The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สถานที่ท่องเที่ยว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Maii Maii, 2022-09-02 00:00:31

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

NORWAY

คำนำ

ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น ป ร ะ เ ท ศ
นอร์เวย์เล่มนี้ ผู้จัดทำได้ค้นคว้าหา
ข้ อมูลและเรียบเรียงขึ้ นมาให้
เหมาะสำหรับผู้ที่อยากรู้ข้ อมูลเกี่ยว
กั บ ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต่ า ง ๆ ใ น
ประเทศนอร์เวย์ซึ่ งผู้จัดทำได้นำ
เนื้ อหาที่มีสาระสำคัญรวบรวมและ
ใส่ รายละเอียดอยู่ในเล่มนี้ โดย
เนื้ อหาประกอบไปด้วยรู ปภาพ
ส ถ า น ที่ แ ล ะ เ ป็ น ก า ร แ น ะ นำ ที่ ส ถ า น
ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต่ า ง ๆ ใ น ป ร ะ เ ท ศ
นอร์เวย์ทั้งนี้ เพื่อให้ ผู้ที่ศึ กษาสนใจ
ค้ น ห า ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ส ว ย ง า ม
โดยเฉพาะได้มีโอกาสศึ กษาราย
ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ม า ก ที่ สุ ด แ ล ะ ส า ม า ร ถ
เ ลื อ ก ส ถ า น ที่ ก่ อ น อ อ ก เ ดิ น ท า ง ไ ป
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ป ร ะ เ ท ศ น อ ร์ เ ว ย์ ไ ด้

ผู้จัดทำ
ปิยพร สีหมอกสารบัญ หน้ า

สถานที่ท่องเที่ยว 1
2
เ บ อ ร์ เ ก น 3
ห มู่ เ ก า ะ ส ว า ล บ า ร์ ด 4
เ มื อ ง ฟ รั ม 5
ท ร อ น ไ ฮ ม์
ไ ก แ ร ง เ ก อ ร์ ฟ ย อ ร์ ดเ บ อ ร์ เ ก น

(BERGEN)

เมืองเบอร์เกน เหมือนได้หลุดเข้ามา
โลกนิ ทาน บ้านเมืองสวยงามสะอาดตา
อากาศดี เป็นเมืองท่าที่อยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติ วิวรอบเมืองสวยมาก
รายล้อมด้วยภูเขาสูง มีท่าเรือที่ใหญ่
ที่สุดแห่งหนึ่ งในยุโรป เป็นศูนย์กลาง
ทางการค้าของยุโรปเหนื อ และเป็น
ศูนย์กลางการขุ ดเจาะน้ำมันของ
ประเทศ ได้กลิ่นอายของแห่ง
วัฒนธรรมพื้นเมืองชัดมาก อาคาร
ต่างๆ ได้รับการอนุรักษ์ ไว้เป็นอย่างดี
ตั้งเเต่สมัยศตวรรษที่ 18 ความดั้งเดิม
ของเมืองไม่ได้ถูกแทนที่ด้วย
เทคโนโลยีและวุ่นวายเหมือนเมือง
หลวงในหลายๆประเทศ เบอร์เกนจึง
เป็นเมืองที่แสนคลาสสิ กงดงามที่สุด
เมืองหนึ่ งของโลกและถูกยกย่องให้
เป็นเมืองมรดกโลกและเป็น 1 ใน 9
เ มื อ ง ข อ ง ยุโ ร ป ที่ ไ ด้ รั บ แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้ เ ป็ น
เ มื อ ง ห ล ว ง แ ห่ ง วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ยุโ ร ป

1

ห มู่ เ ก า ะ ส ว า ล บ า ร์ ด

(SVALBARD ISLANDS))

เกาะสวาลบาร์ด เป็นหมู่เกาะที่อยู่
ทางเหนื อสุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่ใน
มหาสมุทรอาร์กติกระหว่างประเทศ
นอร์เวย์และขั้วโลกเหนื อSVALBARD
เป็นภาษาของชาวนอร์ธโบราณแปลว่า
ชายฝั่ งที่หนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่
-14 °C ในช่วงฤดูหนาวและ 6 °C ใน
ช่วงฤดูร้อน มีประชากรอาศั ยอยู่ราว
2,642 คน ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มาก
โดยพื้นที่ราว 60% ของหมู่เกาะเป็น
ธารน้ำแข็งอัสท์ฟอนน่ าที่มีขนาดใหญ่
อันดับสามของโลก ระหว่างทางจะได้
เห็นเหล่าบรรดาสั ตว์ขั้วโลกเหนื อ เช่น
กวางเรนเดียร์ สุนั ขจิ้งจอกอาร์กติก
วอลรัส และมีหมีขั้วโลกอยู่ถึงราว
3,000 ตัว ถือเป็นบ้านเกิดของพวกเขา
จึงมีกฎหมายคุ้ มครองหมีขั้ วโลกไม่ให้ มี
การล่าหรือคุกคาม นั กท่องเที่ยวต้อง
ฟังคำแนะนำของไกด์และปฏิบัติตามกฎ
กันอย่างเคร่งครัด

2

เ มื อ ง ฟ รั ม
(FLAM)W

เมืองฟรัม เมืองที่เล็กมากกลาง
หุบเขา แต่เต็มไปด้วยเสน่ ห์แบบที่ได้
เ ห็ น ค รั้ ง แ ร ก ต้ อ ง ต ะ ลึ ง เ ดิ น ท า ง ชั่ ว โ ม ง
เดียวก็ทั่วเมืองมีประชากรอาศั ยอยู่
ประมาณ 500 คนเท่านั้ น เป็นเมือง
เล็กๆ ที่อยู่ปลายสุดของฟยอร์ดปาก
แม่น้ำฟลัม (AURLANDSFJORDEN)
ได้ชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางของ
ฟยอร์ดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก
ยาวถึง 204 กิโลเมตร ล้อมรอบไปด้วย
หุบเขาสลับซับซ้อน มีน้ำตก และแม่น้ำ
สายเล็กๆไหลผ่าน บรรยากาศดีมาก
บ้านเมืองน่ ารัก เงียบสงบ สวยทุกมุม
มองทางไหนก็อยากถ่ายรู ปไปหมดดด
ธรรมชาติที่สวยงามบวกกับอาคารบ้าน
เรือนที่สร้างจากไม้สี สั นสดใส ทั้งสี
ขาว สี แดง สี เหลือง และสี เขียว

3

ท ร อ น ไ ฮ ม์
TRONDHEIM

ทรอนไฮม์ เมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่ง
หนึ่ งในนอร์เวย์ เป็นอีกหนึ่ งเมือง
ท่องเที่ยวที่สำคัญ มีความเก่าแก่ทั้ง
ทางด้านมรดกและวัฒนธรรม เป็น
ศูนย์กลางทางการศึ กษาวิจัยทาง
เทคโนโลยีและการแพทย์ของ
นอร์เวย์ และเคยเป็นเมืองหลวงเก่า
ของนอร์เวย์ด้วย มีสถานที่ท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์มากมากมาย
ทั้งพิพิธภัณฑ์ แกลลอรี่ สถานที่
ช้อปปิ้ งที่ร้านค้า ร้านขายของต่างๆ
อิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่น มีตั้งแต่
ร้านอาหารระดับมิชลินไปจนถึงร้าน
กาแฟเล็ก สั มผัสวิถีชีวิตในชนบทที่
ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมสแกน
ดิเนเวียนที่ทันสมัย มาเดินเล่นชิลๆ
ริมแม่น้ำชมทิวทัศน์ รอบๆ เมืองได้
อย่างเพลิดเพลิน

4

ไ ก แ ร ง เ ก อ ร์ ฟ ย อ ร์ ด

THE
GEIRANGERFJORD

ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ฟยอร์ดที่มีความ
งดงามที่สุดของนอร์เวย์ค่า ตั้งอยู่ทางฝั่ ง
ตะวันตกเฉี ยงใต้ของนอร์เวย์ใกล้กับ
เมืองโอเลซุน (ALESUND) เกิดจากการ
ละลายของธารน้ำแข็ง ทำให้น้ำที่ละลาย
ไหลลงสู่ หุบเขาลึกถึง 1,000 เมตร และ
ไหลยาวกว่า 15 กิโลเมตร ซึ่งพบได้มาก
ในแถบประเทศสแกนดิเนเวียโดยเฉพาะ
ที่นอร์เวย์ จนได้รับสมญานามว่าเป็น
ราชินี แห่งฟยอร์ด และไกแรงเกอร์
ฟยอร์ดยังได้เป็นส่ วนหนึ่ งของมรดก
โลกในปี 2005 เพราะความงดงามของ
ธรรมชาติโดยรอบอลังการมาก ทั้งสอง
ข้ างเป็ นต้นไม้เขี ยวชอุ่มมีหิ มะปกคลุมอยู่
ด้านบน มีน้ำตกไหลผ่านชื่อว่า SEVEN
SISTERS WATERFALLS เป็นน้ำตกที่
สวยงามมากที่สุดในไกแรงเกอร์ฟยอร์ด

5


Click to View FlipBook Version