The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนสถิติเเละการวางแผนการทดลอง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

แผนสถิติเเละการวางแผนการทดลอง

แผนสถิติเเละการวางแผนการทดลอง

หลกั สูตรประกาศนยี บตั รวชิ าชีพช้ันสูง พทุ ธศักราช 2563 ประเภทวชิ าบริหารธุรกจิ

รหัสวิชา 3000-1408 วิชาสถิติและการวางแผนการทดลอง

จานวน 3 หน่วยกติ จานวน 3 คาบ / สัปดาห์

รหัสวิชา ชือ่ วชิ า ท–ป–น
30000–1403 สถิตแิ ละการวางแผนการทดลอง 3–0–3

1. เขา้ ใจสถติ พิ นื้ ฐาน การประมาณคา่ การทดสอบสมมตฐิ าน การวเิ คราะห์ ความแปรปรวน การใช้
โปรแกรมสาเรจ็ รูปในการวิเคราะหข์ อ้ มลู และการวางแผนการทดลอง

2. สามารถนาความรูเ้ กี่ยวกบั สถิติพืน้ ฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การใชโ้ ปรแกรมสาเรจ็ รูปในการวิเคราะหข์ อ้ มลู และการวางแผนการทดลอง ไปประยกุ ตใ์ ช้
ในงานอาชีพ

3. มเี จตคติท่ดี ตี ่อการเรียนรูท้ างคณิตศาสตร์

1. ใชค้ ่ากลางและการวดั การกระจายตามลกั ษณะของขอ้ มลู
2. ประมาณคา่ พารามเิ ตอรข์ องประชากร
3. ทดสอบค่าเฉลยี่ ของประชากร
4. วเิ คราะหค์ วามแปรปรวนของประชากร
5. ใชโ้ ปรแกรมสาเรจ็ รูปในการวเิ คราะหข์ อ้ มลู ท่ีกาหนด
6. ประยกุ ตก์ ารวางแผนการทดลองในงานอาชพี

ศกึ ษาและฝึกทกั ษะกระบวนการทางคณิตศาสตรเ์ กี่ยวกบั สถติ ิพนื้ ฐาน การประมาณคา่ การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะหค์ วามแปรปรวน การใชโ้ ปรแกรมสาเรจ็ รูปในการวิเคราะหข์ อ้ มลู และการวางแผน
การทดลอง และการประยกุ ตใ์ ชใ้ นงานอาชพี

แผนการจัดการเรยี นรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ

รหสั วิชา 3000-1408 วิชา สถิติและการวางแผนการทดลอง
หลกั สตู ร ประกาศนยี บตั รวิชาชีพชัน้ สูง ปี พ.ศ. 2557
หมวดวิชาคณติ ศาสตร์

จัดทำโดย

นางสาวนภิ าภรณ์ สุทธิโคตร
ตำแหน่ง ครู คศ.3

แผนกวิชาสามัญสัมพนั ธ์

ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2563
ฝา่ ยวิชาการ วทิ ยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา

คำนำ

พระราชบญั ญัตกิ ารศกึ ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีได้ประกาศใชต้ ัง้ แต่เดอื นสิงหาคม 2542 เป็นตน้
มา ได้ให้ความสำคญั เกีย่ วกบั การสรา้ งเสริมคุณธรรม จริยธรรมไว้อยา่ งชัดเจน ตามที่ได้บัญญตั ไิ ว้ในมาตรา 24
(4) ว่า “จดั การเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้ ้านตา่ งๆ อย่างได้สดั ส่วน สมดุลกนั รวมทัง้ ปลูกฝัง
คุณธรรม คา่ นิยมทดี่ งี าม และคุณลักษณะอนั พึงประสงค์ไว้ในทกุ วิชา” นอกจากน้ี กิจกรรมในการจดั การเรยี น
การสอนต้องเน้นนักศกึ ษาสำคญั ท่สี ดุ ควรมีลักษณะสำคัญดงั นี้

1. นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏบิ ัติจริง
2. นักศึกษามโี อกาสเลอื กเรียนรใู้ นสิง่ ท่ตี นถนดั และสนใจ
3. นกั ศึกษาได้มีโอกาสแสวงหาความรู้และสรา้ งองค์ความรู้ด้วยตนเอง
4. นกั ศึกษาได้มีโอกาสทจี่ ะนำความรู้ไปปฏิบตั จิ รงิ ในชีวติ ประจำวนั
5. นกั ศึกษามสี ่วนร่วมในการประเมนิ ผลการเรียนรู้ของตนเอง

ภารกิจของครูอาจารย์ ในการจัดการเรยี นการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญตั ิการศกึ ษา
แห่งชาติ ดว้ ยการบูรณาการคุณธรรม จรยิ ธรรม ค่านยิ ม และคุณลักษณะ อนั พึงประสงค์ไวใ้ นรายวชิ า
และในการคิดกิจกรรมการเรียนการสอนทจี่ ะสง่ เสริมการเรยี นรขู้ องนักศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศกึ ษาแหง่ ชาติใหเ้ ปน็ รปู ธรรม จงึ ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือประกอบการสอน

นางสาวนภิ าภรณ์ สทุ ธโิ คตร
ผูจ้ ัดทำ

สารบัญ หน้า

ลกั ษณะรายวิชา ง
วเิ คราะหห์ ัวข้อเร่ือง ช
รายการวเิ คราะห์ เนื้อหาวชิ า จดุ ประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา ฌ
ตารางวิเคราะห์ระดับ พุทธิพิสยั ทกั ษะพิสยั จิตพสิ ัย ญ
กำหนดการเรยี นรู้
แผนการจดั การเรยี นรู้ 1
5
1. ความรู้เบ้ืองต้นเกยี่ วกับสถติ ิ 9
14
2. การวดั แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 20
3. การวดั การกระจายของขอ้ มูล 26
30
4. คา่ มาตรฐาน 34
5. การประมาณค่า 45
6. การทดสอบสมมุตฐิ านเกีย่ วกับคา่ เฉลย่ี ของประชากร 52
58
7. การทดสอบสมมตุ ิฐานเก่ยี วกับสัดส่วนของประชากร
8. การทดสอบไคสแควร์
9. การวเิ คราะห์ความแปรปรวน
10. การใชโ้ ปรแกรมสำเรจ็ รูปในงานอาชพี
11. การวางแผนการทดลอง

ลกั ษณะรายวิชา 3-0-3

ท-ป-น
รหัสวิชา 3000 – 1408 ช่ือวชิ า สถติ ิและการวางแผนการทดลอง
หน่วยกติ (ชั่วโมง) 3(3)
หลกั สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชน้ั สงู พุทธศกั ราช 2557

จุดประสงคร์ ายวิชา
1. เกิดความคิดรวบยอดเกย่ี วกบั สถิติพ้นื ฐานการประมาณคา่ การทดสอบสมมตฐิ าน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน และการวางแผนการทดลอง
2. นำความรู้เร่อื งสถติ ิพนื้ ฐานการประมาณค่าการทดสอบสมมตฐิ าน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และ
การวางแผนการทดลองไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นงานอาชีพ
3. มเี จตคติท่ดี ตี ่อการเรยี นรู้ทางคณติ ศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1. ดำเนนิ การเกย่ี วกบั สถิติพ้ืนฐาน
2. ประมาณคา่ พารามิเตอรข์ องประชากร
3. ดำเนนิ การเก่ียวกับการทดสอบสมมติฐาน
4. วเิ คราะห์ความแปรปรวน
5. ดำเนนิ การเกย่ี วกบั การวางแผนการทดลอง

คำอธบิ ายรายวชิ า
ศึกษาเกีย่ วกบั การฝกึ ทกั ษะการคดิ คำนวณและการแก้ปัญหาเกีย่ วกับ สถิติพื้นฐานการประมาณค่าการ

ทดสอบสมมตฐิ าน การวเิ คราะหค์ วามแปรปรวน และการวางแผนการทดลอง

วเิ คราะห์หวั ขอ้ เร่ือง

ท-ป-น 3-0-3

รหัสวิชา 3000 – 1408 ช่ือวชิ า สถติ ิและการวางแผนการทดลอง

หน่วยกติ (ช่ัวโมง) 3(3)

หลกั สตู รประกาศนียบัตรวิชาชีพชน้ั สงู พุทธศกั ราช 2557

แหล่งข้อมลู

หวั ข้อหลัก(Main Element) / ABCDE

หนว่ ยการเรยี นรู้ ( Learning Unit)

1. ความรเู้ บื้องตน้ เกยี่ วกับสถิติ ✓ ✓✓

2. การวดั แนวโน้มเข้าสู่สว่ นกลาง ✓ ✓✓

3. การวดั การกระจายของข้อมลู ✓ ✓✓

4. ค่ามาตรฐาน ✓ ✓✓

5. การประมาณค่า ✓ ✓✓

6. การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลย่ี ของประชากร ✓ ✓✓

7. การทดสอบสมมตุ ฐิ านเก่ยี วกับสัดส่วนของประชากร ✓ ✓✓
8. การวิเคราะห์ความแปรปรวน ✓ ✓✓
9. การใช้โปรแกรมสำเร็จรปู ในงานอาชีพ ✓ ✓✓
10. การวางแผนการทดลอง ✓ ✓✓
11. การวางแผนการทดลอง ✓ ✓✓

หมายเหตุ A : คำอธบิ ายรายวิชา
B : ผู้เชี่ยวชาญ
C : ผชู้ ำนาญงาน
D : ประสบการณ์ของครผู ้สู อน
E : เอกสาร/ตำรา/คมู่ ือ

วเิ คราะห์หัวข้อเร่ือง

ท-ป-น 3-0-3
รหัสวชิ า 3000 – 1408 ชื่อวชิ า สถติ ิและการวางแผนการทดลอง
หน่วยกติ (ช่ัวโมง) 3(3)

หลักสตู รประกาศนียบัตรวชิ าชีพชน้ั สงู พุทธศกั ราช 2557

หน่วยที่ ชอ่ื หน่วยการเรยี นรู้ สมรรถนะ
1
2 ความร้เู บือ้ งต้นเกยี่ วกบั สถิติ ดำเนินการเก่ียวกบั สถิติพื้นฐาน
3 การวัดแนวโนม้ เขา้ สู่สว่ นกลาง ประมาณคา่ พารามิเตอร์ของประชากร
4 การวัดการกระจายของขอ้ มลู ดำเนนิ การเก่ียวกับการทดสอบสมมติฐาน
5 คา่ มาตรฐาน วิเคราะหค์ วามแปรปรวน
6 การประมาณค่า ดำเนินการเก่ยี วกบั การวางแผนการทดลอง
การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลีย่
7 ของประชากร
การทดสอบสมมุตฐิ านเกย่ี วกับสัดสว่ นของ
8 ประชากร
9 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
10 การใช้โปรแกรมสำเรจ็ รูปในงานอาชพี
11 การวางแผนการทดลอง
การวางแผนการทดลอง

ตารางวิเคราะห์ระดบั พุทธิพสิ ยั ทกั ษะพสิ ัย จติ พสิ ัย

ท-ป-น 3-0-3
รหสั วิชา 3000 – 1408 ช่ือวชิ า สถิติและการวางแผนการทดลอง
หนว่ ยกติ (ชั่วโมง) 3(3)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิ าชีพชนั้ สงู พุทธศักราช 2557

ระดบั พฤตกิ รรมทพี่ ึงประสงค์

พุทธพิ ิสยั ทักษะพสิ ัย จติ พสิ ัย เวลา
ท่ี ชือ่ หน่วยการเรียนรู้ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (ชม.)

1 ความรู้เบ้ืองต้นเกย่ี วกบั สถติ ิ ✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓✓✓ 6

2 การวัดแนวโน้มเขา้ สู่ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ 6

สว่ นกลาง 6

3 การวดั การกระจายของ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ 6
ขอ้ มูล ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ 6

4 คา่ มาตรฐาน ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓

5 การประมาณค่า 6

6 การทดสอบสมมตุ ิฐาน ✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓✓✓ 6

เกี่ยวกับค่าเฉลย่ี ของ 6

ประชากร 6

7 การทดสอบสมมุตฐิ าน ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓

เกยี่ วกบั สัดส่วนของ

ประชากร

8 การวเิ คราะห์ความ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓

แปรปรวน

9 การใชโ้ ปรแกรมสำเร็จรูปใน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
งานอาชีพ

10 การวางแผนการทดลอง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
11 การวางแผนการทดลอง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

พุทธิพสิ ัย ทกั ษะพิสัย จติ พสิ ัย
1 = ความรู้ 1 = เลียนแบบ 1 = รบั รู้
2 = ความเขา้ ใจ 2 = ทำได้ตามแบบ 2 = ตอบสนอง
3 = การนำไปใช้ 3 = ทำได้ถกู ต้อง 3 = เห็นคณุ คา่
4 = การวเิ คราะห์ 4 = จดั ระบบคณุ ค่า
แมน่ ยำ
5 = การสงั เคราะห์ 5 = พฒั นาเปน็ ลักษณะ
6 = การประเมนิ ค่า 4 = ทำไดต้ อ่ เนื่อง นิสัย
ประสานกนั

5 = ทำได้อย่างดี

กำหนดการเรียนรู้

ท-ป-น 3-0-3

รหัสวชิ า 3000 – 1408 ชื่อวิชา สถติ ิและการวางแผนการทดลอง ชว่ั โมงที่
1-3
หนว่ ยกิต(ช่ัวโมง) 3(3) 4-9
10-15
หลกั สูตรประกาศนียบตั รวชิ าชีพชนั้ สงู พุทธศกั ราช 2557 16-18
19-24
หนว่ ยท่ี ชือ่ หน่วยการเรยี นรู้ สัปดาหท์ ่ี 25-27
1 28-33
2 ความรูเ้ บื้องตน้ เก่ยี วกบั สถิติ 1 34-39
3 40-45
4 การวัดแนวโนม้ เขา้ สู่ส่วนกลาง 2-3 46-50
5 51-52
6 การวดั การกระจายของข้อมูล 4 53-54
7 ค่ามาตรฐาน 5-6
8 การประมาณค่า 7
9 การทดสอบสมมุติฐานเกีย่ วกับคา่ เฉลี่ยของประชากร 8
10 9
11 การทดสอบสมมตุ ฐิ านเกยี่ วกับสัดสว่ นของประชากร
10-11

การวิเคราะห์ความแปรปรวน 12-13

การใชโ้ ปรแกรมสำเร็จรปู ในงานอาชีพ 14-16
การวางแผนการทดลอง 17
การวางแผนการทดลอง 18

รวม 18 54

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1

รหสั วิชา 3000-1403 วชิ าสถติ ิและการวางแผนการทดลอง ท-ป-น 3-0-3
หน่วยท่ี 1
คาบที่ 1 – 3 ช่ือหน่วย ความรู้สถติ ิเบือ้ งต้นเกย่ี วกบั สถิติ

สาระการเรียนรู้

1. ความหมายของสถิติ
2. ขอบขา่ ยหรือชนิดของสถิติ
3. คาศพั ทต์ า่ งๆ ในวชิ าสถิติ
4. ธรรมชาติของขอ้ มูล
5. ระเบียบวิธีการทางสถิติ
6. ประโยชนข์ องสถิติ
สาระสาคัญ

สถิติเป็ นเครื่องมือสาคญั และจาเป็ นสาหรับการนาไปใชใ้ นการตดั สินใจ และการวางแผนธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่างยง่ิ ดา้ นการวิจยั การตลาด การควบคุมคุณภาพของสินคา้ การพยากรณ์ธุรกิจ การตดั สินใจ
และการวางแผนโดยใช้ขอ้ มูลสถิติ และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ขอ้ มูลทางสถิติ จะทาให้เกิดความผิดพลาด
นอ้ ยลง

จดุ ประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของสถิติได้
2. บอกขอบข่ายหรือชนิดของสถิติได้
3. เขา้ ใจและอธิบายคาศพั ทต์ ่างๆ เกี่ยวกบั สถิติ ได้
4. อธิบายธรรมชาติของขอ้ มูลได้
5. อธิบายความหมายของขอ้ มลู ได้
6. อธิบายระเบียบวิธีการของสถิติได้
7. อธิบายประโยชนข์ องสถิติได้

กจิ กรรมการเรียนการสอน
ข้ันนาเข้าสู่บทเรียน
ครูสนทนาทบทวน ความรู้เกี่ยวกบั คาวา่ สถิติ โดยใชว้ ธิ ีการถามตอบ

ข้นั ดาเนนิ การสอน

1. ครูและนกั ศึกษา อภิปราย ความหมาย พร้อมยกตวั อยา่ งเกี่ยวกบั คาวา่ สถิติ การสารวจขอ้ มลู
การสามะโน การสุ่มตวั อยา่ ง ระเบียบวิธีการทางสถิติ

2. ครูใหน้ กั ศึกษา ศึกษาเร่ืองความรู้สถิติเบ้ืองตน้ ในเอกสารประกอบการเรียน
3. ครูใหน้ กั เรียนแบง่ กลุ่มอธิบายความหมายของสถิติ ขอบข่ายหรือชนิดของสถิติ คาศพั ทต์ า่ งๆ

ในวชิ าสถิติ ธรรมชาติของขอ้ มูล ระเบียบวธิ ีการทางสถิติและประโยชน์ของสถิติ
โดยจดั ทาส่ือpower-point ประกอบการนาเสนออธิบาย

4. ครูใหน้ กั ศึกษา ช่วยกนั สรุปความรู้
5. ใหน้ กั ศึกษา ทาแบบฝึกหดั ทา้ ยบท
สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการสอนวชิ าสถิติและการวางแผนการทดลอง
2. ส่ือ power-point ประกอบการสอนเรื่องความรู้สถิติเบ้ืองตน้
3. แบบทดสอบ

การวัดผลและการประเมนิ ผล

วิธวี ดั ผล
1. ผลจากการทาแบบฝึกหดั เรื่อง ความรู้สถิติเบ้ืองตน้
2. ผลจากการทาแบบทดสอบ
3. การสงั เกตตามสภาพจริง จากการ ถาม – ตอบ

เครื่องมือวัดผล

1. แบบฝึกหดั เร่ือง ความรู้สถิติเบ้ืองตน้
2. แบบทดสอบ
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม คา่ นิยม และคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ ( จิตพิสยั )

เกณฑ์การประเมิน

1. แบบฝึกหดั ไม่มีเกณฑผ์ า่ น
2. แบบทดสอบ เกณฑผ์ า่ น 50% ข้นึ ไป
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม คา่ นิยม และคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ คะแนน

ตามเกณฑท์ ่ีกาหนด

แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 2

รหสั วิชา 30000-1403 วิชาสถติ ิและการวางแผนการทดลอง ท-ป-น 3-0-3

หน่วยที่ 2 ช่ัวโมงท่ี 4 – 9 ช่ือหน่วย การวดั แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

สาระการเรียนรู้

1. ค่าเฉล่ียเลขคณิต
2. มธั ยฐาน
3. ฐานนิยม

สาระสาคัญ

การหาค่าสถิติที่เป็นตวั แทนของขอ้ มูลแต่ละชุด คือการวดั แนวโนม้ เขา้ สู่ส่วนกลาง ค่าสถิติท่ีใชว้ ดั
แนวโนม้ เขา้ สู่ส่วนกลางมีหลายวิธี แตใ่ นที่น้ีจะศึกษาเพียง 3 วธิ ี ดงั น้ี

1. คา่ เฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)
2. มธั ยฐาน (Modian)
3. ฐานนิยม (Mode)
ค่าเฉล่ียเลขคณิต เป็นค่าสถิติท่ีคานวณจากขอ้ มูลทุกคา่ ที่มีอยู่ มีค่าคงท่ีในการวดั มากที่สุดแต่ไม่
เหมาะสมที่จะใชใ้ นกรณีท่ีมีขอ้ มูลที่มีค่าแตกตา่ งไปจากขอ้ มูลตวั อ่ืนๆ มากๆ ปนอยดู่ ว้ ย คา่ มธั ยฐาน
สามารถใชก้ บั ขอ้ มูลท่ีมีจานวนค่าแตกตา่ งไปจากขอ้ มูลอื่นๆ มากๆ ปนอยดู่ ว้ ย ฐานนิยมเหมาะในการใช้
เป็นตวั แทนของขอ้ มูลประเภทคณุ ภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของค่าเฉลี่ยเลขคณิต มธั ยฐาน และ ฐานนิยม ไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง
2. คานวณหาค่าเฉล่ียเลขคณิต มธั ยฐาน และ ฐานนิยม ของขอ้ มลู ที่ไมไ่ ดแ้ จกแจงความถี่ และ
ขอ้ มลู ที่แจกแจงความถ่ีไดอ้ ย่างถกู ตอ้ ง

3. พิจารณาเลือกใช้ คา่ เฉลี่ยเลขคณิต มธั ยฐาน และ ฐานนิยม ไดเ้ หมาะสมกบั ขอ้ มลู

กจิ กรรมการเรียนการสอน

ข้ันนาเข้าสู่บทเรียน
ครูสนทนากบั นกั ศึกษาถึงข้นั ตอนหรือระเบียบวธิ ีการทางสถิติ และวิธีการวเิ คราะห์ขอ้ มลู หลงั จาก
เกบ็ ขอ้ มูลไดแ้ ลว้ วา่ มีหลายวิธี การหาคา่ ตวั แทนของขอ้ มูลหรือการวดั แนวโนม้ เขา้ สู่ส่วนกลางก็เป็นวิธีการ
วิเคราะหข์ อ้ มูล อีกอยา่ งหน่ึง

ข้นั ดาเนินการสอน
1. ครูอธิบายใหน้ กั ศึกษาทราบถึงวธิ ีการวดั แนวโนม้ เขา้ สู่ส่วนกลาง ในที่น้ี จะศึกษา 3 วิธี ไดแ้ ก่
ค่าเฉล่ียเลขคณิต คา่ มธั ยฐาน และ ฐานนิยม
2. ครูยกตวั อยา่ งพร้อมอธิบายวธิ ีคานวณหา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คา่ มธั ยฐาน และ ฐานนิยม

ข้ันสรุปและการประยกุ ต์
1. ครูเปิ ดโอกาสใหน้ กั ศึกษาซกั ถาม และช่วยกนั สรุปสูตรวธิ ีการคานวณหา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ค่ามธั ยฐาน และ ฐานนิยม
2. ใหน้ กั ศึกษาทาแบบฝึกหดั ทา้ ยบทเรียน
3. ใหน้ กั ศึกษาทาแบบทดสอบประจาบทเรียน

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการสอนวชิ าสถิติและการวางแผนการทดลอง
2. Power point ประกอบการสอน เรื่องการวดั แนวโนม้ เขา้ สู่ส่วนกลาง
3. แบบทดสอบประจาบทเรียน เร่ืองการวดั แนวโนม้ เขา้ สู่ส่วนกลาง

การวัดผลและการประเมนิ ผล

วธิ วี ดั ผล
1. จากการทาแบบฝึกหดั เร่ืองการวดั แนวโนม้ เขา้ สู่ส่วนกลาง
2. จากการทาแบบทดสอบประจาบทเรียน
3. การสังเกตตามสภาพจริง จากการ ถาม – ตอบ

4. บนั ทึกผลในแบบประเมินคณุ ธรรม จริยธรรม คา่ นิยม และคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์

เครื่องมือวดั ผล

1. แบบฝึกหดั เร่ืองการวดั แนวโนม้ เขา้ สู่ส่วนกลาง
2. แบบทดสอบประจาบทเรียน
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ ( จิตพิสัย )

เกณฑ์การประเมนิ

1. แบบฝึกหดั ไมม่ ีเกณฑผ์ า่ น
2. แบบทดสอบ เกณฑผ์ า่ น 50% ข้ึนไป
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม คา่ นิยม และคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ คะแนนตาม

เกณฑท์ ี่กาหนด

แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 3

รหสั วชิ า 30000-1403 วชิ าสถติ ิและการวางแผนการทดลอง ท-ป-น 3-0-3
หน่วยท่ี 3
ชั่วโมงท่ี 10 – 12 ชื่อหน่วย การจัดการกระจายของข้อมูล

สาระการเรียนรู้

1. การวดั การกระจายสัมบูรณ์

1.1 พสิ ัย
1.2 ส่วนเบ่ียงเบนควอไทล์
1.3 ส่วนเบ่ียงเบนเฉลี่ย
1.4 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

สาระสาคญั

การวดั การกระจายสมั บูรณ์ เป็นการวดั การกระจายของขอ้ มูลเพียงชุดเดียวเพอื่ ดูวา่ ขอ้ มูลแตล่ ะค่ามี
ความแตกตา่ งกนั มากนอ้ ยเพียงใด หรือมีการกระจายมากนอ้ ยเพยี งใด ถา้ ขอ้ มลู ใดมีการกระจายกวา้ งมาก
แสดงวา่ ขอ้ มลู ชุดน้นั มีคา่ สูงต่าผิดกนั มาก แตถ่ า้ มีการกระจายแคบแสดงวา่ ขอ้ มูลชุดน้นั มีค่าใกลเ้ คยี งกนั
โดยทว่ั ไปการวดั การกระจายสมั บูรณ์มี 4 ชนิด คือ พิสัย , ส่วนเบ่ียงเบนควอไทล์ , ส่วนเบ่ียงเบนเฉลี่ย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

จดุ ประสงค์การเรียนรู้

1. คานวณหา คา่ พสิ ยั ส่วนเบ่ียงเบนควอไทล์ ส่วนเบ่ียงเบนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้
2. คานวณหาค่าความแปรปรวนได้

กจิ กรรมการเรียนการสอน

ข้ันนาเข้าสู่บทเรียน

1. ครูสนทนากบั นกั ศึกษาถึงการศึกษาตวั แทนของขอ้ มลู นอกจากโดยวิธีการวดั แนวโนม้ เขา้ สู่
ส่วนกลางแลว้ ยงั ตอ้ งดูวา่ คา่ ตวั แทนของขอ้ มูลมีความเบ่ียงเบนไปจากขอ้ มูลแต่ละตวั มากนอ้ ยเพียงใด หรือ
ขอ้ มูลแตล่ ะชุดมีการกระจายมากนอ้ ยเพยี งใด

ข้นั ดาเนินการสอน

1. ครูบอกสูตร และยกตวั อย่างวธิ ีการคานวณ การวดั การกระจายของขอ้ มลู จากใบความรู้
ครูใหน้ กั ศึกษาช่วยกนั สรุปสูตร และวิธีการคานวณหาค่าการวดั การกระจายของขอ้ มลู ในแต่ละวธิ ี

ข้ันสรุปและการประยกุ ต์

1. ใหน้ กั ศึกษาทาแบบฝึกหดั ทา้ ยบทเรียน
2. ใหน้ กั ศึกษาทาแบบทดสอบประจาบทเรียน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติและการวางแผนการทดลอง
2. Power point ประกอบการสอน เร่ืองการวดั การกระจายของขอ้ มลู
3. แบบทดสอบประจาบทเรียน เร่ืองการวดั การกระจายของขอ้ มูล
การวัดผลและการประเมินผล

วิธวี ดั ผล

1. จากการทาแบบฝึกหดั เร่ืองการวดั การกระจายของขอ้ มูล
2. จากการทาแบบทดสอบประจาบทเรียน
3. การสงั เกตตามสภาพจริง จากการ ถาม – ตอบ
4. บนั ทึกผลในแบบประเมินคณุ ธรรม จริยธรรม คา่ นิยม และคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์

เคร่ืองมือวดั ผล

1. แบบฝึกหดั เรื่องการวดั การกระจายของขอ้ มูล
2. แบบทดสอบประจาบทเรียน
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ ( จิตพิสยั )

เกณฑ์การประเมิน

1. แบบฝึกหดั ไมม่ ีเกณฑผ์ า่ น
2. แบบทดสอบ เกณฑผ์ า่ น 50% ข้นึ ไป
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม คา่ นิยม และคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ คะแนนตาม

เกณฑท์ ่ีกาหนด

แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 4

รหัสวิชา 30000-1403 วชิ าสถิติและการวางแผนการทดลอง ท-ป-น 3-0-3
หน่วยท่ี 3
ช่ัวโมงที่ 13 – 15 ช่ือหน่วย การจัดการกระจายของข้อมูล

สาระการเรียนรู้

1. การวดั การกระจายสัมพทั ธ์
1.1 สมั ประสิทธ์ิของพิสยั
1.2 สมั ประสิทธ์ิส่วนเบ่ียงเบนควอไทล์
1.3 สัมประสิทธ์ิส่วนเบี่ยงเบนเฉล่ีย
1.4 สัมประสิทธ์ิของความแปรผนั

2. การวดั ความเบ้
3. การวดั ความโด่ง

สาระสาคญั
การวดั การกระจายสัมพทั ธ์ (Relative Variation) ใช้สาหรับขอ้ มูลต้งั แต่ 2 ชุดข้ึนไป มี 4 วิธี

ไดแ้ ก่ สัมประสิทธ์ิของพสิ ัย สัมประสิทธ์ิของส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ สัมประสิทธ์ิของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย
และสมั ประสิทธ์ิของความแปรผนั

สัมประสิทธ์ิความแปรผนั เป็ นการหาอตั ราส่วนระหว่างค่าเฉล่ีย กบั ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงจะ
บอกใหท้ ราบวา่ คา่ เบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นก่ีเท่าของคา่ เฉลี่ย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. คานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิของพิสยั ค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผนั ได้
2. เลือกใชว้ ธิ ีการวดั การกระจายของขอ้ มลู ไดอ้ ยา่ งเหมาะสม
3. ตรวจสอบลกั ษณะการแจกแจงของขอ้ มูลโดยใชค้ วามเบ้ ความโด่งได้

กจิ กรรมการเรียนการสอน

ข้ันนาเข้าสู่บทเรียน

1. ครูทบทวนวธิ ีการวดั แนวโนม้ เขา้ สู่ส่วนกลาง แลว้ ยงั ตอ้ งดูวา่ คา่ ตวั แทนของขอ้ มลู มีความ
เบ่ียงเบนไปจากขอ้ มลู แตล่ ะตวั มากนอ้ ยเพียงใด หรือขอ้ มลู แตล่ ะชุดมีการกระจายมากนอ้ ยเพียงใด

ข้นั ดาเนินการสอน

1. ครูบอกสูตร และยกตวั อยา่ งวิธีการคานวณ การวดั การกระจายสัมพทั ธ์ของขอ้ มูล จากใบความรู้
2. ครูบอกสูตร การวดั ความเบ้ การวดั ความโด่ง และยกตวั อยา่ งวธิ ีการคานวณจากใบความรู้

ข้นั สรุปและการประยุกต์
1. ครูใหน้ กั ศึกษาช่วยกนั สรุปสูตร และวิธีการคานวณการหาคา่ การวดั การกระจายของขอ้ มูลใน
แตล่ ะวิธี
2. ใหน้ กั ศึกษาทาแบบฝึกหดั ทา้ ยบทเรียน
3. ใหน้ กั ศึกษาทาแบบทดสอบประจาบทเรียน
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการสอนวชิ าสถิติและการวางแผนการทดลอง
2. power point ประกอบการสอน เร่ืองการวดั การกระจายของขอ้ มลู
3. แบบทดสอบประจาบทเรียน เรื่องการวดั การกระจายของขอ้ มูล
การวัดผลและการประเมนิ ผล

วิธวี ัดผล

1. จากการทาแบบฝึกหดั เรื่องการวดั การกระจายของขอ้ มูล
2. จากการทาแบบทดสอบประจาบทเรียน
3. การสังเกตตามสภาพจริง จากการ ถาม – ตอบ
4. บนั ทึกผลในแบบประเมินคณุ ธรรม จริยธรรม คา่ นิยม และคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

เครื่องมือวดั ผล
1. แบบฝึกหดั เร่ืองการวดั การกระจายของขอ้ มูล
2. แบบทดสอบประจาบทเรียน
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม คา่ นิยม และคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ ( จิตพิสัย )
เกณฑ์การประเมิน

1. แบบฝึกหดั ไม่มีเกณฑผ์ า่ น
2. แบบทดสอบ เกณฑผ์ า่ น 50% ข้ึนไป
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม คา่ นิยม และคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ คะแนนตาม

เกณฑท์ ่ีกาหนด

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5

รหสั วชิ า 30000-1403 วชิ า สถติ ิและการวางแผนการทดลอง ท-ป-น 3-0-3
หน่วยท่ี 4
ช่ัวโมงที่ 16 - 18 ช่ือหน่วย ค่ามาตรฐาน

สาระการเรียนรู้

1. ความหมายของค่ามาตรฐาน
2. การคานวณคา่ มาตรฐาน
3. ขอ้ สังเกตเก่ียวกบั คา่ มาตรฐาน

สาระสาคญั

การเปรียบเทียบคา่ ของตวั แปร ต้งั แตส่ องค่า วา่ มีการแตกตา่ งกนั หรือไม่ เพียงใดจากกลุ่มขอ้ มูล ท่ีมี
คา่ เฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่ กนั หรือขอ้ มลู ชุดเดียวกนั สามารถทาไดโ้ ดยการเปลี่ยนค่า
ของขอ้ มลู เป็นคา่ มาตรฐาน แลว้ จึงนามาเปรียบเทียบกนั

จดุ ประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของค่ามาตรฐานได้
2. แสดงการคานวณคา่ มาตรฐานได้
3. เปรียบเทียบคา่ ของขอ้ มูลเมื่อกาหนดคา่ เฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาใหไ้ ด้
4. บอกขอ้ สงั เกตของคา่ มาตรฐานได้

กจิ กรรมการเรียนการสอน

ข้นั นาเข้าสู่บทเรียน

1. ครูสนทนากบั นกั ศึกษาถึงการเปรียบเทียบค่าของขอ้ มูล วา่ ขอ้ ใดดีกวา่ กนั เก่งกวา่ กนั โดย
ยกตวั อยา่ งเหตกุ ารณ์ข้ึนมา แลว้ กล่าวใหเ้ ห็นถึงความสาคญั ของการเปรียบเทียบน้นั โดยใชค้ า่ มาตรฐาน

ข้นั ดาเนินการสอน

1. ครูบอกสูตร คา่ มาตรฐาน ยกตวั อยา่ งโจทย์ พร้อมอธิบายวธิ ีการคานวณ
2. ครูสนทนากบั นกั ศึกษา ช้ีแนะ ใหน้ กั ศึกษาเห็นขอ้ สงั เกตเก่ียวกบั มาตรฐาน

ข้ันสรุปและการประยุกต์
1. ใหน้ กั ศึกษาทาแบบฝึกหดั ทา้ ยบทเรียน
2. ใหน้ กั ศึกษาทาแบบทดสอบประจาบทเรียน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติและการวางแผนการทดลอง
2. power point ประกอบการสอน เรื่องคา่ มาตรฐาน
3. แบบทดสอบประจาบทเรียน เร่ืองคา่ มาตรฐาน
การวดั ผลและการประเมนิ ผล

วธิ ีวดั ผล

1. จากการทาแบบฝึกหดั เรื่องค่ามาตรฐาน
2. จากการทาแบบทดสอบประจาบทเรียน
3. การสงั เกตตามสภาพจริง จากการ ถาม – ตอบ
4. บนั ทึกผลในแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

เครื่องมือวดั ผล

1. แบบฝึกหดั เรื่องการคา่ มาตรฐาน
2. แบบทดสอบประจาบทเรียน
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม คา่ นิยม และคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ ( จิตพสิ ัย )

เกณฑ์การประเมิน

1. แบบฝึกหดั ไม่มีเกณฑผ์ า่ น
2. แบบทดสอบ เกณฑผ์ า่ น 50% ข้ึนไป
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม คา่ นิยม และคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ คะแนนตาม

เกณฑท์ ่ีกาหนด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

รหสั วิชา 3000-1524 วิชา สถติ ิและการวางแผนการทดลอง ท-ป-น 3-0-3
หน่วยท่ี 5
ชั่วโมงท่ี 19 – 24 ช่ือหน่วย การประมาณค่า

สาระการเรียนรู้

5.1 ความหมายของการประมาณค่า
5. 1.1 การประมาณคา่ แบบจุด
5.1.2 การประมาณค่าแบบช่วง

5.2 การประมาณค่าเก่ียวกบั คา่ เฉล่ียของประชากร
5.2.1 การประมาณคา่ เกี่ยวกบั คา่ เฉลี่ยของประชากร 1 กลุม่
5.2.2 การประมาณค่าเกี่ยวกบั คา่ เฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มเมื่อสุ่มตวั อยา่ งเป็นอิสระต่อกนั
5.2.3 การประมาณค่าเก่ียวกบั ค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลมุ่ เม่ือสุ่มตวั อยา่ งไม่เป็นอิสระต่อกนั

สาระสาคญั

การประมาณ คือ วธิ ีการนาค่าซ่ึงคานวณไดจ้ ากกลุ่มตวั อยา่ งซ่ึงเรียกวา่ คา่ สถิติไปใชใ้ นการประมาณ
คา่ พารามิเตอร์ของประชากรที่ไม่ทราบค่า ซ่ึงวิธีท่ีใชใ้ นการประมาณมี 2 แบบ คือ

1. การประมาณค่าแบบจุด (Point Estimation) คือวิธีการประมาณคา่ พารามิเตอร์ โดยให้
พารามิเตอร์มีไดห้ น่ึงค่า

2. การประมาณค่าแบบช่วง (Interval Estimation) คือวธิ ีการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใหพ้ ารามิเตอร์
มีค่าเป็ นช่วง

การประมาณค่าเกี่ยวกบั คา่ เฉล่ียของประชากร () จะใชค้ า่ เฉล่ียของตวั อยา่ ง ( x )
การประมาณคา่ ผลตา่ งของคา่ เฉลี่ยของประชากรสองกลมุ่ ( 1- 2)จะใชผ้ ลตา่ งของคา่ เฉลี่ยของ
ตวั อยา่ งสองกลมุ่ ( x1 - x2 )

จดุ ประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของการประมาณคา่ ได้
2. อธิบายความหมายของการประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วงได้
3. อธิบายความหมายของช่วงความเชื่อมนั่ ระดบั ความเชื่อมนั่ และระดบั นยั สาคญั ได้
4. หาค่าประมาณแบบจุดของคา่ เฉลี่ยของประชากรกลุม่ เดียว และผลต่างของค่าเฉลี่ยของ
ประชากรสองกลุม่ ได้

5. หาคา่ ประมาณแบบช่วง เกี่ยวกบั คา่ เฉลี่ยของประชากรกล่มุ เดียวและผลต่างของค่าเฉล่ียของ
ประชากรสองกลุ่มได้

กจิ กรรมการเรียนการสอน

ข้ันนาเข้าสู่บทเรียน

1. ครูสนทนากบั นกั ศึกษาถึงวิธีการไดม้ าซ่ึงขอ้ มลู ที่นามาหาค่าพารามิเตอร์ แลว้ โยงมาสู่การ
ประมาณค่าโดยใชค้ า่ คา่ สถิติ

ข้นั ดาเนินการสอน

1. ครูอธิบายใหน้ กั ศึกษาฟังเกี่ยวกบั การประมาณค่า 2 แบบ โดยยกตวั อยา่ งจากเรื่องใกลต้ วั
2. ครูอธิบายใหน้ กั ศึกษารู้จกั คาวา่ ช่วงความเชื่อมน่ั โดยใชp้ ower point ประกอบ
3. ครูอธิบายการประมาณคา่ เก่ียวกบั คา่ เฉล่ียของประชากร 1 กลมุ่ กบั ค่าเฉล่ียของประชากร 2

กลมุ่ เดียว ท้งั แบบจุดและแบบช่วง
ข้ันสรุปและการประยุกต์

1. ใหน้ กั ศึกษาแต่ละคนตอบคาถามและทาความเขา้ ใจในการฝึกคานวณการประมาณคา่ จากการ
สาธิต การอธิบายตวั อยา่ ง

2. ใหน้ กั ศึกษาทาแบบฝึกหดั ทา้ ยบทเรียน
3. ใหน้ กั ศึกษาทาแบบทดสอบประจาบทเรียน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการสอนวชิ าสถิติและการวางแผนการทดลอง
2. power point ประกอบการสอน เร่ืองการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร
3. แบบทดสอบประจาบทเรียน เร่ืองการประมาณค่าเฉล่ียของประชากร

การวัดผลและการประเมนิ ผล

วิธวี ัดผล
1. จากการทาแบบฝึกหดั เร่ืองการประมาณคา่ ค่าเฉลี่ยของประชากร
2. จากการทาแบบทดสอบประจาบทเรียน
3. การสังเกตตามสภาพจริง จากการ ถาม – ตอบ
4. บนั ทึกผลในแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์

เครื่องมือวัดผล

1. แบบฝึกหดั เร่ืองการประมาณคา่
2. แบบทดสอบประจาบทเรียน
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ ( จิตพสิ ยั )

เกณฑ์การประเมิน

1. แบบฝึกหดั ไมม่ ีเกณฑผ์ า่ น
2. แบบทดสอบ เกณฑผ์ า่ น 50% ข้นึ ไป
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม คา่ นิยม และคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ คะแนนตาม

เกณฑท์ ่ีกาหนด

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7

รหสั วชิ า 30000-1403 วชิ า สถติ ิและการวางแผนการทดลอง ท-ป-น 3-0-3
หน่วยท่ี 5
ช่ัวโมงท่ี 25 - 27 ช่ือหน่วย การประมาณค่า

สาระการเรียนรู้
5.3 การประมาณคา่ เก่ียวกบั ค่าสัดส่วนของประชากร
5.3. 1 การประมาณค่าเก่ียวกบั ค่าสดั ส่วนของประชากร 1 กลุ่ม
5.3.2 การประมาณค่าเกี่ยวกบั ผลต่างระหวา่ งคา่ สดั ส่วนของประชากร 2 กลมุ่

สาระสาคญั
การประมาณคา่ เกี่ยวกบั สัดส่วนของประชากร (p) จะใชค้ า่ สัดส่วนของตวั อยา่ ง ( pˆ )
การประมาณค่าเกี่ยวกบั ผลต่างของค่าสดั ส่วนของประชากรสองกล่มุ (p1 – p2) จะใชผ้ ลตา่ งของ

ค่าสดั ส่วนของตวั อยา่ งสองกลมุ่ ( pˆ1 - pˆ 2 )

จดุ ประสงค์การเรียนรู้
1. หาค่าประมาณแบบจุดของค่าสัดส่วนของประชากรกลุ่มเดียว และผลตา่ งของค่าสดั ส่วนของ
ประชากรสองกลุ่มได้
2. หาค่าประมาณแบบช่วงของค่าสดั ส่วนของประชากรกลุม่ เดียว และผลตา่ งของค่าสดั ส่วน
ของประชากรสองกลุ่มได้

กจิ กรรมการเรียนการสอน

ข้ันนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูให้นักศึกษาทาแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ครูอธิบายความหมายของการประมาณคา่ สัดส่วนของประชากร และ สูตรตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ ง

ข้นั ดาเนินการสอน
ครูยกตวั อยา่ งใหน้ กั ศึกษาทราบถึงวธิ ีการประมาณค่าสดั ส่วนของประชากร ท้งั แบบจุดและแบบ
ช่วง พร้อมใหส้ ูตรตา่ ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ งและสาธิตวิธีการคานวณ

ข้นั สรุปและการประยุกต์
1. ครูใหน้ กั ศึกษาสรุป โดยครูเป็นผตู้ ้งั กระทูถ้ าม
2. ใหน้ กั ศึกษาทาแบบฝึกหัดทา้ ยบทเรียน
3. ใหน้ กั ศึกษาทาแบบทดสอบหลงั เรียนประจาบทเรียน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติและการวางแผนการทดลอง สถิติ
2. power point ประกอบการสอน เร่ืองการประมาณคา่ สัดส่วนของประชากร
3. แบบทดสอบประจาบทเรียน เรื่องการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร

การวดั ผลและการประเมินผล

วิธวี ดั ผล

1. จากการทาแบบฝึกหดั เรื่องการประมาณคา่ สัดส่วนของประชากร
2. จากการทาแบบทดสอบหลงั เรียนประจาบทเรียน
3. การสังเกตตามสภาพจริง จากการ ถาม – ตอบ
4. บนั ทึกผลในแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

เคร่ืองมือวัดผล

1. แบบฝึกหดั เร่ืองการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร
2. แบบทดสอบประจาบทเรียน
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม คา่ นิยม และคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ ( จิตพิสยั )

เกณฑ์การประเมิน

1. แบบฝึกหดั ไมม่ ีเกณฑผ์ า่ น
2. แบบทดสอบ เกณฑผ์ า่ น 50% ข้ึนไป
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม คา่ นิยม และคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ คะแนนตาม

เกณฑท์ ่ีกาหนด

แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 8

รหัสวิชา 30000-1403 วิชา สถิติและการวางแผนการทดลอง ท-ป-น 3-0-3

หน่วยที่ 6 ชั่วโมงท่ี 28 – 33 ชื่อหน่วย การทดสอบสมมตฐิ านเก่ยี วกบั ค่าเฉลยี่ ประชากร

สาระการเรียนรู้

6.1 ความหมายของการทดสอบสมมติฐาน
6.2 ข้นั ตอนในการทดสอบสมมติฐาน
6.3 การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั คา่ เฉล่ียของประชากร
6.3.1 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบั คา่ เฉลี่ยของประชากร 1 กล่มุ
6.3.2 การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั ความแตกต่างระหวา่ งค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม

สาระสาคัญ
สมมติฐานทางสถิติ คือ ขอ้ สมมติเก่ียวกบั ค่าพารามิเตอร์หรือการแจกแจงของประชากรท่ีต้งั ข้ึนตามที่

สงสัย และขอ้ สมมติดงั กลา่ วอาจเป็นจริงหรือเท็จกไ็ ด้
ข้นั ตอนในการทดสอบสมมติฐานประกอบดว้ ย การต้งั สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ กาหนดระดบั

นยั สาคญั ทางสถิติ กาหนดสถิติที่ใชใ้ นการทดสอบ คานวณค่าสถิติเพอื่ การทดสอบ หาค่าและกาหนด
บริเวณวิกฤติในการทดสอบ เปรียบเทียบคา่ สถิติท่ีคานวณไดก้ บั คา่ วิกฤติท่ีไดจ้ ากตาราง

การทดสอบสมมติฐานที่จะศึกษาในที่น้ีไดแ้ ก่ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบั คา่ เฉลี่ยของประชากร
การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบั คา่ สัดส่วนของประชากร การทดสอบไคสแควร์ โดยในหน่วยน้ีจะศึกษา
เฉพาะการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบั ค่าเฉล่ียของประชากร

การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบั ค่าเฉล่ียของประชากร 1 กลุ่ม เป็นการทดสอบค่าเฉล่ียของตวั อย่างท่ี
ไดจ้ ากการเกบ็ รวบรวมขอ้ มูล เพอื่ คาดหวงั ค่าเฉล่ียของประชากร

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่ งค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่ม เป็นการทดสอบ
สมมติฐานเพื่อตรวจสอบวา่ ค่าเฉลี่ยของประชากรท้งั สองกลุ่มแตกต่างกนั หรือไม่

จดุ ประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐานพร้อมท้งั เขยี นสมมติฐานทางสถิติได้
2. บอกข้นั ตอน อธิบายแต่ละข้นั ตอนพร้อมท้งั แสดงการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั คา่ เฉลี่ยของ
ประชากรกล่มุ เดียวได้
3. บอกข้นั ตอน อธิบายแต่ละข้นั ตอนพร้อมท้งั แสดงการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบั ค่าเฉลี่ยของ
ประชากรสองกลมุ่ ได้

กจิ กรรมการเรียนการสอน

1. ครูสนทนาเก่ียวกบั ความหมายของคาวา่ สมมติฐาน
2. ครูอธิบายใหน้ กั ศึกษาทราบถึงวธิ ีการต้งั สมมติฐานทางสถิติ
3. ครูบอกข้นั ตอนการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
4. ครูยกตวั อยา่ งพร้อมอธิบายวิธการการทดสอบสมมติฐานของประชากร 1 กลมุ่ และ 2 กลมุ่
5. ใหน้ กั ศึกษาทาแบบฝึกหดั ทา้ ยบทเรียน
6. ใหน้ กั ศึกษาทาแบบทดสอบประจาบทเรียน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติและการวางแผนการทดลอง
2. power point ประกอบการสอน เร่ืองการทดสอบสมมติฐาน
3. แบบทดสอบประจาบทเรียน เร่ืองการทดสอบสมมติฐาน

การวัดผลและการประเมนิ ผล

วธิ วี ดั ผล

1. จากการทาแบบฝึกหดั เร่ืองการทดสอบสมมติฐาน
2. จากการทาแบบทดสอบประจาบทเรียน
3. การสังเกตตามสภาพจริง จากการ ถาม – ตอบ
4. บนั ทึกผลในแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

เครื่องมือวดั ผล

1. แบบฝึกหดั เรื่องการทดสอบสมมติฐาน
2. แบบทดสอบประจาบทเรียน
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ ( จิตพิสัย )

เกณฑ์การประเมิน

1. แบบฝึกหดั ไม่มีเกณฑผ์ า่ น
2. แบบทดสอบ เกณฑผ์ า่ น 50% ข้นึ ไป
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ คะแนนตาม

เกณฑท์ ่ีกาหนด

แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 9

รหสั วชิ า 30000-1403 วชิ า สถติ ิและการวางแผนการทดลอง ท-ป-น 3-0-3

หน่วยท่ี 7 ชั่วโมงท่ี 34 - 39 ช่ือหน่วย การทดสอบสมมติฐานเกย่ี วกบั ค่าสัดส่วนของประชากร

สาระการเรียนรู้
การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั คา่ สัดส่วนของประชากร
7.1 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบั ค่าสดั ส่วนของประชากร 1 กลุม่
7.2 การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั ความแตกตา่ งระหวา่ ง ค่าสัดส่วนของประชากร 2 กลมุ่

สาระสาคัญ

การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบั คา่ สัดส่วนของประชากร 1 กลุ่ม เป็นการทดสอบวา่ คา่ สัดส่วนของ
ลกั ษณะที่ตอ้ งการทดสอบในประชากรน้นั ๆ เป็นไปตามความเชื่อของผทู้ ดสอบหรือไม่

การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั คา่ สัดส่วนของประชากร 2 กลุ่ม เป็นการทดสอบวา่ ค่าสัดส่วนของ
ลกั ษณะท่ีตอ้ งการทดสอบของประชากรสองประชากรแตกต่างกนั หรือไม่ หรือแตกตา่ งกนั ในระดบั ท่ีคาด
ไวห้ รือไม่

จดุ ประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั ค่าสัดส่วนของประชากรได้
2. บอกและอธิบายข้นั ตอน พร้อมท้งั แสดงการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบั ค่าสดั ส่วนของ
ประชากร 1 กลุ่มได้
3. บอกและอธิบายข้นั ตอนพร้อมท้งั แสดงการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบั ค่าสัดส่วนของประชากร
2 กล่มุ ได้

กจิ กรรมการเรียนการสอน

ข้ันนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูซกั ถามนกั ศึกษาถึงข้นั ตอนการทดสอบสมมติฐานวา่ มีข้นั ตอน 6 ข้นั ตอนอะไรบา้ ง

ข้นั ดาเนินการสอน

1. ครูบอกสูตรหรือตวั สถิติท่ีใชท้ ดสอบค่าสดั ส่วนประชากรชุดเดียว

2. ครูยกตวั อยา่ งโจทยเ์ ก่ียวกบั การทดสอบคา่ สดั ส่วนประชากรชุดเดียว พร้อมอธิบาย
3. ครูบอกสูตรหรือตวั สถิติท่ีใชท้ ดสอบค่าสดั ส่วนประชากรสองชุด
4. ครูยกตวั อยา่ งโจทยเ์ ก่ียวกบั การทดสอบคา่ สดั ส่วนประชากรสองชุด พร้อมอธิบาย

ข้นั สรุปและการประยกุ ต์

1. ครูเปิ ดโอกาสใหน้ กั ศึกษาช่วยกนั สรุปวธิ ีการต้งั สมมติฐานและข้นั ตอนการทดสอบ
2. ใหน้ กั ศึกษาทาแบบฝึกหดั ทา้ ยบทเรียน
3. ใหน้ กั ศึกษาทาแบบทดสอบประจาบทเรียน

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติและการวางแผนการทดลอง
2. power point ประกอบการสอน เร่ืองการทดสอบค่าสดั ส่วนประชากร
3. แบบทดสอบประจาบทเรียน เร่ืองการทดสอบค่าสัดส่วนประชากร

การวดั ผลและการประเมินผล

วิธวี ดั ผล

1. จากการทาแบบฝึกหดั เร่ืองการทดสอบค่าสัดส่วนประชากร
2. จากการทาแบบทดสอบประจาบทเรียน
3. การสงั เกตตามสภาพจริง จากการ ถาม – ตอบ
4. บนั ทึกผลในแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

เคร่ืองมือวดั ผล

1. แบบฝึกหดั เร่ืองการทดสอบค่าสดั ส่วนประชากร
2. แบบทดสอบประจาบทเรียน
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ ( จิตพสิ ยั )
เกณฑ์การประเมนิ

1. แบบฝึกหดั ไม่มีเกณฑผ์ า่ น
2. แบบทดสอบ เกณฑผ์ า่ น 50% ข้นึ ไป
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ คะแนนตาม

เกณฑท์ ่ีกาหนด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

รหสั วชิ า 30000-1403 วิชา สถติ ิและการวางแผนการทดลอง ท-ป-น 3-0-3

หน่วยท่ี 8 ช่ัวโมงที่ 40 – 45 ชื่อหน่วย การทดสอบไคสแควร์

สาระการเรียนรู้

8.1 แนวคิดของการทดสอบไคสแควร์
8.2 การทดสอบไคสแควร์

8.2.1 การทดสอบไคสแควร์ของขอ้ มลู จาแนกทางเดียว
- การทดสอบลกั ษณะต่างๆ ของประชากรวา่ เป็นไปตามท่ีคาดไวห้ รือไม่

8.2.2 การทดสอบไคสแควร์ของขอ้ มลู จาแนกสองทาง
- การทดสอบความเป็นอิสระต่อกนั

สาระสาคญั
การทดสอบไคสแควร์โดยมากจะใชท้ ดสอบขอ้ มูลเชิงคณุ ภาพที่อยใู่ นรูปความถี่หรือขอ้ มูลที่ไดจ้ าก

การแจงนบั โดยใชก้ ารทดสอบสมติฐานเกี่ยวกบั อตั ราส่วน ซ่ึง เป็นการทดสอบอตั ราส่วนของลกั ษณะต่างๆ
ของประชากรวา่ เป็นไปตามท่ีคาดไวห้ รือไม่ และการทดสอบความเป็นอิสระตอ่ กนั ซ่ึงเป็นวธิ ีการทดสอบ
วา่ ลกั ษณะ 2 ลกั ษณะทสี่ นใจศึกษาจะเป็นอิสระต่อกนั หรือไม่ หรือกล่าวอีกนยั หน่ึงคอื ลกั ษณะ 2 ลกั ษณะท่ี
สนใจศึกษาจะมีความสมั พนั ธ์กนั หรือไม่

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายแนวคดิ และลกั ษณะขอ้ มูลท่ีใชก้ ารทดสอบไคสแควร์ได้
2. บอกข้นั ตอนในการทดสอบไคสแควร์ได้
3. แสดงการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั อตั ราส่วนได้
4. แสดงการทดสอบความเป็นอิสระต่อกนั ได้

กจิ กรรมการเรียนการสอน
ข้ันนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูทบทวนเร่ืองที่เรียนไปคร้ังท่ีแลว้ คือการทดสอบคา่ สัดส่วน
2. ครูสนทนาถึงแนวคิดของ การทดสอบไคสแควร์วา่ ใชท้ ดสอบขอ้ มูลท่ีมีลกั ษณะอยา่ งไร
ข้นั ดาเนินการสอน

1. ครูบอกสูตร การทดสอบอตั ราส่วน และอธิบายวธิ ีการต้งั สมมติฐาน
2. ครูอธิบายถึงความหมายของสญั ลกั ษณ์ ตา่ งๆ ในสูตร
3. ครูยกตวั อยา่ งและอธิบายข้นั ตอนการทดสอบ
4. ใหน้ กั ศึกษาทาแบบฝึกหดั เร่ือง การทดสอบอตั ราส่วน
5. ครูบอกสูตรการทดสอบความเป็นอิสระต่อกนั
6. อธิบายวิธีการต้งั สมมติฐาน และอธิบายข้นั ตอนการทดสอบความเป็นอิสระตอ่ กนั

ข้ันสรุปและการประยุกต์

1. ครูและนกั ศึกษาช่วยกนั สรุปข้นั ตอนการทดสอบอตั ราส่วน และการทดสอบความเป็นอิสระ
ตอ่ กนั

2. ใหน้ กั ศึกษาทาแบบทดสอบประจาบทเรียน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการสอนวชิ าสถิติและการวางแผนการทดลอง
2. power point ประกอบการสอน เร่ืองการทดสอบไคสแควร์
3. แบบทดสอบประจาบทเรียน เร่ืองการทดสอบไคสแควร์

การวดั ผลและการประเมนิ ผล

วธิ วี ดั ผล

1. จากการทาแบบฝึกหดั เร่ืองการทดสอบไคสแควร์
2. จากการทาแบบทดสอบประจาบทเรียน
3. การสังเกตตามสภาพจริง จากการ ถาม – ตอบ
4. บนั ทึกผลในแบบประเมินคณุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

เคร่ืองมือวัดผล

1. แบบฝึกหดั เร่ืองการทดสอบไคสแควร์
2. แบบทดสอบประจาบทเรียน
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ ( จิตพสิ ยั )

เกณฑ์การประเมิน

1. แบบฝึกหดั ไม่มีเกณฑผ์ า่ น
2. แบบทดสอบ เกณฑผ์ า่ น 50% ข้ึนไป
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ คะแนนตาม

เกณฑท์ ่ีกาหนด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

รหสั วิชา 30000-1403 วิชา สถิติและการวางแผนการทดลอง ท-ป-น 3-0-3
หน่วยท่ี 9
ช่ัวโมงท่ี 46-50 ชื่อหน่วย การวเิ คราะห์ความแปรปรวน

สาระการเรียนรู้
9.1 แนวคิดของการวิเคราะห์ความแปรปรวน
9.2 ความเขา้ ใจพ้ืนฐานบางประการเก่ียวกบั การวิเคราะหค์ วามแปรปรวน
9.3 ขอ้ ตกลงเบ้ืองตน้ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
9.4 การจาแนกการวิเคราะหค์ วามแปรปรวน

9.4.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
9.4.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวดั ซ้า
9.4.3 การวเิ คราะหค์ วามแปรปรวนสองทาง

สาระสาคญั

การวิเคราะห์ความแปรปรวนใชส้ าหรับทดสอบความแตกตา่ งของค่าเฉลี่ยของประชากรมากกวา่ สองชุดหรือสอง
กลุ่ม หรือต้งั แต่ 3 กลุ่มข้ึนไป โดยแบ่งเป็นการวิเคราะหค์ วามแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์ความแปรปรวนสอง
ทาง ซ่ึงมีตวั สถิติท่ีใชท้ ดสอบ คอื F-test

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีความเขา้ ใจในแนวคิด ความเขา้ ใจพ้ืนฐาน และขอ้ ตกลงเบ้ืองตน้ ในการวิเคราะหค์ วามแปรปรวน
2. เลือกใชส้ ูตรในการวเิ คราะหค์ วามแปรปรวนไดถ้ ูกตอ้ ง
3. ดาเนินการวเิ คราะหค์ วามแปรปรวนของขอ้ มูลไดถ้ กู ตอ้ ง
4. นาความรู้เรื่องการวิเคราะหค์ วามแปรปรวนไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นวชิ าชีพได้

กจิ กรรมการเรียนการสอน
ข้ันนาเข้าสู่บทเรียน

1. ครูสนทนากบั นกั ศึกษาใหเ้ ห็นแนวคิดของคาวา่ “การวิเคราะห์ความแปรปรวน”
ข้นั ดาเนินการสอน

1. ครูยกตวั อยา่ งเหตกุ ารณ์ที่ทาใหน้ กั ศึกษาเขา้ ใจถึงความรู้พ้ืนฐานเก่ียวการการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน

2. ครูอธิบายถึงขอ้ ตกลงเบ้ืองตน้ ของการวเิ คราะห์ความแปรปรวน

ข้ันสรุปและการประยุกต์

1. ครูและนกั ศึกษาศึกษาการจาแนกการวเิ คราะหค์ วามแปรปรวน สูตร ข้นั ตอนการคานวณ โดย
ครูอธิบาย ยกตวั อยา่ ง

2. ใหน้ กั ศึกษาทาแบบฝึกหดั ทา้ ยบทเรียน
3. ใหน้ กั ศึกษาทาแบบทดสอบประจาบทเรียน

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติและการวางแผนการทดลอง
2. power point ประกอบการสอน เรื่องการวิเคราะห์ความแปรปรวน
3. แบบทดสอบประจาบทเรียน เรื่องการวิเคราะหค์ วามแปรปรวน

การวัดผลและการประเมนิ ผล

วธิ วี ดั ผล

1. จากการทาแบบฝึกหดั เร่ืองการวิเคราะหค์ วามแปรปรวน
2. จากการทาแบบทดสอบประจาบทเรียน
3. การสังเกตตามสภาพจริง จากการ ถาม – ตอบ
4. บนั ทึกผลในแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

เคร่ืองมือวดั ผล

1. แบบฝึกหดั เรื่องการวิเคราะห์ความแปรปรวน
2. แบบทดสอบประจาบทเรียน
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม คา่ นิยม และคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ ( จิตพสิ ัย )

เกณฑ์การประเมิน

1. แบบฝึกหดั ไม่มีเกณฑผ์ า่ น
2. แบบทดสอบ เกณฑผ์ า่ น 50% ข้นึ ไป
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม คา่ นิยม และคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ คะแนนตาม

เกณฑท์ ่ีกาหนด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

รหสั วชิ า 30000-1403 วิชา สถิติและการวางแผนการทดลอง ท-ป-น 3-0-3

หน่วยท่ี 10 ชั่วโมงท่ี 51-52 ช่ือหน่วย การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ

สาระการเรียนรู้

10.1 โปรแกรม SPSS (Statistical Packages for Social Science)
10.2 ความรูเ้ บอื้ งตน้ เก่ียวกบั โปรแกรม SPSS for Windows
10.3 ความสามารถของโปรแกรม SPSS for Windows
10.4 การเขา้ สกู่ ารทางานของโปรแกรม SPSS for Windows
10.5 วินโดวข์ องการทางานแบบต่าง ๆ ของ SPSS for Windows
10.6 เมนขู องโปรแกรม SPSS Data Editor
10.7 ไอคอนบนเมนบู ารก์ บั การทางานของ SPSS for Windows
10.8 การสรา้ งแฟ้มขอ้ มลู
10.9 การบนั ทกึ ขอ้ มลู
10.10 การเปิดแฟ้มขอ้ มลู เดิม
10.11 การใชค้ าส่งั โปรแกรม SPSS for Windows คานวณค่าสถติ ิเบอื้ งตน้

สาระสาคัญ
โปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีมี
ความสามารถในการวิเคราะหแ์ ละวิจยั งานท่ีมีขอ้ มลู จานวนมาก โดยความสามารถของโปรแกรมสามารถ
วิเคราะหข์ อ้ มูลดว้ ยวิธีการทางสถิติ นาเสนอดว้ ยกราฟ ปรบั เปล่ียนขอ้ มูล และเช่ือมโยงการทางานกับ
โปรแกรมอ่นื ๆ

สมรรถนะย่อย
1. แสดงความรูเ้ ก่ียวกบั การใชโ้ ปรแกรมสาเรจ็ รูปในงานอาชีพ
2. ใชโ้ ปรแกรมสาเรจ็ รูปในการวิเคราะหข์ อ้ มลู ท่ีกาหนด

จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

1. บอกลกั ษณะโดยสงั เขปของโปรแกรมสาเรจ็ รูปท่ใี ชว้ ิเคราะหข์ อ้ มลู ทางสถติ ไิ ด้
2. อธิบายความรูเ้ บอื้ งตน้ เก่ียวกบั โปรแกรม SPSS for Windows ได้
3. บอกความสามารถของโปรแกรม SPSS for Windows ได้
4. เขา้ สกู่ ารทางานของโปรแกรม SPSS for Windows ได้
5. อธิบายวินโดวข์ องการทางานแบบต่าง ๆ ของ SPSS for Windows ได้
6. บอกไอคอนบนเมนบู ารก์ บั การทางานของ SPSS for Windows ได้
7. สรา้ งแฟม้ และบนั ทกึ ขอ้ มลู ได้
8. บอกวิธีการเปิดแฟ้มขอ้ มลู เดิมท่เี คยบนั ทกึ ไวก้ ลบั มาใชง้ านได้
9. ใชค้ าส่งั โปรแกรม SPSS for Windows คานวณคา่ สถติ เิ บอื้ งตน้ ได้

เนือ้ หาสาระ
โปรแกรมสาเร็จรูปท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มลู ทางสถิติในปัจจบุ นั มีมากมายหลายชนิด

ซ่ึงได้มีผู้พัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูปท่ีใช้กับงานทางด้านสถิติ เช่น SAS, MINITAB, SP, ISP, SPSS,
Microsoft Excel เป็นตน้ ในหน่วยนีจ้ ะกล่าวถึงการใชโ้ ปรแกรม SPSS ให้ผู้เรียนไดร้ ู้จักการนาไปใชใ้ น
อาชีพพอสงั เขป

กจิ กรรมการเรียนการสอน

ข้ันนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูสนทนากบั นกั ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ เก่ียวกบั การโปรแกรม SPSS for Windows
ข้นั ดาเนนิ การสอน
2. ครูอธิบายใหน้ กั ศึกษาเขา้ ใจถึงโปรแกรมสาเร็จรูปที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มลู ทาง
สถิติในปัจจุบนั มีหลายโปรแกรมแต่โปรแกรมที่นิยมใชค้ ือโปรแกรม SPSS for Windows ซ่ึง
โปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Sciences) มีการใชง้ านมานานเริ่มต้งั แต่การใชง้ าน
บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Main Frame) จนถึงรุ่นที่ใชก้ บั เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

ข้นั สรุปและการประยุกต์
4. ครูและนกั ศึกษาช่วยกนั สรุปหลกั การและข้นั ตอนบอกวธิ ีการเปิดแฟม้ ขอ้ มลู เดมิ ท่ีเคยบนั ทกึ ไว้
กลบั มาใชง้ านได้ ใชค้ าส่งั โปรแกรม SPSS for Windows คานวณคา่ สถติ เิ บอื้ งตน้ ได้
5.ครูใหน้ กั ศึกษาทาแบบฝึกหดั แบบทดสอบ

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติและการวางแผนการทดลอง
2. power point ประกอบการสอน เรื่องการใชโ้ ปรแกรมสาเร็จรูปในงสนอาชีพ
3. แบบทดสอบประจาบทเรียน เร่ืองการใชโ้ ปรแกรมสาเร็จรูปในงสนอาชีพ

การวดั ผลและการประเมนิ ผล

วิธีวดั ผล

1. จากการทาแบบฝึกหดั เร่ืองการใชโ้ ปรแกรมสาเร็จรูปในงสนอาชีพ
2. จากการทาแบบทดสอบประจาบทเรียน
3. การสังเกตตามสภาพจริง จากการ ถาม – ตอบ
4. บนั ทึกผลในแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์

เครื่องมือวดั ผล

1. แบบฝึกหดั เรื่องการการวางแผนการทดลอง
2. แบบทดสอบประจาบทเรียน
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม คา่ นิยม และคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ ( จิตพสิ ยั )

เกณฑ์การประเมนิ

1. แบบฝึกหดั ไม่มีเกณฑผ์ า่ น
2. แบบทดสอบ เกณฑผ์ า่ น 50% ข้ึนไป
แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ คะแนนตามเกณฑท์ ่ีกาหนด

แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 13

รหสั วชิ า 30000-1403 วชิ า สถติ ิและการวางแผนการทดลอง ท-ป-น 3-0-3

หน่วยที่ 11 ช่ัวโมงที่ 53-54 ชื่อหน่วย การวางแผนการทดลอง

สาระการเรียนรู้
10.1 ความรู้เบ้ืองตน้ เก่ียวกบั การวิจยั และการวางแผนการทดลอง

10.2 ข้นั ตอนในการวางแผนการทดลอง
10.3 ศพั ทเ์ ทคนิคท่ีใชใ้ นการวางแผนการทดลอง
10.4 หลกั สาคญั ในการวางแผนการทดลอง
10.5 ประเภทของการวางแผนการทดลอง
10.6 แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด
10.7 แผนแบบการทดลองแบบสุ่มภายในบลอ็ กสมบูรณ์

สาระสาคัญ
แผนแบบการทดลองนบั วา่ มีความสาคญั ต่อการทดลองเป็นอยา่ งมาก การใชแ้ ผนแบบการทดลองที่

เหมาะสม จะช่วยลดขนาดความคลาดเคลื่อน สามารถเกบ็ รวบรวมขอ้ มูลที่จะนามาวิเคราะห์ทางสถิติท่ี
เชื่อถือได้ และสามารถสรุปผลไดต้ รงตามวตั ถุประสงค์ท่ีวางไว้ แผนแบบการทดลองสามารถนามาใชใ้ น
งานวจิ ยั สาขาต่างๆ มากมาย ท้งั ดา้ นอุตสาหกรรม การแพทย์ การตลาด เกษตร สังคมศาสตร์ และสาขา
อ่ืนๆ

แผนแบบการทดลองที่เป็นพ้ืนฐานท่ีง่ายท่ีสุด คือ แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) และ แบบสุ่ม
ภายในบลอ็ กสมบูรณ์ (RCB)

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายข้นั ตอน การวางแผน การทดลองได้
2. อธิบายคาศพั ทเ์ ทคนิคท่ีใชใ้ นการวางแผนการทดลองได้
3. บอกหลกั สาคญั ในการวางแผนการทดลองได้
4. สามารถเลือกแผนแบบการทดลองไดอ้ ยา่ งเหมาะสม

กจิ กรรมการเรียนการสอน

ข้นั นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูสนทนากบั นกั ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ เกี่ยวกบั การวิจยั และการวางแผนการทดลอง
ข้นั ดาเนนิ การสอน
2. ครูอธิบายใหน้ กั ศึกษาเขา้ ใจถึงข้นั ตอนในการวางแผนการทดลอง ศพั ทเ์ ทคนิคท่ีใชใ้ นการวาง
แผนการทดลอง หลกั สาคัญในการวางแผนการทดลอง ประเภทของการวางแผนการทดลอง
3. ครูอธิบายพร้อมยกตวั อยา่ ง แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด
และ แผนแบบการทดลองแบบสุ่มภายในบลอ็ กสมบรู ณ์

ข้นั สรุปและการประยุกต์
4. ครูและนกั ศึกษาช่วยกนั สรุปหลกั การและข้นั ตอนการคานวณแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด
และแผนแบบการทดลองแบบสุ่มภายในบลอ็ กสมบูรณ์
5.ครูใหน้ กั ศึกษาทาแบบฝึกหัด แบบทดสอบ

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการสอนวชิ าสถิติการวางแผนการทดลอง
2. power point ประกอบการสอน เรื่องการวางแผนการทดลอง
3. แบบทดสอบประจาบทเรียน เรื่องการวางแผนการทดลอง

การวดั ผลและการประเมนิ ผล

วิธวี ดั ผล

1. จากการทาแบบฝึกหดั เรื่องการวางแผนการทดลอง
2. จากการทาแบบทดสอบประจาบทเรียน
3. การสังเกตตามสภาพจริง จากการ ถาม – ตอบ
4. บนั ทึกผลในแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

เครื่องมือวดั ผล

3. แบบฝึกหดั เร่ืองการการวางแผนการทดลอง

4. แบบทดสอบประจาบทเรียน
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ ( จิตพิสัย )

เกณฑ์การประเมนิ

3. แบบฝึกหดั ไมม่ ีเกณฑผ์ า่ น
4. แบบทดสอบ เกณฑผ์ า่ น 50% ข้ึนไป
แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ คะแนนตามเกณฑท์ ี่กาหนด


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Stacy Sugarman's Buyer's Guide- ABCs
Next Book
JALINAN KERJASAMA STRATEGIK DALAM MENJAYAKAN MINGGU SAINS NEGARA