľkým štátom a toho, ako je možné, že taká malá krajina
štátov a  nevyhnutnosť opätovného definovania rovnosť. V  praxi sa to prejavuje naprí- dostala dôveru v takejto dôležitej úlohe.
základných hodnôt európskej spoločnosti bolo klad rovnakým podielom na rozho-
prezentované aj vo vzťahu k histórii. dovaní v  oblasti spoločnej zahraničnej Jozef Krilek
a bezpečnostnej politiky, ktorá bola uve- študent FPVMV a programový
Poznanie historického vplyvu a  významu dená Lisabonskou zmluvou. Hostia tiež
ruskej zahraničnej politiky voči ostatným podčiarkli dôležitosť predsedníctva pre koordinátor EAC
európskym štátom a  jeho najbližším susedom Fotografie: Ľubomír Mrváň
nám umožňuje pochopiť jeho súčasné prís-
tupy.  Rusko vo svetovom politickom systéme
je silná a  tradičná veľmoc a  na druhej strane
voči nemu stojí Európska únia ako relatívne
nový hráč na medzinárodnej šachovnici.
Zamyslenia, názory, postrehy a  fakty v  tomto
dôležitom a  komplikovanom vzťahu boli re-
flektované z  pohľadu Francúzskej republiky,
ktorý prezentoval politológ Nicolas Tenzer, vy-
soký francúzsky štátny úradník a vysokoškolský
pedagóg Inštitútu politických vied v  Paríži
a  Národnej školy pre verejnú správu (ENA),
a z  pohľadu prístupov Slovenskej republiky,
ktoré prezentoval Martin Kačo, riaditeľ odboru
spoločnej zahraničnej a  bezpečnostnej politiky
Ministerstva zahraničných vecí a  európskych
záležitostí SR. Diskusné fórum viedla a  histo-
rické exkurzy prezentovala odborníčka na de-
jiny medzinárodných vzťahov Mária Holubová
z FPVMV UMB.

V  duchu citovaného príslovia môžeme
konštatovať, že Rusko bolo a je silný súper, ale
my nemôžeme byť slabí.

doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.
Katedra medzinárodných vzťahov

a diplomacie FPVMV UMB

21

HOSTIA NA UMB Dr. F. Briganti
na Právnickej
Hospodárska fakulte UMB

diplomacia V dňoch 3. – 5. apríla 2017 navštívil Právnickú fakultu UMB v Banskej Bystrici
Dr. Francesco Briganti, PhD., výkonný riaditeľ Employee Benefits & Welfare
Francúzska Institute (EBWI) v Bruseli. Vzácneho hosťa prijal dekan Právnickej fakulty UMB
Dr. h. c. prof. Mojmír Mamojka, CSc., a prodekan pre medzinárodné vzťahy a roz-
na Slovensku voj Dr. iur. Ing. JUDr. Michal Turošík, PhD. Dr. F. Briganti vystúpil s prednáškou na
tému sociálneho zabezpečenia, mobility zamestnancov a sociálnych systémov v EÚ
FPVMV poctila 11. apríla 2017 a tiež lobbingu v EÚ inštitúciách. Stretol sa s viacerými zástupcami pedagogického
svojou návštevou ekonomická rad- zboru, aby spolu prediskutovali ďalšie možnosti spolupráce v budúcnosti.
kyňa Francúzskeho veľvyslanectva
ambasády na Slovensku Emanuel- JUDr. Katarína Ševcová, PhD.
le Ivanov-Durandová. Frankofón- Katedra občianskeho práva PrF UMB
nym študentom prednášala o dô-
ležitosti ekonomickej diplomacie Fotografia: Katarína Ševcová
medzi Francúzskom a Slovenskom
a vo svojej prezentácii predstavila Intenzívny ku
činnosť francúzskej ambasády na
Slovensku v oblasti hospodárstva V posledných troch rokoch Právnickú fakultu UMB pravi-
a vzájomného obchodu. delne navštevujú americkí profesori, ktorí okrem akademic-
kej sféry majú bohaté skúsenosti aj s praktickou stránkou
Emanuelle Ivanov-Durandová pôsobí na čele právneho života. V dňoch 18. – 28. apríla 2017 sa uskutoč-
hospodárskeho oddelenia, ktoré je zastrešované nila po prvýkrát unikátna akcia American schol of law.
generálnym riaditeľstvom Štátnej pokladnice,
presnejšie hospodárskym oddelením regiónu Profesor Ian Neale, pôsobiaci okrem iného na State university of Arizona, spoločne
strednej Európy so sídlom vo Varšave a  spra- s prodekanom pre medzinárodné vzťahy a rozvoj Dr. iur. JUDr. Michalom Turošíkom,
vuje obchod v rámci Poľska, Maďarska, Českej PhD., pripravili pre študentov Právnickej fakulty UMB netradičnú prednáškovú sériu,
republiky, Slovenska, Slovinska a  pobaltských ktorú sme nazvali American school of law – intenzívny kurz amerického práva. Išlo
štátov. o každodenný kurz, v ktorom študenti mali možnosť zoznámiť sa so základmi ame-
rického práva s akcentom na civilný proces formou prednášok a praktických cvičení.
Emanuelle Ivanov-Durandová podrob-
ne prezentovala aktivity hospodárskeho od-
delenia Francúzskej ambasády v  Bratislave,
aktivity francúzskeho veľvyslanca, agentúry
Bussiness France, ktorá je obdobou sloven-
skej agentúry SARIO, a  činnosť Francúzsko-
slovenskej obchodnej komory. Predstavila aj
najvýznamnejšie francúzske podniky, ktoré na
Slovensku pôsobia.

Študenti sa v diskusnej časti zaujímali nielen
o  bilaterálne obchodné vzťahy Francúzska
a  Slovenska, ale najmä o  budúcnosť obchod-
ných vzťahov Francúzska a Slovenska na úrovni
Európskej únie. V  tomto kontexte Emanuelle
Ivanov-Durandová vyzdvihla potrebu väčšej in-
tegrácie obchodných vzťahov v rámci Európskej
únie. Nakoľko obchodné vzťahy s Francúzskom
sú bytostne dôležité, táto prednáška bola nes-
mierne užitočná a zúčastneným poskytla lepšiu
predstavu o fungovaní hospodárskej diplomacie
Francúzska na Slovensku.

Tereza Sulániová
študentka 2. ročníka FPVMV

a členka EFPOLIT

22

HOSTIA NA UMB

rz amerického práva

Zapojiť sa mohol každý s komunikačnou úrovňou angličtiny aspoň B1 a bol Záverom celej „školy práva“ bola skúška formou kolokvia. Absolventom
schopný porozumieť a samostatne vyjadriť svoj názor v anglickom jazyku. intenzívneho kurzu bol udelený účastnícky certifikát, ktorý môže byť za-
Sme radi, že okrem študentov bakalárskeho a magisterského štúdia sa zapo- ujímavým prvkom ich profesijného životopisu.
jili aj doktorandi, externí študenti, ale aj kolegovia z externého prostredia,
napríklad z Okresného súdu v Banskej Bystrici. Táto jedinečná akcia bola začiatkom pravidelnej série podobných
prednáškových „eventov“, ktoré s  istotou radia Právnickú fakultu UMB
Profesor I. Neale svojím neopakovateľným „friendly“ štýlom najprv v Banskej Bystrici medzi špičkové právnické inštitúcie, ktoré svojim štu-
predstavil základné piliere procesného práva, prácu nielen obhajcu, ale dentom poskytujú okrem štandardného vzdelávania aj možnosti osobného
aj sudcov a porotcov. Teoretické aspekty civilného konania aplikoval na rozvoja nad rámec všeobecnej výučby. Nádejou je aj fakt, že už v tejto chvíli
konkrétne prípady z vlastnej právnej praxe. Okrem znalostí amerického má fakulta rozbehnuté rokovania s ďalším americkým profesorom, ktorý
práva boli študenti konfrontovaní aj so systémom výučby na amerických by mohol Banskú Bystricu navštíviť v nasledujúcom zimnom semestri.
univerzitách. Každý deň dostali na preštudovanie niekoľko prípadov,
ktoré na druhý deň s  profesorom rozoberali a  snažili sa analyzovať zo Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
strany žalobcu aj žalovaného. Argumentačne museli zvládnuť vlastné tvr- prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj,
denia, ale aj poukázať na fakty vyplývajúce zo skutkového stavu prípadu. vedúci Katedry dejín štátu a práva PrF UMB

23–TRETIE POSLANIE UNIVERZÍT TRETIE POSLANIE UMB

komunitné vzdelávanie

O service learningu na Univerzite Študentky sociálnej práce kompletne pripravili zaujímavý a dôležitý dobrovoľ-
Mateja Bela (7. časť) nícky program DOVY – Dôveruj a vyzdvihuj, ktorý reaguje na časový problém
niektorých rodičov pri vyzdvihovaní ich detí poobede zo školy alebo školského
Na stránkach Spravodajcu bolo uverejnených už niekoľko príspevkov o service klubu a ich dopravovaní na záujmové krúžky. Dobrovoľnícky program by sa
learningových aktivitách na UMB, naposledy v č. 3/2016, keď sme informova- mal začať realizovať od septembra 2017.
li o skúsenostiach (nielen) z medzinárodnej konferencie v Bologni a Buenos
Aires. Verejnosť aj akademická obec Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Osobitne dávame do pozornosti projekt neformálneho združenia
diskutujú o tom, ako vo vzdelávacom procese reagovať na meniace sa očakáva- Špajza, v  ktorom študentky a  študenti Pedagogickej fakulty UMB chcú
nia a požiadavky spoločnosti aj novej generácie, ako vzdelávať pre 21. storočie. zlepšiť nesprávne návyky pri zaobchádzaní s  potravinami v  radoch svojich
Ciest je, samozrejme, viacero, školstvo rozhodne v tomto smere nepociťuje krí- spolužiakov a  spolužiačok na univerzite. Projekt bol slávnostne spustený
zu, tá je daná úplne inými faktormi. 26. apríla 2017 na Tajovského ulici 51 v priestoroch internátov aj s podporou
rektora UMB. Študenti a študentky na internáte ŠD 3 na Tajovského ulici 51
Mnohé univerzity, medzi nimi aj UMB, chápu podstatu svojich troch pi- a na vrátnici Pedagogickej fakulty na Ružovej 13 inštalovali dve chladničky
lierov: vzdelávanie, výskum a tzv. tretie poslanie univerzít (z anglického exten- a potravinové skrine, ktoré môže využiť každý. Kto má zdravotne neškodné
sion ide o externé aktivity spojené s komunitou alebo podnikateľskou sférou), potraviny a vie, že ich nespotrebuje, namiesto do koša ich môže dať práve do
pričom sa ich usilujú rozvíjať samostatne aj v prieniku. V aktualizovanom dl- chladničky alebo skrinky. Následne si ich môžu kolegovia a kolegyne v prípade
hodobom zámere UMB sa nachádza aj cieľ angažovať sa v rozvoji komunít potreby vziať a skonzumovať. Neformálne združenie Špajza chce zabezpečiť
a regiónu pri riešení miestnych a celospoločenských problémov a aktívne pri- kontinuitu projektu a má už nápady, ako ho ďalej rozvíjať.
spievať k rozvoju občianskej spoločnosti. Prirodzene, univerzita sa v tomto du-
chu usiluje pôsobiť v banskobystrickom regióne už dlhšie a jednou z mnohých Učiteľský tím service learningu na UMB v akademickom roku 2016/17 tiež
foriem sú študentské projekty. nezaháľal. Okrem vedenia študentských projektov pripravil a organizačne za-
bezpečil dvojdňový workshop vedený kolegyňami z argentínskeho CLAYSS,
Service learning je plne etablovaná vyučovacia stratégia známa takmer na ce- podal niekoľko projektov v  rôznych grantových schémach (VEGA, APVV,
lom svete, jej podstatou je zmysluplné prepojenie vzdelávacích cieľov (kurikula) Erasmus+, Horizont 2020) či dobrovoľníckych programoch (napr. Čítankovo),
s prácou s komunitou, teda učenie (sa) prostredníctvom služby v komunite. Tak zúčastnil sa viacerých konzultačných stretnutí (napr. Rakúsko) a pripravuje sa
sa popri formách štúdia sústredených na rozvoj odbornosti začínajú formovať na pozvané prednášky (Argentína) či konferenčné vystúpenia (Írsko). Má svo-
študentské tímy neraz tvorené naprieč viacerými študijnými programami, ktoré je zastúpenie aj v komisii na MŠSVR SR, ktorá v rámci Akčného plánu rozvo-
časť svojho vysokoškolského štúdia realizujú v komunite. Spoznávajú jej problé- ja občianskej spoločnosti bude pripravovať koncepciu výchovy detí a mládeže
my a potreby a spolu s ňou vytvárajú projekty, prostredníctvom ktorých sa učia aj k  dobrovoľníctvu založenej aj na stratégii service learning. Na akademickej
pomáhajú. Preto service learningové projekty možno vnímať ako jeden z vyučo- pôde zorganizoval dva okrúhle stoly, ktorých cieľom bolo bližšie predstaviť
vacích nástrojov, ktorý prispieva k rozvoju odborného aj osobnostného potenciá- stratégiu service learning prítomným kolegom a  kolegyniam a  konzultovať
lu vysokoškolského študentstva. Verejnosť už mohla počuť/čítať o projektoch Živá prieniky kurikula a tejto stratégie. Na 26. júna 2017 pripravuje 3. okrúhly stôl
knižnica, Čítanie ako terapia, Univerzitná noc literatúry, Na zdravie trochu inak na tému Ako pripraviť predmet so začlenením stratégie service learning, kde chce
– Stavba workoutového ihriska či Chcem sa učiť alebo sa ich aj osobne zúčastniť. predstaviť niekoľko možností a podeliť sa s vlastnými skúsenosťami. Presné in-
formácie o mieste a čase konania budú rozposlané prostredníctvom hromad-
Aj v  akademickom roku 2016/17 študentské tímy realizovali niekoľ- ného mailu.
ko projektov pod vedením vyučujúcich z  UMB. Študenti sociálnej práce
sa pričinili o vznik tzv. sociálneho šatníka v meste Brezne. V decembri 2016 Zároveň si uvedomujeme potrebu sieťovať predmety, v ktorých service
sa banskobystrická verejnosť zoznámila s  výsledkami výskumu sociálneho learning implementujeme, chceme implementovať alebo v ktorých reali-
kapitálu Ako sa žije v Banskej Bystrici, realizovaného v rámci predmetu meto- zujeme rôzne zaujímavé projekty spoločne so študentstvom. Vieme, že na
dológia výskumu v sociálnej práci. V piatok 21. apríla 2017 v rámci iniciatívy UMB sa ich v každom akademickom roku realizuje omnoho viac, nielen
Za krajšie mesto a Dňa Zeme Katedra geografie a geológie FPV UMB v spolu- tie v príspevku spomenuté. Preto sa obraciame na kolegov a kolegyne všet-
práci zorganizovala akciu Čistenie Tajovského potoka. V sobotu 13. mája 2017 kých fakúlt, ktorých myšlienka sieťovania takýchto predmetov a aktivít za-
študenti a študentky odboru cestovný ruch Ekonomickej fakulty UMB v spolu- ujala, aby nás kontaktovali. Vopred im za to ďakujeme.
práci pripravili hľadanie tyrkysových tričiek na banskobystrickom námestí, ak-
ciu Čo ste možno [ne]vedeli o bystrickom námestí zameranú na zvýšenie pove- Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
domia ľudí o histórii a najvýznamnejších pamiatkach na bystrickom námestí. členka service learningového tímu na UMB
http://www.servicelearning.umb.sk/tim-service-learningu-na-umb/

17 očami francúzskeho sociológa

sociológie a volieb. Vo svojej prezentácii sa venoval najmä sociálnym as- v Elyzejskom paláci, čo predstavuje jednu z najvyšších volebných neúčastí
pektom volebných trendov, vysvetľoval rozdielne tendencie v preferenciách v histórii francúzskych prezidentských volieb piatej Francúzskej republiky.
francúzskeho obyvateľstva na severovýchode a juhozápade krajiny. Poukázal
tiež na rozdiely v preferenciách medzi Parížom a perifériou. Súčasťou pred- Vzhľadom na rozporuplný a  špecifický charakter tohtoročných fran-
nášky bola prezentácia osobných profilov kandidátov druhého kola, cen- cúzskych prezidentských volieb, kde proti sebe stáli dvaja kandidáti s radi-
tristu Emmanuela Macrona a predsedníčky Národného frontu Marine Le kálne odlišnou predstavou o budúcnosti Francúzska a Európy, bola disku-
Penovej. V. Violier tiež vyslovil predpoklad, že sa mnohí Francúzi v druhom sia v konečnom dôsledku veľmi živá a prednáška pána Violiera nesporne
kole zdržia hlasovania. O niekoľko dní sa tento scenár ukázal ako pravdi- prínosná a zaujímavá.
vý, keďže až 25,38  % voličov nevyužilo možnosť voliť kandidáta na post
Tereza Sulániová,
študentka FPVMV a členka EFPOLIT

25

EXKURZIA

Ekonómovia v Maďarsku

Koncom marca sa vybraní študenti EF UMB zúčastnili odbor- históriou a  architektonickým stvárnením. Všetky momenty boli pre
nej exkurzie v  Szentendre v  Maďarsku. Hlavným cieľom exkurzie študentov podnetné a podporili ich všestranný harmonický rozvoj, čo
bola účasť na medzinárodnom ekologickom seminári spojenom dokumentujú aj ich pozitívne referencie.
s prehliadkou energeticky sebestačnej budovy Klimatického centra v obci
Szigetmonostor. Cennou a zaujímavou súčasťou tohto podujatia bola aj Odbornú exkurziu realizovala Katedra ekonómie pri príležitosti
diskusia s ekológom a oboznámenie sa s produktom cestovného ruchu 40. výročia vzniku EF UMB s finančnou podporou Územného koor-
– náučným chodníkom Mokrade na ostrove, kde využívajú ako doprav- dinačného centra Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností
ný prostriedok elektrobus. Szigetmonostor je obec, ktorá sa nachádza na v Banskej Bystrici. Na organizovaní návštevy ostrova Szentendre sa vý-
ostrove nad Budapešťou a je významnou chránenou vodohospodárskou razne podieľalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
oblasťou, pretože 80  % obyvateľov hlavného mesta zabezpečuje pitnou – pobočka v Banskej Bystrici, ktoré je odborným partnerom navštíve-
vodou. Z tohto dôvodu je výrazne obmedzené hospodárske využívanie nej obce Szigenmonostor v rámci projektu Klímapark. Exkurzia bola
tejto oblasti, ale úspešne sa tu rozvíja ekologický cestovný ruch. úspešným zavŕšením projektu Globálne vzdelávanie pre univerzity
v 21. storočí, lebo obohatila poznanie inej kultúry nielen v geografic-
Študentov ekonómie odboru cestovný ruch veľmi zaujala aj návšteva súk- kom kontexte. Jej multidisciplinárna orientácia poskytla priestor na
romnej farmy, na ktorej ich privítal starosta obce Szigetmonostor. Zoznámili rozvíjanie medzikultúrnych kontaktov so zahraničným partnerom,
sa s  výrobou mliečnych produktov aj s  výrobou remeselných produktov ako aj medzi samotnými študentmi, pretože sa jej zúčastnili aj niekoľkí
ekologického charakteru, priblížili sa svetu podnikania. Organizátori exkur- študenti programu Erasmus študujúci na Ekonomickej fakulte UMB
zie spolu s vedením farmy veria, že všetko, čo študenti získali, bude motivu- v Banskej Bystrici.
júcim fenoménom na ich budúcej profesionálnej dráhe.
Ing. Katarína Orságová, PhD.
Okrem odborného – ekologicky zameraného programu študenti ab- doc. PhDr. Viktória Dolinská, PhD.
solvovali návštevu Hvezdárne v Hurbanove, obnoveného Mosta Márie
Valérie a  prehliadku baziliky v  Ostrihome, ktorá ich zaujala svojou Katedra ekonómie EF UMB

Politológovia vo Viedni

Sídlo Organizácie Spojených náro- Ženeve a Nairobi štvrtým a zároveň posledným
dov vo Viedni navštívili študenti sídlom OSN na svete.
všetkých ročníkov FPVMV 5. aprí-
la 2017. Študenti mali počas prehliadky možnosť
prezrieť si rokovacie priestory, videli Nobelovu
Po úvodnej registrácii pri vstupe do komplexu cenu za mier, ktorá bola v  roku 2005 udelená
absolvovali prvú časť exkurzie, ktorú predstavo- Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu.
vala približne dvojhodinová prehliadka hlavných
priestorov OSN. Počas nej poskytli sprievodco- V  druhej časti exkurzie vystriedali
via študentom základné informácie o  OSN, in- sprievodcov slovenskí diplomati pôsobiaci vo
formácie týkajúce sa výstavby a fungovania sídla viacerých agentúrach OSN či iných medzinárod-
organizácie vo Viedni, ktoré je po New Yorku, ných organizáciách, ktorí študentov informov-
ali o  agende SR v  týchto inštitúciách. Následne
s  nimi diskutovali o  viacerých otázkach týka-
júcich sa budúcnosti OSN. Významnou bola

26

TEÓRIA S PRAXOU

Univerzity

Ľudia z (edukačnej) praxe

a  manažment podniku na EF UMB. Po roku prichádzame s informá- pedagogiky a  vychovávateľstva predstavili AKO
Podobne pozitívne svoju účasť na pod- ciami o troch stretnutiach, zreal- PRACOVAŤ S TÍNEDŽERMI A ZÁROVEŇ ICH
ujatí hodnotí aj Filip Pavlíček, študent izovaných v apríli 2017 na pôde PRIPRAVIŤ NA ŽIVOT... Všetky ich aktivity sme-
bakalárskeho študijného programu PdF UMB v rámci cyklu podujatí rujú k  postupnej zmene zmýšľania mladých ľudí,
financie, bankovníctvo a investovanie ĽUDIA Z (EDUKAČNEJ) PRAXE. ich nazerania na svet a  dominuje v  nich osobná
na EF UMB: „Podľa mňa to bola veľmi a spoločenská zodpovednosť, ohľaduplnosť, odva-
podarená akcia. Získal som všeobecný Prvé stretnutie zorganizoval Komenského in- ha, úcta k životu, k sebe samému a iným ľuďom.
prehľad o frankofónnych firmách pôso- štitút v spolupráci s PdF UMB pod gesciou doc. Prevládajúcimi cieľovými skupinami je žiactvo zá-
biacich na Slovensku. Zistil som čo po- PaedDr. K. Vančíkovej, PhD. z Katedry predškol- kladných a stredných škôl vo východoslovenskom
žadujú od uchádzačov o prácu a taktiež skej a elementárnej pedagogiky. regióne. Organizujú pre nich zážitkové rovesnícke
som sa dozvedel o pozíciách, o ktoré je Moderátor Martin Štubňa z Gymnázia A. Kmeťa vzdelávanie (peer to peer), z ktorého mali prítomní
aktuálne záujem.“ z Banskej Štiavnice 10. apríla 2017 u  nás mode- možnosť čosi „zažiť na vlastnej koži cez vlastnú ak-
roval stretnutie so vzácnou hostkou –  reformá- tivitu“ a ochutnať tak máličko z toho, čo ich v reál-
SFUI/IUFS je občianske združe- torkou nemeckého školstva, riaditeľkou alter- nej praxi čaká, za predpokladu, že to so svojou pro-
nie, ktoré vzniklo v roku 2011 na zá- natívneho berlínskeho gymnázia pani Margret fesiou, na ktorú sa pripravujú, myslia naozaj vážne.
klade spoločnej vôle Veľvyslanectva Rasfeld. Táto príjemná dáma prítomným predsta-
Francúzskej republiky na Slovensku a vila svoju filozofiu budovania alternatívnych škôl Posledným hosťom bol dňa 24. apríla 2017 re-
UMB v Banskej Bystrici. Cieľom SFUI/ (v súčasnosti už nielen v Nemecku) pod názvom portér Denníka N, absolvent politológie Karlovej
IUFS je prispievať k rozvoju a rozširo- AKO MÁ ŠKOLA UČIŤ K ZODPOVEDNOSTI univerzity v  Prahe, bývalý redaktor českých
vaniu frankofónnych programov na A K SLOBODE? tak, aby z nej do reálneho živo- Hospodárskych novín, týždenníka Ekonóm a eko-
Slovensku. Zároveň propaguje „školský ta vychádzali ľudia pripravení „učiť sa – pozná- nomického oddelenia denníka SME – Vladimír
systém na francúzsky spôsob“, čiže dia- vať, spoločne žiť, konať a  byť“. Pre tých, ktorí sa Šnídl. Podujatie pripravila PhDr. L. Kamarášová,
lóg medzi frankofónnymi školami, uni- podnetnej diskusie nemohli zúčastniť, odporú- PhD. z  Katedry pedagogiky PF UMB ako inte-
verzitami, podnikmi a jednotlivcami. čame „stretnutie s pani Rasfeld“ prostredníctvom raktívnu prednášku na tému AKO SA VYZNAŤ
záznamu programu RTVS Trochu inak s Adelou V  SPRÁVACH NA INTERNETE – ako kriticky
Ing. Žaneta Lacová, PhD. Banášovou, ktorý je dostupný na (https://www. myslieť a nenechať sa manipulovať. Predstavil aj
Katedra ekonómie EF UMB rtvs.sk/televizia/archiv/11867/124504#1466). publikáciu, učebnú pomôcku „proti dezinformáci-
ám“, napísanú jednoduchým novinárskym štýlom,
Ing. Kamil Ščerba O dva dni neskôr, 12. apríla 2017 privítala Mgr. obsahujúcu konkrétne príklady a cvičenia na roz-
Katedra financií a účtovníctva EF UMB L. Nemcová, PhD. na Katedre pedagogiky PF UMB víjanie kritického myslenia, rozpoznania zámernej
ďalšieho hosťa – absolventa štúdia vychovávateľ- manipulácie a  dezinformácie. Uvedené cvičenia
stva Mgr. Mateja Farkalína, súčasného predsedu sú vhodné aj na výučbu vysokoškolských disciplín
OZ Mladí ľudia a  život, pôsobiaceho v Spišskej v rôznych študijných programoch.
Novej Vsi a angažujúceho sa aj v miestnej politike.
Pricestoval spolu s kolegom Martinom Horváthom, PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
aby prítomným študentom a študentkám sociálnej prodekanka pre pedagogickú činnosť PdF UMB

Fotografia: Eva Hupková

medzinárodnom obchode príkladov, kedy sú výhodné pre exportéra, či importéra.
Uvedené témy sú súčasťou predmetu medzinárodný obchod, v rámci
a Ing. Róbertom Gazdíkom (vedúci finančného oddelenia), ktorý sa
špecializuje na komunikáciu s bankami, prípravu finančných správ ktorého boli prednášky realizované najmä pre študentov 2. ročníka ekono-
a priebeh platieb. Úvodná časť prednášky sa zaoberala najmä prípravou mika a manažment podniku (EMP) v slovenskom jazyku a pre študentov
kúpnej zmluvy, ako kľúčovej časti každého obchodného vzťahu medzi 2. ročníka „Business Economics and Management“ (BEM), (vrátane štu-
exportérom a  importérom. Je východiskom pre realizáciu bezproblé- dentov Erasmus) v anglickom jazyku. Študenti hodnotili pozitívne najmä
mového obchodu medzi zúčastnenými stranami. V  ďalšej časti boli interaktívnu formu a praktický aspekt prednášok, pričom ocenili zrozumi-
študenti oboznámení so základnými typmi nedokumentárnych platieb teľnosť podania oboch tém. Veríme, že uvedená aktivita prispela k ďalšie-
využívanými pri obchodovaní so zahraničným partnerom. Rovnako mu prehĺbeniu spolupráce medzi akademickou pôdou a praxou.
boli zdôraznené výhody a nevýhody pri každom type platby s uvedením
Ing. Mgr. Gabriela Kormancová, PhD.
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku EF UMB

33

ABB

XVII. medzinárodný festival
vysokoškolských a stredoškolských speváckych zborov

AKADEMICKÁ

BANSKÁ BYSTRICA 2017

V dňoch 28. apríla až 1. mája sa uskutočnil už XVII. ročník medziná- Hosťami festivalu i galavečera boli dievčenský spevácky zbor Cambiar
rodnej súťažnej prehliadky vysokoškolských a stredoškolských speváckych La Música Pohronská Polhora a RUSÍN ČENDEŠ ORCHESTRA.
zborov Akademická Banská Bystrica 2017. Hlavným usporiadateľom tohto Výkony speváckych zborov hodnotila päťčlenná odborná medzinárod-
podujatia bola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Katedra hudob- ná porota na čele s predsedom Dr. h. c. prof. Ondrejom Lenárdom,
nej kultúry Pedagogickej fakulty; spoluorganizátormi Ministerstvo škol- svetoznámym a  uznávaným dirigentom a  laureátom mnohých oce-
stva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Mesto Banská není. Ďalšími členmi poroty boli prof. Jan Vičar, CSc., dirigent prof.
Bystrica, Národné osvetové centrum Bratislava, Hudobný odbor Matice Jan Borowski, popredná speváčka prof. Natalia Komarova a dirigentka
slovenskej Martin. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou ministra školstva, Mgr. art. Tatiana Švajková Kanišáková, PhD.
vedy výskumu a športu SR, pod záštitou ministra kultúry a rektora UMB. V priebehu festivalu sa naplnilo želanie rektora UMB doc. Ing.
Vladimíra Hiadlovského, PhD., ktoré uviedol v  bulletine festivalu:
História festivalu sa začala písať na Pedagogickej fakulte v roku 1985 „Prichádzate z rôznych priestorov Slovenska, blízkej i ďalekej cudziny,
umeleckými aktivitami a tvorivosťou vysokoškolákov na poli zborové- aby ste sa vzájomne obdarili, aby ste premenili bytie na sviatok porozu-
ho spevu – AKADEMICKÁ BANSKÁ BYSTRICA – festival vysoko- menia a naplnili radosťou dni festivalu zborového spevu vysokoškolá-
školských speváckych zborov. Už v roku 1993 sa ABB stáva medziná- kov.“ A skutočne, vychutnali sme si lahodné tóny minulého i súčasné-
rodným súťažným festivalom (v kategóriách ženských a miešaných ho umenia – spevu a hudby, ktoré nám prinášajú radosť.
speváckych zborov; od roku 1997 tiež v kategórii komorných zborov),
čo prirodzene zvýšilo úroveň festivalu. XIV. ročník ABB 2011 začal pí- Večerný slávnostný záverečný galakoncert sprevádzalo vyhlasova-
sať ďalšiu festivalovú históriu v kategórii stredoškolských speváckych nie výsledkov jednotlivých súťaží a odovzdávanie cien. Najúspešnejším
zborov, ktoré boli začlenené do tohto etablovaného medzinárodného zborom sa stal Smíšený pěvecký sbor Vysoké školy báňské Ostravské
festivalu. V roku 2013 sa rozšíril festival o kategóriu komorných vokál- univerzity v Ostrave z Českej republiky, ktorý sa stal aj absolútnym ví-
nych zoskupení a v roku 2015 o kategóriu sakrálnej tvorby. ťazom ABB 2017. V závere nechýbal ani tradičný spoločný spev všet-
kých zúčastnených vokálnych telies so skladbami E. Suchoňa Aká si mi
Na festivaloch sa každoročne zúčastňovali domáce i zahraničné ume- krásna a L. Bártu Gaudeamus igitur, ktoré symbolicky dirigovali otec
lecké telesá, zneli diela slovenských i zahraničných svetových skladateľov, Štefan a syn Adam Sedlickí. Na tvárach mnohých účastníkov bolo vi-
uskutočnili sa odborné semináre a workshopy z oblasti zborového spevu. dieť radosť zo spevu, čím sa dokazovalo známe a pravdivé: „Šťastný
V roku 1997 bola po prvýkrát zvolená Miss ABB. Aj v tomto roku bola na človek lepšie spieva!“ Veď v súčasnom živote pôsobí nádherný zborový
festivalových koncertoch nádherná a  neopísateľná atmosféra, zvlášť na spev na mladých ľudí skutočne ako balzam.
záverečnom galakoncerte, kde tradične panuje vždy vzájomná spolupat- Festival Akademická Banská Bystrica sa stal etablovaným kultúrnym
ričnosť, úprimná radosť, pohoda, ale hlavne spev. podujatím, ktoré sa koná každý druhý rok na pôde Univerzity Mateja
Účastníkmi XVII. ročníka ABB bolo deväť speváckych zborov z troch Bela v Banskej Bystrici s cieľom oživovať diela hudobných skladateľov
krajín: stredoškolské zbory: spevácky zbor GAUDEAMUS PaSA Prešov, a podporovať hudobnú aktivitu stredoškolskej a vysokoškolskej mláde-
mládežnícky spevácky zbor FREE HARMONY Poprad, CHORUS ALBIS že a úspešne prezentovať svoju školu a mesto doma i v zahraničí.
Gymnázium Děčín; vysokoškolské zbory: univerzitný miešaný spevácky
zbor MLADOSŤ Banská Bystrica, komorní sbor NONA PF UJEP Ústí prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
nad Labem, Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské TU Ostrava, umelecký riaditeľ ABB 2017
ženský spevácky zbor CANZONA NEOSOLIUM Akadémia umenia
Banská Bystrica a Chór Uniwersytetu Ekonomicznego Katowice.

34

UNL

Čítame bez hraníc. Tak znel slogan v poradí už štvrtej Univerzitnej Univerzitná noc
noci literatúry, ktorá sa uskutočnila 19.  apríla  2017 v  priestoroch literatúry 2017
Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela s  podporou rektora UMB
doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. Aj tento rok sa podujatie opie- a  predseda Slovenskej historickej spoločnosti Rastislav Kožiak, riadi-
ralo o symbolické číslo, a to 7 kníh, 7 miest, 7 čítaní. Od prvého ročníka teľka Dvojky Marta Gajdošíková, redaktor Rádia Lumen a  absolvent
je cieľom tútoriek UNL rozvíjať sa ako študentský projekt. Na organi- štúdia na Filozofickej fakulte UMB Ivo Novák a študent a študentka FF
zácii štvrtého ročníka sa podieľal 15-členný kolektív, z  toho tri člen- UMB Dušan Ambróš a Lucia Panáčková. Pozitívne ohlasy vyjadrili nie-
ky sú už úspešné absolventky štúdia na UMB a príprave podujatia sa len návštevníci a návštevníčky štvrtého ročníka, ale aj čítajúci a čítajúce
venujú popri svojich pracovných povinnostiach. Ďalších šesť završuje UNL 2017:
svoje magisterské štúdium, pričom dve z týchto kolegýň sa už úspeš- „Takéto podujatia sú podľa mňa veľmi príjemné, a to z dôvodu, že ne-
ne zamestnali aj vďaka „praxi“ v  tíme UNL v  najväčšom slovenskom musíte čítať, môžete počúvať. Myslím, že celá táto akcia má veľmi veľké
vydavateľstve IKAR a v občianskom združení za! amfiteáter. poslanie šíriť literatúru a literatúra začína byť aj cez takéto akcie znovu
Cieľom podujatia je predstavo- ‚in‘.“ (Paulína Čuhová, návštevníčka UNL 2017 a jedna z minuloročných
vať netradičné miesta alebo tra- čítajúcich)
dičné miesta univerzity netra- „Z roka na rok sa organizátori zlepšujú v organizovaní tohto podujatia
dičným spôsobom, pripomínať a z roka na rok je tu viac a viac ľudí. Takže z tohto pohľadu si myslím,
významnosť univerzity v  ban- že je to podujatie, ktoré si už našlo svoje zázemie, našlo si aj svojich po-
skobystrickom regióne, predsta- slucháčov, aj svojich divákov, pretože tu stretávam aj známe tváre, ktoré
vovať zaujímavé osobnosti kraja sem už chodia pravidelne štvrtý rok.“ (Peter Zemaník, čítajúci od prvého
a  univerzity, ktoré sa svojou ročníka UNL)
činnosťou usilujú prispievať ku „Takáto vydarená akcia nabíja aj nás riadnou dávkou energie a chuti do
kultúrnosti spoločnosti. A keďže života, lebo nás presvedčí, že naša práca aj práca celého organizačného
ide o literatúru, cieľom je každý tímu má zmysel a že sme si spolu s poslucháčmi pripravili krásne chvíľky
rok predstaviť iné vydavateľstvo. spoluzdieľania hodnotných zážitkov, ktorými vybrané texty určite boli.“
V roku 2017 voľba padla na pre- (Alena Sušilová, jedna z čítajúcich na UNL 2017)
klady, a  teda aj prekladateľov „Zažila som tri ročníky UNL. A každý rok je lepší a lepší. Opäť ste vybrali
a  prekladateľky do slovenského skvelé ukážky, pre mňa dokonca najlepšie, výborných čítajúcich aj miesta.
jazyka z raketovo sa rozvíjajúce- Som v očakávaní, čo vymyslíte na budúci rok.“ (účastníčka UNL 2017)
ho vydavateľstva Absynt – reportážna literatúra a etablujúceho sa vyda-
vateľstva Inaque.sk. Cez detskú knihu sme nechali prehovoriť vydava- Tlmočenie pre komunitu Nepočujúcich
teľstvo BRAK a slovenského spisovateľa reflektujúceho živú migrantskú a sprievodné čítania v Europa SC
problematiku.
Idea búrania bariér je podporovaná nielen detským stanovišťom
Viac ako tristo návštevníkov a návštevníčok rôznych vekových ka- a detským kútikom, ale od svojho začiatku aj tlmočením do slovenské-
tegórií si aj napriek chladnejšiemu počasiu prišlo vypočuť ukážky v po- ho posunkového jazyka. Tento rok Univerzitnú noc literatúry navštívi-
daní deviatich osobností spojených s mestom Banskou Bystricou alebo lo vyše 30 nepočujúcich, ktorí mali možnosť oboznámiť sa s príbehmi
s Univerzitou Mateja Bela. Tento rok nám zaujímavé úryvky predsta-
vili herečky Bábkového divadla na Rázcestí Alena Sušilová a  Mária 35
Šamajová, redaktor Rádia Regina Peter Zemaník, riaditeľka Centra
právnej pomoci Eva Kováčechová, vedúci Katedry histórie FF UMBDEŇ SVÄTÉHO AKTIVITY PRACOVÍSK
PATRIKA
žil niekoľko rokov. Práve tam sa mu podarilo tisícky
na Katedre anglistiky a amerikanistiky pohanských obyvateľov priviesť ku kresťanskej viere.
Charakteristickým znakom tohto patróna je zelený
Deň svätého Patrika alebo Saint Patrick’s Day, či La trojlístok ďateliny – symbol starých Druidov, ktorý
Fhéile Pádraig si tento rok vychutnali aj študenti predstavuje svätú Trojicu. Dnes si trojlístok na znak
predmetov írsky jazyk a írske štúdie na FF UMB. pamiatky zvyčajne maľujú na tvár všetci tí, ktorí kde-
koľvek na svete oslavujú Deň svätého Patrika.
Tento „zelený“ náboženský sviatok pochádza z Írska, v súčasnosti sa
však oslavuje aj v iných krajinách, napr. v USA, Austrálii, Japonsku, Rusku, Program ďalej pokračoval prísloviami a porekad-
Spojenom kráľovstve a i. Spája sa so 17. marcom. Na podujatí sme si pri- lami v írskom jazyku. Nechýbali ani tradičné írske
pomenuli aj festival írskeho jazyka Seachtain na Gaeilge, ktorý sa koná ľudové piesne, ktoré nám lektorka aj sama zaspievala.
každoročne v období pred Dňom svätého Patrika. Tradičné írske zvyky V závere podujatia si študenti otestovali svoje vedo-
nám študentom priblížila naša obľúbená lektorka Majella O’Meara, ktorá mosti z írskych štúdií v  kvíze. Otázky tvorili rôzne
reč starých Keltov priniesla na pôdu univerzity priamo z rodného Írska. oblasti, ako írske reálie, história a kultúra.

Študenti, oblečení v typicky zelených odevoch – ako si táto príleži- Lektorka O’Meara sa na pozvanie veľvyslankyne
tosť vyžaduje – si pri rannej kávičke vypočuli históriu tohto dlhovekého Írskej republiky na Slovensku Anne-Marie Callanovej
sviatku. Patrik, svätý patrón Írska, bol pôvodom Škót a v írskom zajatí pripojila k  oslave Dňa svätého Patrika aj na írskom
veľvyslanectve v Bratislave.

Možnosť spoznávať odlišnú kultúru a pestovanie vzá-
jomnej ľudskej spolupatričnosti bolo naším dôvodom na
oslavu. Tešíme sa, že podobných podujatí bude pribúdať.

Diana Šípová
študentka FF UMB

Hostia Katedry životného prostredia FPV UMB pri príležitosti osláv

DŇA ZEME

Katedra životného prostredia už tradične oslavuje Deň Zeme. Rok 2017 41
sa niesol v duchu „horúcej“ európskej témy redukcií jednorazových plasto-
vých obalov. Hosťami z Mníchova boli: Ata Chokhachian, M.Sc. Architektur
a doc. Dr. Zuzana Giertlová z Fakulty architektúry Technickej univerzity
Mníchov, Dipl.-Rest. Maruchi Yoshida z YCONS Mníchov, Dipl.-Ing. Simon
Kirnberger a Dipl.-Ing. Architekt Benedikt Gasteiger, bezpečnostní inžinieri
z Präventionsingenieure e.V., Mníchov.

Hostí prijal prodekan FPV pre medzinárodnú spoluprácu doc. RNDr.
Marek Skoršepa, PhD., ktorý doc. Giertlovú a Dipl.-Rest. Maruchi Yoshida
poznal z  minuloročnej návštevy KŽP FPV. Naše mníchovské kolegyne in-
formovali pána prodekana o rozvíjajúcej sa spolupráci a príprave spoločných
edukačných (simulačné hry) a výskumných projektov a spoločných publikácií.
V rámci svojho pobytu navštívili okrem Banskej Bystrice aj Bratislavu, Banskú
Štiavnicu a Kremnicu. V Banskej Bystrici sa stretli aj s kurátorom Poštového
múzea PhDr. RNDr. Richardom Senčekom, PhD., absolventom bakalárskeho
štúdia ekomuzeológie na terajšej Katedre životného prostredia FPV UMB, kto-
rý im odborným výkladom priblížil históriu bystrického námestia a podzemia.

prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.
Katedra životného prostredia FPV UMB

AKTIVITY PRACOVÍSK

Jubilejné Ekologické popoludnie

Už od roku 2011 organizujeme na Katedre bioló- Rok v  divočine. Samozrejme, podelil sa aj o  svoje zážitky
gie a ekológie FPV UMB populárno-náučné seminá- z práce vo vysokohorskom teréne. Tento príjemný filmár však
re pod názvom Ekologické popoludnie. Semináre sú nebol jediným zaujímavým prednášajúcim ekologických po-
zamerané na rôznorodé témy z ekológie, biológie či poludní. Od vzniku tohto podujatia sa v  úlohe prednášajú-
ochrany prírody a konajú sa pravidelne každý druhý cich vystriedalo množstvo zaujímavých osobností. Počnúc
týždeň počas semestrov. Určené sú odborníkom kolegami z katedry, ktorí pravidelne informujú o svojich vý-
z  týchto oblastí a hlavne študentom biologických, skumoch či zahraničných cestách a pobytoch cez šikovných
ekologických a environmentálnych odborov. študentov až po významných zahraničných hostí. Z najväčšej
diaľky k  nám pricestoval ochranár Gregg Losinski z  Idaha,
V  tomto semestri sa uskutočnilo už päťdesiate ktorý sa venuje manažmentu ochrany prírody. Dôležitou sú-
Ekologické popoludnie, na ktorom nám Ing. Karol časťou ekologických popoludní sú aj prednášky našich dok-
Kaliský (Arolla Film Liptovský Hrádok) premietol torandov, ktorí si v príjemnej atmosfére môžu „nanečisto“
svoj nový film Život v oblakoch a prezentoval knihu vyskúšať prezentáciu svojej záverečnej práce, čo im potom
pomôže pri jej skutočnej obhajobe.

Informácie o  pripravova-
ných popoludniach môžete
nájsť na webových stránkach
a  Facebooku Katedry bio-
lógie a  ekológie. Rovnako
na stránkach našej katedry
nájdete aj zoznam väčšiny
uskutočnených predná-
šok v  podobe zaujímavých
plagátov.

Mgr. Radovan Malina, PhD.
Katedra biológie a ekológie
FPV UMB

30 rokov programu Erasmus

Študentská nezisková organizácia študenti si svoj voľný čas organizovali sami (vý-
Erasmus Student Network začala lety, neformálne stretnutia). Organizačnú strán-
písať svoj príbeh na Univerzite ku ich pobytu a štúdia zabezpečoval referát pre
Mateja Bela v akademickom roku medzinárodné vzťahy. So zvýšeným počtom
2009/2010. prichádzajúcich študentov to začalo byť veľmi
náročné, nakoľko sa neustále menila legisla-
Jej zakladateľom sa stal študent Miroslav tíva pre pobyt cudzincov na území Slovenskej
Hajnoš, účastník programu Erasmus, ktorému republiky. Vstupom Slovenska do Európskej
na UMB absentovala organizácia zabezpečujú- únie v roku 2004 sa byrokracia čiastočne zmier-
ca starostlivosť o  zahraničných študentov pri- nila. Oproti tomu sa však zvýšil počet študen-
chádzajúcich študovať na UMB v rámci rôznych tov, ktorí absolvovali svoj študijný pobyt na FF
mobilitných programov, hlavne cez program UMB. Prijímali sa študenti z Českej republiky,
Erasmus. Tento krok uvítala každá fakulta uni- Španielska, Francúzska, Poľska, Litvy, Veľkej
verzity, nevynímajúc Filozofickú fakultu UMB, Británie, neskôr pribudli študenti z Maďarska,
ktorá má skúsenosti s  prijímaním zahranič- Lotyšska, Talianska, Nemecka, Bulharska,
ných študentov od počiatku zapojenosti UMB Turecka... O  ich spokojnosti svedčí aj fakt, že
do programu Socrates. Už v roku 1999 fakulta niektorí sa k nám pravidelne vracajú prostred-
prijala na semestrálny študijný pobyt dvoch štu- níctvom iných mobilitných programov, ako sú
dentov, Chrystelle Bordier a Arnauda Lahogua CEEPUS, NŠP a pod.
z Univerzity v Rennes II vo Francúzsku. Každý
akademický rok sme sa stretávali s  tým, že Členstvo v  ESN UMB našim študentom
dáva určite veľa. Ako prvé jej členovia uvá-
42 dzajú, že ich oslobodilo od „posterasmus“

AKTIVITY PRACOVÍSK

Aj chodba
môže učiť

nielen skrášliť fádnu chodbu, ale hlavne okoloidúcich niečo naučiť.
Farebné siluety svojimi rozmermi a tvarom zodpovedajú reálnej veľ-

kosti vtákov našej prírody. Ich úlohou je poopraviť predstavy študentov
biológie i  všetkých ostatných o  skutočnej veľkosti vtákov. Naše pred-
stavy o ich rozmeroch sú často skreslené, pretože ich zvyčajne vidíme
lietať vo veľkej výške a zdajú sa nám menšie. Podobne skreslené máme
predstavy aj o  hmotnosti vtákov. Tie by mali zlepšiť zavesené zelené
vrecúška, ktorých hmotnosť zodpovedá priemernej hmotnosti znázor-
nených druhov. Všetko je doplnené postermi so základnými informá-
ciami o jednotlivých druhoch a QR kódmi, ktoré po nasnímaní prehra-
jú charakteristický hlasový prejav konkrétneho druhu. Tieto exponáty
sú súčasťou projektu Chodba ako učebná pomôcka, ktorý sa podarilo
zrealizovať vďaka výdatnej pomoci študentov 1. roka magisterského
štúdia učiteľstva biológie. Študenti si vďaka tomuto projektu môžu
spresniť svoje predstavy o  telesných rozmeroch živočíchov a  tiež si
môžu v  praxi vyskúšať prácu na konkrétnom projekte od nápadu až
po jeho realizáciu. Dúfame, že vďaka tomuto zmysluplnému zámeru
získajú lepšiu predstavu o projektovom vyučovaní.

Veríme, že aj takáto nenásilná a zábavná forma vzdelávania skvalitní
výučbu nielen na našej katedre, ale aj na všetkých školách, kam sa „kŕ-
deľ“ našich šikovných študentov rozpŕchne.

Ľudia prechádzajúci chodbou od Katedry biológie do telocvične Mgr. Radovan Malina, PhD.
si už určite všimli farebné vtáčie siluety „poletujúce“ pod stropom či Mgr. Romana Schubertová, PhD.
podivné zelené vrecká zavesené na stene. Úlohou týchto doplnkov je Katedra biológie a ekológie FPV UMB

depresie, ktorá ich po návrate z ich študijnej mobility dlhšie drží. Je i sy- i medzi organizáciami na Slovensku, s ktorými úzko spolupracujú na jed-
nonymom bezplatnej jazykovej školy, zdokonaľovania hlavne v angličti- notlivých projektoch. Preto sa Filozofická fakulta UMB podujala od aka-
ne, ale i získavania komunikačných zručností z jazykov, ako sú turečtina, demického roka 2017/2018 ponúknuť pre nich výberový predmet dobro-
bulharčina, poľština atď. V  neposlednom rade stiera predsudky, ktoré voľník ESN UMB. Predmet je určený pre všetkých študentov UMB v rámci
dvoch stupňov vysokoškolského štúdia s presne stanovenými podmienkami
nám k určitým národom vtisla spoločnosť. Z členov ESN UMB sa stáva- a hodnotením. V rámci dobrovoľníckych aktivít sa študenti aktívne podie-
jú cieľavedomí a odvážni občania, ktorí sú otvorení príležitostiam a vý- ľajú na činnosti sekcie Erasmus Student Network na UMB, ktorej poslaním
zvam. Buduje sa ich sociálne cítenie i vďaka aktivitám SocialErasmus. je zastupovať zahraničných študentov a poskytovať príležitosti na kultúrne
porozumenie a osobný rozvoj podľa zásady študentov pomôcť študentom.
Študenti UMB, ktorí sa aktívne zapájajú do činností a  aktivít Dobrovoľníci pomáhajú pri realizácii vzdelávacej činnosti, voľnočasových
organizovaných ESN UMB, prispievajú k dobrému menu Univerzity Mateja aktivít a súťaží pre zahraničných študentov z partnerských univerzít UMB.
Bela. Univerzitu propagujú v dobrom svetle medzi zahraničnými študentmi Integrujú zahraničných študentov do komunít ďalších študentských orga-
nizácií pôsobiacich na UMB. Po úspešnom ukončení predmetu študenti
získajú praktické skúsenosti s organizovaním aktivít pre zahraničných štu-
dentov. Ovládajú a  sú schopní správne používať odbornú cudzojazyčnú
terminológiu uplatňovanú vo vysokoškolskom prostredí. Rozvíjajú svoje
špecifické kompetencie potrebné na výkon profesie so zameraním na rozvoj
občianskej angažovanosti a službu spoločnosti. Sú schopní samostatne ur-
čovať východiskovú situáciu, ciele aktivity, postup naplnenia cieľa a časový
harmonogram, identifikovať problémy, vyhľadať partnerov, určiť správnu
propagáciu, pripraviť finančný rozpočet, potreby personálnych zdrojov, rea-
lizovať a vyhodnocovať aktivity. Naučia sa motivovať študentov a zapájať sa
do dobrovoľníckej činnosti, zvyšovať kultúrne porozumenie.

PhDr. Ingrid Balážová
FF UMB

43

VÝNIMOČNÁ ŠTUDENTKA

Petra Lukovská:

„Vďaka štúdiu som
trochu pochopila
fungovanie sveta.“

Pani kolegyňa, môžete priblížiť spôsob, akým sa vo všeobecnosti urču-
je úroveň ovládania cudzích jazykov?

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové
znalosti existuje šesť úrovní ovládania jazyka od A1, čo je najnižšia
úroveň, až po C2, ktorá je najvyššia. Na všetkých úrovniach sa testujú
rovnaké jazykové kompetencie – porozumenie písanému textu, porozu-
menie hovorenému slovu na nahrávke, písomný a ústny prejav daného
človeka. Vyžadovaná úroveň vždy rastie so stupňom kvalifikácie, ktorý
chce človek dosiahnuť. Vo francúzštine sa skúška DALF C2 štruktúrou
odlišuje od nižších úrovní, pretože pozostáva len z dvoch častí, nie zo
štyroch, ale jazykové kompetencie, ktoré sa testujú, sú rovnaké.

DALF je oficiálny diplom vydávaný francúzskym Ako konkrétne táto skúška prebiehala?
ministerstvom školstva, ktorý potvrdzuje dosiah- Začalo sa písomnou časťou. V nej uchádzač dostane text, ktorý má
nutú úroveň francúzštiny zahraničných uchádzačov
a uchádzačov francúzskej národnosti pochádzajúcich približne dve tisíc slov a je doplnený dokumentmi, grafmi či obrázka-
z nefrankofónnej krajiny, ktorí nie sú držiteľmi diplo- mi. Je to materiál, ktorý poskytne uchádzačovi odrazový mostík pre
mu alebo osvedčenia z francúzskej štátnej strednej ale- jeho vlastný písaný text. Vo vlastnom texte treba argumentovať a pri-
bo vysokej školy. Skúšky na získanie diplomov DELF/ niesť vždy niečo osobité, opierajúc sa o  konkrétne príklady. Kľúčová
DALF sa konajú v 900 akreditovaných skúšobných je tiež logická a prehľadná štruktúra písaného textu. Podobne je to aj
centrách v 154 krajinách vrátane Francúzska. Certifi- v ústnej časti, keď treba nahrávku stručne reprodukovať a pripraviť si
káty spadajú pod CIEP (Medzinárodné pedagogické vlastný prejav na niekoľko minút podľa zadania úlohy. Na základe za-
centrum). Pri všetkých úrovniach sa preverujú štyri dania treba nájsť vhodné argumenty v priliehavých štruktúrach, ktoré
jazykové kompetencie uchádzača: porozumenie písa- presvedčia porotu. Napokon nasleduje diskusia s porotou, na ktorú sa
nému a hovorenému textu, ústny a písomný prejav. nedá vopred pripraviť, a testuje sa tak schopnosť uchádzača spontánne
reagovať.
Študentka 5. ročníka FPVMV Petra Lukovská je
pravdepodobne jediná, ktorá v histórii mladého Keď ste sa zapisovali na túto skúšku, museli ste si vybrať, či sa chcete
Slovenska získala diplom DALF na najvyššej úrovni zamerať na humanitné alebo prírodné vedy. Čo ste si vybrali?
ovládania francúzskeho jazyka C2 s hodnotením 95 %.
Diplom jej prišiel odovzdať riaditeľ Alliance Française Zapísala som si zameranie na literatúru a humanitné vedy.
Thomas Laurent za prítomnosti dekana FPVMV doc.
PhDr. Branislava Kováčika, PhD. Bola to príležitosť Čo bolo na skúške pre vás najťažšie a čo najvzrušujúcejšie? Akú tému
ponúknuť tejto výnimočnej študentke niekoľko otázok. ste dostali a ako ste sa s ňou vyrovnali?

Najťažšie je to, že skúška dlho trvá. Čítanie s písaním trvá tri a pol
hodiny a rozprávanie vrátane prípravy trvá asi hodinu a pol. Takže je
veľmi náročné udržať si celý deň myseľ v pozornosti. Vzrušujúcou pre
mňa bola skvelá téma, ktorú som si vybrala – problém preľudnenia sve-
ta. Rozvíjala som túto tému na mojom predpoklade, že to nie je žiadny
fatálny problém, ak sa ľudia naučia prispôsobiť svoj životný štýl tomu,
ako sa situácia vyvíja v konkrétnej krajine.

Počas štúdia som mala predmet rozvojová geografia, na ktorom sme
podobné témy riešili, takže z tejto témy na skúške som bola úplne nadšená.

Človek so solídnou sebareflexiou má predstavu svojich schopností...
Tejto skúške som venovala veľa času a mnoho energie, rátala som

približne s osemdesiatimi percentami. Keď som sa dozvedela výsledok
95 %, bola som prekvapená. A šťastná.

44

ÚSPECHY ŠTUDENTOV

Študentské divadelné
predstavenie

konalo 21. apríla 2017 v Žiari nad Hronom. Ani tu študenti nesklamali
a zo súťaže si odniesli cenu za interpretáciu hudobnej zložky. V predsta-
vení odzneli úpravy známych detských piesní, ale aj skladby Uspávanka
od prof. Bela Felixa, PhD., a piesne Bol raz jeden vrabčiak malý od štu-
dentky Bc. Elišky Medveďovej, ktoré boli špeciálne zložené práve pre
toto predstavenie.

Ako sami študenti hovoria, pri príprave predstavenia „získali mno-
ho skúseností,  zážitkov a  inšpirácie do budúcnosti“ a „bolo im pote-
šením reprezentovať našu fakultu na takomto zaujímavom podujatí“
(Soňa Kasanová a Monika Sabová, 2. rok predškolská a  elementárna
pedagogika, PF UMB).

Letný semester akademického roka 2016/17 bol Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
pre študentov z Katedry elementárnej a predškol- Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB
skej pedagogiky PdF UMB v Banskej Bystrici iný
ako ostatné. Fotografie: Miroslav Zaťko

Už v predchádzajúcom semestri sa im podarilo pod vedením Mgr.
Zuzany Kováčovej, PhD., a Mgr. Lýdie Simanovej, PhD., pripraviť pod-
ľa literárnej predlohy od Ľudmily Podjavorinskej divadelnú hru Láska
v oblakoch alebo Čin čin, s ktorou sa verejnosti predstavili krátko pred
Vianocami. Pôvodne iba semestrálny projekt sa však po prepracovaní
rozrástol na divadelnú hru Čin čin, s ktorou študenti úspešne reprezen-
tovali fakultu na divadelnej prehliadke My sme malí divadelníci 2017
v Slovenskej Ľupči. V kategórii dospelých hrajúcich pre deti postúpili
z 1. miesta do krajského kola, ktoré sa pod názvom Rozprávkové javisko

Fotografická súťaž Okom geografa 2017

Letný semester akademického roku 2016/17 na Ka- na Podbanskom. Víťazkou kategórie Potulky zahraničím sa stala
tedre geografie a geológie FPV UMB už tradične pat- Katarína Bohušová s  fotografiou Laerdal, druhé miesto získal Dávid
ril 3. ročníku fotografickej súťaže Okom geografa. Lorenc s fotografiou Hrdo stojaci Grimming, Rakúsko a tretie miesto
obsadila Veronika Fabianová so snímkou Čarovná jeseň. V  kategó-
Účastníci mali možnosť zasielať svoje príspevky do  troch rii Umelecká fotografia sa na prvom mieste umiestnila Veronika
kategórií:  Potulky Slovenskom, Potulky zahraničím a  Umelecká Fabianová s fotografiou Do nekonečna a ešte ďalej!, druhé miesto ob-
fotografia. Od 20. 3. až do 23. 4. 2017 prebiehalo hlasovanie, buď sadil Andrej Mračník so snímkou Krehká, ale mocná a  tretie miesto
priamo na katedre pomocou hlasovacích lístkov, alebo prostredníc- patrilo opäť Veronike Fabianovej s fotografiou Výlet do krajiny – ne-
tvom internetu na  facebookovej stránke Študentského geografického krajiny. Špeciálnu cenu udelenú na základe internetového hlasovania
spolku Mateja Bela. Posledným bodom súťaže, organizovanej Katedrou získal Miroslav Vojtek s fotografiou Samotár v raji.
geografie a geológie FPV UMB, Študentským geografickým spolkom
Mateja Bela a  Stredoslovenskou pobočkou Slovenskej geografickej Vyhodnotením fotosúťaže sa uzavrel i  cyklus aktivít usporadúva-
spoločnosti, bolo jej vyhodnotenie spojené s  prednáškou fotografa ných Študentským geografickým spolkom Mateja Bela v  spolupráci
Miroslava Vojteka, ktoré sa uskutočnilo 25. 4. 2017. s Katedrou geografie a geológie FPV UMB, medzi ktoré patrili naprí-
klad prednášky z cyklu Geografické utorky alebo čistenie Tajovského
Celkovo sa o priazeň hlasujúcich uchádzalo 49 fotografií. V kategó- potoka.
rii Potulky Slovenskom prvé miesto získal Dávid Lorenc s fotografiou
Nočná Banská Bystrica, druhé miesto obsadil Milan Koza s  fotogra- Študentský geografický spolok Mateja Bela
fiou Devín a  tretie miesto získal Vladimír Šagát so snímkou Ráno Katedra geografie a geológie FPV UMB

49

ŠVOUČ

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ

ODBORNÁ A UMELECKÁ ČINNOSŤ

Býva už dlhoročnou tradíciou, že v jarnom období Nebolo to inak ani na PdF UMB. V tomto akademickom roku sa
sa konajú súťažné prehliadky Študentskej vedeckej najlepší študenti z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky,
odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ), na kto- Katedry psychológie a  Katedry výtvarnej kultúry prezentovali aj
rej sa každoročne prezentujú desiatky študentov na celoštátnej prehliadke ŠVOUČ v Nitre a na medzinárodnej súťažnej
v jednotlivých odboroch a sekciách. prehliadke SVOUČ v Olomouci.

V  oboch súťažiach úspešne reprezentovali svoju alma mater
a  priniesli z  nich významné ocenenia. V  Olomouci 25. apríla 2017
na 11. ročníku konferencie SVOUČ organizovanej Pedagogickou
fakultou Univerzity Palackého sa umiestnila Nikola Gumanová
z Katedry psychológie PdF UMB na 1. mieste v sekcii pedagogických
odborov a Katarína Šabová z Katedry výtvarnej kultúry PF UMB takisto
na 1. mieste v  sekcii umelecká činnosť a  tvorba v  oblasti výtvarnej
kultúry.

Na celoštátnej súťažnej prehliadke ŠVOUČ na Pedagogickej
fakulte UKF v  Nitre 3. mája 2017 sa umiestnila na 3. mieste Mária
Seilerová, študentka Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky
PdF UMB.

Na oboch súťažiach odznelo okrem iného z úst porotcov aj ocenenie
vysokej úrovne a originality súťažných prác, zanietenosti a entuziazmu
súťažiacich a  v  neposlednom rade aj pochvala ich prezentačných
zručností a profesionality.

Všetkým súťažiacim blahoželáme k úspechu a ďakujeme za vzornú
reprezentáciu našej fakulty.

Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB

50


Click to View FlipBook Version