The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เอกสารใช้ภายในสำนักงานและการประสานงานต่างๆระหว่างฝ่าย
งานต่างๆในองกรค์ รวมถึงลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ที่ทำการติดต่อ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hiviewdocument, 2021-11-05 05:03:22

เอกสาร ฝ่ายช่าง

เอกสารใช้ภายในสำนักงานและการประสานงานต่างๆระหว่างฝ่าย
งานต่างๆในองกรค์ รวมถึงลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ที่ทำการติดต่อ

Keywords: เอกสาร ฝ่ายช่าง

AzkingCo.,Ltd.
139/8,139/7 LADPHRAO Rd,SOI 87 KHLONGCHAOKHUNSING
WANGTHONGLANG BONKOK 10310 THAILAND
TEL:66-2539-7500 FAX : 66-2932-3953

แบบฟอรม์ เบกิ อะไหล่
บรษิ ัท.................................................................................

ลาํ ดับ ร่นุ S/N BOARD รหัสตา่ งประเทศ คืน เบกิ วนั ที�….......................
1 วนั หมดประกัน หมายเหตุ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(........................................................) ผขู้ อเบิก (........................................................) ผอู นมุ ตั ิ
() ()

หมายเหตุ 1.ใหร้ ะบุช่องใหค้ รบถ้วน กรณีแกะอะไห่ส่งซ่อมใหแ้ จง้ ระบุ รุ่น/อาการ/วนั หมดประกนั
2. กรณีเปน็ CHIP กล้องให้ระบุดว้ ยวา SONY/SHARP ก�ี TVL เช่น CHIP SONY 520 TVL
3. ทุกครัง� ที�เบิกอะไหล่ ต้องนําอะไหลเ่ ก่าส่งมาดว้ ยเสมอ หากไม่มอี ะไหล่มางดจ่ายอะไหล่ทนั ที
4. เมอื� ไดร้ บั อะไหล่ท�สี ง่ คนื แลว้ ให้ตรวจเช็คให้เรียบรอ้ ยแล้วเซ็นชื�อผรู้ ับส่งเอกสารส่งกลับให้ทาง

แผนกอะไหลท่ ีส� ํานักงานใหญ่ หากไมม่ เี อกสารสง่ กลับมาจะถอื ว่าไดร้ ับอะไหลค่ รบเรียบรอ้ ยแลว้

G

บริษทั เอเซ็ดคงิ จํากดั
139/8 ,139/7 ซอยลาดพร้าว87 แขวงคลองเจ้าคณุ สงิ ห์

เขตวงั ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ใบรับ-สง่ เอกสารภายในแผนกบญั ชี

วนั ท่ี สาขา/แผนก ประเภทเอกสาร ผ้สู ง่ /สง่ โดย ผ้รู ับ วนั ท่ีรับ หมายเหตุ

บริษทั เอเซด็ คงิ จํากดั
139/8 ,139/7 ซอยลาดพร้าว87 แขวงคลองเจ้าคณุ สงิ ห์

เขตวงั ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Azking Boss 001 สาขา โทรสาขา ใ
ชื่อลกู ค้า/เบอร์โทร
วนั ที่รับงาน วนั ที่ เลขท่ี สถานท่หี น้างาน
ออกงาน ใบบริการ

ใบสรุปงาน ช่าง (บริการ) ปี เดอื น หน้าท่ี ผ้ตู รวจงาน

พาหนะ เวลาไป รายละเอยี ดงาน/วธิ กี ารแก้ไข เวลากลบั ค่าใช้จ่าย เลขที่ ผ้จู บงาน
INVOICE วนั ท่ีจบงาน

Azking Boss 003 สาขา โทรสาขา ใบสรุป

ลาดบั วนั ท่ี เลขที่ ชื่อลกู ค้า/เบอร์โทร รุ่น Series
Number
รับซ่อม ใบรับเคร่ืองซ่อม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ปงาน (ซ่อม) ปี เดอื น หน้าที่ ผู้ตรวจงาน

อารการเสีย ประกนั รายการ เลขที่บิล ผู้จบงาน
r ซ่อม/แก้ไข/เสนอเปลย่ี น INVOICE วันทจ่ี บงาน/ส่งคนื

บริษัท ไฮววิ เชียงราย จาํ กดั (สํานกั งานใหญ)่
121/3,121/4 หมูท่ ี� 2 ตาํ บลริมกก อาํ เภอเมืองเชยี งรายจ
งั หวดั เชยี งราย 57100
TEL: 053-166868 FAX: 053-166828
เลขทีประจาํ ตัวผเู้ สยี ภาษี 0575558001050

ใช้เฉพาะสาขาเท่านน�ั

ใบสง่ ซ่อมสํานักงานใหญ่ (สาํ หรับสาขา) ทกุ วนั พธุ และเสาร์ สําหรับสาํ นกั งานใหญ่

ใบสรุปของซ่อมทยี� ังไมไ่ ดร้ บั คืน ทกุ ส�นิ เดอื น วนั ท�สี ่งซอ่ ม :
รายละเอียดผูส้ ง่ ซ่อม (สาขา) ชอ�ื ผู้ติดตอ่ :
รายการท�ยี งั ไมไ่ ดร้ ับคนื
ชือ� สาขา : โทร :
อาการ
รายละเอียดของซอ่ ม

ลําดับ เลขท�รี ับซอ่ ม ร่นุ รหัสสินคา้ ประกัน วนั ทีห� มดประกัน จํานวน สําหรับสาํ นักงานใหญ่
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สาํ หรบั เอเซด็ คิงเสนอราคาให้สาขา สําหรบั สาขาแจง้ อนุมัติซ่อม

ลําดบั คา่ ซ่อม ลําดับ ค่าซอ่ ม ลาํ ดับ อนมุ ัติซ่อม ผู้อนุมัติ ลาํ ดับ อนุมตั ิซอ่ ม ผู้อนมุ ตั ิ
1 61 6

2 72 7

3 83 8

4 94 9

5 10 5 10

ผู้เสนอ ผูอ้ นุมัติ ผู้อนมุ ัติให้ซอ่ ม วนั ที�

หมายเหตุ สาขาต้องแจ้งลกู ค้าตามใบรับซอ่ มในคอมฯ แจง้ ลูกคา้ เพ�ือใหล้ กู ค้าอนมุ ตั ิการซ่อมและนํามาบันทึกลงตามใบส่งซอ่ ม สง่ มายังสาํ นกั งานใหญเ่ พือ� ยนื ยันการซ่อมอีกคร�ัง

(................................................................................) (................................................................................)
ผสู้ ง่ /ซ่อม ผ้รู ับ/ซ่อม
Click to View FlipBook Version