The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เอกสารใช้ภายในสำนักงานและการประสานงานต่างๆระหว่างฝ่าย
งานต่างๆในองกรค์ รวมถึงลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ที่ทำการติดต่อ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hiviewdocument, 2021-11-05 04:55:57

ฝ่ายโปรเจค

เอกสารใช้ภายในสำนักงานและการประสานงานต่างๆระหว่างฝ่าย
งานต่างๆในองกรค์ รวมถึงลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ที่ทำการติดต่อ

Keywords: ฝ่ายโปรเจค

ใบสมัครตัวแทนจำหน่ำย

ขอ้ กำหนดเบอื้ งต้นในกำรเป็นตวั แทนจำหนำ่ ย

1. ต้องทำธรุ กจิ จดั จำหน่ำยสนิ คำ้ อุปกรณช์ ิน้ สว่ นคอมพวิ เตอร์ และอเิ ล็คทรอนิกส์เปน็ หลัก
2. ต้องจดทะเบียนกำรค้ำกับกรมกำรค้ำอย่ำงถกู ตอ้ งและไม่ไดอ้ ยูใ่ นชว่ งเวลำดำเนินกำรจดทะเบียนยกเลิก

หรือถูกเพกิ ถอนใบทะเบยี นกำรค้ำ
3. ต้องมีควำมสำมำรถบริหำรงำน พัฒนำกำรจัดจำหน่ำยสินค้ำให้กับบริษัทได้อย่ำงต่อเนื่อง และมี

ประสิทธิภำพ หรอื ตำมทีบ่ ริษัทแจ้งให้ทรำบ
4. ตัวแทนจำหน่ำยต้องยินยอมให้บริษัทตรวจสอบรำยละเอียดต่ำงๆ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เครดิต

หรือข้อมูลอื่นใดท่ีตัวแทนจำหน่ำยมีอยู่กับบริษัท เพ่ือบริษัทจะใช้ในกำรพิจำรณำให้เครดิตแก่ตัวแทน
จำหนำ่ ย รวมถึงประโยชนใ์ นด้ำนอนื่ ๆของบรษิ ทั
5. ตัวแทนจำหน่ำยต้องแจ้งให้บริษัททรำบทุกครั้งเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำ
6. สำมำรถดูแล ปฏิบตั ิตอ่ ลูกคำ้ ทง้ั ช่วงจำหน่ำยสินค้ำ และหลังจำหน่ำยสินค้ำ ตำมเง่ือนไขกำรรับประกัน
และขอ้ กำหนดของบรกิ ำรทีบ่ รษิ ทั กำหนดไวไ้ ดโ้ ดยเคร่งครดั
7. สำมำรถปฏบิ ัติตำมขอ้ ตกลงในกำรซอื้ สนิ คำ้ และข้อกำหนดกำรชำระเงินท่ีบริษัทกำหนดไว้โดยเคร่งครดั
8. ตวั แทนจำหน่ำยต้องส่งบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรม และฝึกอบรมตำมท่ีบริษัทจะ
จัดขน้ึ โดยทำงบรษิ ทั จะแจ้งใหท้ รำบล่วงหนำ้ ทกุ ครง้ั
9. ผ้บู รหิ ำรกจิ กำรตอ้ งค้ำประกัน หรอื จัดใหม้ กี ำรคำ้ ประกันภำระหนส้ี นิ ที่จะเกิดข้นึ จำกกำรทำธุรกิจตำมที่
ระบุในสัญญำคำ้ ประกัน โดยบุคคลท่ีค้ำประกันต้องเป็นบุคคลท่ีมีควำมสำมำรถในกำรทำธุรกิจ ต้องไม่
เปน็ บคุ คลทุพลภำพ หรอื ตอ้ งคดี หรือไม่เปน็ บุคคลทกี่ ำลังถกู ฟ้องลม้ ละลำย
10. บริษทั มสี ิทธิใ์ นกำรพิจำรณำยกเลิกกำรเป็นตัวแทนจำหน่ำยโดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีที่ขำด
กำรติดต่อหรือไม่มีกำรทำธุรกิจร่วมกันภำยใน 6 เดือน หรือตัวแทนไม่สำมำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด
เบื้องต้นได้อยำ่ งครบถว้ น หรอื บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่ำข้อมูลเอกสำรที่ได้จำกตัวแทนมีข้อควำมเป็น
เท็จ ถูกเปล่ียนแปลง แก้ไขโดยมิชอบด้วยกฎหมำย ซ่ึงก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท ซ่ึงตัวแทน
จำหนำ่ ยยนิ ยอมรบั ผดิ ชอบต่อควำมเสียหำยท่ีเกดิ ข้ึนทุกกรณแี ต่เพยี งฝำ่ ยเดียว

BMK CCTV Co.,Ltd.

276/2 LADPHRAO RD.,SOI 87, KHLONGCHAOKHUNSING,
WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310 THAILAND
TEL : 66-2539-7500 FAX : 66-2932-3953

ใบสมัครตัวแทนจำหนำ่ ย

กำรสมัครเปน็ Dealer
 เอกสำรประกอบกำรสมคั ร
 สำเนำใบ ภพ.20 หรอื ใบทะเบยี นพำนิชย์ ( ภพ.01 สำมำรถใช้แทนไดช้ ่วั ครำว หำกไดร้ ับ ภพ.20 แลว้

ตัวแทนจำหนำ่ ยต้องดำเนินกำรจดั ส่งเอกสำรน้นั ใหบ้ รษิ ทั ทันที)
 สำเนำหนังสือรับรองของบรษิ ทั ฉบับล่ำสุด พร้อมท้งั วตั ถุประสงคท์ เี่ ก่ียวกับกำรประกอบธุรกิจทำงดำ้ น

คอมพวิ เตอร์
 สำเนำใบทะเบยี นกำรคำ้ จำกกระทรวงพำนชิ ย์
 สำเนำบัตรประชำชน และสำเนำทะเบยี นบ้ำนของคณะกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำม
 แผนทส่ี ถำนที่ตัง้ ของสถำนท่ีทำกำรพรอ้ มดว้ ยรปู ถ่ำยหน้ำร้ำน
หมำยเหตุ เอกสำรในขอ้ 1-3 จะตอ้ งให้ผเู้ ซน็ ต์รับรองเปน็ บคุ คลในสำเนำบตั รประชำชน และทะเบียนบ้ำน
เทำ่ น้ัน

กรุณำกรอกขอ้ มูลให้ครบถ้วน และถกู ตอ้ งเพ่อื ควำมสะดวกในกำรพจิ ำรณำของบรษิ ัท และเพ่ือสทิ ธขิ อง
กำรเปน็ ตวั แทนจดั จำหน่ำยของบริษัท

1. ชอ่ื บริษัท/หำ้ งหุน้ สว่ น/ร้ำน ทจี่ ดทะเบียนตำมกฎหมำย (ภพ.20)
ชอ่ื บรษิ ทั ................................................................................................................................................... (ไทย)
ชือ่ บรษิ ทั .............................................................................................................................................. (อังกฤษ )
หมำยเลขประจำตวั ผ้เู สียภำษี ..............................................................................................................................

2. ทอ่ี ย่สู ำหรบั สง่ ใบเรยี กเกบ็ เงิน (โปรดระบรุ หัสไปรษณยี ์)
เลขท่ี.......................ซอย......................................ถนน...................................ตำบล/แขวง..................................
อำเภอ/เขต...................................................จงั หวัด............................................รหสั ไปรษณีย์..........................
มือถือ : ........................................... โทรศพั ท์...............................................โทรสำร.........................................
อเี มล์...........................................................

3. ท่ีอยสู่ ำหรับส่งสนิ คำ้ พร้อมแสดงแผนทแ่ี สดงสถำนทีส่ ่งเพมิ่ เติม (โปรดระบรุ หัสไปรษณยี ์)
เลขที่.......................ซอย......................................ถนน...................................ตำบล/แขวง..................................
อำเภอ/เขต...................................................จงั หวดั ............................................รหัสไปรษณีย์..........................
มือถือ : ........................................... โทรศัพท์...............................................โทรสำร.........................................

BMK CCTV Co.,Ltd.

276/2 LADPHRAO RD.,SOI 87, KHLONGCHAOKHUNSING,
WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310 THAILAND
TEL : 66-2539-7500 FAX : 66-2932-3953

4. ประเภทกิจกำรหลกั (สำมำรถเลอื กได้ 1 ขอ้ เท่ำนนั้ )
มหี นำ้ รำ้ นขำยเคร่ืองประกอบหรอื อุปกรณ์แยกช้นิ เปน็ ธุรกิจท่เี น้นกำรประมลู งำนเป็นหลัก
เนน้ ขำยเครอื่ ง Inter Brand, Local Brand เป็นหลัก เปน็ ธรุ กจิ รับปรกึ ษำและวำงระบบงำน
มีร้ำนคำ้ ในศนู ยก์ ำรคำ้ IP Center เชน่ หำ้ งบิก๊ ซี, โลตสั ฯลฯ
เน้นขำย/ประกอบเครือ่ ง Brand ของตัวเองเป็นหลัก
สถำนทอ่ี น่ื ๆ ............................................................

5. วันทำกำร ต้ังแตว่ นั .................................................ถงึ วัน.............................................
เวลำทำกำร เปิดเวลำ......................................น. ปิดเวลำ........................................น.

6. ชอ่ื กรรมกำรผมู้ ีอำนำจ/เจ้ำของกิจกำร
1. นำย/ นำง/ นำงสำว ........................................................นำมสกุล....................................................
โทรศัพท.์ ..........................................................................อีเมล์.........................................................
2. นำย/ นำง/ นำงสำว.........................................................นำมสกุล....................................................
โทรศัพท์...........................................................................อีเมล์.........................................................

7. เจำ้ หน้ำท่จี ัดซื้อที่ติดตอ่ กับบรษิ ัท
1. นำย/ นำง/ นำงสำว ........................................................นำมสกุล....................................................
โทรศัพท์...........................................................................อีเมล์.........................................................
2. นำย/ นำง/ นำงสำว.........................................................นำมสกุล....................................................
โทรศัพท.์ ..........................................................................อีเมล์.........................................................

8. จำนวนพนกั งำนของบริษทั 6-10 คน มำกกว่ำ 10 คน
5-10 คน

9. บัญชธี นำคำรทบ่ี ริษัทใช้บริกำรอยู่
ชอ่ื ธนำคำร.......................................................................สำขำ............................................................................
ประเภทบัญชี...................................................................เลขที่บัญชี....................................................................
ช่อื ธนำคำร.......................................................................สำขำ............................................................................
ประเภทบัญชี...................................................................เลขทบ่ี ัญชี....................................................................
ชื่อธนำคำร.......................................................................สำขำ............................................................................
ประเภทบญั ชี...................................................................เลขท่บี ัญชี....................................................................

BMK CCTV Co.,Ltd.

276/2 LADPHRAO RD.,SOI 87, KHLONGCHAOKHUNSING,
WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310 THAILAND
TEL : 66-2539-7500 FAX : 66-2932-3953

เงื่อนไขกำรชำระเงิน

วันท่ี.............เดอื น.........................พ.ศ.…...........

ขำ้ พเจ้ำยนิ ดีท่ีชำระคำ่ สนิ ค้ำท่ีทำงบริษทั บเี อม็ เค ซซี ีทวี ี จำกัด ได้กำหนดขึน้ ดังน้ี
ชื่อบรษิ ทั …………………………………………………………...……………………………………………………………………………….
สถำนทีว่ ำงบลิ …………………………………………………...………..……………………………………………………………………….
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
โทรศพั ท์…………………………................................................โทรสำร………………...............................…………………
สถำนที่สง่ ของ……………………………………………………………………………............................................…………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

กำหนดชำระเงนิ
(...................) รับเชค็ ลว่ งหน้ำกอ่ นส่งของโดยวนั ที่ในเชค็ จะต้องตรงกบั วนั ทำงำนของธนำคำร
(...................) รบั เช็คล่วงหนำ้ ในวันสง่ ของโดยวันท่ใี นเชค็ จะตอ้ งตรงกับวันทำงำนของธนำคำร
(...................) เกบ็ เช็คได้ทกุ วัน เม่ือครบกำหนดกำรชำระเงินตำมทรี่ ะบใุ น Invoice ของบรษิ ัทน้นั
(...................) วำงบิลได้ทุกวนั ท่ี.................ของเดือน
(...................) วำงบลิ ไดท้ ุกวันท่ี...................ของสัปดำหท์ ี่..............................................................
(...................) รับเช็คไดท้ ุกวนั ท่ี........................................
(...................) เงนิ สด
(...................) อืน่ ๆ

หมำยเหตุ ในกรณที วี่ นั ที่เก็บเชค็ ตรงกบั วนั หยดุ ให้เลอื่ นกำรเก็บเช็คไปเป็นวันทำงำนวนั ถดั ไป

ลงชอ่ื

………..…..……………………………………

(........................................................)
ตำแหน่ง

........................................................

วันท่ี........เดือน.......พ.ศ........

BMK CCTV Co.,Ltd.

276/2 LADPHRAO RD.,SOI 87, KHLONGCHAOKHUNSING,
WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310 THAILAND
TEL : 66-2539-7500 FAX : 66-2932-3953

หนังสือคำประกัน

เขยี นที่..................................................
วันที่.......เดือน................พ.ศ................

ขำ้ พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว).............................................นำมสกลุ ......................................อำย.ุ ...........ปี
อยบู่ ้ำนเลขท่ี……………….....หมู่ท…่ี ........ซอย.......................................ตำบล/แขวง..............................................
อำเภอ/เขต........................................................จังหวัด.........................................รหสั ไปรษณีย์.........................
โทรศพั ท์.............................................................................โทรสำร.....................................................................

ขอทำหนังสือสญั ญำคำ้ ประกันฉบบั น้ีไวใ้ ห้ตอ่ บรษิ ัท บีเอม็ เค ซีซีทวี ี จำกัด ตั้งอยู่บำ้ นเลขที่ 276/2
ถนนลำดพรำ้ ว ซอย 87 แขวงคลองเจำ้ คณุ สิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 ซ่ึงตอ่ ไปนเี้ รยี กว่ำ “ผขู้ ำย”
ดังมีขอ้ ควำมตอ่ ไปนี้

1. ตำมที่บริษัท..............................................................................ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “ผู้ซ้ือ” ได้ตกลงเป็นตัวแทน
จำหน่ำยสนิ คำ้ กบั “ผขู้ ำย” และตกลงซ้ือขำยสินคำ้ เป็นครำวๆไปนน้ั ขำ้ พเจำ้ ยอมผูกพนั ตนเอง โดยมเี งอ่ื นไขที่
จะคำ้ ประกันชนดิ เพิกถอนไมไ่ ด้ เชน่ เดยี วกบั ลกู หนี้ชั้นต้นในกำรชำระเงินให้ตำมสิทธิเรียกร้องของผู้ขำย ตำม
ภำระหน้ีสนิ ผูกพนั ท่ีผซู้ ้ือมอี ยู่กับผู้ขำยไม่จำกัดวงเงิน ในกรณีที่ผู้ซ้ือผิดนัดชำระหนี้ หรือต้องชำระเงินค่ำปรับ
หรือคำ่ ใช้จ่ำยใดๆ หรอื ผซู้ ือ้ ไมไ่ ด้ปฏบิ ตั ิหน้ำที่ใดทกี่ ำหนดในกำรเป็นตวั แทนจำหนำ่ ยสนิ ค้ำ ทงั้ นี้โดยข้ำพเจ้ำจะ
ไม่อ้ำงอิงถงึ สทิ ธิใดๆ เพอ่ื โต้แย้ง และผขู้ ำยไม่จำเป็นตอ้ งเรียกร้องให้ผซู้ ื้อชำระหน้ีนนั้ ก่อน

2. หำก “ผู้ขำย” ขยำยระยะเวลำให้แก่ “ผู้ซื้อ” หรือยินยอมให้ซื้อ ปฏิบัติผิดแผกไปจำกเง่ือนไขใดๆในกำรเป็น
ตัวแทนจำหนำ่ ยสินคำ้ ให้ถือว่ำขำ้ พเจำ้ ได้ยินยอมในกรณีนัน้ ดว้ ย

3. หนังสือค้ำประกันฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันลงนำมในหนังสือค้ำประกันฉบับน้ี จนถึงวันท่ีภำระหน้ำที่
ทั้งหลำยของผู้ซอ้ื จะได้ปฏบิ ตั ใิ หส้ ำเร็จลุล่วงไป และขำ้ พเจำ้ จะไมเ่ พิกถอนกำรค้ำประกันฉบับนี้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ
ตรำบเทำ่ ที่ผู้ซอ้ื ยังตอ้ งรบั ผิดชอบต่อผู้ขำย

4. ข้ำพเจ้ำยอมสละสิทธิในกำรที่จะต่อสู้เรียกร้องให้ผู้ขำยดำเนินคดี และบังคับชำระหนี้เอำจำกผู้ซื้อก่อนตำม
ควำมในมำตรำ 688,689 และ 690 แห่งประมวลกฎหมำยพำนิชย์ ข้ำพเจ้ำได้อ่ำน และทำควำมเข้ำใจตำม
หนงั สอื ค้ำประกนั ฉบับนี้ จึงลงนำมไวเ้ ปน็ สำคัญตอ่ หนำ้ พยำน

ลงช่อื ....................................................ผูค้ ำ้ ประกัน
( ................................................)

ลงชื่อ..................................................พยำน
(..................................................)

ลงช่อื ..................................................พยำน
(…………………………………………..)

BMKCCTV. CO.,LTD Quatation / ใบเสนอราคา

บรษิ ทั บเี อม็ เค ซซี ที วี ี จำกดั วนั ท่ี :
276/2 ซอยลำดพรำ้ ว 87 ถนนลำดพรำ้ ว แขวงคลองเจำ้ คุณสงิ ห์ เลขท่ี :
เขตวงั ทองหลำง กรงุ เทพฯ 10310
โทร: 02-539-7500 auto Ext. 400,416,234

ชื่อ/บริษทั ของผขู้ อให้เสนอราคา ข้อกาหนด

บริษทั โครงการ : กำรชำระ

ท่ีอยู่ กำรจดั ส่ง

ชื่อ รบั ประกนั สนิ คำ้

โทร อีเมล : ยนื ยนั รำคำ

We are Please to offer the following product with price and details

กำรรบั ประกนั สนิ คำ้ 1 ปี ภำยใตก้ ำรใชง้ ำนปกติ ไม่รวมถงึ กำรเสยี หำยจำกภยั ธรรมชำติ สตั ว์ แมลง ไฟกระชำก วตั ถรุ ะเบดิ กำรตงั้ ใจกระทำของมนุษย์ บุคคลทไ่ี มใ่ ช่เจำ้ หนำ้ ท่ี

บรษิ ทั ฯ ขอขอบคุณท่ำนทใ่ี หโ้ อกำสในกำรเสนอรำคำในครงั้ น้ี และหวงั เป็นอยำ่ งยง่ิ วำ่ จะไดร้ บั ควำมใวว้ ำงใจจำกทำ่ นภำยในเรว็ วนั น้ี

ลำดบั รุ่นสนิ คำ้ รำยละเอยี ดสนิ คำ้ จำนวน หน่วย รำคำ/หน่วย รำคำรวม

หมำยเหตุ : ศนู ยบ์ าทถว้ น รวม -
ตวั อกั ษร : ภำษมี ลู คำ่ เพมิ่ 7% -

รวมทงั้ สน้ิ -

SALES SIGNATURE / ลงช่อื ผเู้ สนอรำคำ CONFIRMED ORDER / ลงชอ่ื ผสู้ งั ่ ซ้อื
ขำ้ พเจำ้ ยนื ยนั ตำมรำยกำรขำ้ งตน้ ทกุ ประกำร จงึ ลงชอ่ื ไวเ้ ป็นหลกั ฐำน
เซลลผ์ เู้ สนอรำคำ : NAME / ชอ่ื :
เบอรโ์ ทรศพั ท์ (มอื ถอื ) : DATE / วนั ทส่ี งั ่ ซ้อื :

อเี มลล/์ ID Line : RUBBER STAMP / ประทบั ตรายาง:

บรษิ ทั บเี อม็ เค ซซี ที วี ี จำกดั เลขทบ่ี ญั ชี 256-0-19637-9 ธนำคำรกรงุ ไทย สำขำลำดพรำ้ ว 102

AzkingCo.,Ltd.

139/8, 139/7 LADPHRAO RD.,SOI 87, KHLONGCHAOKHUNSING,
WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310 THAILAND
TEL : 66-2539-7500 FAX : 66-2932-3953-3953

เอกสารการลงทะเบยี นการเข้าทางานในหน่วยงาน

วนั ท่ี ......../........../..........

เลขที่ .............................

(เฉพาะเจา้ หนา้ ท)ี่

ผ้ขู อลงทะเบียน

ช่ือ : ....................................................................................................................................................................................................................

บริษทั : ...............................................................................................................................................................................................................

ทอี่ ยู่ : ..................................................................................................................................................................................................................

โทร : ................................................ มอื ถือ : ............................................. แฟกซ์ : ..................................... Line ID. ...................................

ตดิ ต่อพนักงานขายบริษทั ชื่อ : .................................................................................บริษทั ...............................................................................

ช่ือหน่วยงานทลี่ งทะเบยี น
ช่ือผู้ตดิ ต่อ : .......................................................................................................................................................................................................
ปี งบประมาณ : ................................................................... งบประมาณโครงการ : ................................................................................. บาท
ชื่อหน่วยงาน : ...................................................................................................................................................................................................
ทอี่ ยู่ : .................................................................................................................................................................................................................
โทร : ................................................................................... มอื ถอื : ........................................................... แฟกซ์ : .......................................

รุ่นของสินค้าทเี่ ข้างาน (โปรดระบุสินค้า) รหัส จานวน หมายเหตุ

ลาดบั สินค้า

ระยะเวลาต้งั แต่วนั ที่ ................/......................../.................... จนถงึ วนั ท่ี ................/............................../......................

จึงแจ้งมาเพอื่ ทราบและโปรดพจิ ารณา

ประทบั ตรายางบริษทั ลงชื่อ ...........................................
(ผขู้ อลงทะเบียน)

ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าไม่มกี ารชนงาน ลงช่ือ .................................................. (ผตู้ รวจสอบ)

ลงช่ือ ....................................... ลงช่ือ ................................................. ลงช่ือ ...............................................
(เซลลผ์ ดู้ แู ล) (ช่างผดู้ แู ล) (ผอู้ นุมตั ิรับลงทะเบยี น)

** บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่เผยแพร่ขอ้ มูลดงั กล่าวทุกกรณี ** หาก TOR ประกาศออกมาก่อนที่จะรีจิสเตอร์ ขอไม่รับลงทะเบียน
** การลงทะเบียนที่สมบูรณ์ตอ้ งกรอกเอกสารให้ครบถว้ นทกุ คร้ัง ** ถา้ งบประมาณมากกวา่ 20 ลา้ นบาทข้ึนไป ไม่รบั ลงทะเบียน

BMK CCTV Co.,Ltd.

276/2 LADPHRAO Rd,SOI 87 KHLONGCHAOKHUNSING
WANGTHONGLANG BANGKOK 10310 THAILAND
TEL : 66-2539-7500 FAX : 66-2932-3953

เอกสารการลงทะเบียนการเข้าทางานในหน่วยงาน

วนั ที่ ......../........../..........

เลขที่ .............................

(เฉพาะเจา้ หนา้ ท่ี)

ผ้ขู อลงทะเบียน

ชื่อ : ....................................................................................................................................................................................................................

บริษทั : ...............................................................................................................................................................................................................

ทอี่ ยู่ : ..................................................................................................................................................................................................................

โทร : ................................................ มอื ถอื : ............................................. แฟกซ์ : ..................................... Line ID. ...................................

ตดิ ต่อพนกั งานขายบริษัท ช่ือ : .................................................................................บริษทั ...............................................................................

ช่ือหน่วยงานทล่ี งทะเบยี น
ชื่อผ้ตู ดิ ต่อ : .......................................................................................................................................................................................................
ปี งบประมาณ : ................................................................... งบประมาณโครงการ : ................................................................................. บาท
ช่ือหน่วยงาน : ...................................................................................................................................................................................................
ทอี่ ยู่ : .................................................................................................................................................................................................................
โทร : ................................................................................... มอื ถอื : ........................................................... แฟกซ์ : .......................................

รุ่นของสินค้าทเ่ี ข้างาน (โปรดระบุสินค้า) รหัส จานวน หมายเหตุ

ลาดับ สินค้า

ระยะเวลาต้งั แต่วนั ที่ ................/......................../..................... จนถงึ วนั ที่ ................/............................../......................

จึงแจ้งมาเพอ่ื ทราบและโปรดพจิ ารณา

ประทบั ตรายางบริษทั ลงช่ือ ...........................................
(ผขู้ อลงทะเบยี น)

ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าไม่มกี ารชนงาน ลงชื่อ .................................................. (ผตู้ รวจสอบ)

ลงช่ือ ....................................... ลงช่ือ ................................................. ลงช่ือ ...............................................
(เซลลผ์ ดู้ แู ล) (ช่างผดู้ แู ล) (ผอู้ นุมตั ิรับลงทะเบียน)

** บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่เผยแพร่ขอ้ มลู ดงั กลา่ วทกุ กรณี ** หาก TOR ประกาศออกมากอ่ นท่ีจะรีจิสเตอร์ ขอไม่รับลงทะเบยี น
** การลงทะเบียนท่ีสมบูรณ์ตอ้ งกรอกเอกสารใหค้ รบถว้ นทุกคร้ัง ** ถา้ งบประมาณมากกวา่ 20 ลา้ นบาทข้ึนไป ไมร่ บั ลงทะเบียน

บริษทั ไฮววิ แอลอดี ี จำกดั

340/64 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองเจา้ คณุ สิงห์ เขตวงั ทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 66-2539-7500 ตอ่ 296, 298 FAX : 66-2932-3953

เอกสารการลงทะเบียนการเข้าทางานในหน่วยงาน

วนั ท่ี ......../........../..........

เลขที่ .............................

(เฉพาะเจา้ หนา้ ที)่

ผ้ขู อลงทะเบยี น

ชื่อ : ....................................................................................................................................................................................................................

บริษทั : ...............................................................................................................................................................................................................

ทอี่ ยู่ : ..................................................................................................................................................................................................................

โทร : ................................................ มอื ถอื : ............................................. แฟกซ์ : ..................................... Line ID. ...................................

ตดิ ต่อพนกั งานขายบริษทั ชื่อ : .................................................................................บริษัท...............................................................................

ชื่อหน่วยงานทลี่ งทะเบียน
ชื่อผู้ตดิ ต่อ : .......................................................................................................................................................................................................
ปี งบประมาณ : ................................................................... งบประมาณโครงการ : ................................................................................. บาท
ชื่อหน่วยงาน : ...................................................................................................................................................................................................
ทอ่ี ยู่ : .................................................................................................................................................................................................................
โทร : ................................................................................... มอื ถือ : ........................................................... แฟกซ์ : .......................................

รุ่นของสินค้าทเี่ ข้างาน (โปรดระบุสินค้า) รหัส จานวน หมายเหตุ

ลาดบั สินค้า

ระยะเวลาต้งั แต่วนั ที่ ................/......................../..................... จนถงึ วนั ท่ี ................/............................../......................

จึงแจ้งมาเพ่อื ทราบและโปรดพจิ ารณา

ประทบั ตรายางบริษทั ลงชื่อ ...........................................
(ผขู้ อลงทะเบยี น)

ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าไม่มกี ารชนงาน ลงช่ือ .................................................. (ผตู้ รวจสอบ)

ลงช่ือ ....................................... ลงช่ือ ................................................. ลงช่ือ ...............................................
(เซลลผ์ ดู้ ูแล) (ช่างผดู้ แู ล) (ผอู้ นุมตั ิรับลงทะเบียน)

** บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่เผยแพร่ขอ้ มูลดงั กลา่ วทกุ กรณี ** หาก TOR ประกาศออกมาก่อนที่จะรีจิสเตอร์ ขอไม่รับลงทะเบยี น
** การลงทะเบียนท่ีสมบูรณ์ตอ้ งกรอกเอกสารใหค้ รบถว้ นทุกคร้ัง ** ถา้ งบประมาณมากกวา่ 20 ลา้ นบาทข้ึนไป ไมร่ ับลงทะเบียน

AzkingCo.,Ltd.

139/8, 139/7 LADPHRAO RD.,SOI 87, KHLONGCHAOKHUNSING,
WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310 THAILAND
TEL : 66-2539-7500 FAX : 66-2932-3953-3953

เอกสารการลงทะเบยี นการเข้าทางานในหน่วยงาน

วนั ที่ ......../........../..........

เลขที่ .............................

(เฉพาะเจา้ หนา้ ท)่ี

ผ้ขู อลงทะเบยี น

ช่ือ : ....................................................................................................................................................................................................................

บริษทั : ...............................................................................................................................................................................................................

ทอี่ ยู่ : ..................................................................................................................................................................................................................

โทร : ................................................ มอื ถอื : ............................................. แฟกซ์ : ..................................... Line ID. ...................................

ตดิ ต่อพนักงานขายบริษัท ช่ือ : .................................................................................บริษทั ...............................................................................

ช่ือหน่วยงานทล่ี งทะเบียน
ช่ือผ้ตู ดิ ต่อ : .......................................................................................................................................................................................................
ปี งบประมาณ : ................................................................... งบประมาณโครงการ : ................................................................................. บาท
ชื่อหน่วยงาน : ...................................................................................................................................................................................................
ทอี่ ยู่ : .................................................................................................................................................................................................................
โทร : ................................................................................... มอื ถอื : ........................................................... แฟกซ์ : .......................................

รุ่นของสินค้าทเี่ ข้างาน (โปรดระบุสินค้า) รหัส จานวน หมายเหตุ

ลาดบั สินค้า

ระยะเวลาต้งั แต่วนั ที่ ................/......................../..................... จนถงึ วนั ที่ ................/............................../......................

จึงแจ้งมาเพือ่ ทราบและโปรดพจิ ารณา

ประทบั ตรายางบริษทั ลงช่ือ ...........................................
(ผขู้ อลงทะเบียน)

ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าไม่มกี ารชนงาน ลงชื่อ .................................................. (ผตู้ รวจสอบ)

ลงช่ือ ....................................... ลงชื่อ ................................................. ลงช่ือ ...............................................
(เซลลผ์ ดู้ แู ล) (ช่างผดู้ ูแล) (ผอู้ นุมตั ิรับลงทะเบียน)

** บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่เผยแพร่ขอ้ มูลดงั กล่าวทกุ กรณี ** หาก TOR ประกาศออกมากอ่ นที่จะรีจิสเตอร์ ขอไม่รับลงทะเบียน
** การลงทะเบียนที่สมบูรณต์ อ้ งกรอกเอกสารให้ครบถว้ นทุกคร้ัง ** ถา้ งบประมาณมากกวา่ 20 ลา้ นบาทข้ึนไป ไม่รับลงทะเบียน

AzkingCo.,Ltd.

139/8, 139/7 LADPHRAO RD.,SOI 87, KHLONGCHAOKHUNSING,
WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310 THAILAND
TEL : 66-2539-7500 FAX : 66-2932-3953-3953

เอกสารการลงทะเบยี นการเข้าทางานในหน่วยงาน

วนั ท่ี ......../........../..........

เลขที่ .............................

(เฉพาะเจา้ หนา้ ท)ี่

ผ้ขู อลงทะเบียน

ช่ือ : ....................................................................................................................................................................................................................

บริษทั : ...............................................................................................................................................................................................................

ทอี่ ยู่ : ..................................................................................................................................................................................................................

โทร : ................................................ มอื ถอื : ............................................. แฟกซ์ : ..................................... Line ID. ...................................

ตดิ ต่อพนักงานขายบริษทั ชื่อ : .................................................................................บริษทั ...............................................................................

ช่ือหน่วยงานทลี่ งทะเบยี น
ช่ือผู้ตดิ ต่อ : .......................................................................................................................................................................................................
ปี งบประมาณ : ................................................................... งบประมาณโครงการ : ................................................................................. บาท
ชื่อหน่วยงาน : ...................................................................................................................................................................................................
ทอี่ ยู่ : .................................................................................................................................................................................................................
โทร : ................................................................................... มอื ถอื : ........................................................... แฟกซ์ : .......................................

รุ่นของสินค้าทเี่ ข้างาน (โปรดระบุสินค้า) รหัส จานวน หมายเหตุ

ลาดบั สินค้า

ระยะเวลาต้งั แต่วนั ที่ ................/......................../.................... จนถงึ วนั ท่ี ................/............................../......................

จึงแจ้งมาเพอื่ ทราบและโปรดพจิ ารณา

ประทบั ตรายางบริษทั ลงชื่อ ...........................................
(ผขู้ อลงทะเบียน)

ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าไม่มกี ารชนงาน ลงช่ือ .................................................. (ผตู้ รวจสอบ)

ลงช่ือ ....................................... ลงช่ือ ................................................. ลงช่ือ ...............................................
(เซลลผ์ ดู้ แู ล) (ช่างผดู้ แู ล) (ผอู้ นุมตั ิรับลงทะเบยี น)

** บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่เผยแพร่ขอ้ มูลดงั กล่าวทุกกรณี ** หาก TOR ประกาศออกมาก่อนที่จะรีจิสเตอร์ ขอไม่รับลงทะเบียน
** การลงทะเบียนที่สมบูรณ์ตอ้ งกรอกเอกสารให้ครบถว้ นทกุ คร้ัง ** ถา้ งบประมาณมากกวา่ 20 ลา้ นบาทข้ึนไป ไม่รบั ลงทะเบียน

เลขที่ .............................

(เฉพาะเจา้ หนา้ ท)่ี

ใบปะหน้าโครงการ

สว่ นท่ี 1 ข้อมลู ทัว่ ไปเกยี่ วกับโครงการ วันท่ี ............./................../............
สาขาทีส่ ่ง :
ชือ่ เซลล์ (ผู้ส่ง) : บริษัทตัวแทน :
ช่อื ตวั แทน :

ชื่อหนว่ ยงาน : .......................................................................................................................................................
ชอื่ โครงการ : .........................................................................................................................................................
*เลขท่ีประกาศ : .......................................................... *ประกาศ ณ วันท่ี : ........................................................
สถานะโครงการ : ............................................................งบประมาณ : ...................................................... บาท

ส่วนท่ี 2 จานวนสินค้าหลักที่ใช้เข้างาน
 กลอ้ ง...............ตัว  เครื่องบนั ทกึ ................เครือ่ ง  สวติ ซ์.................เคร่อื ง  ตู้ Rack................ตู้
 A-Safe..…..…..ตวั  สาย (UTP)……....….….เมตร  อปุ กรณ์อน่ื ๆ (ระบุ) ..............................................
คูแ่ ข่ง (ย่ีหอ้ ) : ........................................................................................................................................................

ส่วนท่ี 3 การตรวจสอบข้อมูล/สเปค/TOR เบือ้ งต้น (เฉพาะเจ้าหน้าที)่
 ผ่าน  ไม่ผ่าน เพราะ .....................................................................................................................

สว่ นท่ี 4 ผลการจัดซ้อื จดั จา้ ง/ยน่ื เสนอราคา (รอประกาศผล)
 ได้งาน  ไม่ได้งาน เพราะ ..................................................................................................................
บริษัทท่ชี นะการเสนอราคา/ได้งาน ........................................................................................................................
ประมูล/ยืน่ เสนอราคาคร้งั สุดทา้ ยเป็นจานวนเงนิ ...........................................................................................บาท

ลงชื่อ ...................................................
ผรู้ ับทราบโครงการ

หมายเหตุ
*เลขท่ีประกาศ หมายถึง หากมขี ้อมลู ในส่วนนีห้ รอื งานดังกล่าวประกาศแล้วโปรดระบุเลขท่ีประกาศด้วย
*ประกาศ ณ วันที่ หมายถงึ หากมีขอ้ มลู ในส่วนนีห้ รืองานดงั กลา่ วประกาศแลว้ โปรดระบวุ ันท่ีประกาศด้วย

เลขทเ่ี อกสาร ชื่อเอกสาร
รหสั : AF-500-202 ใบขอยมื สินคา้ KEDACOM จากสต๊อก

ชื่อบริษทั /สาขา : วนั ทอ่ี อกเอกสารคร้ังแรก : 26 มิถุนายน 2562
ปรับปรุงคร้ังที่ ..3.... :
ผ้ขู อ :

ใบขอยืมสินค้า KEDACOM จากสต๊อก

ลาดบั วนั ท่ี รายการสินค้า จุดประสงค์เพื่อ ผ้ขู อยมื ผ้อู นุมตั ิ ผ้ใู ห้เบิก ผ้รู ับคนื

ปัญหา / รายละเอียด

กาหนดเวลาคืน รายการสินค้า จุดประสงค์เพือ่ ผู้ขอยมื ผู้อนุมตั ิ ผู้ให้เบิก ผู้รับคนื
ลาดบั วนั ที่

ปัญหา / รายละเอียด

กาหนดเวลาคืน รายการสินค้า จุดประสงค์เพือ่ ผ้ขู อยมื ผ้อู นุมตั ิ ผู้ให้เบิก ผู้รับคนื
ลาดับ วนั ที่

ปัญหา / รายละเอียด

กาหนดเวลาคืน รายการสินค้า จุดประสงค์เพ่อื ผ้ขู อยมื ผ้อู นุมตั ิ ผ้ใู ห้เบิก ผู้รับคนื
ลาดับ วนั ที่

ปัญหา / รายละเอียด

กาหนดเวลาคืน รายการสินค้า จุดประสงค์เพ่อื ผู้ขอยมื ผ้อู นุมตั ิ ผู้ให้เบิก ผู้รับคนื
ลาดบั วนั ท่ี

ปัญหา / รายละเอียด

กาหนดเวลาคืน

ช่ือเอกสาร
ยมื สินคา้ ตวั อยา่ ง

ยมื สินค้าตวั อย่าง

วนั ที่ / /

เรื่อง ขอยมื สินคา้ ตวั อยา่ ง
เรียน พนกั งานบริษทั บีเอ็มเค ซีซีทีวี จากดั (ฝ่ ายยมื สินคา้ )

เนื่องดว้ ยทางบริษทั /หจก./ร้าน/นามบคุ คล เบอร์ติดตอ่

ช่ือผขู้ อยมื นาย/นาง/นางสาว มีความประสงคท์ ่ีตอ้ งการขอยมื สินคา้ ตวั อยา่ ง

เพอื่ มาทดลองการใชง้ านหรือสาธิตวิธีการใชง้ านใหแ้ ก่ลูกคา้ จงึ จะขอยมื สินคา้ ตวั อยา่ งตามรายการดงั ต่อไปน้ี

1. S/N จานวน
2. S/N จานวน
3. S/N จานวน
4. S/N จานวน
5. S/N จานวน

ทางบริษทั ฯดาเนินงานเรียบรอ้ ยแลว้ จะส่งสินคา้ ตวั อยา่ งมาคนื ภายในวนั ที่ / / หากทาง
บริษทั ไม่ส่งคืนสินคา้ ตวั อยา่ งภายในระยะเวลาท่ีกาหนด หรือสินคา้ เกิดความเสียหายสภาพไม่สมบรู ณ์ สูญหาย
อุปกรณ์ไม่ครบ ทางบริษทั ฯ ผขู้ อยมื ยนิ ยอมทจ่ี ะรบั ผดิ ชอบตอ่ ความเสียหายท่ีเกิดข้นึ โดยใหท้ าการเปิ ดบิลเรียกเก็บ
เงินตามมูลคา่ สินคา้ ตวั อยา่ งน้นั ทนั ที

( ) เจา้ ของบริษทั ( ) มารับแทน ( ) ส่งสินคา้ ไปที่สาขา

ลงชื่อ ลงช่ือ x
พนกั งานผใู้ หย้ มื
ผขู้ อยมื สินคา้

ลงช่ือ ลงชื่อ
พนกั งานผรู้ ับเงนิ ผอู้ นุมตั ิ

จานวนเงิน บาท

* สินค้าทย่ี มื ต้องมีสภาพสมบูรณ์ 100 % เท่าน้นั จึงจะรับคนื
* หากสินค้าเกดิ ความเสียหาย ผู้ยมื ต้องเป็ นผ้รู ับผดิ ชอบทกุ กรณี


Click to View FlipBook Version