The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by krumunphysmath, 2019-04-11 00:16:34

chsch62

chsch62

ตารางสอนของครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจนี

ตารางสอน :นางสาวธญล ญารลตหน (ต) ภาคเรจยนทจท 1/2562
โรงเรจยนมธล ยมวทต ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ววน/เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

ลวนจลนทรห รหลส จ31201 จ31201 จ31201 จ00000 จ00000 จ00000
วชต า ภาษาจนจ หลลก 1 ภาษาจนจ หลลก 1 ภาษาจจนหลกล 1 ตตวจจน ตตวจจน ตวต จจน
ลวนอลงคาร หผผเรยจ น จ33221 ม.4/3 ม.4/3 ม.4/3
หหอง จนจ วตเคราะหห1 ม.4/3 ม.4/3 ม.4/3 ม4.3 ม4.3 ม4.3
ม4.3 ม4.3 ม4.3
รหลส ม.6/3 จ33221 จ00000
วตชา ม6.3 จ31201 จ00000 จนจ วตเคราะหห1 ตตวจจน
หผผเรยจ น ภาษาจจนหลลก 1 ตวต จจน ม.4/3
ลวนศพกหร ลวนพฤ ลหสบ จด ลวนพพธ หหอง ม.4/3 ม.6/3 ม4.3
ม.4/3 ม4.3 ม6.3
รหลส ม4.3 จ31201
วชต า จ31201 ภาษาจจนหลลก 1
หผผเรจยน ภาษาจจนหลกล 1 ม.4/3
หหอง ม.4/3 ม4.3
ม4.3
รหลส
วตชา
หผผเรยจ น
หหอง

รหสล
วตชา
หผผเรจยน
หหอง

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตาต แหหนง................................................... ตาต แหหนง................................................... ตตาแหหนง...................................................

ตารางสอน :นายสจส นจตต ภาคเรยจ นทสจ 1/2562
โรงเรยจ นมธม ยมวทจ ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ววน/เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

มวนจมนทรต รหสม จ13203 จ23201 จ23201 จ23201 จ13203 จ23201 จ23201 จ16203
วชจ า ภาษาจจนสอส สาร ภาษาจจน 5 ภาษาจจน 5 ภาษาจจน 5 ภาษาจจนสสอสาร ภาษาจนจ 5 ภาษาจจน 5 ภาษาจจนสสอสาร
มวนอมงคาร ตผผเรยจ น
ตหอง ป.3/3 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/4 ป.3/2 ม.3/5 ม.3/1 ป.6/2
ป3.3 ม3.3 ม3.4 ม3.4 ป3.2 ม3.5 ม3.1 ป6.2
รหสม
วจชา จ23201 จ16203 จ13203 จ13203 จ16203
ตผผเรจยน ภาษาจนจ 5 ภาษาจจนสสอสาร ภาษาจนจ สสอสาร ภาษาจนจ สสอสาร ภาษาจนจ สสอสาร
ตหอง
ม.3/1 ป.6/3 ป.3/1 ป.3/4 ป.6/1
รหสม ม3.1 ป6.3 ป3.1 ป3.4 ป6.1
วชจ า จ23201 จ23201
มวนศสกตร มวนพฤ มหสบ จด มวนพสธ ตผผเรยจ น ภาษาจนจ 5 จ23201 จ23201 ภาษาจนจ 5
ตหอง ม.3/5 ภาษาจนจ 5 ภาษาจจน 5 ม.3/3
ม3.5 ม3.3
รหสม ม.3/3 ม.3/2 จ23201
วชจ า ม3.3 ม3.2 ภาษาจจน 5
ตผผเรจยน ม.3/1
ตหอง จ23201 จ23201 ม3.1
ภาษาจนจ 5 ภาษาจนจ 5
รหมส
วจชา ม.3/4 ม.3/2
ตผผเรยจ น ม3.4 ม3.2
ตหอง
จ23201 จ23201
ภาษาจจน 5 ภาษาจจน 5

ม.3/5 ม.3/2
ม3.5 ม3.2

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตาต แหตนง................................................... ตตาแหตนง................................................... ตาต แหตนง...................................................

ตารางสอน :นางสาวภทภ รวดจ ภาคเรจยนทจส 1/2562
โรงเรยจ นมธภ ยมววทยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

ภวนจภนทรผ รหภส จ11201 จ12201 จ12201 จ12201 จ14203 จ11201 จ15203
วชว า ภาษาจจน ภาษาจนจ ภาษาจนจ ภาษาจจน ภาษาจจนสสอสาร ภาษาจนจ ภาษาจจนสสอสาร
ภวนอภงคาร ผผผเรจยน ป.1/4 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/2 ป.1/4
ผหอง ป.4/1 ป.5/2
ป1.4 ป2.3 ป2.4 ป2.2 ป4.1 ป1.4 ป5.2
รหภส จ14203 จ12201
ภวนศพกผร ภวนพฤ ภหสบ จด ภวนพพธ วชว า จ11201 จ12201 ภาษาจนจ สอส สาร จ11201 ภาษาจนจ จ14203
ผผผเรจยน ภาษาจนจ ภาษาจจน ป.4/3 ภาษาจจน ป.2/2 ภาษาจนจ สอส สาร
ผหอง ป.1/1 ป.2/3 ป4.3 ป.1/2 ป2.2
ป.4/2
รหภส ป1.1 ป2.3 จ12201 ป1.2 ป4.2
ววชา ภาษาจนจ จ11201
ผผผเรจยน จ15203 จ15203 ป.2/4 ภาษาจนจ จ11201
ผหอง ภาษาจจนสอส สาร ภาษาจนจ สสอสาร ป.1/2 ภาษาจจน
ป2.4 ป1.2 ป.1/3
รหภส ป.5/1 ป.5/3 จ12201
วชว า ป5.1 ป5.3 ภาษาจนจ ป1.3
ผผผเรยจ น ป.2/1
ผหอง จ11201 จ12201 ป2.1
ภาษาจนจ ภาษาจจน
รหสภ ป.1/1 ป.2/1
วชว า
ผผผเรยจ น ป1.1 ป2.1
ผหอง
จ11201
ภาษาจนจ
ป.1/3

ป1.3

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตาต แหผนง................................................... ตาต แหผนง................................................... ตาต แหผนง...................................................

ตารางสอน :Yan Yefei ภาคเรยจ นทจท 1/2562
โรงเรยจ นมธล ยมวตทยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

ลวนจลนทรอ รหสล จ32001 จ13201 จ32233 จ33235 จ13201 จ32000 จ32000
วตชา ตตวภาษาจนจ (1) ภาษาจจน ภาษาจนจออาน เขยจ น จจนออาน-เขจยน 5 ภาษาจนจ ตวต ภาษาจจน ตตวภาษาจจน
อผผเรจยน ป.3/3 ป.3/3
อหอง ม.5/3 ม.5/3 ม.6/3 ม.5/3 ม.5/3
ม5.3 ป3.3 ม5.3 ม6.3 ป3.3 ม5.3 ม5.3
รหลส จ33235 จ32201 จ32001
ลวนอลงคาร วชต า จจนออาน-เขจยน 5 จ32201 จ13201 จ32000 ภาษาจจนหลกล 3 ตวต ภาษาจจน (1)
อผผเรจยน ม.6/3 ภาษาจจนหลกล 3 ภาษาจจน ตวต ภาษาจจน ม.5/3 ม.5/3
ลวนศพกอร ลวนพฤ ลหสบ จด ลวนพพธ อหอง ม6.3 ป.3/1 ม5.3 ม5.3
จ32233 ม.5/3 ม.5/3
รหสล ภาษาจนจออาน เขจยน ม5.3 ป3.1 ม5.3 จ13201
วตชา ม.5/3 ภาษาจนจ
อผผเรจยน ม5.3 จ32201 จ32201 ป.3/1
อหอง จ32201 ภาษาจจนหลลก 3 ภาษาจนจ หลลก 3
ภาษาจจนหลลก 3 ป3.1
รหสล ม.5/3 ม.5/3 ม.5/3
วตชา ม5.3 ม5.3 ม5.3
อผผเรยจ น
อหอง จ32201 จ32001
ภาษาจจนหลกล 3 ตวต ภาษาจนจ (1)
รหสล
วตชา ม.5/3 ม.5/3
อผผเรยจ น ม5.3 ม5.3
อหอง
จ32001
ตตวภาษาจนจ (1)

ม.5/3
ม5.3

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตาต แหอนง................................................... ตตาแหอนง................................................... ตาต แหอนง...................................................

ตารางสอน :Sun Ling ภาคเรจยนทสจ 1/2562
โรงเรจยนมธล ยมววทยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

ลวนจลนทรฟ รหสล จ33201 จ11203 จ31211 จ33201 จ13201 จ33201 จ33201 จ33201
วชว า ภาษาจจนหลกล 5 ภาษาจจนสอส สาร จจนฟฟง-พพด 1 ภาษาจนจ หลกล 5 ภาษาจจน ภาษาจนจ หลลก 5 ภาษาจจนหลลก 5 ภาษาจนจ หลลก 5
ฟผพเรยจ น ป.3/4
ฟหอง ม.6/3 ป.1/2 ม.4/3 ม.6/3 ม.6/3 ม.6/3 ม.6/3
ม6.3 ป1.2 ม4.3 ม6.3 ป3.4 ม6.3 ม6.3 ม6.3
รหสล จ11203
ลวนอลงคาร วชว า จ31211 ภาษาจนจ สสอสาร จ13201
ฟผพเรยจ น จจนฟฟง-พดพ 1 ป.1/3 ภาษาจจน
ฟหอง ป1.3 ป.3/2
ม.4/3
รหลส ม4.3 จ11203 ป3.2
วชว า ภาษาจนจ สสอสาร
ลวนศพกฟร ลวนพฤ ลหสบ จด ลวนพพธ ฟผพเรจยน จ13201 จ13201
ฟหอง ภาษาจจน ป.1/1 ภาษาจจน
ป.3/4 ป1.1 ป.3/2
รหสล
วชว า ป3.4 ป3.2
ฟผพเรยจ น
ฟหอง จ33201 จ11203
ภาษาจนจ หลลก 5 ภาษาจนจ สสอสาร
รหสล
วชว า ม.6/3 ป.1/4
ฟผพเรจยน ม6.3 ป1.4
ฟหอง

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตตาแหฟนง................................................... ตตาแหฟนง................................................... ตาต แหฟนง...................................................

ตารางสอน :นายวสนสอต ภาคเรยจ นทจพ 1/2562
โรงเรจยนมธส ยมวทพ ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ววน/เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

สวนจสนทรอ รหสส จ31231 จ22201 จ22201 จ22201 จ22201 จ22201
วพชา จจนออาน-เขจยน 1 ภาษาจนจ เพพม 3 ภาษาจจนเพพม 3 ภาษาจนจ เพพม 3 ภาษาจนจ เพพม 3 ภาษาจจนเพพม 3
สวนอสงคาร อผผเรจยน
อหอง ม.4/3 ม.2/3 ม.2/2 ม.2/4 ม.2/4 ม.2/5
ม4.3 ม2.3 ม2.2 ม2.4 ม2.4 ม2.5
รหสส จ22201
วชพ า จ22201 จ22201 ภาษาจจนเพมพ 3 จ22201
อผผเรยจ น ภาษาจจนเพมพ 3 ภาษาจจนเพพม 3 ม.2/5 ภาษาจนจ เพพม 3
อหอง ม2.5
ม.2/1 ม.2/6 ม.2/3
รหสส ม2.1 ม2.6 จ22201 ม2.3
วชพ า ภาษาจจนเพพม 3
สวนศพกอร สวนพฤ สหสบ จด สวนพพธ อผผเรจยน จ22201
อหอง ม.2/2 ภาษาจจนเพพม 3
ม2.2
รหสส จ22201 ม.2/6
วชพ า ภาษาจจนเพมพ 3 ม2.6
อผผเรยจ น ม.2/3
อหอง จ31231 จ22201 จ22201 ม2.3
จจนออาน-เขยจ น 1 ภาษาจจนเพพม 3 ภาษาจนจ เพมพ 3
รหสส
วชพ า ม.4/3 ม.2/1 ม.2/4
อผผเรจยน ม4.3 ม2.1 ม2.4
อหอง
จ22201 จ22201 จ22201 จ22201
ภาษาจนจ เพมพ 3 ภาษาจจนเพมพ 3 ภาษาจจนเพพม 3 ภาษาจจนเพพม 3

ม.2/6 ม.2/1 ม.2/5 ม.2/2
ม2.6 ม2.1 ม2.5 ม2.2

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตาต แหอนง................................................... ตตาแหอนง................................................... ตตาแหอนง...................................................

ตารางสอน :ครรใหมม ภาคเรยจ นทสจ 1/2562
โรงเรจยนมธม ยมววทยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

มวนจมนทรม รหสม จ16201 จ15201 จ16201 จ12203 จ16201 จ16201 จ14201
วชว า ภาษาจจน ภาษาจจน ภาษาจนจ ภาษาจจนสอส สาร ภาษาจจน ภาษาจจน ภาษาจจน
มผรเรจยน ป.6/1 ป.5/1 ป.6/3 ป.6/2 ป.6/2 ป.4/3
มหอง ป.2/3
ป6.1 ป5.1 ป6.3 ป2.3 ป6.2 ป6.2 ป4.3
รหสม จ12203 จ14201
มวนอมงคาร ววชา จ15201 จ15201 ภาษาจนจ สอส สาร จ15201 ภาษาจจน
มผรเรยจ น ภาษาจนจ ภาษาจนจ ป.2/2 ภาษาจนจ ป.4/1
มวนศพกมร มวนพฤ มหสบ จด มวนพพธ มหอง ป.5/2 ป.5/3 ป2.2 ป.5/2 ป4.1
จ14201
รหมส ป5.2 ป5.3 ภาษาจนจ ป5.2
วชว า ป.4/3
มผรเรยจ น จ15201 จ16201 ป4.3 จ12203
มหอง ภาษาจจน ภาษาจนจ ภาษาจนจ สสอสาร
ป.5/3 ป.6/1
รหมส ป.2/4
วชว า ป5.3 ป6.1 ป2.4
มผรเรจยน
มหอง จ14201 จ14201 จ14201
ภาษาจจน ภาษาจจน ภาษาจจน
รหสม ป.4/1 ป.4/2 ป.4/2
วชว า
มผรเรจยน ป4.1 ป4.2 ป4.2
มหอง
จ12203 จ16201 จ15201
ภาษาจจนสสอสาร ภาษาจนจ ภาษาจจน
ป.6/3 ป.5/1
ป.2/1
ป2.1 ป6.3 ป5.1

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตาต แหมนง................................................... ตตาแหมนง................................................... ตาต แหมนง...................................................


Click to View FlipBook Version