The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by krumunphysmath, 2018-05-24 04:01:44

academaic calender

academaic calender

ปฏทิ ินวชิ าการ ( Academic Calendar ) ภาคเรยี นที่ 1 ป6การศึกษา 2561

โรงเรียนมธั ยมวทิ ยา อําเภอเมือง จงั หวดั ลําปาง

พ.ค.-61 รายการ ผรู บั ผิดชอบ หมายเหตุ

อา. จ. อ. พ. พฤ ศ ส. 1 ลงเวลาทาํ งานครู ครทู ุกทาน

1 2 3 4 5 1-11 สอนปรับพน้ื ฐานนกั เรยี นใหม ครทู ุกทาน

6 7 8 9 10 11 12 11 ประชุมผู,ปกครองนกั เรียนใหม 1/2561 ครูทุกทาน

13 14 15 16 17 18 19 15 อบรมพัฒนา เรื่อง โรงเรียนคุณธรรม ครทู ุกทาน

20 21 22 23 24 25 26 16 เป3ดเรียนภาคเรยี นท่ี 1/2560 ครูทกุ ทาน

27 28 29 30 31 พ.ค.61-ก.พ.62 ระบบชวยเหลอื นักเรียน ฝ8ายปกครอง ตลอดปกJ ารศึกษา

29 วนั วิสาขบูชา พ.ค.61-ก.พ.62 โรงเรียนคุณธรรม ฝา8 ยปกครอง ตลอดปกJ ารศกึ ษา

พ.ค.61-ก.พ.62 สภานักเรยี น ฝา8 ยปกครอง ตลอดปJการศึกษา

มิ.ย.-61 2 ประชุมผู,ปกครองนกั เรยี นเกา 1/2561 ฝา8 ยปกครอง

อา. จ. อ. พ. พฤ ศ ส. 11-15 เตบิ โตสมวยั เข,าใจเรอ่ื งเพศ ครทู ุกทาน

1 2 14 วนั ไหวค, รู / บายศรีสขู วญั ม.4 ครูทุกทาน

3 4 5 6 7 8 9 18-22 ประชาสัมพันธก@ ิจกรรมตอตา, นภยั ยาเสพตดิ ฝา8 ยปกครอง

10 11 12 13 14 15 16 26 อบรมยาเสพตดิ

17 18 19 20 21 22 23 29 เปด3 กองลกู เสอื /เดินสวนสนาม/กลาวคาํ ปฏญิ าณ

24 25 26 27 28 29 30

ก.ค.-61 1 วนั สถาปนาลกู เสือแหงชาติ ผ,กู าํ กับลกู เสอื

อา. จ. อ. พ. พฤ ศ ส. 16-20 สง/เยบ็ ขอ, สอบกลางภาค ครูทกุ ทาน

1 2 3 4 5 6 7 23-24 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ครูทกุ ทาน

8 9 10 11 12 13 14 26 ประชาสมั พนั ธก@ ิจกรรม"โตไปไมโกง" ฝ8ายปกครอง

15 16 17 18 19 20 21 26 ถวายพระพรวนั เฉลมิ พระชนมพรรษา ครทู กุ ทาน

22 23 24 25 26 27 28 พระบาทสมเดจ็ พระเจา, อยหู วั มหาวชิราลงกรณ@ฯ

29 30 31 และแหเทียนพรรษา

27 วนั อาสาฬหบชู า

28 วนั เข,าพรรษา/วนั เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็ พระเจา, อยหู วั มหาวชิราลงกรณ@ ฯ

30 วนั หยุดชดเชย

ส.ค.-61 3 กจิ กรรมเดนิ ทางไกลลกู เสือ-เนตรนารี ม.1 ผูก, ํากบั ม.1
ครทู ุกทาน
อา. จ. อ. พ. พฤ ศ ส. เพ่ือรบั เครื่องหมายลูกเสอื โลก
กิจกรรมวันแมแหงชาติ
1 2 3 4 10

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

12 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ,าฯ

13 วนั หยุดชดเชย

ปฏิทนิ วชิ าการ ( Academic Calendar ) ภาคเรยี นท่ี 1 ปก6 ารศกึ ษา 2561

โรงเรียนมธั ยมวิทยา อําเภอเมอื ง จงั หวดั ลาํ ปาง

ก.ย.-61 รายการ ผรู บั ผดิ ชอบ หมายเหตุ

อา. จ. อ. พ. พฤ ศ ส. 10-20 กีฬาต,านยาเสพตดิ ฝ8ายปกครอง

1 20 มอบรางวัลการแขงขนั ในวันเยาวชนแหงชาติ ฝา8 ยปกครอง

2 3 4 5 6 7 8 17-21 สงต,นฉบับขอ, สอบปลายภาค ครทู กุ ทาน

9 10 11 12 13 14 15 24-28 เย็บข,อสอบ/จดั เกบ็ เขา, ตู,/บนั ทกึ ไฟล@กรอกคะแนน ครูทุกทาน

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

ต.ค.-61 1-5 สอบนอกตาราง ครูประจาํ วิชา

อา. จ. อ. พ. พฤ ศ ส. 8-9 สอบปลายภาครยี นที่ 1/2561 ครูตามคําสั่ง

1 2 3 4 5 6 10-12 สง/โอนผลการเรียน 0,ร ท้ังหมด ครปู ระจาํ วชิ า

7 8 9 10 11 12 13 15-19 เยีย่ มบ,านนกั เรียน ครูตามคาํ สัง่

14 15 16 17 18 19 20 16 ตดิ ประกาศผล 0 , ร ม.1-6 งานทะเบยี น/วัดผล

21 22 23 24 25 26 27 16-18 ลงทะเบยี นแก, 0,ร งานทะเบียน/วัดผล

28 29 30 31 19 สง/โอนผลการสอบแก,ตัวทัง้ หมด ครูประจําวิชา

13 วันคล,ายวนั สวรรคตพระบาทสมเดจ็ พระ 19 สงเอกสารวิชาการท้ังหมด ครทู กุ ทาน

ปรมินทรมหาภมู ิพลอดุลยเดชบรมนาถบพติ ร 22 ประมวลผลการเรยี นทุกรายวิชา งานทะเบียน/วดั ผล

15 วนั หยุดชดเชยวนั คล,ายวันสวรรคตพระบาท 22-26 รบั /สงผลการเรยี นให,ผูอ, าํ นวยการลงนาม ครทู กุ ทาน

สมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหาภมู ิพลอดลุ ยเดช 29 ประชุมกอนเป3ดภาคเรียน/อบรมพฒั นาครู ครูทกุ ทาน
30-31 เตรยี มห,องเรยี น กอนเป3ดภาคเรยี น 2/2561 ครูประจาํ ชัน้
บรมนาถบพติ ร

23 วนั ปย3 มหาราช

ปฏิทนิ วชิ าการ ( Academic Calendar ) ภาคเรียนที่ 2 ปก6 ารศกึ ษา 2561

โรงเรยี นมธั ยมวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดลาํ ปาง

พ.ย.-61 รายการ ผูรบั ผดิ ชอบ หมายเหตุ

อา. จ. อ. พ. พฤ ศ ส. 1 เป3ดภาคเรยี นที่ 2/2561 ครูทุกทาน

1 2 3 10 ประชมุ ผ,ปู กครองเพ่ือรับผลการเรยี น ครทู ุกทาน

4 5 6 7 8 9 10 25 กจิ กรรมถวายราชสดุดี ร.6 ลูกเสือม.2

11 12 13 14 15 16 17 ผก,ู าํ กับ 2 นาย

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

ธ.ค.-60 7 เวทีหนูนอ, ยคนเกง ครูอนบุ าล

อา. จ. อ. พ. พฤ ศ ส. 11-12 แหเจา, ครตู ามคําสงั่

1 17-21 เข,าคายลกู เสอื เนตรนารี ครูตามคาํ สั่ง

2 3 4 5 6 7 8 17-21 สง/เย็บข,อสอบ ครูทุกทาน

9 10 11 12 13 14 15 24-25 สอบกลางภาคเรยี นที่ 2/2560 ครตู ามคําส่ัง

16 17 18 19 20 21 22 26 กฬี าสลี ูกรักปมว. ครูตามคาํ ส่ัง

23 24 25 26 27 28 29 27 กีฬาสปี มว.เกมส@ ครตู ามคาํ สั่ง

30 31 28 กิจกรรมสงท,ายปเJ กา-ต,อนรับปใJ หม ครทู ุกทาน

5 วนั คลา, ยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็ พระปรมินทรมหาภมู ิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพติ ร

10 วนั รฐั ธรรมนูญ

31 วันสนิ้ ปJ

ม.ค.-62 11 กิจกรรมวนั เดก็ แหงชาติ ครูทกุ ทาน
ครูตามคาํ ส่งั
อา. จ. อ. พ. พฤ ศ ส. 14-18 ทศั นศึกษา

12345

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

1 วันปใJ หม

12 วนั เดก็

16 วนั ครู

ปฏทิ นิ วชิ าการ ( Academic Calendar ) ภาคเรียนที่ 2 ปก6 ารศกึ ษา 2561

โรงเรยี นมัธยมวิทยา อาํ เภอเมอื ง จงั หวดั ลําปาง

ก.พ.-62 รายการ ผูรับผดิ ชอบ หมายเหตุ

อา. จ. อ. พ. พฤ ศ ส. 1 วันวิชาการประจําปJ(งานตรุษจีน+งานวิทยอ@ นบุ าล) ครตู ามคําสง่ั

1 2 8-11 กิจกรรมแหสงิ โต ครูตามคําสั่ง

3 4 5 6 7 8 9 21-22 สอบปลายภาคเรยี นท่ี 2/2560 (ม.6) ครูตามคําส่ัง

10 11 12 13 14 15 16 22 กจิ กรรมป3ดกองลกู เสือเนตรนารี ครตู ามคําสั่ง

17 18 19 20 21 22 23 สอบ O-NET ระดับชัน้ ป.6 ครูตามคําส่งั

24 25 26 27 28 สอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ครตู ามคําสั่ง

5 วันตรุษจนี

19 วันมาฆบชู า

มี.ค.-62 1 กิจกรรมรับวุฒิอ.3, ม.3 ครตู ามคาํ สง่ั

อา. จ. อ. พ. พฤ ศ ส. 2 กิจกรรมรับวฒุ ิม.6 ครูตามคาํ สั่ง

1 2 7-8 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ครทู ุกทาน

3 4 5 6 7 8 9 11-12 สง/โอนผลการเรียน 0,ร ท้งั หมด ครปู ระจาํ วิชา

10 11 12 13 14 15 16 12 ติดประกาศผล 0 , ร งานทะเบียน/วัดผล

17 18 19 20 21 22 23 12-14 ลงทะเบยี นแก, 0,ร งานทะเบียน/วดั ผล

24 25 26 27 28 29 30 15 สง/โอนผลการสอบแก,ตัวท้ังหมด ครปู ระจาํ วิชา

15 สงเอกสารวชิ าการท้ังหมด ครูทกุ ทาน

11-15 แนะแนวศกึ ษาตอ ครตู ามคําสง่ั

18-20 ทศั นศึกษาครู ครูทกุ ทาน

25 SUMMER 2561 ครูตามคําสง่ั

29 แสดงความยนิ ดีครดู เี ดนและงานเกษยี ณอายุ ครูทุกทาน


Click to View FlipBook Version