The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by krumunphysmath, 2019-04-10 02:02:26

sosch

sosch

ตารางสอนของครูผสู้ อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม

ตารางสอน :นางธญว ญรวตรน (ส) ภาคเรยร นทรท 1/2562
โรงเรรยนมธว ยมวทต ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

ววนจวนทรร รหสว ส32165 ส32163 ส21161 ส21101 ส21161 ส21161 ส21101
วตชา ประววตศต าสรตร ประวตว ศต าสรตร 3 ประววตตศาสรตร สงว คมศกศ ษา ประววตตศาสรตร ประววตศต าสรตร สงว คมศกศ ษา
รผผเรรยน
รหอง ม.5/3 ม.5/1 ม.1/1 ม.1/3 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/5
ม5.3 ม5.1 ม1.1 ม1.3 ม1.2 ม1.3 ม1.5
รหวส ส21101 ส21101
ววนอวงคาร วชต า ส32163 ส21101 สวงคมศกศ ษา สงว คมศกศ ษา ส21101
รผผเรยร น ประวตว ตศาสรตร 3 สวงคมศกศ ษา ม.1/3 ม.1/1 สงว คมศกศ ษา
รหอง ม1.3 ม1.1
ม.5/2 ม.1/2 ส21101 ม.1/1
รหสว ม5.2 ม1.2 ส31104 สวงคมศกศ ษา ม1.1
วชต า ประววตศต าสรตร ม.1/5 ส21101
ววนศพกรร ววนพฤ วหสบ รด ววนพพธ รผผเรรยน ส21101 ม1.5 สงว คมศกศ ษา ส21102 ส31161 ส31104
รหอง สวงคมศศกษา ม.4/1 ส21101 ม.1/2 ประวตว ศต าสรตร ประวตว ศต าสรตร ประวตว ศต าสรตร
ม4.1 สงว คมศศกษา ม1.2
รหวส ม.1/4 ม.1/4 ม.1/5 ม.4/3 ม.4/2
วชต า ม1.4 ม1.4 ม1.5 ม4.3 ม4.2
รผผเรรยน
รหอง ส21102
ประวตว ตศาสรตร
รหสว
วชต า ม.1/4
รผผเรยร น ม1.4
รหอง

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตตาแหรนง................................................... ตตาแหรนง................................................... ตาต แหรนง...................................................

ตารางสอน :นางสาวโสพตศ ภาคเรยร นททร 1/2562
โรงเรยร นมธว ยมวตทยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

ววนจวนทรร รหวส ส16101 ส16166 ส16101 ส16166 ส14101 ส14101 ส16101
วตชา สวงคมศศกษา ประวตว ศต าสรตร สงว คมศกศ ษา ประววตตศาสรตร สงว คมศศกษา สวงคมศกศ ษา สวงคมศกศ ษา
ววนอวงคาร รผผเรรยน
รหอง ป.6/2 ป.6/1 ป.6/3 ป.6/3 ป.4/2 ป.4/3 ป.6/1
ป6.2 ป6.1 ป6.3 ป6.3 ป4.2 ป4.3 ป6.1
รหสว ส16101 ส15101 ส14101
วชต า สวงคมศกศ ษา สวงคมศศกษา ส16101 ส14101 สวงคมศกศ ษา ส15101
รผผเรรยน ป.6/2 ป.5/2 สงว คมศกศ ษา สงว คมศศกษา ป.4/3 สวงคมศศกษา
รหอง ป6.2 ป5.2 ป4.3
ส15101 ป.6/3 ป.4/2 ป.5/1
รหสว สวงคมศกศ ษา ส15101 ป6.3 ป4.2 ป5.1
วชต า ป.5/3 สวงคมศศกษา
ววนศพกรร ววนพฤ วหสบ รด ววนพพธ รผผเรยร น ป5.3 ส14101
รหอง ป.5/1 สวงคมศกศ ษา
ป5.1
รหวส ป.4/1
วตชา ป4.1
รผผเรรยน
รหอง ส16101 ส16166 ส15101 ส15101 ส14101
สงว คมศศกษา ประวตว ศต าสรตร สวงคมศกศ ษา สวงคมศศกษา สวงคมศศกษา
รหสว
วชต า ป.6/1 ป.6/2 ป.5/3 ป.5/2 ป.4/1
รผผเรยร น ป6.1 ป6.2 ป5.3 ป5.2 ป4.1
รหอง

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตตาแหรนง................................................... ตตาแหรนง................................................... ตาต แหรนง...................................................

ตารางสอน :นายประชนส ภาคเรยร นททร 1/2562
โรงเรรยนมธส ยมวตทยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

สวนจสนทรร รหสส ส22101 ส22101 ส22101 ส22101 ส15165 ส15165 ส22163 ส22101
วชต า สสงคมศศกษา สสงคมศศกษา สงส คมศศกษา สงส คมศกศ ษา ประวสตศต าสรตร ประวตส ศต าสรตร ประวตส ตศาสรตร สสงคมศศกษา
รผผเรรยน
รหอง ม.2/3 ม.2/6 ม.2/4 ม.2/1 ป.5/1 ป.5/2 ม.2/6 ม.2/2
ม2.3 ม2.6 ม2.4 ม2.1 ป5.1 ป5.2 ม2.6 ม2.2
รหสส ส22163 ส22101
สวนอสงคาร วตชา ประวสตตศาสรตร ส22163 ส22101 ส14102 สสงคมศกศ ษา ส14102
รผผเรรยน ม.2/3 ประวสตตศาสรตร สสงคมศศกษา ประวสตศต าสรตร ม.2/5 ประวสตตศาสรตร
สวนศพกรร สวนพฤ สหสบ รด สวนพพธ รหอง ม2.3 ม2.5
ม.2/5 ม.2/1 ป.4/3 ส15165 ป.4/1
รหสส ส22163 ม2.5 ม2.1 ป4.3 ประวตส ศต าสรตร ป4.1
วชต า ประวตส ตศาสรตร ป.5/3
รผผเรรยน ส22163 ส22101 ป5.3 ส22101
รหอง ม.2/2 ประวตส ศต าสรตร สสงคมศศกษา สสงคมศศกษา
ม2.2
รหสส ส22101 ม.2/4 ม.2/2 ม.2/4
วชต า สสงคมศศกษา ม2.4 ม2.2 ม2.4
รผผเรยร น ม.2/3
รหอง ม2.3 ส22101 ส22101
สงส คมศกศ ษา สสงคมศกศ ษา
รหสส
วชต า ม.2/5 ม.2/6
รผผเรรยน ม2.5 ม2.6
รหอง
ส22163 ส14102
ประวตส ศต าสรตร ประวตส ศต าสรตร

ม.2/1 ป.4/2
ม2.1 ป4.2

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตาต แหรนง................................................... ตตาแหรนง................................................... ตตาแหรนง...................................................

ตารางสอน :นางเพพญศรร ภาคเรรยนททร 1/2562
โรงเรยร นมสธยมววทยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

สวนจสนทรผ รหสส ส31101 ส33101 ส33101 ส32101 ส33101 ส32101
ววชา สงส คมศกศ ษา สสงคมศศกษา สงส คมศกศ ษา สสงคมศศกษา สสงคมศศกษา สงส คมศกศ ษา
ผผผเรยร น
ผหอง ม.4/1 ม.6/3 ม.6/2 ม.5/1 ม.6/1 ม.5/2
ม4.1 ม6.3 ม6.2 ม5.1 ม6.1 ม5.2
รหสส ส31101
สวนอสงคาร วชว า ส32101 ส31101 ส31101 สสงคมศศกษา ส33101
ผผผเรรยน สงส คมศกศ ษา สงส คมศศกษา สสงคมศกศ ษา ม.4/2 สงส คมศศกษา
สวนศพกผร สวนพฤ สหสบ รด สวนพพธ ผหอง ส31101 ม4.2
สสงคมศศกษา ม.5/1 ม.4/3 ม.4/2 ม.6/2
รหสส ม5.1 ม4.3 ม4.2 ม6.2
ววชา ม.4/3
ผผผเรรยน ม4.3 ส32101 ส32101 ส31101 ส32101
ผหอง สสงคมศศกษา สสงคมศกศ ษา สงส คมศศกษา สสงคมศกศ ษา
ส33101
รหสส สงส คมศศกษา ม.5/3 ม.5/2 ม.4/1 ม.5/3
ววชา ม5.3 ม5.2 ม4.1 ม5.3
ผผผเรยร น ม.6/3
ผหอง ม6.3

รหสส ส33101
วชว า สสงคมศศกษา
ผผผเรยร น
ผหอง ม.6/1
ม6.1
(....................................................) (....................................................)
(....................................................)
ตาต แหผนง................................................... ตตาแหผนง...................................................
ตาต แหผนง...................................................

ตารางสอน :นางกกลศกาญรจ ภาคเรรยนทรท 1/2562
โรงเรรยนมสธยมวทต ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

สวนจสนทรร รหสส ส23101 ส21102 ส23165 ส21101 ส23101 ส23101 ส23165
วตชา สสงคมศกศ ษา ประวตส ศต าสรตร ประวตส ศต าสรตร สสงคมศศกษา สงส คมศกศ ษา สสงคมศกศ ษา ประวสตตศาสรตร
รผผเรรยน
รหอง ม.3/3 ม.1/6 ม.3/5 ม.1/6 ม.3/2 ม.3/5 ม.3/4
ม3.3 ม1.6 ม3.5 ม1.6 ม3.2 ม3.5 ม3.4
รหสส
สวนอสงคาร วตชา ส23101 ส23101
รผผเรรยน สงส คมศศกษา สงส คมศกศ ษา
รหอง
ม.3/4 ม.3/1
รหสส ม3.4 ม3.1
วตชา
สวนศกกรร สวนพฤ สหสบ รด สวนพกธ รผผเรรยน ส23101
รหอง สงส คมศศกษา

รหสส ม.3/5
วตชา ม3.5
รผผเรยร น
รหอง ส23101 ส23101 ส23101
สสงคมศศกษา สงส คมศศกษา สสงคมศศกษา
รหสส
วตชา ม.3/3 ม.3/4 ม.3/1
รผผเรรยน ม3.3 ม3.4 ม3.1
รหอง
ส23101 ส23165 ส23165 ส21101 ส23165
สสงคมศกศ ษา ประวสตตศาสรตร ประวตส ศต าสรตร สงส คมศกศ ษา ประวสตศต าสรตร

ม.3/2 ม.3/3 ม.3/2 ม.1/6 ม.3/1
ม3.2 ม3.3 ม3.2 ม1.6 ม3.1

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตาต แหรนง................................................... ตาต แหรนง................................................... ตตาแหรนง...................................................

ตารางสอน :นางสาวพลอยเพชร ภาคเรรยนทรท 1/2562
โรงเรยร นมธส ยมวทณ ยา

คาบทท 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วนว /เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.10 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.30 น. 12.30 - 13.20 น. 13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น. 15.00 - 15.50 น.

สวนจสนทรร รหสส ค13101 ท13101 ค13101 ก13906
วณชา คณตณ ศาสรตร ภาษาไทย คณตณ ศาสรตร รอานไทย
สวนอสงคาร รผผเรรยน ก13907
รหอง ป.3/1 ป.3/1 ป.3/1 ป.3/1 คดส ไทย
ป3.1 ป3.1 ป3.1 ป3.1 ป.3/1
รหสส ท13101 ป3.1
วณชา ส13101 ภาษาไทย ว13103
รผผเรยร น สสงคมศกศ ษา ป.3/1 วณทยาศาสรตร
รหอง ป3.1
ป.3/1 ป.3/1
รหสส ป3.1 ท13101 ป3.1
วชณ า ภาษาไทย
สวนศพกรร สวนพฤ สหสบ รด สวนพพธ รผผเรรยน ท13101 ค13101 ส13101 ค13101
รหอง ภาษาไทย ป.3/1 คณตณ ศาสรตร สสงคมศกศ ษา คณตณ ศาสรตร
ป3.1
รหสส ป.3/1 ท13101 ป.3/1 ป.3/1 ป.3/1
วชณ า ป3.1 ภาษาไทย ป3.1 ป3.1 ป3.1
รผผเรรยน ป.3/1
รหอง ว13103 ป3.1 ส13101 ค13101
วณทยาศาสรตร สงส คมศศกษา คณณตศาสรตร
รหสส
วชณ า ป.3/1 ป.3/1 ป.3/1
รผผเรยร น ป3.1 ป3.1 ป3.1
รหอง

(....................................................) (....................................................) (....................................................)

ตาต แหรนง................................................... ตตาแหรนง................................................... ตาต แหรนง...................................................


Click to View FlipBook Version