The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

e-book ฉบับสมบูรณ์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by konkhing2043, 2021-11-04 05:25:01

e-book ฉบับสมบูรณ์

e-book ฉบับสมบูรณ์

1

www.kroobannok.com

2

คำนำ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง Tenses (กำล) จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สาหรับพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทางด้าน

mการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไม่ต้องท่องจา ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถ ความ
oสนใจ ตามเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสมของแต่ละคน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
.cฝึกการตัดสินใจ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ
kใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารตามสถานการณ์และชีวิตประจาวัน และมุ่งเสริมสร้างเจตคติ ปลูกฝัง

คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน ซ่ึงประกอบด้วยความรู้ด้านไวยากรณ์ และ

oกิจกรรมฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาท่ีหลากหลาย และมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการ
nฝึกทักษะในการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tenses เพ่ือให้ผู้เรียนได้
nเกิดทกั ษะและมีพ้ืนฐานดา้ นไวยากรณ์ในการใชใ้ นชีวิตประจาวนั

a ศศิธร เดชไทย
www.kroob ครชู านาญการ

3

สำรบัญ

เร่อื ง หน้ำ

คานา

สารบัญ ก
คาชแี้ จงในการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้ ค

mขัน้ ตอนการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้ จ

บทบาทของครู ช

oบทบาทของนักเรียน
.cแผนผังการเรียนโดยใชช้ ุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาองั กฤษ
kเน้อื หาสาระของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
oชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองั กฤษ

แบบทดสอบก่อนเรยี น

nPart 1 : หลักการใช้ Present simple tense
nExercise 1
aExercise 2
bExercise 3
oExercise 4

roPart 2 : การสร้างประโยค Present simple tense
Exercise 1
.kExercise 2
Exercise 3

wแบบทดสอบหลงั เรียน

เฉลยแบบฝกึ หัด(Answer key)

wwเฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงั เรียน

4

ชุดกิจกรรมการเรยี นรู้ไวยากรณภ์ าษาอังกฤษ
เรื่อง Tenses ชดุ ท่ี 1 Present simple Tense

omสาระสาคญั
.cPresent simple tense หมายถงึ เหตกุ ารณท์ ่เี กิดข้ึน
kเปน็ ปกตินิสัยหรือเกิดขนึ้ เป็นประจ่าสมา่ เสมอในสภาวะ
oปจั จุบนั การใช้ประโยคใหถ้ กู ตอ้ งตามหลกั ไวยากรณ์จะช่วย

พัฒนาทกั ษะภาษาเพื่อการสื่อสารในชวี ติ ประจา่ วนั ให้มี

nประสทิ ธิภาพยิง่ ขึน้
banจุดประสงค์การเรยี นรู้
o1. นักเรยี นสามารถอธบิ ายความหมายของประโยค
roPresent simple tense ได้

2. นักเรยี นสามารถใช้ประโยค Present simple

.ktense ไดถ้ ูกตอ้ งตามโครงสรา้ งไวยากรณ์
www 3. นักเรียนมเี จตคติทด่ี ีตอ่ การเรียนภาษาองั กฤษ

5

แบบทดสอบก่อนเรยี น (Pre-test)

ชุดที่ 1 Present simple tense

Directions: Choose the correct answer.(10 marks)

mคาชี้แจง ให้นกั เรยี นเลอื กข้อทีถ่ กู ทสี่ ดุ โดยทาลงในกระดาษคาตอบ
o(10 คะแนน)
k.c1. They…….......water ever day.
oa. drinks
nc. drink
b. drinked
n2. Tiger…….. a dangerous animal.
d. drank
aa. is b. was
bc. are d. were
o3. Susan and Marry ………….. students here ?
roa. isn’t b. aren’t
.k4. Where……......your house Peter ?
c. do d. does

w c. do d. is
a. are b. was
w 5. The bird always...........in the sky.
w a. fly b. flys
c. flyes d. flies

6

6. My grandfather............to the church every Sunday.

a. go b. goes
m7. Smith ........... the watch for his wife.
c. going d. went
oa. buy b. buies
.cc. buys
ka. get upd. buyes

oc. got up
8. My sister and I always .......... six o'clock every morning.

b. gets up
n9. .........she ....... to the market every day ?
d. gots up
na. Is , go
ac. Does , go d. Does , goes
b. Is , goes
b10. You and I ........ close friends.
oa. am b. are
www.kroc. we d. was

7

ชดุ ท่ี 1 เรือ่ ง Present simple tense
Part 1: หลักการใช้ Present simple tense

Present simple tense หมายถึง เหตุการณท์ ่ีเกิดขน้ึ เป็น
ปกตินิสยั หรือเกิดขึ้นเปน็ ประจาสมา่ เสมอในสภาวะปัจจบุ นั
mโดยมโี ครงสรา้ งและหลักการดังน้ี
k.coTimeline
noStructure×××××××××××
www.kroobanMeaning
Past Present Future

Subject + V1 + Object
ประธาน + กริยาชอ่ ง 1 + กรรม

(ประธานเอกพจน์ กริยาเติม -s,-es, ประธานพหพู จน์ไมต่ อ้ งเติม)

Subject + กรยิ าชว่ ย+V1 + Object
ประธาน + กรยิ าช่วย+กรยิ าช่อง 1 + กรรม

(กรยิ าชอ่ งที่ 1 ไม่ตอ้ งเติม s ทกุ กรณี)

Express events or situations that exist always,

usually, habitually; they exist now, have existed in the

past, and probably will exist in the future

การระบุถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทเ่ี กดิ ข้ึนเป็นประจา

หรือปกติ หรอื ปกตนิ สิ ยั ซงึ่ เหตุการณท์ ี่เกดิ ขนึ้ ณ เวลา

ปัจจบุ นั มกี ารเรม่ิ ต้นจากอดตี และยังคงอย่ใู นอนาคตดว้ ย

Example(s) It snows in New York. หิมะตกทีน่ ิวยอรก์

They watch television every day. เขาดทู วี ีทกุ ๆ วนั

Adapted from Understanding and Using English grammar, third edition, Betty Schrampfer Azar

8

หลกั การใช้ Present simple tense

1. ใช้ Present Simple Tense กับความจรงิ ที่เป็นกฎตายตวั

m(general truth) หรอื ตามหลักทางวทิ ยาศาสตรท์ พ่ี ิสจู นไ์ ด้ เช่น
ok.coThe sun rises in the east.
n(พระอาทติ ยข์ ึน้ ทางทศิ ตะวนั ออก)
nThe earth moves round the sun.
a(โลกหมนุ รอบดวงอาทติ ย์)
bIt is hot in summer.
o(อากาศร้อนในฤดรู อ้ น)
roWe live in the world.
.k(พวกเราอาศยั อยใู่ นโลก)

Water boils at 100 Centigrade. (Celsius)

w (น่า้ เดอื น ณ (อุณหภูม)ิ 100 องศาเซนติเกรด (เซลเซียส)
w Ice is cool.
w (น่้าแข็งเยน็ )

9

2. ใช้ Present Simple Tense กบั เหตุการณ์ท่ีเกดิ ขน้ึ เป็นปกตินิสยั
หรือเกดิ ข้นึ เปน็ ประจ่าสม่าเสมอ ในสภาวการณท์ ีเ่ ปน็ ปจั จุบนั ซึง่ มักมีคา่ หรอื
กลมุ่ คา่ กรยิ าวิเศษณ์บอกเวลา (Adverb of Time) ทแี่ สดงใหเ้ หน็ ถงึ ความเปน็
ปกตหิ รอื ความสม่าเสมอของเหตุการณ์(Adverb of frequency) รวมอยูด่ ้วย

mไดแ้ ก่ค่าต่าง ๆ ดงั นี้
osometimes(บางคร้ัง) always(ตลอดเวลา) often(บ่อย ๆ)
.cweekly(ต่อสัปดาห์) generally(โดยปกต)ิ hardly(ไม่คอ่ ยจะ)

every week(ทุกสปั ดาห์) regularly(เป็นประจ่า) yearly(ทกุ ปี)

kevery other day(วนั เว้นวนั ) seldom (นานๆ ครงั้ ) usually(ปกติ)
otwice a day(วันละสองครงั้ ) frequently(หลายครง้ั ) scarcely(หายาก)
noccasionally(บางโอกาส) monthly(ทกุ เดือน) every day(ทกุ วัน)
nonce a week(สปั ดาห์ละครง้ั ) every year(ทกุ ๆ ป)ี rarely(ไมค่ ่อยมี)

on Mondays(ในวันจนั ทร์) on holidays(วนั หยุด at times(เวลานนั้ )

aonce a year(ปลี ะครัง้ ) every month(ทกุ เดอื น) daily (ประจา่ วนั )
roobTammy usually relaxes after game.

(โดยปกติแทมมจ่ี ะพกั ผ่อนหลังเลน่ กีฬาเป็นประจา่ )

.kSometimes they come by train and sometimes by car.
w (บางครงั้ เธอมาโดยรถไฟและบางคร้ังโดยทางรถยนต์)
w He writes to me regularly every Monday.
w (เขาเขยี นจดหมายถึงฉันทุกวันอย่างสม่าเสมอทุก ๆ วันจนั ทร์)

10

3. ใช้ Present Simple Tense กบั เหตกุ ารณท์ เ่ี กิดขนึ้ จากความรสู้ ึก
อารมณ์ สภาวะจิตใจ และค่ากรยิ าทแ่ี สดงความเปน็ เจ้าของ เป็นต้น ซึง่ กริยาที่
จะน่ามาใชใ้ นเหตกุ ารณท์ ี่เปน็ Present Simple Tense น้ีจะตอ้ งเป็นรปู กรยิ า
ช่องที่หนง่ึ เทา่ นน้ั กรยิ าตา่ ง ๆ ดังกลา่ ว จะไม่สามารถอยูใ่ นรูปของ Present

mContinuous Tense (กา่ ลงั กระทา่ ) ได้ เช่น like, love, hate, dislike, etc
k.coHe likes sports and collecting posters.

(เขาชอบกฬี าและสะสมโปสเตอร)์

noHe doesn’t like school or washing dishes.
n(เขาไมช่ อบไปโรงเรยี นหรือล้างจาน)
aPornchai hates dogs.
b(พรชยั เกลยี ดสุนขั )
oThis pen belongs to me.
www.kro(ปากกาด้ามนีเ้ ป็นของฉัน)

11

4. ใช้ Present Simple Tense กับ เหตกุ ารณ์ท่เี ป็นความจรงิ หรือเปน็
ค่าท่ีเชอื่ ถือของคนโดยท่ัวไป ตามคติพจน์ คา่ สภุ าษติ สุนทรพจน์ ค่าพงั เพย
หรอื คา่ โบราณที่พร่าสอนกันมา

.comActions speak louder than words.
k(ท่าดกี วา่ พูด)
oThe only man who never makes a mistake is the man
nwho never does anything.
n(คนที่ไมเ่ คยทา่ ผิดคอื คนทไ่ี ม่เคยทา่ อะไรเลย)
a5. ใช้ Present Simple Tense กับกระท่าท่ีเปน็ ปกตนิ ิสยั (habit)
roobI get up at six o’clock every day.

(ฉันตนื่ นอนตอนหกโมงเช้าทุก ๆ วนั )

.kMary writes many letters every day.
w (แมรเ่ี ขียนจดหมายจา่ นวนมากทกุ ๆ วัน)
w She has lunch at 12 o’clock.
w (หล่อนรบั ประทานอาหารเทยี่ งตอนเทีย่ งตรง)

12

6. ใช้ Present Simple Tense กบั เหตกุ ารณห์ รือการกระท่าท่กี า่ ลังจะ
เกิดขน้ึ ในอนาคตอันใกล้ โดยไดว้ างแผนล่วงหน้าไว้แล้วตามกฎข้อนี้ ส่วนใหญ่
แล้วจะใช้กับการเดนิ ทางมากกวา่ และมักจะมีคา่ กริยาวเิ ศษณ์บอกเวลา

m(Adverb of Time) อยูใ่ นประโยคน้นั ๆ เพ่อื แสดงถึงเวลาในอนาคตด้วย
k.coI hope it does not rain tonight.

(ฉนั หวงั ว่าคืนน้ฝี นจะไมต่ ก)

noMy close friend visits her home at noon tomorrow.
n(เพ่ือนสนทิ ของฉนั จะไปเยีย่ มบา้ นเธอเท่ียงวันพรงุ่ นี้)
aMy parents and I leave for America next week.
b(พ่อแม่ฉันและฉันจะไปอเมรกิ าสปั ดาหห์ น้า)
oThe new supermarket opens this Sunday.
ro(ซูเปอร์มาร์เก็ตแหง่ ใหมจ่ ะเปดิ ในวนั อาทติ ยน์ ี้
.kWhat time does it start?
www (มนั จะเรม่ิ ต้นกีโ่ มง)

13

7. ใช้ Present Simple Tense กบั เหตุการณ์ทเี่ ปน็ เรอ่ื งราวในอดีตแต่
นา่ เอาเหตุการณต์ ่าง ๆ นน้ั มาเล่าเพื่อใหเ้ หน็ ภาพชัดเจนและมชี ีวิตชวี าย่งิ ขนึ้
ราวกบั ว่าเปน็ เหตุการณท์ ี่เกดิ ขึ้นในปจั จบุ ัน บางทกี ใ็ ชใ้ นการเขียนละคร
หรือนวนยิ าย

.comShakespeare is one of the greatest humorists in the
kEnglish language.

(เช็คสเปยี รเ์ ป็นนกั เขยี นละครแบบสนุกสนานท่ยี งิ่ ใหญท่ ่สี ดุ คน

oหนึง่ ในดา้ นภาษาอังกฤษ)
nnPozzo asks them both their opinion of him, and Vladimir

asays that they find him very good, while Estragon makes an

incomprehensible reply which Pozzo takes as a compliment.

b(ปอซโซ่ถามพวกเขาท้งั สองวา่ คิดกับเขา(ปอซโซ)่ อย่างไร
oและวลาดเิ มยี ร์ บอกว่า(ตอบวา่ ) พวกเขาพบวา่ เขาเป็นคนดีมาก ขณะท่ี
www.kroเอสทรากอนตอบแบบเขา้ ใจยากซงึ่ ปอซโซ่ถอื วา่ เปน็ การอวยพร)

14

8. ใช้ Present Simple Tense กบั เหตกุ ารณ์ในประโยค Complex
Sentence(สังกรประโยค) โดยท่ี Subordinate Clause(อนุประโยค) จะบง่ บอก
เวลาหรือเหตุการณท์ เ่ี กิดขึน้ ในอนาคต และอนุประโยคดงั กลา่ วจะขึน้ ต้นดว้ ย
คา่ ต่อไปน้ี When(เมือ่ ), while(ขณะที่), If(ถ้า), whenever (เม่ือไรกต็ าม), till(

mจนกระท่งั ), unless(เวน้ เสยี แต)่ ,as soon as(เมื่อหรอื ขณะที่), before(ก่อนท)่ี ,
ountil(จนกระทงั่ ), after(หลงั จากท่ี) เป็นต้น

k.cWhile he plays football, he will do the best.
o(เวลาท(่ี ขณะท)ี่ เขาเลน่ ฟตุ บอล เขาจะท่าใหด้ ีทีส่ ดุ )
nnIf it rains a lot in Bangkok, it floods.
a(ถ้าฝนตกมาก ๆ ในกรงุ เทพฯ น่้าก็จะท่วม)
bWhenever Michael comes to see me, he brings me
osomething.
ro(เมอ่ื ไรก็ตามทมี่ ิคาเอลมาหาผมเขาจะเอาของมาฝากผมเสมอ)

We will wait for him until he arrives.

www.k(เราจะรอเขาจนกระทงั่ เขามาถงึ )

15

Directions: Underline the verbs in the present simple tense and give their

meaning.

Example: Marry starts school tomorrow.
m1. Peter goes to school every weekday. เรมิ่ ตน้
.co2. Jenny reads comics every weekend.
ok3. Peter usually plays football with his friends in the afternoon.
nn4. We join the senior scout troop in July this year.
ba5. My big brother leaves school at 4 o’clock.
o6. The new supermarket opens next Friday.
.kro7. We never cross the street without looking.
w8. Granddad retires next year .
ww9. The plane lands at 5:30 P.M.

10 We move to our new house in a month.

.

16

Directions: Fill in the blanks with the present simple tense of the verbs in

parentheses. after autumn. (come)
1. Winter. (bark)
tires. (look)
om2. A dog
k.c3. You mistakes. (make)
no4. Everyone in a department store. (work)
an5. Marry English very well. (speak)
b6. Judy
roo7. Tim’s knee . (hurt)
.k8. Monkeys bananas. (like)
w9. Kate always
ww 10.He sandwiches for lunch. (eat)
very fast. (type)

17

Directions: Read the ant’s story and fill in the gaps by using present

simple tense.
omThe ant lives underground.
.cFirst it (1) ………………..(find) a safe place near a tree to makeAnt’s story

a home. Then it (2) …………………….(dig) a large hole.

kIt (3)…………………….(live) in a group with other ants.
oEach hole usually (4)……………………(have) six ants in it.
nThey (5)……………..(use) one large hole to live and
nthey (6)……………….(build) seven tunnels.
aThey (7)………………….(sleep) during the day and they only
b(8)…………………(come) out at night to hunt.
oThey (9)……………….(hunt) in group of three.
roThey (10)…………………..(look) for insects and small animals
www.kto eat.

ท่ีมาภาพ: http://www.freevector.com/ants-vector

18

Directions: Read the passage and write the verbs with the present
simple form.

Jack, Bill and Betty Allen

mJack lives in a dormitory. He gets up at seven o'clock in the morning.
oHe eats breakfast at seven thirty. He goes to class at eight o'clock. He
.cstudies in the library in the afternoon. He does homework assignments and

watches TV in the evening. He goes downtown on Saturdays, and he goes

kto the movies on Saturday nights. He goes to church on Sundays.
oBill doesn't live in a dormitory; he has a room in a private home. He
ndoesn't have classes in the morning on Tuesdays and Thursdays. On those
ndays he sleeps until nine o'clock. He doesn't like movies but he likes
aconcerts. He listens to music on the radio at night.
bJack doesn't know Bill but he sees him every day. They are in the
osame chemistry class. Betty Allen is in that that class too. She knows them
roboth and they know her. They work in the same laboratory. It is a large

sunny laboratory and they like it very much.

www.kท่ีมา อบรม สนิ ภบิ าล,ดร.. Grammar and writing. กรุงเทพฯ: อแี อลที เอ็ดยูเคชั่น(ไทยแลนด์) จากัด, 2553.

19

Part 2 เรอ่ื ง การสรา้ งประโยค

Present simple tense

โครงสร้างประโยคบอกเล่า

m(Affirmative sentence)
.coSubject + V1+…………
nnokI go to school.
aYou go to school.
bWe go to school.
oThey go to school.
roHe eats banana.
.kShe eats banana.
www It eats banana.

ประธานเอกพจนค์ ากริยาเติม –s, es
ประธานพหูพจน์คากรยิ าไม่เตมิ –s, es

20

โครงสรา้ งประโยคปฏิเสธ
(Negative sentence)

Subject +do/does+not +V1+……

ok.comI do not go to school.
nYou do not go to school.
nWe do not go to school.
aThey do not go to school.

bรปู ย่อ do not = don’t
rooHe does not eat banana.
.kShe does not eat banana.

It does not eat banana.

www รูปย่อ does not = doesn’t

ประธานเอกพจน์ ใช้ does
ประธานพหูพจน์ ใช้ do

21

โครงสร้างประโยคคาถาม
(Yes/No question)

Do/Does+ subject + V1+…?

omประโยคคาถามประเภท Yes/No Question มกั จะลงท้าย
.cประโยคดว้ ยเสยี งสูง ซ่งึ ในการใชป้ ระโยคคาถามตามโครงสร้าง
kของ Present simple tense จะขึ้นต้นคาถามดว้ ย Verb to do
oเสมอ
bannA: Do I go to school?
oA: Do you go to school?
roA: Do we go to school?

A: Do they go to school?
w.kA: Does he eat banana? B: Yes, you do./No, you don’t.
wwA: Does she eat banana? B: Yes, I do./No, I don’t.
B: Yes, we do./No, we don’t.
B: Yes, they do./No, they don’t.

B: Yes, he does./
No, he doesn’t.

B: Yes, she does./
No, she doesn’t.

A: Does it eat banana? B: Yes, it does./No, it doesn’t.

22

โครงสรา้ งประโยคคาถาม

(Wh-question)

.comWh-questions หรอื Information questions เป็นค่าทใ่ี ช้
Wh-question+ do,does+subject + V1+……?

kนยิ มตอบคา่ ถามด้วย yes หรือ no ได้แก่
oWho = ใคร
ขึน้ ต้นประโยคค่าถามทต่ี ้องการคา่ ตอบทเ่ี ปน็ ขอ้ มลู หรือขอ้ เท็จจริง ไม่
nWhen= เมื่อไหร่ Why= ทาไม How = อย่างไร
obanWhereWhat = อะไร Where = ทไี่ หน
roA: Where do I go?
.kA: Where do you go? B: You go to school.
B: I go to school.
A: Where do we go?B: We go to school.
B: They go to school.
wwwA: Where do they go?

23

Where

A: Where does he go? B: He goes to school.

A: Where does she go? B: She goes to school.

omHow
.cA: How do I go?
kA: How do you go?
oA: How do we go?
nA: How do they go?
A: Where does it go? B: It goes to school.

B: You go by bus.
B: I go by bus.
B: We go by bus.
B: They go by bus.
anHow
bA: How does he go? B: He goes by bus.
oA: How does she go? B: He goes by bus.
B: It goes by bus.
www.kroA: How does it go?
ท่ีมา : http://www.dek-eng.com/

24

Exercise 1

Directions: Make the present simple positive or negative with ‘be’.

Make the positive with ‘be’: Verb to be;
is
m1. He __________ in the garden. am
.co2. They __________ on the bus. are
k3. We __________ friends.
o4. I __________ 25 years old.
n5. She __________ sick.
banMake the negative with ‘be’:
roo6. Lucy _____________ from Australia. Verb to be;
isn’t
7. I _____________ a nurse. ’m not
aren’t
.k8. He _____________ sleepy.
w9. We _____________ at home.
ww 10. You _____________ from China.

25

Exercise 2

Directions: Make present simple ‘yes / no’ or ‘wh’ questions:

Example: We / on time? = Are we on time?

om1. John / in the garden?
.c………………………………………………………………………………………………
k2. They / hungry?
o………………………………………………………………………………………………
n3. We / late?

………………………………………………………………………………………………

n4. You / tired?
a………………………………………………………………………………………………
b5. He / French?
o………………………………………………………………………………………………
ro6. Where / John?

………………………………………………………………………………………………

.k7. Why / they / hungry?

………………………………………………………………………………………………

w8. Where / we?
w………………………………………………………………………………………………
w 9. Who / you?

………………………………………………………………………………………………
10. Why / he / late?

………………………………………………………………………………………………

26

Exercise 3

Directions: Make the present simple, positive, negative or question:

1. (he / drive to work every day)
………………………………………………………………………………………………

m2. (I / not / think you're right)
o………………………………………………………………………………………………
.c3. (we / have enough time?)
k………………………………………………………………………………………………
o4. (I / eat cereal in the morning)
n………………………………………………………………………………………………
n5. (they / write e-mails every day?)

………………………………………………………………………………………………

a6. (you / watch a lot of TV)
b………………………………………………………………………………………………
o7. (he / not / read the newspaper)
ro………………………………………………………………………………………………
.k8. (she / dance often?)

………………………………………………………………………………………………

w9. (where / I / come on Mondays?)

………………………………………………………………………………………………

w10. (what / you / do at the weekend?)
w ………………………………………………………………………………………………

27

แบบทดสอบหลังเรยี น (Post-test)

ชดุ ที่ 1 Present simple tense

Directions: Choose the correct answer.(10 marks)

mคาชแ้ี จง ให้นกั เรียนเลอื กขอ้ ที่ถูกทส่ี ดุ โดยทาลงในกระดาษคาตอบ
o(10 คะแนน)
k.c1. You and I ........ close friends.
oa. am b. are
nc. we d. was
n2. Susan and Marry ………….. students here ?
aa. isn’t b. aren’t
bc. do d. does

o3. Tiger…….. a dangerous animal.
roa. is b. was

c. are d. were

.k4. My grandfather............to the church every Sunday.
w c. goinga. go b. goes
w 5. Where……......your house Peter ?
d. went
w a. are b. was
c. do d. is

28

6. They…….......water ever day.

a. drinks b. drinked

c. drink d. drank
ma. get up
7. My sister and I always .......... six o'clock every morning.
oc. got up
b. gets up
.c8. The bird always...........in the sky.
d. gots up

kc. flyes
o9. Smith ........... the watch for his wife.
a. fly b. flys

d. flies
na. buy b. buies
nc. buys
a10. .........she ....... to the market every day ?d. buyes
ba. Is , go
www.krooc. Does , go d. Does , goesb. Is , goes


Click to View FlipBook Version