The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

บทที่ 5 เอกสารเผยแพร่มีปก.docx

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Orapin Jompang, 2019-06-06 02:44:51

บทที่ 5 เอกสารเผยแพร่มีปก.docx

บทที่ 5 เอกสารเผยแพร่มีปก.docx

หนว่ ยที่ 5 เอกสารเผยแพร่ 10
วิชา การประยกุ ต์ใช้คอมพวิ เตอรใ์ นงานอาชีพ

เอกสารประกอบการเรียน E-BOOK

หน่วยที่ 5 เอกสารเผยแพร่

รหัสวชิา 2501-2010

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ (ปวช.) พทธศกราช 2556

นางสาวอรพนิ จอมแปง

วทยิ าลัยเกษตรและเทคโนโลยเี ชยี งใหม่

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกษา กระทรวงศกึ ษาธิการ

รหัสวิชา 2501-2010 5
หลกั สูตรประกาศนยี บัตรวิชาชพี (ปวช.) พทุ ธศกั ราช 2556

หน่วยที่ 5 เอกสารเผยแพร่ 10
วชิ า การประยกุ ต์ใช้คอมพวิ เตอร์ในงานอาชีพ

เอกสารเผยแพร่

หวั ข้อเรอ่ื ง
1. ความหมายของเอกสารเผยแพร่
2. ฉลากสนิ ค้า
2.1 ความหมายของฉลากสนิ ค้า
2.2 การออกแบบฉลากสินค้า
2.3 การสร้างฉลากสินคา้
3. แผน่ พบั
3.1 ความหมายของแผน่ พับ
3.2 การออกแบบแผน่ พับ
3.3 การสร้างแผ่นพับ
4. จลุ สาร
4.1 ความหมายของจุลสาร
4.2 องคป์ ระกอบของจลุ สาร
4.3 การออกแบบจลุ สาร
4.4 การสร้างจุลสาร
5. บทสรุป

สาระสาคญั
เอกสารเผยแพร่ หมายถึง กระดาษหรือวัตถุใดๆ ท่ีบันทึกข้อมูลข่าวสารมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

โฆษณาให้แพร่หลาย อาจเป็นการเผยแพร่ความรู้และข่าวสารออกสู่สาธารณชน สื่อท่ีใช้ในการ
เผยแพร่มีหลายประเภท ได้แก่ สง่ิ พิมพ์ การกระจายเสียง ป้ายโฆษณา และอื่นๆ สาหรับในงานอาชีพ
นิยมใช้สอื่ ส่ิงพิมพ์ในการเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร และกิจกรรมของหน่วยงานไปสู่สาธารณชน เพราะ
สื่อประเภทนี้มีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถเก็บรักษาไว้ได้เป็นเวลานาน และสามารถ
นากลับอ่านมาซ้าได้ตามความต้องการ ซึ่งส่ือสิ่งพิมพ์ท่ียังได้รับความนิยมเป็นจานวนมากในปัจจุบัน
เชน่ หนังสอื พมิ พ์ ฉลากสนิ คา้ แผ่นพับ จุลสาร เป็นตน้

รหสั วชิ า 2501-2010 5
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) พทุ ธศักราช 2556

หนว่ ยท่ี 5 เอกสารเผยแพร่ 10
วชิ า การประยกุ ตใ์ ชค้ อมพวิ เตอรใ์ นงานอาชีพ

จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ เพอ่ื ใหน้ กั เรยี น
1. บอกความหมายของเอกสารเผยแพร่ได้
2. บอกความหมายของฉลากสินคา้ ได้
3. สามารถสรา้ งฉลากสนิ ค้าได้
4. บอกความหมายของแผ่นพับได้
5. สามารถออกแบบแผ่นพับได้
6. สามารถสรา้ งแผ่นพับได้
7. บอกความหมายของจลุ สารได้
8. สามารถออกแบบจลุ สารได้
9. สามารถสร้างจลุ สารได้
10. มจี ริยธรรมและกจิ นิสัยในการทางานเปน็ ระบบด้วยความรบั ผดิ ชอบ ประณีต รอบคอบ

อดทน และมีความคดิ สรา้ งสรรค์

รหัสวิชา 2501-2010 5
หลักสตู รประกาศนยี บตั รวชิ าชพี (ปวช.) พุทธศกั ราช 2556

หน่วยท่ี 5 เอกสารเผยแพร่ 10
วิชา การประยุกตใ์ ชค้ อมพวิ เตอรใ์ นงานอาชพี

เนอื้ หาสาระ

1. ความหมายของเอกสารเผยแพร่

เอกสาร น. หมายถงึ หนงั สือท่ีเป็นหลักฐาน (ราชบณั ฑิตยสถาน, 2542 หน้า 1392)
เอกสาร น. หมายถึง หนงั สือที่เปน็ หลกั ฐานในการประกอบกจิ การอันใดก็ตาม เช่น เอกสาร
การซอื้ ขาย พนิ ยั กรรม (ฝา่ ยวิชาการภาษาไทย, 2552 หนา้ 1305)
เอกสาร น. หมายถึง กระดาษหรอื วตั ถุอนื่ ใด ซ่ึงได้ทาให้ปรากฏความหมายดว้ ยอักษร ตัวเลข
ผัง หรือแผนแบบอย่างอื่น อันเป็นหลักฐานแห่งความหมายน้ัน (ฝ่ายวิชาการภาษาไทย, 2552 หน้า
1305)
จากความหมายทีก่ ล่าวไว้ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า เอกสาร หมายถึง กระดาษหรือวัตถใุ ดๆ
ท่ีบนั ทกึ ขอ้ มูลขา่ วสาร
เผยแพร่ ก. หมายถงึ โฆษณาให้แพรห่ ลาย เชน่ เผยแพร่ความรู้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542
หน้า 742)
เผยแพร่ ก. หมายถงึ โฆษณาให้แพร่หลาย, โฆษณาให้กระจายไป เช่น เผยแพร่ลัทธิ เผยแพร่
ผลงาน (ฝา่ ยวิชาการภาษาไทย, 2552 หนา้ 727)
จากความหมายทไี่ ดก้ ลา่ วไว้ข้างตน้ สามารถสรปุ ไดว้ า่ เผยแพร่ หมายถึง การโฆษณาให้
แพร่หลาย
จากความหมายขา้ งต้น เมอื่ นาคาว่า “เอกสาร” และ “เผยแพร่” มารวมกนั เป็นคาว่า
“เอกสารเผยแพร่” สามารถสรุปได้ว่า เอกสารเผยแพร่ หมายถึง กระดาษหรือวัตถใุ ดๆ ทบ่ี ันทกึ
ข้อมลู ขา่ วสารมวี ัตถุประสงค์เพ่อื โฆษณาให้แพร่หลาย

2. ฉลากสนิ คา้

ฉลากสินค้า หรือ ฉลากบนภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการส่ือสาร
ข้อมูล และโฆษณาผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถใช้ฉลากสินค้าเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสนิ ใจเลอื กซ้อื และสรา้ งความรูค้ วามเข้าใจเก่ยี วกบั ผลติ ภัณฑ์ ฉลากสินค้าท่ีดีจะต้องระบขุ ้อความ
ได้แก่ ช่ือประเภทหรือชนิดของสินค้า ช่ือหรือเคร่ืองหมายการค้า ท่ีอยู่ สถานที่ต้ัง ขนาด มิติ ปริมาณ
ปริมาตร น้าหนัก หรือจานวนบรรจุ วิธีใช้ ข้อแนะนาในการใช้หรือห้ามใช้ วันเดือนปีที่ผลิต หรือ
หมดอายุ หรือที่ควรใช้ก่อน ราคาพร้อมระบุหน่วยบาท การออกแบบฉลากสินค้าเป็นสิ่งที่สาคัญ
อย่างหน่ึงที่สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และการแข่งขันทางการค้า (วารสารอุตสาหกรรมสาร
2546 : กรกฎาคม–สงิ หาคม)

2.1 ความหมายของฉลากสินค้า
ฉลาก น. คอื ป้ายปดิ บนบรรจุภณั ฑข์ องสนิ คา้ เคร่ืองสาอาง และยา เปน็ ต้น เพ่ือบอกชอ่ื

ส่วนประกอบหรือวิธีใช้ เชน่ ฉลากยา ฉลากเคร่ืองสาอาง (ฝา่ ยวิชาการ, 2552 หน้า 324)

สนิ คา้ น. คอื สิง่ ของที่ซ้ือขายแลกเปล่ียนกนั (ฝา่ ยวชิ าการ, 2552 หนา้ 1132)
จากความหมายของคาดงั กล่าวข้างต้น เมอ่ื นาคาวา่ “ฉลาก” และ “สนิ ค้า” รวมกนั เปน็ คาวา่
“ฉลากสินค้า” สามารถสรุปได้ว่า ฉลากสินค้า คือ ป้ายข้อมูลเกีย่ วกับสนิ ค้า อาจพิมพ์ลงบนวัสดุ หรือ
พมิ พ์ลงบนภาชนะท่ีบรรจุสนิ ค้านัน้ ๆ เช่น ฉลากอาหาร ฉลากน้าผลไม้ และฉลากยา เป็นต้น

รหสั วชิ า 2501-2010 5
หลกั สตู รประกาศนียบัตรวชิ าชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2556

หนว่ ยท่ี 5 เอกสารเผยแพร่ 10
วชิ า การประยกุ ตใ์ ชค้ อมพวิ เตอรใ์ นงานอาชพี

2.2 การออกแบบฉลากสินค้า
ในบทเรียนนี้จะนาเสนอข้ันตอนออกแบบและสรา้ งฉลากสินคา้ อย่างง่าย โดยนาเสนอการทา
ฉลากนา้ ผลไม้ทับทมิ ซง่ึ จะนาฉลากตดิ บนขวดบรรจุนา้ ผลไมท้ บั ทมิ ขวดที่มลี กั ษณะเปน็ ขวดเหลยี่ ม
เสน้ รอบขวดขนาด 22 เซนติเมตร ความสงู 16 เซนติเมตร จงึ ออกแบบฉลากใหม้ ีขนาดความกว้าง
22 เซนตเิ มตร ความสงู 6 เซนติเมตร ดงั ภาพที่ 5.1

ความกวา้ ง 22 ซม.

สว่ นที่ 1 สว่ นที่ 2 สว่ นที่ 3 สว่ นท่ี 4 ควาามมสสงู ูง66ซมซม

ความกว้าง 5.5 ซม.

ภาพท่ี 5.1 การออกแบบฉลากสนิ คา้

2.3 การสร้างฉลากสินค้า
เม่อื ออกแบบฉลากสนิ คา้ เรียบรอ้ ยแลว้ ข้นั ต่อไปคอื เริม่ ลงมอื สรา้ งฉลากสินคา้ ดว้ ยโปรแกรม
Microsoft Word มขี ้ันตอนดังน้ี

2.3.1 การสร้างโครงสรา้ งของฉลากสนิ คา้
1) การวางแนวของหนา้ กระดาษ
เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Word จะพบหน้าเอกสารที่ใช้สาหรับ

พมิ พข์ ้อความ เพอื่ ความเหมาะสมสาหรับการทาฉลากสินค้า ควรปรบั หนา้ กระดาษให้
เปน็ ในลกั ษณะแนวนอน มขี นั้ ตอนดงั น้ี ดงั ภาพที่ 5.2

(1) คลิกเมาส์ทแ่ี ทบ็ Page Layout (เค้าโครงหนา้ กระดาษ)
(2) คลิกเมาส์ท่ี Orientation (การวางแนว) จะปรากฏรายการคาส่งั ใหเ้ ลอื ก
(3) คลกิ เมาสท์ ี่ Landscape (แนวนอน) เพื่อตงั้ ค่าหน้ากระดาษใหเ้ ป็น

แนวนอน

Page LayoutOrientationLandscape 

ภาพท่ี 5.2 วธิ กี ารวางแนวหนา้ กระดาษ แนวนอน

รหสั วิชา 2501-2010 5
หลกั สูตรประกาศนยี บตั รวิชาชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2556

หนว่ ยที่ 5 เอกสารเผยแพร่ 10
วชิ า การประยกุ ต์ใชค้ อมพวิ เตอร์ในงานอาชพี

ภาพท่ี 5.3 การวางแนวหนา้ กระดาษแนวนอน

2) การสรา้ งกรอบของฉลากสินคา้ ดว้ ยคาส่งั รปู ร่าง
การสร้างกรอบของฉลากสนิ คา้ เพื่อท่ีจะกาหนดขนาดของฉลาก และ

เติมสีพื้นหลงั เพื่อให้มีความสวยงามสะดดุ ตาผู้พบเห็น มขี ้ันตอนดงั นี้ ดังภาพที่ 5.4
(1) คลิกเมาส์ทแ่ี ทบ็ Insert (แทรก)
(2) คลิกเมาสท์ ี่ Shapes (รูปร่าง) จะปรากฏรูปรา่ งใหเ้ ลือก
(3) คลกิ เมาส์เลอื กรูปร่างทจี่ ะใชเ้ ป็นกรอบของฉลากสินคา้
ตัวอยา่ งน้ใี หเ้ ลือกรูปรา่ งพน้ื ฐาน สเี่ หลีย่ มผนื ผา้

Insert

ภาพท่ี 5.4 การสร้างรูปร่างของฉลากสินค้า
รหสั วิชา 2501-2010
หลักสตู รประกาศนียบตั รวชิ าชพี (ปวช.) พุทธศกั ราช 2556 5

หน่วยท่ี 5 เอกสารเผยแพร่ 10
วิชา การประยกุ ต์ใช้คอมพวิ เตอรใ์ นงานอาชีพ

(4) เมือ่ เลือกรปู ร่างของกรอบฉลากสินค้าเสร็จแล้ว สญั ลักษณข์ องเมาส์
จะเปล่ียนเป็นรูปเครือ่ งหมายบวก (+) จากนนั้ จึงคลิกเมาส์ซ้ายบนพื้นท่ี
เอกสารหนึง่ ครั้ง แล้วลากเมาส์เพอ่ื สรา้ งกรอบฉลากสินคา้ ดงั ภาพที่ 5.5ภาพท่ี 5.5 วธิ สี ร้างกรอบฉลากสนิ คา้ ตามแบบทเี่ ลอื ก

3) การกาหนดขนาดของฉลากสนิ ค้า มขี ัน้ ตอนดงั น้ี ดังภาพที่ 5.6
(1) คลิกเมาส์บนรปู ร่างฉลากสินค้าจะปรากฏเครอื่ งหมายสเ่ี หลี่ยม 8 จุด
ทม่ี ุมทง้ั ส่ีและบนลา่ งซ้ายขวาของรปู ร่าง เป็นสัญลักษณ์บอกว่ารปู รา่ ง
พรอ้ มจะทางาน
(2) เล่ือนเมาส์ไปที่ Size (ขนาด) เพ่อื ปรบั ขนาดของฉลากสนิ คา้
ให้มีความสูงขนาด 6 เซนตเิ มตร และความกว้างขนาด 22 เซนติเมตร

ภาพท่ี 5.6 การกาหนดขนาดของกรอบฉลากสนิ ค้า
รหสั วชิ า 2501-2010
หลักสตู รประกาศนยี บตั รวิชาชพี (ปวช.) พทุ ธศักราช 2556 5

หนว่ ยท่ี 5 เอกสารเผยแพร่ 10
วิชา การประยุกต์ใชค้ อมพวิ เตอร์ในงานอาชพี

2.3.2 การเพ่ิมสีพืน้ หลงั ฉลากสินคา้ มีขั้นตอนดังน้ี

(1) คลกิ เมาส์บนกรอบฉลากสินค้าหนง่ึ ครัง้ จะปรากฏจุดบนเสน้ กรอบ
ดงั ภาพท่ี 5.7ภาพที่ 5.7 ภาพสญั ลักษณร์ ปู รา่ งพร้อมจะทางาน

(2) คลกิ เมาสท์ ่ี กลุม่ คาสง่ั Shape Styles (ลักษณะรปู ร่าง)
จะปรากฏกลมุ่ สพี ื้นหลังให้เลือกใช้งาน ดงั ภาพท่ี 5.8

(3) คลิกเมาส์เลือกสที ต่ี ้องการ
(4) สีทเี่ ลือกจะไปปรากฏบนพื้นของฉลาก


ภาพท่ี 5.8 การเพ่มิ สีพ้นื หลังบนฉลากสินค้า

รหัสวชิ า 2501-2010 5
หลักสตู รประกาศนยี บัตรวิชาชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2556

หนว่ ยที่ 5 เอกสารเผยแพร่ 10
วิชา การประยกุ ต์ใช้คอมพวิ เตอรใ์ นงานอาชพี

2.3.3 การเพิ่มรูปภาพและการตกแตง่ รปู ภาพบนฉลากสนิ คา้
1) การเพิม่ รูปภาพบนฉลากสนิ คา้ เพ่ือตกแต่งใหฉ้ ลากสนิ ค้าสวยงาม

สามารถดงึ ดูดความสนใจผพู้ บเหน็ มขี ้นั ตอนดงั น้ี ดงั ภาพที่ 5.9
(1) คลกิ เมาส์ที่แท็บ Insert (แทรก) จะปรากฏคาสง่ั ใหเ้ ลอื กทางาน
(2) คลิกเมาส์ท่ี Picture (รูปภาพ) จะปรากฏหน้าต่างใหเ้ ลือก
ตาแหน่งที่เกบ็ รปู ภาพ
(3) คลิกเมาส์เลือก ไดร์ฟ โฟลเดอร์ และชอ่ื แฟ้มทีเ่ ก็บรูปภาพ
เพอ่ื เปิดแฟ้ม หลงั จากนน้ั จะปรากฏหน้าต่างใหเ้ ลอื กรูปภาพ
(4) คลกิ เมาส์เลอื กรปู ภาพตามท่ีต้องการ
(5) คลิกเมาส์ทปี่ ุ่ม Insert (แทรก) ภาพจะปรากฏบนฉลากสนิ คา้

InsertPicture





 
 

 Insert

ภาพท่ี 5.9 วิธกี ารเพ่ิมรูปภาพบนฉลากสินคา้
รหสั วชิ า 2501-2010
หลักสตู รประกาศนยี บัตรวชิ าชพี (ปวช.) พทุ ธศกั ราช 2556 5

หน่วยที่ 5 เอกสารเผยแพร่ 10
วชิ า การประยกุ ต์ใช้คอมพวิ เตอรใ์ นงานอาชพี

2) การเคลอื่ นยา้ ยภาพ
หลงั จากเพิ่มภาพบนฉลากสนิ คา้ เรียบรอ้ ยแลว้ ภาพอาจไม่อย่ใู นตาแหน่ง

ทต่ี ้องการ สามารถเคล่ือนยา้ ยรปู ภาพไปยงั ตาแหนง่ ทีต่ อ้ งการ มขี ั้นตอนดงั นี้
ดงั ภาพที่ 5.10-5.12

(1) คลิกเมาส์บนรปู ภาพ รปู ภาพจะปรากฏเคร่ืองหมายสเี่ หล่ียม 8 จดุ
ท่มี ุมทั้งส่ีและบนล่างซ้ายขวาของรปู ภาพ และบนแท็บเมนูจะปรากฏ
แทบ็ Format (รปู แบบ) ดงั ภาพ 5.10

Formatภาพท่ี 5.10 การปรบั ภาพ

(2) คลิกเมาส์ท่ี Wrap Text (ตัดข้อความ) จะปรากฏรายการคาสง่ั ให้เลอื ก
ดงั ภาพ 5.11

(3) คลกิ เมาส์ที่ In Front of Text (ขา้ งหนา้ ข้อความ)

In Front of Text

ภาพที่ 5.11 วิธกี ารปรบั ตาแหนง่ ภาพ

รหัสวชิ า 2501-2010 5
หลักสตู รประกาศนียบตั รวิชาชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2556

หน่วยท่ี 5 เอกสารเผยแพร่ 10
วิชา การประยุกตใ์ ชค้ อมพวิ เตอรใ์ นงานอาชพี

(4) หลังจากนัน้ คลกิ เมาสบ์ นรูปภาพ รูปภาพจะขึ้นเครื่องหมายส่เี หล่ียม
8 จุด ทมี่ ุมท้งั สี่และบนล่างซ้ายขวาของรูปภาพ และตัวชเ้ี มาส์จะ
เปลย่ี นเปน็ ลูกศรสท่ี ิศทาง ดงั ภาพ 5.12ภาพที่ 5.12 วธิ ีการเคล่อื นยา้ ยภาพ

(5) คลิกเมาสบ์ นภาพ จากน้ันเลื่อนภาพไปยังตาแหนง่ ท่ีต้องการ
หรือสามารถใชแ้ ป้น Ctrl+ แป้นลกู ศรบนคยี ์บอรด์ เพ่ือเลอื่ นรปู ภาพ

3) การปรับสีรูปภาพบนฉลากสนิ คา้
เมอ่ื จดั รปู ภาพให้อยูใ่ นตาแหน่งทีต่ ้องการแล้ว หากต้องการปรบั สีของภาพ
สามารถทาได้ มขี นั้ ตอนดังน้ี ดงั ภาพท่ี 5.13

(1) คลิกเมาส์ที่ บนรปู ภาพ
(2) คลิกเมาส์ท่ีแท็บ Format (รปู แบบ)
(3) คลกิ เมาส์ท่ี Color (สี) จะปรากฏคาสั่งให้เลอื กสี
(4) ในตัวอยา่ งน้ีเนื่องจากพนื้ หลังภาพเปน็ สขี าว ต้องการให้กาหนด

พ้นื หลงั ภาพเป็นสีโปรง่ ใส วิธีการคือ เลอ่ื นเมาส์ไปคลิกที่
Set Transparent Color (กาหนดสโี ปรง่ ใส) ตัวช้เี มาส์จะเปลย่ี นเปน็

Format

ภาพท่ี 5.13 การกาหนดสรี ปู ภาพ รหสั วชิ า 2501-2010 5

หลกั สตู รประกาศนยี บตั รวิชาชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2556

หนว่ ยที่ 5 เอกสารเผยแพร่ 10
วิชา การประยกุ ตใ์ ชค้ อมพวิ เตอร์ในงานอาชพี

(5) ให้นาเมาส์ไปคลิกที่ สี่พนื้ ของภาพ ซ่ึงในภาพ คือ สีขาวเพ่ือ
ลบสขี าวออก ดังภาพ 5.14ภาพท่ี 5.14 การลบสพี นื้ ของรปู ภาพ

2.3.4 การเพม่ิ ข้อความบนฉลากสินค้า
การเพ่ิมข้อมูลการค้าลงบนฉลากสินค้า ข้อมูลการค้าท่ีจาเป็นต้องระบุไว้บนฉลากสินค้า
ได้แก่ ช่ือประเภทหรือชนิดของสินค้า ช่ือหรือเครื่องหมายการค้า ที่อยู่ สถานที่ตั้ง ขนาด มิติ (ถ้ามี)
ปริมาณ ปรมิ าตร น้าหนัก หรือจานวนบรรจุ วิธีใช้ ข้อแนะนาในการใช้หรือห้ามใช้ (ถ้าม)ี วนั เดือนปีท่ี
ผลิต หรือหมดอายุ หรือท่คี วรใช้กอ่ น ราคา พรอ้ มระบุหนว่ ยบาท ท้งั น้ี การเพิ่มขอ้ ความลงบนฉลาก
ต้องคานึงถึงการวางกรอบความคิดในการเลือกจัดสรรพ้ืนที่สาหรับเพิ่มข้อมูลของสินค้าให้เหมาะสม
และสวยงาม ซ่ึงการพิมพ์ข้อมูลทางการค้าลงบนฉลากสินค้า นิยมพิมพ์บนกล่องข้อความ (Text Box)
เพราะสามารถเคลอ่ื นย้ายไดส้ ะดวก โดยส่วนแรกจะใช้กลอ่ งข้อความเพ่ือพิมพช์ ื่อสนิ คา้

รหสั วิชา 2501-2010 5
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2556

หน่วยที่ 5 เอกสารเผยแพร่ 10
วิชา การประยุกตใ์ ชค้ อมพวิ เตอร์ในงานอาชพี

1) การเพมิ่ หัวข้อหรอื ชอ่ื สินคา้
การเพิม่ หวั ขอ้ หรือชอ่ื สนิ คา้ บนฉลากสินคา้ นยิ มเพ่มิ ในกลอ่ งข้อความ
การสร้างกลอ่ งข้อความ มขี น้ั ตอนดังนี้ ดงั ภาพที่ 5.15

(1) คลกิ เมาส์ทแี่ ท็บ Insert (แทรก)
(2) คลกิ เมาส์ท่ี Text Box (กลอ่ งขอ้ ความ) จะปรากฏรปู แบบ

กล่องข้อความให้เลือก สามารถเลือกรูปแบบทม่ี ีอยู่แลว้ หรือ
สามารถเลอื กวาดกล่องข้อความดว้ ยตนเองไดเ้ ชน่ กัน
(3) ในตวั อยา่ งนี้ให้เลือก Draw Text Box (วาดกลอ่ งขอ้ ความ)

Insert


วาดกลDอ่ rงaขwอ้ คTวeาxมt Box 
ภาพที่ 5.15 วิธกี ารเลอื กกล่องขอ้ ความบนฉลากสนิ คา้

รหัสวิชา 2501-2010 5
หลักสูตรประกาศนยี บัตรวิชาชพี (ปวช.) พทุ ธศกั ราช 2556

หน่วยที่ 5 เอกสารเผยแพร่ 10
วชิ า การประยุกตใ์ ช้คอมพวิ เตอร์ในงานอาชพี

(4) เม่อื เลือกคาสง่ั วาดกล่องข้อความตัวชเ้ี มาส์จะเปลี่ยนเป็น
เครื่องหมายบวก คลกิ เมาส์ลากบนพื้นทข่ี องฉลากเพ่ือวาดกรอบ
กลอ่ งขอ้ ความ

(5) คลิกเมาสข์ วาบนกล่องข้อความ จะปรากฏคาส่ังใหเ้ ลอื กทางาน
คลกิ เมาส์ท่ี Add Text (เพิม่ ข้อความ) จากนัน้ พมิ พช์ ือ่ สินค้า
“น้าผลไม้ทับทิม” ลงบนกล่องข้อความ ดงั ภาพท่ี 5.16


นา้ ผลไมท้ บั ทมิ

Add Text 

ภาพท่ี 5.16 วิธกี ารวาดกล่องขอ้ ความ และพิมพข์ อ้ ความ

2) การปรบั แต่งข้อความบนฉลากสนิ คา้ มขี ้นั ตอนดังน้ี ดงั ภาพท่ี 5.17
(1) ให้คลกิ เมาสซ์ า้ ยลากคลุมอักษรท้ังหมดท่ตี ้องการปรบั แต่งข้อความ
(2) คลกิ เมาสท์ ่ีแทบ็ Home (หน้าแรก)
(3) จะปรากฏคาสั่งเกีย่ วกบั การปรบั แต่งตัวอกั ษรให้เลือกทางาน
เช่น การปรบั ตาแหน่งข้อความ การปรับขนาดตวั อักษร การเลือกสี
และรปู แบบอกั ษร ให้เหมาะสมและสวยงาม

Home 

นา้ ผลไมท้ บั ทมิ

ภาพที่ 5.17 การปรบั ตาแหน่ง ปรับขนาดตัวอกั ษร การเลอื กสีและรปู ร่างอกั ษร

รหัสวิชา 2501-2010 5
หลกั สูตรประกาศนยี บตั รวิชาชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2556

หน่วยท่ี 5 เอกสารเผยแพร่ 10
วิชา การประยุกต์ใช้คอมพวิ เตอร์ในงานอาชีพ

3) การปรบั สพี ้นื หลงั กล่องขอ้ ความ มขี ั้นตอนดงั นี้ ดงั ภาพที่ 5.18
(1) คลกิ เมาส์บนกล่องขอ้ ความ
(2) คลิกเมาส์ที่ Shape Fill (เตมิ สีรูปรา่ ง) จะปรากฏคาสัง่ เก่ียวกับสี
ใหเ้ ลือกเตมิ บนกล่องข้อความ สามารถเลือกสีตามความชอบ
(3) ในตวั อย่างนใี้ หเ้ ลอื กคลิกเมาส์ท่ี No Fill (ไมเ่ ติม) ผลทีไ่ ด้คือ สีพืน้ หลัง
ของกลอ่ งขอ้ ความจะหายไป ดังภาพ 5.18

No Fill 

ภาพท่ี 5.18 การปรับสีพื้นหลังกลอ่ งข้อความ

4) การปรับสีกรอบกลอ่ งข้อความ มีขั้นตอนดงั นี้ ดังภาพที่ 5.19
(1) คลกิ เมาส์ที่ บนกล่องข้อความ
(2) คลิกเมาสท์ ี่ Shape Outline (เสน้ กรอบรูปรา่ ง) จะปรากฏคาส่ัง
เกีย่ วกับสีให้เลอื กเตมิ บนเส้นกรอบรปู รา่ ง
(3) ตัวอยา่ งนใี้ หเ้ ลือกคลกิ เมาส์ที่ No Outline (ไมม่ ีเสน้ กรอบ) ผลทไี่ ดค้ อื
สีเสน้ ของกล่องข้อความจะหายไป ดังภาพ 5.19

No Outline 

ภาพท่ี 5.19 การปรบั สีเสน้ กรอบกล่องข้อความ รหสั วิชา 2501-2010 5

หลกั สตู รประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2556

หน่วยที่ 5 เอกสารเผยแพร่ 10
วชิ า การประยกุ ตใ์ ช้คอมพวิ เตอรใ์ นงานอาชพี

5) การพมิ พ์ข้อมูลการคา้ บนฉลากสินค้า
การพมิ พ์ขอ้ มูลการคา้ บนฉลากสินค้าให้พิมพ์ข้อความตามท่ีได้ออกแบบไว้
อาจมบี างหวั ข้อทตี่ ้องการเน้นขอ้ ความเปน็ พิเศษเพ่ือใหเ้ หน็ เด่นชดั สามารถเลอื ก
รูปรา่ งท่แี ตกตา่ งออกไป การเลอื กรูปร่าง มขี ัน้ ตอนดงั นี้ ดงั ภาพที่ 5.20

(1) คลกิ เมาส์ที่แทบ็ Insert (แทรก)
(2) เลอื่ นคลิกเมาส์ท่ี Shapes (รปู รา่ ง) จะปรากฏรูปร่างให้เลอื กใช้งาน
(3) คลกิ เมาส์เลือกรูปรา่ ง ในตัวอยา่ งนจ้ี ะเลอื กใช้รปู รา่ ง Start (เริ่มตน้ )

บนกลุ่มคาสัง่ Flowchart (แผนผังลาดับงาน)

InsertShape

ภาพท่ี 5.20 การเลือกรปู รา่ งเพอื่ เนน้ ขอ้ ความบนฉลากสินคา้

รหสั วชิ า 2501-2010 5
หลกั สตู รประกาศนียบตั รวชิ าชพี (ปวช.) พุทธศกั ราช 2556

หนว่ ยที่ 5 เอกสารเผยแพร่ 10
วชิ า การประยกุ ตใ์ ช้คอมพวิ เตอร์ในงานอาชีพ

(4) สญั ลักษณ์ของเมาส์เปลี่ยนเป็นรปู เคร่อื งหมายบวก (+) ดังภาพที่ 5.21
จากนนั้ คลกิ เมาส์ซา้ ยบนฉลากสนิ ค้าแล้วลากเมาสเ์ พื่อสร้างรูปรา่ ง

(5) คลิกเมาส์ขวาบนรูปร่าง จะปรากฏคาส่ังใหเ้ ลือก ดังภาพ 5.21 ใหเ้ ลอื ก
คาสั่ง Add text (เพ่ิมข้อความ) จากน้นั จงึ พิมพ์ขอ้ ความลงในรปู รา่ งAdd Text 

ภาพท่ี 5.21 การเนน้ ข้อความบนฉลากสินคา้

(6) ปรับสพี ื้นหลงั และเสน้ กรอบของรปู ร่าง ตามความต้องการ
ตวั อยา่ งดังภาพที่ 5.22

ภาพที่ 5.22 ฉลากสินคา้ ท่ีเสรจ็ เรยี บรอ้ ย

รหัสวชิ า 2501-2010 5
หลักสูตรประกาศนียบตั รวิชาชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2556

หน่วยท่ี 5 เอกสารเผยแพร่ 10
วชิ า การประยกุ ต์ใช้คอมพวิ เตอร์ในงานอาชพี

การสร้างฉลากสินค้าที่ได้นาเสนอไว้ข้างต้นเป็นเพียงวิธีหนึ่งเท่าน้ัน ซึ่งการสร้างและ
การออกแบบฉลากสินค้าไม่มีแบบแผนท่ีกาหนดไว้ชัดเจน สามารถเรียนรู้และสังเกตจากฉลากสินค้า
ในท้องตลาดทม่ี ีรูปแบบสวยงามและแปลกใหม่ รวมถึงต้องอาศยั ความคดิ สรา้ งสรรคข์ องแต่ละบุคคล

ภาพท่ี 5.23 ตวั อย่างฉลากสนิ ค้า

รหัสวชิ า 2501-2010 5
หลกั สตู รประกาศนยี บตั รวชิ าชพี (ปวช.) พทุ ธศักราช 2556


Click to View FlipBook Version