The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบฝึกหัดบทที่ 4 มาตรมาณค่า

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ratayawadee2544, 2021-12-10 08:04:53

แบบฝึกหัดบทที่ 4 มาตรมาณค่า

แบบฝึกหัดบทที่ 4 มาตรมาณค่า

Keywords: แบบฝึกที่บทที่ 4

แบบฝึ กหัดบทที่ 4

1.แบบมาตรประมาณค่า หมายถึงอะไร ใช้เกบ็ รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมด้านใด
ตอบ เป็นเคร่ืองมือที่ใช้วดั เก่ียวกบั ความรู้สกึ ความคดิ เห็น เจตคติความเชื่อ ความพงึ พอใจความ

คดิ เห็น หรือตวั แปรการวจิ ยั ที่เกี่ยวข้องกบั พฤตกิ รรมทางด้านจิตใจ โดยแบบวดั จะกระต้นุ ให้ผ้ตู อบได้แสดง
ความรู้สกึ ออกมา ด้านจติ พิสยั

2.แบบมาตรประมาณค่า มกี ีป่ ระเภท อะไรบ้าง ให้แสดงตัวอย่างแต่ละแบบ ตามทเี่ ข้าใจ
ตอบ แบง่ มาตรประมาณคา่ ออกเป็น 5 ประเภท
1. มาตรประมาณคา่ แบบบรรยาย เป็นมาตรวดั ในรูปของการบรรยายทางภาษา แตล่ ะข้นั

ตอ้ งเขียนคาบรรยายไวด้ ว้ ย
2. มาตรประมาณค่าแบบตวั เลข มาตรแบบน้ีทาข้ึนโดยใชร้ หสั ตวั เลขสาหรับวดั ลกั ษณะ

ตา่ งๆ ของแตล่ ะบุคคล รหสั ตวั เลขที่ใชน้ ้ีแทนคาบรรยาย
3. มาตรประมาณคา่ แบบเส้นหรือแบบกราฟ เป็ นการจดั อนั ดบั คุณภาพเพ่ือแสดงถึง

ระดบั ความมากนอ้ ย
4. มาตรประมาณคา่ แบบภาพ เป็นมาตรประมาณคา่ ที่ใชภ้ าพแทนตวั หนงั สือ
5. มาตรประมาณคา่ แบบเปรียบเทียบ มาตรประมาณค่าแบบน้ีเป็นการวดั ท่ีตอ้ งอาศยั

เกณฑท์ ี่กาหนดไว้
3.แบบมาตรประมาณค่ามขี ้ันตอนการสร้างอย่างไร

ตอบ 1. กาหนดตวั แปรการวจิ ยั ท่ีเป็นคุณลกั ษณะ
2. ศึกษาเอกสารและงานวจิ ยั ที่เก่ียวขอ้ ง ศึกษาแนวคิด
3.นิยามศพั ทเ์ ฉพาะเชิงปฏิบตั ิการเพื่อใหต้ รวจสอบพฤติกรรมหรือคุณลกั ษณะที่ตอ้ งการวดั ได้
4. เลือกรูปแบบของมาตรประมาณคา่ ที่ตอ้ งใชว้ ดั ให้เหมาะสมกบั คุณลกั ษณะ
5. เขียนขอ้ ความหรือขอ้ คา ถามที่เป็นพฤติกรรมหรือรายการที่บ่งช้ีถึงคุณลกั ษณะความคิดเห็น
6. ตรวจสอบเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยเชิญผเู้ ช่ียวชาญอยา่ งนอ้ ยจานวน 3 ท่าน
7. นาไปทดลองใชก้ บั กลุ่มตวั อยา่ งเพอ่ื หาคุณภาพของเครื่องมือ
8. ปรับปรุงแกไ้ ขแบบสอบถามโดยการพจิ ารณาจากความเท่ียงตรง ความเช่ือมนั่

ค่าอานาจจาแนก รวมท้งั ปรับปรุงรูปแบบของแบบมาตรประมาณคา่ ใหเ้ หมาะสมกบั การนาไปใชเ้ ป็น
เครื่องมือเกบ็ รวบรวมขอ้ มูลเพื่อการวจิ ยั

4.แบบวดั เจตคติ แตกต่างจากแบบมาตรประมาณค่า อย่างไร

ตอบ แตกต่างตรงท่ีแบบวดั เจคติเป็นพฤติกรรมหรือความรู้สึกทางดา้ นจิตใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าหรือส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงในทางสงคั ม
5.แบบวดั เจตคตมิ ีกป่ี ระเภท อะไรบ้าง

3 วิธี 1. แบบวดั เจตคตติ ามรูปแบบของลเิ คอร์ท (Likert’s Scale)

แนวคิดของลิเคอร์ทเกี่ยวกบั การวดั เจตคติน้ีเป็ นวธิ ีท่ีหาคา่ ความเช่ือมน่ั ไดส้ ูงกวา่ วธิ ีอ่ืน
ตลอดจนสามารถวดั เจตคติไดก้ วา้ งขวางกวา่ วธิ ีอื่น

2. แบบวดั เจตคตโิ ดยใช้ความหมายทางภาษาของออสกดู (Osgood’s Semantic
Differential Technique)
ออสกดู (Osgood) มีความเชื่อวา่ ภาษาเป็นส่ือที่มีความหมายของมนุษยท์ ี่สามารถนามาวดั
ความรู้สึก เจตคติและพฤติกรรมของมนุษยไ์ ด้

3. นาแบบวดั เจตคตไิ ปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงกาหนดไวว้ า่ จะไปวดั เจตคติกบั กลุ่ม
ตวั อยา่ งท่ีมีคุณลกั ษณะใกลเ้ คียงกบั กลุ่มเป้าหมายท่ีจะใชว้ ดั จริง กลุ่มตวั อยา่ งควรจะมีจานวนอยา่ ง
นอ้ ย 5 เทา่ ของจานวนขอ้ ความเพ่ือใหเ้ กิดความเชื่อมน่ั ในการวดั มากท่ีสุด

1. จงเลือกหัวข้อการวิจยั ที่กาหนดให้ 1 หัวขอ้ แล้วสร้างแบบวดั เจตคติ ตามแนวคิดของ 6.1
ลิเคอร์ท 6.2 ออสกูด 6.2 เทอร์สโตน แต่ละประเภทมีขอ้ คาถาม 15 ขอ้ โดยแสดงส่วนประกอบของแบบวดั
ไดแ้ ก่ ช่ือเร่ือง คาช้ีแจง ขอ้ มูลส่วนบุคคล และ ขอ้ คาถามวดั เจตคติ

เลขที่ 12 เจตคติของนกั ศึกษาตอ่ น้าท่วมประเทศไทย


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Moldskred Marketing
Next Book
วารสารพ.ค.เดือนตุลาคม64