The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by krumunphysmath, 2019-04-19 02:18:41

career62 v3

career62 v3

ตารางสอนของครผู ูส้ อน
กล่มุ สาระการเรียนรู้การงานอาชพี

และเทคโนโลยี

ตารางสอน :นายอศอ ววน ภาคเรยช นททช 1/2562
โรงเรยช นมธอ ยมวทว ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

อวนจอนทรช รหสอ ง21101 ง21101 ง21000 ง21000
ววชา การงานอาชชพ 1 การงานอาชชพ 1 งานชชาง งานชชาง
ชผผเรชยน ม.1/3 ม.1/1
ชหอง ม.1/2 ม.1/1 ม1.3 ม1.1
ม1.2 ม1.1
รหสอ ง21000
อวนอองคาร วชว า งานชชาง
ชผผเรชยน ม.1/1
อวนศพกชร อวนพฤ อหสบ ชด อวนพพธ ชหอง ง21000 ง21000 ม1.1
งานชชาง งานชชาง
รหสอ ม.1/2 ม.1/2
ววชา ม1.2 ม1.2
ชผผเรชยน
ชหอง ง21101
การงานอาชชพ 1
รหสอ
วชว า ม.1/3
ชผผเรชยน ม1.3
ชหอง
ง21000
รหสอ งานชชาง
วชว า ม.1/3
ชผผเรชยน ม1.3
ชหอง
(....................................................)
(....................................................) (....................................................)
ตาต แหชนง...................................................
ตตาแหชนง................................................... ตตาแหชนง...................................................

ตารางสอน :นางอารญา ภาคเรชยนทชท 1/2562
โรงเรยช นมมธยมววทยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

มวนจมนทรผ รหมส ง11101 ง12102 ง12102 ง11101 ง13102
วชว า Comp การงานอาชชพ การงานอาชชพ Comp การงานอาชพช
มวนอมงคาร ผผผเรยช น ป.1/1 ป.1/4 ง11102 ง12101
ผหอง Com4 ป.2/3 ป.2/1 Com4 ป.3/4 การงานอาชชพ Comp
มวนศพกผร มวนพฤ มหสบ ชด มวนพพธ ป2.3 ป2.1 ป3.4 ป.2/3
รหสม ง11102 ง12102 ง13101 ง11102 ป.1/2 Com4
ววชา การงานอาชพช การงานอาชพช ง12102 Comp การงานอาชชพ ป1.2
ผผผเรชยน ป.2/4 การงานอาชชพ ป.3/1 ป.1/1 ง12101
ผหอง ป.1/4 ป2.4 Com4 ป1.1 ง13101 Comp
ป1.4 ง12101 ป.2/2 ง13102 Comp ป.2/1
รหสม Comp ป2.2 การงานอาชชพ ง13102 ป.3/2 Com4
วชว า ง13101 ป.2/2 ป.3/2 การงานอาชพช Com4
ผผผเรยช น Comp Com4 ง11102 ป3.2 ง11101
ผหอง ป.3/3 การงานอาชพช ง11101 ป.3/1 Comp
Com4 Comp ป3.1 ป.1/2
รหสม ป.1/3 ป.1/3 ง12101 Com4
วชว า ป1.3 Com4 Comp
ผผผเรชยน ป.2/4
ผหอง ง13101 Com4
Comp
รหมส ป.3/4
ววชา Com4
ผผผเรยช น
ผหอง ง13102
การงานอาชชพ

ป.3/3
ป3.3

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตตาแหผนง................................................... ตาต แหผนง................................................... ตตาแหผนง...................................................

ตารางสอน :นายพรพ ะพงชษ ภาคเรยพ นทพท 1/2562
โรงเรพยนมธม ยมวทว ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

มวนจมนทรช รหสม ง23000 ง22000 ง22000 ง22000 ง23000 ง22000 ง22000
ววชา งานชชาง งานชชาง งานชชาง งานชชาง งานชชาง งานชชาง งานชชาง
มวนอมงคาร ชผผเรยพ น ม.3/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/4 ม.3/3 ม.2/2 ม.2/3
ชหอง ม3.4 ม2.5 ม2.6 ม2.4 ม3.3 ม2.2 ม2.3
มวนศพกชร มวนพฤ มหสบ พด มวนพพธ ง22000 ง23000 ง23000
รหสม ง23000 ง22000 งานชชาง งานชชาง ง22000 งานชชาง
วชว า งานชชาง งานชชาง ม.2/2 ม.3/2 งานชชาง ม.3/1
ชผผเรพยน ม.3/5 ม.2/5 ม2.2 ม3.2 ม.2/1 ม3.1
ชหอง ม3.5 ม2.5 ง22000 ม2.1
ง23000 งานชชาง
รหมส ง22000 ง23000 งานชชาง ม.2/3
วชว า งานชชาง งานชชาง ม.3/3 ม2.3
ชผผเรยพ น ม.2/6 ม.3/5 ม3.3
ชหอง ม2.6 ม3.5

รหสม ง23000 ง22000 ง23000 ง22000
ววชา งานชชาง งานชชาง งานชชาง งานชชาง
ชผผเรยพ น ม.3/4 ม.2/4 ม.3/1 ม.2/1
ชหอง ม3.4 ม2.4 ม3.1 ม2.1

รหสม ง23000 (....................................................)
วชว า งานชชาง
ชผผเรพยน ม.3/2 ตาต แหชนง...................................................
ชหอง ม3.2

(....................................................) (....................................................)

ตตาแหชนง................................................... ตตาแหชนง...................................................

ตารางสอน :นายนรน ตร ภาคเรชยนทชท 1/2562
โรงเรยช นมธม ยมวทน ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

มวนจมนทรผ รหสม ง14102 ง14102
วชน า การงานอาชชพ การงานอาชชพ
มวนอมงคาร ผผผเรชยน
ผหอง ป.4/2 ป.4/1
มวนศรกผร มวนพฤ มหสบ ชด มวนพรธ ง16102 ป4.2 ป4.1
รหสม การงานอาชพช
วชน า ง16102 ง16102
ผผผเรชยน ป.6/3 การงานอาชพช การงานอาชพช
ผหอง ป6.3
ป.6/1 ป.6/2
รหมส ป6.1 ป6.2
วชน า
ผผผเรยช น ง15102 ง15102
ผหอง การงานอาชพช การงานอาชชพ

รหมส ป.5/3 ป.5/2
วนชา ป5.3 ป5.2
ผผผเรชยน
ผหอง ง14102 ง15102
การงานอาชชพ การงานอาชชพ
รหมส
วนชา ป.4/3 ป.5/1
ผผผเรยช น ป4.3 ป5.1
ผหอง

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตตาแหผนง................................................... ตตาแหผนง................................................... ตาต แหผนง...................................................

ตารางสอน :นายทวพช งชษ ภาคเรยช นททช 1/2562
โรงเรยช นมธม ยมววทยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

มวนจมนทรช รหมส ง21000
ววชา งานชชาง
ชผผเรชยน ม.1/6
ชหอง ม1.6

มวนอมงคาร รหสม ง21000
ววชา งานชชาง
มวนศพกชร มวนพฤ มหสบ ชด มวนพพธ ชผผเรยช น ง21000 ม.1/4 ง21000
ชหอง งานชชาง ม1.4 งานชชาง
ม.1/5 ม.1/4
รหสม ม1.5 ง21000 ม1.4
วชว า งานชชาง
ชผผเรยช น ง21101 ม.1/5
ชหอง การงานอาชชพ 1 ม1.5

รหมส ง21101 ง21000 ม.1/4
ววชา การงานอาชชพ 1 งานชชาง ม1.4
ชผผเรชยน ม.1/6
ชหอง ม.1/6 ม1.6
ม1.6
รหสม ง21101
วชว า การงานอาชพช 1
ชผผเรชยน
ชหอง ม.1/5
ม1.5
(....................................................) (....................................................)
(....................................................)
ตตาแหชนง................................................... ตาต แหชนง...................................................
ตาต แหชนง...................................................

ตารางสอน :นางสาวบวบ บาน ภาคเรยช นททช 1/2562
โรงเรชยนมบธยมวทว ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ววน/เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

บวนจบนทรผ รหบส ง33162 ง22102 ง31261 ง23101 ง22102 ง31261 ง33162
วชว า การงานอาชชพ การงานอาชพช 3 การงานอาชพช การงานอาชชพ 5 การงานอาชชพ 3 การงานอาชชพ การงานอาชพช
ผผผเรยช น
ผหอง ม.6/3 ม.2/6 ม.4/3 ม.3/4 ม.2/3 ม.4/2 ม.6/2
ม6.3 ม2.6 ม4.3 ม3.4 ม2.3 ม4.2 ม6.2
รหสบ ง22102 ง23101
บวนอบงคาร วชว า ง23101 การงานอาชชพ 3 ง22102 การงานอาชพช 5 ง22102 ง32262
ผผผเรยช น การงานอาชพช 5 ม.2/4 การงานอาชพช 3 ม.3/1 การงานอาชพช 3 การงานอาชพช
ผหอง ม2.4 ม3.1
ม.3/5 ง23101 ม.2/5 ม.2/2 ม.5/1
รหบส ม3.5 การงานอาชพช 5 ม2.5 ม2.2 ม5.1
ววชา ม.3/3 ง23101
บวนศพกผร บวนพฤ บหสบ ชด บวนพพธ ผผผเรชยน ม3.3 ง32262 การงานอาชพช 5 ง32262
ผหอง การงานอาชพช ม.3/2 การงานอาชพช
ม3.2
รหบส ม.5/3 ม.5/2
ววชา ม5.3 ม5.2
ผผผเรยช น
ผหอง ง33162 ง31261
การงานอาชพช การงานอาชพช
รหสบ
ววชา ม.6/1 ม.4/1
ผผผเรยช น ม6.1 ม4.1
ผหอง
ง22102
การงานอาชพช 3

ม.2/1
ม2.1

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตาต แหผนง................................................... ตตาแหผนง................................................... ตาต แหผนง...................................................

ตารางสอน :นางสาวววชรร ภาคเรยร นทรท 1/2562
โรงเรรยนมธว ยมวทว ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

ววนจวนทรผ รหวส ก22901 ก21901 ก22901 ก23901 ก23901 ก21901
วชว า แนะแนว แนะแนว แนะแนว แนะแนว แนะแนว แนะแนว
ผผผเรรยน ม.2/5 ม.1/3 ม.2/1 ม.3/4 ม.3/2 ม.1/2
ผหอง ม2.5 ม1.3 ม2.1 ม3.4 ม3.2 ม1.2
ก21901
ววนอวงคาร รหสว ก21901 แนะแนว ก22901 ก22901
วชว า แนะแนว ม.1/1 แนะแนว แนะแนว
ผผผเรยร น ม.1/5 ม1.1 ม.2/4 ม.2/3
ผหอง ม1.5 ก22901 ม2.4 ม2.3
แนะแนว
ววนศพกผร ววนพฤ วหสบ รด ววนพพธ รหวส ก23901 ก21901 ก23901 ก21901 ม.2/2
ววชา แนะแนว แนะแนว แนะแนว แนะแนว ม2.2
ผผผเรรยน ม.3/3 ม.1/6 ม.3/5 ม.1/4 ก22901
ผหอง ม3.3 ม1.6 ม3.5 ม1.4 แนะแนว
ม.2/6
รหสว ก23901 ม2.6
ววชา แนะแนว
ผผผเรยร น ม.3/1
ผหอง ม3.1

รหวส
ววชา
ผผผเรรยน
ผหอง

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตาต แหผนง................................................... ตาต แหผนง................................................... ตตาแหผนง...................................................

ตารางสอน :นางอรพนพ ภาคเรยร นททร 1/2562
โรงเรรยนมธม ยมวพทยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

มวนจมนทรผ รหมส ก31901 ก32901 ก33901
วชพ า แนะแนว แนะแนว แนะแนว
ผผผเรยร น ม.4/1 ม.5/3 ม.6/2
ผหอง ม5.3 ม6.2
ม4.1
มวนอมงคาร รหสม ก31901
วชพ า แนะแนว
ผผผเรยร น ม.4/2
ผหอง
ม4.2
รหสม
มวนศพกผร มวนพฤ มหสบ รด มวนพพธ วพชา ก32901 ก31901 ก33901
ผผผเรรยน แนะแนว แนะแนว แนะแนว
ผหอง ม.5/1 ม.4/3 ม.6/3
ม5.1 ม6.3
รหสม ม4.3
วชพ า ก33901
ผผผเรรยน แนะแนว ก32901
ผหอง ม.6/1 แนะแนว
ม6.1 ม.5/2
รหสม ม5.2
วชพ า
ผผผเรยร น
ผหอง

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตตาแหผนง................................................... ตาต แหผนง................................................... ตตาแหผนง...................................................

ตารางสอน :นางสาวปราณณ (ม) ภาคเรยณ นทณท 1/2562
โรงเรยณ นมธส ยมวทณ ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

สวนจสนทรร รหสส ค12101 ท12101 ท12101 ก12906 ว12101 ส12101
วชณ า คณตณ ศาสรตร ภาษาไทย ภาษาไทย รอานไทย วณทยาศาสรตร สสงคมศศกษา
สวนอสงคาร รผผเรยณ น
รหอง ป.2/1 ป.2/1 ป.2/1 ป.2/1 ป.2/1 ป.2/1
สวนศพกรร สวนพฤ สหสบ ณด สวนพพธ ป2.1 ป2.1 ป2.1 ป2.1 ป2.1 ป2.1
รหสส ว12101
วณชา ค12101 ส12101 ท12101 ท12101 ส12101 วทณ ยาศาสรตร
รผผเรณยน คณณตศาสรตร สสงคมศศกษา ภาษาไทย ภาษาไทย สสงคมศกศ ษา ป.2/1
รหอง ป2.1
ป.2/1 ป.2/1 ป.2/1 ป.2/1 ป.2/1
รหสส ป2.1 ป2.1 ป2.1 ป2.1 ป2.1 ค12101
วณชา คณณตศาสรตร
รผผเรยณ น ค12101 ท12101 ก12907
รหอง คณณตศาสรตร ภาษาไทย คสดไทย ป.2/1
ป.2/1 ป2.1
รหสส ป.2/1 ป.2/1 ป2.1
วชณ า ป2.1 ป2.1
รผผเรณยน
รหอง ค12101
คณณตศาสรตร
รหสส
วชณ า ป.2/1
รผผเรยณ น ป2.1
รหอง

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตตาแหรนง................................................... ตตาแหรนง................................................... ตตาแหรนง...................................................

ตารางสอน :นางสสภาภรรณ ภาคเรยร นททร 1/2562
โรงเรรยนมสธยมวทณ ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ววน/เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

สวนจสนทรร รหสส ค12101 ส12101 ค12101 ท12101 ว12101 ก12906
วชณ า คณณตศาสรตร สงส คมศกศ ษา คณณตศาสรตร ภาษาไทย วณทยาศาสรตร รอานไทย
รผผเรยร น
รหอง ป.2/3 ป.2/3 ป.2/3 ป.2/3 ป.2/3 ป.2/3
ป2.3 ป2.3 ป2.3 ป2.3 ป2.3 ป2.3
รหสส ส12101
สวนอสงคาร วชณ า ท12101 ค12101 สงส คมศกศ ษา ท12101
รผผเรรยน ภาษาไทย คณตณ ศาสรตร ป.2/3 ภาษาไทย
สวนศสกรร สวนพฤ สหสบ รด สวนพสธ รหอง ป2.3 ก12907
ป.2/3 ป.2/3 ค12101 ป.2/3 คดส ไทย
รหสส ป2.3 ป2.3 คณตณ ศาสรตร ป2.3 ป.2/3
วณชา ป.2/3 ป2.3
รผผเรยร น ท12101 ป2.3
รหอง ภาษาไทย ส12101
สงส คมศกศ ษา
รหสส ป.2/3
วณชา ป2.3 ป.2/3
รผผเรรยน ป2.3
รหอง ท12101
ค12101 ภาษาไทย
รหสส คณณตศาสรตร
วณชา ป.2/3
รผผเรยร น ป.2/3 ป2.3
รหอง ป2.3
ว12101
วณทยาศาสรตร

ป.2/3
ป2.3

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตตาแหรนง................................................... ตาต แหรนง................................................... ตาต แหรนง...................................................

ตารางสอน :นายภาณณมาศ ภาคเรรยนททร 1/2562
โรงเรรยนมมธยมวทว ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

มวนจมนทรผ รหสม ง32121 ง32121 ง22001 ง31141 ง31141 ง31141
ววชา ICT 3 ICT 3 ICT 3 ICT 1 ICT 1 ICT 1
มวนอมงคาร ผผผเรยร น ม.5/1 ม.5/1 ม.2/5 ม.4/1 ม.4/1 ม.4/2
ผหอง Com7 Com7 ม2.5 Com7 Com7 Com7
มวนศณกผร มวนพฤ มหสบ รด มวนพณธ ง22001 ง22001 ง31141
รหมส ICT 3 ICT 3 ง33142 ง33142 ง32121 ง32121 ICT 1 ง32121
ววชา ม.2/4 ม.2/2 ICT 5 ICT 5 ICT 3 ICT 3 ม.4/2 ICT 3
ผผผเรรยน ม2.4 ม2.2 ม.6/1 ม.6/1 ม.5/2 ม.5/2 Com7 ม.5/3
ผหอง Com7 Com7 Com7 Com7 Com7
ง22001 ง33142 ง33142 ง22001 ง32121
รหสม ICT 3 ICT 5 ICT 5 ICT 3 ง31141 ง31141 ICT 3
วชว า ม.2/3 ม.6/3 ม.6/3 ม.2/1 ICT 1 ICT 1 ม.5/3
ผผผเรรยน ม2.3 Com7 Com7 ม2.1 ม.4/3 ม.4/3 Com7
ผหอง ง33142 Com7 Com7
ง33142 ICT 5
รหสม ICT 5 ม.6/2 ง22001
วชว า ม.6/2 Com7 ICT 3
ผผผเรยร น Com7 ม.2/6
ผหอง ม2.6

รหสม
ววชา
ผผผเรยร น
ผหอง

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตตาแหผนง................................................... ตาต แหผนง................................................... ตาต แหผนง...................................................

ตารางสอน :นางจรรณลลกษณณ ภาคเรรยนทรท 1/2562
โรงเรยร นมธล ยมวทว ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ววน/เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

ลวนจลนทรณ รหลส ง15101 ง16101 ง14101 ง15101 ง14101
ววชา Comp Comp Comp Comp Comp
ณผผเรยร น ป.5/3 ป.6/2 ป.4/1 ป.5/1 ป.4/2
ณหอง Com4 Com4 Com4 Com4 Com4

ลวนอลงคาร รหลส ง16101 ง16103 ง16103
วชว า Comp ICT ICT
ณผผเรรยน ป.6/1 ป.6/1 ป.6/3
ณหอง Com4 ป6.1 ป6.3

ลวนศรกณร ลวนพฤ ลหสบ รด ลวนพรธ รหสล ง14101 ง16101 ง16103
วชว า Comp Comp ICT
ณผผเรยร น ป.4/3 ป.6/3 ป.6/2
ณหอง Com4 Com4 ป6.2

รหลส ง15101
วชว า Comp
ณผผเรยร น ป.5/2
ณหอง Com4

รหสล
วชว า
ณผผเรรยน
ณหอง

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตตาแหณนง................................................... ตาต แหณนง................................................... ตาต แหณนง...................................................

ตารางสอน :นางสาวกนกกร ภาคเรยร นทรท 1/2562
โรงเรยร นมมธยมวทว ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ววน/เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

มวนจมนทรผ รหมส ง23122 ง23122 ง22121 ง21141 ง22121 ง21141 ง23122 ง23122
ววชา ICT 5 ICT 5 Comp Comp. Comp Comp. ICT 5 ICT 5
มวนอมงคาร ผผผเรรยน ม.3/1 ม.3/1 ม.2/3 ม.1/1 ม.2/1 ม.1/4 ม.3/3 ม.3/3
ผหอง Com7 Com7 Com4 Com4 Com4 Com4 Com7 Com7
ง21141 ง22121
รหมส ง23122 ง23122 ง21141 Comp. Comp
ววชา ICT 5 ICT 5 Comp. ม.1/3 ม.2/2
ผผผเรยร น ม.3/2 ม.3/2 ม.1/2 Com4 Com4
ผหอง Com7 Com7 Com4 ง23122
ICT 5 ง21141
มวนศพกผร มวนพฤ มหสบ รด มวนพพธ รหมส ง22121 ง21141 ม.3/4 Comp.
วชว า Comp Comp. Com7 ม.1/6
ผผผเรรยน ม.2/4 ม.1/5 ง23122 Com4
ผหอง Com4 Com4 ICT 5 ง23122
ม.3/5 ICT 5
รหมส ง22121 ง23122 Com7 ม.3/5
วชว า Comp ICT 5 Com7
ผผผเรรยน ม.2/5 ม.3/4
ผหอง Com4 Com7

รหสม ง22121
ววชา Comp
ผผผเรยร น ม.2/6
ผหอง Com4

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตตาแหผนง................................................... ตาต แหผนง................................................... ตาต แหผนง...................................................

ตารางสอน :นายธธรทร ธธร ภาคเรธยนททธ 1/2562
โรงเรยธ นมธม ยมวรทยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ววน/เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

มวนจมนทรผ รหมส ง21001 ง21001 ง14103 ง15103
วรชา ICT 1 ICT 1 ICT ICT
ผผผเรธยน ม.1/4 ม.1/5 ป.4/1 ป.5/2
ผหอง ม1.4 ม1.5 ป4.1 ป5.2
ง14103
มวนอมงคาร รหมส ง15103 ICT
วรชา ICT ป.4/2
ผผผเรธยน ป.5/3 ป4.2
ผหอง ป5.3

มวนศพกผร มวนพฤ มหสบ ธด มวนพพธ รหสม ง15103 ง14103
วชร า ICT ICT
ผผผเรยธ น ป.5/1 ป.4/3
ผหอง ป5.1 ป4.3

รหสม ง21001 ง21001
วรชา ICT 1 ICT 1
ผผผเรยธ น ม.1/2 ม.1/1
ผหอง ม1.2 ม1.1

รหสม ง21001 ง21001
วชร า ICT 1 ICT 1
ผผผเรธยน ม.1/3 ม.1/6
ผหอง ม1.3 ม1.6

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตาต แหผนง................................................... ตาต แหผนง................................................... ตตาแหผนง...................................................


Click to View FlipBook Version