The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PFK_Catalogue หนังสือเสริมประสบการณ์ 2022

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kunk2522, 2022-04-01 04:34:29

PFK_Catalogue หนังสือเสริมประสบการณ์ 2022

PFK_Catalogue หนังสือเสริมประสบการณ์ 2022

200งบเรียนฟรี หนังสือเสริมประสบการณ์
บาท

3อายุ + อายุ

ชดุ หนังสือเสริมประสบการณ์ 3+ ปกติราคา 270 บาท ชดุ หนังสือเสรมิ ประสบการณ์ 4+
1 ชดุ มี 6 เลม่ พิเศษชดุ ละ 200 บาท 1 ชดุ มี 6 เลม่

บัตรคำ�ศั พท์ 3+

แถมฟรี แถมฟรี

Hมaือnd (64 คำ�)

ระดบั ปฐมวัย 3-6 ปี

4+ 5อายุ +

ปกตริ าคา 270 บาท ชุด หนงั สือเสริมประสบการณ์ 5+ ปกตริ าคา 270 บาท
พิเศษชดุ ละ 200 บาท 1 ชดุ มี 6 เลม่ พเิ ศษชุดละ 200 บาท

บัตรคำ�ศั พท์ 4+ เตรียมความพร้อม

เข้า ป.1

แถมฟรี (พร้อม QR CODE
ดาวน์ โหลดเนื้ อหาเพ่ิมเตมิ

ตEนื่xcเitตeนd อีก 100 หน้า)

(64 คำ�)

6 จุดเดน่หนังสือเสริมประสบการณ์
ระดับปฐมวัย

1 ครบทุกสาระและมาตรฐาน 2 เช่ือมโยงกบั ทักษะ EF, STEAM
ตามหลักสตู รการศึ กษาปฐมวัย 2560 และ CODING
แบบฝึกหัดชุดนม้ี คี รบทุกสาระการเรยี นรู้ แบบฝึกหัดมีการบูรณาการและเชื่อมโยง
และสามารถประเมินไดค้ รบทั้ง 12 มาตรฐาน กบั ทกั ษะ EF, STEAM และ CODING
คณุ ลกั ษณะท่พี ึงประสงคต์ ามท่หี ลกั สูตร อนั เปน็ ทักษะสำ�คญั และจ�ำ เปน็ ท่ีถูกกล่าวถงึ
การศกึ ษาปฐมวัย 2560 กำ�หนด ในการพัฒนาเดก็ ในปัจจุบนั นี้

3 เน้นฝึ กกระบวนการคิด และเชื่อมโยง 4 ประเมนิ สอดคล้องกับเน้ือหา และ
กับชีวติ ประจ�ำ วัน บริบทท่ีใกล้ตวั เดก็ ตรง CONCEPT ของเรื่อง
แบบฝึกหัด จะเน้นใหเ้ ด็กใช้การคดิ เพื่อแก้ปัญหา
จากโจทย์ในแต่ละหน้า ไม่มีการเฉลยคำ�ตอบ แบบฝกึ หัด ออกแบบมาเพ่อื ใหส้ ามารถประเมินเดก็ ได้
เด็กในทนั ที รวมถึงแบบฝกึ หดั ในแตล่ ะหนา้ ตรง concept กับเรอื่ งทส่ี อน และสอดคล้อง
จะเนน้ เช่อื มโยงกับสงิ่ ที่ใกล้ตัวเดก็ และครอบคลุม กับเนือ้ หานนั้ ๆ ท�ำ ใหค้ รสู ามารถประเมิน
ถึงบริบททห่ี ลากหลาย เอ้อื ต่อเด็กท่ตี ่างศาสนา ความเข้าใจเดก็ ได้จริงๆ
และต่างสถานที่

5 แบบฝึ กหัดมปี ฏิสัมพันธ์กบั เด็ก 6 พิมพ์ดว้ ยหมกึ SOY INK
ดึงดูดเดก็ ให้หลงรักหนังสือ ไมเ่ กิดอันตรายกบั เด็ก
แบบฝึกหัดจะดงึ ดูดเด็กๆ ได้ เราจึงออกแบบ แบบฝกึ หัดเลม่ น้ผี ลิตด้วย SOY INK
หนงั สือใหม้ รี ปู แบบที่มตี ัวละครมาสรา้ งปฏสิ ัมพันธ์ ซ่งึ เป็นหมกึ พมิ พท์ ี่ไมเ่ กดิ อันตรายกบั เด็ก
กับเด็ก ชวนเด็กๆ ไปทำ�กจิ กรรมสนุก
มีการนำ�เสนอภาพประกอบทนี่ ่ารัก
แตกตา่ งจากแบบฝกึ หัดแบบเดมิ ๆ เพ่ือดึงดดู ให้เด็ก
สนุกกับการทำ�แบบฝึกหัดและหลงรกั หนังสือ
อันเป็นจดุ เรม่ิ ตน้ ของการเรียนรู้ของเดก็

องค์ประกอบภายใน

หนั งสื อเสริมประสบการณ์

ระดับปฐมวยั

1 หน้าปก 2 คำ�นำ� 3 สารบัญ

4 หน้าคั่นหน่วย 5 แบบฝึ กหัด

6 ตารางประเมนิ 7 ตารางวิเคราะห์ 8 ปกหลัง
ผลการเรียนรู ้ มาตรฐาน

สาระท่ี

1 เรอื่ งราวเกยี่ วกบั ตวั เดก็

ชอื่ กิจกรรมการเรยี นรู้ LOGO

สอดคลอ้ งกบั แผนการจดั ประสบการณ์ แสดงการบรู ณาการ
EF / CODING
ค�ำ ส่ัง
มีปฏิสัมพันธก์ ับเด็ก
อธิบายวิธีการจดั กิจกรรม
ตวั ละครในแบบฝึกดึงดดู ใหเ้ ดก็ ๆ
เสรมิ สรา้ งกล้ามเนอื้ มดั เล็ก อยากลงมือท�ำ

ผ่านการระบายสี ฝึกกระบวนการคิด

มาตรฐานคุณลกั ษณะ ประเมินเด็กไดต้ รง concept
ท่พี ึงประสงค์ ของเร่ือง

สอดคลอ้ งกับหลักสตู รการศึกษาปฐมวัย จดุ ประสงค์
พุทธศกั ราช 2560
จุดประสงค์เชิงพฤตกิ รรม
สงั เกตและบันทึก แสดงส่งิ ทีเ่ ด็กจะถูกประเมิน
ภายหลงั การเรียนรู้
จดบันทกึ พฤตกิ รรมเด็กขณะท�ำ กจิ กรรม

อายุ

หน้ าคั่นหน่ วย

อายุ อายุ ระตบาามยจสินี ตนาการ

สาระท่ี เบรคุ ่ ือคงลแรลาะวสเถกาน่ียทว่ีแกวับดล้อมเดก็

2

ชื่อกจิ กรรมการเรียนรู้ LOGO

สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ แสดงการบูรณาการ
EF / CODING
คำ�สั่ง
ฝกึ กระบวนการคิด
อธบิ ายวิธกี ารจัดกจิ กรรม
ประเมนิ เด็กไดต้ รง concept
มาตรฐานคุณลกั ษณะ ของเร่ือง
ทพี่ ึงประสงค์
จดุ ประสงค์
สอดคล้องกับหลักสตู รการศึกษาปฐมวยั
พทุ ธศกั ราช 2560 จดุ ประสงคเ์ ชงิ พฤติกรรม
แสดงส่งิ ทเี่ ดก็ จะถูกประเมิน
สงั เกตและบันทกึ ภายหลังการเรียนรู้

จดบนั ทึกพฤติกรรมเดก็ ขณะทำ�กิจกรรม

อายุ

หน้ าคั่นหน่ วย

อายุ อายุ ระตบาามยจสินี ตนาการ

สาระท่ี

3 ธรรมชาตริ อบตวั

ชอื่ กจิ กรรมการเรียนรู้ LOGO

สอดคล้องกับแผนการจดั ประสบการณ์ แสดงการบรู ณาการ
EF / CODING
ค�ำ สง่ั
ฝึกกระบวนการคดิ
อธิบายวิธีการจัดกิจกรรม
ประเมินเด็กไดต้ รง concept
มปี ฏสิ มั พันธ์กับเดก็ ของเร่อื ง

ตัวละครในแบบฝึกดงึ ดดู ให้เด็กๆ จุดประสงค์
อยากลงมอื ท�ำ
จดุ ประสงค์เชิงพฤตกิ รรม
มาตรฐานคณุ ลักษณะ แสดงสงิ่ ทีเ่ ดก็ จะถกู ประเมิน
ทพี่ งึ ประสงค์ ภายหลงั การเรยี นรู้

สอดคล้องกบั หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั อายุ
พุทธศกั ราช 2560

สงั เกตและบนั ทึก

จดบนั ทึกพฤติกรรมเดก็ ขณะท�ำ กิจกรรม

หน้ าคั่นหน่ วย

อายุ อายุ ระตบาามยจสินี ตนาการ

สาระท่ี

4 ส่ ิงต่างๆ รอบตัวเด็ก

ชือ่ กิจกรรมการเรียนรู้ LOGO

สอดคล้องกบั แผนการจดั ประสบการณ์ แสดงการบูรณาการ
EF / CODING
คำ�สัง่
CODING
อธิบายวิธีการจดั กิจกรรม
ฝกึ กระบวนการคิด
มาตรฐานคุณลกั ษณะ ผ่านการแทนค่าสญั ลกั ษณ์
ทพ่ี งึ ประสงค์
จุดประสงค์
สอดคล้องกบั หลกั สตู รการศกึ ษาปฐมวัย
พทุ ธศักราช 2560 จดุ ประสงคเ์ ชิงพฤติกรรม
แสดงสิง่ ทเ่ี ด็กจะถกู ประเมิน
สังเกตและบนั ทกึ ภายหลงั การเรยี นรู้

จดบนั ทกึ พฤติกรรมเดก็ ขณะทำ�กิจกรรม

อายุ

หน้ าคั่นหน่ วย

อายุ อายุ ระตบาามยจสินี ตนาการ

ภาษาพาเพลนิ

ชื่อกจิ กรรมการเรยี นรู้ อายุ LOGO

สอดคล้องกบั แผนการจัดประสบการณ์ แสดงการบูรณาการ
EF / CODING
คำ�สงั่
ฝกึ ทกั ษะทางภาษา
อธบิ ายวธิ กี ารจดั กิจกรรม
การออกเสยี งพยญั ชนะตน้
มปี ฏสิ มั พนั ธก์ ับเด็ก ของคำ�

ตวั ละครในแบบฝกึ ดึงดูดใหเ้ ดก็ ๆ เสริมสร้างกลา้ มเนื้อมดั เลก็
อยากลงมือทำ�
ผ่านการระบายสี
มาตรฐานคณุ ลกั ษณะ
ทพี่ งึ ประสงค์ จุดประสงค์

สอดคล้องกบั หลกั สูตรการศกึ ษาปฐมวยั จดุ ประสงคเ์ ชิงพฤติกรรม
พทุ ธศกั ราช 2560 แสดงสงิ่ ทเี่ ดก็ จะถกู ประเมิน
ภายหลงั การเรียนรู้
สงั เกตและบันทกึ

จดบันทึกพฤตกิ รรมเด็กขณะทำ�กิจกรรม

ครอบคลมุ สมรรถนะทางภาษา สำ�หรับเด็กปฐมวยั

อายุ อายุ อายุ อายุ

คณิต วิทย์ คิดสนกุ LOGO

ชอื่ กจิ กรรมการเรียนรู้ แสดงการบรู ณาการ
EF / CODING / STEAM
สอดคล้องกบั แผนการจัดประสบการณ์
ฝกึ กระบวนการคิด
คำ�ส่ัง
ประเมนิ เดก็ ไดต้ รง concept
อธบิ ายวธิ กี ารจัดกจิ กรรม ของเร่อื ง

มาตรฐานคุณลกั ษณะ จดุ ประสงค์
ท่ีพึงประสงค์
จุดประสงคเ์ ชงิ พฤตกิ รรม
สอดคล้องกับหลกั สตู รการศกึ ษาปฐมวัย แสดงสงิ่ ที่เด็กจะถูกประเมิน
พุทธศกั ราช 2560 ภายหลงั การเรียนรู้

สงั เกตและบนั ทึก LOGO

จดบันทกึ พฤตกิ รรมเด็กขณะทำ�กิจกรรม แสดงการบูรณาการ
EF / CODING
ชอ่ื กิจกรรมการเรียนรู้
ฝึกกระบวนการ
สอดคลอ้ งกบั แผนการจดั ประสบการณ์ ทางวิทยาศาสตร์

ค�ำ สัง่ ผ่านการคาดคะเน
และต้ังสมมติฐาน
อธบิ ายวธิ กี ารจัดกจิ กรรม
จุดประสงค์
มปี ฏสิ มั พนั ธก์ ับเดก็
จดุ ประสงค์เชงิ พฤตกิ รรม
ตัวละครในแบบฝึกดึงดูดให้เด็กๆ แสดงสง่ิ ท่ีเดก็ จะถกู ประเมนิ
อยากลงมือท�ำ ภายหลังการเรยี นรู้

มาตรฐานคุณลักษณะ
ทพ่ี ึงประสงค์

สอดคลอ้ งกับหลักสตู รการศึกษาปฐมวยั
พุทธศกั ราช 2560

สงั เกตและบันทึก

จดบันทึกพฤตกิ รรมเดก็ ขณะทำ�กิจกรรม

หน้าคั่นหน่วยและแบบฝึ กคณิตศาสตร์ หน้าคั่นหน่วยและแบบฝึ กวิทยาศาสตร์

กEจิ xกeรcรuมtบivรู ณe าFกuารnctions

ในแตล่ ะหน้าของแบบฝึ กหัด มกี ิจกรรมบรู ณาการทักษะ Executive Functions

WMeomrkoinrgy InChoibnittroorly CFloSegxhniibfittili/ivtey ECmoontitoronlal AFtotecnutsio/n MoSnietlof-ring Initiating POlragnanninizgin&g PeDrGisreioscattele-ndce

Executive Functions

ท่ีบรู ณาการในหน้าน้ี

Working Memory
จดจำ�วา่ อาหารชนดิ ใด อยู่ในหมู่ใด

Focus / Attention
มสี มาธจิ ดจ่อกับการท�ำ แบบฝกึ หัด

Initiating
ออกแบบเมนูในแบบฉบบั ของตนเอง

Planning & Organizing
วางแผนว่าหมใู่ ด จะวาดอาหารประเภทใด

Goal-Directed Persistence
ออกแบบอาหารในจานใหค้ รบท้ัง 5 หมู่

อายุ

Executive Functions Executive Functions

ท่ีบรู ณาการในหน้าน้ี ท่ีบรู ณาการในหน้าน้ี

Working Memory Shift / Cognitive Flexibility

Inhibitory Control Focus / Attention

Focus / Attention Self-Monitoring

Initiating

Planning & Organizing

Goal-Directed Persistence
อายุ อายุ

กิจกรรมบรู ณาการ STEAM

ในเล่มคณิต วิทย์ คิดสนุก จะมีกิจกรรมบรู ณาการ STEAM

S การออกแรงกระทำำ�กัับก้้อนดินิ ทำำ�ให้้
ก้อ้ นดินิ เปลี่ย�่ นแปลงรูปู ทรง

T การใช้้กรรไกรตััดวััสดุุต่่างๆ ที่่�ใช้้
ในการตกแต่ง่

E การออกแบบก้้อนดินิ ให้้เป็น็ รููปที่่�ต้อ้ งการ
A การตกแต่ง่ ก้อ้ นดินิ จากวััสดุตุ ่่างๆ
M รููปทรงที่�เ่ กิดิ ขึ้น้� จากการออกแรงกระทำ�ำ

กับั ก้อ้ นดิิน

อายุ

อายุ อายุ

กจิ กรรมบรู ณาการ CODING

ในบางหน้าของแบบฝึ กหัด จะมกี จิ กรรมบรู ณาการ CODING ในรูปแบบ Unplugged Coding

อายุ

มกี จิ กรรมบรู ณาการ CODING โดยเด็กๆ จะตอ้ งออกแบบรหัสการเดนิ ทางไปสเู่ ปา้ หมายให้ส�ำ เร็จ
ผ่านการใชส้ ัญลกั ษณ์

อายุ อายุ

พิเศษ ฟรี

สำ �หรับคุณครู ดาวน์โหลด

แผนการ แผนการจดั ประสบการณ์ (4 สาระ)
จัดการประสบการณ์
แผนการจดั ประสบการณ์สอดคล้องกบั
แบบฝกึ เสรมิ ประสบการณ์
กิจกรรมออกแบบตามหลัก Active Learning และ BBL
ครบทงั้ 6 กิจกรรมหลัก
มบี นั ทกึ หลงั การสอน
มีแบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก

แนวทางการจัดประสบการณ์
(ภาษาพาเพลิน/คณิต วทิ ย์ คิดสนุก)

แนะน�ำ แนวทางการจดั ประสบการณ์ท่สี อดคลอ้ งกบั
แบบฝกึ เสริมประสบการณ์

บัตรคำ� เกม CODING เกม
CODING

คำ�ศพั ทพ์ ร้อมรูปภาพจากหนว่ ยการเรียนรู้ ระดบั ช้นั ละ 16 เกม
ใช้ประกอบการจดั การเรยี นการสอน สอดคล้องกบั หนว่ ยการเรียนรู้
ครูสามารถพิมพ์ใชง้ านไดท้ ันที ครูสามารถพิมพใ์ ชง้ านไดท้ ันที

ชดุ นทิ านบรู ณาการฝกึ ทกั ษะ เร่อื ง : ครูผง้ึ ภาพ : อะตอม พห่ี ลี พ่ีมยั พีแ่ ปง้ พี่กอลฟ์ พ่ีนนุ่ /
นทิ านเสริมทกั ษะ / 8.5 x 10.5 นิว้ / 32 หนา้

นวัตกรรมของนิทานที่ครบครัน ทั้งนิทานแสนสนุก BBL EF STEM
กิจกรรมฝกึ ทักษะและตารางประเมนิ ผลการเรียนรู้
สอดคล้องตามหลักสูตรการศกึ ษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ประสบการณแ์ ละทกั ษะท่เี ด็กจะไดร้ บั
มแี นวคดิ เพอ่ื การพฒั นาเดก็ อยา่ งเปน็ องคร์ วม เรยี นรจู้ าก
ส่งิ ใกล้ตวั ไปสู่ส่งิ ไกลตัว โดยยึดหลกั การวา่ นิทานบูรณาการ ภาษา ฝกึ ทักษะการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน
1 เรื่อง เด็กสามารถเรียนรู้หลายประสบการณ์ หลายกจิ กรรม การคิด ฝกึ ทกั ษะการคิดพืน้ ฐานและแก้ปญั หาได้
เพ่ือเตรยี มความพร้อมและฝกึ ทักษะด้านต่างๆ เหมาะสมตามวัย
ใหเ้ ด็กอยา่ งรอบด้าน คณิต ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
หนงั สอื 1 ชดุ ส�ำ หรบั แตล่ ะชั้นปี ท้งั การนบั จ�ำ นวน การวัด เรขาคณติ และแบบรปู
จดั แบ่งเนอ้ื หาตามสาระการเรยี นรู้เปน็ 6 เลม่ วทิ ย์ ฝึกทกั ษะและกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์
ราคา : ชดุ ละ 200 บาท (จากราคาปกติ 245 บาท) ทงั้ ทักษะการสงั เกต การลงความเห็นจากข้อมลู
การจำ�แนกประเภท การพยากรณ์ การวดั การคำ�นวณ
นิทาน สงั คม ฝึกทักษะและการเรียนรหู้ น้าที่ ความรบั ผดิ ชอบ
มคี ุณธรรม จริยธรรม รกั ธรรมชาติ สงิ่ แวดลอ้ ม
กฝจิกึ กทรักรษมะ วัฒนธรรม ความเปน็ ไทย และอยู่ร่วมกบั ผู้อนื่ ได้
การประเมินผล อยา่ งมีความสขุ
ลักษณะนสิ ัย ฝึกทักษะและเรียนรู้การรักษาสุขภาพ
อนามัย ความปลอดภัยของตนเอง และการชว่ ยเหลือ
ตนเองไดเ้ หมาะสมกับวัย
ศิลปะ ฝกึ ทกั ษะทางศิลปะ ทัง้ การขีดเขยี น การวาด
การใช้สเี พื่อสง่ เสริมจินตนาการ ความคดิ สรา้ งสรรค์

สำ�หรับเดก็ วัย 4 ปีขนึ้ ไป ตัวเรา บุคคลและสถานทร่ี อบตวั รกั เมืองไทย
อาเซยี น
(นทิ านภาพคำ�กลอน)

รหัสสนิ คา้
905424
หมายเลขชุด
9786164672314
ราคา 200 บาท

1 ชดุ มี 6 เรื่อง ธรรมชาตริ อบตวั สงิ่ ตา่ งๆ รอบตัว
o โตโต้จอมซน
o ไปโรงเรยี นสนกุ จัง
o ชา้ งใหญใ่ จดี
o กบุ กบั ไปเท่ียวกนั ไหม
o เอ๊ะ! น่อี ะไร
o สวสั ดอี าเซยี น

สำ�หรบั เดก็ วัย 5 ปขี ึ้นไป ตวั เรา บคุ คลและสถานทร่ี อบตัว รักเมืองไทย

(นิทานภาพ)

รหัสสนิ ค้า
905425
หมายเลขชดุ
9786164672307
ราคา 200 บาท

1 ชุดมี 6 เร่ือง ธรรมชาตริ อบตวั สง่ิ ตา่ งๆ รอบตัว อาเซียน
o ฉันไม่อยากเป็นแกะ
o บา้ นใหม่ของกบ๊ิ กิ้ว
o ควายไทยไชโย
o กอ้ นหนิ หายไปไหน
o กบจอมจุน้
o เทีย่ วอาเซียนกนั เถอะ

ชSดุTEกMารEจDดั UปรCะAสTบIกOาNรณ์ เร่ือง : วิไลพร อนิ ทเคหะ ปิยนุช พลู ทรพั ย์ ค.ม. (การศกึ ษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวทิ ยาลัย ภาพ : ตู้อบ / แบบฝึกเสริมการเรยี นรู้ /
1 ชดุ มี 2 เลม่ / 7.5 x 10.125 น้วิ / 40 แผ่น

ชดุ การจดั ประสบการณ์ STEM EDUCATION ส�ำ หรบั เดก็ 2-3 ปี พรอ้ มบรู ณาการทกั ษะดา้ นศลิ ปะและภาษา กจิ กรรมสอดคลอ้ ง
ทง้ั สาระทคี่ วรเรยี นรตู้ รงตามหลกั สตู รการศกึ ษาปฐมวยั พทุ ธศกั ราช 2560 และสมรรถนะของเดก็ ปฐมวยั 0-3 ปี โดยออกแบบ
เปน็ ใบงานกจิ กรรม สามารถฉกี เกบ็ เขา้ แฟม้ ไดง้ า่ ยดาย สแกนควิ อาร์โคด้ ดรู ายละเอยี ดแตล่ ะกจิ กรรมไดท้ งั้ ครแู ละผปู้ กครอง

• สง่ เสรมิ การเรยี นรู้ตามแนวทาง STEM EDUCATION
• กิจกรรมตรงตามหลกั สตู รการศกึ ษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560
• สอดคลอ้ งกบั สมรรถนะของเด็กปฐมวยั 0 - 3 ปี

การจัดประสบการณ์
STEM EDUCATION
สำ�หรับเด็ก 2-3 ปี
เล่ม 1-2
ปกออ่ น 9786164671188
ราคาชดุ ละ 200 บาท

STEM EDUCATION แบบประเมนิ การเรียนร้รู ายบุคคล

หน่วยการเรียนร้สู อดคลอ้ ง แบบประเมินผลการเรียนรตู้ ามคณุ ลกั ษณะที่พงึ ประสงค์
กับสาระท่คี วรเรยี นรู้ ตามหลักสูตรฯ และ สมรรถนะของเดก็ ปฐมวยั 0-3 ปี

ตามหลกั สูตรการศึกษาปฐมวัยฯ

ฝึกทักษะพ้ืนฐานการรู้ แบบประเมินผลการเรยี นรู้ดา้ นทกั ษะวทิ ยาศาสตร์
หนังสอื ผ่านกิจกรรม เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ดา้ นภาษา การอา่ น
คำ�คลอ้ งจอง เรียนรู้
ค�ำ ศพั ท์ตา่ ง ๆ ที่
สอดแทรกความรู้
ด้านคณิตศาสตร์

ระบุคณุ ลักษณะทพ่ี ึงประสงค์
ตามหลกั สตู รการศกึ ษาปฐมวัยฯ

หนนู อ้ ยลากเสน้ เรอ่ื งและภาพ : ชมพูนุท สามารถ / แบบฝึกทกั ษะ / 7.5 X 10.25 นิว้ / 32 หนา้

แบบฝกึ เตรยี มความพร้อมส�ำ หรบั เด็กวัยเร่ิมเรียนฝึกมือหัดลากเส้น โดยเร่ิมจากเสน้ พน้ื ฐานท้งั 13 รปู แบบ ซึ่งเป็น
สิง่ ส�ำ คัญในการฝึกเขยี นตัวอกั ษร เสน้ พนื้ ฐานต่างๆ สอดแทรกอยูใ่ นรปู ภาพนา่ รัก เด็กๆ จึงฝกึ ลากเสน้ ไดเ้ พลดิ เพลนิ
และระบายสเี สรมิ จนิ ตนาการ แบบฝึกลากเส้นจะเรยี งตามพัฒนาการของเดก็ จากง่ายไปยากให้เหมาะสมกับเดก็ ตามวยั

ลากเสน้ ระบายสี 1 ลากเสน้ ระบายสี 2 ลากเส้น ระบายสี 3 ลากเสน้ ลลี ามอื
9786164671805 ราคา 35 บาท 9786164671829 ราคา 35 บาท 9786164671799 ราคา 35 บาท 9786162277818 ราคา 35 บาท

หนนู อ้ ยหดั เขยี น เร่ืองและภาพ : ชมพูนทุ สามารถ / แบบฝกึ หัดคดั ระบายสี / 7.5 X 10.25 นว้ิ

เตรยี มความพรอ้ มให้เดก็ เรม่ิ เรยี น หัดเขยี นอย่างสรา้ งสรรค์ สนุกกบั การลากเสน้ ตามรอยประ จ�ำ นวนพยัญชนะ
พอเหมาะส�ำ หรบั หดั เขยี น เพอ่ื ใหเ้ ดก็ ๆคนุ้ เคยกบั รปู แบบพยญั ชนะ ฝกึ ลากเสน้ อสิ ระพฒั นากลา้ มเนอ้ื มดั เลก็ และระบายสี
ตามจินตนาการ
ปกหน้า ปกหลงั

หนูนอ้ ยหดั เขียน ก-ฮ หนนู ้อยหดั เขยี น 1-10 เลขอารบกิ
พรอ้ มระบายสี และเลขไทย
ปกอ่อน จำ�นวน 48 หนา้ พรอ้ มระบายสี
9786162277535 ราคา 35 บาท ปกออ่ น จ�ำ นวน 24 หน้า
9786162277672 ราคา 25 บาท

ปกหน้า ปกหลัง

หนนู ้อยหดั เขียน ABC
พรอ้ มระบายสี
ปกอ่อน จ�ำ นวน 32 หนา้ ฝึกคัด 1-50 เลขอารบิกและเลขไทย
9786162277542 ราคา 30 บาท ปกออ่ น จำ�นวน 32 หนา้
9786164672451 ราคา 40 บาท

แตบามบพฝฒักึ หนดั าคกดาั รลายมอื เร่อื งและภาพ : ชมพนู ุท สามารถ / หนังสือแบบฝกึ / ขนาด 8.25 x 11.75 นวิ้

แบบฝกึ คดั ท่ีเรยี งตามพฒั นาการของเดก็ จากงา่ ยไปยาก เพื่อให้เดก็ ๆ ได้สนุกกับการคัดลายมือ และเหมาะสมกับวัย

ฝึกคดั ก-ฮ เล่ม 1 ฝึกคัด ก-ฮ เลม่ 2 ฝกึ คดั ก-ฮ เล่ม 3
ปกอ่อน ปกอ่อน ปกอ่อน
9786164672499 9786164672505 9786164672512
ราคา 35 บาท ราคา 35 บาท ราคา 35 บาท

ฝึกคดั ABC เล่ม 1 ฝึกคัด ABC เล่ม 2 ฝกึ คัด ABC เล่ม 3
ปกอ่อน ปกอ่อน ปกออ่ น
9786164671195 9786164671201 9786164671218
ราคา 30 บาท ราคา 30 บาท ราคา 30 บาท

สตส่ีามหหายลเกั รสยี ตู นรรกู้ าชดรุ ศนกึ ทิษาานปสฐามรวะยั ทค่ี วรเรยี นรู้ เรอื่ ง : มนฤดี ทองกลอย ภาพ : ต้อู บ / นทิ านค�ำ กลอน /
8 x 10 นิ้ว / 24 หนา้

สอดคลอ้ งกบั สาระทคี่ วรเรียนรู้ ทั้ง 4 สาระ ได้แก่ เรอื่ งราวเกีย่ วกบั ตวั เด็ก เรอ่ื งราวเก่ยี วกับบุคคลและสถานที่
แวดล้อมเดก็ ธรรมชาตริ อบตัว และสิง่ ตา่ งๆ รอบตวั เดก็ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำ�หรบั เด็กอายุ 3-6 ปี
ท้ายเร่อื งมีคำ�ถามปลายเปดิ ชวนใหเ้ ด็กคดิ ตอ่ ยอด ค�ำ กลอนอา่ นสนกุ เข้าใจงา่ ย ภาพประกอบนา่ รกั สดใส

ชดุ 1
ราคาชดุ ละ 200 บาท
(จากราคาปกติ 300 บาท)
รหัสสินคา้ 9-21001
หมายเลขชดุ 9786164673793

อาหารดีมปี ระโยชน์ อาชีพน่ารู้ รทู้ ันภัยธรรมชาติ ของเลน่ รอบตวั หนู
9786164672949 9786164672956 9786164672963 9786164673373
ราคา 75 บาท ราคา 75 บาท ราคา 75 บาท ราคา 75 บาท
ชุด 2
ราคาชดุ ละ 200 บาท
(จากราคาปกติ 300 บาท)
รหสั สนิ คา้ 9-21009
หมายเลขชุด 9786164675261

หนูเป็นพลเมืองโลก วันสำ�คัญของไทย ฤดกู าลของไทย ของใชใ้ กลต้ ัวหนู
9786164674417 9786164674554 9786164674585 9786164674677
ราคา 75 บาท ราคา 75 บาท ราคา 75 บาท ราคา 75 บาท

CODE ISBN ใบส่ังซื้อ ราคา จ�ำ นวน รวมเงนิ
9-21010 8858041004745 200
รายการ
9-21011 8858041004752 ชุด หนงั สอื เสริมประสบการณ์ 3+ (1 ชดุ มี 6 เลม่ ) 200
9-21012 8858041004769 200
905424 9786164672314 ชดุ หนงั สือเสริมประสบการณ์ 4+ (1 ชุด มี 6 เลม่ ) 200
905425 9786164672307 ชุด หนงั สือเสรมิ ประสบการณ์ 5+ (1 ชดุ มี 6 เลม่ ) 200
2101502 9786164671188 ชดุ นทิ านบูรณาการฝกึ ทักษะเดก็ วยั 4 ปขี ึ้นไป 200
9-21001 9786164673793 ชุด นทิ านบูรณาการฝกึ ทักษะเดก็ วยั 5 ปีข้ึนไป 200
9-21009 9786164675261 ชุด การจัดประสบการณ์ STEM EDUCATION 2-3 ปี 200
ชุด นทิ านสาระทคี่ วรเรยี นรู้ ตามหลกั สูตรการศกึ ษาปฐมวยั ชดุ 1 (1 ชดุ มี 4 เลม่ )
ชดุ นทิ านสาระทค่ี วรเรียนรู้ ตามหลกั สตู รการศึกษาปฐมวยั ชุด 2 (1 ชดุ มี 4 เลม่ )

กรุณาสง่ ใบสั่งซื้อทาง ยอดรวม
ส่วนลด
ไปรษณยี ์ 1/999 อาคารภมู สิ รวล ถนนก�ำ แพงเพชร 6 ยอดช�ำ ระ
แขวงดอนเมอื ง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรสาร 0-2575-2659
E-mail: [email protected]

ส่ังซอื้ สนิ ค้า ท่านสามารถซื้อสนิ คา้ ผา่ นทางร้านหนงั สอื ในจงั หวดั ของทา่ น

หรือ www.planforkids.com สงั่ ซื้อและสอบถามขอ้ มูลเพิ่มเตมิ ได้ท่ี หน่วยลูกค้าสัมพนั ธ์ บรษิ ทั แปลน ฟอร์ คดิ ส์ จ�ำ กัด
โทรศพั ท์ 0-2575-2559 ต่อ 204 300 345 346


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Kardinal A4 Broschüre_1_4_22
Next Book
The Rise of Tiamat