The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dutched_of_wale, 2021-03-03 02:16:13

ช่างไม้พาเลท กศน.ตำบลหนองลู

ช่างไม้พาเลท

ไม้ถือเป็ นวัสดุท่ีใช้ประกอบเป็ นเฟอรน์ ิเจอรไ์ ด้อย่างหลากหลาย มี
ความสวยงาม และช่วยให้บ้านให้ดอู บอุ่นน่าอยู่อาศัย แต่เฟอรน์ ิเจอรไ์ ม้ก็มี
หลากหลายชนิดและคุณสมบัติ ท้ังยังมีราคาแตกต่างกันตามวัสดุท่ีใช้ เพื่อ
เลือกวัสดุเฟอรน์ ิเจอรใ์ ห้เหมาะสมกับบ้าน และคุ้มค่าต่อเงินในกระเป๋ าให้
มากทสี่ ุด มาทาความรู้จกั และเปรยี บเทยี บข้อดขี ้อเสยี จากทน่ี ี่กนั เลย

เฟอรน์ ิเจอรไ์ ม้จริง (Wood) คอื เฟอรน์ ิเจอรท์ ที่ าจากตน้ ไม้ทั้งต้น หรือ
ทอ่ นไม้ทฝ่ี านเป็ นแผ่นแล้วมาประกอบเป็ นเฟอรน์ ิเจอร์ เช่น เฟอรน์ ิเจอรไ์ ม้
สกั เฟอรน์ ิเจอรไ์ ม้ยางพารา และเฟอรน์ ิเจอรไ์ ม้ประดู่ เป็ นตน้

ข้อดขี องเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
•มีความแขง็ แรงจากเน้ือไมท้ ้งั ท่อน
•มีลวดลายท่ีสวยงามและไม่ซ้ากนั
•เป็นเคร่ืองประดบั บา้ นท่ีแสดงออกถึงฐานะของผซู้ ้ือ

ข้อเสียของเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
•มีราคาแพง ยง่ิ เป็นไมม้ งคล กย็ งิ่ มีราคาแพงและหายาก
•เกิดรอยขดู ขีดและเป็นรอยน้าง่าย ตอ้ งใชน้ ้ายาหรือข้ีผ้งึ เคลือบอยา่ ง
สม่าเสมอ
•มีน้าหนกั มาก จึงยากต่อการขนยา้ ย

เฟอรน์ ิเจอรไ์ ม้พาเลท
ไมพ้ าเลท (Pallet Wood) คือ ไมท้ ่ใี ชท้ าแทน่ วางสินคา้ ใน
อตุ สาหกรรม และจะถกู ทงิ้ เม่อื ใชง้ านมานานหรอื เส่อื มสภาพ
แตพ่ าเลทท่ถี กู ทงิ้ สว่ นใหญ่ยงั มคี วามแขง็ แรงเพียงพอตอ่ การทา
เฟอรน์ ิเจอรไ์ ม้

ขอ้ ดขี องเฟอรน์ ิเจอรไ์ ม้พาเลท
•มีความโดดเดน่ เป็นเอกลกั ษณ์ และยงั คงลวดลายไมไ้ ดอ้ ย่างชดั เจน
•แขง็ แรง ทนทาน สามารถนาไปใชง้ านนอกบา้ นได้
•เป็นการนาวสั ดกุ ลบั มาใชใ้ หม่ เพ่ือรกั ษาส่งิ แวดลอ้ ม

ข้อเสยี ของเฟอรน์ ิเจอรไ์ ม้พาเลท
•หาซอื้ ไดค้ ่อนขา้ งยาก เน่ืองจากมีผผู้ ลิตนอ้ ย และอาจตอ้ งส่งั ทาเป็นพิเษษ
•มีความชืน้ ในตวั จงึ ทาใหเ้ กิดเชือ้ ราและปลวกกินไดง้ า่ ย
•อาจมีเสยี้ นท่ีเป็นอนั ตราย หากไม่ไดข้ ดั และเก็บขอบใหด้ ี

โครงการศนู ยฝ์ กึ อาชพี ชมุ ชน กศน.ตาบลหนองลู

การจัดการศกึ ษาตอ่ เนื่อง รูปแบบชน้ั เรยี นวชิ าชีพ

วิชา ชา่ งไมพ้ าเลท จานวน 31 ชั่วโมง

ระหว่างวนั ที่ 8 – 20 กมุ ภาพันธ์ 2564

ณ หมทู่ ี่ 2 บ้านวงั กะ ตาบลหนองลู อาเภอสงั ขละบรุ ี จังหวดั กาญจนบรุ ี

ความเปน็ มา

โครงการศนู ยฝ์ กึ อาชพี ชุมชน กศน.ตาบลหนองลู

การจดั การศกึ ษาตอ่ เนอ่ื ง รปู แบบชนั้ เรยี นวชิ าชพี

นายนัฐพล เอ็นดู
วิทยากรชา่ งไมพ้ าเลท

สนิ คา้ จากไม้พาเลท
โตะ๊ ชดุ

สินคา้ จากไมพ้ าเลท

กะบะใสข่ อง

สนิ คา้ จากไม้พาเลท
ช้ันวางของ / หนังสอืสินค้าจากไมพ้ าเลท
ชั้นบนั ไดวางสินคา้

•ขนาด 80 x 120 x 15 cm ซง่ึ เป็นขนาดเลก็ จะนยิ มใชส้ าหรบั ผลติ เพ่อื สง่ ออกไป
ตา่ งประเทษมากกวา่ การขายในประเทษ ซง่ึ จะเรยี กไมพ้ าเลทขนาดนวี้ า่ “Euro pallet ” ซ่งึ
เป็นขนาดท่นี ิยมมากในแถบทวีบยโู รป หากต้องการไม้พาเลทสาหรับวางสินค้าขนาด

เล็ก หรือ ทาเฟอรน์ ิเจอรพ์ วก โตะ๊ เก้าอี้ ต้องขนาดนีเ้ ลย

•ขนาด 110 x 110 x 15 cm ซ่งึ เป็นขนาดมาตราฐาน นิยมใหส้ าหรบั วางสนิ คา้
ตา่ งๆ จะนยิ มเรยี กไมพ้ าเลทขนาดนวี้ า่ “Japan pallet” ซ่งึ เป็นท่นี ิยมในแถบเอเชีย โดย
เร่มิ ท่ปี ระเทษญ่ีป่นุ เป็นประเทษแรก หากตอ้ งการไมพ้ าเลทสาหรับใช้ ขนส่งสินค้าเป็ น

หลัก ตอ้ งขนาดนีเ้ ลย

•ขนาด 100 x 120 x 15 cm นิยมเรยี กกนั วา่ “Thai pallet” ซ่งึ เป็นขนาดท่นี ิยม
ใชม้ ากท่สี ดุ ในประเทษไทย ในการนาไปทาเฟอรน์ ิเจอร์ และของตกแตง่ ตา่ งๆ หากต้องการไมพ้ า

เลทสาหรับใช้ วางสินคา้ ทาเฟอรน์ ิเจอร์ ตอ้ งเลือกขนาดนีเ้ ลยเพราะนิยมมากในไทย

วสั ดุ - อุปกรณช์ า่ งไมพ้ าเลท
เลือ่ ยจก๊ิ ซอร์

เลื่อยจิ๊กซอว์หรือเลื่อยฉลุไฟฟ้าเป็ นเคร่ืองมือช่างท่ีออกแบบ
มาสาหรับงานตัดเป็ นหลัก ลักษณะการทางานของเครื่องคื อ
มีมอเตอร์ขับฟันเฟ่ื องให้ชักใบเลื่อยขึน้ -ลงสลบั กนั ใช้มือบังคบั ให้
เล่ือยตัดเป็ นรูปทรงต่างๆ ฐานเครื่องสามารถปรับเอียงได้ถึง 45°
และบางรุ่นสามารถปรับความเร็วรอบตัวเครื่องได้ เลื่อยจ๊ิกซอว์ใช้
ตัดแผ่นไม้ เช่น ไม้อดั หรือไม้เทียมท่ีไม่หนามาก และวัสดุอื่นๆ ได้
อกี หลายประเภท เช่น เหลก็ พลาสติก แก้ว เซรามิค เป็ นต้น เลื่อย
จ๊ิกซอว์ตัดวัสดุได้หลากหลายทิศทางอย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็ นการ
ตัดแนวตรง ตัดเป็ นแนวโค้งหรือวงกลม เลื่อยจ๊ิกซอว์มีความ
ปลอดภยั ในการใช้งานสูง เพราะมีใบเลื่อยขนาดเล็ก สามารถเจาะรู
กลางแผ่นวสั ดุได้

วสั ดุ - อุปกรณช์ า่ งไมพ้ าเลท เครื่องยิงตะปูสาหรับยิงไมเ้ ป็ นเครื่องมือช่างอีกตวั ที่
เคร่อื งยิงตะปสู าหรบั งานไม้ เหมาะ โดยมกั ใชก้ นั มากกบั พวกงานท่ีเป็นไมเ้ น้ืออ่อน
ทว่ั ๆไป สาหรับช่างมกั นิยมไปใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์
กรอบรูป ตู้ งานไมไ้ ผ่ ท่อเหลก็ บาง แผ่นไมอ้ ดั รวมไป
ถึงพลาสติก โดยจะแบ่งตามวตั ถุประสงคก์ ารใชง้ าน ซ่ึง

ต้องพิจารณาในเรื่ องของ ลูกตะปู ประกอบด้วย
เน่ืองจากลูกตะปูจะใชม้ ีลกั ษณะท่ีตา่ งกนั

วสั ดุ - อปุ กรณ์ชา่ งไมพ้ าเลท


Click to View FlipBook Version