The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Titaya Sornsong, 2021-10-17 00:38:56

แผนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒

แผนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒

คำนำ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง หลักเกณฑก์ ารเปิดเรียนหรอื สถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออก
ตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชกำหนดการบรหิ ารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉนิ พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ลง
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวรารามได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลนักเรียน
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติสำหรับ
สถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับ
สถานศึกษาในการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรค โดยเน้นความสอดคล้องกบั บริบทของสถานศึกษาและเอ้ืออำนวย
ให้เกิดการปฏบิ ัตงิ านได้อยา่ งมีประสิทธิภาพ เพอ่ื ใหน้ ักเรยี น ครแู ละบคุ ลากรในสถานศึกษา สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
อยา่ งปลอดภัย

โรงเรยี นวัดเกตุมดีศรวี รารามจึงได้จดั ทำแนวทางการจดั การเรยี นการสอนและมาตรการป้องกันใน
สถานการณก์ ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564 เพอ่ื เป็นการปอ้ งกัน
และควบคุมไม่ใหเ้ กิดการระบาดโรคได้ และเพอ่ื เป็นแนวทางในการจัดการเรยี นการสอนของโรงเรียนอยา่ งมี
ประสทิ ธภิ าพ

โรงเรียนวัดเกตมุ ดีศรวี ราราม

แผนการเปิดเรยี นภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ในสถานการณแ์ พรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ -๑๙)

โรงเรยี นวัดเกตุมดศี รีวราราม
สังกดั สำนกั งานเขตพ้นื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาสมุทรสาคร

๑. เหตผุ ลและความจาํ เปน็
ตามหนงั สือที่ ศธ ๐๔๑๕๒/ว๓๓๑๕ ลงวนั ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรอื่ ง การปฏิบตั ติ ามประกาศ

กระทรวงศึกษาธกิ าร เรื่อง หลักเกณฑก์ ารเปดิ เรยี นหรอื สถาบันการศกึ ษาตามขอ้ กำหนดออกตามความในมาตรา ๖
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์ กุ เฉนิ พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบบั ที่ ๓๒) ลงวนั ท่ี ๒๐ กนั ยายน ๒๕๖๔
โดยใหส้ ถานศึกษาการเปิดภาคเรยี นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นวนั ท่ี ๑ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔ และเตรยี มความพรอ้ ม
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่อื รองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ของสถานศกึ ษาสังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาสมุทรสาครนนั้

ในการนีท้ างโรงเรียนวดั เกตุมดศี รวี ราราม ไดจ้ ดั ทําแผนการเปิดภาคเรยี น ท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในชว่ ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพ่ือป้องกนั การแพรเ่ ชอ้ื และตดิ เช้ือใหก้ บั
นกั เรยี นและครู ในระหว่างการจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอนและ กจิ กรรมอืน่ ๆในโรงเรยี นวดั เกตมุ ดศี รวี ราราม ให้
เปน็ ไปดว้ ยความเรียบรอ้ ย

๒. วตั ถุประสงค์
๒.๑ เพอ่ื ให้นักเรยี นไดเ้ รียนรูอ้ ยา่ งเต็มประสทิ ธภิ าพในสถานการณว์ กิ ฤตจากการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ -๑๙)
๒.๒ เพ่อื ปอ้ งกันการแพรเ่ ช้ือและติดเช้อื ใหก้ ับนักเรียนและครู ในระหวา่ งจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอนและ

กิจกรรมอืน่ ๆในโรงเรียนวดั เกตุมดีศรีวราราม

๓. ขอ้ มลู พื้นฐาน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียนรวม (คน)
๓.๑ ข้อมลู นกั เรียน ชาย หญิง รวม
๑ 17 7 24
ระดบั ชนั้ ๒ 21 24 45
๒ 28 27 55
อนบุ าล 2 ๒ 27 22 49
อนุบาล 3 ๒ 34 37 71
ป.1 ๒ 33 24 57
ป.2 ๒ 27 25 52
ป.3 ๒ 37 28 65
ป.4 ๑๕ 224 194 418
ป.5
ป.6

รวมทง้ั สิ้น

๓.๒ ข้อมูลข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา

ท่ี ชอ่ื - สกลุ ตำแหนง่

1 นายวรี ะยุทธ ครรชิตชยั วาร ผู้อำนวยการ
2 นางสาวสริ ภัค สุขมณี รองผู้อำนวยการ
3 นายนทิ ัศน์ เกตเุ จรญิ
4 นางสาวพมิ พ์ชนก ฮวบประเสริฐ ครู
5 นางสาวนฤมล มะณโุ ชติ ครู
6 นางปรีดา รอดดารา ครู
7 นายวชั ระ เกรียงยงค์ ครู
8 นางสาวเดอื นเพ็ญ หริ ญั รัตน์ ครู
9 นางสาวมชั ฌมิ า เนตโิ กวทิ ครู
10 วา่ ทีร่ ้อยตรีวรวุฒิ สายศิริ ครู
11 นางสาวรงุ่ นภา รักสม ครู
ครู

ท่ี ชอ่ื - สกุล ตำแหนง่
12 นายอภิชาติ หอมหวล ครู
13 นางสาวอำภา คงพินจิ ครู
14 นางสาวศราลี เพมิ่ รุ่งเรือง ครู
15 นางสาวนลทั พร เตมิ ประยรู ครู
16 นางสาวศิรินันท์ มนี ้อย ครู
17 นายพิรยิ พงค์ ตุ้มไธสง ครู
18 นางสาวทติ ยา ศรสง่ ครู
19 นายจักรินทร์ สนิ เจริญ ครู
20 นางสาวจารุวรรณ คลา้ ยมาลี ครู
21 นางกรรนกิ า จติ ประเสรฐิ ครู
22 นางสาววัชราภรณ์ จันทรค์ ง ครู
23 นางสาวจติ รา กรงั พานชิ ครู
24 นางสาวสุวิมล พรมมาลี
จนท.ธรุ การ

๔. สถติ กิ ารฉีดวัคซนี ของขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดเกตุมดีศรวี ราราม

ท่ี ช่ือ - สกลุ ตำแหนง่ จำนวนวัคซนี ทไ่ี ด้รับ
๓ ๒๑๐
1 นายวีระยุทธ ครรชิตชยั วาร ผอู้ ำนวยการ
2 นางสาวสริ ภัค สุขมณี รองผูอ้ ำนวยการ 
3 นายนิทศั น์ เกตุเจริญ 
4 นางสาวพมิ พ์ชนก ฮวบประเสริฐ ครู 
5 นางสาวนฤมล มะณุโชติ ครู
6 นางปรดี า รอดดารา ครู 
7 นายวชั ระ เกรยี งยงค์ ครู 
8 นางสาวเดือนเพ็ญ หิรัญรตั น์ ครู 
9 นางสาวมชั ฌิมา เนติโกวทิ ครู 
10 วา่ ที่ร้อยตรีวรวุฒิ สายศิริ ครู
11 นางสาวรงุ่ นภา รักสม ครู 
12 นายอภชิ าติ หอมหวล ครู 
13 นางสาวอำภา คงพนิ ิจ ครู 
14 นางสาวศราลี เพ่ิมรงุ่ เรือง ครู 
15 นางสาวนลัทพร เตมิ ประยรู ครู 
16 นางสาวศิรนิ ันท์ มีนอ้ ย ครู 
17 นายพริ ยิ พงค์ ต้มุ ไธสง ครู 
18 นางสาวทิตยา ศรส่ง ครู 
19 นายจักรนิ ทร์ สนิ เจรญิ ครู 
20 นางสาวจารุวรรณ คลา้ ยมาลี ครู 
21 นางกรรนิกา จติ ประเสริฐ ครู 
22 นางสาววัชราภรณ์ จนั ทรค์ ง ครู 
23 นางสาวจติ รา กรงั พานชิ ครู 
24 นางสาวสวุ มิ ล พรมมาลี ครู 
๒๕ แมค่ รวั จนท.ธรุ การ 
๒๖ แม่ครัว 
ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง จำนวนวัคซนี ทีไ่ ดร้ บั
๒๗ แม่ครัว ๓๒๑๐สรปุ การฉีดวัคซีนของขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวดั เกตุมดศี รีวราราม

ณ วันที่ ๑๕ ตลุ าคม พ.ศ.๒๕๖๔
ขา้ ราชการคร/ู ครอู ตั ราจา้ ง/พนักงานราชการ มีทงั้ หมดจำนวน ๒๓ คน
ไดร้ บั วัคซนี เข็ม ๓ แลว้ จำนวน ๖ คน
ได้รับวคั ซนี เขม็ ๒ แล้ว จำนวน ๑๔ คน
ได้รบั วคั ซีนเข็ม ๑ แลว้ จำนวน - คน
ยังไม่ไดร้ บั วคั ซนี เลย จำนวน ๓ คน
บุคลากรสายสนับสนนุ มที ั้งหมดจำนวน ๔ คน
ได้รับวัคซีนเขม็ ๓ แล้ว จำนวน ๑ คน
ได้รับวัคซีนเข็ม ๒ แล้ว จำนวน - คน
ได้รับวคั ซีนเข็ม ๑ แล้ว จำนวน ๒ คน
ยังไม่ได้รบั วคั ซนี เลย จำนวน ๑ คน

๕.รายงานผลการประเมินเกณฑ์มาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ปอ้ งกันโควิด

สถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมกอ่ นเปิดภาคเรยี น การศกึ ษา 2/๒๕๖๔

วนั ทปี่ ระเมนิ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ขอ้ มูลสถานศกึ ษา

ชอื่ สถานศกึ ษา : วดั เกตมุ ดีศรวี ราราม ประเภทสถานศกึ ษา : โรงเรียน

สังกัด : สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพน้ื ฐาน

ชือ่ – สกลุ นายวีระยุทธ ครรชิตชัยวาร

จำนวนนักเรยี น ๔๑๘ คน จำนวนบคุ ลากรทางการศกึ ษา ๒๗ คน

สถานที่ตงั้ ของสถานศกึ ษา

เลขที่ 1/๑๙๗ หม่ทู ี่ ๖ ต.บางโทรัด อ.เมอื ง จ.สมทุ รสาคร ๗๔๐๐๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔-๘๓๙๐๓๙

รายงานผลการประเมนิ

คะแนนเต็ม : ๔๔ คะแนนท่ีได้ : ๔๔ ระดับ : สีเขียว

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนทอี่ ยู่ในพื้นทีค่ วบคมุ (สแี ดงเข้ม) ท่ผี ่านเกณฑก์ ารประเมนิ
Thai Stop Covid (TSC+) ไดร้ ะดับสีเขียว
สามารถจัดการเรยี นการสอนไดท้ ั้ง ๕ รูปแบบ
(On Site,On Air,On Hand,On Demand)

๕. รูปแบบการจดั การเรียนการสอน

ทางโรงเรียนวัดเกตมุ ดีศรวี ราราม ไดจ้ ัดการเรยี นการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)
คอื การจดั การเรียนรูท้ ่ใี ช้รูปแบบการเรยี นรู้ทห่ี ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนร้ทู ี่เกิดขนึ้ ในหอ้ งเรยี น ผสมผสานกับ
การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลา กหลาย ซึ่งมี
เปา้ หมายอยูท่ กี่ ารเรียนรู้ของนกั เรยี นเปน็ สำคัญ โดยโรงเรียนวดั เกตมุ ดศี รีวราราม จดั การเรียนการสอน
คือ การสลบั กล่มุ นักเรยี น แบบแบง่ นกั เรียนในหอ้ งเรียนเปน็ ๒ กลุ่ม

การแบง่ กล่มุ นกั เรยี นเปน็ กลมุ่ A และ กลุม่ B โดยนักเรียนเลขทคี่ ีเ่ ป็นกล่มุ A และนกั เรียนเลขทีค่ ู่ เปน็ กล่มุ B ซึง่
กำหนดวนั มาเรยี นของนกั เรยี นทกุ ระดบั ช้ันแบบสลับกันมาเรียนระหว่างกลมุ่ A และกลุม่ B

หากกลุ่มใดมาเรยี นท่โี รงเรยี น (On site) ให้เรียนตามรางสอนท่ีโรงเรยี นกำหนดตามวนั นัน้ ๆ ส่วนกลุ่มใดเรียนท่ี
บา้ น (Online) ครูผูส้ อนในแตล่ ะรายวชิ าจะมกี ารออกแบบการจัดการเรียนการสอนลว่ งหนา้ มกี ารมอบหมายงานใน
วนั ที่มาเรียนทโ่ี รงเรียน (On site) ผา่ นช่องทางสอ่ื สารตา่ งๆ เช่น กลุ่ม Line/Facebook เปน็ ตน้

การจัดการเรยี นการสอนของโรงเรียน
โรงเรียนไดจ้ ัดการเรยี นการสอนใหค้ รบหลักสตู ร ตามความเหมาะสม เชน่
กรณมี าเรยี นท่โี รงเรียน เน้นกิจกรรมการเรยี นร้ทู ม่ี ีเนื้อหาซับซ้อน และภาคปฏิบตั ิทีต่ อ้ งใชอ้ ุปกรณ์และมีครู
ดแู ล
กรณีเรยี นอยู่ทบี่ ้าน เน้นเนือ้ หาท่ีสามารถเรียนรไู้ ดด้ ้วยตนเอง และปฏิบัตงิ านตามที่ครมู อบหมาย เช่น
เรียนรู้จากแบบเรยี น ใบความรู้ หรอื ทาง On line
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ท่เี น้นการปฏบิ ตั ิ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี ครูชีแ้ จงวตั ถปุ ระสงค์การ
เรยี นร้กู บั ผปู้ กครองและนกั เรยี น อาจเรียนรจู้ ากการชว่ ย ผปู้ กครองทำงานบ้านหรือประกอบอาชพี เท่าท่ีจะทำได้
กลุ่มสาระการเรยี นรวู้ ิชาสขุ ศึกษาและพลศึกษ อาจใหน้ กั เรียนดูแลสุขภาพและออกกำลงั กายท่ีบา้ น แลว้ บันทึกการ
ปฏบิ ัติสง่ ครู และกล่มุ สาระการเรียนรศู้ ิลปะ บางภาระงานใหน้ กั เรียนปฏิบัติท่บี า้ น เป็นตน้
กิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น ไดแ้ ก่ กิจกรรมแนะแนว กจิ กรรมนกั เรยี น และกิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์ มีวธิ ีการจัดกจิ กรรมหรือบูรณาการกับกจิ กรรมการเรยี นการสอน ทงั้ น้ี การเรยี นรูน้ อกห้องเรยี น
เชน่ การเรยี นการสอนผ่าน On line ใบความรู้ สามารถนำมานบั เวลาเรยี นได้
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรยี น มีการนำกระบวนการจดั การเรยี นรู้ ที่เนน้ ฝกึ กระบวนการคดิ ให้
นกั เรียนเรยี นรจู้ ากการลงมอื ปฏบิ ตั ิมากกว่าการฟัง บรรยายเพียงอย่างเดยี ว จากเดมิ เร่ิมที่ครสู อนในหอ้ งเรียนแล้ว
มอบการบ้านใหไ้ ปทำท่บี ้าน เปลี่ยนเป็นครูกำหนดประเดน็ หรอื หัวขอ้ พร้อมทั้งใหแ้ หลง่ ขอ้ มลู ให้นักเรยี นไปศกึ ษา
คน้ ควา้ ด้วยตนเองลา่ วงหน้า เมือ่ มาเรยี นในหอ้ งแล้ว ใหน้ กั เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีครูเปน็ ผอู้ ำนวยความ
สะดวกใหเ้ กิดการเรยี นรู้ การตรวจสอบความเข้าใจของนักเรยี น เปน็ ส่ิงสำคญั ซึ่งการจดั ประสบการณ์สำหรับ
นกั เรียน โดยเลอื กใช้เทคโนโลยใี นการจัดกิจกรรม หรือผสมผสานกิจกรรมแบบบูรณาการเพือ่ ส่งเสรมิ การเรียนรู้ของ
นกั เรียนทกุ ดา้ น โดยมีครผู ู้สอนเปน็ ผู้สนับสนนุ และอำนวยความสะดวกในหอ้ งเรยี น ใหค้ ำนึงถงึ การรกั ษาความ
ปลอดภัยของนกั เรยี นเปน็ สำคัญ

บทบาทของครใู นกจิ กรรมการเรียนการสอน
๑) การปฏบิ ตั ิงานสอน

วนั ทนี่ กั เรียนมาเรยี น
- ครูปฏิบัติหน้าท่จี ัดการเรียนการสอน ตามตารางสอนทโ่ี รงเรียนกำหนด
วันทน่ี ักเรียนเรยี นท่บี า้ น
- ประสานกับนักเรยี นและผปู้ กครองเพอ่ื ติดตาม การเรยี น การทำงานหรอื ภาระงานทคี่ รูมอบหมาย
๒) การจัดตารางเรียน ตารางสอน ดำเนนิ การจัดตารางเรยี นตามปกติ โดยตารางสอนของครแู ละตารางเรยี นของ
นกั เรยี น เปน็ ตารางชดุ เดยี วกนั
๓) การจัดกิจกรรมพฒั นาผูเ้ รียน มีการวางแผนแบ่งนกั เรยี นเป้นกล่มุ ยอ่ ย กลุม่ ละ ๒๐ คน ตอ่ ครูผู้สอน ๑ ท่าน
๔) การชว่ ยเหลือนักเรียนทีไ่ มม่ ีความพร้อมหรอื ไม่สามารถเข้าถงึ การเรยี นการสอนแบบ On line ได้ ทางโรงเรยี น
กำหนดให้มกี ารออกเยี่ยมบ้านนักเรยี นเพื่อสำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา/อปุ สรรคในการเรียนการสอน แบบ On
line โดยมีครทู ีป่ รกึ ษาจัดทำข้อมูลนักเรยี นและส่งข้อมูลใหก้ ับกลุม่ วิชาการสรปุ ขอ้ มูลใหค้ วามชว่ ยเหลอื เป็นรายกรณี

บทบาทของนักเรียนในกิจกรรมการเรียนรู้
วนั ท่ีนักเรยี นมาเรยี น
เขา้ เรียนตามวนั เวลา ตามตารางสอนท่โี รงเรยี นกำหนด
วันที่นกั เรยี นเรยี นทีบ่ ้าน
เรียนผ่านช่องทางกลุ่ม Line/Facebook หรือทำใบงาน/ใบกิจกรรมท่คี รมู อบหมายในวนั ที่มาเรยี น

รายชื่อนกั เรียนทเ่ี ขา้ เรียนในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

ชน้ั อนบุ าล ๒

เลข

ที่ ประจำตัว ช่ือ - นามสกุล

นกั เรียน

1 4399 เด็กชาย คณศิ ร สงั ขท์ อง

2 4400 เด็กชาย ปัชญา กล่ำมณี

3 4401 เด็กชาย นภทั ร จีฮิลล์

4 4402 เดก็ ชาย ณัฏฐนนท์ ปาไทย์

5 4403 เด็กชาย ภูมนิ ทร์ รถทอง

6 4404 เด็กชาย แมกซเ์ วล ปานมจั ฉา

7 4405 เด็กชาย รชั วนิ บำรงุ ผล

8 4406 เดก็ ชาย งุย -

9 4407 เดก็ ชาย บาส -

10 4408 เด็กชาย มนิ -

11 4409 เด็กหญิง ชยิสรา สายทอง

12 4410 เด็กหญิง ฐติ มิ า พรสงา่

13 4411 เด็กหญงิ ปทุมวดี ศิริพนั ธ์

14 4412 เด็กหญงิ รมิดา โตนดทอง

15 4413 เดก็ หญงิ ศิรภสั สร เกตเุ รอื ง

16 4414 เดก็ หญิง อภิชญา โฉส่ ูงเนิน

17 4415 เดก็ ชาย ธนพล จนิ พละ

18 4431 เด็กชาย นวิ -

19 4432 เดก็ ชาย พรถวัล ทองนนท์

20 4433 เดก็ หญงิ วชิ ญาดา อยู่สขุ

21 4434 เด็กชาย ศริ วทิ ย์ ทองเกษม

22 4439 เด็กชาย กษดิ ิศ แหยมโต

23 4440 เด็กชาย อาณตั ิ มีชำนาญ

24 4444 เด็กชาย กฤษฎา เสือคง

รายชื่อนกั เรยี นทเี่ ขา้ เรยี นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา 2019
ชนั้ อนบุ าล ๓/๑

เลข ชือ่ - นามสกลุ
ท่ี ประจำตวั

นักเรยี น

1 4301 เดก็ ชาย ธนานพ ใช้โหมด

2 4302 เด็กชาย สวิตร ฉิมบุญอยู่

3 4303 เดก็ ชาย ปิยภทั ร อุตตโม

4 4305 เด็กชาย ภควตั กลมบางพลี

5 4306 เด็กชาย จิรยุทธ รสชาติ

6 4307 เด็กชาย ธีรภัทร วงษา

7 4308 เด็กหญิง ทักษวดี อิม่ ทรัพย์

8 4309 เด็กหญงิ ปวริษา ตันสมรส

9 4310 เด็กหญิง สมฤทัย ทองใบ

10 4311 เด็กหญงิ ปรยี าวดี สวา่ งศรี

11 4312 เดก็ หญิง สุพชิ า ม่งั คงั่

12 4314 เดก็ หญงิ กมลนิตย์ พรไพรวัลย์

13 4315 เดก็ หญิง วรตั นต์ ญิ า พรมแสง

14 4316 เดก็ หญงิ ครองขวญั กำมะหยเ่ี งิน

15 4317 เดก็ หญงิ เดียร์ -

16 4335 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ ศิรคิ ำหอม

17 4336 เดก็ หญงิ พรปวีณ์ ปิตตาโส

18 4356 เด็กชาย ธนากร วฒั นะโสภณ

19 4361 เดก็ ชาย อนชุ ยั ร่วมสขุ

20 4391 เดก็ ชาย ธนภทั ร เลิศสมพงษ์

21 4392 เดก็ หญิง ปวริศา ป้องกนั

22 4425 เด็กชาย กฤษณชยั สังขส์ วาท

23 4445 เด็กชาย ออมทรพั ย์ สดี า

รายชื่อนกั เรยี นท่เี ขา้ เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019
ช้นั อนบุ าล ๓/๒

เลข ช่อื - นามสกลุ
ท่ี ประจำตัว

นกั เรียน

1 4318 เด็กชาย วฒุ ภิ ัทร กองพรม

2 4319 เด็กชาย ธนดล ทิมกำเนิด

3 4320 เดก็ ชาย ธนกฤต คดั ทะจนั ทร์

4 4321 เดก็ ชาย ชาตบุศย์ เพยี ยังคำ

5 4322 เด็กชาย ศวิ กร คงมลู

6 4323 เด็กชาย ภานเุ มศ แหยมโต

7 4324 เดก็ ชาย เฉลมิ พกิ ุล

8 4326 เด็กหญงิ พรสรุ ิยะ นิยมญาติ

9 4328 เด็กหญิง วรศิ รา ประดบั ศรี

10 4329 เด็กหญิง ณิชาภัทร จันทรค์ ง

11 4330 เดก็ หญงิ กญั ญาภทั ร ขอสขุ

12 4331 เด็กหญิง กมณชนก ฉะเหลา

13 4332 เด็กหญงิ คณิศร น้ำเงิน

14 4333 เด็กหญงิ นุชวรา โพธช์ิ ะอมุ่

15 4334 เด็กหญิง ภัทราวดี สระอุบล

16 4337 เด็กหญิง ชลิดา ศรสี าทร

17 4355 เด็กชาย ภาณวุ ิชญ์ ป้นั ปุก

18 4360 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อ่อนแก้ว

19 4362 เด็กหญงิ ธัญชนก ใจคน

20 4372 เด็กหญิง ดาว -

21 4384 เด็กชาย ธงชัย -

22 4426 เด็กชาย นัทธนน อยเู่ สง็

รายช่อื นักเรยี นท่ีเขา้ เรยี นในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่ม A

ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 1/1

เลข ชื่อ - นามสกุล
ท่ี ประจำตัว

นักเรยี น

1 4180 เดก็ ชาย ธนภทั ร สิงหา

3 4183 เด็กชาย ณัฐภมู ิ ป้ันปกุ

5 4185 เด็กชาย ศรนั ย์ รอดบญุ เกิด

7 4187 เด็กหญงิ ตรีชฎา มากมลู

9 4189 เดก็ หญงิ วยิ ะดา พร้อมมลู

11 4191 เด็กหญิง ชนากานต์ หยวกแฟง

13 4193 เด็กหญงิ ณัฐฐิชา จงไกรจกั ร์

15 4213 เด็กชาย กิตติพฒั น์ สืบเป่ ง

17 4279 เด็กชาย อารีส -

19 4296 เด็กหญิง รินรดา มะลวิ ลั ย์

21 4393 เด็กชาย รชต นาราเศรษฐกลุ

23 4416 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ สว่างศรี

25 4418 เด็กหญิง นทั ฐา สิงหภ์ มร

27 4420 เดก็ หญงิ ปัน -

29 4441 เดก็ หญงิ กฤตกิ า มสี กุล

รายชื่อนกั เรยี นทเ่ี ขา้ เรยี นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กลุ่ม B

ชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 1/1

เลข

ท่ี ประจำตัว ช่ือ - นามสกลุ

นกั เรยี น

2 4181 เดก็ ชาย ธนดล เนียมนาค

4 4184 เดก็ ชาย ณฐั วุฒิ จิตตพ์ ิมาย

6 4186 เดก็ ชาย อนุภทั ร ดีรอด

8 4188 เดก็ หญิง ปรีญาภรณ์ แสงสวาท

10 4190 เด็กหญิง ธิดารตั น์ แกว้ นวล

12 4192 เด็กหญงิ ชีรณัฐ สายทอง

14 4211 เด็กหญิง ชนกนนั ท์ ฮตู้ ราทอง

16 4270 เด็กหญิง น้าฝน -

18 4283 เดก็ หญงิ โซ -

20 4381 เด็กหญงิ ชมพู่ -

22 4398 เด็กหญงิ วรรณโท ระวงั กลาง

24 4417 เด็กชาย ธีรเดช เทียนใส

26 4419 เดก็ หญิง สรลั พร ชูมี

28 4421 เด็กหญิง เอโม -

รายช่อื นักเรยี นท่ีเข้าเรียนในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา 2019

กลมุ่ A

ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ 1/2

เลข ชอื่ - นามสกลุ
ท่ี ประจำตัว

นักเรยี น

1 4194 เดก็ ชาย จิรพฒั น์ เทศสมบูรณ์

3 4196 เด็กชาย จายพรลี -

5 4198 เดก็ ชาย ณภทั ร ยงั มากนาม

7 4200 เดก็ ชาย นิธิกร นาดี

9 4203 เด็กชาย สิทธิกร พรมสิทธ์ิ

11 4205 เด็กหญงิ จ๋ามนวล สิงหค์ า

13 4208 เดก็ หญิง ศศิภทั รพชิ ชา รอดดารา

15 4210 เด็กหญงิ ธนญั ญา ครุฑธา

17 4292 เดก็ ชาย นนั ทพทั ธ์ เพาะบญุ

19 4338 เดก็ ชาย ธนบูรณ์ รุ่งเป้า

21 4369 เดก็ ชาย กิตตพิ ฒั น์ นามสมบรู ณ์

23 4382 เดก็ หญิง หมวย ผอง -

25 4423 เดก็ หญิง โยษติ า สามนิ ต์

รายชื่อนกั เรียนทเ่ี ขา้ เรยี นในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019
กลุ่ม B

ชั้นประถมศึกษาปที ี่ 1/2

เลข ช่อื - นามสกลุ
ท่ี ประจำตัว

นกั เรียน

2 4195 เดก็ ชาย จิรายุ ศริ ิโรจน์

4 4197 เดก็ ชาย ตรีภพ ภกั ดีนอก

6 4199 เดก็ ชาย พรรษา เพง็ หมดั

8 4201 เดก็ ชาย ธีรภทั ร ฉือจะผะ

10 4204 เดก็ หญิง กานมณี สาครบรุ ี

12 4206 เด็กหญงิ สีมน นายมาส

14 4209 เดก็ หญิง ชนกนนั ท์ แกว้ อรุณ

16 4225 เดก็ ชาย พรี วชิ ญ์ จนั ทร์สว่างรุ่ง

18 4298 เด็กหญิง ปัณทิตา สิลา

20 4339 เดก็ ชาย ชาญศกั ด์ิ แสงนวล

22 4371 เด็กชาย พีรพฒั น์ อนิ ทร์ออ่ น

24 4422 เด็กชาย ธนภทั ร แซ่เฮอ่

26 4424 เด็กชาย เนมิวอาว -

รายชื่อนกั เรียนท่ีเขา้ เรียนในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019
กลมุ่ A

ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 2/1

ท่ี เลขประจำตวั ช่อื - นามสกลุ
นักเรียน

1 4074 เด็กชาย ทวิ ากร ตอ่ รบรา

3 4077 เด็กชาย พรี ดนย์ ใจอารีย์

5 4080 เดก็ หญิง บงกชเพชร โฉ่สูงเนิน

7 4082 เด็กหญงิ ธนญั ชนก มาตเลงิ

9 4085 เด็กหญงิ อนญั ญา อนิกร

11 4099 เด็กชาย อนุภทั ร รอดดารา

13 4102 เด็กหญงิ ธญั ญว์ รทั ราชจาเริญ

15 4226 เดก็ หญงิ กชพร มิ่งทองคา

17 4236 เดก็ ชาย ธนกฤต หนูคาบแกว้

19 4265 เด็กหญิง มล -

21 4291 เดก็ หญงิ ดา -

23 4342 เด็กหญงิ อชิรญา อินอนนั ต์

25 4379 เด็กหญิง ศศวิ ิมล ชูชุ่ม

รายชื่อนกั เรียนทเี่ ข้าเรยี นในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
กลุม่ B

ชั้นประถมศึกษาปที ี่ 2/1

ท่ี เลขประจำตวั ช่ือ - นามสกุล
นกั เรยี น

2 4076 เด็กชาย รชั ชานนท์ เหนี่ยวพิพฒั น์

4 4079 เดก็ ชาย อวิ -

6 4081 เด็กหญงิ ภิญญามาศ โอง่ ทอง

8 4083 เด็กหญิง ภทั ราภรณ์ ทศั โร

10 4091 เด็กชาย ณฐภคั ทว้ มสมบุญ

12 4100 เดก็ ชาย อนุพนธ์ พมิ พอ์ ่อน

14 4126 เด็กชาย ญาณวุฒิ พาวงศ์

16 4227 เดก็ หญงิ กนั ยาพร หอ้ งแกว้

18 4240 เด็กชาย ปัญจภมู ิ ชูกร

20 4269 เดก็ หญงิ กรกนก วงษเ์ จริญ

22 4341 เด็กชาย กรวชิ ญ์ วงศก์ ระจา่ ง

24 4343 เด็กหญิง สุชญั ญา ธนิกกุล

รายชื่อนกั เรยี นท่เี ขา้ เรียนในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019
กล่มุ A

ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 2/2

เลข ชือ่ - นามสกุล
ท่ี ประจำตัว

นักเรยี น

1 4087 เดก็ ชาย พฒุ ิภทั ร นนวงษา
3 4089 เดก็ ชาย ชยั อนนั ต์ บุตรทรพั ย์
5 4093 เด็กหญิง กนกวรรณ ศลิ ธร
7 4095 เดก็ หญิง กลั ยรตั น์ อุตตโม
9 4097 เดก็ ชาย กนั ติทตั อ่นุ นนั กาศ
11 4106 เดก็ ชาย ชยั สิริ สุขกาปัง
13 4109 เดก็ หญิง ฐิตมิ า มลู เกษร
15 4176 เดก็ ชาย พชั รพล พลู สวสั ด์ิ
17 4340 เด็กชาย พร้อมพงศ์ รกั กุศล
19 4345 เดก็ หญิง ขา้ วหอม อกั ษรสถาพร
21 4380 เดก็ ชาย เมย๊ี ะ เมี๊ยะ ตู -
23 4387 เด็กชาย ธีรวฒั น์ แสงปัญญา

รายช่อื นกั เรยี นทีเ่ ขา้ เรียนในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019
กลมุ่ B

ช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 2/2

เลข ช่อื - นามสกุล
ท่ี ประจำตัว

นกั เรียน

2 4088 เดก็ ชาย ธรรมรตั น์ เน่ืองสกล
4 4090 เด็กชาย ปภาวนิ นิลมานนท์
6 4094 เดก็ หญิง อจั ฉราพร แตงทอง
8 4096 เดก็ หญิง พมิ พน์ ิภา เสือคล้า
10 4105 เดก็ ชาย ปิ ยวฒั น์ เพชรจีด
12 4108 เดก็ หญงิ อนนั ตชา บวั หลวง
14 4127 เดก็ หญิง พลอยขวญั หงษม์ ศี รี
16 4241 เด็กชาย รัตนโชค สุขสวสั ด์ิ
18 4344 เดก็ ชาย ไรวนิ ท์ ปราบจนั ทร์
20 4346 เดก็ ชาย ฐาปกรณ์ บวั ทอง
22 4386 เด็กชาย อชิรวิชญ์ บุญคง
24 4435 เดก็ ชาย ธนภทั ร สิงหง์ อย

รายช่อื นักเรยี นท่เี ขา้ เรยี นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019
กลมุ่ A

ชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี 3/1

เลข ช่ือ - นามสกลุ
ท่ี ประจำตวั

นักเรยี น

1 3858 เด็กหญงิ กลั ยณัฎฐ์ บุญโท

3 3950 เด็กชาย เกียรติศกั ด์ิ เมน่ ไพร

5 3953 เดก็ ชาย ธญั วุติ บารุงผล

7 3957 เดก็ ชาย ณภทั ร สุขมี

9 3960 เดก็ ชาย ชนนน รอดสุธา

11 3962 เด็กหญิง ภทั รพร ขาสมยั

13 3965 เด็กหญิง พจิ ิกาภรณ์ โถทอง

15 3967 เดก็ หญงิ ภทั รพร พ่มุ สมบตั ิ

17 3969 เดก็ หญงิ ณฐั ธิดา โตะ๊ สิทธ์ิ

19 3996 เดก็ หญงิ กรรณิกา ขนุนทอง

21 4129 เด็กชาย จิณพล ชูวงษ์

23 4158 เด็กหญงิ รชั ฎา นามนา

25 4217 เด็กชาย กีรติ พงคเ์ จริญ

27 4219 เด็กหญิง ศิรินดา กุลดา

29 4233 เดก็ หญิง ธิญากร บุญกาญจน์

31 4243 เดก็ ชาย ธีรภทั ร แหยมโต

33 4266 เด็กหญิง ดาว -

35 4365 เด็กชาย ปรวีร์ นอ้ ยศริ ิ

รายช่อื นกั เรยี นที่เข้าเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอื้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
กลมุ่ B

ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 3/1

เลข ช่อื - นามสกลุ
ท่ี ประจำตวั

นักเรยี น

2 3949 เด็กชาย ธีรภทั ร์ ทาศรีภู
4 3951 เดก็ ชาย ภูริเดช ภูร่ ะหงษ์
6 3954 เด็กชาย พลกฤต นนวงษา
8 3959 เด็กชาย อริญชยั ธรรมสังวาลย์
10 3961 เด็กชาย สรสิช บญุ ส่ง
12 3964 เดก็ หญงิ บณุ ยาพร สงั ขท์ อง
14 3966 เดก็ หญงิ นฐั วรรณ บญุ ปก
16 3968 เดก็ หญิง นาราภทั ร ฉือจะผะ
18 3971 เด็กหญงิ ธนญั ญา สุขหวงั
20 4024 เดก็ หญิง รุ้งรดา ฉตั รวชิ ชากร
22 4156 เดก็ หญิง โยศติ า ศริ ิเวช
24 4216 เดก็ ชาย นนทกร ฉตั รทณั
26 4218 เดก็ หญงิ ภณั ฑริ า นิยมญาติ
28 4220 เด็กหญิง เจนจิรา คลแ่ี ป้ง
30 4242 เดก็ หญงิ รตมิ า นุชทิม
32 4245 เดก็ หญงิ เกวลนิ กุยวาปี
34 4348 เด็กชาย ธตั ชสิทธ์ิ เตยี งกลุ

รายช่อื นกั เรยี นทเี่ ขา้ เรยี นในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019
กลุม่ A

ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 3/2

เลข ชอ่ื - นามสกลุ
ท่ี ประจำตวั

นักเรยี น

1 3955 เดก็ ชาย ธีรชั ทว้ มสมบญุ

3 3973 เด็กชาย ณฐั ภร ตสั สะ

5 3977 เด็กชาย อรรคพนั ธ์ ธนิกกลุ

7 3979 เด็กชาย ปิ ยะชยั มะลวิ ลั ย์

9 3981 เดก็ หญิง ปาริสรา บุญเตมิ

11 3985 เดก็ หญงิ มณฑิตา ดีทุน

13 3987 เดก็ หญงิ ชญานิศ ทา่ ช่วย

15 3989 เด็กหญิง ฐานิดา ทมุ แกว้

17 3991 เด็กหญิง กญั ญาภคั เต่าทรงงาม

19 4060 เด็กชาย ฐิติวฒั น์ พงษส์ มบรู ณ์

21 4154 เดก็ ชาย พริ ิยกร ปิ่ นวถิ ี

23 4221 เด็กชาย ภคั พล ผวิ งาม

25 4228 เดก็ ชาย นฤพล กรังพานิช

27 4244 เด็กหญงิ มณั ฑนา นาคงาม

29 4262 นางสาว ยินเท่ -

31 4285 เด็กหญิง ศริ ินโรจน์ บุตรนก

33 4349 เดก็ ชาย ภูวดล คุณาบุตร

35 4397 เด็กชาย ไชยวฒั น์ จนั ทร์เรืองศรี

รายช่อื นกั เรยี นท่เี ขา้ เรียนในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่ม B

ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 3/2

เลข ช่อื - นามสกลุ
ท่ี ประจำตวั

นกั เรียน

2 3956 เด็กชาย ธนวฒั น์ เลิศสมพงษ์
4 3976 เด็กชาย ภาคิน นิลมานนท์
6 3978 เด็กชาย สุขสนั ต์ ล้าลอง
8 3980 เด็กชาย ไชยวฒั น์ อตุ ตโม
10 3983 เดก็ หญิง มนี านุช ดาราเยน็
12 3986 เดก็ หญงิ ภคพร เพง็ หมดั
14 3988 เดก็ หญงิ ทิพวลั ย์ สุระ
16 3990 เด็กหญิง ณฐั สุดา นอ้ ยภู่
18 3999 เด็กชาย กรวรรษ แสงกฤษ
20 4072 เดก็ หญิง ฐิตนิ นั ท์ คงชะนะ
22 4155 เด็กหญงิ ปัชชญา วาดวารี
24 4222 เด็กชาย ธวชั ชยั จรูญรัตน์
26 4235 เดก็ หญงิ ทอรุ้ง สมญั ญาบณั ฑติ
28 4255 เด็กหญงิ นรินทพิ ย์ ภาษฎา
30 4264 เดก็ ชาย สราวุฒิ ออ่ นแกว้
32 4293 เดก็ ชาย นรภทั ร โทนเดี่ยว
34 4357 เด็กหญงิ อนุชิตา สุระ
36 4442 เด็กชาย เอกอนนั ต์ ขาพร้อม

รายช่อื นักเรยี นท่ีเข้าเรยี นในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กลุม่ A

ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 4/1

เลข ชอื่ - นามสกลุ
ท่ี ประจำตัว

นักเรียน

1 3846 เดก็ ชาย สุรศกั ด์ิ ปันใย

3 3848 เด็กชาย เตชินท์ สาคะรินทร์

5 3856 เดก็ หญิง ธญั พรรธน์ ทองถนอม

7 3859 เด็กหญงิ นภสั เฮียงจง

9 3876 เด็กหญงิ กญั ญว์ รา ดิษแพ

11 3880 เด็กชาย กิติภูมิ นามสมบรู ณ์

13 3885 เด็กชาย ธนพล ใจชุ่ม

15 3948 เดก็ ชาย รตั นพล เหมือนเพชร

17 4008 เดก็ หญงิ เมธาพร ศรีไพบูลยส์ มบตั ิ

19 4043 เด็กหญิง พรชนก ศิลธร

21 4121 เด็กหญงิ จีรนนั ท์ แกว้ หินลาย

23 4131 เดก็ ชาย กวนิ เหมเนียม

25 4350 เด็กชาย สิทธิพล โตใหญ่

27 4427 เดก็ ชาย นครินทร์ ชูมี

รายช่อื นกั เรยี นที่เข้าเรยี นในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019
กล่มุ B

ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 4/1

เลข ชื่อ - นามสกลุ
ท่ี ประจำตัว

นกั เรียน

2 3847 เด็กชาย คณาธิป เตยี งกลู

4 3849 เดก็ ชาย ธนาพงษ์ ชูกร

6 3857 เด็กหญงิ วนั วิษา พงษแ์ กว้

8 3875 เด็กหญิง กลิน่ ผกา ทบดี

10 3879 เด็กชาย ศิวชั ดอกมะลิ

12 3884 เดก็ ชาย เสฎฐวฒุ ิ มะณีย์

14 3947 เด็กชาย วฒั นชยั บุญส่ง

16 4006 เดก็ ชาย ภทั รชล แช่มชอ้ ย

18 4010 เด็กหญงิ อรญั ญาวี นุชมนั่

20 4120 เดก็ หญิง ปราณปริญา ป่ิ นสุข

22 4123 เด็กหญงิ อนนั ดา ดากิจ

24 4277 เด็กหญงิ ดาว -

26 4394 เด็กชาย ภูภมู ิ กลุ มาลา

28 4443 เดก็ ชาย เอกตะวนั วรชินา

รายช่อื นกั เรยี นทีเ่ ขา้ เรียนในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่ม A

ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 4/2

เลข ช่ือ - นามสกุล
ท่ี ประจำตวั

นักเรยี น

1 3672 เด็กชาย วนั ชยั -

3 3860 เด็กชาย นนทพทั ธ์ มว่ งนวล

5 3862 เด็กชาย บริรกั ษ์ จนั ทร์คง

7 3864 เดก็ ชาย ธีร์ธวชั วงศป์ ระเทศ

9 3867 เด็กหญิง นรีนุช สุคาม่วง

11 3873 เดก็ หญงิ มินทิรา อภสิ ิทธิมรรค

13 3882 เดก็ หญงิ สีครีม นายมาส

15 4007 เด็กหญงิ ณัฐวดี ฤทธ์ิเดช

17 4051 เด็กชาย ทววี ุฒิ ทองรัดแกว้

19 4114 เดก็ ชาย เจษฎากร วฒั นโสภณ

21 4130 เดก็ หญิง อรนลิน สะมาย

23 4231 เด็กชาย พงศธร แซ่ล้มิ

25 4256 เดก็ ชาย สุทธิพฒั น์ ใจภกั ดี

27 4272 เดก็ ชาย กานตช์ านนท์ บญุ ลา่

29 4375 เด็กชาย ราชภมู ิ ฮวดสุนทร

รายช่อื นกั เรยี นทเ่ี ข้าเรยี นในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่ม B

ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 4/2

เลข ชื่อ - นามสกุล
ท่ี ประจำตวั

นักเรียน

2 3675 เดก็ หญงิ กนกพร พลเชียงสา

4 3861 เด็กชาย องอาจ บุญส่ง

6 3863 เด็กชาย นิตริ ัตน์ ไชยวงค์

8 3866 เด็กหญงิ กานตม์ ณี เต็งสกลุ

10 3870 เดก็ หญงิ วชั รมน เพชรนอ้ ย

12 3878 เด็กหญิง สุภสั สรา ไกฟ่ ้า

14 3883 เด็กหญิง นิลาวรรณ คาสอาด

16 4009 เด็กหญงิ ปวณี ์สุดา หีนทอง

18 4070 เดก็ ชาย ขตั ตยิ ะ โฉ่สูงเนิน

20 4118 เดก็ ชาย กอ้ งกงั วาล ทบั ดว้ ง

22 4149 เดก็ ชาย ชชั พงศ์ จินพละ

24 4247 เด็กชาย วรโชติ เบญมาตย์

26 4260 เดก็ ชาย อคั รเดช ยงิ่ ยนื

28 4282 เดก็ หญงิ หมวยคาใส -

รายช่อื นักเรยี นที่เขา้ เรยี นในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่ม A

ชัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 5/1

เลข ชือ่ - นามสกลุ
ท่ี ประจำตัว

นักเรยี น

1 3503 เด็กชาย บตุ ร -

3 3734 เด็กชาย นครินทร์ สวนไธสง

5 3736 เดก็ ชาย บารมี ตนั สินชยั

7 3741 เด็กหญิง รับขวญั กามะหยเี่ งนิ

9 3744 เดก็ หญงิ อนามยั นนวงษา

11 3746 เด็กหญงิ น้าหวาน มหู ลงิ

13 3749 เด็กหญิง กญั ญว์ รา เหมือนท่าไม้

15 3768 เดก็ ชาย ธิตกิ ร โสภาเวช

17 3915 เดก็ ชาย รชั ตะ แซ่เอี๊ยะ

19 3918 เด็กหญงิ จิดาภา -

21 4017 เด็กชาย อภสิ ิทธ์ิ สวา่ งศรี

23 4065 เด็กชาย กิตตภิ รณ์ สุขเริก

25 4297 เดก็ ชาย ภาคณิ เอี่ยมเมตตา

27 4437 เด็กหญงิ วิชญาพร อยสู่ ุข

รายช่อื นกั เรยี นทเ่ี ข้าเรยี นในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา 2019
กลมุ่ B

ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 5/1

เลข ช่อื - นามสกลุ
ท่ี ประจำตวั

นักเรียน

2 3733 เดก็ ชาย วรภพ คุณเมอื ง
4 3735 เด็กชาย วรวิทย์ ดีทนุ
6 3740 เดก็ ชาย ณัฐดนยั ขาคม
8 3743 เดก็ หญิง ธญั ลกั ษณ์ มงั ษะชาติ
10 3745 เด็กหญิง ธนิดา ประสพมนั่
12 3747 เดก็ หญิง สุพิชญา มีเอ่ยี ม
14 3750 เด็กหญงิ ปวิณ์ธิดา จนั ทโรกร
16 3787 เด็กชาย สุริยะ วงศพ์ านิช
18 3917 เด็กชาย พรี วชิ ญ์ มีนอ้ ย
20 4012 เดก็ หญิง กาญกมล ขาสมยั
22 4038 เดก็ หญิง อรัญญา โพธ์ิจนั ทร์
24 4295 เดก็ หญงิ ศิลามณี วงคแ์ ป้น
26 4366 เดก็ หญิง นิศารตั น์ นนทะสิงห์

รายชื่อนกั เรยี นทเี่ ขา้ เรยี นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019
กลุ่ม A

ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ 5/2

ท่ี เลขประจำตวั ช่อื - นามสกลุ
นกั เรียน

1 3752 เดก็ ชาย ธนพัฒน์ ภิรมย์ราช

3 3757 เดก็ ชาย ธนกฤต สีปดั ชา

5 3761 เด็กชาย วรี ภาพ ทพิ ย์เสนา

7 4133 เด็กชาย ชนาธปิ แหยมโต

9 4174 เดก็ ชาย ศวิ ายุ ศิริเวช

11 4274 เดก็ ชาย ขวญั ชัย กสิบุตร

13 4428 เด็กชาย นพรัตน์ อยู่เสง็

15 3764 เด็กหญงิ เขมิสรา โทธนะ

17 3767 เดก็ หญิง เพชรา บุญเลศิ

19 3835 เดก็ หญงิ ชนกนนั ท์ ขวาเมืองพาน

21 4071 เดก็ หญงิ ณฐั ธดิ า สระงาม

23 4370 เด็กหญงิ ชนากานต์ ขอสขุ

25 4430 เด็กหญิง ณฐั ชยา เทียนใส

รายช่อื นกั เรยี นที่เขา้ เรยี นในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่ม B

ช้ันประถมศกึ ษาปีที่ 5/2

เลข ชือ่ - นามสกลุ
ท่ี ประจำตวั

นักเรยี น

2 3755 เดก็ ชาย ณฐั พล ใจกลา้

4 3758 เด็กชาย วัชรพล เสือคลำ้

6 4132 เด็กชาย สรวิศ เกตุสวุ รรณ์

8 4134 เดก็ ชาย คณาธปิ นาโควงค์

10 4252 เด็กชาย ชนิ าธิป กริมทมุ

12 4286 เด็กชาย บารมี บรวตั ทอง

14 4436 เด็กชาย พีรชั ชัย สายหมื่นไว

16 3765 เดก็ หญิง ปุณยวรี ์ ธรรมพร

18 3769 เด็กหญงิ กลั ยา เพชรนิ ทร์

20 3890 เดก็ หญิง พสั กร กรังพานิชย์

22 4248 เดก็ หญิง เพชรรตั น์ ไชยโวหาร

24 4429 เดก็ หญิง ชมพนู ชุ ก้อนนาค

รายช่อื นกั เรยี นทเี่ ข้าเรียนในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่ม A

ชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ 6/1

เลข ชื่อ - นามสกลุ
ท่ี ประจำตวั

นกั เรยี น

1 3627 เดก็ ชาย ภาคภูมิ ศรีกาศ

3 3632 เด็กชาย ณัฐวตั ร ภรู่ ะหงษ์

5 3635 เด็กชาย ธวชั ชยั แกว้ ดวงตา

7 3638 เด็กชาย จารุวิทย์ สนเลก็

9 3641 เด็กหญงิ ชนกานต์ ออ่ นทอง

11 3643 เดก็ หญงิ กญั ญาวรี ์ ดิษแพ

13 3668 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ แผน่ สุวรรณ

15 3702 เดก็ หญงิ ปัญญาพร จนั ทโรกร

17 3891 เดก็ ชาย ณฐั พล สุขมี

19 3895 เดก็ ชาย กิตติพงษ์ ศกั ด์ิสิทธ์ิ

21 3933 เด็กชาย วชิรวิชญ์ จรลี

23 3941 เด็กหญิง ธญั ญาลกั ษณ์ พูลทวี

25 4135 เดก็ ชาย บณั ฑิต เนียมเรี่ยม

27 4273 เด็กหญิง กานตพ์ ิชชา บญุ ลา่

29 4354 เด็กชาย รัฐวิทย์ ใจเด็จ

31 4377 เด็กหญิง วิชชุดา บญุ ยะมลู

รายช่อื นกั เรยี นทีเ่ ขา้ เรยี นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019
กลมุ่ B

ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 6/1

เลข ช่อื - นามสกลุ
ท่ี ประจำตวั

นักเรียน

2 3629 เดก็ ชาย ภูวนยั ดา้ ยงาม

4 3634 เดก็ ชาย นิลวฒั น์ ตาแหน่ง

6 3637 เดก็ ชาย ชนสรณ์ พ่มุ พวง

8 3640 เด็กหญิง วริ วรรณ สิทธิโชติ

10 3642 เดก็ หญงิ ชาลิสา รุ่งฉตั ร

12 3645 เดก็ หญงิ เสาวลกั ษณ์ ศรีจนั ทร์

14 3671 เดก็ ชาย ชวลั วิทย์ ปัญญา

16 3791 เด็กหญิง ปารมี นามนา

18 3892 เด็กหญิง พรปวณี ์ มวลประเสริฐ

20 3921 เด็กชาย โยเซฟ ตรรกสิริทรัพย์

22 3939 เดก็ หญิง ณัชชา พอกพูน

24 3943 เดก็ หญิง สุกญั ญา แกว้ ผนึก

26 4136 เดก็ ชาย ธีรศลิ ป์ บวั หอม

28 4294 เด็กหญงิ รจลดา หมวดผา

30 4376 เด็กหญิง ปัญจมาพร ศรีสิงห์

32 4390 เดก็ หญงิ ลลิตพรรณ วงศอ์ ร่าม

รายช่อื นกั เรยี นที่เขา้ เรียนในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้อื ไวรัสโคโรนา 2019
กลุม่ A

ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6/2

เลข ชื่อ - นามสกลุ
ท่ี ประจำตวั

นักเรยี น

1 3595 เดก็ หญิง พรรณษา วงษเ์ วก

3 3648 เด็กชาย สิรภพ ขาสมยั

5 3651 เดก็ ชาย พฤฒิศกั ด์ิ ศรีสกฤษ

7 3655 เด็กชาย วรวฒั น์ ขาวพุ่ม

9 3659 เดก็ หญิง ลกั ษณารีย์ ใจยาเก๋

11 3670 เดก็ ชาย ณฐั นนท์ แสงเอ่ียมพ่งึ พร

13 3793 เดก็ ชาย รชต เช่ียวชูกลุ

15 3896 เดก็ ชาย ปญุ ญพฒั น์ เพชรจีด

17 3898 เด็กชาย ชยั ภทั ร ต่อยนื ยง

19 3922 เดก็ ชาย หัสรินทร์ พลอาไพ

21 3927 เดก็ หญิง ศิริกุล บุญดว้ ง

23 4138 เดก็ ชาย เอกภพ บญุ โชติ

25 4150 เด็กชาย กอ้ งภพ จินพละ

27 4232 เด็กหญิง เมธาวี เมืองฮาม

29 4249 เด็กชาย ชาญณรงค์ ชูกร

31 4353 เด็กหญงิ กมลพร คาเดิม

33 4438 เดก็ หญิง วริศรา ยตุ ิธร

รายช่อื นกั เรยี นทีเ่ ข้าเรียนในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019
กลมุ่ B

ช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ 6/2

เลข ช่ือ - นามสกุล
ท่ี ประจำตัว

นักเรียน

2 3647 เดก็ ชาย สุรเชษฐ์ แปลงชยั สงค์

4 3650 เด็กชาย รวิพงศ์ สว่างสุรีย์

6 3654 เด็กชาย รุ่งเรือง ปานทอง

8 3658 เดก็ หญิง ปฐิตา โตนดทอง

10 3664 เดก็ หญงิ ศศิธร มะโนศรี

12 3714 เด็กหญงิ อภสิ ์ณัฐฎ์ ปราบจนั ทร์

14 3822 เด็กชาย กฤตภาส โอง่ ทอง

16 3897 เด็กชาย ปัณณวฒั น์ เพชรจีด

18 3900 เด็กชาย ธนกร นุชทิม

20 3924 เด็กหญิง กญั ญาภทั ร นุชทิม

22 4119 เดก็ หญงิ บุศญา ศรีสาอาง

24 4139 เดก็ ชาย กฤตพร สีพุทธา

26 4229 เดก็ หญิง นนั ทรัตน์ เท่ยี งทศั น์

28 4237 เด็กชาย ทนิ กร หนูคาบแกว้

30 4352 เดก็ ชาย พรี ภทั ร แดงสิงห์

32 4395 เด็กชาย โชตภิ ณ ดอนพนั พลมาตรการและแนวทางการปฏิบัตใิ นสถานการณ์โรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙

๑. ดา้ นอาคาร สถานที่

ท่ี มาตรการ ผรู้ ับผิดชอบ

๑.๑ ความปลอดภัย

เตรยี มความพร้อมดา้ นอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อมของ ครูโรงเรียนวดั เกตุมดีศรีวราราม

โรงเรียนวัดเกตมุ ดีศรีวรารามท้งั ภายในและภายนอก

๑.๒ ความสะอาด

กอ่ นการเปิดภาคเรียน

จดั ให้มีการทำความสะอาด อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องนำ้

สง่ิ ของเครือ่ งใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ และบริเวณพื้นผิวสัมผสั ดว้ ย

ผลติ ภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ฆา่ เชอ้ื ตามคำแนะนำของ ครูโรงเรยี นวดั เกตมุ ดีศรวี ราราม

กระทรวงสาธารณสขุ

ชว่ งเปิดภาคเรยี น

จัดให้มกี ารทำความสะอาดหอ้ งเรยี น วสั ดุอุปกรณ์ รวมถึงพน้ื ผวิ ท่ี

สมั ผัสมาก อย่างน้อยวนั ละ ๑ ครงั้ และจดั ใหม้ ีการทำความ

สะอาดห้องนำ้ อยา่ งนอ้ ยวนั ละ ๒ ครัง้

๑.๓ การเตรยี มสถานท่รี องรบั มาตรการเว้นระยะห่าง

เว้นระยะห่างระหวา่ งบคุ คลในการทำกิจกรรมตา่ งๆอย่างนอ้ ย ๑

เมตร ดงั นี้ ครโู รงเรียนวดั เกตุมดศี รวี ราราม

- การเข้าแถวเข้าห้องเรยี น

- การจดั ที่น่ังรับประทานอาหาร

- การจัดประสบการณ์เรียนรู้/กจิ กรรม

- การจดั ที่นอน

๑.๔ วสั ดอุ ปุ กรณ์

จัดเตรียมเครอ่ื งตรวจวัดอณุ หภูมริ า่ งกายแบบอินฟราเรด ครโู รงเรียนวัดเกตุมดีศรวี ราราม

หน้ากากผา้ /หน้ากากอนามยั อปุ กรณ์ล้างมือ เชน่ สบู่ล้างมือ,เจล

แอลกอฮอล์

๒. ด้านบุคลากร ผูร้ ับผดิ ชอบ
ครูโรงเรียนวัดเกตมุ ดศี รีวราราม
ท่ี มาตรการ
๒.๑ หากครู มอี าการเจบ็ ป่วย เช่น มไี ข้ ไอ จาม มีนำ้ มูล หรอื กลบั จากพ้นื ท่ี ครโู รงเรยี นวัดเกตุมดีศรีวราราม
ครูโรงเรยี นวัดเกตุมดศี รีวราราม
เส่ียงและอยใู่ นช่วงกกั กนั ให้หยดุ ปฏิบตั งิ าน รวมถึงหากมคี นในครอบครัว ครโู รงเรียนวดั เกตมุ ดีศรีวราราม
ปว่ ยดว้ ยโรคติดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ หรอื กลับจากพน้ื ทีเ่ ส่ยี งและอยู่
ในชว่ งกกั กนั ใหป้ ฏบิ ัตติ ามคำแนะนำของเจา้ หน้าที่สาธารณสขุ อย่าง
เคร่งครัด
๒.๒ ออกแบบการจดั ประสบการณ์การเรียนรู้/กิจกรรมทค่ี ำนงึ การเวน้
ระยะห่างระหว่างบคุ คล
๒.๓ จัดทำสือ่ ประชาสัมพันธ์การปอ้ งกนั เรื่องโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒.๔ ครูทกุ คนสวมหน้ากากผ้า/หนา้ กากอนามัย ตลอดเวลาทปี่ ฏิบตั งิ าน

๓. ด้านกจิ กรรม/กิจวัตรประจำวัน ผูร้ บั ผดิ ชอบ
ครูเวรประจำวัน
ท่ี มาตรการ
๓.๑ การคดั กรอง ครโู รงเรียนวัดเกตุมดีศรวี ราราม
ครโู รงเรยี นวัดเกตมุ ดีศรีวราราม
กำหนดจุดเข้า-ออก เพยี งทางเดียว และมีการคดั กรองด้วยเครอ่ื งตรวจวดั
อณุ หภูมริ ่างกาย หากพบว่านักเรยี นมีอุณหภมู สิ งู กว่า ๓๗.๕ องศาเซส ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
เซยี ส หรือมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมกู หายใจเหนื่อยหอบ ให้หยุดเรยี นแลว้ แจง้
ผู้ปกครองพากลับบ้านพรอ้ มประสานเจ้าหน้าทีส่ าธารณสขุ ในพ้ืนที่
๓.๒ การเขา้ แถว
กำหนดจุดเข้าแถวเพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างนอ้ ย ๑-๒ เมตร
๓.๓ การจดั ประสบการณ์เรยี นรู้
- คำนึงถงึ การเวน้ ระยะหา่ งระหวา่ งบคุ คลเน้นพ้นื ที่จัดการเรยี นร้เู ป็น
รายบคุ คล ลดการสัมผัสระหว่างกัน
- ใหม้ กี ารรกั ษาระยา่ งระหวา่ งกล่มุ ยอ่ ย
- งดจัดกจิ กรรมทเี่ กิดการรวมกลุ่มหมู่มาก
๓.๔ การใชส้ นามเด็กเล่น
- จัดให้มีการเลน่ เปน็ กลมุ่ ยอ่ ย
- ทำความสะอาดมือก่อนและหลังใช้งานสนามเด็กเลน่

ท่ี มาตรการ ผู้รบั ผิดชอบ

๓.๕ อาหารกลางวัน ครูโรงเรยี นวดั เกตุมดศี รวี ราราม

- แม่ครวั และผู้ชว่ ยแม่ครวั ทุกคน ตอ้ งสวมหนา้ กากอนามยั มีหมวกคลุม

ผมและผ้ากันเป้ือน

- ในการปรงุ อาหารเนน้ ความสะอาดและถกู หลักอนามัย

- ต้องล้างและทำความสะอาดครัวดว้ ยยาฆ่าเชอื้ ทุกครัง้ เมื่อเสรจ็ งานแต่ละ

วนั

- กำหนดที่น่งั รบั ประทานอาหารกลางวัน โดยเว้นระยะห่างระหวา่ งบุคคล

และเหลอ่ื มเวลาในการรับประทานอาหาร ดงั น้ี

๑๐.๓๐ น. อนุบาล ๒-๓

๑๑.๐๐ น. ประถมศกึ ษาปที ่ี ๑-๒

๑๑.๑๕ น. ประถมศึกษาปที ี่ ๓-๔

๑๑.๓๐ น. ประถมศึกษาปที ่ี ๕-๖

๓.๖ การล้างมือ ครูโรงเรียนวดั เกตุมดีศรีวราราม

- ให้นกั เรียนลา้ งมอื ด้วยสบูแ่ ละน้ำสะอาดเปน็ ประจำทุกๆ ๒ ชว่ั โมง

- ให้นกั เรียนลา้ งมือทกุ ครง้ั หลงั ใชห้ ้องน้ำและก่อน-หลังรบั ประทานอาหาร

๔. มาตรการการแก้ปัญหา/เหตุฉุกเฉนิ วิธแี ก้ปญั หา
ท่ี เหตกุ ารณ์/สถานการณ์ ใหห้ ยุดเรียนและแจง้ ผู้ปกครอง
๔.๑ พบกลุ่มเสยี่ งจากการคัดกรอง (มีอณุ หภูมิสูงกวา่ ๓๗.๕ องศาเซสเซยี ส พากลับบา้ นพร้อมประสาน
หรอื มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมกู หายใจเหน่ือยหอบ) เจา้ หน้าที่สาธารณสขุ ในพื้นที่
๔.๒ นกั เรียน ผ้ปู กครอง หรือผมู้ าตดิ ตอ่ ไม่สวมหรือไม่มหี นา้ กากอนามยั - หากเปน็ นักเรียนใหใ้ ชห้ น้ากาก
อนามัยทมี่ สี ำรองเตรียมไวใ้ ห้
๔.๓ นักเรยี นป่วยเปน็ ไข้ ขณะอยู่ในโรงเรยี น - หากเปน็ ผู้ปกครองหรอื
บุคคลภายนอก ไม่อนุญาตให้เข้า
ภายในโรงเรยี น
- ประสานผู้ปกครองให้มารบั กลบั
บา้ นทันที่
- แจง้ ข้อมูลใหส้ าธารณสุขในพ้ืนท่ี
ทราบ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
2_3 การควบคุมหอพักเอกชน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
Next Book
2_4 การถ่ายโอนภารกิจศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการศาสนา