The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by krumunphysmath, 2019-04-11 00:04:41

engsch62

engsch62

ตารางสอนของครผู ้สู อน
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาองั กฤษ

ตารางสอน :นางสาวพรรณทพท ยยภา ภาคเรรยนทรท 1/2562
โรงเรรยนมอธยมวททยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

อวนจอนทรย รหอส อ15101 อ16101 อ15101 อ15101 อ15101
วชท า ภาษาองอ กฤษ ภาษาอองกฤษ ภาษาอองกฤษ ภาษาองอ กฤษ ภาษาองอ กฤษ
ยผผเรรยน
ยหอง ป.5/3 ป.6/3 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3
ป5.3 ป6.3 ป5.1 ป5.2 ป5.3
รหอส อ16101
อวนอองคาร วทชา อ16101 อ15101 ภาษาอองกฤษ อ15101 อ15101
ยผผเรยร น ภาษาอองกฤษ ภาษาอองกฤษ ป.6/1 ภาษาอองกฤษ ภาษาอองกฤษ
ยหอง ป6.1
ป.6/3 ป.5/1 ป.5/3 ป.5/2
รหอส ป6.3 ป5.1 อ16101 ป5.3 ป5.2
วทชา ภาษาองอ กฤษ
อวนศพกยร อวนพฤ อหสบ รด อวนพพธ ยผผเรรยน อ16101 อ16101 อ15101 อ15101
ยหอง ภาษาองอ กฤษ ภาษาอองกฤษ ป.6/2 ภาษาองอ กฤษ ภาษาองอ กฤษ
ป6.2
รหสอ ป.6/1 ป.6/2 ป.5/1 ป.5/2
วทชา ป6.1 ป6.2 ป5.1 ป5.2
ยผผเรรยน
ยหอง อ16101
ภาษาองอ กฤษ
รหสอ
วทชา ป.6/3
ยผผเรยร น ป6.3
ยหอง
อ16101 อ16101
ภาษาองอ กฤษ ภาษาอองกฤษ

ป.6/2 ป.6/1
ป6.2 ป6.1

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตาต แหยนง................................................... ตาต แหยนง................................................... ตาต แหยนง...................................................

ตารางสอน :Mr.Dickson ภาคเรยร นทพร 1/2562
โรงเรรยนมอธยมวทพ ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

อวนจอนทรผ รหอส อ13102 อ11102 อ11102 อ13102 อ13102 อ13102 อ14201
วพชา อองกฤษเพมพ อองกฤษเพพม องอ กฤษเพพม องอ กฤษเพมพ อองกฤษเพพม องอ กฤษเพพม อองกฤษเพพม
อวนอองคาร ผผผเรรยน
ผหอง ป.3/4 ป.1/4 ป.1/2 ป.3/3 ป.3/2 ป.3/1 ป.4/1
อวนศพกผร อวนพฤ อหสบ รด อวนพพธ ป3.4 ป1.4 ป1.2 ป3.3 ป3.2 ป3.1 ป4.1
รหสอ อ12102 อ12102
วพชา อ12102 อ11102 อ11102 อองกฤษเพมพ องอ กฤษเพมพ อ11102 อ12102
ผผผเรยร น องอ กฤษเพพม องอ กฤษเพพม อองกฤษเพพม ป.2/2 ป.2/1 อองกฤษเพพม อองกฤษเพพม
ผหอง ป2.2 ป2.1
ป.2/4 ป.1/3 ป.1/1 ป.1/4 ป.2/4
รหอส ป2.4 ป1.3 ป1.1 อ12102 อ12102 ป1.4 ป2.4
วพชา องอ กฤษเพพม อองกฤษเพพม อ14201
ผผผเรยร น อ12102 อ13102 องอ กฤษเพมพ อ13102
ผหอง องอ กฤษเพพม องอ กฤษเพพม ป.2/3 ป.2/3 ป.4/1 องอ กฤษเพพม
ป2.3 ป2.3 ป4.1
รหสอ ป.2/1 ป.3/1 อ11102 ป.3/2
วชพ า ป2.1 ป3.1 อองกฤษเพพม ป3.2
ผผผเรยร น ป.1/2
ผหอง อ13102 อ11102 ป1.2 อ12102
องอ กฤษเพมพ องอ กฤษเพพม องอ กฤษเพพม
รหอส
วชพ า ป.3/3 ป.1/1 ป.2/2
ผผผเรรยน ป3.3 ป1.1 ป2.2
ผหอง
อ13102 อ11102
องอ กฤษเพพม องอ กฤษเพมพ

ป.3/4 ป.1/3
ป3.4 ป1.3

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตตาแหผนง................................................... ตตาแหผนง................................................... ตาต แหผนง...................................................

ตารางสอน :นางสาวพพชญญชฎารตอญน ภาคเรยร นทรพ 1/2562
โรงเรยร นมอธยมวทพ ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

อวนจอนทรญ รหสอ อ12101 อ11101 อ11101 อ12101 อ11101 อ12101 อ11101
วพชา ภาษาอองกฤษ ภาษาองอ กฤษ ภาษาองอ กฤษ ภาษาองอ กฤษ ภาษาอองกฤษ ภาษาองอ กฤษ ภาษาอองกฤษ
อวนอองคาร ญผผเรยร น
ญหอง ป.2/4 ป.1/1 ป.1/3 ป.2/4 ป.1/2 ป.2/3 ป.1/3
ป2.4 ป1.1 ป1.3 ป2.4 ป1.2 ป2.3 ป1.3
รหอส อ11101 อ12101
วพชา ภาษาองอ กฤษ อ12101 อ12101 อ12101 อ11101 ภาษาอองกฤษ อ11101
ญผผเรรยน ป.1/1 ภาษาองอ กฤษ ภาษาองอ กฤษ ภาษาองอ กฤษ ภาษาองอ กฤษ ป.2/3 ภาษาองอ กฤษ
ญหอง ป1.1 ป2.3
อ12101 ป.2/2 ป.2/1 ป.2/1 ป.1/2 ป.1/4
รหอส ภาษาอองกฤษ ป2.2 ป2.1 ป2.1 ป1.2 ป1.4
วชพ า ป.2/3 อ11101
อวนศพกญร อวนพฤ อหสบ รด อวนพพธ ญผผเรยร น ป2.3 อ15201 อ11101 ภาษาองอ กฤษ อ12101
ญหอง องอ กฤษเพพม ภาษาองอ กฤษ ป.1/4 ภาษาองอ กฤษ
ป1.4 อ15201
รหสอ ป.5/1 ป.1/4 ป.2/4 อองกฤษเพมพ
วชพ า ป5.1 ป1.4 ป2.4
ญผผเรยร น ป.5/1
ญหอง อ11101 อ12101 อ11101 ป5.1
ภาษาองอ กฤษ ภาษาองอ กฤษ ภาษาอองกฤษ
รหสอ (....................................................)
วพชา ป.1/3 ป.2/2 ป.1/2
ญผผเรรยน ป1.3 ป2.2 ป1.2 ตาต แหญนง...................................................
ญหอง
อ11101 อ12101 อ12101
ภาษาอองกฤษ ภาษาองอ กฤษ ภาษาองอ กฤษ

ป.1/1 ป.2/2 ป.2/1
ป1.1 ป2.2 ป2.1

(....................................................) (....................................................)

ตาต แหญนง................................................... ตตาแหญนง...................................................

ตารางสอน :นางสาวสภส าภรณณ ภาคเรรยนทพร 1/2562
โรงเรยร นมอธยมวพทยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

อวนจอนทรณ รหอส อ13101 อ14201 อ13101 อ14101 อ14101 อ14101 อ14101
วชพ า ภาษาองอ กฤษ องอ กฤษเพพม ภาษาองอ กฤษ ภาษาอองกฤษ ภาษาองอ กฤษ ภาษาองอ กฤษ ภาษาอองกฤษ
อวนอองคาร ณผผเรรยน
ณหอง ป.3/3 ป.4/3 ป.3/4 ป.4/3 ป.4/2 ป.4/1 ป.4/3
อวนศสกณร อวนพฤ อหสบ รด อวนพสธ ป3.3 ป4.3 ป3.4 ป4.3 ป4.2 ป4.1 ป4.3
รหสอ อ13101
วชพ า อ14201 อ14101 อ13101 ภาษาอองกฤษ อ13101 อ14201 อ13101
ณผผเรยร น อองกฤษเพพม ภาษาอองกฤษ ภาษาองอ กฤษ ป.3/2 ภาษาอองกฤษ องอ กฤษเพพม ภาษาอองกฤษ
ณหอง ป3.2
ป.4/2 ป.4/3 ป.3/3 ป.3/2 ป.4/3 ป.3/4
รหอส ป4.2 ป4.3 ป3.3 ป3.2 ป4.3 ป3.4
วชพ า
ณผผเรรยน อ14101 อ13101 อ14101 อ14201 อ13101
ณหอง ภาษาอองกฤษ ภาษาอองกฤษ ภาษาอองกฤษ อองกฤษเพพม ภาษาอองกฤษ

รหอส ป.4/2 ป.3/1 ป.4/1 ป.4/2 ป.3/1
วชพ า ป4.2 ป3.1 ป4.1 ป4.2 ป3.1
ณผผเรรยน
ณหอง อ13101 อ14101 อ14101 อ13101
ภาษาอองกฤษ ภาษาองอ กฤษ ภาษาองอ กฤษ ภาษาอองกฤษ
รหสอ
วชพ า ป.3/2 ป.4/1 ป.4/2 ป.3/4
ณผผเรยร น ป3.2 ป4.1 ป4.2 ป3.4
ณหอง
อ13101 อ13101
ภาษาองอ กฤษ ภาษาองอ กฤษ

ป.3/3 ป.3/1
ป3.3 ป3.1

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตาต แหณนง................................................... ตตาแหณนง................................................... ตตาแหณนง...................................................

ตารางสอน :นางสาวปารพฉอตร ภาคเรยร นทพร 1/2562
โรงเรรยนมธอ ยมวทพ ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

อวนจอนทรผ รหอส อ21101 อ21101 อ21101 อ21101 อ15201 อ21101 อ21101 อ21101
วพชา ภาษาอองกฤษ ภาษาอองกฤษ ภาษาอองกฤษ ภาษาองอ กฤษ องอ กฤษเพพม ภาษาอองกฤษ ภาษาอองกฤษ ภาษาองอ กฤษ
ผผผเรยร น
ผหอง ม.1/3 ม.1/4 ม.1/1 ม.1/6 ป.5/2 ม.1/1 ม.1/5 ม.1/5
ม1.3 ม1.4 ม1.1 ม1.6 ป5.2 ม1.1 ม1.5 ม1.5
รหอส อ21101 อ15201
อวนอองคาร วพชา อ21101 อ21101 อ21101 อ21101 ภาษาอองกฤษ องอ กฤษเพมพ
ผผผเรยร น ภาษาอองกฤษ ภาษาองอ กฤษ ภาษาองอ กฤษ ภาษาอองกฤษ ม.1/6 ป.5/3
อวนศพกผร อวนพฤ อหสบ รด อวนพพธ ผหอง ม1.6 ป5.3
ม.1/3 ม.1/4 ม.1/2 ม.1/1
รหอส ม1.3 ม1.4 ม1.2 ม1.1 อ15201
วชพ า อ21101 องอ กฤษเพพม
ผผผเรรยน อ21101 อ21101 ภาษาอองกฤษ
ผหอง ภาษาองอ กฤษ ภาษาอองกฤษ ม.1/3 ป.5/2
ม1.3 ป5.2
รหอส ม.1/2 ม.1/5 อ21101
วพชา ม1.2 ม1.5 ภาษาองอ กฤษ
ผผผเรรยน ม.1/2
ผหอง อ21101 ม1.2 อ15201
ภาษาอองกฤษ องอ กฤษเพพม
รหสอ
วพชา ม.1/6 ป.5/3
ผผผเรรยน ม1.6 ป5.3
ผหอง
อ21101 (....................................................)
ภาษาองอ กฤษ
ตาต แหผนง...................................................
ม.1/4
ม1.4

(....................................................) (....................................................)

ตตาแหผนง................................................... ตตาแหผนง...................................................

ตารางสอน :นายมณฑล ภาคเรรยนทรพ 1/2562
โรงเรรยนมธอ ยมวทพ ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

อวนจอนทรผ รหสอ อ23101 อ23201 อ23201 อ23101 อ23101 อ23101 อ23101
วชพ า ภาษาองอ กฤษ อองกฤษเพมพ 5 องอ กฤษเพพม 5 ภาษาองอ กฤษ ภาษาองอ กฤษ ภาษาองอ กฤษ ภาษาองอ กฤษ
ผผผเรรยน
ผหอง ม.3/2 ม.3/4 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/3 ม.3/5
ม3.2 ม3.4 ม3.3 ม3.4 ม3.5 ม3.3 ม3.5
รหอส อ23101 อ23101
อวนอองคาร วชพ า อ23101 ภาษาองอ กฤษ อ23101 อ23101 ภาษาอองกฤษ
ผผผเรยร น ภาษาองอ กฤษ ม.3/4 ภาษาองอ กฤษ ภาษาองอ กฤษ ม.3/3
ผหอง ม3.4 ม3.3
ม.3/1 อ23201 ม.3/1 ม.3/2 อ23101
รหอส ม3.1 องอ กฤษเพพม 5 ม3.1 ม3.2 ภาษาอองกฤษ
วชพ า อ23101 ม.3/5 ม.3/5
อวนศพกผร อวนพฤ อหสบ รด อวนพพธ ผผผเรรยน ภาษาอองกฤษ ม3.5 อ23201 ม3.5 อ23201
ผหอง ม.3/2 อ23101 อองกฤษเพพม 5 องอ กฤษเพพม 5
ม3.2 ภาษาอองกฤษ
รหอส ม.3/1 ม.3/3 ม.3/4
วชพ า ม3.1 ม3.3 ม3.4
ผผผเรยร น
ผหอง อ23201 อ23101
อองกฤษเพมพ 5 ภาษาองอ กฤษ
รหสอ
วชพ า ม.3/5 ม.3/4
ผผผเรรยน ม3.5 ม3.4
ผหอง
อ23101
(....................................................) (....................................................) ภาษาองอ กฤษ

ตาต แหผนง................................................... ตตาแหผนง................................................... ม.3/3
ม3.3

(....................................................)

ตตาแหผนง...................................................

ตารางสอน :นางสาวภรณณทพพ า ภาคเรรยนทพร 1/2562
โรงเรยร นมอธยมวพทยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

อวนจอนทรณ รหอส อ22101 อ22101 อ22101 อ16201 อ16201 อ16201 อ16201
วพชา ภาษาอองกฤษ ภาษาองอ กฤษ ภาษาองอ กฤษ องอ กฤษเพมพ องอ กฤษเพพม อองกฤษเพพม องอ กฤษเพพม
อวนอองคาร ณผผเรรยน
ณหอง ม.2/4 ม.2/1 ม.2/5 ป.6/2 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/1
อวนศพกณร อวนพฤ อหสบ รด อวนพพธ ม2.4 ม2.1 ม2.5 ป6.2 ป6.2 ป6.3 ป6.1
รหสอ อ22101 อ22101 อ16201
วพชา อ22101 ภาษาอองกฤษ ภาษาอองกฤษ อองกฤษเพมพ อ16201 อ22101 อ22101
ณผผเรยร น ภาษาอองกฤษ ม.2/6 ม.2/4 ป.6/3 อองกฤษเพมพ ภาษาองอ กฤษ ภาษาอองกฤษ
ณหอง ม2.6 ม2.4 ป6.3
ม.2/2 อ22101 ป.6/1 ม.2/6 ม.2/3
รหสอ ม2.2 อ22101 ภาษาอองกฤษ ป6.1 ม2.6 ม2.3
วชพ า ภาษาอองกฤษ ม.2/5 อ22101 อ22101
ณผผเรรยน อ22101 ม2.5 ภาษาองอ กฤษ ภาษาอองกฤษ
ณหอง ภาษาองอ กฤษ ม.2/3 ม.2/5 ม.2/4
ม2.3 อ22101 ม2.5 ม2.4
รหอส ม.2/2 อ22101 ภาษาองอ กฤษ อ22101
วชพ า ม2.2 ภาษาองอ กฤษ ภาษาอองกฤษ
ณผผเรยร น ม.2/2 ม.2/3 ม.2/1
ณหอง อ22101 ม2.2 ม2.3 ม2.1
ภาษาอองกฤษ
รหสอ
วพชา ม.2/6
ณผผเรรยน ม2.6
ณหอง
อ22101
ภาษาองอ กฤษ

ม.2/1
ม2.1

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตาต แหณนง................................................... ตตาแหณนง................................................... ตาต แหณนง...................................................

ตารางสอน :นางพมพ อพณดา ภาคเรยข นทสข 1/2562
โรงเรยข นมธอ ยมวพทยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ววน/เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

อวนจอนทรอ รหอส อ32101 อ31201 อ32203 อ32101 อ32203 อ32101 อ32203
วพชา ภาษาองอ กฤษ อองกฤษออาน-เขขยน องอ กฤษสสอสาร ภาษาองอ กฤษ องอ กฤษสอส สาร ภาษาอองกฤษ อองกฤษสสอสาร
อวนอองคาร อผผเรยข น
อหอง ม.5/1 ม.4/3 ม.5/1 ม.5/3 ม.5/3 ม.5/1 ม.5/1
อวนศพกอร อวนพฤ อหสบ ขด อวนพพธ ม5.1 ม4.3 ม5.1 ม5.3 ม5.3 ม5.1 ม5.1
รหสอ อ32203
วชพ า อ32203 อ31201 อ32101 อองกฤษสอส สาร อ31201
อผผเรขยน องอ กฤษสสอสาร อองกฤษออาน-เขขยน ภาษาอองกฤษ ม.5/2 องอ กฤษออาน-เขยข น
อหอง ม5.2
ม.5/2 ม.4/3 ม.5/3 อ31201 ม.4/1
รหอส ม5.2 ม4.3 ม5.3 อองกฤษออาน-เขขยน ม4.1
วพชา อ32101 ม.4/2 อ32101
อผผเรขยน ภาษาอองกฤษ อ31201 อ32203 ม4.2 ภาษาอองกฤษ
อหอง ม.5/2 องอ กฤษออาน-เขยข น องอ กฤษสสอสาร ม.5/2
ม5.2 ม5.2
รหอส ม.4/2 ม.5/3
วชพ า ม4.2 ม5.3
อผผเรยข น
อหอง อ31201
อองกฤษออาน-เขขยน
รหอส
วชพ า ม.4/1
อผผเรยข น ม4.1
อหอง

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตาต แหอนง................................................... ตตาแหอนง................................................... ตาต แหอนง...................................................

ตารางสอน :นางสาวนราวอลลอภ ภาคเรยข นทสข 1/2562
โรงเรยข นมอธยมววทยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ววน/เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

อวนจอนทรอ รหสอ อ32201 อ32201 อ31101 อ31203 อ31101 อ31101
ววชา อองกฤษออาน เขขยน องอ กฤษออาน เขขยน ภาษาอองกฤษ องอ กฤษสสอสาร ภาษาองอ กฤษ ภาษาองอ กฤษ
อผผเรขยน
อหอง ม.5/1 ม.5/2 ม.4/2 ม.4/1 ม.4/3 ม.4/1
ม5.1 ม5.2 ม4.2 ม4.1 ม4.3 ม4.1
รหอส อ31203
อวนอองคาร ววชา องอ กฤษสสอสาร อ32201 อ32201 อ31101 อ31203
อผผเรขยน ม.4/2 อองกฤษออาน เขขยน องอ กฤษออาน เขยข น ภาษาองอ กฤษ อองกฤษสสอสาร
อวนศพกอร อวนพฤ อหสบ ขด อวนพพธ อหอง ม4.2
ม.5/2 ม.5/3 ม.4/1 ม.4/3
รหอส อ31203 ม5.2 ม5.3 ม4.1 ม4.3
วชว า อองกฤษสสอสาร อ32201
อผผเรยข น องอ กฤษออาน เขขยน อ31101 อ31101
อหอง ม.4/2 ม.5/1 ภาษาอองกฤษ ภาษาองอ กฤษ
ม4.2 ม5.1
รหสอ อ31203 ม.4/3 ม.4/2
วชว า องอ กฤษสสอสาร ม4.3 ม4.2
อผผเรยข น ม.4/3
อหอง ม4.3 อ32201 อ31203
อองกฤษออาน เขยข น องอ กฤษสสอสาร
รหสอ
วชว า ม.5/3 ม.4/1
อผผเรยข น ม5.3 ม4.1
อหอง
(....................................................)
(....................................................) (....................................................)
ตาต แหอนง...................................................
ตตาแหอนง................................................... ตตาแหอนง...................................................

ตารางสอน :นางอารศร า ภาคเรยข นทสข 1/2562
โรงเรขยนมอธยมวทร ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

อวนจอนทรอ รหสอ อ33101 อ33101 อ33201 อ33101 อ33101 อ33101 อ33203
วชร า ภาษาองอ กฤษ ภาษาองอ กฤษ องอ กฤษออาน-เขยข น ภาษาอองกฤษ ภาษาอองกฤษ ภาษาอองกฤษ อองกฤษสอส สาร 5
อวนอองคาร อผผเรยข น
อหอง ม.6/2 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/3
ม6.2 ม6.1 ม6.2 ม6.1 ม6.2 ม6.3 ม6.3
รหอส
วรชา อ33203 อ33201 อ33101 อ33201
อผผเรยข น อองกฤษสสอสาร 5 องอ กฤษออาน-เขขยน ภาษาอองกฤษ องอ กฤษออาน-เขยข น
อหอง
ม.6/3 ม.6/1 ม.6/3 ม.6/3
รหสอ ม6.3 ม6.1 ม6.3 ม6.3
วรชา อ33203
อวนศพกอร อวนพฤ อหสบ ขด อวนพพธ อผผเรยข น อ33203 องอ กฤษสสอสาร 5
อหอง อองกฤษสอส สาร 5 ม.6/1
ม6.1
รหสอ ม.6/2
วชร า ม6.2
อผผเรยข น
อหอง อ33201 อ33203
องอ กฤษออาน-เขขยน องอ กฤษสสอสาร 5
รหอส
วรชา ม.6/2 ม.6/2
อผผเรขยน ม6.2 ม6.2
อหอง
อ33203 อ33201 อ33201
อองกฤษสสอสาร 5 อองกฤษออาน-เขขยน อองกฤษออาน-เขยข น

ม.6/1 ม.6/3 ม.6/1
ม6.1 ม6.3 ม6.1

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตตาแหอนง................................................... ตตาแหอนง................................................... ตาต แหอนง...................................................

ตารางสอน :นางลพนอ ทม ภาคเรยร นทพร 1/2562
โรงเรรยนมอธยมวทพ ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ววน/เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

อวนจอนทรผ รหอส อ21201 อ21201 อ21201 อ21201
วพชา อองกฤษเพพม 1 องอ กฤษเพมพ 1 อองกฤษเพพม 1 องอ กฤษเพพม 1
ผผผเรรยน
ผหอง ม.1/6 ม.1/5 ม.1/4 ม.1/5
ม1.6 ม1.5 ม1.4 ม1.5
รหอส
อวนอองคาร วชพ า อ22201 อ22201 อ22201 อ22201
ผผผเรรยน อองกฤษเพพม 3 อองกฤษเพมพ 3 องอ กฤษเพมพ 3 องอ กฤษเพพม 3
ผหอง
ม.2/4 ม.2/6 ม.2/6 ม.2/5
รหอส ม2.4 ม2.6 ม2.6 ม2.5
วพชา
อวนศพกผร อวนพฤ อหสบ รด อวนพพธ ผผผเรรยน อ22201
ผหอง อองกฤษเพมพ 3

รหอส ม.2/4
วชพ า ม2.4
ผผผเรยร น
ผหอง อ22201 อ21201 อ21201
องอ กฤษเพพม 3 องอ กฤษเพมพ 1 องอ กฤษเพมพ 1
รหสอ
วพชา ม.2/5 ม.1/6 ม.1/4
ผผผเรยร น ม2.5 ม1.6 ม1.4
ผหอง
(....................................................) (....................................................)
(....................................................)
ตตาแหผนง................................................... ตาต แหผนง...................................................
ตตาแหผนง...................................................


Click to View FlipBook Version