The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by krumunphysmath, 2019-04-10 23:37:19

artsch62

artsch62

ตารางสอนของครผู ู้สอน
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ศิลปศกึ ษา

ตารางสอน :นางสาววลว ลร ภาคเรรยนททร 1/2562
โรงเรรยนมธว ยมวทศ ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

ววนจวนทรผ รหสว ศ22102 ศ22102 ศ21102
วชศ า ดนตรร ดนตรร ดนตรร
ผผผเรรยน ม.2/5 ม.2/6 ม.1/4
ผหอง ม2.5 ม2.6 ม1.4
ศ22102
ววนอวงคาร รหสว ศ21101 ศ21101 ดนตรร
วชศ า ศศลปะ ศลศ ปะ ม.2/4
ววนศพกผร ววนพฤ วหสบ รด ววนพพธ ผผผเรยร น ม.1/6 ม.1/1 ศ21101 ม2.4 ศ21102 ศ21102
ผหอง ม1.6 ม1.1 ศศลปะ ดนตรร ดนตรร
ม.1/4 ม.1/2 ม.1/3
รหวส ศ21102 ศ21102 ม1.4 ม1.2 ม1.3
วศชา ดนตรร ดนตรร
ผผผเรรยน ม.1/1 ม.1/6
ผหอง ม1.1 ม1.6
ศ21101
รหวส ศศลปะ ศ21101 ศ21101 ศ21102
วชศ า ม.1/5 ศลศ ปะ ศลศ ปะ ดนตรร
ผผผเรยร น ม1.5 ม.1/3 ม.1/2 ม.1/5
ผหอง ม1.3 ม1.2 ม1.5

รหวส (....................................................) (....................................................)
วชศ า
ผผผเรยร น ตตาแหผนง................................................... ตาต แหผนง...................................................
ผหอง

(....................................................)

ตตาแหผนง...................................................

ตารางสอน :นายพศชฌา ภาคเรยร นททร 1/2562
โรงเรยร นมธม ยมวทศ ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

มวนจมนทรผ รหสม ศ13101 ศ23101 ศ23101 ศ22101 ศ23101 ศ22101
วศชา ศลศ ปะ ศลศ ปะ ศลศ ปะ ศศลปะ ศศลปะ ศลศ ปะ
มวนอมงคาร ผผผเรยร น ป.3/1 ม.3/5 ม.3/1 ม.2/4 ม.3/4 ม.2/5
ผหอง ป3.1 ม3.5 ม3.1 ม2.4 ม3.4 ม2.5
มวนศพกผร มวนพฤ มหสบ รด มวนพพธ ศ13101 ศ23101 ศ23101
รหสม ศลศ ปะ ศลศ ปะ ศ22101 ศศลปะ ศ22101
วศชา ป.3/2 ม.3/2 ศลศ ปะ ม.3/3 ศศลปะ
ผผผเรรยน ป3.2 ม3.2 ม.2/6 ม3.3 ม.2/1
ผหอง ม2.6 ม2.1
ศ13101 ศ13101
รหมส ศศลปะ ศศลปะ ศ22101
วชศ า ป.3/4 ป.3/3 ศศลปะ
ผผผเรรยน ป3.4 ป3.3 ม.2/2
ผหอง ม2.2
ศ22101
รหสม ศลศ ปะ
วชศ า ม.2/3
ผผผเรยร น ม2.3
ผหอง

รหมส
วชศ า
ผผผเรรยน
ผหอง

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตตาแหผนง................................................... ตาต แหผนง................................................... ตาต แหผนง...................................................

ตารางสอน :นางศรศ พศ ร ภาคเรรยนทรท 1/2562
โรงเรยร นมทธยมวทศ ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ววน/เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

ทวนจทนทรป รหสท ศ32101 ศ23102 ศ31101 ศ32101
วชศ า นาฏศลศ ปป ดนตรร ดนตรร นาฏศลศ ปป
ทวนอทงคาร ปผผเรรยน ศ33101 ม.3/4 ม.4/1
ปหอง ทศท นศศลปป ม.5/2 ม3.4 ม4.1 ม.5/3
ม5.2 ม5.3
ทวนศพกปร ทวนพฤ ทหสบ รด ทวนพพธ รหทส ศ23102 ศ33101 ม.6/3 ศ23102 ศ23102
วชศ า ดนตรร ทศท นศศลปป ม6.3 ดนตรร ดนตรร ศ33101
ปผผเรยร น ม.3/5 ม.3/3 ม.3/1 ทศท นศลศ ปป
ปหอง ม3.5 ม.6/2 ศ31101 ม3.3 ม3.1
ม6.2 ดนตรร ม.6/1
รหสท ศ22102 ม.4/2 ศ23102 ศ22102 ม6.1
วศชา ดนตรร ม4.2 ดนตรร ดนตรร
ปผผเรยร น ม.2/1 ศ31101 ม.3/2 ม.2/3 ศ32101
ปหอง ม2.1 ดนตรร ม3.2 ม2.3 นาฏศลศ ปป
ม.4/3
รหทส ศ22102 ม4.3 ม.5/1
วชศ า ดนตรร ม5.1
ปผผเรยร น ม.2/2
ปหอง ม2.2

รหทส
วศชา
ปผผเรรยน
ปหอง

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตตาแหปนง................................................... ตาต แหปนง................................................... ตตาแหปนง...................................................

ตารางสอน :นายเสกศกศ ดศด ภาคเรรยนททร 1/2562
โรงเรรยนมศธยมวศทยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

ศวนจศนทรผ รหสศ ศ14101 ศ14102 ศ15102 ศ14101 ศ15101 ศ14101 ศ15101
วชศ า ศลศ ปะ ดนตรร ดนตรร ศลศ ปะ ศศลปะ ศลศ ปะ ศลศ ปะ
ผผผเรรยน ป.4/1 ป.4/2 ป.5/2 ป.4/3 ป.5/1 ป.4/2 ป.5/3
ผหอง ป4.1 ป4.2 ป5.2 ป4.3 ป5.1 ป4.2 ป5.3

ศวนอศงคาร รหสศ ศ14102 ศ15102
วศชา ดนตรร ดนตรร
ผผผเรรยน ป.4/3 ป.5/3
ผหอง ป4.3 ป5.3
ศ16102
ศวนศพกผร ศวนพฤ ศหสบ รด ศวนพพธ รหสศ ศ14102 ศ15101 ศ16101 ศ15102 ดนตรร
วชศ า ดนตรร ศลศ ปะ ศศลปะ ดนตรร ป.6/2
ผผผเรรยน ป.4/1 ป.5/2 ป.6/1 ป.5/1 ป6.2
ผหอง ป4.1 ป5.2 ป6.1 ป5.1

รหสศ ศ16102
วชศ า ดนตรร
ผผผเรรยน ป.6/3
ผหอง ป6.3

รหสศ ศ16101 ศ16102 ศ16101
วชศ า ศลศ ปะ ดนตรร ศลศ ปะ
ผผผเรยร น ป.6/3 ป.6/1 ป.6/2
ผหอง ป6.3 ป6.1 ป6.2

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตตาแหผนง................................................... ตตาแหผนง................................................... ตตาแหผนง...................................................

ตารางสอน :นายธนโชตศ ภาคเรรยนทรท 1/2562
โรงเรรยนมธม ยมวศทยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ววน/เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

มวนจมนทรผ รหมส ศ11101 ศ11102 ศ13102 ศ12101 ศ11102 ศ11101
วศชา ศศลปะ ดนตรร ดนตรร ศลศ ปะ ดนตรร ศลศ ปะ
มวนอมงคาร ผผผเรรยน ป.1/3 ป.1/4 ป.3/3 ป.2/2 ป.1/1 ป.1/1
ผหอง ป1.3 ป1.4 ป3.3 ป2.2 ป1.1 ป1.1
ศ11102 ศ13102
รหมส ศ12101 ดนตรร ศ11101 ศ12101 ดนตรร ศ13102
วชศ า ศศลปะ ป.1/2 ศศลปะ ศศลปะ ป.3/4 ดนตรร
ผผผเรยร น ป.2/1 ป1.2 ป.1/4 ป.2/3 ป3.4 ป.3/1
ผหอง ป2.1 ป1.4 ป2.3 ศ12102 ป3.1
ศ12102 ศ11102 ดนตรร
มวนศพกผร มวนพฤ มหสบ รด มวนพพธ รหมส ศ12102 ดนตรร ดนตรร ป.2/4
วศชา ดนตรร ป.2/1 ป.1/3 ป2.4
ผผผเรยร น ป.2/2 ป2.1 ป1.3 ศ13102
ผหอง ป2.2 ศ12101 ศ11101 ดนตรร
ศศลปะ ศลศ ปะ ป.3/2
รหมส ศ12102 ป.2/4 ป.1/2 ป3.2
วศชา ดนตรร ป2.4 ป1.2
ผผผเรรยน ป.2/3
ผหอง ป2.3

รหสม
วศชา
ผผผเรรยน
ผหอง

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตาต แหผนง................................................... ตตาแหผนง................................................... ตตาแหผนง...................................................


Click to View FlipBook Version