The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ผลกระทบจากการทำลายสิ่งแวดล้อม วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kanjana0305, 2022-09-04 00:37:59

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ผลกระทบจากการทำลายสิ่งแวดล้อม

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ผลกระทบจากการทำลายสิ่งแวดล้อม วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

แผนการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑
ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี ๕
เร่ือง ผลกระทบจากการทาลายสง่ิ แวดล้อม
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เวลา ๑ ชัว่ โมง
หน่วยการเรียนรทู้ ี่ ๔ เรื่อง เรยี นรู้ภูมิศาสตร์

๑. มาตรฐานการเรยี นรู้ / ตวั ช้ีวัด
สาระที่ ๕ ภมู ศิ าสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิต มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพฒั นาที่ย่งั ยนื ในภมู ภิ าคของตน
ตัวช้วี ดั ป.๕/๓ นาเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทาลายสิ่งแวดล้อมและเสนอ
แนวทางในการจดั การสิ่งแวดลอ้ มในภมู ภิ าคของตน

๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบ

ต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งด้านบวกและด้านลบ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดี
เปน็ การอนุรกั ษ์ สิง่ แวดล้อมให้สามารถใชป้ ระโยชนไ์ ดย้ าวนาน

๓. จุดประสงค์การเรยี นรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเขา้ ใจ (K)
- อธบิ ายผลกระทบจากการทาลายส่ิงแวดล้อม
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการทาลายส่ิงแวดลอ้ ม
๓.๓ ดา้ นคณุ ลกั ษณะ เจตคติ ค่านยิ ม (A)
- ตระหนักถงึ ผลกระทบจากการทาลายสิ่งแวดล้อม

๔. สาระการเรยี นรู้
ผลจากการรกั ษาและการทาลายสิง่ แวดล้อมในภมู ภิ าคของตน

๕. สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน

๕.๑ ความสามารถในการส่ือสาร

๕.๒ ความสามารถในการคดิ
๕.๓ ความสามารถในการแก้ปญั หา
๕.๔ ความสามารถในการใชท้ กั ษะชวี ิต

๖. คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์
๖.๑ มีวนิ ัย รบั ผดิ ชอบ
๖.๒ ใฝ่เรยี นรู้
๖.๓ มุง่ มนั่ ในการทางาน

๗. กจิ กรรมการเรียนรู้
วธิ ีการเรยี นรู้โดยใชป้ ญั หาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL)

ขน้ั นา

(สื่อการเรยี นรู้ : ภาพเแผนทป่ี ระเทศไทย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในอดตี และปจั จุบัน)

๑. ครนู าภาพเปรียบเทียบแผนท่ีประเทศไทย เรือ่ ง ทรพั ยากรธรรมชาติในอดีตและปัจจุบนั ให้นักเรียนร่วมกัน
พิจารณา
๒. ครูถามคาถามกระตุ้นคิดว่า “นักเรียนคิดว่าจากภาพแผนที่ประเทศไทย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในอดีต
และปัจจุบัน มีความเหมือนหรอื แตกต่างกนั อย่างไร ”
(คาตอบของนักเรียนจะเป็นความรู้เดิมตามประสบการณ์ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของครูที่จะอธิบายให้เกิด
ความเข้าใจ)
๓. ครูอธิบายเชื่อมโยงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาพแผนที่ประเทศไทย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในอดีตและ
ปัจจุบัน โดยครูยกตัวอย่างการทาลายสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการของมนุษย์
การตัดต้นไมท้ าลายป่า ปัญหาภัยแลง้

ขน้ั สอน

(สือ่ การเรียนรู้ : - ขา่ ว น้ามนั รว่ั ลงทะเลซา้ ซาก บทเรยี นที่ไม่เคยแกไ้ ข จ.ระยอง
- บทเรียน เรือ่ ง ผลกระทบจากการทาลายส่งิ แวดล้อม
- ใบงาน เรื่อง ผลกระทบจากการทาลายสง่ิ แวดลอ้ ม)

การเรียนรู้โดยใชป้ ญั หาเปน็ ฐาน (Problem–based Learning: PBL)

๑. ขั้นกาหนดปญั หา
๑.๑ ครใู หน้ กั เรยี นแบ่งกลุม่ ๔-๕ คน ตามความเหมาะสม ของจานวนนักเรียน
๑.๒ ครูให้นกั เรียนดูข่าว น้ามันรวั่ ลงทะเลซ้าซาก บทเรยี นท่ไี มเ่ คยแก้ไข จ.ระยอง

๒. ขั้นทาความเข้าใจกับปัญหา ครูถามคาถามกระตุ้นคิดจากข่าว น้ามันรั่วลงทะเลซ้าซาก บทเรียนที่ไม่เคย
แก้ไข จ.ระยอง ดงั นี้ “นกั เรยี นคิดว่าสาเหตขุ องน้ามันรั่วลงทะเล คอื อะไร และส่งผลกระทบอย่างไร”

(คาตอบของนักเรียนจะเป็นความรู้เดิมตามประสบการณ์ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของครูที่จะอธิบายให้เกิดความ
เขา้ ใจ)
๓. ขั้นดาเนินการศึกษาค้นคว้า ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบจากบทเรียน

เรอื่ ง ผลกระทบจากการทาลายส่ิงแวดล้อม

๔. ขนั้ สังเคราะหค์ วามรู้ ครใู ห้นักเรยี นแต่ละกลมุ่ รว่ มกนั นาเสนอ แลกเปล่ียนความรู้ ความคดิ เหน็ ภายในกลุ่ม
เพ่อื หาข้อสรปุ ถงึ สาเหตุปญั หาและผลกระทบจากการทาลายสิง่ แวดล้อม

๕. ขั้นสรุปและประเมินค่าของคาตอบ ครูให้นักเรียนนาข้อสรุปที่ได้จากขั้นสังเคราะห์ความรู้ เขียนอธิบาย
ความรลู้ งใน ใบงาน เรื่อง ผลกระทบจากการทาลายสิง่ แวดล้อม

๖. ขั้นนาเสนอและประเมินผลงาน ครูให้นักเรียนแต่ล่ะกลุ่ม นาเสนอใบงาน เรื่อง ผลกระทบจากการทาลาย
สิ่งแวดล้อม หน้าชั้นเรียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ระหว่างกลุ่มภายในห้องเรียน จากข่าว
น้ามนั รว่ั ลงทะเลซา้ ซาก บทเรียนทไ่ี มเ่ คยแกไ้ ข จ.ระยอง

ขน้ั สรปุ

(สอ่ื การเรียนรู้ : แผ่นปา้ ยผลกระทบจากการกระทามนุษย์)

๑. ครใู ช้สอื่ การเรียนรู้ แผ่นปา้ ยผลกระทบจากการกระทามนษุ ย์ สรุปองคค์ วามรดู้ ังนี้

ผลการกระทาของมนุษย์ ผลกระทบ

การตดั ไม้ทาลายปา่ น้าทว่ มฉบั พลัน

การปลูกปา่ ทรัพยากรป่าไม้อดุ มสมบรู ณ์

การทิ้งขยะลงแม่นา้ ทรพั ยากรน้าเน่าเสยี

การเกบ็ ขยะ ทรัพยากรชายฝ่ัง/ทรัพยากรทางทะเลอดุ มสมบรู ณ์

การทาเกษตรชีวภาพ ผลผลติ ท่ีปลอดภัย

การใช้สารเคมใี นการเกษตร ดินเสื่อมโทรม

การบาบัดนา้ เสีย ทรัพยากรน้าอดุ มสมบรู ณ์

การปล่อยควันพิษ มลพิษทางอากาศ

๒. ครูและนักเรยี นรว่ มกันสรปุ องคค์ วามรทู้ ไี่ ดจ้ ากบทเรยี นในวันนี้ เรื่อง ผลกระทบจากการทาลายส่ิงแวดลอ้ ม

๘. สื่อการเรยี นร้/ู แหล่งเรียนรู้

๘.๑ ภาพเแผนทปี่ ระเทศไทย เร่ือง ทรพั ยากรธรรมชาตใิ นอดีตและปัจจบุ ัน
๘.๒ ข่าว นา้ มนั ร่วั ลงทะเลซา้ ซาก บทเรียนทีไ่ ม่เคยแกไ้ ข จ.ระยอง
๘.๓ บทเรยี น เร่ือง ผลกระทบจากการทาลายสิ่งแวดลอ้ ม
๘.๔ ใบงาน เรอื่ ง ผลกระทบจากการทาลายสิ่งแวดล้อม
๘.๕ แผน่ ปา้ ยผลกระทบจากการกระทามนุษย์

๙. การวัดและประเมินผล

สง่ิ ทตี่ ้องการวดั /ประเมนิ วธิ กี าร เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน
- ใบงานท่ี เรือ่ ง - ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ด้านความรู้ ความเขา้ ใจ (K) - ตรวจใบงาน เรือ่ ง ผลกระทบจาก ระดับคุณภาพพอใช้ข้ึน
การทาลายสงิ่ แวดล้อม ไป
- อธบิ ายผลกระทบ ผลกระทบจากการทาลาย - แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
การทางานกลุ่ม ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
จากการทาลายส่งิ แวดลอ้ ม สง่ิ แวดลอ้ ม
- แบบสงั เกต ผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ดา้ นทักษะ กระบวนการ (P) - นักเรียนสามารถบอก พฤติกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป

- สามารถวเิ คราะห์ผลกระทบ ผลกระทบจากการทาลาย - แบบประเมนิ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะสาคัญของ ระดบั คุณภาพ “ผ่าน”
จากการทาลายสิ่งแวดล้อม สง่ิ แวดลอ้ ม ผ้เู รียน
ผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ด้านคณุ ลักษณะ เจตคติ ค่านิยม - ประเมินการตอบคาถาม - แบบประเมนิ ระดับคุณภาพ “ผ่าน”
คณุ ลักษณะอันพงึ
(A) ประสงค์

- ตระหนกั ถงึ ผลกระทบจาก

การทาลายส่งิ แวดลอ้ ม

สมรรถนะสาคัญของผู้เรยี น - ประเมินความสามารถ

๑. ความสามารถใน ในการส่ือสาร

การสื่อสาร ความสามารถใน

๒. ความสามารถในการคิด การคิด ความสามารถใน

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา การแกป้ ัญหา

๔. ความสามารถในการใชท้ กั ษะ ความสามารถ

ชวี ิต ในการใช้ทักษะชวี ิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ - ประเมินความมวี นิ ัย

๑. มีวนิ ยั รับผิดชอบ รบั ผิดชอบ ใฝเ่ รยี นรู้

๒. ใฝ่เรียนรู้ มุง่ ม่นั ในการทางาน

๓. มุ่งม่นั ในการทางาน

แบบประเมนิ ใบงาน เร่อื ง ผลกระทบจากการทาลายสงิ่ แวดลอ้ ม

คาชแ้ี จง : ให้ผู้สอนขดี ✓ ลงในช่องทตี่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ ชื่อ-สกลุ เนื้อหา ภาษา ความสะอาด ความ รวม
ที่ สวยงาม รบั ผิดชอบ ๑๖
คะแนน

๔๓๒๑๔๓๒๑๔๓๒๑๔๓๒๑


๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

เกณฑก์ ารประเมิน เกณฑก์ ารผ่าน ลงช่ือ.......................................ผูป้ ระเมิน
คะแนน ๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถงึ ดมี าก ผ่านเกณฑก์ ารประเมนิ ระดับ ............/.................../................
คะแนน ๙ – ๑๒ คะแนน หมายถงึ ดี
คะแนน ๕ – ๘ คะแนน หมายถงึ พอใช้ พอใชข้ น้ึ ไป
คะแนน ๑ – ๔ คะแนน หมายถึง ปรบั ปรงุ

เกณฑก์ ารประเมินผลช้นิ งานหรอื ภาระงาน

ประเดน็ ระดับคุณภาพ
การประเมิน
๔ (ดมี าก) ๓ (ด)ี ๒ (พอใช้) ๑ (ปรบั ปรงุ )
๑. เนอื้ หา
มีเนอื้ หาตรงตาม มเี นื้อหาตรงตาม มีเน้ือหาตรงตาม มีเนอ้ื หาตรงตาม
หวั ข้อ ถูกต้อง หวั ข้อ ถูกต้องชัดเจน หัวขอ้ ถกู ต้อง หัวข้อ ถูกต้อง
ชดั เจน ครบถ้วน
แตไ่ ม่ครบถว้ น บางส่วน
สมบูรณ์

๒. ภาษา มีการใช้ภาษาอย่าง ประโยคสอดคลอ้ ง สะกดคาถกู ต้องโดย มกี ารใช้ภาษา
ถกู ต้อง ประโยค กบั เน้ือหา ไมฉ่ ีกคา อย่างสร้างสรรค์
สอดคลอ้ งกบั เน้ือหา
สะกดคาถูกต้องโดย สะกดคา ถกู ต้องโดย มีการใชภ้ าษา
ไม่ฉีกคา อยา่ งสรา้ งสรรค์
ไม่ฉีกคา
มีการใช้ภาษา มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ อยา่ งสร้างสรรค์

๓. ความสะอาด ผลงานสาเรจ็ ผลงานสาเรจ็ ผลงานสาเร็จ ผลงานขาด
สวยงาม เป็นระเบยี บ สะอาด เปน็ ระเบียบ ความเป็นระเบยี บ
เปน็ ระเบยี บ สะอาด สะอาด สวยงาม
สวยงาม
ผลงานไมส่ าเรจ็
๔. ความรับผดิ ชอบ ผลงานสาเร็จ ผลงานสาเรจ็ ผลงานสาเร็จ ตามเวลาทีก่ าหนด
สมบูรณ์ ก่อนเวลา สมบรู ณ์ ตามเวลา สมบูรณ์ เกนิ เวลา

ทกี่ าหนด ทก่ี าหนด ที่กาหนด

แบบสงั เกตพฤตกิ รรมการทางานกลุม่

คาชแี้ จง : ใหผ้ สู้ อนสงั เกตพฤติกรรมของนักเรยี นในระหวา่ งเรยี นและนอกเวลาเรยี น แล้วขีด ✓ ลงในชอ่ งทตี่ รงกบั ระดบั
คะแนน

เลขท่ี ชอ่ื -สกลุ การวางแผน การทำงานตาม การแสดงความ การยอมรับฟัง ความมีนา้ ใจ รวม คะ-
หนา้ ที่ทไ่ี ด้รบั คิดเห็น ความคิดเห็นของ ๒๕ แนน
มอบหมาย คะ- รอ้ ย
ผูอ้ นื่ แนน ละ

๕๔๓๒๑๕๔๓๒๑๕๔๓๒๑๕๔๓๒๑๕๔๓๒๑๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน เกณฑ์การประเมนิ ลงชอื่ ..........................ผปู้ ระเมิน
ปฏิบตั หิ รอื แสดงพฤตกิ รรมเป็นประจาให้ ๕ คะแนน คะแนนร้อยละ ๘๑ – ๑๐๐ ระดับ ดีมาก
ปฏบิ ัตหิ รอื แสดงพฤตกิ รรมอยา่ งสม่าเสมอให้ ๔ คะแนน คะแนนรอ้ ยละ ๖๑ – ๘๐ ระดบั ดี ............../.................../................
ปฏิบตั ิหรือแสดงพฤตกิ รรมบ่อยคร้งั ให้ ๓ คะแนน คะแนนร้อยละ ๔๑ – ๖๐ ระดับ ปานกลาง
ปฏิบตั ิหรอื แสดงพฤตกิ รรมบางครั้งให้ ๒ คะแนน คะแนนร้อยละ ๒๑ – ๔๐ ระดับ พอใช้
ปฏบิ ัตหิ รอื แสดงพฤติกรรมนอ้ ยคร้ังให้ ๑ คะแนน คะแนนร้อยละ ๑ – ๒๐ ระดบั ควรปรบั ปรงุ

แบบสงั เกตพฤตกิ รรมการเรียนรู้

คาช้แี จง : ใหผ้ ้สู อนสงั เกตพฤตกิ รรมของนักเรยี นในระหว่างเรยี นและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในชอ่ งที่
ตรงกับระดบั คะแนน

เลข ชอ่ื -สกลุ การแสดงความ การยอมรบั ฟงั การทางานตาม ความมนี ้าใจ การตรงตอ่ เวลา รวม คะ-
ท่ี คดิ เห็น ความคิดเหน็ ของ หน้าที่ทีไ่ ด้รับ ๒๕ แนน
มอบหมาย คะ- รอ้ ย
ผ้อู นื่ แนน ละ

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๑๐

๑๑
๑๒

๑๓
๑๔

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมนิ

ปฏิบตั ิหรอื แสดงพฤติกรรมเปน็ ประจาให้ ๕ คะแนน คะแนนรอ้ ยละ ๘๑ – ๑๐๐ ระดบั ดมี าก

ปฏิบตั ิหรือแสดงพฤติกรรมอยา่ งสมา่ เสมอให้ ๔ คะแนน คะแนนร้อยละ ๖๑ – ๘๐ ระดับ ดี

ปฏบิ ตั ิหรือแสดงพฤตกิ รรมบอ่ ยคร้ังให้ ๓ คะแนน คะแนนร้อยละ ๔๑ – ๖๐ ระดบั ปานกลาง

ปฏิบัตหิ รอื แสดงพฤติกรรมบางครงั้ ให้ ๒ คะแนน คะแนนรอ้ ยละ ๒๑ – ๔๐ ระดบั พอใช้

ปฏิบตั หิ รอื แสดงพฤติกรรมนอ้ ยคร้ังให้ ๑ คะแนน คะแนนรอ้ ยละ ๑ – ๒๐ ระดบั ควรปรับปรงุ

ลงชอื่ ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../.............

แบบประเมินสมรรถนะสาคญั ของผเู้ รียน

คาชีแ้ จง ใหค้ รูผ้สู อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรยี นแล้วใส่คะแนน ๐,๑,๒,๓ ในช่องรายการประเมนิ

การสอ่ื สาร การคิด การ การใช้
แกป้ ญั หา ทักษะชวี ติ

ลาดับ ชือ่ -สกุล ๑. ใ ้ชภาษาท่าทางในการส่ือสารได้อ ่ยางเหมาะสม
ที่ ๒. ใ ้ชภาษาสื่อสารไ ้ดบรรลุเป้าหมาย

๑. สามารถ ิวเคราะห์ สังเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล
๒. นาข้อมูลมาใ ้ชในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

๑. สามารถใ ้ชเหตุผลในการแ ้กปัญหา
๒. สามารถตัดสินใจได้ เหมาะสมตามวัย
๑. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย
๒. สามารถทางานกลุ่มร่วม ักบผู้อ่ืนได้

รวมคะแนน
คะแนนเฉลี่ย๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

เกณฑ์การใหค้ ะแนน เกณฑก์ ารประเมินระดบั คณุ ภาพ ลงชื่อ......................................ผู้ประเมนิ
๓ หมายถงึ พฤติกรรมท่ีปฏิบตั นิ ั้นชดั เจนและสม่าเสมอ คะแนนเฉลย่ี ๓ หมายถึง ดีเย่ียม ............./.................../...............
๒ หมายถงึ พฤตกิ รรมทีป่ ฏบิ ตั ินน้ั ชดั เจนและบอ่ ยครั้ง คะแนนเฉลย่ี ๒ หมายถงึ ดี
๑ หมายถงึ พฤติกรรมทีป่ ฏบิ ตั บิ างครง้ั คะแนนเฉลยี่ ๑ หมายถึง ผ่าน
๐ หมายถึง พฤตกิ รรมที่ไมเ่ คยปฏบิ ัติ คะแนนเฉลย่ี ๐ หมายถงึ ไมผ่ ่าน

แบบประเมินคุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ของผเู้ รยี น
คาชแี้ จง ให้ครูผู้สอนสงั เกตพฤตกิ รรมของนักเรียนแลว้ ใส่คะแนน ๐,๑,๒,๓ ในช่องรายการประเมิน

มวี ินัย รับผดิ ชอบ ใฝเ่ รยี นรู้ มงุ่ มนั่ ในการทางาน

ลาดับ ชื่อ-สกุล ๑. ป ิฏบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่ ของครอบครัว และโรงเรียน

๒. ีมความรับผิดชอบ ่ตอตนเอง และส่วนรวม
๑. ้ตังใจเ ีรยน เอาใจใ ่สในการเ ีรยนและ ีมความ

พยายาม ในการเ ีรยน
๒. เข้าร่วมใน ิกจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้

ด้วย ิว ีธการต่าง ๆ
๑. ีมความ ้ตังใจ และพยายามในการทางาน ่ีทได้ ัรบ

มอบหมาย
๒. ีมความอดทนและไม้ท้อแท้ ต่อ ุอปสรรคเ ่ืพอให้

ประสบ ผลสาเ ็รจ
รวมคะแนน
คะแนนเฉล่ีย๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

เกณฑ์การใหค้ ะแนน เกณฑก์ ารประเมินระดับคณุ ภาพ ลงชอ่ื ......................................ผูป้ ระเมิน
๓ หมายถงึ พฤติกรรมที่ปฏบิ ตั ินั้นชดั เจนและสมา่ เสมอ คะแนนเฉลย่ี ๓ หมายถงึ ดีเยยี่ ม ............../.................../.............
๒ หมายถึง พฤตกิ รรมทป่ี ฏิบตั นิ น้ั ชดั เจนและบอ่ ยครง้ั คะแนนเฉลยี่ ๒ หมายถงึ ดี
๑ หมายถึง พฤตกิ รรมทป่ี ฏิบตั บิ างครัง้ คะแนนเฉลย่ี ๑ หมายถึง ผ่าน
๐ หมายถงึ พฤติกรรมทีไ่ ม่เคยปฏบิ ัติ คะแนนเฉลย่ี ๐ หมายถงึ ไมผ่ า่ น

๑๐. บนั ทกึ หลงั แผนการจัดการเรยี นรู้

๑๐.๑ ดา้ นความรู้ (K)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ดา้ นทกั ษะกระบวนการ (P)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ดา้ นคุณลกั ษณะ(A)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑๐.๒ ปัญหา/อปุ สรรค/แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑๐.๓ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรยี นรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ...................................................ครูผู้สอน
(นายปรญิ ญา แสงทอง)

วันท่.ี ..............เดอื น............................พ.ศ...................

ความคดิ เหน็ ของผู้อานวยการ/รกั ษาการผู้อานวยการโรงเรียน
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงช่อื ..................................................................
(………………………………………….……………)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรยี น


Click to View FlipBook Version