The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Penghayatan Etika dan Peradaban
(MPU21032)
Group 4
Keywords: Perpaduan
MPU21032 PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN

TAJUK TUGASAN

KONSEP PERPADUAN,KESEPADUAN DAN
PENYATUPADUAN

NAMA PENSYARAH
PN. NOORWATI BINTI MOHD. DAWAM

~KUMPULAN 6~

NAMA NO.MATRIK
1)MUHAMMAD NAZMI BIN MOHD NAZLI(17DTK21F1076)
2) MUHAMMAD IZZUL FITRI BIN MOHAMAD FUDZI(17DTK21F1086)
3) IMRAN SYAHIR BIN MUHAMAD (17DTK21F1078)
4) NABIL AIMAN BIN CHE KADIR(17DTK21F1090)


PENGHARGAAN

Syukur Alhamdulillah dan setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat
ilahi kerana dengan izin kurnianya dapat kumpulan kami menyempurnakantugasan bagi kod subjek Etika Dan Peradaban (MPU 21032 ) ini dengan
jayanya.
Dengan kesempatan yang ada ini, kami amat berbesar hati untuk
menghadiahkan jutaan terima kasih kepada En.Nahrawi bin Kassim , selaku
Pensyarah Etika Dan Peradaban kerana telah meletakkan sepenuh
kepercayaan beliau kepada kumpulan kami untuk melunaskan tugasan yang
diberikan.
Selain itu, kami turut berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan
kerana telah banyak menghulurkan bantuan dan kerjasama bagimerealisasikan usaha menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya.
Ucapan ini juga ditujukan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam
menjayakan tugasan ini sama ada secara langsung atau tidak langsung .
Segala bantuan yang telah mereka hulurkan amatlah kami hargai kerana
tanpa bantuan dan sokongan mereka semua tugasan ini mungkin tidak
dapat dilaksanakan dengan baik.
Sekian, terima kasih.

PENGENALAN

Perpaduan masyarakat berbilang bangsa,agama dan budaya. ialah kunci
kedamaian, kemakmuran, kestabilan dan kelangsungan pembangunan negara.Tanpa perpaduan, negara tidak akan mencapai kestabilan yang mutlak,kemajuan
dan keamanan yang berterusan.

Nikmat yang negara kita peroleh kini ialah bukti yang jelas bahawa formula
perpaduan dalam aspek pembangunan dan kemajuan negara berada pada landasan
yang betul. Kita mempunyai tahap kerjasama dan toleransi yang amat tinggi
dalam kalangan bangsa dan kaum dan dari segi agama di Malaysia.

Perpaduan rakyat Malaysia semakin terserlah di saat kita bersama-sama
bersatu untuk memerangi penularan dan memutuskan rangkaian wabak COVID-19. Kesepakatan yang ditunjukkan oleh rakyat sebagai jentera perpaduan pada
saat krisis ini berlaku mencerminkan kematangan rakyat memahami makna
perpaduan dan kesepaduan sosial antara kaum.

Semangat perpaduan yang ditunjukkan oleh seluruh jentera rakyat ini juga
telah membuatkan Kementerian Perpaduan Negara terus komited untuk
menghasilkan Dasar Perpaduan Negara, walaupun dalam keadaan negara
memberikan tumpuan sepenuhnya dalam usaha mengawal penyebaran wabakCOVID-19. Inilah usaha pertama membangunkan dasar khusus bagi perpaduan
oleh kerajaan.

Jika selama ini, elemen perpaduan diterapkan secara berasingan dalam dasar -
dasar kerajaan yang lain, sudah sampai masanya perpaduan juga mempunyai
dasarnya sendiri. Perpaduan dalam Kepelbagaian bukan sekadar mantera yang
diucapkan tanpa makna. Konsep perpaduan ini perlu difahami, dihayati dan
disemat dalam hati.

“perpaduan sebagai amalan hidup kita yang berterusan. Semarakkan perpaduan.
Raikan perbezaan.” - senator DATO’ SRI TI LIAN KER –

Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan pencetus kepada beberapa usaha serta
komitmen Kerajaan dalam menangani isu perpaduan sehingga Rukun Negaradiisytiharkan pada 31 Ogos 1970.Langkah yang telah diambil berupa tindakan
segera yang bertujuan untuk mengekalkan kestabilan politik, keselamatan dan
keharmonian negara

Tumpuan awal telah diberikan kepada usaha merapatkan jurang ekonomi yang
wujud antara etnik melalui pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan secara
langsung DEB telah menjadi kerangka untuk memperkukuh perpaduan di
Malaysia. Bermula dengan Rancangan Malaysia Kedua (RMKe-2) hinggalah
Rancangan Malaysia seterusnya, Kerajaan telah menerapkan elemen,pengukuhan dan kesepaduan sosial dalam setiap dasar yang diperkenalkannya.

Sebelum ini, Kerajaan telah berusaha untuk mewujudkan kesepaduan sosial
melalui dasar-dasar negara yang berbeza antaranya termasuklah Dasar
Pendidikan Kebangsaan, Dasar Sosial Negara, Dasar Kebudayaan Kebangsaan.
Dasar Keselamatan Negara, Dasar Komuniti Negara. Dasar-dasar ini telah
memberikan impak positif untuk mewujudkan keamanan dan kemakmuran,
namun jurang keyakinan antara etnik masih ada.

Menerusi penggubalan Dasar Perpaduan Negara, dasar ini berperanan sebagai
dasar payung bagi semua usaha dan komitmen Kerajaan dalam mengukuhkan
perpaduan dan integrasi nasional. Kini, wujud pelbagai cabaran baharu yang
memberi kesan kepada perpaduan rakyat Malaysia, khususnya dalam kalangan
etnik dan penganut agama yang berbeza.

Melalul Dasar Perpaduan Negara, Isu dan cabaran yang telah dikenal pasti akan
dikaji dan diperhalus dari pelbagai aspek bagi mencari formula penyelesaian
terbaik. Dasar ini menetapkan hala tuju bagi memupuk, mengukuh serta
memelihara perpaduan melalui strategi-strategi khusus agar perpaduan menjadi
budaya dan amalan hidup yang diperakul, dihargai dan diimpikan oleh setiap
warga MalaysiaOBJEKTIF TUGASAN

Objektif efolio ini adalah menubuhkan rasa kecintaan dalam kalangan individu
dan masyarakat terhadap komuniti.Selain itu,untuk menitikberatkan perpaduan
supaya masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang harmoni.Tujuan efolio ini
ditubuhkan juga adalah untuk membentuk keperibadian dan memahami konsep
kerjasama serta tolong-menolong antara satu sama lain.

KONSEP PERPADUAN, KESEPADUAN, DAN
PENYATUPADUAN

Negara bekas tanah jajahan, seperti Malaysia dan Indonesia, senantiasaberdepan
dengan cabaran unity in diversity yang tertampil dalam fenomena sosial yang kita
kenal sebagai kepelbagaian. Fenomena ini menonjolkan perbedaan, kelainan,
malah sering diungkapkan sebagai keunikan. Sebenarnya, kedua negara ini tiada
pilihan. Keadaankemajmukan ini bukan yang diinginkan tetapi dipaksakan dan
adalahakibat langsung daripada pembentukan plural society dalam era
penjajahan. Maka Indonesia terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika dan
Malaysia dengan Malaysia Truly Asia.

Unity in diversity sekali gus kepelbagaian membawa penjelmaan tiga wajah satu
wajah positif, satu konflik dan satu wajah idaman.

Penyuaraan psychic yang bersifat merindui dan mengidamkan unity in uniformity
ini berterusan?

Kerana ianya adalah merupakan suatu pernyataan emosi dan psikologikal yang
mengartikulasikan suatu harapan yang sangat besar dan sangat diidamkan.
Sesiapa yang mengucapkannya tahu bahawa idealisme unity in uniformity adalah
satu angan-angan, tetapi mempunyai nilai politikyang tinggi dan berkesan untuk
memobilisasi sokongan padu daripada anggota masyarakat untuk sesuatu agenda
atau kepentingan, sama adab ersifat suku kaum, negara, rantau, mahu pun dalam
hubungan Timur-Barat

WAJAH • Kepelbagaian yang
POSITIF dimegahkan, dirayakan
(celebrating diversity) dan
WAJAH dikomersialkan
NEGATIF
• Berpunca daripada perbedaan
WAJAH yang ada dalam berbagai
IDAMAN bentuk dalammasyarakat.
Setiap bentuk itu mempunyai
potensi menimbulkan konflik,
pertelingkahan, bertikam lidah
dan fitnah memfitnah yang
dibakar pulaoleh khabar angin

• Kepelbagaian ini adalah rasa
rindudan kepingin akan suatu
bentuk perpaduan yang paling
ideal, iaitu unity in uniformity
atau perpaduan dalam kesatuan

APA ITU PERPADUAN ?

Kesatuan. Ia merupakan matlamat akhir yang diidamkan dalam sebuah negara
yang berbilang etnik terutama di Malaysia.

APA ITU KESEPADUAN ?

Keadaan bersepadu, menjadi kesatuan yang utuh. Keadaan aman, stabil,
makmur dan sejahtera yang dicapai tetapi masih diakui masih terdapat
perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat.

APA ITU PENYATUPADUAN ?

Proses menyatupadukan. Usaha berterusan pada peringkat semua lapisan
masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial berwahanakan tapak integrasi
berprinsipkan tawar-menawar perundingan dan mediasi.

BAGAIMANA MENJADIKAN MALAYSIA KE ARAH
PERPADUAN ?

SEJARAH MEMBINA 13 MEI 1969
MENCARI KESATUAN KESATUAN
KESATUAN BERTERUSAN
PECAH
BERDERAI

INDEKS PERPADUAN 1971 ISTILAH
PERPADUAN DALAM PERPADUAN
NASIONAL DIPERKENAL
KEPELBAGAIAN
2018 DAN
DIGUNAKAN

DASAR PERPADUAN NEGARA MALAYSIA
MENYUSUR JEJAK PERPADUAN

PERISTIWA 13 MEI

1969 Konflik perkauman menjadi pencetus kepada usaha
kerajaan untuk menangani isu perpaduan.

RUKUN NEGARA

1970 Disytiharkan pada 31 Ogos 1970 sebagai falsafah negara
dalam mencapai perpaduan.

DASAR EKONOMI BARU

1971 Menjadi kerangka untuk memperkukuhkan perpaduan
menurusi penyusunan semula masyarakat.

DASAR SOSIAL NEGARA

2003 Bermatlamat untuk mewujudkan masyarakat yang maju
dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi.

DASAR KESELAMATAN NEGARA

2017 Mempertahankan nilai-nilai teras negara bagi
memastikan Malaysia kekal selamat dan berdaulat.

DASAR KOMUNIT NEGARA

2019 Mewujudkan komuniti dan generasi mampan melalui
pembangunan komuniti secara inklusif.

DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN

2019 Mewujudkan kebudayaan kebangsaan.

DASAR PERPADUAN NEGARA

2021 Dasar payung yang menetapkan hala tuju kerajaan
dalam mengukuhkan perpaduan negara dan integrasi
nasional.2020 2025

sasaran sasaran
0.567 0.7

2021
sasaran 0.6

Nilai dan Unjuran Indeks Perpaduan Nasional (IPNas)
Sumber: IPNas 2018

Nilai IPNas 2020 ialah 0.567. Nilai indeks ini tinggi berdasarkan skala antara 0
sehingga 1 yang dinyatakan oleh Cohen (1988) sebagai petunjuk yang sesuai bagi
kajian sains tingkah laku manusia.

Hasil kajian ini menunjukkan bahawa tahap perpaduan di Malaysia kuat dan
kukuh walaupun deficit sosial masih wujud. Usaha penyatupaduan perlu
dilaksanakan secara berterusan dengan memerikan focus kepada isu-isu tertentu
dari semasa ke semasa.

Nilai IPNas 2020 akan dijadikan sebagai asas atau penanda kepada pengukuran
tahap perpaduan masyarakat bagi tahun-tahun berikutnya. IPNas kini dalam
proses penambahbaikan dengan mengemas kini semula set instumen soal selidik
dan konstruk analitikal agar pengukuran tahap perpaduan di Malaysia dapat
dilaksanakan dengan lebih baik dan tepat.

DEFISIT SOSIAL

Secara umumnya, terdapat terdapat isu dan cabaran yang sering berlegar dalam

masyarakat tetapi dikaitkan sebagai masalah perpaduan dalam konteks yang
kurang tepat. Melalui beberapa sesi konsultasi yang menyeluruh, pelbagai isu dan
cabaran telah dibangkitkan oleh rakyat Malaysia yang dapat dikateorikan kepada
10 perkara di bawah defisit sosial iaitu :

1) ETNISITI
Kepelbagaian dan kerencaman etnisiti.
Kepelbagaian etnisiti sering kali dianggap sebagai batasan utama yang
menggugat perpaduan. Realitinya, perpaduan ialah perkara yang perlu
diurus dan dipertingkatkan melalui pelbagai mekanisme.

2) AGAMA
Kurang kefahaman dan sensetiviti antara penganut pelbagai agama.
Perbezaan pegangan agama ternyata disalah faham sebagai sempadan yang
menghalang perpaduan dalam masyarakat kerana dilihat dalam konteks
yang kurang tepat dan kurangnya sensetiviti serta kefahaman berkenaan
dengan agama yang berbeza.

3) KELAS SOSIAL
Jurang kelas sosial berdasarkan etnik, keturunan, pekerjaan dan ekonomi.
Tidak dinafikan bahawa system sosial masyarakat mempunyai hierarki
kelas sosial yang disebabkan oleh struktur etnik, keturunan, pekerjaan,
jawatan mahupun ekonomi. Perkara ini seharusnya tidak menjadi
penghalang kepada perpaduan kerana setiap kelas sosial masyarakat saling
melengkapi dari segi peranan dan tanggungjawab.

4) PENDIDIKAN
Ketidakseragaman aliran, kandungan dan penyampaian sistem Pendidikan.
Kewujudan institusi sekolah pelbagai aliran di negara ini (seperti sekolah
vernekular, sekolah agama dan sekolah antarabagsa) sering kali difahami
sebagai kekangan kepada usaha pemupukan perpaduan kepada rakyat
kerana dilihat konteks pemisahan berasakan etnik.

5) BAHASA
Kurang penguasaan bahasa kebangsaan.
Bahasa melayu telah termaktub sebagai Bahasa kebangsaan dalam
Perlembagaan Persekutuan dengan tujuan menjadi alat interaksi dan
komunikasi kepada rakyat berbilang kaum dalam negara ini.

6) JURANG GENERASI
Jurang nilai, ideologi, semangat jati diri dan budaya antara generasi yang
kian melebar.
Masyarakat Malaysia kini mempunyai pelbagai lapisan generasi yang
berstruktur dalam konteks usia, pendidikan, pekerjaan, ideologi, dan
budaya yang menyebabkan berlakunya pertembungan dari segi nilai,
budaya, semangat jati diri dan tahap tolenrasi.

7) GENDER
Jurang gender dalam pelaksanaan mobilisasi agenda perpaduan.
Walaupun isu gender sering kali diungkapkan sebagai perbezaan
kesaksamaan hak antara lelaki dengan Wanita, dalam konteks perpaduan
persoalan gender sepatutnya dilihat dalam skop peranan dan kapasiti lelaki
dan wanita untuk menjayakan agenda perpaduan pada peringkat individu,
keluarga dan komuniti.

8) POLITIK PEDERALISME
Politik federalism yang perlu ditadbir dalam konteks hak, peranan dan
tanggungjawab masing-masing.
Pentadbiran dan sistem tadbir urus pada peringkat Persekutuan dan negeri
perlu dilihat dari aspek sempadan politik, ekonomi dan sosial kerana
terdapat perkara yang telah dipersetujui sebagai urusan peringkat negeri
(sepert agama dan tanah).

9) RUANG BANDAR-DESA
Jurang pembangunan infrastruktur dan kesedaran berhubung dengan
peranan ruang bandar-desa.
Ruang bandar dan desa sering dibezakan melalui kekangan fizikal dan
infrastruktur yang telah mencorakkan ciri sosial masyarakat dan aktiviti
ekonomi.

10) MEDIA
Penyalahguanaan dan pengawalan informasi.
Hebahan maklumat yang amat pantas merupakan cabaran utama yang
dihadapi oleh semua negara. Penyalahgunaan media massa dan digital oleh
pihak yang tidak bertanggungjawab pula boleh menggugat kestabilan
perpaduan.

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah undnag-undang tertinggi negara dan

telah menjadi asas kepada pembentukan negara ini serta identiti Malaysia.
Sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan perlu dihayati dan difahami
oleh semua rakyat kerana melibatkan tolak ansur, kompromi, dan pengorbanan
semua pihak serta berlandaskan proses persetujuan timbal balik atau
perkongsian kuasa antara pelbagai etnik.

5 perkara asas (grundnom) yan telah dipersetujui iaitu:

 Perkara 3(1): Islam ialah agama bagi Persekutuan, tetapi agama-agama

lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian
Persekutuan.

 Perkara 152(1): Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dan Bahasa

rasmi, namun Bahasa Ibunda kaum lain boleh diajar dan digunakan.

 Perkara 153: Kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri Sabah

dan Sarawak diiktiraf, namun kepentingan kaum lain juga dilindungi.

 Perkara 181: Kedaulatan Raja-Raja Melayu dijunjung.

 Bahagian III: Hak kewarganegaraan diberikan kepada mereka yang

mempunyai kelayakan di bawah Perlembagaan Persekutuan.

DASAR PERPADUAN NEGARA

TERAS 01 TERAS 02 TERAS 03

PATRIOTISME DAN IDENTITI NASIONAL EKOSISTEM
DEMOKRASI PERPADUAN

STRATEGI : STRATEGI : STRATEGI :

1. Meningkatkan literasi 1. Mengukuhkan peranan 1. Memanapkan
pemahaman dan Bahasa sebagai medium keberkesanan komunikasi

penghayatan Perlembagaan integrasi perpaduan bagi meningkatkan
Persektutuan dan Rukun kesedaran sosial dalam
2. Mengukuhkan
Negara sebagai asas amalan kefahaman agama, budaya masyarakat
hidup dan adat resam pelbagai
2. Mengekalkan, membina
2. Meningkatkan etnik dan mengukuhkan tapak
pemahaman dan 3. Membentuk masyarakat
penghayatan sejarah integrasi perpaduan
berkeperibadian tinggi,
Malaysia berintegriti dan berakhlak 3. Memperkasakan jentera
3. Memperkukuh integrasi perpaduan melalui
mulia kerjasama strategik
nasional
4. Memantapkan dan
memperkasakan institusi
keluarga dan kemuniti

5. Meningkatkan
penguatkuasaan undang-
undang serta keberkesanan
mekanisme pemantauan

6. Memperkukuhkan
peranan pemimpim sebagai

pemangkin perpaduan

PEMBOLEH DAYA PERPADUAN

Selain teras perpaduan serta strategi yang digariskan di dalam dasar ini, terdapat

beberapa pemboleh daya perpaduan yang telah dikenal pasti turut menyumbang
kepada kemakmuran rakyat dan secara tidak langsung memberi kesan kepada
perpaduan.

01 02 03 04

PEMBOLEH PEMBOLEH PEMBOLEH PEMBOLEH
DAYA 1 DAYA 2 DAYA 3 DAYA 4

Meningkatkan Memperkasakan Mengukuhkan Merapatkan
peluang ekonomi kumpulan jaringan jurang
minoriti dan
yang saksama perlindungan pembangunan dan
rentan ekonomi sosial serta kebolehcapaian
antara negeri dan
memperkasakan wilayah
inovasi sosail bagi

manfaat rakyat

Agenda Kumpulan B40, Perlindungan dan Prinsip ekonomi
pembangunan rentan ekonomi, jeringan sosial teragih,
masyarakat orang
yang ada asli, bumiputera yang lebih kukuh pembangunna
diteruskan dengan harus disediakan infrastruktur yang
memberi tumpuan Sabah dan agar kumpulan
kepada golongan Sarawak, orang lebih luas dan
yang terpinggir, (OKU), belia, yang mudah meningkatkan
wilayah terpencil wanita, kanak- terkesan mampu
serta negeri yang kanak dan warga berdiri sendiri akses serta
ketinggalan dari emas tidak tercicir dalam keadaan kebolehcapaian
daripada arus sukar, spertimana
aspek pembangunan yang telah berlaku fizikla dan
pembangunan semasa penularan komunikasi digital
wabak COVID-19

KESIMPULAN

Dasar Perpaduan Negara menggariskan teras perpaduan yang perlu difahami dan

diamalkan.Menerusi dasar ini,semua pihak perlu memberi kerjasama bagi memastikan
strategi yang disusun dapat dilaksanakan dengan jayanya untuk mencapai matlamat iaitu
untuk memupuk,mengukuh dan memelihara perpaduan negara.Sebagai sebuuah negara
yang memiliki keunikan,perpaduan ialah agenda utama agar kelangsungan
pembangunan negara terjamin.Perpaduan bukan sesuatu yang statik dan boleh dicapai
secara mutlak tetapi perlu dipupuk,dipelihara dan diperkukuh secara
berterusan.Perpaduan memerlukan komitmen penuh oleh semua pihak,iaitu agensi
kerajaan,swasta,masyarakat sivil dan rakyat keseluruhannya.Penekanan dan pendekatan
yang diambil dalam pelaksanaan dasar ini selaras dengan dasar dan aspirasi kerajaan bagi
membina sebuah negara yang maju,aman,makmur,berintergriti dan bersatu padu serta
diiktiraf di peringkat global.

Kesepaduan dalam usaha kita untuk menjadi sebuah negara bangsa, pelbagai

strategi, pendekatan dan dasar telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk menjadikan
negara ini bukan sahaja makmur dan maju dalam semua bidang tetapi juga
mempunyai hubungan etnik yang harmoni dan bersatu padu serta mencapai
intergrasi nasional di bawah sistem persekutuan. Malaysia yang kita impikan
ialah sebuah negara yang menyaksikan rakyat berbilang kaum, budaya dan agama
hidup dengan aman, sementara hubungan kerajaan negeri dan kerajaan
persekutuan berada dalam keadaan harmoni sesuai dengan tuntutan
perlembagaan. Kesepaduan kaum nasional merupakan kestabilan sosiopolitik di
negara ini dapat menjamin kemajuan dan keuntuhan bangsa.Cadangan saya,kita
perlulah mengekalkan gaya sosial yang baik agar dapat mencapai kesepaduan
masyarakat yang diimpikan.

Penyatupaduan ialah sifat rangkaian keramat tiga konsep yang di ketengahkan

ini,iaitu perpaduan, kesepaduan dan penyatupaduan yang tetap merupakan
heuristic device yang boleh diaplikasikan kearah memahami sebarang
masyarakat plural/majmuk atau yang sekelompok dengannya. Sebagai
kesimpulan, ingin ditekankan bahawa dalam usaha mengupas dan merungkai
pelbagai masalah global dan lokal, apa yang kita perlukan adalah beberapa
(heuristic device) yang boleh membantu dalam menyelesaikan masalah dalam
penyatupaduan kaum. Contohnya dalam mengkaji sistem hierarki politik
Malaysia,heuristic device yang dikenali sebagai “model dwi-realiti sosial” telah
kerap kali diaplikasikan. Terkini ialah heuristic device untuk memahami dan

menghayati sejarah Malaysia yang diberi nama “Sejarah Untuk Semua”.
Cadangan saya, apabila berdepan dengan cabaran sosial, tugas utama kita sebagai
rakyat ialah mengenal pasti cara yang sesuai untuk memulakan usaha diagnostik
ke arah penyelesaian masalah.

Penekanan dan pendekatkan yang diambil dalam pelaksanaan dasar ini selaras

dengan dasar dan aspirasi Kerajaan bagi membina sebuah negara yang maju,
aman, makmur, berintegriti dan bersatu padu serta diiktiraf di peringkat
global.

SUMBER RUJUKAN

 https://www.academia.edu/5828754/Perpaduan_Kesepaduan_dan_Penyatupadu
an_Satu_Negara_Satu_Kata_Akar_Tiga_Konsep_Keramat

 https://ms.wikipedia.org/wiki/Perpaduan
 https://www.perpaduan.gov.my/images/document/penerbitan/Dasar_Perpaduan_

Negara-1.pdf

 https://www.slideshare.net/alfaupsi/hubungan-etnik-konsep-perpaduan-integrasi-
hub-etnik

 https://www.slideshare.net/arieshaks/memahami-konsep-kesepaduan-sosial-di-
malaysia

 https://www.jpnin.gov.my/sites/default/files/Seminar IPNas_Prof. Dr Mansor dan
PM Dr. Mohd Sobhi.pdf

 https://www.journals.mindamas.com/index.php/sosiohumanika/article/viewFile/
442/440

 https://www.astroawani.com/berita-malaysia/kedaulatan-undangundang-
medium-menyatupadukan-masyarakat-249745

 https://www.bharian.com.my/rencana/surat-
pembaca/2018/09/469640/memupuk-semangat-perpaduan-dan-patriosme

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 17dtk21f1086, 2022-04-16 20:58:12

KONSEP PERPADUAN,KESEPADUAN DAN PENYATUPADUAN

Penghayatan Etika dan Peradaban
(MPU21032)
Group 4
Keywords: Perpaduan
MPU21032 PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN

TAJUK TUGASAN

KONSEP PERPADUAN,KESEPADUAN DAN
PENYATUPADUAN

NAMA PENSYARAH
PN. NOORWATI BINTI MOHD. DAWAM

~KUMPULAN 6~

NAMA NO.MATRIK
1)MUHAMMAD NAZMI BIN MOHD NAZLI(17DTK21F1076)
2) MUHAMMAD IZZUL FITRI BIN MOHAMAD FUDZI(17DTK21F1086)
3) IMRAN SYAHIR BIN MUHAMAD (17DTK21F1078)
4) NABIL AIMAN BIN CHE KADIR(17DTK21F1090)


PENGHARGAAN

Syukur Alhamdulillah dan setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat
ilahi kerana dengan izin kurnianya dapat kumpulan kami menyempurnakantugasan bagi kod subjek Etika Dan Peradaban (MPU 21032 ) ini dengan
jayanya.
Dengan kesempatan yang ada ini, kami amat berbesar hati untuk
menghadiahkan jutaan terima kasih kepada En.Nahrawi bin Kassim , selaku
Pensyarah Etika Dan Peradaban kerana telah meletakkan sepenuh
kepercayaan beliau kepada kumpulan kami untuk melunaskan tugasan yang
diberikan.
Selain itu, kami turut berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan
kerana telah banyak menghulurkan bantuan dan kerjasama bagimerealisasikan usaha menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya.
Ucapan ini juga ditujukan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam
menjayakan tugasan ini sama ada secara langsung atau tidak langsung .
Segala bantuan yang telah mereka hulurkan amatlah kami hargai kerana
tanpa bantuan dan sokongan mereka semua tugasan ini mungkin tidak
dapat dilaksanakan dengan baik.
Sekian, terima kasih.

PENGENALAN

Perpaduan masyarakat berbilang bangsa,agama dan budaya. ialah kunci
kedamaian, kemakmuran, kestabilan dan kelangsungan pembangunan negara.Tanpa perpaduan, negara tidak akan mencapai kestabilan yang mutlak,kemajuan
dan keamanan yang berterusan.

Nikmat yang negara kita peroleh kini ialah bukti yang jelas bahawa formula
perpaduan dalam aspek pembangunan dan kemajuan negara berada pada landasan
yang betul. Kita mempunyai tahap kerjasama dan toleransi yang amat tinggi
dalam kalangan bangsa dan kaum dan dari segi agama di Malaysia.

Perpaduan rakyat Malaysia semakin terserlah di saat kita bersama-sama
bersatu untuk memerangi penularan dan memutuskan rangkaian wabak COVID-19. Kesepakatan yang ditunjukkan oleh rakyat sebagai jentera perpaduan pada
saat krisis ini berlaku mencerminkan kematangan rakyat memahami makna
perpaduan dan kesepaduan sosial antara kaum.

Semangat perpaduan yang ditunjukkan oleh seluruh jentera rakyat ini juga
telah membuatkan Kementerian Perpaduan Negara terus komited untuk
menghasilkan Dasar Perpaduan Negara, walaupun dalam keadaan negara
memberikan tumpuan sepenuhnya dalam usaha mengawal penyebaran wabakCOVID-19. Inilah usaha pertama membangunkan dasar khusus bagi perpaduan
oleh kerajaan.

Jika selama ini, elemen perpaduan diterapkan secara berasingan dalam dasar -
dasar kerajaan yang lain, sudah sampai masanya perpaduan juga mempunyai
dasarnya sendiri. Perpaduan dalam Kepelbagaian bukan sekadar mantera yang
diucapkan tanpa makna. Konsep perpaduan ini perlu difahami, dihayati dan
disemat dalam hati.

“perpaduan sebagai amalan hidup kita yang berterusan. Semarakkan perpaduan.
Raikan perbezaan.” - senator DATO’ SRI TI LIAN KER –

Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan pencetus kepada beberapa usaha serta
komitmen Kerajaan dalam menangani isu perpaduan sehingga Rukun Negaradiisytiharkan pada 31 Ogos 1970.Langkah yang telah diambil berupa tindakan
segera yang bertujuan untuk mengekalkan kestabilan politik, keselamatan dan
keharmonian negara

Tumpuan awal telah diberikan kepada usaha merapatkan jurang ekonomi yang
wujud antara etnik melalui pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan secara
langsung DEB telah menjadi kerangka untuk memperkukuh perpaduan di
Malaysia. Bermula dengan Rancangan Malaysia Kedua (RMKe-2) hinggalah
Rancangan Malaysia seterusnya, Kerajaan telah menerapkan elemen,pengukuhan dan kesepaduan sosial dalam setiap dasar yang diperkenalkannya.

Sebelum ini, Kerajaan telah berusaha untuk mewujudkan kesepaduan sosial
melalui dasar-dasar negara yang berbeza antaranya termasuklah Dasar
Pendidikan Kebangsaan, Dasar Sosial Negara, Dasar Kebudayaan Kebangsaan.
Dasar Keselamatan Negara, Dasar Komuniti Negara. Dasar-dasar ini telah
memberikan impak positif untuk mewujudkan keamanan dan kemakmuran,
namun jurang keyakinan antara etnik masih ada.

Menerusi penggubalan Dasar Perpaduan Negara, dasar ini berperanan sebagai
dasar payung bagi semua usaha dan komitmen Kerajaan dalam mengukuhkan
perpaduan dan integrasi nasional. Kini, wujud pelbagai cabaran baharu yang
memberi kesan kepada perpaduan rakyat Malaysia, khususnya dalam kalangan
etnik dan penganut agama yang berbeza.

Melalul Dasar Perpaduan Negara, Isu dan cabaran yang telah dikenal pasti akan
dikaji dan diperhalus dari pelbagai aspek bagi mencari formula penyelesaian
terbaik. Dasar ini menetapkan hala tuju bagi memupuk, mengukuh serta
memelihara perpaduan melalui strategi-strategi khusus agar perpaduan menjadi
budaya dan amalan hidup yang diperakul, dihargai dan diimpikan oleh setiap
warga MalaysiaOBJEKTIF TUGASAN

Objektif efolio ini adalah menubuhkan rasa kecintaan dalam kalangan individu
dan masyarakat terhadap komuniti.Selain itu,untuk menitikberatkan perpaduan
supaya masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang harmoni.Tujuan efolio ini
ditubuhkan juga adalah untuk membentuk keperibadian dan memahami konsep
kerjasama serta tolong-menolong antara satu sama lain.

KONSEP PERPADUAN, KESEPADUAN, DAN
PENYATUPADUAN

Negara bekas tanah jajahan, seperti Malaysia dan Indonesia, senantiasaberdepan
dengan cabaran unity in diversity yang tertampil dalam fenomena sosial yang kita
kenal sebagai kepelbagaian. Fenomena ini menonjolkan perbedaan, kelainan,
malah sering diungkapkan sebagai keunikan. Sebenarnya, kedua negara ini tiada
pilihan. Keadaankemajmukan ini bukan yang diinginkan tetapi dipaksakan dan
adalahakibat langsung daripada pembentukan plural society dalam era
penjajahan. Maka Indonesia terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika dan
Malaysia dengan Malaysia Truly Asia.

Unity in diversity sekali gus kepelbagaian membawa penjelmaan tiga wajah satu
wajah positif, satu konflik dan satu wajah idaman.

Penyuaraan psychic yang bersifat merindui dan mengidamkan unity in uniformity
ini berterusan?

Kerana ianya adalah merupakan suatu pernyataan emosi dan psikologikal yang
mengartikulasikan suatu harapan yang sangat besar dan sangat diidamkan.
Sesiapa yang mengucapkannya tahu bahawa idealisme unity in uniformity adalah
satu angan-angan, tetapi mempunyai nilai politikyang tinggi dan berkesan untuk
memobilisasi sokongan padu daripada anggota masyarakat untuk sesuatu agenda
atau kepentingan, sama adab ersifat suku kaum, negara, rantau, mahu pun dalam
hubungan Timur-Barat

WAJAH • Kepelbagaian yang
POSITIF dimegahkan, dirayakan
(celebrating diversity) dan
WAJAH dikomersialkan
NEGATIF
• Berpunca daripada perbedaan
WAJAH yang ada dalam berbagai
IDAMAN bentuk dalammasyarakat.
Setiap bentuk itu mempunyai
potensi menimbulkan konflik,
pertelingkahan, bertikam lidah
dan fitnah memfitnah yang
dibakar pulaoleh khabar angin

• Kepelbagaian ini adalah rasa
rindudan kepingin akan suatu
bentuk perpaduan yang paling
ideal, iaitu unity in uniformity
atau perpaduan dalam kesatuan

APA ITU PERPADUAN ?

Kesatuan. Ia merupakan matlamat akhir yang diidamkan dalam sebuah negara
yang berbilang etnik terutama di Malaysia.

APA ITU KESEPADUAN ?

Keadaan bersepadu, menjadi kesatuan yang utuh. Keadaan aman, stabil,
makmur dan sejahtera yang dicapai tetapi masih diakui masih terdapat
perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat.

APA ITU PENYATUPADUAN ?

Proses menyatupadukan. Usaha berterusan pada peringkat semua lapisan
masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial berwahanakan tapak integrasi
berprinsipkan tawar-menawar perundingan dan mediasi.

BAGAIMANA MENJADIKAN MALAYSIA KE ARAH
PERPADUAN ?

SEJARAH MEMBINA 13 MEI 1969
MENCARI KESATUAN KESATUAN
KESATUAN BERTERUSAN
PECAH
BERDERAI

INDEKS PERPADUAN 1971 ISTILAH
PERPADUAN DALAM PERPADUAN
NASIONAL DIPERKENAL
KEPELBAGAIAN
2018 DAN
DIGUNAKAN

DASAR PERPADUAN NEGARA MALAYSIA
MENYUSUR JEJAK PERPADUAN

PERISTIWA 13 MEI

1969 Konflik perkauman menjadi pencetus kepada usaha
kerajaan untuk menangani isu perpaduan.

RUKUN NEGARA

1970 Disytiharkan pada 31 Ogos 1970 sebagai falsafah negara
dalam mencapai perpaduan.

DASAR EKONOMI BARU

1971 Menjadi kerangka untuk memperkukuhkan perpaduan
menurusi penyusunan semula masyarakat.

DASAR SOSIAL NEGARA

2003 Bermatlamat untuk mewujudkan masyarakat yang maju
dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi.

DASAR KESELAMATAN NEGARA

2017 Mempertahankan nilai-nilai teras negara bagi
memastikan Malaysia kekal selamat dan berdaulat.

DASAR KOMUNIT NEGARA

2019 Mewujudkan komuniti dan generasi mampan melalui
pembangunan komuniti secara inklusif.

DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN

2019 Mewujudkan kebudayaan kebangsaan.

DASAR PERPADUAN NEGARA

2021 Dasar payung yang menetapkan hala tuju kerajaan
dalam mengukuhkan perpaduan negara dan integrasi
nasional.2020 2025

sasaran sasaran
0.567 0.7

2021
sasaran 0.6

Nilai dan Unjuran Indeks Perpaduan Nasional (IPNas)
Sumber: IPNas 2018

Nilai IPNas 2020 ialah 0.567. Nilai indeks ini tinggi berdasarkan skala antara 0
sehingga 1 yang dinyatakan oleh Cohen (1988) sebagai petunjuk yang sesuai bagi
kajian sains tingkah laku manusia.

Hasil kajian ini menunjukkan bahawa tahap perpaduan di Malaysia kuat dan
kukuh walaupun deficit sosial masih wujud. Usaha penyatupaduan perlu
dilaksanakan secara berterusan dengan memerikan focus kepada isu-isu tertentu
dari semasa ke semasa.

Nilai IPNas 2020 akan dijadikan sebagai asas atau penanda kepada pengukuran
tahap perpaduan masyarakat bagi tahun-tahun berikutnya. IPNas kini dalam
proses penambahbaikan dengan mengemas kini semula set instumen soal selidik
dan konstruk analitikal agar pengukuran tahap perpaduan di Malaysia dapat
dilaksanakan dengan lebih baik dan tepat.

DEFISIT SOSIAL

Secara umumnya, terdapat terdapat isu dan cabaran yang sering berlegar dalam

masyarakat tetapi dikaitkan sebagai masalah perpaduan dalam konteks yang
kurang tepat. Melalui beberapa sesi konsultasi yang menyeluruh, pelbagai isu dan
cabaran telah dibangkitkan oleh rakyat Malaysia yang dapat dikateorikan kepada
10 perkara di bawah defisit sosial iaitu :

1) ETNISITI
Kepelbagaian dan kerencaman etnisiti.
Kepelbagaian etnisiti sering kali dianggap sebagai batasan utama yang
menggugat perpaduan. Realitinya, perpaduan ialah perkara yang perlu
diurus dan dipertingkatkan melalui pelbagai mekanisme.

2) AGAMA
Kurang kefahaman dan sensetiviti antara penganut pelbagai agama.
Perbezaan pegangan agama ternyata disalah faham sebagai sempadan yang
menghalang perpaduan dalam masyarakat kerana dilihat dalam konteks
yang kurang tepat dan kurangnya sensetiviti serta kefahaman berkenaan
dengan agama yang berbeza.

3) KELAS SOSIAL
Jurang kelas sosial berdasarkan etnik, keturunan, pekerjaan dan ekonomi.
Tidak dinafikan bahawa system sosial masyarakat mempunyai hierarki
kelas sosial yang disebabkan oleh struktur etnik, keturunan, pekerjaan,
jawatan mahupun ekonomi. Perkara ini seharusnya tidak menjadi
penghalang kepada perpaduan kerana setiap kelas sosial masyarakat saling
melengkapi dari segi peranan dan tanggungjawab.

4) PENDIDIKAN
Ketidakseragaman aliran, kandungan dan penyampaian sistem Pendidikan.
Kewujudan institusi sekolah pelbagai aliran di negara ini (seperti sekolah
vernekular, sekolah agama dan sekolah antarabagsa) sering kali difahami
sebagai kekangan kepada usaha pemupukan perpaduan kepada rakyat
kerana dilihat konteks pemisahan berasakan etnik.

5) BAHASA
Kurang penguasaan bahasa kebangsaan.
Bahasa melayu telah termaktub sebagai Bahasa kebangsaan dalam
Perlembagaan Persekutuan dengan tujuan menjadi alat interaksi dan
komunikasi kepada rakyat berbilang kaum dalam negara ini.

6) JURANG GENERASI
Jurang nilai, ideologi, semangat jati diri dan budaya antara generasi yang
kian melebar.
Masyarakat Malaysia kini mempunyai pelbagai lapisan generasi yang
berstruktur dalam konteks usia, pendidikan, pekerjaan, ideologi, dan
budaya yang menyebabkan berlakunya pertembungan dari segi nilai,
budaya, semangat jati diri dan tahap tolenrasi.

7) GENDER
Jurang gender dalam pelaksanaan mobilisasi agenda perpaduan.
Walaupun isu gender sering kali diungkapkan sebagai perbezaan
kesaksamaan hak antara lelaki dengan Wanita, dalam konteks perpaduan
persoalan gender sepatutnya dilihat dalam skop peranan dan kapasiti lelaki
dan wanita untuk menjayakan agenda perpaduan pada peringkat individu,
keluarga dan komuniti.

8) POLITIK PEDERALISME
Politik federalism yang perlu ditadbir dalam konteks hak, peranan dan
tanggungjawab masing-masing.
Pentadbiran dan sistem tadbir urus pada peringkat Persekutuan dan negeri
perlu dilihat dari aspek sempadan politik, ekonomi dan sosial kerana
terdapat perkara yang telah dipersetujui sebagai urusan peringkat negeri
(sepert agama dan tanah).

9) RUANG BANDAR-DESA
Jurang pembangunan infrastruktur dan kesedaran berhubung dengan
peranan ruang bandar-desa.
Ruang bandar dan desa sering dibezakan melalui kekangan fizikal dan
infrastruktur yang telah mencorakkan ciri sosial masyarakat dan aktiviti
ekonomi.

10) MEDIA
Penyalahguanaan dan pengawalan informasi.
Hebahan maklumat yang amat pantas merupakan cabaran utama yang
dihadapi oleh semua negara. Penyalahgunaan media massa dan digital oleh
pihak yang tidak bertanggungjawab pula boleh menggugat kestabilan
perpaduan.

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah undnag-undang tertinggi negara dan

telah menjadi asas kepada pembentukan negara ini serta identiti Malaysia.
Sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan perlu dihayati dan difahami
oleh semua rakyat kerana melibatkan tolak ansur, kompromi, dan pengorbanan
semua pihak serta berlandaskan proses persetujuan timbal balik atau
perkongsian kuasa antara pelbagai etnik.

5 perkara asas (grundnom) yan telah dipersetujui iaitu:

 Perkara 3(1): Islam ialah agama bagi Persekutuan, tetapi agama-agama

lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian
Persekutuan.

 Perkara 152(1): Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dan Bahasa

rasmi, namun Bahasa Ibunda kaum lain boleh diajar dan digunakan.

 Perkara 153: Kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri Sabah

dan Sarawak diiktiraf, namun kepentingan kaum lain juga dilindungi.

 Perkara 181: Kedaulatan Raja-Raja Melayu dijunjung.

 Bahagian III: Hak kewarganegaraan diberikan kepada mereka yang

mempunyai kelayakan di bawah Perlembagaan Persekutuan.

DASAR PERPADUAN NEGARA

TERAS 01 TERAS 02 TERAS 03

PATRIOTISME DAN IDENTITI NASIONAL EKOSISTEM
DEMOKRASI PERPADUAN

STRATEGI : STRATEGI : STRATEGI :

1. Meningkatkan literasi 1. Mengukuhkan peranan 1. Memanapkan
pemahaman dan Bahasa sebagai medium keberkesanan komunikasi

penghayatan Perlembagaan integrasi perpaduan bagi meningkatkan
Persektutuan dan Rukun kesedaran sosial dalam
2. Mengukuhkan
Negara sebagai asas amalan kefahaman agama, budaya masyarakat
hidup dan adat resam pelbagai
2. Mengekalkan, membina
2. Meningkatkan etnik dan mengukuhkan tapak
pemahaman dan 3. Membentuk masyarakat
penghayatan sejarah integrasi perpaduan
berkeperibadian tinggi,
Malaysia berintegriti dan berakhlak 3. Memperkasakan jentera
3. Memperkukuh integrasi perpaduan melalui
mulia kerjasama strategik
nasional
4. Memantapkan dan
memperkasakan institusi
keluarga dan kemuniti

5. Meningkatkan
penguatkuasaan undang-
undang serta keberkesanan
mekanisme pemantauan

6. Memperkukuhkan
peranan pemimpim sebagai

pemangkin perpaduan

PEMBOLEH DAYA PERPADUAN

Selain teras perpaduan serta strategi yang digariskan di dalam dasar ini, terdapat

beberapa pemboleh daya perpaduan yang telah dikenal pasti turut menyumbang
kepada kemakmuran rakyat dan secara tidak langsung memberi kesan kepada
perpaduan.

01 02 03 04

PEMBOLEH PEMBOLEH PEMBOLEH PEMBOLEH
DAYA 1 DAYA 2 DAYA 3 DAYA 4

Meningkatkan Memperkasakan Mengukuhkan Merapatkan
peluang ekonomi kumpulan jaringan jurang
minoriti dan
yang saksama perlindungan pembangunan dan
rentan ekonomi sosial serta kebolehcapaian
antara negeri dan
memperkasakan wilayah
inovasi sosail bagi

manfaat rakyat

Agenda Kumpulan B40, Perlindungan dan Prinsip ekonomi
pembangunan rentan ekonomi, jeringan sosial teragih,
masyarakat orang
yang ada asli, bumiputera yang lebih kukuh pembangunna
diteruskan dengan harus disediakan infrastruktur yang
memberi tumpuan Sabah dan agar kumpulan
kepada golongan Sarawak, orang lebih luas dan
yang terpinggir, (OKU), belia, yang mudah meningkatkan
wilayah terpencil wanita, kanak- terkesan mampu
serta negeri yang kanak dan warga berdiri sendiri akses serta
ketinggalan dari emas tidak tercicir dalam keadaan kebolehcapaian
daripada arus sukar, spertimana
aspek pembangunan yang telah berlaku fizikla dan
pembangunan semasa penularan komunikasi digital
wabak COVID-19

KESIMPULAN

Dasar Perpaduan Negara menggariskan teras perpaduan yang perlu difahami dan

diamalkan.Menerusi dasar ini,semua pihak perlu memberi kerjasama bagi memastikan
strategi yang disusun dapat dilaksanakan dengan jayanya untuk mencapai matlamat iaitu
untuk memupuk,mengukuh dan memelihara perpaduan negara.Sebagai sebuuah negara
yang memiliki keunikan,perpaduan ialah agenda utama agar kelangsungan
pembangunan negara terjamin.Perpaduan bukan sesuatu yang statik dan boleh dicapai
secara mutlak tetapi perlu dipupuk,dipelihara dan diperkukuh secara
berterusan.Perpaduan memerlukan komitmen penuh oleh semua pihak,iaitu agensi
kerajaan,swasta,masyarakat sivil dan rakyat keseluruhannya.Penekanan dan pendekatan
yang diambil dalam pelaksanaan dasar ini selaras dengan dasar dan aspirasi kerajaan bagi
membina sebuah negara yang maju,aman,makmur,berintergriti dan bersatu padu serta
diiktiraf di peringkat global.

Kesepaduan dalam usaha kita untuk menjadi sebuah negara bangsa, pelbagai

strategi, pendekatan dan dasar telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk menjadikan
negara ini bukan sahaja makmur dan maju dalam semua bidang tetapi juga
mempunyai hubungan etnik yang harmoni dan bersatu padu serta mencapai
intergrasi nasional di bawah sistem persekutuan. Malaysia yang kita impikan
ialah sebuah negara yang menyaksikan rakyat berbilang kaum, budaya dan agama
hidup dengan aman, sementara hubungan kerajaan negeri dan kerajaan
persekutuan berada dalam keadaan harmoni sesuai dengan tuntutan
perlembagaan. Kesepaduan kaum nasional merupakan kestabilan sosiopolitik di
negara ini dapat menjamin kemajuan dan keuntuhan bangsa.Cadangan saya,kita
perlulah mengekalkan gaya sosial yang baik agar dapat mencapai kesepaduan
masyarakat yang diimpikan.

Penyatupaduan ialah sifat rangkaian keramat tiga konsep yang di ketengahkan

ini,iaitu perpaduan, kesepaduan dan penyatupaduan yang tetap merupakan
heuristic device yang boleh diaplikasikan kearah memahami sebarang
masyarakat plural/majmuk atau yang sekelompok dengannya. Sebagai
kesimpulan, ingin ditekankan bahawa dalam usaha mengupas dan merungkai
pelbagai masalah global dan lokal, apa yang kita perlukan adalah beberapa
(heuristic device) yang boleh membantu dalam menyelesaikan masalah dalam
penyatupaduan kaum. Contohnya dalam mengkaji sistem hierarki politik
Malaysia,heuristic device yang dikenali sebagai “model dwi-realiti sosial” telah
kerap kali diaplikasikan. Terkini ialah heuristic device untuk memahami dan

menghayati sejarah Malaysia yang diberi nama “Sejarah Untuk Semua”.
Cadangan saya, apabila berdepan dengan cabaran sosial, tugas utama kita sebagai
rakyat ialah mengenal pasti cara yang sesuai untuk memulakan usaha diagnostik
ke arah penyelesaian masalah.

Penekanan dan pendekatkan yang diambil dalam pelaksanaan dasar ini selaras

dengan dasar dan aspirasi Kerajaan bagi membina sebuah negara yang maju,
aman, makmur, berintegriti dan bersatu padu serta diiktiraf di peringkat
global.

SUMBER RUJUKAN

 https://www.academia.edu/5828754/Perpaduan_Kesepaduan_dan_Penyatupadu
an_Satu_Negara_Satu_Kata_Akar_Tiga_Konsep_Keramat

 https://ms.wikipedia.org/wiki/Perpaduan
 https://www.perpaduan.gov.my/images/document/penerbitan/Dasar_Perpaduan_

Negara-1.pdf

 https://www.slideshare.net/alfaupsi/hubungan-etnik-konsep-perpaduan-integrasi-
hub-etnik

 https://www.slideshare.net/arieshaks/memahami-konsep-kesepaduan-sosial-di-
malaysia

 https://www.jpnin.gov.my/sites/default/files/Seminar IPNas_Prof. Dr Mansor dan
PM Dr. Mohd Sobhi.pdf

 https://www.journals.mindamas.com/index.php/sosiohumanika/article/viewFile/
442/440

 https://www.astroawani.com/berita-malaysia/kedaulatan-undangundang-
medium-menyatupadukan-masyarakat-249745

 https://www.bharian.com.my/rencana/surat-
pembaca/2018/09/469640/memupuk-semangat-perpaduan-dan-patriosme

Keywords: KESEPADUAN

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA

1 PENHARGAAN
2 PENGENALAN
3 KONSEP PERPADUAN,KESEPADUAN DAN

PENYATUPADUAN
4 DASAR PERPADUAN NEGARA MALAYSIA MENYUSUR

JEJAK PERPADUAN
5 DEFISIT SOSIAL
6 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
7 DASAR PERPADUAN NEGARA
8 PEMBOLEH DAYA PERPADUAN
9 KESIMPULAN
10 RUJUKAN

PENGHARGAAN

Syukur Alhamdulillah dan setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat
ilahi kerana dengan izin kurnianya dapat kumpulan kami menyempurnakan
tugasan bagi kod subjek Etika Dan Peradaban (MPU 21032 ) ini dengan
jayanya.
Dengan kesempatan yang ada ini, kami amat berbesar hati untuk
menghadiahkan jutaan terima kasih kepada Pn Noorwati Binti Mohd. Dawam , selaku
Pensyarah Etika Dan Peradaban kerana telah meletakkan sepenuh
kepercayaan beliau kepada kumpulan kami untuk melunaskan tugasan yang
diberikan.
Selain itu, kami turut berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan
kerana telah banyak menghulurkan bantuan dan kerjasama bagi
merealisasikan usaha menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya.
Ucapan ini juga ditujukan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam
menjayakan tugasan ini sama ada secara langsung atau tidak langsung .
Segala bantuan yang telah mereka hulurkan amatlah kami hargai kerana
tanpa bantuan dan sokongan mereka semua tugasan ini mungkin tidak
dapat dilaksanakan dengan baik.
Sekian, terima kasih.

PENGENALAN

Perpaduan masyarakat berbilang bangsa,agama dan budaya. ialah kunci
kedamaian, kemakmuran, kestabilan dan kelangsungan pembangunan negara.
Tanpa perpaduan, negara tidak akan mencapai kestabilan yang mutlak,kemajuan
dan keamanan yang berterusan.

Nikmat yang negara kita peroleh kini ialah bukti yang jelas bahawa formula
perpaduan dalam aspek pembangunan dan kemajuan negara berada pada landasan
yang betul. Kita mempunyai tahap kerjasama dan toleransi yang amat tinggi
dalam kalangan bangsa dan kaum dan dari segi agama di Malaysia.

Perpaduan rakyat Malaysia semakin terserlah di saat kita bersama-sama bersatu
untuk memerangi penularan dan memutuskan rangkaian wabak COVID19.
Kesepakatan yang ditunjukkan oleh rakyat sebagai jentera perpaduan pada saat
krisis ini berlaku mencerminkan kematangan rakyat memahami makna perpaduan
dan kesepaduan sosial antara kaum.

Semangat perpaduan yang ditunjukkan oleh seluruh jentera rakyat ini juga telah
membuatkan Kementerian Perpaduan Negara terus komited untuk menghasilkan
Dasar Perpaduan Negara, walaupun dalam keadaan negara memberikan tumpuan
sepenuhnya dalam usaha mengawal penyebaran wabak COVID-19. Inilah usaha
pertama membangunkan dasar khusus bagi perpaduan oleh kerajaan.

Jika selama ini, elemen perpaduan diterapkan secara berasingan dalam dasar
dasar kerajaan yang lain, sudah sampai masanya perpaduan juga mempunyai
dasarnya sendiri. Perpaduan dalam Kepelbagaian bukan sekadar mantera yang
diucapkan tanpa makna. Konsep perpaduan ini perlu difahami, dihayati dan
disemat dalam hati.

“perpaduan sebagai amalan hidup kita yang berterusan. Semarakkan perpaduan.
Raikan perbezaan.” - senator DATO’ SRI TI LIAN KER –

Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan pencetus kepada beberapa usaha serta
komitmen Kerajaan dalam menangani isu perpaduan sehingga Rukun Negara
diisytiharkan pada 31 Ogos 1970.Langkah yang telah diambil berupa tindakan
segera yang bertujuan untuk mengekalkan kestabilan politik, keselamatan dan
keharmonian negara

Tumpuan awal telah diberikan kepada usaha merapatkan jurang ekonomi yang
wujud antara etnik melalui pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan secara
langsung DEB telah menjadi kerangka untuk memperkukuh perpaduan di
Malaysia. Bermula dengan Rancangan Malaysia Kedua (RMKe-2) hinggalah
Rancangan Malaysia seterusnya, Kerajaan telah menerapkan elemen,
pengukuhan dan kesepaduan sosial dalam setiap dasar yang diperkenalkannya.

Sebelum ini, Kerajaan telah berusaha untuk mewujudkan kesepaduan sosial
melalui dasar-dasar negara yang berbeza antaranya termasuklah Dasar
Pendidikan Kebangsaan, Dasar Sosial Negara, Dasar Kebudayaan Kebangsaan.
Dasar Keselamatan Negara, Dasar Komuniti Negara. Dasar-dasar ini telah
memberikan impak positif untuk mewujudkan keamanan dan kemakmuran,
namun jurang keyakinan antara etnik masih ada.

Menerusi penggubalan Dasar Perpaduan Negara, dasar ini berperanan sebagai
dasar payung bagi semua usaha dan komitmen Kerajaan dalam mengukuhkan
perpaduan dan integrasi nasional. Kini, wujud pelbagai cabaran baharu yang
memberi kesan kepada perpaduan rakyat Malaysia, khususnya dalam kalangan
etnik dan penganut agama yang berbeza.

Melalul Dasar Perpaduan Negara, Isu dan cabaran yang telah dikenal pasti akan
dikaji dan diperhalus dari pelbagai aspek bagi mencari formula penyelesaian
terbaik. Dasar ini menetapkan hala tuju bagi memupuk, mengukuh serta
memelihara perpaduan melalui strategi-strategi khusus agar perpaduan menjadi
budaya dan amalan hidup yang diperakul, dihargai dan diimpikan oleh setiap
warga MalaysiaKONSEP PERPADUAN, KESEPADUAN, DAN
PENYATUPADUAN

Negara bekas tanah jajahan, seperti Malaysia dan Indonesia, senantiasaberdepan

dengan cabaran unity in diversityyang tertampil dalam fenomena sosial yang kita

kenal sebagai kepelbagaian. Fenomena ini menonjolkan perbedaan, kelainan,

malah sering diungkapkan sebagai keunikan. Sebenarnya, kedua negara ini tiada

pilihan. Keadaankemajmukan ini bukan yang diinginkan tetapi dipaksakan dan

adalahakibat langsung daripada pembentukan plural society dalam era

penjajahan. Maka Indonesia terkenal dengan Bhinneka Tungg al Ika dan

Malaysia dengan Malaysia Truly Asia.

Unity in diversity sekali gus kepelbagaian membawa penjelmaan tiga wajah satu
wajah positif, satu konflik dan satu wajah idaman.

Penyuaraan psychic yang bersifat merindui dan mengidamkan unity in uniformtiy
ini berterusan?

Kerana ianya adalah merupakan suatu pernyataan emosi dan psikologikal yang
mengartikulasikan suatu harapan yang sangat besar dan sangat diidamkan.
Sesiapa yang mengucapkannya tahu bahawa idealisme unity in uniformity adalah
satu angan-angan, tetapi mempunyai nilai politikyang tinggi dan berkesan untuk
memobilisasi sokongan padu daripada anggota masyarakat untuk sesuatu agenda
atau kepentingan, sama adab ersifat suku kaum, negara, rantau, mahu pun dalam
hubungan Timur-BaratAPA ITU PERPADUAN ?

Kesatuan. Ia merupakan matlamat akhir yang diidamkan dalam sebuah negara
yang berbilang etnik terutama di Malaysia.

APA ITU KESEPADUAN ?

Keadaan bersepadu, menjadi kesatuan yang utuh. Keadaan aman, stabil,
makmur dan sejahtera yang dicapai tetapi masih diakui masih terdapat
perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat.

APA ITU PENYATUPADUAN ?

Proses menyatupadukan. Usaha berterusan pada peringkat semua lapisan
masyarakat untuk menyelesai kan defisit sosial berwahanakan tapak integrasi
berprinsipkan tawar-menawar perundingan dan mediasi.

BAGAIMANA MENJADIKAN MALAYSIA KE ARAH
PERPADUAN ?

SEJARAH MEMBINA 13 MEI 1969
MENCARI KESATUAN KESATUAN
KESATUAN BERTERUSAN
PECAH
BERDERAI

INDEKS PERPADUAN 1971 ISTILAH
PERPADUAN DALAM PERPADUAN
NASIONAL DIPERKENAL
KEPELBAGAIAN
2018 DAN
DIGUNAKAN

DASAR PERPADUAN NEGARA MALAYSIA
MENYUSUR JEJAK PERPADUAN

1969 PERISTIWA 13 MEI
kerajaan untuk menangani isu perpaduan. Konflik
perkauman menjadi pencetus kepada usaha

1970 RUKUN NEGARA
Disytiharkan pada 31 Ogos 1970 sebagai falsafah negara
dalam mencapai perpaduan.

1971 DASAR EKONOMI BARU
Menjadi kerangka untuk memperkukuhkan perpaduan
menurusi penyusunan semula masyarakat.

2003 DASAR SOSIAL NEGARA
dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi. Bermatlamat
untuk mewujudkan masyarakat yang maju

2017 DASAR KESELAMATAN NEGARA
Mempertahankan nilai-nilai teras negara bagi memastikan
Malaysia kekal selamat dan berdaulat.

2019 DASAR KOMUNITI NEGARA
pembangunan komuniti secara inklusif. Mewujudkan
komuniti dan generasi mampan melalui

2019 DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
Mewujudkan kebudayaan kebangsaan.

2021 DASAR PERPADUAN NEGARA
Dasar payung yang menetapkan hala tuju kerajaan dalam
mengukuhkan perpaduan negara dan integrasi nasional.

2020 2025

sasaran sasaran
0.567 0.7

2021
sasaran 0.6

Nilai dan Unjuran Indeks Perpaduan Nasional (IPNas)
Sumber: IPNas 2018

Nilai IPNas 2020 ialah 0.567. Nilai indeks ini tinggi berdasarkan skala antara 0
sehingga 1 yang dinyatakan oleh Cohen (1988) sebagai petunjuk yang sesuai bagi
kajian sains tingkah laku manusia.

Hasil kajian ini menunjukkan bahawa tahap perpaduan di Malaysia kuat dan
kukuh w alaupun deficit sosial masih wujud. Usaha penyatupaduan perlu
dilaksanakan secara berterusan dengan memerikan focus kepada isu -isu tertentu
dari semasa ke semasa.

Nilai IPNas 2020 akan dijadikan sebagai asas atau penanda kepada pengukuran
tahap perpadua n masyarakat bagi tahun -tahun berikutnya. IPNas kini dalam
proses penambahbaikan dengan mengemas kini semula set instumen soal selidik
dan konstruk analitikal agar pengukuran tahap perpaduan di Malaysia dapat
dilaksanakan dengan lebih baik dan tepat.

DEFISIT SOSIAL

Secara umumnya, terdapat terdapat isu dan cabaran yang sering berlegar dalam

masyarakat tetapi dikaitkan sebagai masalah perpaduan dalam konteks yang
kurang tepat. Melalui beberapa sesi konsultasi yang menyeluruh, pelbagai isu dan
cabaran telah dibangkitkan oleh rakyat Malaysia yang dapat dikateorikan kepada
10 perkara di bawah defisit sosial iaitu :

1) ETNISITI
Kepelbagaian dan kerencaman etnisiti.
Kepelbagaian etnisiti sering kali dianggap sebagai batasan utama yang
menggugat pe rpaduan. Realitinya, perpaduan ialah perkara yang perlu
diurus dan dipertingkatkan melalui pelbagai mekanisme.

2) AGAMA
Kurang kefahaman dan sensetiviti antara penganut pelbagai agama.
Perbezaan pegangan agama ternyata disalah faham sebagai sempadan yang
menghalang perpaduan dalam masyarakat kerana dilihat dalam konteks
yang kurang tepat dan kurangnya sensetiviti serta kefahaman berkenaan
dengan agama yang berbeza.

3) KELAS SOSIAL
Jurang kelas sosial berdasarkan etnik, keturunan, pekerjaan dan ekonomi.
Tidak dinafikan bahawa system sosial masyarakat mempunyai hierarki
kelas sosial yang disebabkan oleh struktur etnik, keturunan, pekerjaan,
jawatan mahupun ekonomi. Perkara ini seharusnya tidak menjadi
penghalang kepada perpaduan kerana setiap kelas sosial masyarakat saling
melengkapi dari segi peranan dan tanggungjawab.

4) PENDIDIKAN
Ketidakseragaman aliran, kandungan dan penyampaian sistem Pendidikan.
Kewujudan institusi sekolah pelbagai aliran di negara ini (seperti sekolah
vernekular, sekolah agama dan sekolah antarabagsa) sering kali difahami
sebagai kekangan kepada usaha pemupukan perpaduan kepada rakyat
kerana dilihat konteks pemisahan berasakan etnik.

5) BAHASA
Kurang penguasaan bahasa kebangsaan.
Bahasa melayu telah termaktub sebagai Bahasa kebangsaan dalam
Perlembagaan Persekutuan dengan tujuan menjadi alat interaksi dan
komunikasi kepada rakyat berbilang kaum dalam negara ini.

6) JURANG GENERASI
Jurang nilai, ideologi, semangat jati diri dan budaya antara generasi yang
kian melebar.
Masyarakat Malaysia kini mempunyai pelbagai lapisan generasi yang
berstruktur dalam konteks usia, pendidikan, pekerjaan, ideologi, dan
budaya yang menyebabkan berlakunya pertembungan dari segi nilai,
budaya, semangat jati diri dan tahap tolenrasi.

7) GENDER
Jurang gender dalam pelaksanaan mobilisasi agenda perpaduan.
Walaupun isu gender sering kali diungkapkan sebagai perbezaan
kesaksamaan hak antara lelaki dengan Wanita, dalam konteks perpaduan
persoalan gender sepatutnya dilihat dalam skop peranan dan kapasiti lelaki
dan wanita untuk menjayakan agenda perpaduan pada peringkat individu,
keluarga dan komuniti.

8) POLITIK PEDERALISME
Politik federalism yang perlu ditadbir dalam konteks hak, peranan dan
tanggungjawab masing-masing.
Pentadbiran dan sistem tadbir urus pada peringkat Persekutuan dan negeri
perlu dilihat dari aspek sempadan politik, ekonomi dan sosial kerana
terdapat perkara yang telah dipersetujui sebagai urusan peringkat negeri
(sepert agama dan tanah).

9) RUANG BANDAR-DESA
Jurang pemba ngunan infrastruktur dan kesedaran berhubung dengan
peranan ruang bandar-desa.
Ruang bandar dan desa sering dibezakan melalui kekangan fizikal dan
infrastruktur yang telah mencorakkan ciri sosial masyarakat dan aktiviti
ekonomi.

10) MEDIA
Penyalahguanaan dan pengawalan informasi.
Hebahan maklumat yang amat pantas merupakan cabaran utama yang
dihadapi oleh semua negara. Penyalahgunaan media massa dan digital oleh
pihak yang tidak bertanggungjawab pula boleh menggugat kestabilan
perpaduan.

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah undnag-undang tertinggi negara dan

telah menjadi asas kepada pembentukan negara ini serta identiti Malaysia.
Sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan perlu dihayati dan difahami
oleh semua rakyat kerana melibatkan tolak ansur, kompromi, dan pengorbanan
semua pihak serta berlandaskan proses persetujuan timbal balik atau
perkongsian kuasa antara pelbagai etnik.

5 perkara asas (grundnom) yan telah dipersetujui iaitu:

Perkara 3(1): Islam ialah agama bagi Persekutuan, tetapi agama-agama
lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian
Persekutuan.

Perkara 152(1): Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dan Bahasa
rasmi, namun Bahasa Ibunda kaum lain boleh diajar dan digunakan.

Perkara 153: Kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri Sabah
dan Sarawak diiktiraf, namun kepentingan kaum lain juga dilindungi.

Perkara 181: Kedaulatan Raja-Raja Melayu dijunjung.

Bahagian III: Hak kewarganegaraan diberikan kepada mereka yang
mempunyai kelayakan di bawah Perlembagaan Persekutuan.

KESIMPULAN

Dasar Perpaduan Negara menggariskan teras perpaduan yang perlu difahami dan

diamalkan.Menerusi dasar ini,semua pihak perlu memberi kerjasama bagi
memastikan strategi yang disusun dapat dilaksanakan dengan jayanya untuk
mencapai matlamat iaitu untuk memupuk,mengukuh dan memelihara perpaduan
negara.Sebagai sebuuah negara yang memiliki keunikan,perpaduan ialah agenda
utama agar kelangsungan pembangunan negara terjamin.Perpaduan bukan
sesuatu yang statik dan boleh dicapai secara mutlak tetapi perlu
dipupuk,dipelihara dan diperkukuh secara berterusan.Perpaduan memerlukan
komitmen penuh oleh semua pihak,iaitu agensi kerajaan,swasta,masyarakat sivil
dan rakyat keseluruhannya.Penekanan dan pendekatan yang diambil dalam
pelaksanaan dasar ini selaras dengan dasar dan aspirasi kerajaan bagi membina
sebuah negara yang maju,aman,makmur,berintergriti dan bersatu padu serta
diiktiraf di peringkat global.

Kesepaduan dalam usaha kita untuk menjadi sebuah negara bangsa, pelbagai

strategi, pendekatan dan dasar telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk menjadikan
negara ini bukan sahaja makmur dan maju dalam semua bidang tetapi juga
mempunyai hubungan etnik yang harmoni dan bersatu padu serta mencapai
intergrasi nasional di bawah sistem persekutuan. Malaysia yang kita impikan
ialah sebuah negara yang menyaksikan rakyat berbilang kaum, budaya dan agama
hidup dengan aman, sementara hubungan kerajaan negeri dan kerajaan
persekutuan berada dalam keadaan harmoni sesuai dengan tuntutan
perlembagaan. Kesepaduan kaum nasional merupakan kestabilan sosiopolitik di
negara ini dapat menjamin kemajuan dan keuntuhan bangsa.Cadangan saya,kita
perlulah mengekalkan gaya sosial yang baik agar dapat mencapai kesepaduan
masyarakat yang diimpikan.

Penyatupaduan ialah sifat rangkaian keramat tiga konsep yang di ketengahkan

ini,iaitu perpaduan, kesepaduan dan penyatupaduan yang tetap merupakan
heuristic device yang boleh diaplikasikan kearah memahami sebarang
masyarakat plural/majmuk atau yang sekelompok dengannya. Sebagai
kesimpulan, ingin ditekankan bahawa dalam usaha mengupas dan merungkai
pelbagai masalah global dan lokal, apa yang kita perlukan adalah beberapa
(heuristic device) yang boleh membantu dalam menyelesaikan masalah dalam
penyatupaduan kaum. Contohnya dalam mengkaji sistem hierarki politik
Malaysia,heuristic device yang dikenali sebagai “model dwi-realiti sosial” telah
kerap kali diaplikasikan. Terkini ialah heuristic device untuk memahami dan

menghayati sejarah Malaysia yang diberi nama “Sejarah Untuk Semua”.
Cadangan saya, apabila berdepandengan cabaran sosial, tugas utama kita sebagai
rakyat ialah mengenal pasti cara yang sesuai untuk memulakan usaha diagnostik
ke arah penyelesaian masalah.

Penekanan dan pendekatkan yang diambil dalam pelaksanaan dasar ini selaras

dengan dasar dan aspirasi Kerajaan bagi membina sebuah negara yang maju,
aman, makmur, b erintegriti dan bersatu padu serta diiktiraf di peringkat
global.

SUMBER RUJUKAN

https://www.academia.edu/5828754/Perpaduan_Kesepaduan_dan_Penyautupad
an_Satu_Negara_Satu_Kata_Akar_Tiga_Konsep_Kertama

https://ms.wikipedia.org/wiki/Perpadnua

https://www.perpaduan.gov.my/images/document/penerbitan/rD_Paesrapaduan_
Negara-1.pdf

https://www.slideshare.net/alfaupsi/hubunn-geatnik-konsep-perpaduan-integrasi-
hub-etnik

https://www.slideshare.net/arieshaks/memahi-akmonsep-kesepaduan-sosial-di-
malaysia

https://www.jpnin.gov.my/sites/default/files/Seminar IPNas_Prof. Dr Mansor dan
PM Dr. Mohd Sobhi.pfd

https://www.journals.mindamas.comd/einx.php/sosiohumanika/article/viewF/ile
442/440

https://www.astroawani.com/bear-imt alaysia/kedaulatna-undangundang-
medium-menyatupadukan-masyarakat-249745

https://www.bharian.com.my/rencana/stu- ra
pembaca/2018/09/469640/memukp-usemangat-perpaduan-dan-patriosme


Click to View FlipBook Version