The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ทัศนศึกษาวัดบางบอน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pannin Plailex, 2022-07-11 00:02:42

ทัศนศึกษาวัดบางบอน

ทัศนศึกษาวัดบางบอน

ความรปู้ ระกอบ
วิชาภาษาไทย ท ๓๒๑๐๑
ภาคเรยี นที่ ๑ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๕

รายงานการไปทัศนศึกษา/ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังวดั บางบอน
ของนกั เรียนชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ ๕

ประกอบการเรียนรายวชิ าภาษาไทย ๓
เร่อื งมหาเวสสันดรชาดก กัณฑม์ ัทรี

ม. ๕/๒

โดย

๑.นาย ณฐั นนท์ ทังโส เลขที่ ๓

๒.นาย ภผู า ศรบี วั เอยี่ ม เลขที่ ๖

๓.นางสาว ธรี าภรณ์ น้อยบุดดี เลขที่ ๙

๔.นางสาว ปฐมาพร อ่อนน้อม เลขที่ ๑๓

๕.นางสาว พณั ณนิ พลายเล็ก เลขท่ี ๑๕

๖.นางสาว ภคั จริ า วัฒนธันยนนั ท์ เลขท่ี ๑๖

๗.นางสาว สธุ ิดา มุ่งมี เลขที๑่ ๗

เสนอ

คณุ ครสู ัมฤทธ์ิ จวิ ระประภัทร์
รายงานการทศั นศกึ ษานี้เปน็ ส่วนหนง่ึ ของการศกึ ษาวชิ าภาษาไทย ๓

โรงเรยี นศกึ ษานารีวิทยา
ภาคเรยี นท่ี ๑ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๕

คำนำ

รายงานเลม่ นจี้ ดั ทำขน้ึ เพือ่ ประกอบการทศั นศึกษา ๕/๒ ชมภาพจติ รกรรมฝาผนังวดั บาง
บอนของนักเรียนชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี ๕ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรงุ เทพมหานคร
ประกอบการเรยี นรายวชิ าภาษาไทย ๓ เรอ่ื งมหาเวสสันดรชาดก กณั ฑม์ ัทรี โดยมีจะประสงค์
เพ่อื ใหน้ ักเรียนมีความเข้าใจในบทเรยี นมากยง่ิ ขนึ้ โดยได้เรยี นจากประสบการณ์จริง เนื้อหา
รายงานเปน็ การสืบคน้ รายละเอยี ดทเ่ี กยี่ วข้องกับเนื้อหาในบทเรียนจากการสงั เกต สอบถามและ
สัมภาษณ์

คณะผู้จัดทำหวงั เปน็ อยา่ งยิง่ วา่ รายงานเล่มนจ้ี ะช่วยใหผ้ ้สู นใจมคี วามรู้ความเข้าใจใน
เนอ้ื หาและเกิดความรกั ในวรรณคดีท้องถ่นิ ของชาตสิ บื ไป

คณะผจู้ ัดทำ
๑๘มิถุนายน๒๕๖๕

คำชแี้ จง จงเตมิ ข้อความต่อไปนใ้ี หส้ มบูรณ์ โดยสมั ภาษณ์จากผู้คนบริเวณนัน้

๑. วดั บางบอน เดิมชอ่ื วดั ตาเฉย

๒. ทต่ี ้งั ต้ังอยใู่ นซอยเอกชัย ๑๑๙ ถนนเอกชยั เขตบางบอน กรงุ เทพ

๓. ประวตั วิ ัดบางบอนโดยสงั เขป คอื วดั บางบอนสร้างขึ้นมาในปี พ.ศ.๒๔๕๓ คณุ ตาเฉยกบั คุณยายกนั ได้

บรจิ าคทด่ี ินเพอ่ื ใหจ้ ดั สร้างวัดข้นึ มา เพราะเมือ่ คร้งั น้นั ยังเปน็ สำนักสงค์ เเตค่ ุณตาไดน้ มิ นตพ์ ระอาจารย์เจรญิ

ปตสิ โส เพอื่ เป็นพระสงค์นำประกอบพิธที างพระพทุ ธศาสนา ตอ่ มามผี ศู้ รทั รารว่ มกันบรจิ าคทรัพย์ จัดสร้าง

โบสถห์ ลังใหม่ ด้วยเหตุผลนี้ทางวดั จงึ ได้ประกอบพธิ ีหล่อองคพ์ ระพทุ ธรูปใหเ้ ปน็ องค์พระประธานในโบสถ์ ณ

วดั ราชโอรสาราม

๔. นามเจา้ อาวาสวดั ชื่อ พระครูปรชี าวฒุ กิ ร

๕. ปชู นียวตั ถ/ุ ปูชนยี สถานทสี่ ำคัญในวัด ได้แก่

๑. โบสถ์ ๒. เจดยี ์

๓. อุโบสถ ๔. หลวงพ่อเกษร

๖. กจิ กรรมของวัดที่รองรบั ชมุ ชน ได้แก่

วันลอยกระทง

วนั เข้าพรรษา

๗. ความเช่อื หรือความศรทั ธาท่ีชมุ ชนมีต่อวดั ได้แก่

ความเชอื่ หรือความศรัทธาเกย่ี วกบั การมาขอเร่อื งตา่ งๆ กบั หลวงพ่อเกษรแล้วจะได้รับส่งิ น้นั ตามที่ปารถนา

๘. รายช่อื ผู้ให้สัมภาษณ์
๘.๑นามผใู้ ห้สัมภาษณ์ ยายศรี
อาชีพ ขายของสังฆทาน

คำถาม ทำไมถึงเลอื กมาขายของท่ีวดั บางบอน
คำตอบ เพราะเปน็ คนทอ้ งถิ่นทอี่ ยู่แถวน้ี
๘.๒นามผู้ใหส้ ัมภาษณ์ พระครูปรชี าวุฒิกร
อาชีพ พระ
คำถาม โรงเรียนวดั บางบอนเกี่ยวขอ้ งกบั วัดบางบอนอย่างไร
คำตอบ เจา้ ของโรงเรยี นไมไ่ ดเ้ กยี่ วขอ้ งกับวัดแตใ่ ช้ชอ่ื เดยี วกันเพราะอยู่ในเครอื เดียวกัน
๘.๓นามผูใ้ หส้ มั ภาษณ์ พระครปู รีชาวุฒิกร
อาชพี พระ
คำถาม ชว่ งที่โควดิ แพร่ระบาดทางวัดได้มีการทำอะไรบ้าง
คำตอบ วัดเป็นสถานท่ที ำอาหารใสก่ ลอ่ งและแจกจา่ ยชาวบ้าน
ช่ือผู้จัดทำ นาย ณัฐนนท์ ทังโส เลขที่ ๓
ชอ่ื ผู้จัดทำ นาย ภผู า ศรีบวั เอ่ียม เลขที่ ๖

คำชีแ้ จง ให้นักเรยี นตอบคำถามตอ่ ไปนใี้ หส้ มบรู ณ์ เม่อื ได้สกั การะพระประธานในวหิ าร
๑. พระประธานในวิหาร ชือ่ หลวงพ่อเกษร
๒. พระประธานปางชนะมารลกั ษณะอย่ใู นพระอริ ยิ าบถน่ังขดั สมาธิ พระหัตถซ์ ้ายหงายวางบนพระเพลา พระ
หตั ถ์ขวาวางคว่ำลงท่พี ระชานุ น้ิวพระหตั ถช์ ี้ลงทพ่ี น้ื
๓. ประวตั พิ ระประธานโดยสังเขป การประกอบพธิ หี ล่อองคพ์ ระประธานนนั้ ไดใ้ หช้ ่างถอดแบบมาจากหลวงพ่อ
เกษรวดั ทา่ พระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุ เทพฯ เม่อื หล่อแล้วเสรจ็ จงึ เรยี กหลวงพ่อเกษรแลว้ อญั เชญิ มา
ประดษิ ฐาน ณ วัดบางบอนในปี พ.ศ. 2460
๔. พระอัครสาวกเบอ้ื งขวา ชือ่ พระสารบี ตุ ร
๕. พระอคั รสาวกเบอื้ งซา้ ย ชอ่ื พระโมคคลั ลานะ
๖. ภาพจติ รกรรมฝาผนงั ประกอบด้วยเรื่อง
๖.๑. พทุ ธประวตั ิ ๖.๒. พระเวสสนั ดร

๗. ภาพจติ รกรรมฝาผนงั มหาเวสสนั ดรชาดกท่ีกลุ่มนกั เรียนเลือกศกึ ษา คือ กณั ฑม์ ทั รี

กลา่ วถงึ พระนางมทั รไี ดเ้ ขา้ ป่าไปหาผลไม้ แล้วเจอเหตุการณ์ตา่ ง ๆ จงึ เดนิ ทางกลบั อาศรม พบว่ากัณหาและชา
ลีหายไปนอกจากนัน้ ยังถกู พระเวสสันดรต่อวา่ จงึ เศรา้ โศกเสียใจมาก พระนางจึงออกไปตามหาลูกทงั้ สองในป่า
แต่กไ็ มพ่ บ เมอื่ กลบั มาถงึ อาศรมกจ็ นสลบไป หลงั จากฟืน้ คนื สติกลบั มา พระเวสสนั ดรจึงเล่าทุกอย่างใหน้ างฟัง
พระนางก็เขา้ ใจและอนโุ มทนากับพระเวสสนั ดรด้วย
ชอ่ื ผจู้ ัดทำ นางสาว ธรี าภรณ์ น้อยบุดดี เลขท่ี ๙
ชื่อผจู้ ดั ทำ นางสาว สุธดิ า มุง่ มี เลขท่ี ๑๗

คำชแี้ จง เติมถอ้ ยความตอ่ ไปนีใ้ ห้สมบูรณ์
๑. ฝนโบกขรพรรษ หมายถงึ ฝนทม่ี ีเมด็ น้ำฝนสีแดง เมอ่ื ตกลงมาผูใ้ ดที่ปารถนาจะเปียกก็เปยี ก ผู้ท่ไี ม่ปารถนา
ก็จะไม่เปียก เหมอื นน้ำท่ตี กบนใบบวั เมอ่ื ตกแล้วจะซมึ หายลงดินไปอยา่ งรวดเร็ว
๒. ทศพร หมายถงึ พร ๑๐ ประการท่พี ระอนิ ทร์ประทานแก่นาง
ผุสสดี
ได้แก่ ๑. ขอให้เปน็ มเหสีของพระเจา้ สีพิราช
๒. ขอให้มีตาดำสนทิ เหมือนเนอื้ ทราย
๓. ขอใหม้ ีขนคิว้ เขียวสนทิ เหมอื นสร้อยคอนกยูง
๔. ขอใหม้ ชี ื่อวา่ ผสุ ดี

๕. ขอให้มลี กู ชายผ้ทู รงเกยี รติ
๖. ขออย่าใหห้ น้าท้องนนู เวลามีครรภ์
๗. ขออย่าใหห้ น้าอกหย่อนยาน
๘. ขอใหม้ ผี วิ พรรณละเอียด
๙. ขอใหไ้ ด้ปลอ่ ยนกั โทษท่ถี ูกประหาร
๓. สตตสดกมหาทาน หมายถงึ มหาทานอย่างละ ๑๐๐ จำนวน
ได้แก่ ช้าง ๑๐๐ ม้า ๑๐๐ รถ ๑๐๐ โคนม ๑๐๐ หญงิ สาว ๑๐๐
ทาส ๑๐๐ ทาสี ๑๐๐
๔.พญาพาฬมฤคราช ไดแ้ ก่ พญาไกรสรราชสีห,์ พญาเสอื โครง่ และพญาเสอื เหลอื ง
๕. ร่ายยาวมหาเวสสนั ดรชาดก กัณฑม์ ัทรี เป็นกัณฑ์ท่ี ๙ มี ๙๐ คาถา เพลงประจำกณั ฑ์ ไดแ้ ก่ ทยอยโอด

ผู้แต่งกัณฑน์ ี้ได้แก่ เจ้าพระยาคลงั (หน)
ชื่อผูจ้ ดั ทำ นางสาว ภคั จริ า วฒั นธันยนนั ท์ เลขที่ ๑๖

ชอื่ ผ้จู ัดทำ นางสาว พัณณิน พลายเล็ก เลขท่ี ๑๕

คำชีแ้ จง ให้นกั เรียนบอกคณุ คา่ ของภมู ิปัญญาท้องถ่ินทพี่ บเหน็ ภายในวัดบางบอน เช่น อาหารไทย ขนมไทย
เครื่องจกั สาน เครอ่ื งถม เครอื่ งเขนิ งานแกะสลัก งานปนู ปัน้ ไทย งานดอกไม้ใบตอง โต๊ะหมูบ่ ูชา ฯลฯ

คุณคา่ ของภมู ปิ ัญญาท้องถน่ิ ท่ไี ด้พบเห็นในวัดบางบอนคอื จติ รกรรม
ฝาผนังตรงกำแพงในโบสถ์ของวัด ทำใหเ้ หน็ ถงึ ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาและความสวยงามทางด้านจิตรกรรม

คำชี้แจง ใหน้ ักเรยี นในกลุม่ ระดมความคดิ ความรหู้ รอื คุณค่าที่ได้รบั จากการไปทัศนศึกษาภาพจติ รกรรมฝา
ผนงั วัดบางบอนมาเป็นขอ้ ๆ พรอ้ มรายละเอียดใหเ้ ห็นจรงิ

1.ไดเ้ ห็นถึงภาพโดยรวมของจิตรกรรมฝาผนงั
2.ได้ร้เู รือ่ งราว ความเป็นมาต่างๆ ทเ่ี ก่ียวขอ้ งกบั วัด
3. ได้ร้เู กี่ยวกับวิถีชวี ิตของผู้คนทอ่ี าศัยอยบู่ ริเวณวัด
4.ได้รู้เกย่ี วกับสิ่งแวดลอ้ มต่างๆ รอบวดั เชน่ โรงเรียนวดั บางบอน

ช่อื ผจู้ ดั ทำ นางสาว ปฐมาพร อ่อนน้อม เลขท่ี ๑๓
ช่ือผูจ้ ดั ทำ นางสาว พณั ณนิ พลายเล็ก เลขที่ ๑๕


Click to View FlipBook Version