The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี วิชา ธรรมะ ล่าสุดอันนี้ (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by New Patiphan, 2021-02-03 03:50:12

วิชาธรรมะ ชั้นตรี

หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี วิชา ธรรมะ ล่าสุดอันนี้ (1)

arzi, ciii 4:4

9:[email protected] 11`015

110Lo u, ww,i 6'13t,611g1t4,reIAtilt (Aft

fIL14 LPC:1 82.91,•

nesiwo

Ito rtttgelf12• q IntSIKVIALR •

"ZUM,•

caI ut,r41uitut4oh•
rtumLytrt2rtsts•
guRtsuirtryints•
uurtnuuplrygtts•

ut.,nriLLg

IARG[4‘[email protected] Lf1,11 •
@EqKr1,[email protected] M,Llf•

rusupb

m,a6rorynopflic,,ycniitroL‘ittrteoer,69e,r-timewrInty •
gwihAurtwmprkirtLe,grEtArteo LaeryirwmRraponepiD•
rt29L,Li,vtertoiLp,LrytvruetLvinansLaulifOuqtcrirtnp ri5itrie'o•
guilinguLejapiugGizfuggiirl- lsEtitrtLe.gnumn,rteo‘p•

nepaunssueu

61,tytn,m,y,[email protected],rtiiReL6LInra,orory:,i'•
4.1\cD.,y,rv!.6iirEgea9r),p9r3r,-,q-tggiir3Lrtv,rELe,guertunrtLortnp:('i•

cipler,19ggiirtnga,y4,/,u,p-Lr •

pOP:SfILDI

CUM LgC.11 9• U3 inte,..,i,r3EL,tru -1,- UL,13V1lAitUUU(1,-

i.46A — 01 rtuqet ,ytnvtus-
U3 t.dEtAs — LRU11r6 -

U3 OLIllet 21iLl ci untLuphr:g,rttts

outlet 2Ulit

(s5-anlooficuAr1ajecww1e)

P`11,11711,[email protected]
Iii'[email protected],ITil

?

ai Pnianr,Sn134 14,3InUt111115{[email protected]/19 w,t1to) wrii9) la`tkunn

[email protected] Uivalh

11.01N1311 61 V19,1112997161WITIIJUIn.11111:[email protected] 1/716W1,1,i`n1S1.11,1,1N‘lihijci

JtS1 tk.auiffl flq13.1,211q 14,211861FniailanihIculigur,t-T9A1114-1 6-1A/1to)
6-161Aoa, i1A-ruc21 if4cu [email protected]@ [email protected]@AuriAloullen-ut,176-1211 PriNt!ii,1
ciAimri1V-A-IFili7;rTiA11.14-1 41.61,1 aardiffutlit

fictira-riA6-vornaJlaTa9 jq

[email protected] 1A1911n155552.1) 5551.6.10n-i5r,ann an-inthaviq

Iiihewiamal.-15nwri.opin-151/1-1 viol Flo linillovia-ol Ivigaitunwu6n1Pias53.1

66-)01v9ft7cueil6n6N if'R-Imni,[email protected]@[email protected]@I.J11.166t-uf7-1A47-1 Trc v7-11v7n

aniunnWri cup Pvl filalipunkligwmu21

corz-11-1k—n9-5z-vii (Inn)+ qunl5t,(11olfiu, + 55511 (nIllt)

tlithl 1fl rp:ia'UO64E10 SIEJ71A `,11115WIAll 'flI)

Laut...4rtrisr-1.7, mort2,Lauvrt.g. toustretzs usbe, uulLseturqtrtus Lpopm

+ (ug1)(211LS) rttts + (egrtri? `L/FIL4,) LR

rtpirtp9i4r9pLjiyugi lim5ingirtpLpe,ipv-wrtOeyrtgirtlrtu 5,rtp9i
nunui ourtue,uuly,mtbe,,vurtungnt,p. 2[[email protected] Lytut,i4Lyv,-,mpipr3Le2univi
ne,p, gs,ukti uqeturgbvnts _uu-wuirtr3ints LF,e129, „toitr.gts

nw-try UUZU Anuw,,vu Rkuhrvu ncy

rtLnLyti,,vumic,,vii q?kp.LrILIA,LuuLm-9,9i6,y1;*,4flikie,st(turgt,?Ge4p

Rult.,1,Anuermer.rvutuirgue,w9f3i,rttitUU1FLJLfrgp, el•at
4 k0v.muunnoki,trtLe,wL0tnue!mmiurv,ip406&19GLeggrtixgebit

ggin,f,:uiteplA ei-1ri,L.,j-,triLstAugg11rg.v.,sgte,u,pte,6outperquwe,stet, e,29rtuLt4
utonoLue,tht•eit,jobillm9r3Lec,°urti,Luqputki, uci11-gue2urtLe,u Ett *(0

jU el Lar3L,,

13C4pUt`11,UL.9 6 6\OZ6rtkbil
RL1191,Lttp_SOflo1r1 f3g9Prglib
1309'6Wygl,
r1,13g11430

(1pa&wrg,byrgs&9) Gt un,u,Irtrecirg&g

69'%1 Q.1'.syhTllio

91

[email protected]

/ ei1U61 79-846419 Tzliiim.i5nAj-Jsnct.rolcuu
\l`r11666g1/1
66 9/
%VA!)
9115-11,149.brillOM [email protected],ihl,@1 AT11111-.111:11t1

rmyru:14ik

thtin-15 1,A)u,ri [email protected]

m- -11A-artt.ialL01.1,$11-MVI 1-an1J1-11.J11'JEJ

rnIN5f1,11419,-4 W1 Fil.ErmmErro

[email protected]'JiLY1LLLVAVIA1711 i1
6)

t,Laatqn.155ufiTeiv'in'A vi1-1.11%

itu

mvirainviijeilil thtfY15

6). 91cuai figiaaocou viLnEtilnynaontvh'ti ngia.JVhviiiniaicu t:[email protected]

1J 1LWf1L1JJ tl%-Anvi

e)[email protected] [email protected] 11-) intvinu

1.,1 [email protected] [email protected]@ 697\[email protected] [email protected]@nqim

ID) vrolutlinwavro [email protected]@[email protected] 15Aiis141&[email protected]

V9 ,II9 ERIa11.11,14q

sn) 9/[email protected] [email protected]@4'11'1 4nLFIENISnc

1I

111,[email protected]@[email protected]@@`11,Jalgi%S:til,f109T13.11M fl-3. 11.11n5S

M1lr11 111-11V1 ,1)1 udn

@dild YIW1
01 41 91
L n [email protected]@diluct il

to. PIT1116791 011 VIL-10F1R115.16/15.16h61,ULE11.1
4 WN1rnn9]@onaim LL-ynn
laimih Liimtunlfliv'[email protected],1

`13jat.,U1,[email protected]`11,1,[email protected]@d111,[email protected]@f13.1161NT1L'ETli1RT11.115561,111,[email protected]

[email protected]

53.1 tht111511 Vilf1P1115iliLl101:11,1,N11,ILLA [email protected]'flIRiLLattE15,1

rthan,riLati‘v4'-iou1471Sis-J

1.1S41'1 ill':611;45194CA E.1‘,REA [email protected]

Lawirtrisicn, tion2A.auvrcttg ouse,retts L9,4e

(rw)uuun, + 2isu +(a,(3) tLp,A,m,iouLKrt

pit,y,,ruluvmft•,°,gra,Ln,La-mntqt LF-Lpt,k3sAkel.111,1r1Art% 4,P11,11 rta+U-Lifj,-2R-L,R-g,a-t6L
LfLugsrvtea,esguRnu,y1m,L2r3eperygrvt rteli-D-UR-2Att 4,f11„1,

GLmmeotirtthrT,u):t

Genri.gcbbLul nr3.41LaL4,eiyoemururturte,p [email protected],,- Rep

ruvogems1,r.* rtr*ortrpg reo,ietrwri,e,pf;u9Giginoiju,r,strtyp,I,LrvyR6rourvti

uLnLGiet14.,@IW,rUvb4 111,131611,AU141th w uuuhisgOA LF,unv ,tbitut4i4h,

„InfLULlaithSlibivt urjumit‘14- 4,`CrAnt-13LIMA

uouN4t,n6urigui6unw,10 mutLvrtLe,gp,[email protected],0tWilry flolkl1Rel6

Lytn4r N9rttpyrui4fithruminewnpLuenery ertpir3ent4m,ermigithrqurjup

raerAvLartc*LN-tvu6gbr e,[email protected],p9Ggi Limi- wirte'r)arebruh,R2uwAtikkoarto,

ri5

rteo,lon,piLytnLytiptLurthmou 14v:1160'1Jf51216

rtLe,rss\et,..9 Lpsukrty

6 "vLi3ouvoc\okk_,Iw, -urtrtygtm
\i,1-Latr L&LcoR&k1:riAls
`ft110!vt, p11y1 EtAnyth yt2lA111E

LtilluLtAwrti

ne,yrteuw-uht,wpc.,yuArl mortetAgm

,tel,[email protected],f;[email protected],ULf-V*4.,Ft1i flerpl61
ap(I, L`l,61301,1,/,bei,ELj1ept11e,p9rtLe,y,/144,19

'-3 (3 iI 4r3vrL41 flpg1

neputn,g)pmtLurtbLIA:OuitlqinLrgo,

nep2tLuftbuytEmuuh,Euum,h,

uuriyiutytwlyn,

61 GYI q'i Al.G1 sn

cn q4iocn

nyard5nAingii''-a Gn ahl go AT11.11J5VIAlfin Q1 Will [email protected]
niuvpio UWAtiqii471/Nni0
niUqqigi cli5111016111'NfrIEJ
,jn?Q(915
6). lthjiA1915
3. AQ'-111151AIEJ
l. fltA
n. thtctAit-ilelolun-aJ
Uili5VIAitiMaUfriL
k. cvi
k.'"Aqqi91 liltiniglg141111T1W1
6). 1/01.J0 c.1JAJY1J (cirVil)
b.1,[email protected](1/ 1, 211)%6V15ni)
[email protected]'6180 bitAp4nViEnU Nclu [email protected]
m. 7,104TVIEJTU
.12:nroi\i'[email protected] (iprianTL.NtlEnd,i)
[email protected] ja Gn.c1 qwik

gn.cU5ninii4crvr-N6kj o).1,[email protected]
0.lanannU6M166di
cri. L1711.f11q0'[email protected]
9NU1U1111Thli/ 1EJL6li1

€11.olcurim'[email protected]

vpio PrUwwfiFli'c'[email protected],A,Lvq611/111N`Uf)'`UR-311.11,kli'md_lcoiln/i 91
[email protected]\rufiumumiviautaniluntanvict91-1

tri-gr i-ranciaii4CA'Emauo ti74u7tcivytisoloil 4-14
fl"

M.911,2,L.ftlyrEt,&S WLINS;retf,5 Lk;e

gutgrt%vtuineINFLy'rt3h, 4.gr11 (pt,,F) +(gutgrilm Lrleku 4,i,?uLKre rtijm-gc,-Lm,

(FL,E) rr +(g)gE 4,44uLm,rt 4ri,Lp

4,gr11(FLE)ir +(kttuu) f-LL,LA 4,(.4.4ut,Lrt 111,-2f1,-1,1A, 14,f1,L,

LE-telnibrtr,} LpRFIRV,

wvinCrbruFERenu Eli,Ertuuurtvq4, `Lfl.LLlflaq

Lpf-Teki, autprquonwttRenu ElarEttuurtp

E.,pe GI LE rufinuRnitiLp.nuemtrbt,qruukril,

qttitin,etLurielibh,quukputo,nrtule,Lif.U9

1,3lb kULSgUibeft9ge.aliti4l,f1
1 G?IG1 ,L0 @ 1,,0 `LuEL.,nb- upLRb

LIP111014B,VL P mAurt,y2t `fIlit,IFI.ge129gte,51

PI4 @ runt uiiti n.ryg, U3 LEgt4

wrjuom-Elnuev, rtupekrtgvtI9 Lm,E, r3Lurtin.e,L44i1
lb

ilL,UnJA,l6ljlbt\VAtfl,Lurtpi6 ElpinmApp,k)ein

rartuRgt43LE:cs) veuitu,ssLu1tcstruh,qui,m2Gutvi, *al

rtuitnye Lp131 p)eggii

riRhrErteve!RvA6wrtirELLgiTtLuv9 r-rvwegrtrELLgn

/5

Ryennu `rblAitrg.2 L,p13,i1 rgnSaggIlLaeyur114,

EvirtLe,wri:rttxurtfAnu ‘rtt,t4,0,LeLunp

gt.6trb up,42e,y pirtiaele Lu

MASMil U3 ri NyriV9L L.,Li ULLil,[11,lieenly1,(7b.WrEL,L1

gapkre,Eev, OP1U16Lpe,kyytt Lul,R0 rjbi6S,,L,Riururtrq r4.5119'10VTLL,dlO
lb
itttLune,,gilh3LiettLuv22Lrtvi, nrtnuit.(9 nuA,F9

F4 119Lr pJLEE.KytnurtryLp&cipv,yr.uAeLtilbge4 [email protected],y,t,Nputteta9i6r1E6L,,vL,gre3,Evvmirr-tbmh,61(9cgg11

(Vr'i)i-ity,e,) U3tmee,i,a&uruh,

[email protected]@cuirii [email protected]@\nfluoilaAEn

yruelomanoLv15-miwnwtrolo ? 6)0.lemalcuiletRiant,ctuctofunA' ?

n. a6-?71.AJ.k,m; R. n. ctAiaLli R. Mp'1W1Ei

%[email protected] Q vricu-cla-nTrul • Ini5t11/15-1 9150-1

l."flbJhJ"[email protected] ? 6)6). [email protected]'?

ai R. n. Imn-11

J. Jft 1. fAIRplOci/1 61.1091'1

sn '[email protected] ? 6-)[email protected] ?

171i n. ii R. /i-mA'vr5

66. 1. • CgE.I1A'Vli Tilbi

? G)[email protected] ?

n. a-knicikv,v R. [email protected], fl. nnuy,Rivi R. -riTiv14ili

T. nkaj-novril OD-AY,Rim 1.111..rviavl

c.555LILtiol,911Pia-Mulan1J1a ? [email protected] ?

R. n. nrnvJ R. 7611151,16

6u. 176-lovi61ilit • cattviN6 1. @@1.11/i1A16

?b. `[email protected] t. ?

n Filbin'@1L1A011,1AIYIMEJ n.1R1Jo R. yeNol

T [email protected]'nLoAlcu T. le11/1011.1

[email protected]@cuLmitatmCN 6-)[email protected],t1.4.111.4q191 ?

1. A:@EJMEJLIAITIV4ilklitiiia151%-ldt [email protected] R. ARNQ'ILT1

sQ1.1,d111.11,1AITItTU R1A1-11JVIAITItSehl,V1 ? T. ft 1J'11 001,1)210,6FAT'l

n. 6141irdikqi,t, [email protected]'41,41-rtRill.o1-Tmq ?

[email protected] 1. nvitutij-nm-S1 n. 1,9 1119.1 R.

? T. 5n19--iPia

n. vrtgioR-mgmin [email protected]'J G).41a1R '- 911An-rolio ?

T. [email protected] YltiViERTILAU1, n. V111,WrfilkIca R116119Fmci,i

fiRyan43..numlfivklo ? T. 60.1611VIV1111a2i'Vli tvinvInio

n. [email protected] R. 13u14,11.nrial4

([email protected] n 111'11ZEJ R. n-nci..411
T. Saa7u tjnvin6h

411-To)1J1.9;11 iTlrfrhi3J9413E1,91,1E1,9 EJISIWir150-1M1

douthumsigau

Dcinn: huoci •lifjOal

e e oi8A e
[email protected]%111.11.172,ammiaom
- mu'A'ortp:w -S-11,g811,1A151ttati -notio
-Rwailou -S'ILb'EMLINS1t11 -

o

-g16&1161A151tflA'-d

1010s:aoFi
• 01141‘1h2 '[email protected],6h1S1
[email protected]i

•;,2:[email protected],11

nonssumsaou
•qaaulitInCiEruLlAilfitiVT'ITIENTLIfl1.111.11;[email protected] [email protected]:1141.1
[email protected] MIA11101TlaJA)11%§145101Ma

[email protected]'1EJUVILLAj'AlArUfitiVi

•nmAILLar,Lvra61 [email protected]

[email protected]

Ntf,

143-1-3q1

(qOADficall`LitFI'llaJlAic11,)

]flC Lvdai -31So [email protected];
wriaminj ii109Thlillii,149 11MEIMURI016i'alfITY141..21'11% fl'n.6111V11,11511.,i55a.1

117,11alwaiat n9541.14115rAwatinipm viL-1861m%[email protected]'
@EjmFTFItiLviantam Eim.11:[email protected],luttlliLriwymmitiiii-nvilYnUtAct.26-14
vdti [email protected]@cd5r,lenictim'@nnOincilluat—dh1765555,J 1511,ErtA2,71
anmu,-mhatim.Avogm-atiliiIm'itnni'Engi [email protected]@n111.1

thr,nn5 [email protected]

0)) [email protected]'
to) [email protected]@MIAL7ianU
€n) [email protected]

TVUS57LLilEARIMJ5L161Alfig1i

1. f115PlcUaRint46) vanu61nmlintcdfluvriaaymiLLLat,

eerm5lxviiiriufloal [email protected],[email protected]'-) mwuctifwanHadriu
epunahiAl?1-witv, [email protected]@Ej [email protected]

n -4WW1vitnr,miiii'oactfumcatimni-ivni,711,1R011 LL916-1611,1iL-rqwm:191,4

)1j L1i1flflL,°LSkJ

n.6010a2.1111clifilS 11150t011,1V511101J 1,13.1-18E1 nnuivoncun kJ:tun [email protected]
vlAinFlas55L n6-1-Aa loumwT-wricuirni

LoiliH -NtilLarninlviimilumad -IA5rwnL

[email protected],[email protected]`UVIA'f101anU

"t1Wil/1111TURT11.1Ritl,[email protected]

avrinv ao-t,1-1410 mdicliana.1

.-rtlfrylarrICitoCim

Lnuvrtrisitn, Z.-

v_vri,2,unuorc.s iouse,rtLzs LDA.

ftpe LRpa npk,°>giira6picirteverrtLeA4R,v

ompigrtyprvt2p,Lingmnynt,in„r.mu @ULL1Itrtnswmurr,,tpepiim,ru,pb

vjgggh t,peprinni,p6 kc_,unv aurIrtLe,getitrtngrtfyrtt.,e,opry,14rtipi4i

c,rvurtu.,uger f.f,,z9rtLc,u rtemnt,ger29Lru,0 rtLaDomewlye

LL VJvt Lyttoggon, inDibrti,rtLemevi, mRiL,Frtt,e,g4,r3a1L?rt,Lb wartArtLe,L4Lt,

uytu,urc 14hvoti-tumftwv12.13LIA It1 Tblig,grElipLIA 4A111 t3i4G

(DriRprtuuty) Lowe

6.trilwrtLe,Yrtrvv*Kerti,,y

rtLe,grtiruatii e1e46b uLtAt4p11 neput,TrtLLgt,I.A.61NC.MULtilevp t RU-tqn,q1

rtonntiatEwxmrtrttr'2- @nrryinuti1ULatpRurtrt91616 Derck rmgr112gii

gm1Lsogp1,?9 ,isitn.a4,Rttr,t,q[uetrp rwn2mirteimgrirtkort mLpe rtns
rf'S
[email protected],Rrtep!.611 rtar),Q,r119gmruf,tirtlyinmvo

cpiLeirtt,e,Kpwlity61,1rteorgtiti'vv:utrLr1neptAmertievitaeutonw
f"

ruAlineartn,r uLime,r,gumeptia,pgfpwi ,Tnne
nun.i ,LftrLQ91 rj,L6Lut.19LIA.Rg1ortLuettliKe VM1UprthAM,LIA,ngliAlatLC,gineWeg

wketeup:r11,vuomg e,,vilumig,r9 1313)0t,RLn_,ueri. rmum,rpLL,VilpirtLe,u

r,m,c6rIgkutLEA4nuut rtepoirtumLytyip,u

rtureepu, weepungitlf.leuev

(01;14 ItsLosuketyttrsttl Dr3twneit•trtmAsitL) thfhtn,

filrtryi r1,04,unerpnuirucorimvpeur,,--trui wrcLuLipppiarm
wr3- 2uir-Lcip-Lw‘I‘ttivr6,i6b ,t airtyt6(tlitlf-teiLmirti,c4trturi,,ywk.,J fl,,yl-trytfleQ91ALK1
rwneup9 1111W [email protected] 1L 1rb1,11)1rtp9i rtOr cggimeirtwrIntrzipLotiti
eripilrtLe,wN2,0-j„L,Ktvgi ruatrtrynneruteamirti,emevtqgra,eme22Lum Lyttr,wrgi

:yp COLy1-7,[email protected],7,,tlitLliL\ORLIIK ,11021 L,trA1m-apcii..? tAuLmtvgi

ruft51 ctru9r3Lisplipleuti6t4t,rtwyyLILLwprttiq 4ruttrtwp11quv1.orm1,15e,v.

e1,-3ur3- wfjLI.A,141/obliy1,LORFIglA91_,P91 1-1,,V3L,MCIA,KtlifiRLN919fle% rtem6Nri,L,Lla
r6
to

rt2rtrtLri,ouhon.H9 ri.LLUN/j2Prl,Kril4t,irtest9 rtpo rter ag,Timeirweplriow

DpuArt, ect66, LArtLe,wqpry,?rtipi6i rutetingirtaeNRnme.uew„-,urvti LikU,Urtl,

ROP91A'LANt96`11L.F •k9

CO

ceLia-SR1LQ tV1-131S DUIst",".L.Sivt1P4 lAULI4111 'La

LUV,L1,30 flefIgL&I41 16ULLIUtt •6
Flisl,91,111L.S
915,6,LW
LS41L1./ wuueu,1
npaoloisrA

0 21
GrI.11114-1a1 '16'61016115-1VIliN
jumactAfkInLactiu
auittlaFryiLvialAulvfli, vdct.1,

ctisRimm-micoalltioon-i1M01;(11g 1,[email protected]@lanitviallcunu-151di 21

niww,y7iFilloal1cAoRTILI*11 'iloStlaim-ya][email protected]

rim,1 LctiotAti fUovitularo-wiioicuricu

0iamcvn-ff,n6L'a vano61m5n5t [email protected]

LctiN5it6-runvmlm1JnAi-J toolli4-111161m-naarkl n6Ainvlictin4

nA'm6uanu nAj-m,esioco-71 nA'[email protected] n LL-Jf12-Jy`in

21 [email protected] 5-ifihc&gilliannFiL A'oFicualm-yailimict71

VinesioviitiOnurur, vm-iti,[email protected]@lmn nA1-NnovinIcrrt4lInvin

Lflflflfl ShAti

[email protected] lajfl-ncdr,r10-1 looLmAnticitcricu

[email protected]@lriun-i5v7-roct:ini74oauflgH-ym WOO 60111

ebilconnwi [email protected]@ticti nlcucractwitmaiTiann [email protected] nn--1

fl-raNnklnnnuLtJ

OlUggc (Fralug'io6uct.19-411,As)

Ela RT11Ri161.1`thtLaiN lAtinall M1,-1111/151AIWIii4,11 1111.

mwiIi [email protected],n

9. ylmi

• vin6iiii5z14q : Lfl l,fl 1nu

• virrii5 : RT-11,1fli-W151f11

m-anan.15tacuricuS4Lnho R-a-anAaviAmnnOlca'n ff'11,11A1J16fl

• q`d : qthm-rtAug LcittA'-riln66

'595"1 51111'1111P [email protected] 7n59J5:151.1117411441

i.aalvio

• rna.,iifldifiq 9-3-1Low-Inl1dn1L

•flqoitlail :njejnnJounnviiu
: m-3-13Slaiounnfilliosnructlu

. ril55

• RT12AILliLLIAlAW1
O IN5t,`DIAllArltd

2,155A

ilocql_71,1)161R-ruPuvrrii ileuaianUhthil thlinn5

go IlID iii JJflT1Aiarl&JITIAVIr, &al-la-rqm

0, L' 91 ?iTU [email protected] d-ni ficu )11,2411
[email protected]/11 tad LIM11,1h1

• g3frTE.1 • 111121
P•[email protected]
LWl
• 971T55
• *1•155A

1U1LnflinJifinivihmaLriowlnaIfirn

1155n Ltlehlihirialal lia55

u9;91 i111,11c1 941:5 Siulcilmfrisona'd

[email protected]

55nlialvi.11,1qn'1A all-1114;m-ramit-Q ? 0)G). Vr-rnoN5ntqn/i3.4 4rinstuaRnolo ?

fl [email protected] n. 6u1/114

• @iEJ'A INT141111,M T. Ictia-w16 (T)DErwii

[email protected],ifralgf15 ? QtD. ?
U n. 6'0114
n M.1111/r161
VIIVI CUb91

T. MURIA 1.11111iVIRM ImanRai Q fltr14

Gn.1.15tLvTguaLP-n [email protected] ? [email protected],FiottAllovtyjncVnaio ?

fl.mn141 ft271RIA n. n-riaAaAVI6 1H*711.1NFISI5L

T. @1V1Th11 flflJ KM1i711,1AVI Q [email protected]

bytp,b, 1,A,LfimcuL/itil5 ? RT11Ri161.11i5t6all V151fTcUilgO ?

fl. Lfl R.&TO: fl. @ai [email protected]
T. ;1 cipinifa @11111151A16
c. ? [email protected]
6)&.410,01.1146'111,[email protected] ?

n. Dia

•• 5nyin,flva.nEJ ll'AnCjuln1514-Iyu

b. dinFAIAIT1t2111,f1J,Vititil,11 911.5t111,1gM 'W10 ? Gib.11n6d1,210kmAfTlyii0,0 ?

n. eqVala-alat A'culliemior, n. also 1,Ld ft1 ftfiniulcucu6

T '01V'1A2.J1.1'11.4-17Z Otplaunvr*,fgri T. L'Ul'A

6,1). [email protected]'nb-19-mitiAn5L151;? ?

El3 ofi5i [email protected] n. vin66

T. 6i0A-' vihmion5L 0a1.91171E1 1.15W
?
c.vna.;NT,nvuLhmu ?

061.wrwil - R.IIJW1R6i n. ft ilynArru

T. 1. flEYW161 ( qthyrru

[email protected]'nb,[email protected]? pe. cinnolifofil ?

fl. 511'1EJ R.VIN1E1 n. vIrrtn:N) ft f-ru,s tlAauu

T. In5s.i-IEJ T. ctrilasi (1.)yrtr(iPu

G)o.igovtluA'flb.fl.a12,91LVI-161 ? o. ?-

fl. LflJ ft kMR5

'6• 1'En tr [email protected]

55,61 5173154-np srsafOinv-ku,gri Itivirsuw11i41
„I:73

44
litRaFluerrkum •

rusunb

uwwrb Inurtimi,,FrtLe,YrtLon,eowii nLitaerte,vii, Lartry3gnineo •
IARRupepepeuviluitrwpihtl•

nepaunssucu

6`LIARGLy31,11,[email protected]
lb

,.41,,a,1192P611rEngelf:1,129f3'1211,2P1113LIKILL14lierl,MLILPfl,13V, •
pifl'Plift..gefy.,X ,p-uT- , •

lb Li

POP:SIILDI

n,Ly [ALM• ;l(b1n,,ryce,1,gtrylf11_,C,UL.t - LrgiV-

nesiLeci fl,rVB11,01,1g,t,23LR,14- N'LLifort,pv-ta,g at..rw-

rtnsn,nowingrIQ,Nyi- 11R—

1,C6OrtlayrtUUrtifn,l,ArIlLfy- 13,y,611LC-g 213M,—

LW1,61113LVIULV-1I1L,1 — eg91.U.,gpej-1,,1 nA LSIAy -

L,LM611113LVILUIGL.LIWInt,fy— 2UM,

q IlttSfltpl,tW ocrm -zUerUfl

ocrici zuuo nestsweLpnen

ULUVESSS LW-

,ylitn.Enuto

,.Aut 161 75, 'Nat 'J°1 n rat
6g)/,2 LIAITZA,[email protected]%.117111
0101
cill,‘VhdfliAj11,LA1-J [email protected]

lun-iTitrin-racormiimrthnwun

'A `ii minuF1R [email protected] [email protected]

6mht,[email protected]$11-Jovviqutesia AtifinAjlowlaahaviqli

[email protected] 2' o121

Tiur, mi1urraiLiluTIJuneuluFilch LehrhA'lowitLthAviv111)9(271

Ldhl.,[email protected] [email protected]'v9:11,[email protected],[email protected],

[email protected]@TIJa5m "6-11,tUr'ilAjlot\intLctitimencuqL

en. a mindilfl-rilnr,SnlAdmAentri

[email protected] [email protected]@[email protected]

LciAloldtiViofleraloyialolurInn51-11AY7-1

nriB variutiwym416Niicw Hunill'[email protected],ificu

rivVici7n viuttinPmflTuoi'l hEimginioql,$i*IEJ Loi6T-ronnt Lh'oRTaAliu,ti- LLti

A'lLa J 6kHTILIrmAialofiCri21,A1-10 alrit'lLtuf5nA'Auf-r151711Nvithl

&.11tv,q1,9 AufinA'lcvitilfhlifc LyiTviu

ka-mi6laLiLvigni5aWiLUttiu 1,LA'-ionn5LLfinct:tinirn:leuvram-nufivoq

flatLau

SII1117111 Ciun'dnod-11- 1 kroilg [email protected] Ann Lcifulvitij

Tist, Aulviqjlcunnwi-ijoflyigdolERRif-ru Lerlulvtli

lcunnwinuvialSILLLwarriLthnrim m.nt viiculvtiLcun-minrauct,S166ncu

Ltulmjunl5finerwinR-ra;1111

?aisi sllai553-n0) 5110/y14414ga IticuaistniiInwi

\

tolsq, tplowesu,4Q*.itro41 pnwpriv,ttrertultLe

ft
119rmLLgrjn,ert‘FEC4r3e2gli[tIVIfILL1111,M,gellry;gfilW rtlitepli,f291-09

rtLiqLlqi-vgu11e2(60orbrowrEvtaptrives)945.1 q ‘rttrEns13mt.,no

=suke,yui6rtLe.,[email protected] i P1160,113C4p

ft

nonEr- VArbrcnblIL,Lel,,Ci.lUR VLIOAULAN46U161MQ111q9lbrbOirtl,L,gN6011M,

Ln41fl,pfLL. AV1,51 fvtufueirtrportpruntt av,f-th'n,,yrte4ruLtirtt,e,uris,.q

1=gPt42P11 Vilgi-TI IA,eft91113D120'Ul611plifil,LIArtlen

IILC-grEC-t LVA,OiLatoi Ltvt1 rtp91 ne,,[email protected],n51ni.6y,L1Lyva-,,q9,

rio,m,peraLlitnismblvv,,b41.rtlrttxgq2iiirtuQgatuLuer, rti,i6o,qpitngirtu,gyn

KL,Frujeru.,rtrtLy6Clur-ji-Lve,t‘tr-L19 npo 2f1.1W,I.tI litH91-31b:14411,1,31-11;:gbgliy9ra}lUsU

filfv1,LgilLC,W ,l2131,111,4r1,1b11,19PL43 nert'inurtuertRiauwErtiwituau
a 4 pig

110,1 C.,1A,F1>geNliklAr11p110410111rz1' 1W11.1111-tep

„vtrturpRui eaktint,Lluvit„ Lk4r3tAmttuiOrtry.6 uhfir);6,

r1Q,rt11eve,Tm9Lunait;tetituumwpw1ea9NeNi6re,b LvtLeLopouperi,51c-mLN-E1

aa a
rtusneNwiLr-tolqineFp ItttSRBP9fil61KLitUttlillfLUfn,L•11,11

lb

,ellf11,, ert

rtLe,w2Lp6LjvolqwLj.;*@1 LimmtirielRew,i,3trunturtiAnrit,r291 .U3

rwpiirsy9rT- gqi,r14,4NertyleowLiyrbbrorbuici ofjpErq

ri,RruvR,p9ni.J12rEn c-gr1irtumiy2p11n.,yt619 fiLLArte Nitun „Er-ti-pt/t,

t,?!.611(64 rturtc,p2g111150 [email protected] rt1k rtrpnytmuft

rti,e,wRLyg4LovEi64',:* .011,16161 1I13tIRCIPAtRntU Vr A•j.odpii,Ro
ngricv,gru,Ninial,vggiirtrypiikuLwirtixg

mcrigg11v3wy,t1 191-toirELLwr3L,yrturte_periahue,viGe,p9

ILLWIRILyytTELIIM ev. 1,1614M913C,VRel=RrtttlifiLlMidillilipel

c,brilgrtkbpra9rtumn,F4,rmgr1,51 rtryuk 11.1.M2Up.M9

il6A1rtr1rtng1utt1 L2uRrAtrtLemmitcriwniyirttts Lwfvri rnsr-3si lut,p.

(gruurgtetnworgruoparms) c,

Laugreragrittozz fe.9n4LAUJelLf.g WUJEICS.S11 146S

Luftrtuiotogqi, Latrujuup,Lrtut es3rj.titii6L,tc.trcoruieyttss
3
q,p,sr-cr.,st,pe6v),,rtss .14
Lrrnnorto,rto

utpip,Otn, .129 oi ,Li:LtetrtipArtry

ripunT),ev, etworu,rctutm. ItO .0

Lp,?npst6t6Ippe.q(D i6lem-1,L6r3Lrtarcue.grs9p,f-15 .P

rtilertoir3,nrps [email protected],e,grt [email protected] .a,

fl‘[email protected],IS rwItertvigoz .0 ruktLu 9ri,.j19
rwertvi
q2B4,[email protected] li1ip [email protected] 20M,*P

rnmu.a.vae,tp e,„q1A,LisoeDit, autv .g 140 'IL
. 241,.0
It It

rwertoinly,rps rt,prtoruoraztit

r,tyertortstunt,uLt. '14 e. Gunr,t1Lut,,pitipr.4/..ole,rkrcus .ftb

ivemompiz rteky,utititi, rtB01.4r1V

4,ak, e.wirte .g

.13L01,1AM‘lt gri,p,rt,fop,mgtq rtpulau-tvery .q

Limrtiov, •L4 UtS101,0 7141, •129

1,161Artineyn,eunp.mturtirtpirtme‘Q,.u3(9 1..S1q

rttA•,v1..1't tALLN., gleFusrygL,W,1 L61,0M,l6FNApit,i/t

13LUL\LIA

51 Llit,f1,11,16161111j4,14, riaLjlilV.puojkytne,iy,tirtv Lsalg •LI

er.utituri wlejl.ort.us,wm4191e.,6

r7 It Is LftfrilQ, 71-4L,

rIL,TI,f1,LLytrynne,p, .R9 14'0 14LitU

ru,,ctsLu.uArtErneR,,.0 rti,kinvirti,Lun,,p,,iftPrioit4teFttss .U5

B:12 11,A1K1.6 1,16161110C,4411,e1J'Atil,ntUallt[1,1,1,1y(9(9. 213EL, IL.

Irugrto,rtliA3P,ELnnne,i4 I4P Lgq
gle,r19,R164LU6 I,1POLtIt ir ttplyLiA,„ 4,e1
tiqtieutlelpiiruptLe,g .l4

2rugrgartvraluinnem 'IL ,VL`a,rpssrt

7„rugrtartumtuortuct4 ut1Inim,5 .0

RK.pegrankfoNntssnLiksuown.gRary .0(0- wlej,leir mi,yttLurtivLi.giviiy-tss.s .(0

e.nrei,,pruDetprii,p,ewt.uev

PY11.11M.J9411

uoudlamsigu.i

don: huoa cru flUOC1 6.) mTu

fftht5n5a.i iI Ians57a.i

-',,Lviv,I -,-i N -rjMil A

-LMIJalfl

- ,1V11,1 -tht1.1'1W - fiER1 [email protected]

-,:n-la -,:/111T14/?Tlfl1.1 -mILaitii, -iluvri

- [email protected] -T6 -Tog

10-Ris:aoFi

•(1:1:i01,[email protected] u,[email protected]
•qL'[email protected]
• si:[email protected]@cu1lErua

rivnssumsaeu
•4aaculie,1:CiErtilli6Tainvrmnonlqin
[email protected]
[email protected] vii.103.2cou [email protected],t‘olot,!9fla

qUnsni

[email protected]@uctrinmyr

gth9riVS&J (Ssa.rde0aceiNTL4')

acth.13 5513.i 55511T04'0111114 [email protected] 11.41dVINTL4

aVVIM vmrdlutla

Vict.% 'A olfiqn.gaInT6i Ika,inn Po

Q.52.117tivn nqui,ci.h.4,1, 1nivivl [email protected] lin

vlAinfinTtlitv7-11,111L4Na L661,[email protected]

LflYUNThqtuR .71j1ViAjnn-15-- cu

od-mb11k2t:Iruil ucugn'hu,atik11a4 vIlwd-novrosti

vc,Jvincujgdn1M1w,i1kA, Aco%

6191figvigpi Wil1liNevilina [email protected]

PnTvanu [email protected]@lni5in

fmm- [email protected]/Toffu

LJ

[email protected]@tbLi

Gn. 6joiftv,timi LLedlvticucn

A'1114tilt [email protected] AVgAiucu
'iMUVIJNOltillATUTI:9/014011.16V16141.19call '1 1191

1,661,1 Lc*41.12 @[email protected]\91cATILLR11A1P,Iflj MilbUI:111113E11,1

fj1/1112'1`141)114312 111411,1131 ErLi

ki) FillEgliciA1/100114
aunwlyInct.nuolull [email protected]

[email protected],1VJitrU

i/[email protected] [email protected] I'A TtAiunuilmn166 4-2
[email protected] 1,[email protected]@IATRII-11142Filtt,i

fillarIMA 5751.Af11241401S 7::071.14.5Elai0I11941

(V :t:60Llegl.434,et,t Pf3VP03.tItihrtKltilL# u,fttri,

elyi6t,elz2

,t‘tuturtu 4L16b nyuea9urwtry a6rjr-tr1rtepLr1 rtonrto,mLpen,roe(, 6
Ljr),,qp.',-bbglaw rb vr-ogi, ,meu0.6ut.oieFp1L,FmLILeti 40 rtrpkwumirtnsroi

t11 [bL lnutLortLLY rtLe,u rwrjp,b,rtn.? Rutartrtqancyc.bp.n,m,ey

rtg rvrttr)@L.mY rturimuev,iugOrivrtLem LoWbry,tirtuut4h,

nori,L9nurim-ter3

rtgqr-t,yt,,p,Lm9c,pLe,uth(cr,) fl,r51 gLperci

fi,mrirtu u[23f-turt1, rl,p91 rgut6utm.,pu,ev
ALLOBL1L1491 4,L?n,pm.6

e vr i. Lui4uun.,,L,n,,pxtle4pLe.nuu, NastvL

ru/rtiLu 4ll 4grlDirtLe,i4 LohgeyErt -q
nr,r1fV1C,Unkl1l,gL1rtL,161nULIA.V.,lebt(1,11,PM4

11,13FLIJ:1, flp91 .14,11',3L16/1,nglyl,ggl1LIAngf1,141,l-gUI

l.,41rteug4Inuriirtoc.buttail.LanApt,rm

uLuuw1rti,t,i4 Lt6111bLu
to

fl,V1,51nr3Luto

f3er4till, 13L ,S1919nUr11111L112q-ILA
iiruiiiuir illp,U1GR!,1411,f-tvimuutryi,

LLT3euiiid,AquLuril,i4eNtrtLe,gud9GLItbil.

furt2tfluMni-prgue,i4 Liii-urt11616J:g •

fa U3 LallOrtf3S/BR,F,A V114LallerMtS LUL.littSLSe

RBS291:t1pER,1,31R0';Mrbe,rM113E1ILLU
u1ul2g11 ReNpER,p,w-mp,erisiLrrie,ytrtLe,wumute,ky Kr-14p11 rr :'3ey rtpui
N3!41rTe1v1,ry 4,LtiltLm\r,itig intirta9oLliLpeolp,peerji p_1t3e

4: I

fp[A •

L.1)01,V1, H131,1 nowp,71,

Horgegl 7 : ute,rj 'Cp (3t1 new
uLergeEi '01 rtt.,91

LEGLitUSLS11L-1:14/1, rt2ItS utususrturt rtntsCEDg

fi.Lp R,[email protected] tyipriut(LftiA,rjrti, amnogrtivop.

ntsuuiugin.‘verjep ueit,:titr3eLtvtts 4gR11

p rsgst.A1

1.6C.H134

[email protected] Ei L'AlenAwatifignOie\[email protected]

? 6)0.1ans55L ?

n. R.iiR-ranno4 n. SIII-11,[email protected]

T. ct,i'l6R151A1171J'[email protected] T. nwti'la-mlan

[email protected] ? [email protected]:'[email protected] ?

n. cvmulvm fi.l.annu ft 91..Sirt.11.*tru
Ri..nInRcu
T. b)1161.11111 AVO?15551.1

o)b. ?

[email protected] ?

6t-)v-nLviq m.Pnvicu Ciplii1W15a11-j112-AEJI

11. r) Pntharicu ,Gwn. [email protected]@d'1115 ?

•"liivrifulalmliliv411.1-m1" mlfiu6hlo ? n.11421111.411,i11-11.11

n. ft 1n T. 11,161,1i11,1fi`[email protected]'ll

• lliPnNa 1.1iPnthnnn.i 61,314-naii
Q LLa-gvilm-yagruki=i'
•";nilieintivan/stlInoon" mlficuigb)?

n. G.).6k1911,1A'o-i1dulans51.1?

1'1,1Pflesia Q loi,Prthnnw n. L'ann CAolia1g1 R.ilEfi 1:[email protected]

b."[email protected]@n"LLamillii7cUctfia555Liolo ?

n. Pnnna ?

T. irt11.16?j1,1 1. Pnvicu n.

a. m-a-mrikuqpnn-la9mt-itrifolo ? -r60 1.
.1/1f

?0-)[email protected]:IntAfly5Lt-Avkio

IliotriJant,Nctindruilaivino fl.alfl Irs6 Mgr*tfl1 111
jii/113aLhii1c0-1
cunaomwei T. ?IT 't/n66 molt-v, am um emLa`ifli
c. "1,[email protected]'alva.-m1vr1r 91-A1191?
n. v 6)[email protected];fit "[email protected]" ?

,711.1/M 11. malD ft iriRculdR-nli

11. iltrtnio

v11.1 1. ?
qj
IL vi4i
e. "RURIA1)1V11:11 Gesi'1114IL" autitcuLijao ? 6. klviicu Tal6cu viaoolcd

n. WiNnvuol R.11XPIthal`lN ®
,dtvviu vhici [email protected]
• IctiVilina lipnfl'Un

iiirarsart4CA'uoi,ltio

flfl 5555,11411A

doudianisiguu lomfgau
•Iinal TU
Achetfhil6

winnt vilno e 6nn J'Wi b

- 171 b

laiUs:aofi

•q3uouiniX- [email protected]@li
•(iLl'[email protected]@Vi
•qt,i'ErLariL-mvinuvrhaninnybi

nvnssumsaou

•qam.,11c4301.111A-ruFinbTinnonild - lvci:9n

•14-ILLu-rhanctf9i-luum

•ePlauLQuelliciiin tJ1JLotamiviLR-raxii'n6MconmeRa

qUnsai
[email protected]

fl

via.1-3q

gORY15-61t1 (53.1e.cLuinla.J614)
9
W1n1/13.1'1U615551.11ADVW15'[email protected] VriUMLIg'11)15116161/T1Mili
IhErliTaITURTI;JOifiqg%'1,1/611PlAWY1Mn1619A9 rIMPT1Lon,Lun'1',A ari

O. MU ViLlUillW1101/[email protected]

stinq51,1jiclu [email protected]

15-11'A'mn-i 6i,ctifail'ligaLLI,Itil'11,NR111111111 [email protected]
alLRT1L'Ififil-W111ffiYA1WYllgran5f1 [email protected]
`i/[email protected],110E.JYT-)1,1i

10. ljE171V-11111rIEJ61N5W1h071W1cillatil4T111
IVILLV1'41171Ali5ZAEJ1111 41Innyi [email protected]

ftrn e9,:1il- [email protected]_11411hteinu

cd5tlurt(.aitiPtIW

n. fl .Jfl cninu61thvoinirjlcilliA.rthl:TErtni

LISIC1b11.1 [email protected] [email protected]

5u6ln-mi-aml-lait-onsmulhtlEnn'A-au
AthtInctivia01,1 Lo:kinvin661k-inrilmni-mLviSo

MillIV101011 VIL-10619191AtintAriVIIIMM

21 ,.,'LinnnTy141- -)[email protected] lefla LLat

--n19°i-J13iLmA99i- tuaLacdanu [email protected]
21 V

ficUlfp11,4 fjflT111E),F1SIIII [email protected]'- 46Y1
[email protected] 1:11R1JVil Li>ctLiinficu

'I 2'4

1.4%141111151pWgt V11.2,LfblqtrtttS 141...U5rt&tg LAA.

C,r1*;, [email protected],y01,- v.wnuurtlru,pm-vrtvi,L3a9 -
yyLru,,ctri,trovtlrti5irtu,wrtert-
rjl,Plperupm,gtRrrii-
mperion- 4ULOV-3,10:1R.,fe) tl,W.ytgUWThi
rtrpt:01-
L,1ULS1413,V1,y1- ft

LInt1f161,,1241(LAWS) 6•eylet6T13101A•U3

Nitnuir3i6iLrilitutgew r i - 1L,gvft,(41A.cttrilrwergLe,66L,10A -

uLNU5b- OrtevrtipuLi-try,le1u13- -
te,p4i - Nyrugy6tr,p,gvuen,-

,S19111BK1,14L.,,121 - ft
i-tp-teprr14,u -
4Lrvgrtcri-

9LL,U,B,414,1tit (,13tLU,B Eu) Le.,n9eDitt..01

miLtbron,LIArtrpr.,riA4/tery - yAuwm-triert -
uotrutrw,Ly,tu-twisbm,gri,- lnurto4t,ei:6Ltit-
LSEA,L-flAk,RU14,3t(119-
rteimuAmgiutumnginuA.-
4ine,ortii3e ,ipttet19-
ft ft u,rtLeAR,IAnrjr-EL,,tit-

alitlAtet rgliBlytl4tql,tet 011 e LT00[1,11614 •(D
r-

ri rtogutaiR,r,322nannurl9noe

ft

r3eLd}f-twei,,c trAri.Luem rip1 rty:t ,1A,I23,11/1,1, [email protected]@ 2LUL/t

/6 ns

urtnAgwopiirwa!Attc,igjue,62 qmA,44, ,4[,f;u4qq1L,, 1g[nlvbbuil, q Loi4,4.,u11

UML q n51,gUrbil 'ArtartlAutie,i6R,yeil9e,ovilLtuuithq=1,GLItet

(pgnarguonueptortgrwev761.6(.7-,tift,) c,

e.ilfilt0161198(n06 rim'),waillaiwu

- [email protected],N411/911,1,1j1N -511W11/151/166Hli1V15
9-' o1 qi1J5M1V1LL'A')

-

- yinkAamakuLno‘danu

4 -a.oul-rumactnnt11,11
- [email protected],11E1 'fl\1
- LSnl-ruilmA'lounu
- 0'[email protected] - 51114111EllUnaEran'u g
- VTlin51-10,149 761,1 -1'1i9lTalfunAtrullm-ra
- 11-wmFrionnulci.le55olaj -1,1gonnaWfmiuu

b.fin,[email protected] (lAnt'awn) iitryint 94121'1 Fi1aCIfrtfti
- MIXVil6th
[email protected],wrn2A [email protected] 1 01
-11Ralii611.21REA1 I il -M1,101V11
-
- [email protected])5741,i -IpaL'brrqjtAl-JF161.1V1V11
-PlootibriFwqi-mamln

- FIAA'[email protected]

nfiavrru

Ifi491 ATIZITC,13J941,f_1\917111_1,/14 SIEJ7SM91115011All 41191M

tAanAlecufignAe\nflulileAn

n5LiialovHtimiTna-13:YROiriu ? ?

J.VITIA1J1111'15 R. 64`l.r1Y1 . d
• b cI 1
tD. "varril-n,[email protected] eTwolvig

evrru R51ficumar4ial? 6)6).cwiLdalvi17-11A'[email protected] ?

ft6vitA3Erl ®INO La] R. LIAMI

ed. U.E.YrWl 1. ?11.111791R911 [email protected]'1W156 col5tiin.t1
?
Gn. 555MMOrth.11,[email protected] ?

riDYnti

TiEriNi avictIvlun l• ahan'h 1.21JanRilW'A

c. RWW1'')EJ41:[email protected],4 [email protected] ? ccn.11FiLdal6riliALLii6kU ?

R. MU ft6mmiEn n. 1,1,1] [email protected]

StErnwl alrrt:Immml T. R,7, @'1V-15EJ 1. 1,[email protected]
?
n. ftIrthlTrItgi'12:14 ,Y
T. ipilLvioNa [email protected],U[email protected]Y111,5 ?

LlErtAREAR'ITIAI R. I,q'sa.A1
• nougonn (1.)t,in„12
?
G).`laiuonlwicu [email protected]@riu ?
IncilLficnota161
J. liruni-JEruounkl,2,7 ft - flJ qL 1. 617\[email protected],[email protected]
SJ
1,11v6-3ErrnErmilaArucu 1.11Hill-ou nill

6)b. CAFICCJOli'lEJULL116M0 ?

[email protected]@lvot7n`iuvifictilhei n. R.115501
?°fIRvIvigilolo ? Si
c•t7n1trA 0'1,`[email protected]

11. Yfl ft51fliU1 g)[email protected]'anilalo ?

inni1. n. FI1550-1
Si

d. IR`U1,[email protected]/111.,i [email protected] ? • 17111MJ 1. [email protected]

n. 1Th fi.6v)nlEyi 6)d.1R5i11/1119'11-11T1,10171f11,&11/1Ajl ?
01. aly-rrimmn
U.tErrIV-1 n. 1,11EA''N (19a-11.1

G.63-11EJ R`LJ'10 1,1114E9T') ItURaik114fIdtT91 Lcu'ut..,1

[email protected] ? ?

9/111.1 R. 691fliErl n. R.115501

T. TiEJM1 OM.111:1V1RR1 TI:1111J.JT 1. LVN

'5°61 5773.1''551101 5771.1P119414.11,01i Td111.11751.111Pf1141

ปญั หาวิชาธรรม ธรรมศึกษาชน้ั ตรี ระดบั มธั ยมศึกษา สอบในสนามหลวง
วนั พฤหสั บดีท่ี ๒๙ พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น.

คาํ สงั่ : จงเลอื กคาํ ตอบท่ถี ูกท่สี ุดเพยี งคาํ ตอบเดียว แลว้ ระบายในกระดาษคาํ ตอบ ใหเ้ วลา ๕๐ นาที ๕๐ ขอ้ (๑๐๐ คะแนน)
๑. สตคิ วรใชเ้วลาไหน ? ๒๖. ความจรงิ อนั ประเสรฐิ หมายถงึ ธรรมใด ?
ก. กอ่ นทาํ พูดคดิ ข. ขณะทาํ พดู คดิ ค. หลงั ทาํ พดู คดิ ง. ทาํ พูดคดิ แลว้ ก. ปธาน ๔ ข. อทิ ธบิ าท ๔ ค. อรยิ สจั ๔ ง. พรหมวหิ าร ๔
๒. ธรรมใด มอี ปุ มาดุจหางเสอื เรอื ? ๒๗. ความไมส่ บายกายไมส่ บายใจ เรยี กวา่ อะไร ?
ก. หริ ิ ข. โอตตปั ปะ ค. สติ ง. ขนั ติ ก. ทกุ ข์ ข. สมทุ ยั ค. นิโรธ ง. มรรค
๓. ขอ้ ใด เป็นลกั ษณะของคนมสี มั ปชญั ญะ ? ๒๘. ในอรยิ สจั ๔ ขอ้ ใดควรละ ?
ก. กลา้ หาญอดทน ข. ซอ่ื สตั ยส์ ุจรติ ค. ไมป่ ระมาท ง. อายชวั่ กลวั บาป ก. ทกุ ข์ ข. สมทุ ยั ค. นิโรธ ง. มรรค
๔. ธรรมใด เป็นพ้นื ฐานใหค้ นมศี ีลธรรม ? ๒๙. ขอ้ ปฏบิ ตั ใิ หถ้ งึ ความดบั ทกุ ข์ หมายถงึ ขอ้ ใด ?
ก. สตสิ มั ปชญั ญะ ข. ขนั ตโิ สรจั จะ ค. หริ โิ อตตปั ปะ ง. กตญั �ูกตเวที ก. ทกุ ข์ ข. สมทุ ยั ค. นโิ รธ ง. มรรค
๕. ขอ้ ใด ไม่ใช่ลกั ษณะของขนั ติ ? ๓๐. ทกุ ขใ์ นอรยิ สจั เกดิ จากอะไร ?
ก. ทนทาํ งาน ข. ทนลาํ บาก ค. ทนหวิ ง. ทนเลน่ เกมส์ ก. กเิ ลส ข. กรรม ค. วบิ าก ง. ตณั หา
๖. เมอ่ื ถกู เหยยี ดหยามแต่สามารถขม่ ใจใหเ้ป็นปกตไิ ด้ เพราะมธี รรมใด ? ๓๑. อยากมกี าํ ลงั ใจ ควรเจรญิ ธรรมใด ?
ก. ขนั ติ ข. โสรจั จะ ค. หริ ิ ง. โอตตปั ปะ ก. อทิ ธบิ าท ข. วุฑฒิ ค. พละ ง. อรยิ สจั
๗. บพุ พการชี น หมายถงึ ใคร ? ๓๒. ความบากบนั่ แกลว้ กลา้ ตรงกบั พละขอ้ ใด ?
ก. พระพทุ ธเจา้ ข. พระมหากษตั รยิ ์ ค. บดิ ามารดา ง. ถกู ทกุ ขอ้ ก. สทั ธา ข. วริ ยิ ะ ค. สติ ง. สมาธิ
๘. คนเรามกั ลมื บญุ คณุ ผูอ้ น่ื พระพทุ ธศาสนาจงึ สอนเรอ่ื งใดไว้ ? ๓๓. ความรูแ้ จง้ เหน็ จรงิ ในสง่ิ ทงั้ ปวง ตรงกบั พละใด ?
ก. ความกตญั �ู ข. ความมเี มตตา ค. ความซอ่ื สตั ย์ ง. ความเสยี สละ ก. สทั ธา ข. วริ ยิ ะ ค. สติ ง. ปญั ญา
๙. ทจุ รติ ๓ หมายถงึ การประพฤตเิ ช่นไร ? ๓๔. จติ ใจสงบไม่ฟ้งุ ซ่าน ตรงกบั พละใด ?
ก. ทาํ ชวั่ ข. พดู ชวั่ ค. คดิ ชวั่ ง. ทาํ พดู คดิ ชวั่ ก. สทั ธา ข. วริ ยิ ะ ค. สติ ง. สมาธิ
๑๐. ขอ้ ใด จดั เป็นกายทจุ รติ ? ๓๕. อยู่ใหเ้ขาสบายใจ จากไปใหเ้ขาคดิ ถงึ หมายถงึ มธี รรมใด ?
ก. คอรร์ ปั ชนั ข. อาฆาต ค. ใสร่ า้ ย ง. หลอกลวง ก. พรหมวหิ าร ข. สาราณิยธรรม ค. คารวธรรม ง. สปั ปรุ สิ ธรรม
๑๑. คาํ พดู ใด ทาํ ลายความสามคั คี ? ๓๖. สาธารณโภคี มคี วามหมายตรงกบั ขอ้ ใด ?
ก. คาํ ปด ข. คาํ หยาบ ค. คาํ สอ่ เสยี ด ง. คาํ เพอ้ เจอ้ ก. มเี มตตา ข. มศี ีลเสมอกนั ค. เหน็ ตรงกนั ง. รูจ้ กั แบง่ ปนั
๑๒. ขอ้ ใด จดั เป็นมโนทจุ รติ ? ๓๗. รูว้ า่ อะไรเป็นเหตแุ ห่งความสขุ และทกุ ข์ ตรงกบั สปั ปรุ สิ ธรรมขอ้ ใด ?
ก. โหดรา้ ย ข. พยาบาท ค. ใส่รา้ ย ง. ปากรา้ ย ก. ธมั มญั �ตุ า ข. อตั ถญั �ตุ า ค. อตั ตญั �ตุ า ง. มตั ตญั �ตุ า
๑๓. การประพฤตสิ ุจรติ ตรงกบั ขอ้ ใด ? ๓๘. รูว้ า่ สขุ และทกุ ขเ์ ป็นผลมาจากอะไร ตรงกบั สปั ปรุ สิ ธรรมขอ้ ใด ?
ก. ทาํ ดี ข. พดู ดี ค. คดิ ดี ง. ถกู ทกุ ขอ้ ก. ธมั มญั �ตุ า ข. อตั ถญั �ตุ า ค. กาลญั �ุตา ง. ปรสิ ญั �ุตา
๑๔. ขอ้ ใด จดั เป็นวจสี ุจรติ ? ๓๙. ชา้ ๆ ไดพ้ รา้ เลม่ งาม ใชไ้ ดก้ บั สปั ปรุ สิ ธรรมขอ้ ใด ?
ก. ไมค่ อรร์ ปั ชนั ข. ไม่หลอกลวง ค. ไมพ่ ยาบาท ง. ไม่โลภ ก. รูจ้ กั เหตุ ข. รูจ้ กั ผล ค. รูจ้ กั ตน ง. รูจ้ กั กาล
๑๕. เหน็ เช่นไร ถกู ตอ้ งตามคลองธรรม ? ๔๐. สปั ปรุ สิ ธรรมขอ้ ใด มคี วามหมายตรงกบั เศรษฐกจิ พอเพยี ง ?
ก. ทาํ ดไี ดด้ ี ข. ทาํ ดไี ดช้ วั่ ค. ดชี วั่ อยู่ทผ่ี ูอ้ น่ื ง. ทาํ ชวั่ ไดด้ ี ก. รูจ้ กั ประมาณ ข. รูจ้ กั กาล ค. รูจ้ กั ตน ง. รูจ้ กั ชมุ ชน
๑๖. สง่ิ เป็นทต่ี ง้ั แห่งการบาํ เพญ็ บญุ เรยี กว่าอะไร ? ๔๑. การรูจ้ กั ปรบั ตวั ใหเ้ขา้ กบั สงั คม จดั เขา้ ในสปั ปรุ สิ ธรรมขอ้ ใด ?
ก. บญุ กริ ยิ า ข. ไทยทาน ค. สงั คหวตั ถุ ง. บญุ กริ ยิ าวตั ถุ ก. รูจ้ กั เหตุ ข. รูจ้ กั ผล ค. รูจ้ กั ตน ง. รูจ้ กั ชมุ ชน
๑๗. การบรจิ าคสง่ิ ของช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั จดั เขา้ ในขอ้ ใด ? ๔๒. คบคนใหด้ ูหนา้ ซ้อื ผา้ ใหด้ ูเน้อื จดั เขา้ ในสปั ปรุ สิ ธรรมขอ้ ใด ?
ก. ทานมยั ข. สลี มยั ค. ภาวนามยั ง. อปจายนมยั ก. รูจ้ กั เหตุ ข. รูจ้ กั ผล ค. รูจ้ กั บคุ คล ง. รูจ้ กั ประมาณ
๑๘. ทาํ บญุ แบบประหยดั ฝึกหดั กาย ตรงกบั ขอ้ ใด ? ๔๓. เมอ่ื ถกู นินทา ควรปฏบิ ตั อิ ย่างไร ?
ก. ทานมยั ข. สลี มยั ค. ภาวนามยั ง. ปตั ตทิ านมยั ก. ควรโตต้ อบ ข. ไม่ตอ้ งทาํ อะไร ค. แกข้ า่ ว ง. ไม่ยนิ ดียนิ รา้ ย
๑๙. การสวดมนต์ จดั เขา้ ในการทาํ บญุ ประเภทใด ? ๔๔. ขอ้ ใด จดั เป็นอฏิ ฐารมณ์ ?
ก. ทานมยั ข. สลี มยั ค. ภาวนามยั ง. อนุโมทนามยั ก. สขุ ข. ทกุ ข์ ค. นินทา ง. เสอ่ื มลาภ
๒๐. ทา่ นเปรยี บธรรมใด ดจุ ลอ้ รถนาํ ไปสูค่ วามเจรญิ ? ๔๕. สงั คมจะไดป้ ระโยชนอ์ ะไร จากการประพฤตสิ งั คหวตั ถธุ รรม ?
ก.วฑุ ฒิ ๔ ข. จกั ร ๔ ค. อทิ ธบิ าท ๔ ง. ปธาน ๔ ก. ความสาํ เรจ็ ข. ความเจรญิ ค. ความสามคั คี ง. ความสขุ
๒๑. ขอ้ ใด สงเคราะหเ์ ขา้ ในปฏริ ูปเทส ? ๔๖. โครงการจติ อาสา เราทาํ ความดดี ว้ ยหวั ใจ จดั เขา้ ในสงั คหวตั ถใุ ด ?
ก. พ้นื ทก่ี วา้ ง ข. ประชากรมาก ค. มคี นดมี าก ง. มโี บราณวตั ถุ ก. ทาน ข. ปิยวาจา ค. อตั ถจรยิ า ง. สมานตั ตตา
๒๒. อตั ตสมั มาปณิธิ มคี วามหมายตรงกบั ขอ้ ใด ? ๔๗. อปุ รมิ ทศิ คอื ทศิ เบ้อื งบน หมายถงึ บคุ คลในขอ้ ใด ?
ก. มีศีลธรรม ข. กนิ บญุ เก่า ค. เฝ้าขอพร ง. ออ้ นวอนเทวดา ก. บดิ ามารดา ข. ครูอาจารย์ ค. สมณพราหมณ์ ง. มติ รสหาย
๒๓. ปพุ เพกตปญุ ญตา มคี วามหมายตรงกบั ขอ้ ใด ? ๔๘. หา้ มไมใ่ หท้ าํ ความชวั่ ใหต้ งั้ อยู่ในความดี เป็นหนา้ ทข่ี องใคร ?
ก. บญุ ประเพณี ข. บญุ เกา่ ค. บญุ ใหม่ ง. แสวงบญุ ก. ครูอาจารย์ ข. บดิ ามารดา ค. สามภี รรยา ง. บตุ รธดิ า
๒๔. จะเป็นคนเทย่ี งธรรมได้ ตอ้ งเวน้ ธรรมใด ? ๔๙. ทกั ขณิ ทศิ คอื ทศิ เบ้อื งขวา หมายถงึ บคุ คลในขอ้ ใด ?
ก. ทจุ รติ ๓ ข. อกศุ ลมลู ๓ ค. กรรมกเิ ลส ๔ ง. อคติ ๔ ก. บดิ ามารดา ข. มติ รสหาย ค. สมณพราหมณ์ ง. ครูอาจารย์
๒๕. พอ่ แม่ตามใจลูกจนเสยี คน สงเคราะหเ์ ขา้ ในอคตใิ ด ? ๕๐. ยกย่องเชดิ ชู ไม่เจา้ ชูน้ อกใจ เป็นหนา้ ทใ่ี ครปฏบิ ตั ติ ่อใคร ?
ก. ฉนั ทาคติ ข. โทสาคติ ค. โมหาคติ ง. ภยาคติ ก. สาม-ี ภรรยา ข. บดิ ามารดา-บตุ ร ค. นาย-บา่ ว ง. อาจารย-์ ศิษย์

เฉลยปญั หาวชิ าธรรมวภิ าค ธรรมศึกษาชน้ั ตรี ระดบั ประถมศึกษา สอบในสนามหลวง
วนั พฤหสั บดีท่ี ๒๙ พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น.

คาํ สงั่ : จงเลอื กคาํ ตอบท่ถี กู ท่สี ุดเพยี งคาํ ตอบเดยี ว แลว้ ระบายในกระดาษคาํ ตอบ ใหเ้ วลา ๕๐ นาที ๕๐ ขอ้ (๑๐๐ คะแนน)

๑. คนทท่ี าํ พดู ผดิ พลาดอยู่เสมอเพราะขาดธรรมขอ้ ใด ? ๒๖. ไมด่ ใี จเสยี ใจเมอ่ื ผูอ้ น่ื ถงึ ความวบิ ตั ิ ตรงกบั พรหมวหิ ารใด ?
ก. สตสิ มั ปชญั ญะ ข. หริ โิ อตตปั ปะ ค. ขนั ตโิ สรจั จะ ง. กตญั �ูกตเวที ก. เมตตา ข. กรณุ า ค. มทุ ติ า ง. อเุ บกขา

๒. สมั ปชญั ญะควรใชเ้วลาไหน ? ๒๗. ขอ้ ใด เป็นอนนั ตรยิ กรรม ?
ก. ก่อนทาํ พดู คดิ ข. ขณะทาํ พดู คดิ ค. หลงั ทาํ พดู คดิ ง. ทาํ พูดคดิ ไปแลว้ ก. หมน่ิ ศาสนา ข. ทาํ ลายทรพั ย์ ค. ทาํ รา้ ยร่างกาย ง. ทาํ สงฆแ์ ตกแยก

๓. ชาวโลกอยู่เยน็ เป็นสขุ ไดด้ ว้ ยธรรมขอ้ ใด ? ๒๘. อนนั ตรยิ กรรม ๕ ใหผ้ ลอย่างไร ?
ก. สตสิ มั ปชญั ญะ ข. หริ ิโอตตปั ปะ ค. ขนั ตโิ สรจั จะ ง. กตญั �ูกตเวที ก. เกดิ เป็นเปรต ข. เกดิ เป็นอสูรกาย ค. ตกนรกอเวจี ง. เกดิ เป็นสตั ว์
เดรจั ฉาน
๔. คนมหี ริ ิ มลี กั ษณะเช่นใด ?
ก. รงั เกยี จคนชวั่ ข. ละอายบาป ค. กลวั บาป ง. กลวั คนชวั่ ๒๙. กรรมทห่ี า้ มสวรรคห์ า้ มนพิ พาน ตรงกบั ขอ้ ใด ?
ก. อโหสกิ รรม ข. อนนั ตรยิ กรรม ค. ลหกุ รรม ง. ชนกกรรม
๕. ขอ้ ใด มคี วามหมายตรงกบั โอตตปั ปะ ?
ก. กลวั ผลบาป ข. กลวั เสยี ชอ่ื เสยี ง ค. กลวั โจร ง. กลวั ถกู จบั ๓๐. ไดร้ ูเ้รอ่ื งใหม่ เขา้ ใจเร่อื งเก่า บรรเทาสงสยั เป็นผลของอะไร ?
ก. ฟังธรรม ข. คบสตั บรุ ษุ ค. ทาํ บญุ ง. บาํ เพญ็ ภาวนา
๖. ผูม้ ่งุ ใหก้ าย วาจา ใจงดงาม ควรประพฤตธิ รรมอะไร ?
ก. ขนั ตโิ สรจั จะ ข. สตสิ มั ปชญั ญะ ค. หริ โิ อตตปั ปะ ง. กตญั �ูกตเวที ๓๑. ขอ้ ใด เป็นอานสิ งสข์ องการฟงั ธรรมโดยตรง ?
ก. ไดบ้ ญุ ข. เกดิ สมาธิ ค. ละกเิ ลส ง. เกดิ ปญั ญา
๗. ความงามในขอ้ ใดสาํ คญั ทส่ี ุด ?
ก. งามจติ ใจ ข. งามมรรยาท ค. งามกาย ง. งามเครอ่ื งประดบั ๓๒. ขอ้ ใด ไม่ใช่อานสิ งสข์ องการฟงั ธรรม ?
ก. หายกงั วล ข. บรรเทาสงสยั ค. เขา้ ใจเน้ือหา ง. จติ ใจผอ่ งใส
๘. ผูร้ ูอ้ ปุ การะทท่ี า่ นทาํ แลว้ ตอบแทน เรยี กว่าอะไร ?
ก. กตญั �ู ข. กตเวที ค. กตญั �ูกตเวที ง. บพุ พการี ๓๓. อฏุ ฐานสมั ปทา หมายถงึ ขอ้ ใด ?
ก. ขยนั หมนั่ เพยี ร ข. เก็บรกั ษา ค. คบเพอ่ื นดี ง. มคี วามพอเพยี ง
๙. ผูท้ าํ อปุ การะโดยไม่หวงั สง่ิ ตอบแทน คอื ใคร ?
ก. เพอ่ื นสนิท ข. ญาตสิ นทิ ค. บตุ รธดิ า ง. บดิ ามารดา ๓๔. คนทใ่ี ชจ้ ่ายฟ่มุ เฟือยเกนิ ตวั เพราะขาดธรรมขอ้ ใด ?
ก. อฏุ ฐานสมั ปทา ข. อารกั ขสมั ปทา ค. กลั ยาณมติ ตตา ง. สมชีวติ า
๑๐. คาํ วา่ พระในบา้ น หมายถงึ ขอ้ ใด ?
ก. พระพทุ ธรูป ข. พระภมู เิ จา้ ท่ี ค. พอ่ แม่ ง. ปู่ ย่า ตา ยาย ๓๕. อนั เพอ่ื นดมี หี น่งึ ถงึ จะนอ้ ย ดกี ว่ารอ้ ยเพอ่ื นคดิ รษิ ยา ตรงกบั ขอ้ ใด ?
ก. อฏุ ฐานสมั ปทา ข. อารกั ขสมั ปทา ค. กลั ยาณมติ ตตา ง. สมชวี ติ า
๑๑. ชาวพทุ ธตอ้ งยดึ ถอื อะไรเป็นทพ่ี ง่ึ ทร่ี ะลกึ ?
ก. พระรตั นตรยั ข. พระไตรปิฎก ค. โอวาทปาฏโิ มกข์ ง. ไตรสกิ ขา ๓๖. จรงิ ใจ ฝึกฝน ทนได้ ใหป้ นั ตรงกบั ธรรมใด ?
ก. ฆราวาสธรรม ๔ ข. อธฐิ านธรรม ๔ ค. จกั ร ๔ ง. สงั คหวตั ถุ ๔
๑๒. ผูร้ ูด้ รี ูช้ อบและสอนใหผ้ ูอ้ น่ื ปฏบิ ตั ติ าม หมายถงึ ใคร ?
ก. พระพทุ ธเจา้ ข. พระปจั เจกพทุ ธเจา้ ค. พระอรหนั ต์ ง. พระสาวก ๓๗. งานหนกั ไมเ่ อา งานเบาไม่สู ้ เพราะขาดธรรมใด ?
ก. สจั จะ ข. ทมะ ค. ขนั ติ ง. จาคะ
๑๓. พระธรรมคอื อะไร ?
ก. คาํ สงั่ สอน ข. ระเบยี บ ค. คาํ ตกั เตอื น ง. กตกิ า ๓๘. ผูท้ ส่ี ละสง่ิ ของช่วยคนตกทกุ ขไ์ ดย้ าก ช่อื วา่ ปฏบิ ตั ติ ามฆราวาสธรรมใด ?
ก. สจั จะ ข. ทมะ ค. ขนั ติ ง. จาคะ
๑๔. ขอ้ ใด เป็นหนา้ ทข่ี องพระสงฆ์ ?
ก. สอนใหม้ โี ชค ข. สอนใหม้ ลี าภ ค. สอนใหท้ าํ ความดี ง. สอนใหร้ วย ๓๙. มติ รปฏริ ูป มคี วามหมายตรงกบั ขอ้ ใด ?
ก. เพอ่ื นไม่แท้ ข. เพอ่ื นร่วมร่นุ ค. เพอ่ื นนกั เรยี น ง. เพอ่ื นบา้ น
๑๕. ละชวั่ ทาํ ดี ทาํ จติ ใหผ้ อ่ งใส ตรงกบั ขอ้ ใด ?
ก. โอวาท ๓ ข. บญุ กริ ยิ าวตั ถุ ๓ ค. รตั นะ ๓ ง. สจุ รติ ๓ ๔๐. คดิ เอาแต่ไดฝ้ ่ายเดยี ว เป็นลกั ษณะของมติ รประเภทใด ?
ก. คนดแี ต่พูด ข. คนปลอกลอก ค. คนหวั ประจบ ง. คนชวนทาํ ชวั่
๑๖. โอวาทของพระพทุ ธจา้ เนน้ การกระทาํ ดา้ นใด ?
ก. กาย ข. วาจา ค. ใจ ง. กาย วาจา ใจ ๔๑. คนดแี ต่พดู ในมติ รปฏริ ูป มลี กั ษณะเช่นไร ?
ก. พดู มาก ข. พดู ไรส้ าระ ค. ออกปากพ่งึ ไมไ่ ด้ ง. พดู เพอ้ เจอ้
๑๗. ธรรมเป็นเครอ่ื งเจรญิ ตรงกบั ขอ้ ใด ?
ก. วฑุ ฒิ ข. อทิ ธบิ าท ค. พรหมวหิ าร ง. อคติ ๔๒. คนหวั ประจบ มลี กั ษณะเช่นไร ?
ก. ตอ่ หนา้ สรรเสริญ ข. ชวนเลน่ พนนั ค. พง่ึ ไม่ได้ ง. ชวนเทย่ี วกลางคนื
๑๘. คนเช่นไร ช่อื วา่ สตั บรุ ุษ ?
ก. รูจ้ กั ทาํ มาหากนิ ข. ไมเ่ กยี จครา้ น ค. รูจ้ กั แบ่งปนั ง. ทาํ พูดคดิ ดี ๔๓. เพอ่ื นหนา้ ไหวห้ ลงั หลอก จดั เขา้ ในมติ รประเภทใด ?
ก. ปอกลอก ข. ดแี ต่พดู ค. หวั ประจบ ง. หลอกลวง
๑๙. จะประสบความสาํ เร็จในชวี ติ ได้ เพราะประพฤตธิ รรมใด ?
ก. จกั ร ๔ ข. อทิ ธบิ าท ๔ ค. วฒุ ิ ๔ ง. ปธาน ๔ ๔๔. มติ รมอี ปุ การะ มลี กั ษณะเช่นไร ?
ก. ป้ องกนั ภยั ข. ตายแทนได้ ค. ร่วมสขุ ร่วมทกุ ข์ ง. รกั ษาความลบั
๒๐. ความพอใจในหนา้ ทก่ี ารงานทท่ี าํ ตรงกบั ขอ้ ใด ?
ก. ฉนั ทะ ข. วริ ยิ ะ ค. จติ ตะ ง. วมิ งั สา ๔๕. เพอ่ื นทไ่ี ม่ท้งิ กนั ในยามมภี ยั จดั เขา้ ในมติ รแทป้ ระเภทใด ?
ก. มอี ปุ การะ ข. ร่วมสขุ ร่วมทกุ ข์ ค. แนะประโยชน์ ง. มคี วามรกั ใคร่
๒๑. การเอาใจฝกั ใฝ่ในการศึกษาไมว่ างธุระ ตรงกบั ขอ้ ใด ?
ก. ฉนั ทะ ข. วริ ยิ ะ ค. จติ ตะ ง. วมิ งั สา ๔๖. มติ รแนะประโยชน์ ตรงกบั ขอ้ ใด ?
ก. ร่วมสุขร่วมทกุ ข์ ข. รกั ษาความลบั ค. บอกทางสวรรค์ ง. ไมท่ ้งิ กนั
๒๒. การใชป้ ญั ญาพจิ ารณาเปรยี บเทยี บทง้ั เหตแุ ละผล ตรงกบั ขอ้ ใด ?
ก. ฉนั ทะ ข. วริ ยิ ะ ค. จติ ตะ ง. วมิ งั สา ๔๗. โตแ้ ยง้ คนทพ่ี ดู ตเิ ตยี นเพอ่ื น เป็นลกั ษณะของมติ รประเภทใด ?
ก. มอี ปุ การะ ข. ร่วมสุขร่วมทกุ ข์ ค. แนะประโยชน์ ง. มคี วามรกั ใคร่
๒๓. จะแกค้ วามอาฆาตพยาบาท ดว้ ยธรรมอะไร ?
ก. เมตตา ข. กรณุ า ค. มทุ ติ า ง. อเุ บกขา ๔๘. ความเช่อื เช่นไร เป็นคุณสมบตั ขิ องอบุ าสกอบุ าสกิ า ?
ก. เช่ือผลกรรม ข. เช่อื มงคล ค. เช่อื ปาฏหิ ารยิ ์ ง. เช่อื โชคลาง
๒๔. นานาชาตมิ าช่วยนกั เรยี นตดิ อยู่ในถาํ้ จดั ไดว้ ่ามพี รหมวหิ ารใด ?
ก. เมตตา ข. กรณุ า ค. มทุ ติ า ง. อเุ บกขา ๔๙. ขอ้ ใด เป็นคุณสมบตั ขิ องอบุ าสกอบุ าสกิ า ?
ก. มขี นั ติ ข. มศี ีล ค. มสี มาธิ ง. มภี าวนา
๒๕. เหน็ คนอน่ื ไดด้ มี คี วามสขุ เรากย็ นิ ดดี ว้ ย ตรงกบั ขอ้ ใด ?
ก. เมตตา ข. กรณุ า ค. มทุ ติ า ง. อเุ บกขา ๕๐. อบุ าสกอบุ าสกิ า ควรยดึ ถอื อะไรเป็นสรณะทพ่ี ง่ึ ?
ก. เทพเจา้ ข. หมอดู ค. ร่างทรง ง. พระรตั นตรยั

เฉลยปญั หาวชิ าธรรมวิภาค ธรรมศึกษาชน้ั ตรี ระดบั อดุ มศึกษาและประชาชนทวั่ ไป สอบในสนามหลวง
วนั พฤหสั บดีท่ี ๒๙ พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น.
คาํ สงั่ : จงเลอื กคาํ ตอบท่ถี ูกท่สี ุดเพยี งคาํ ตอบเดียว แลว้ ระบายในกระดาษคาํ ตอบ ใหเ้ วลา ๕๐ นาที ๕๐ ขอ้ (๑๐๐ คะแนน)
๑. พหปุ การธรรม หมายถงึ ขอ้ ใด ? ๒๖. อนนั ตรยิ กรรม ๕ ใหผ้ ลอย่างไร ?
ก. สตสิ มั ปชญั ญะ ข. หริ โิ อตตปั ปะ ค. ขนั ตโิ สรจั จะ ง. กตญั �ูกตเวที ก. เกดิ เป็นเปรต ข. เกดิ เป็นอสูรกาย ค. ตกนรกอเวจี ง. เกดิ เป็นสตั วเ์ดรจั ฉาน
๒. บคุ คลในขอ้ ใด ควรใชส้ ตสิ มั ปชญั ญะมากทส่ี ุด ? ๒๗. ขอ้ ใด ไมจ่ ดั เขา้ ในเวสารชั ชกรณธรรม ?
ก. คนขา้ มถนน ข. คนขบั รถ ค. คนซ้อื สลาก ง. คนขายสลาก ก. ศรทั ธา ข. ศีล ค. พาหสุ จั จะ ง. สติ
๓. คาํ วา่ พลง้ั ปากเสยี ศีล พลงั้ ตนี ตกตน้ ไม้ เป็นอาการของคนขาดธรรมใด ? ๒๘. ขอ้ ใด จดั เป็นเวสารชั ชกรณธรรม ?
ก. สติ ข. ศีล ค. สมาธิ ง. ปญั ญา ก. ปญั ญา ข. ขนั ติ ค. จาคะ ง. สมาธิ
๔. เทวธรรม หมายถงึ ขอ้ ใด ? ๒๙. คณุ ธรรมใด ทาํ จติ ใหม้ นั่ คงอยู่ในกศุ ลธรรม ?
ก. สตสิ มั ปชญั ญะ ข. หริ โิ อตตปั ปะ ค. ขนั ตโิ สรจั จะ ง. กตญั �ูกตเวที ก. สทั ธา ข. วริ ยิ ะ ค. สติ ง. สมาธิ
๕. หริ โิ อตตปั ปะ คุม้ ครองโลกไดโ้ ดยวธิ ใี ด ? ๓๐. กายกบั ใจ แบ่งออกเป็นกอง เรยี กวา่ อะไร ?
ก. คนไม่กลา้ ทาํ ชวั่ ข. ส่งเสรมิ ใหท้ าํ ดี ค. ยกย่องคนทาํ ดี ง. ลงโทษคนทาํ ชวั่ ก. สงั ขาร ข. ขนั ธ์ ค. สญั ญา ง. วญิ ญาณ
๖. อาภรณแ์ ต่งกาย แต่ใจแต่งดว้ ยธรรม หมายถงึ ธรรมขอ้ ใด ? ๓๑. การรูส้ มั ผสั ว่ารอ้ น หนาว เยน็ จดั เป็นอะไรในขนั ธ์ ๕ ?
ก. สตสิ มั ปชญั ญะ ข. หริ โิ อตตปั ปะ ค. ขนั ตโิ สรจั จะ ง. เมตตากรณุ า ก. รูป ข. เวทนา ค. สญั ญา ง. วญิ ญาณ
๗. งามอะไรไมข่ ้นึ อยู่กบั กาลเวลา ? ๓๒. ทาํ อย่างไร ชอ่ื วา่ เคารพในความไมป่ ระมาท ?
ก. เส้อื ผา้ ข. กริ ยิ า ค. หนา้ ตา ง. คณุ ธรรม ก. มศี ีล ข. มสี มาธิ ค. มปี ญั ญา ง. มสี ติ
๘. จะรูไ้ ดอ้ ย่างไรว่า คนทเ่ี ราคบดว้ ยเป็นคนดี ? ๓๓. สาราณิยธรรม ๖ สอนใหเ้ป็นคนเช่นไร ?
ก. อธั ยาศยั ดี ข. ขยนั ทาํ งาน ค. รูจ้ กั แทนคณุ ง. ขยนั เรยี น ก. พอเพยี ง ข. ซอ่ื สตั ย์ ค. ไมท่ าํ บาป ง. รูร้ กั สามคั คี
๙. พระสงฆใ์ นคาํ วา่ “สปุ ฏปิ นฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ” หมายถงึ ใคร ? ๓๔. ขอ้ ใด ไม่จดั เขา้ ในอรยิ ทรพั ย์ ?
ก. ภกิ ษุสงฆ์ ข. ภกิ ษุณีสงฆ์ ค. อรยิ สงฆ์ ง. สมมตสิ งฆ์ ก. สมาธิ ข. สทั ธา ค. ศีล ง. หริ ิ
๑๐. การประพฤตชิ วั่ ทางกาย วาจา ใจ เรยี กวา่ อะไร ? ๓๕. ในสปั ปรุ สิ ธรรม สตั บรุ ษุ สูงสดุ หมายถงึ ใคร ?
ก. อกศุ ลมลู ข. ทจุ รติ ค. บาป ง. มลทนิ ก. พระอรหนั ต์ ข. พระพทุ ธเจา้ ค. พระขณี าสพ ง. พระสาวก
๑๑. ในทจุ รติ ๓ ทจุ รติ ใด เป็นเหตใุ หท้ าํ ทจุ รติ ไดท้ กุ อย่าง ? ๓๖. การรูจ้ กั วางตนเหมาะสมตามฐานะ จดั เขา้ ในสปั ปรุ สิ ธรรมขอ้ ใด ?
ก. กายทจุ รติ ข. วจที จุ รติ ค. มโนทจุ ริต ง. ถกู ทกุ ขอ้ ก. ธมั มญั �ตุ า ข. อตั ถญั �ุตา ค. อตั ตญั �ตุ า ง. มตั ตญั �ตุ า
๑๒. สุจรติ ๓ เป็นธรรมประเภทใด ? ๓๗. สมั มาสงั กปั ปะ สนบั สนุนเรอ่ื งใด ?
ก. ควรประพฤติ ข. ควรละ ค. ควรลด ง. ควรเลกิ ก. ไม่ผดิ ศีล ข. ไมพ่ ยาบาท ค. ไมฆ่ ่าสตั ว์ ง. ไมพ่ ดู เทจ็
๑๓. อกศุ ลมลู ใด เป็นเหตแุ ห่งการทาํ รา้ ยกนั ? ๓๘. ขอ้ ใด ไม่จดั เป็นกรรมกเิ ลส ?
ก. โลภะ ข. โทสะ ค. โมหะ ง. ราคะ ก. ฆ่าสตั ว์ ข. ลกั ทรพั ย์ ค. พูดเทจ็ ง. ด่ืมสรุ า
๑๔. อโมหะ แกป้ ญั หาเร่อื งใด ? ๓๙. อฏุ ฐานสมั ปทา มคี วามหมายตรงกบั ขอ้ ใด ?
ก. ใส่รา้ ย ข. คอรปั ชนั่ ค. งมงาย ง. ววิ าท ก. ขยนั หา ข. รกั ษาดี ค. มกี ลั ยาณมติ ร ง. เล้ยี งชพี พอเหมาะ
๑๕. การฟงั เทศน์ จดั เขา้ ในบญุ กริ ยิ าวตั ถขุ อ้ ใด ? ๔๐. เพอ่ื นทค่ี ดิ เอาแต่ไดฝ้ ่ายเดยี ว จดั เขา้ ในมติ รประเภทใด ?
ก. ทานมยั ข. สลี มยั ค. ภาวนามยั ง. ปตั ตทิ านมยั ก. ปอกลอก ข. ดแี ต่พดู ค. หวั ประจบ ง. ชกั ชวนทาํ ชวั่
๑๖. คบคนดี ฟงั วจที า่ น คดิ อ่านปญั หา คน้ ควา้ ปฏบิ ตั ิ ตรงกบั หลกั ธรรมใด ? ๔๑. มติ รมคี วามรกั ใคร่ มลี กั ษณะเช่นไร ?
ก. อทิ ธบิ าท ข. วฑุ ฒิ ค. พรหมวหิ าร ง. ปธาน ก. ป้องกนั ภยั ข. ตายแทนได้ ค. ร่วมสขุ ร่วมทกุ ข์ ง. รกั ษาความลบั
๑๗. ประพฤตเิ ช่นไร จงึ ช่อื ว่าตง้ั ตนไวช้ อบ ? ๔๒. ผูป้ ระพฤตติ นเสมอตน้ เสมอปลาย ตรงกบั สงั คหวตั ถขุ อ้ ใด ?
ก. ละชวั่ ทาํ ดี ข. อยู่ในทเ่ี หมาะสม ค. มกี ลั ยาณมติ ร ง. ช่วยเหลอื สงั คม ก. ทาน ข. ปิยวาจา ค. อตั ถจรยิ า ง. สมานตั ตตา
๑๘. ค่าของคนอยู่ทค่ี นของใคร เป็นลกั ษณะของคนมอี คตขิ อ้ ใด ? ๔๓. งานหนกั ไม่เอา งานเบาไมส่ ู ้ เพราะขาดฆราวาสธรรมใด ?
ก. ฉนั ทาคติ ข. โทสาคติ ค. โมหาคติ ง. ภยาคติ ก. สจั จะ ข. ทมะ ค. ขนั ติ ง. จาคะ
๑๙. สงั วรปธาน มปี ระโยชนอ์ ย่างไร ? ๔๔. คา้ ขายอะไร จดั เป็นมจิ ฉาวณิชชา ?
ก. ป้ องกนั อกศุ ล ข. เจรญิ กศุ ล ค. ละอกศุ ล ง. รกั ษากศุ ล ก. วตั ถโุ บราณ ข. อาหารเสรมิ ค. เครอ่ื งสงั ฆทาน ง. อาวธุ
๒๐. การรกั ษาความดไี วไ้ ด้ ดุจเกลอื รกั ษาความเคม็ จดั เขา้ ในปธานใด ? ๔๕. ในทศิ ๖ หนา้ ทข่ี องมารดาบดิ า ตรงกบั ขอ้ ใด ?
ก. สงั วรปธาน ข. อนุรกั ขนาปธาน ค. ปหานปธาน ง. ภาวนาปธาน ก. แนะนาํ ดี ข. ใหก้ ารศึกษา ค. ไมด่ ูหมน่ิ ง. ยกย่อง
๒๑. จาคะ ในอธษิ ฐานธรรม มคี วามหมายตรงกบั ขอ้ ใด ? ๔๖. ทศิ เบ้อื งซา้ ย หมายถงึ ใคร ?
ก. บรจิ าคทรพั ย์ ข. บรจิ าคโลหติ ค. สละกเิ ลส ง. สละสง่ิ ของ ก. ครูอาจารย์ ข. มารดาบดิ า ค. ภรรยา ง. มิตร
๒๒. เป็นคนควรพยายามจนกวา่ จะประสบความสาํ เร็จ สอนใหใ้ ชอ้ ทิ ธบิ าทใด ? ๔๗. หา้ มไมท่ าํ ความชวั่ ใหท้ าํ ความดี เป็นหนา้ ทข่ี องใคร ?
ก. ฉนั ทะ ข. วริ ิยะ ค. จติ ตะ ง. วมิ งั สา ก. ครูอาจารย์ ข. สามี ค. มติ ร ง. สมณพราหมณ์
๒๓. การเจรญิ พรหมวหิ าร ท่านสอนใหเ้รม่ิ ตน้ ทใ่ี คร ? ๔๘. ดม่ื นาํ้ เมา มโี ทษอย่างไร ?
ก. ตนเอง ข. เพอ่ื นมนุษย์ ค. ศตั รู ง. สรรพสตั ว์ ก. เป็นทร่ี ะแวง ข. ทอนกาํ ลงั ปญั ญา ค. ถกู ใส่ความ ง. ก่อเวร
๒๔.สตั วม์ กี รรมเป็นของตน ตอ้ งรบั ผลกรรมทท่ี าํ ไว้ ช่อื ว่าเจรญิ พรหมวหิ ารใด ? ๔๙. เทย่ี วกลางคนื มโี ทษอย่างไร ?
ก. เมตตา ข. กรุณา ค. มทุ ติ า ง. อเุ บกขา ก. เสยี ทรพั ย์ ข. ถกู ตเิ ตยี น ค. ก่อววิ าท ง. เป็นทร่ี ะแวง
๒๕. เมอ่ื เกดิ ความทกุ ข์ ตอ้ งทาํ อย่างไร ? ๕๐. เมอ่ื ชนะย่อมก่อเวร เป็นโทษของอบายมขุ ใด ?
ก. ควรกาํ หนดรู้ ข. ควรละ ค. ควรทาํ ใหแ้ จง้ ง. ควรเจรญิ ก. ดม่ื นาํ้ เมา ข. เทย่ี วกลางคนื ค. เลน่ การพนนั ง. เทย่ี วดูการเลน่

เฉลยปญั หาวิชาธรรม ธรรมศึกษาชน้ั ตรี ระดบั การศึกษานอกระบบและตามอธั ยาศยั สอบในสนามหลวง
วนั อาทติ ยท์ ่ี ๒ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น.
คาํ สงั่ : จงเลอื กคาํ ตอบท่ถี ูกท่สี ุดเพยี งคาํ ตอบเดียว แลว้ ระบายในกระดาษคาํ ตอบ ใหเ้ วลา ๕๐ นาที ๕๐ ขอ้ (๑๐๐ คะแนน)
๑. ธรรมขอ้ ใด สาํ หรบั ป้องกนั ความผดิ พลาดในการทาํ งาน ? ๒๖. ขอ้ ใด ไมจ่ ดั เป็นสทั ธา ในพละ ๕ ?
ก. สตสิ มั ปชญั ญะ ข.หริ โิ อตตปั ปะ ค.ขนั ตโิ สรจั จะ ง. กตญั �ูกตเวที ก. เช่ือวา่ โลกกลม ข. เช่อื กรรม ค. เช่อื ผลกรรม ง. เชอ่ื การตรสั รู้
๒. ความระลกึ ได้ ก่อนทาํ พูดคดิ เป็นลกั ษณะของธรรมขอ้ ใด ? ๒๗. ผูป้ ระมาทเลนิ เลอ่ ทาํ อะไรผดิ พลาดอยู่เสมอ ควรเจรญิ พลธรรมใด ?
ก. สติ ข. สมั ปชญั ญะ ค. หริ ิ ง. โอตตปั ปะ ก. สทั ธา ข. วริ ยิ ะ ค. สติ ง. สมาธิ
๓. คนขาดศีลธรรม เพราะไมม่ ธี รรมใดเป็นพ้นื ฐาน ? ๒๘. ธรรมเป็นทต่ี งั้ แห่งความระลกึ ถงึ กนั ช่อื วา่ อะไร ?
ก. สตสิ มั ปชญั ญะ ข. หริ โิ อตตปั ปะ ค. ขนั ตโิ สรจั จะ ง. กตญั �ูกตเวที ก. คารวธรรม ข. สาราณิยธรรม ค. อปรหิ านิยธรรม ง. ฆราวาสธรรม
๔. คนมโี อตตปั ปะ มลี กั ษณะเช่นใด ? ๒๙. เคารพในหลกั ประชาธปิ ไตย สงเคราะหเ์ ขา้ ในสาราณิยธรรมขอ้ ใด ?
ก. กลวั ผลของบาป ข. กลวั เสยี ชอ่ื เสยี ง ค. กลวั โจร ง. กลวั ถกู จบั ก. เมตตากายกรรม ข. สาธารณโภคี ค. สลี สามญั ญตา ง. ทฏิ ฐสิ ามญั ญตา
๕. ความงามอะไร ไม่ข้นึ อยู่กบั กาลเวลา ? ๓๐. การพดู เช่นใด สงเคราะหเ์ ขา้ ในเมตตาวจกี รรม ?
ก. งามเส้อื ผา้ ข. งามรูปร่าง ค. งามกริ ยิ ามารยาท ง. งามคณุ ธรรม ก. เสยี งดงั ฟงั ชดั ข. อกั ขระถกู ตอ้ ง ค. เสยี งกอ้ งกงั วาล ง. สมานไมตรี
๖. เหตใุ หเ้กดิ ขนั ตโิ สรจั จะ ตรงกบั ขอ้ ใด ? ๓๑. ชา้ ๆ ไดพ้ รา้ เลม่ งาม ใชไ้ ดก้ บั สปั ปรุ สิ ธรรมขอ้ ใด ?
ก. มองโลกในแงด่ ี ข. มใี จหนกั แน่นดุจแผ่นดนิ ค. แผ่เมตตา ง. ถกู ทกุ ขอ้ ก. รูจ้ กั ตน ข. รูจ้ กั คน ค. รูจ้ กั ประมาณ ง. รูจ้ กั กาล
๗. ขอ้ ใด เป็นความหมายของกตเวที ? ๓๒. รูจ้ กั ปรบั ตวั เขา้ กบั วฒั นธรรมทอ้ งถน่ิ จดั เขา้ ในสปั ปรุ สิ ธรรมใด ?
ก. ทดแทนบญุ คณุ ข. เก้อื กูลผูอ้ น่ื ค. รูจ้ กั บญุ คณุ ง. ทาํ คณุ ไวก้ ่อน ก. รูจ้ กั เหตุ ข. รูจ้ กั ผล ค. รูจ้ กั ชมุ ชน ง. รูจ้ กั คน
๘. มารดาบดิ าถกู ทอดท้งิ เพราะบตุ รขาดคณุ ธรรมใด ? ๓๓. หลกั เศรษฐกจิ พอเพยี ง สงเคราะหเ์ ขา้ ในสปั ปรุ สิ ธรรมใด ?
ก. หริ โิ อตตปั ปะ ข. ขนั ตโิ สรจั จะ ค. เมตตากรุณา ง. กตญั �ูกตเวทติ า ก. รูจ้ กั ประมาณ ข. รูจ้ กั กาล ค. รูจ้ กั ตน ง. รูจ้ กั ชมุ ชน
๙. การประพฤตชิ วั่ ทางกาย วาจา ใจ เรยี กวา่ อะไร ? ๓๔. อย่าชงิ สุกก่อนห่าม จดั เขา้ ในสปั ปรุ สิ ธรรมใด ?
ก. อกศุ ลมลู ข. ทจุ รติ ค. บาป ง. มลทนิ ก. ธมั มญั �ตุ า ข. อตั ถญั �ตุ า ค. อตั ตญั �ตุ า ง. กาลญั �ตุ า
๑๐. คนตม้ ตนุ๋ หลอกลวง ชอ่ื วา่ ประพฤตวิ จที จุ รติ ขอ้ ใด ? ๓๕. นกนอ้ ยทาํ รงั แต่พอตวั จดั เขา้ ในสปั ปรุ สิ ธรรมใด ?
ก. พูดเทจ็ ข. พูดส่อเสยี ด ค. พูดคาํ หยาบ ง. พดู เพอ้ เจอ้ ก. อตั ถญั �ตุ า ข. มตั ตญั �ตุ า ค. อตั ตญั �ตุ า ง. ปรสิ ญั �ุตา
๑๑. ขอ้ ใด เป็นผลของการพูดคาํ หยาบ ? ๓๖. โลกธรรม ตรงกบั ขอ้ ใด ?
ก. แตกสามคั คี ข. ทาํ ใหเ้ จบ็ ใจ ค. ขาดคนเชอ่ื ถอื ง. ขาดคนรกั ใคร่ ก.ธรรมคมุ้ ครองโลก ข.ธรรมประจาํ โลก ค.ธรรมเหนือโลก ง.ธรรมรกั ษาโลก
๑๒. ถงึ บางพดู พดู ดเี ป็นศรศี กั ด์ิ มคี นรกั รสถอ้ ยอร่อยจติ ตรงกบั สุจรติ ขอ้ ใด ? ๓๗. โลกธรรม แบง่ ออกเป็นกฝ่ี ่าย ?
ก. ไมพ่ ดู เทจ็ ข. ไม่พูดคาํ หยาบ ค. ไม่พดู สอ่ เสยี ด ง. ไมพ่ ูดเพอ้ เจอ้ ก. ๒ ข. ๔ ค. ๖ ง. ๘
๑๓. เหน็ ไมผ่ ดิ จากคลองธรรม ไดแ้ ก่เหน็ เช่นไร ? ๓๘. ธรรมทค่ี รอบงาํ สตั วโ์ ลกฝ่ายทน่ี ่ายนิ ดี เรยี กวา่ อะไร ?
ก. ทาํ ดไี ดด้ ี ข. ทาํ ชวั่ ไดด้ ี ค. บาปบญุ ไม่มี ง. ตายแลว้ สูญ ก. อฏิ ฐารมณ์ ข. อนฏิ ฐารมณ์ ค. กศุ ล ง. อกศุ ล
๑๔. ขอ้ ใด เป็นความหมายของคาํ วา่ บญุ ? ๓๙. เมอ่ื ถกู โลกธรรมครอบงาํ ควรปฏบิ ตั อิ ย่างไร ?
ก. ตดั กรรม ข. ชําระกเิ ลส ค. กาํ จดั ภยั ง. ฝึกตน ก. ไม่เศรา้ โศก ข. ไม่ยนิ ดยี นิ รา้ ย ค. ไม่เพลดิ เพลนิ ง. ไม่ประมาท
๑๕. การใหท้ าน มจี ดุ ม่งุ หมายเพอ่ื กาํ จดั กเิ ลสใด ? ๔๐. ขอ้ ใด มโี ลกธรรมทงั้ ฝ่ายอฏิ ฐารมณแ์ ละอนฏิ ฐารมณ์ ?
ก. โลภะ ข. โทสะ ค. โมหะ ง. มานะ ก. สขุ ทกุ ข์ ข. ลาภ ยศ ค. นินทา ง. สรรเสรญิ
๑๖. ผูป้ รารถนาจะไมม่ เี วรภยั กบั ใคร ควรบาํ เพญ็ บญุ กริ ยิ าวตั ถขุ อ้ ใด ? ๔๑. อตั ถจรยิ าในสงั คหวตั ถุ มคี วามหมายตรงกบั ขอ้ ใด ?
ก. ใหท้ าน ข. รกั ษาศีล ค. เจรญิ ภาวนา ง. ฟงั ธรรม ก. โอบออ้ มอารยี ์ ข. วจไี พเราะ ค. สงเคราะหช์ มุ ชน ง. วางตนพอดี
๑๗. ธรรมเป็นเครอ่ื งนาํ ไปสู่ความเจรญิ เรยี กว่าอะไร ? ๔๒. สมานตั ตตา มคี วามหมายตรงกบั ขอ้ ใด ?
ก. อรยิ สจั ๔ ข. จกั ร ๔ ค. อทิ ธบิ าท ๔ ง. ปธาน ๔ ก. โอบออ้ มอารยี ์ ข. วจไี พเราะ ค. สงเคราะหช์ มุ ชน ง. วางตนพอดี
๑๘. ประพฤตเิ ช่นไร ชอ่ื ว่าตงั้ ตนไวช้ อบ ? ๔๓. สงั คหวตั ถุ เป็นธรรมส่งเสรมิ ใหเ้กดิ ประโยชนใ์ ด ?
ก. ละชวั่ ทาํ ดี ข. อยู่ในทเ่ี หมาะสม ค. มกี ลั ยาณมติ ร ง. มจี ติ อาสา ก. ความสาํ เรจ็ ข. ความเจรญิ ค. ความสามคั คี ง. ความมนั่ คง
๑๙. อคตเิ ป็นธรรมทบ่ี คุ คลใด ไม่ควรประพฤติ ? ๔๔. ปรุ ตั ถมิ ทศิ คอื ทศิ เบ้อื งหนา้ หมายถงึ ใคร ?
ก. ทหาร ข. ตาํ รวจ ค. ผูพ้ พิ ากษา ง. ถกู ทกุ ขอ้ ก. มารดาบดิ า ข. ครูอาจารย์ ค. สมณพราหมณ์ ง. มติ รสหาย
๒๐. ผูต้ ดั สนิ คดดี ว้ ยความเกลยี ดชงั ช่อื วา่ ตง้ั อยู่ในอคตขิ อ้ ใด ? ๔๕. ทกั ขณิ ทศิ คอื ทศิ เบ้อื งขวา หมายถงึ ใคร ?
ก. ฉนั ทาคติ ข. โทสาคติ ค. โมหาคติ ง. ภยาคติ ก. มารดาบดิ า ข. ครูอาจารย์ ค. สมณพราหมณ์ ง. มติ รสหาย
๒๑. ในอรยิ สจั ๔ ความไม่สบายกาย ไมส่ บายใจ เรยี กวา่ อะไร ? ๔๖. ปจั ฉิมทศิ ทศิ เบ้อื งหลงั หมายถงึ ใคร ?
ก. ทกุ ข์ ข. สมทุ ยั ค. นโิ รธ ง. มรรค ก. มารดาบดิ า ข. ครูอาจารย์ ค. ภรรยา ง. มติ รสหาย
๒๒. ในอรยิ สจั ๔ ทกุ ขท์ ง้ั หลายเกดิ ข้นึ เพราะอะไรเป็นเหตุ ? ๔๗. ขอ้ ใด เป็นหนา้ ทข่ี องศษิ ยท์ พ่ี งึ ปฏบิ ตั ติ ่ออาจารย์ ?
ก. ความโกรธ ข. ตณั หา ค. พยาบาท ง. ความรกั ก. ยนื ตอ้ นรบั ข. รกั ษาทรพั ย์ ค. แนะนาํ ดี ง. จดั การงานดี
๒๓. ความดบั ตณั หาไดส้ ้นิ เชงิ ทกุ ขด์ บั ไปหมด ช่อื ว่าอะไร ? ๔๘. ขอ้ ใด เป็นหนา้ ทข่ี องมารดาบดิ า ?
ก. ทกุ ข์ ข. สมทุ ยั ค. นิโรธ ง. มรรค ก. ใหท้ าํ ความดี ข. แนะนาํ ดี ค. บอกทางสวรรค์ ง. ยกย่อง
๒๔. มชั ฌมิ าปฏปิ ทา คอื ทางสายกลาง ตรงกบั อรยิ สจั ๔ ขอ้ ใด ? ๔๙. ขอ้ ใด เป็นหนา้ ทข่ี องมติ รทพ่ี งึ ปฏบิ ตั ติ ่อกนั ?
ก. ทกุ ข์ ข. สมทุ ยั ค. นโิ รธ ง. มรรค ก. เช่อื ฟงั ข. ช่วยทาํ กจิ ค. ไม่ท้งิ กนั ง. แนะนาํ ดี
๒๕. ธรรมทท่ี าํ ใหเ้กดิ กาํ ลงั ทางใจ เรยี กวา่ อะไร ? ๕๐. ขอ้ ใด เป็นหนา้ ทข่ี องทศิ เบ้อื งบน คอื สมณพราหมณ์ ?
ก. อทิ ธบิ าทธรรม ข. จกั รธรรม ค. อธษิ ฐานธรรม ง. พลธรรม ก. ใหม้ รดก ข. ใหเ้รยี นดี ค. บอกทางสวรรค์ ง. ยกย่อง

matitlionfirmiN matAniaucell itoim.11:panw: gm:110%1114%0W

Inv vurfinmu ntisfI1VI11 xtgaimgr:On.00-on.co u.
444: a.aimg-mairtigjniiqatu44-mamilul ukalnritilunnomsfilom:'Alai do WA do tia (000 01:66U14)

6) t711Allt-rItann ? • 61,[email protected]'olin-m-ra [email protected]'Almvaii'mli,o)

ft ittdivev:: t. c. TAqt mituq ncnil n. 1.1491911 man R. kicion qttintl

i.ejiJunnvoilt.inul) 11N13.11.11:non ? I.miilciunnN ?

n. gi &I.J,KA:-.; C.1711 1. H iJ.cn C. a' 4.

cn.nladulantrin mantgl,rdVIA • nluac ?

n. &n.glidtv.: v.in Low°air c. i• nTaat n9Yrlig n. vtlrola4 v. tintueiunila4 c. @igUL411113.1 J. di1ti113,1

a. ClAcANG11.11.1:', ? I..11c aumilmkbaln-mATIt5u ?

ft i'siditsRctril an-itimi_l R. niutaind nwin n.1017,[email protected]/1§[email protected] ft1.111691101k 4. tnrInilia

SIIIAY11114)13.11,13410111%1C 7 cno. ii4f3.13.1vmr, minitialt1134 91511-Tui'ulal

n. 641.1iivut v.ininmiLlilt, T• argaz ngitunj Ti. c Ii.a c. 6)0 41 6)0

cualvia ? YlUtt1141 cna. Ti4M1 flf1alrinulaTIL [email protected] ?

n. mnniin,r i.YnuthunNA c. 111111111" n. t. ftthaint clnlint%

CTINTIN11440,01 ? 0,1c. qu-NA'341.11ii.ficlianuntAwriminlo)?

n. 1134n7ti i. la.rmi c.11341a n.lir't":. v. [email protected] c. thnEic @cliu

? cm. @ii-frieNtIvii alc-namiticwimialc ?

n.iJa1N11611 tolviln dinualm Ti. Lritinyl tintu f't [email protected] trilnfi

C1.44.11;TfIglICtlICU.11E19 VI5V,[email protected],[email protected]? cwrivitalc ?
Ti. usluRiiiivn v. aii'ntgaitlyn c. tinituilmolon
n. cmLiiusgr) 41. 01111MOTtlq [email protected] 1

oo. INItifT14940 91111i1A1C ? ?snd. alm1111.1 V134-lutialc1111tuiml,c

n. vultnnsi.INILTSIN VVIL'519.1 4. vrninlia ft iioramm t. alclat c. riamacli.tjnvI'nta

6)61. Q:14 flJ11.1 iicliamiucl.vimialc crib. [email protected]:Atml vluA'nblattNiicii.11:-Lnyac ,

n. vratvims J.111:',5111.1 1,11tVls1 1. Ti. ri1, j.cutlanaan ft CUI;NLII:A1.1 C9411")949411Y7
• filvauturistIrmai
?gist @@[email protected]
n. W1 I. venisini c.
n. cucImeivjo t. [email protected]@n CUIr4'14191')
610. *114:11 cn [email protected],15 ?
[email protected]:An1ao)?
fl.vvl.nrit 1,11tb111.1 f1.1411:1441 1.
Ti. cug,mivp [email protected]@t-, cuiallitav cutouvi-ril
14.fPAVniotali4r4210 ?
n. viltvpm v. INIZEII&I ft1A11:',V14.1 1. INItiClAfti'EJ cn.innuganlialn 1,[email protected]:-Anylc

Ti. A1911c [email protected]@n c.inr314111411W111 1. 1;1'01.11:ALI

ad. [email protected]@ZINIVIAICERi ? o.r1VIILLYtalli5tLITY1 ?

n. ar,411 lifig c. 4. vnlnitt: Ti.G) I ftn 4. a

Qb. 1.11ziltpltavAun1u Trai 5Jnrnt ? ao. [email protected] i'cAdiclthrInvac ?

n. vim v. Aaft fl1147 .1. fp3o1 rapliniz t. flTiJ ft autthr.ltnstl ilfrmani,ci

• muLNLcImaill&ini7ali ? Lari5cFlalavm,umulc'INAni±tattli.111,1.nvilc ?

n. i'n1 N'itrivi c. n. riqtIrmt, 11.

• Tra553.i acn'. VI11.111117114f)61,14:,1:611f1Ta Lua-rn±[email protected]:A.nvilo ?

n. G)JJD C. cn 4. a Ti. iJni . uum15:11:vii

'•1411 i 911:15-1 [email protected],15 ? • vp,ilvvrilkm TI10'')U INa'[email protected],c

n. a v. &film a c. a 1. ilyiu c. autAktimil 4. ilarnalihici

LAIr.,t'ictluac ? dd. [email protected]:A.nvilo

ft a'utir. v. Mg; Ti. t. c. au:A.11:Aml

• lalla8uu viNITeroslulm ? 5113.111'@[email protected]@U LIEJT1- [email protected] 9 Trolinu
n. .1,431:; v. Tim icca
Ti. 411111g15113J ftffi.11J,ivr1534

• Ti'.11,61,1U14 ? • •[email protected] Iflati1,1

c.n. c.W1rt v.5.1u: afl. Ql.n 4.
aa. [email protected] [email protected],1 ?
n.Lasic nian YflqLunti ?
diuk Ti. Aar. T. Vlaltft ITIA6i J. q-ict
n.'mil ZviSinvl R. vertufivrvi 1,4 ?

n. LSJ61011 nino qt,tinvi ? ttl'u [email protected] ft throtio, sortiu
? [email protected] [email protected] n1?
• Srucucryirlitolinn ;ioriqui,[email protected]
Ti. 11 . aia [email protected] trInia
n. nino Q. J1fl . Q11111T1

risLKeE0 rruttsm.turto è fiLletalblj 1.16S1.141.161:1 olatturi cLouttuinnue,L3 -0 rtssaltrinrfit0 .Q, Pfl1LrLPU .0

6 L141„. 111,1t1,11,51141SSCXVLIeLUEll op 6 WU 4,1.113i1 L1,11161g912RU,?

9sLALe-r),F4.1 1Ln-e,141 ununteD-steit.14 Lrisar-vw neraerric,F, st.outariezs rtvgutvoripu ntlimatittitault

6 solek.rtglisoi,kt.. qtato,v,10[41httILIA,r3L0 1LUMV:11)e n,eai,11-11..i4,e1, siN.11.0,42.srt
LoLeE0 tprtaLvetm 1uiws0ts L0surti.0n
nepuvretu.kin, rr,;ep e,v-t. .0 ALiltoprui P. se..0rmonsfulpo -u

6 01eFile00hvkrto, Lwe11Litt,e0,, srt,e(4,er11 gwR-CA,orw

fiLte4L1.611 1;11111e1,LLuy1rw ,risi,N,@E0 unutuerj si.14,revt.sm, 1,1111aq. '14 SU,? *lb tplea,

6 141X1,111,g10L4h6.`11111.1tth 1.11,laRD113141,,E14, 0i4triv„tt,0 fiAD 6 01eQavarefri, arevi,A,Ar9,1,rteepc,ner1Rrapvitssa

apidiD miciou ,vrt10T N ,lg14.1-4Lep sibutpt lentatonNiptt *14 e41.,5114 'fb 11114.1.e1,,1

ltL1,1351A0,11% 161,1n1F61.1p11,144L14 6 1,3C4LnuArrt1g,11% 01en/r9,4MUSUL

LflLI LRUL& 1 LLrr1LL .0 1tly..11,1111 '14 roseP. rivALR

e. 1o1e,./. rvs0artirtrtumw litgitertwvertmuttlimgsrLku 0ipt64,u3suthfurip,st,0

sun,L,rtv,sm, 0,LnaLA, ressameksr& 12164410cru *C null .0 g,eRl'N IOU '11

6 Lovessaipm,IsF1W0,n,,c,In„vgg11ryTentlin10Fee00h.14,sin l4VU1ljt4V.I.Ini.14111,O.111,LIA2A1SLU

Luntj..r twiss N (fLe ofukurrc raLC,L4LIASLUlpt .0 tht,y,ac, 1hl4Tr414,1
t6ter&,L Ljr3Lrev,
6 VeS1,5CtILLMATLOZ IAD
;prop, .L4 iskaA ,t1.14
rutige.,e rstrujirtfrpel VC.161tigl IttglS1.41:11.(41W

6 &I,VlpatlIgr111,1.4 Lpros0ressauuluNeix aLD Lti011711,U11.% 0T,1791LWMUSW

rtsssuoi rtssaijilv1 rtssarivi,sw everAtti,'6` 191111114119F6I9 '14 RLIML,144,1:11,'N

6 sv,-24.uni uebevt,pr-LRs01,,tressa 0,D 6 pturtu.,00.v11ittrtigicsp koten/r9,0Lekte, .c,0

Ltehharrs arukvat 4 L0NIVI. Q, L0r1kra u meueuktrel rilFerIA61,ftl,rt4 IAL11111M,M, IlfRiE114[41,*U
6 0tressaOryni,LAL1t% rt0c,pe/massrewituau4sLu
6 wi,e,pv,are

LlAbh21..0 L4 1.14rel_V1.9 N 1.14tuktVq. rii.Fet .0 14,Lrium P. 131..„F.061'1.1

6 lev, guluq,Nnuirtum 4,0 1.0,1 1,11.191.111et lOptA,11,1rf

lune.sr14 rutt4 er141 P. 614141.0 1elit1Uk -Ls teselopott •L3 Rumlat 'N 14114,

ressauei e, 4,L1.4ce/ritsto,rtumnui [email protected],01.61. 6iingti,v0ksLuputin, Lu,M1i5
ressagq-c,e rtssarit,tuitgo P. rtssgretnst.o
UC '1` akVell le1,111113M, costormuon •ti

6 (61,eF,Lvarevi, nU11nUuU Rfl1r ft"U' e.1.6L0,13LU1AU1 'al1D

I1jPP'F0141 rtlicsibn,1 twortgigerrP. LUOLOPVIlj 't 1,2.161J '0 c4,r,04 ./

6 1,01111111e, l4114VONfiirmrtt L0nu1 0T,Q,n,1neitt, qu, 6, 0E0.n00, 9,npressueirit .00
toust..is uotieneuls[trit 1.4 MAJ11011-11.01,91 lb MrnutLe.mrc
LLUlr 'C'1-10pq./1a .0 lut3noximeteuilri •ra ULR 'U

6 s1fly.,inu1ru.tin,Ittertssant11,1 Pu' 6, s01Nputo,,1c.,i0uftlkpu'00

Irma ninip 16,1415P. lo Tui0VELN nepioel ne4nuthigi

6 sip,riewzmiN,Ritii 141lbfWV51.4131,1IMILLL4Cr iLL11/11,th

FAO t 'U C-11151, lalel,V 1311,L1i4Ut2 tuA0ecrrt,mq 13F613,yM,1,4 'N 11

1.4,11%.SggM,11,U11.41"1,,n1,1`,1,4reiLl4 'Wu' 4 101,%60,1. lISSaLTIetVeLLONLVVeLLI.41NVUNZUgl,ig

11b1,14011LLL4 UFLItlf.,13 [email protected],$1rtLe..L4 autu LibLorti gfttruKtre,e L.,&R -0 Usb2411 MI gilri.,Lptoel

6 st411 ;11ISC, 5W, 6 0lemiy1ift,rtult111,0-Trests 1A

glrW 11V N 110 *Li [61.1Ltpttfil.1111:0 RUVLF1rti [email protected]

1.4U1 6 p lalfbn totelbt11,11,01614.4 (DU' 6 61p10l4 gl.111.1g141,F=g1INVONMEIV 'q

gS1.1:1 oitho Fultropt, 5.ut,trtLemuy,1tI unuuoc.,ou .P. Fluit,„vu

6 (61/eL,a iptAn..c,00uilv,k,ttoolw 0LeFt,i,1PLrtin, austt0certatu,qu,v

0ssre asp Juk 1.1 ugreunraturessa uq,pgslirtssa Lierydtirtssa ULsrell'ittr114

141‘jr111LC,13 6`S,.14.1reLco 610rilitLVSCA.91.01,*.D wriert,1 6 01/eLl emuglnuiressaceu,rauunt.c.0

cs0efi,reLcki cputryttp,strtubru ctqrci,c,0 Inesrti,c,0 .0 ctLIrtt.c.13 •ra mniqltrit.tA3

Lt1.41.111.1 6 9,%1B4,g[111 W13,4,B L•strtLe,0 6 n,elbeV, graftwrce 4,44verukreingt,c,0

toutrti .13 It1.4LMil 1,t141.141•T InesreiL0 .0 L411,1,14 'lb loturartum

6 14,7N11..1JVL1.4 1.0:1',3111v111111$ 11,351 6 ®1Nall 1 1444VBNIKKAMLLO
L,.?. 1,1,1111/.1 V L,P.1PLL1 61,1611l11glIM,1 41411141 'U
L4,C11.6U ft1iUU '1` 1L411f,b '14 1111-vm1 RIELV to 11
6 1L1'trt,vt1it 0LtovogLsg1vir,[email protected] qui
01/eL„4, arr.sLuribvressa

ttwozo oo(9) @Is op 4Lfl op 'Atli Row,Ltv,suntriLrp,stri triismoititcripoNpilvitoisq3uort :q143
fl op•t3o-ocrue Lecinuo alqP01161.51.1i44141, 41131.11t11M,.1961 L. pulion4.

scoortmovirtoo muerersottRr& ,siontth-tuerno ressguspaiwow

matnliornitisiisrinio PD111.140%11J141114

i'iwitivrguilii too varrinicu $1.g. loCrbG) OC1.00 - pri.do

: q41.finfilGIV114141,1,416113111410181.11,61111 6d112,311/11'14111:11111i4191611 limn do will cto (Qoo oniuu)

G). 11111iMIEIIIJ [email protected] ? !Db. fl [email protected] 5 7
n. t.
c. niivtlin1ar4 n. CriouNa.1191 t. tii01110,-n1u R.manual 1. Ifl
tc.NccalutVio) ?
bcv 1'16)taAllr11,941,1M+61711f115513.1

n. cutiNnuu 11. AWITIllt1 [email protected] n. II. Pa c. ynlIkv.-.; tig
i'odui,5P-15'L Ilnlainla.:
• thnuPa ggiet.angiu1,xr Mumnilli21fya 11..11o) ?

n. t. Pa ft ITfAll n. 11. 1. aNit

1. ? fl. ttialAar, ba". Rf145113,11R IM91'11/11714Fllatjl,UfManIlJ ?
n. . • ft.551 4. Psni
n. glairdimur, If.

eiNclaaniolcuiflc 'no. ?

fl.fnatinria daA3Avili-A c. unda4m14-1P n. If.'Tut c. Aum imInnt

LALLviloi-ms15N ? )no. mun Itru [email protected];61,14/1i4i" ?

n. t. f.11114.gthat: 1. amcininti fl. If. ornri c. Ajrui itutou,

[email protected],Wiajkaeunlanai pprem cniE. [email protected] ?
n. LAO) 11. J ft /11r1R7
n. alga T. ftalaituto 4. gai

a. at71.4d1.111'il ? C116T1. ?

n. 6-tEncitiP t. t64vh1114 f'flflQffl 1.ttiwiuu fl. '[email protected] ft 13114-M11J 4. ffilti1814

Gr. wItalarlutiTii -111.114114 via.nuflAcl ? '111A ?

n. fIntv117, t. iinittita P. Atimai 1. amPallif n. gani `11b-1 R. Pa 1.

6)0. rnsi.1%/4, tfriTlyrkiniu Th7¶? cn.An.lptiqc ?

n @retakia v.trnm c.trnJ . gailu n. If.%imps& 1611ta7lfl
crib nilgnmontamantalloriNsiut ?
61G). 1,14Viqlhi AO) SJII.I.9r301 ?
n. Ifl11 11. 6-vnitA17 o. icoloknion 1:1519%apil
n. 7111qi91 r,„Inalrrla

LNAE111.11.11:X111101 ? Gil. gl.13.11g1111.11.1t ?

n. A*11111:,311161 t. mla.% colao) c-JILA'n n. 13.1614a If. isivaninti c.14.151-Ari 11.1v,wila

G101. @tIcaki,a10) ? nI'L tac 1.114'odunsINPLaa

n. Tape, If. c. Tana n. • a'nviNg

G1a'. arliknalao ? nni.q.E5-11,343i'11 31cma.roanuql4lit'itbiol ?
[email protected]"4 A. 4/14111
n. 4. illy: fl. 3JTV.W1 • c. ilriatntuncl LgElikvviamanr,

• mwT4vvinil i'coliii,Ntlitiltnikribl 9 MD. Mat4c"1RiRLallailallfall i'0'611111,SIAIIJIL'LlY111R ?

n. 11194:1E1 'I gall R. iTavnual 13. thinaen 11. go*- c.

Pcd-millinin Alciittsul cnsiriunslINic 'n. ftJ'lfl'lftcla'r3ing-xirui5 ?

gvium Ii.?mil c.1^111/11.1511-11 I. liTILL n. R1E111111414 f. lqiriatillnli ii-nfirrau

ord. 1.11tIltigl111415 4liail4R14'1')°6a1.1 b.rzlihr,[email protected] clIribMcmi'crritac ?

n. a..41the"l t. aOmilenntall c. n. 3111.4 A'ggyaini tantioimen

ft attianoli 'IL [email protected]) ? • ,n1.4a1taid'1N1tI1nIST11atISI.11,R ?
ft. nEncil kqr,
na; A.Ira 1.

? • fillnE0211 Zo)h4.37Rq.-nri1vi1 ?

ft 1a4fTualota [email protected] ibblqcfa n. ft. Lciasammiu 4. mils

ID°. n7Ii"nYcl-anloalnn1±7wn1aagai ZogautlynAo ? f. lufic b1/192=119 [email protected] RIsrivialo

n. aY1111.15114 BIFYRIMiliblI4ft.LIWILLIJEllA I. nTri.tills-ru n. uuri.hP If.litnliAniri c.Litywilu undal

• q1Ct ? manuncl 2

n. vimcviiiNg f.gatfiltig gatiltN n. a.1110111:1011 ft. nllEn

? •'3111.11641ATIV2T11,1411fi)la [email protected]

n. W1b If.Tiur. n. c7,01a-23l t. air] c. 31311 gsmwifivaini

tmn. fli [email protected] nI.'P141.11u1 aliyiticdiAl 2

n. cAULB4 111a11111pli ft. f1412 aIIINgkf n. IN31Innl T. mauflutnlirgi c. cri,c1-134 rian

f n17a,[email protected],1 ? • Ana-14'41.4 3.1/3414.ati1115 ?

LIJIRR1 nino 0. Nfic lainin n; LPEniiiNET wilL31E14 ft. [email protected]'m Ltufrsno4

ac.1:31aLtlocli7rii [email protected] ? [email protected] ?

n. frniiiwtoi t. c. c'nRir,v, A Anna1414 A. Li141111V41% vitntn-ilLdu
n. RIJI41L111

mathltrurvIrimm sluAntrisiumi iuniikarruanimmamilAnitionattnolii gaviugunntal4
i'uLtacovsniffinleu linso7nlit todbw gnvom con.00-on.do

it:4 '44aani1ounnlilnailimoi1ma1Jtn Liimintilunuorn.41em'km do wigi to tra (000 nnvivit

Q. 1%10) OUEI1NriqtlrilltNin LnuaNviaiumiblipluric
• 11Lfl Ii.fn13A14 ft fl'713A1.1 4. ormanin
n.nr mail T.41141loi'qZ A.a ittatclt A. Ig1.1.1.1:: • T-Tlartac
n. 1L1J.iltrs 'ir14'91i.
• climtgnikiauvliv,ick [email protected] 7IjG.f1149%1C191111.19ll'il4I3tF
n. YL1 t. c. kity) 4. Milli
fl. 4T. Rialifgtur, IDG(. [email protected]
n. c. 111,Tiru 4. Tali
• Avit'us-rulvicuilAnnu cno. MIltilEt1111VV41141109A6i1415 ?
[email protected] L'Ansmactilmi c.tithr,[email protected]@tra 4.fiflIn&el
n.nkiq ramilILTTIA c. gaahluut 4.cri

a. cuilcii alkmatniulm

n. t.attrunrni nn'TInti na-Nnallyrb,

d. 11%191 ?

n.flN1J1J T. n6"[email protected] ft nkITT nA"Tc,niii

[email protected] i'91i;01011N6.141/111V1:91N ?

n. 17i [email protected] t. aN1.14111.1%.T tlicm nin,n ft 316,1.191911 [email protected] A. OW3134%11491141%
• nIn;IcTiNvianucTlt-liAlc
cliNsnaJatl,T1Aakitiiinianal ?

n.1-13.ANi 1-aq,di-o A. mlnurriu 111.a15En1 n. ii[lic11 T. [email protected] ftalfrnauclIriu 4.iiilutinTu

G.ipArtNniitu vianutillcl own. Fl fl)cTsiriut%lc ?

fl.vanynstAi TJ. cionanwn c.mr.14vnnikitl 4.gr/111111 n.itatplen IL64n-itutip7 ft nAnpr) Lrigtunpri

• noitutvngiall • 6"- Kitunjw [email protected] ?

n.rilinmautonwp civiwpriau kr3.1q1.1m1fp fl.,fino/IJ.finea guru l'ibLITtanat,

Qo. 114914191 cri 41%10 oluTtauvntelno,11,c mlfii14.11SE11111,111A"If11.1 491111114A.11g55111.111%191

n. IL'AY,ITic ailitria3a W191frib fl.faia:kAici IL6ititvqc1 FL mknor 4. 1.Ritgeen

QQ. Li4IL nin 1iL? cn. 1W lFIN1Lth1 g16€11114,1M14a1.111iM111.11041

n. rola t.IcfiTotriu Q. volistgum J. 1t191l111%6q% n. T. 6'ctinjnpr o. 1. trikt1,1611

• Y,14i91 Pi ? cnrLaTc4noll ?

n.t-Tuficol maiiigmen.t c.t-TT-AcnTAnY 4.rritninza n. linivi9; ft gnnin

• fr151i1VINI161qi61 [email protected]‘6 ? iicTia.manumItliAlm

n. T. leg c.;14 4.immin n. flFl ILl'inevin firnmna finv.eru
01GC. [email protected] [email protected]
oa. dwiNi,[email protected] ?
fl. TF [email protected] k5113.4 4. 1)43111101
n. ILlahrotiviEnu 11.1vjovatT'@

6)d. cn INE111.11.11ttxrvilm o. LnF)lW11cTT-1.051ad1,115.9

n. cT11IL TIOu Q. clIvi-1111,T) 4. omlitvini n. oiwn c. mUt1Ji,1514 4.141Euiiirtaiu

ob. ? 10. TtrionmilEnr4c1TriuunriucllihnninFitTINic
fl. it4Alailt1 1l1I ftNany, INIVI7I1111
n. nyanittii T. Ams-)41 TIOgntrp
• 1.1.-AtuflnahtlutulArnxi 9-11,11-lillcm5n-rillo)
&wit 41,31ilwitirivicl Arvilah.ill n. mu IL E.11-R1 iffillq;/.11 A1LI9191911

n. II.it-114101i c. LefuniTui

Q [email protected] 111 41a-i1illii:[email protected] • 61,[email protected] gillfilAcwivlql.c

n. IL lltc%inQ.ill8441l84 1. 1111.11RiiA'l 11. 11114111. 6-cnTiEn MJ19.1'9191911

0V. 41'i714[14i ? .11,0Silvrcuiinvrt.iikuilli1J°119i61.4

[email protected] cviineilc [email protected] afl.Nanvi t. 1I1I FL tilf( 1.cii

• fi1+1 tril G151-i1.111%10 • civ771011 i0)1:01,074-110) ?

[email protected],ifilonantai ILC111°119191 4.1iiniveisnriau ft trmisicia qi.113411€1 ft t7Taliffl

• Cic-rmaluclsiriviblc ? a"0. 40icalalviA",3 manuflacT

n. J Ii. 1Th114 FLCTINtaun -11 4. ljnnnin n. fic13.115011 I. :11915VVi1tl FL 11111J1 1. €[email protected]

ID1D. f1113,11lgt.111,1111L1,11191 i'Od14111114 ? • V111.11.13fl1,1,g') LAE111,[email protected] 1,01019r19711€[email protected] ?

fl. lN1Ifl 91. warAnsingii4ft LINIltnai LINTitnA-T n. J. 14011-flA13.111011 ft 1i11-141E1 1.

tEm. qllsirii.Alc lAWIIIT-16111.0111q1ACI ?

n. VW110-191IL191V1flii INVI10-141 4. ntnni n.1.10113,115011-1.p11 t. c. witi-lly1 8141111-a901

• Thilnwiallo11111,43.1wi'l i'ouNalu&l,c viN1tilsil,c1

n.In4 IL IJ ft &5.111f1 n. @iTiTE`i IL nllul Fl. . 1111

• fniglallnumnIlloinElh aaittva,i1c do. [email protected] [email protected]

n. AulcInn t. nutittnn c.1.1.1114iTml 1111,91EJ n. unntriuTruf T.1.3jo,pmilu

แนวขอสอบธรรมศกึ ษาชน้ั ตรี

วชิ า ธรรมวภิ าค
ต้งั แต พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๒

1.3&,roItt15113.1 55111gntryttimi
: @ALgeniimmiiigniiiqmiiitJoi-matnihnlvn co 'mg'(000 AZ11111.1)

Q. V.:1141111.2EilifithtS1t5nTh LIAirt215551JWAS ? 00. A'vauciLti.AvIA'nnn5lumtivIsmnotri ?
?
n. 5551141lnAnn t. 5551J61..1111111':1111.1 [email protected] n J.

• 55511Ltulanuna 1. [email protected] R.qaim tIcn

t. fYi .w.15141:[email protected]`12.1.5u dwilL1,1415552.Jigo ?

n. vim .6. ilia

11111.11 1. QtT1

1. 616iLlffi.n.idilUtIVA114

n. m51.1114 U. LLLAJ n. [email protected] 1J. AVIEITU

• Rurlvi 1. P. [email protected] [email protected]@

c.putlaia5551 voi5ntlaiii5551.11Pitu41411.1 ? b. eilioiakriownamm161.1vi ?

n. ?Tart_gt),J,Qt: j. [email protected]@r, T. llkiplAVIEJ11.1

m. [email protected] [email protected] 1. 111%1,[email protected]

c. ? • 1,01..26111,5 [email protected]"]-11,01..11,[email protected]/[email protected] ?

n. nA'[email protected] n. g°5-2F,jcio'hvil vo.n1111.1ii

• nA'Arron ft.v\[email protected] 'A,o14hLal

b. ej1j1Winnu [email protected] P51.15:3101'[email protected] ? • fF,i111E101111 LIA151:;[email protected],5101..11,1ja ?

n. t. 1fl.WIgi'[email protected]

• cri nkR, nmv-A

? • ifelo)[email protected] ?

/1.111JA'[email protected] t. n. n41.11 i4il i.ilmoj vilovtU
ft.111.1r111111.115EJTVI
112.1qii1555L P.In55 Lnho 11.11nu

Vf.J111,[email protected]@&1111Vil St1.11:ka.41Th [email protected]:[email protected] ? bo. 111141J-1 nuatpanErill '[email protected] ?

n. qj J. nvit-ufu i.

• 171i 1lflfl [email protected],5m5vuil ? t.
1. W01011
e. uyyn1 P711.1915rViii
Rya11,0" 1. 61g1.1141

R. mynAn55

[email protected]@:A5Lth.S117V1i1j5t5f1 ?

n. t. 1#15A'n1+a.1 i.1161.111.i1r1E -11.,1

P. 1,0'15Vii.1 .1,m5Sntl A0'01

MM. ill n ftflflU1,[email protected],5 ? tDo. ilared T,LLailonnawn ?

n. IN5r,5551.1911FJ n. nJvn

P.1,V15Fint1 vv5r,t116111.mi ft.`qt1J,Tiitni'mq erlagfr&o..ir,

010. 1^15t55511 [email protected] 1flflLfll ?

n. Lfitru4181.71Pu T. 55511t1.61 n.11,1'1111,1 i'n't4-1011

• Aztleieti 1. P'16if11,Flgtd 1,@if1J11171..41 [email protected]

• LtItaiffilvViql.Altilanduatlanw:in ? 'MO ?cri.
1,[email protected]

eTmiLR-yaiTti irlauvp, n.UiRTILLINSonZu 11.1,nilami

ft X101.1F1T144 ?TvaivivuEl P. rnVII,UIF11F 1J551,11-1M11.1eat1

b.KIIIII,ViqJlaffJATILLAFI.J/JF11.),AR .26,[email protected];[email protected]'h ? one. oghmatc afisuSiEruliititrifelm ?

n.n-ain111 n1514Liii n. [email protected] [email protected]

R. n15iluiTi n15fivivq6 [email protected] 1. [email protected]

• R1.111i1.11,5 [email protected],i1$1 ? ?

n. n1l3inkiFfs ft f125511.1gli JLL
fLt .a:lviiiNR5N
F. iihIAVILAIn 1. LuJIJ

ID.11,1'511-TflLifi1111jR-)711i1LINYIt ? c.011,F114111/11 D-111/11`,111:AIJIME111A111..1141 [email protected] ?

n. avna 11. fl. 6R-151411.11N511V151,1 1,R151A11VIAIS:iFlii

l. 3JWll DEY1P161 R. Lm15141.1n1501n1.41 1. 1,F115141V11.111171

I.elovo-dttluka vontrainLtuRiA mslt-TtrhU ? •LD. fruRull4Jviiin jai-11,1XT,ide ?

n. A'Q]lt15-11.1 6/1. liVITUI.J5111 n. PFIJ51:111Ell

ft DY11.1-11J5TU 1. @IJ11111J511.1 R. f111‘611 1. prit,imma

ono..q15n14-wryniiiinnwwIJ u4Ii? ilL'Aun-15 untahrla ?
gnving
n. elayni..15-ru /I. 1.11411.11J511,1 'ii. pima

ft n-nuntisnu w45urtrt.ntls-ru

MG).WW1.1.2BWSTLIn5L [email protected] ? LRIEJF L.LA'13.1vinQn..1 ?

n. [email protected] LPIER01-111 IAIJIhEl 01. oin11.1.1 "A.avril
OFVV151,\1611071.10151511.it
• e`avn.inn%oifij hreliluvin VNA'flWalt1101i1VISSMIJ 1111/101

[email protected] mtAiLgive

ft ntr;11115zvu m.rtint-ruliZtivinu

snb. @[email protected] 61151ti15751J141nRIF ? R711,1Smni711,11,naqi ?

EviBtrivi [email protected]@n ntivT•11.1sr.vu

1.15-11.4 R. FliglIvilr etrilntm.111:iZuvrm

mGn. 142.71111`011-J1.4141vvv,leslaluFiAviei ? c,11.11.1.7i")LLl 1811110'MA ?

n. 6uvir, n. ikl5i'Agrtli-11.111frti

P. fol1611.111J5e..IEJVI.1 .1`...1015i.1F1711Ji"FIRi

cr). FrJ560,i14151411)14-15410,011,1JE71AVIifilln.6 ? ?• flflLl'JonlriueT1Rvii'olcriielo

n.1,1JFF1 nIto a.;ihn qvurrn n. vr-iu

Gn.11.1fMciT15t1.11R`A'FM2.J R-nFloss5a.rifalovittNA'n ? R. ''oicraiul 1. 01.111791FF1

n. 61.101011 nlan ftvror ql.`Uflt1 • [email protected] ?

@itniNti ? n. 11. [email protected]

n. [email protected] 115116111E111..1 R. 11911A1111111 1. LU

e. 1. mi'vq(nnoln &o. aejLgultym oruCdueatltylad LtitIV11:[email protected] ?

na ige 1,fila171,411E1F551J ? n. '0011.115V1 T. 111915BR-I

n. 1,N115111.11.1 6/1. varialum5militi ft P,[email protected]@-176 1. ilF7OWIEJ

ft VrilElillf118 Q litl4LL1flflU

2

t1i5111.1An1r14ium5lisi. ko&Gte) (moo emitru)

Fi-44 : wihntiimatrkgninquiltmivianikra 1ivaai o

0). ql,Ii5ULJAVUVT-1121.1F4P1101P LY151:111055511,111011141.1 ? mgn. [email protected]@lvi5t51.1 ?

n. 5111.141in-1=m J.MIllvtluIainna n. 41111M7Sil

ft 5551.11.11411,1ii111,1 1. 5511A111,PIP1Ricg ft llolritot.nE 1. 11,1VVIEJar1nau

• eiA' Fn7141Lileto ? [email protected] ?

n. riotnin Ao TELI:',141 n.1i4'15-)u Ii.IiiIPTILTd
ft eviliviHfrra
Pv) 1.11..ifyiminSia '1. lflfl

[email protected],u.: ? G)&. frafiallS 41P'[email protected]:1V151glig0 ?

f1.111V..11..1P1.1580", '?J.11;[email protected]@IJ n. thr.nuuqVioq

11,[email protected] 1.1>[email protected] 1ilatr1E11,141

• P1.11.15t11-111 [email protected] ? G)[email protected] [email protected])111114-1f1T11.47V711h1 0151fTUilet.0 ?

n. ee,i1 [email protected]_Jt. n. t. J ftro1 1.1mAntl

ft /TA leaTe. Qa. n15thr,[email protected] ?

vio'g

n. Env P. E111:11 1. FiTp,f516'1 Vi-A4 veg

b. chi V151fitri191P ? o)d. frra'PT11.141villfilad111,5 ?

n. [email protected]• ti ar.,@naa n. filunEiN

ft nA'runl ft w ittoilv 1. nlan01

[email protected]'oim.1 1INS1V,T1PM11.1410,01 ? G)e. InkfutiLvin -r) ?

n. o'61 htliTgmt t. CAI [email protected], T. [email protected]:SEJP

ft W1 "Alm iitf61.M%ar, 1. V.IL [email protected]

? t.90. PfdlaiPnvieLutai coiwriviloU ?

n. 05i Ardicnt t. ludithlr. n.

P. 62.1.91911 Plan 'fftacTI P. PIAIIIIVit 1. Ptli151Ft

? IDG). fn110Lvicf,1,1,04a 1,0,111,0,41 ?

n. muvT-1111.4 t. [email protected]'noin n. ail. Milan::

ft vruLdtanadi vn..11AUll-dEJ o). PURI/Tit 4. fruilia.mt

G10. [email protected] [email protected] ? bb. [email protected] Lttli4,[email protected] ?

d T. Q16'01111 n. Fin141L -iCiFyu .21. liStPaa111.11;81/1
L1A21.401.11,1

P. I.M1`6011 1. ti.1011.115P1 q'tTinti

• no%cunoinfi vanaillm ? Ivo.'MO 1111,1PThrtnnErtIal4TiTLR ?

n. [email protected]! ?J. flJLLYfl1flJ n..5-15,truaa J.c41115511

ft qt.1511Aain ft

ab. 0'01,:[email protected] AeLM ? [email protected] ?

n. 1A15:3”15lil 1,[email protected],Iv1sLic1 n. wni 'LI. 21a

1. ?I-ran/Jam:All/1min A..11T49.1117E.1 atlagElIZEJ

7

1D&. fflJft niihTA AsIrTuigo ? n5sLiialo 1;i-111A-1556 ?

n. j.`'1155551.1 n. Aqoan5511 @1.71.19lion55L

1,1S1.1111155511 1. iJ R. AleTtrun551.1 almanm

b. n15RoittlitAu vanuFlihr.Aqi;ioh.115 ? cn. viiumionsu &[email protected] ?

crnlaLvivit LrioviluLtism [email protected]

cjnO1a55511 R. [email protected]:A [email protected]

[email protected] iitl5t1E11d.md-1115 ?

11.11551111A-111J1,111.1n1 U571,111F1'111.11,11111.15'El

5vitrim R. 1J551,111A-1111101.1 1. U550/11H-1-11.161.1111,A1A

Pfbnatdad1115 &LSILft151Al fld ? • 11)3:[email protected] 1J551,111-11MTE1 LiPuNatAlar:11 ?
n. T. 1,i1.11A151/11.111R-15

A. 61151111SW 1. tinoltwyntr

n VIM aVr& ? @c1:11Y11,TV1.11Eit 1,111A1,111010F1 LIN511:11155511410,0 ?

n. S1E114' i.61.111-Ai n. J.A11161E151511

ft.1110-1A6i 1. 11.11,114 R. A1571.1 1. Altliassu

@no. [email protected]`ULART1Alliticaklaill 61,14411 ? • kliti°71011,1,1JUMLItiEll [email protected] ?

n. 21. n. hiiit-unjor 6Reki,v,vn

IlivinRA fI10K'. lJft1 ft.1701ikv,yr1 6vazijapn

enm. igRVI51fi'LIDT11.111.15111 ? • iiim.15toulannu c ft JUh ?

n. LilEsatunLriALLA'-) n. FralluS101 j.
tiALicu
R. 1,71:1E151itralAA [email protected] A. ,'L,viivittorn.iail

m19. eltAm iffsviALAA [email protected] ? &.1,1,011,ii1-1E1f11511'[email protected]@IJ V1511T1.121FJ10 ?

n. kat n. [email protected] J. nutn'a%%iti

R. NEW1 1. qtlatit R. aLL11101.11iIEJ 6112.7aaTuITEJ

1.7nric4inc.ItillstouRyaghLia viwiti155%rifolo ? b.Lttant4tuniAli:451.11-zurvilo ?

n. J.ilm5Lita-A.15.tlErni

1_15-ru A. r10151.1hId iim5i1R-r1.f5n1Ai

crl.11.1V111 ilAT1111111.11EN151fitlietR ? • Lijaufig laiFraT[email protected]'h ?

n. %ruitiitulT Avrtheiliihnlai n. V1E.11,1111.11'A

A. [email protected][email protected]

Gnt. 1,111.11:[email protected] f1-15Rig1,1A151/[email protected] ? [email protected] 11n1INLiini,Aa ?

nInn n. T. DISEY1

qiumn R. tilal 1. [email protected]"-N156

crib. laiL'[email protected] ii&illAQ1151,11.111,11541eIR ? c.L ILL 1VJ [email protected] ?
LvEnnallgu
n.11101011 T. flan O'
• n.11.111,1.11

R. Ifroll 1. q1,1Jf1111 R. Liimop-i5atidu Lkimmt.°11.1
nJi(3951f-TuietA ?
ftlflJflJ avIltamm,IR ? &o. ORISR [email protected]
ivitnnallgtt
n. rauln d. 1,111.11,k1n ,V

n. ovular

i'n14-11',A uln Q fnn • iviEuralj5atu 1. 1,11111:11.1

8

rt,yep,ip,i44R. •Li ilLsp,LnaikOle • TI,L.SEILTILLU•

1iAgsriqlit1lip>51M1 ilLsi-tri,Lktp, ilLsp,scqz

11,,y11411,131,11gSL-51,14 rti.irttA4.idw.e4 •14 Liwri,r,p1,rtt4.y1,1entra.c.t4o4ortL-co, •Li5(0

rt,,yncp..svieu •u rassgOrtLci414La, i4Lon,i4Lartmt •i4

miliertoirjvapioet/s4LpEi: i41,012. • 01 2(111 •ti

svLpegm,F., paeii,Kri,Lpn,ipeuwe •01iD

'u, }"21 FF4 rtsssgeuil
r3Lne,yiymeor-3Lktcy,ttnerti4

•P, Laompi3 214tmgLuuts2 •u

riLiki2-,Lperty,r•LLLI,Pe •Li qp,Ft4bm,,,itp.iyaLrtkt -(D(D
-1
rtstst4Nrcumr,.! 13411,11ftLIOLt'
ftSSSI3LULS1,0 1.4..f..?%1CSIMLFIVI,fiLtg,Lt l612,11. 1.0G1

,let.ftLfaig PlikefteUISRIII 'L4 L4fl11tuolt P. ft1FtLFt .0

rtGQ.13161111.011 Citt1eMALP..g,f1 SI,[email protected],VVM Still,,01.1,111.0311,gr14) '<Do

qp,poiliarli4,10,v•iieortsssriLuLsw FlLS11 IALRalq •L4

UtLfinflf.tlftLe..g fp0gSM,'g •R. blti.ktoq

rtssspism, Sliat,1514 51,2e14,UrT rOp11111411.1,LI:W2WIT1,5111StS 'P

t4tepli1e,sLi4p14in 1/14Lworteywai6r12,[tipti gt,trti gu-gi

ruLruk.rwtLaiq Lf2RUFtLr 14 Frculiqutpl •P

sLup-tryLriftv •a, rUrtLr1•u e111144 • oraielepai, •i4

t4ipikrwm4 n133 rtu,ige!-4 .001 FILNALithat P. .0

aLreo lrft.rguartum13LgL1,tgrarj tqi-tpoiaki44
•12.
'4r12..14 F.Id11.113f$:1SIA
Lgit,y

rIL4L4M,yircumn,yn,,F*Ig,i rgoismigsm, •12. rrvt 'U

L'ruroylrto,LLAy z i4okyjily-i.Diolpiep,i4,Qscosuatc,LP, .q

ihru5r3rtLitin P. L'iWt5r3m412* •Li [email protected] •i4

qize4u1i1 qsLuuLk4,i;i1,16t.ftlI1Q,'Po rte;:.,01,[email protected] gtm,,vnetiti4G, •u

rt IISSU 'g :*wiltn,2„rjr•meii,h3guyri,g,i1tepe

Littf•.T.0P. v1rtLem •Li nu-3L L1 frie!vt•
0,i,ruir2.4,
9,u1Xiajtyyy4ietie,yriti-tori,Disvia •tizo

Lt6L/S't Yll,Q,111•ASK 41,?11,1..JCS1.4313L.rtletftLt,g.rt, L61,p12.

1,161.6119 PL.11%6U • ,1316.)n, •L4 l6L31,4,gSrl, 'R. L,10

t4le,ikrtttgri.list4 ricnniinLsi P,1"[-cLct4r,lislytort14i-urt1 .0,(0 oteikrtstsRtirieoU1UPt1U UirPUM1iP..1-15

LOWL ut,r3‘iplutr-tss • ittSS •g

2:RK •R. ur U uurtgsLup,k,Irtsts P. oLn,ugirivritts •Li

i4leycsssrui4v unfi,Ltetruismie1ui4LN-TD .01161pri.fISSSWLR4L,Siv1,1 L6C0N4L6frILV4A

rtsssiusii, rtussum,reviism, Vy.'llAU-rlet11.6Li [email protected],kS01-141112. •14
r-mgIALREIA5 'R.. rtsurtiSREe •u
7.1111161121-a16P. Xlfttg-11,3,0 •U

ovtuswestKilipe 2reortb C,M4 03%, neLLynfinuatnLuRrytstg .(D

(rtrtrim4 000) ktpt OA* iguiv,ulten,etoLplyytkwavtewLy3uerm : qt,p
GIAPGI lflvt wLupthm, ,1/1. ,ptnytl, Eton,R.Lfturtsts rusgo.e,

lab. @i£.1115116141.11F.JEllITINE11.81.11.5 ? ai..11,[email protected]@:.11:[email protected]'ili001,[email protected]@l01 ?

n. viviein1611.4 • vir16111Ellan n. qoTtaTlitivil @linthrilvn

R. vivaladwn R. riatruilmown 1. M11911

[email protected] 10,1viti1in 1111,[email protected]G1 ? qiial.oR4teti-n w„-i16'nblutonwilalR ?

ft qfismAri.lvitri [email protected] n. TrUfillqi715551.1 T.1,141AMOrflASIllt

ft fiann.tilmown P1.1146011L1t6gf.J11 1.1,11151171;5'1

? [email protected] VISIfilJVannuiialo ?

ft 6vikuverl /J. 1701kfrel n. X115'41.J1_11111 SaeTvuvri

R. nnk,gor 1. R. alRAinivn ttn,nelirdvn
t_

l.lilL,r21G1114)'[email protected]`14-JOY10111.1 9151171"l140,01? ?

n. 6vikiNvin i. nlktr-i n. [email protected] i.RIALLgivi

ft Ifikneri iNikp,apri P9-11XTd5:',VU 1. P1.14M111,V1111'611W1E1

sno. lan5551.11A1118F115551-lifet0 ? thn1.15-miEi [email protected]:[email protected]@ ?

n. 5551.15mq-115R?i. LWtfl n. j.Rtrht_1711vu

Pl. 5551.14F„1 1 n Q 5551.1110illian [email protected] fl1...1 5f1t71111.allIZUWIEJ

MG). InsnliTzLFiottiLLnIR5 ? ?

n.4115-mn-15 J.f11,11i6L511111 n. T. 27.1411i7111tiwInii
fm5i1F1')11.1i'f1.Ai
P14k1T1E1 •mrtInRu P.figi%Lutthz,lowil

gntD.Ins551.141DIR ? 1I'111IE ?

n. ilann n. tumn

• fierd P. 6traul

n.ora.n,qn1.n551.1 Li4Ja„Iniitivrailihal-1115 ? V151filJ555.1.1410,01 ?

ft mnvnli.sluvrigin j.111111.11:

J. [email protected]'[email protected]

R. vilLthIlaimita miunla41,1151tT105551.1410,V1 ?

violE.111.11151_1141g-M1

[email protected] '''91L`til.ifY15V111M11117-1V1 ? Q

n. 611.Ifiau totliivq1 ituvn:1-ifilR51Jhtibiet.R5 ?

n. [email protected] n.

ft 501111015551.1'1115115d R. At4F.1-R,

c. ILi ?

n151vrivu5tol%1 ? n. tqu'imql.u5-at J. Illf.41%151-141/1

ft n-rAnflo @IklE11.117E1 T1£1115111V5F.J 1.

'0161V111.1iTEJ cO'(-11.1r1'1'1414-1M-11.14-1 11i11411.1,ViRT1Ifii Lt1.11,[email protected] ?

6nb. /VA n. [email protected]@"156

fl. JULLL • [email protected]@nr151n1E.1 f1.1151E.11-01fi 1. 1.),V1:691-1

t6tai-o-ru [email protected] vt.11,11.mwdmuluarrifeto ?

gr.al?1511411.151vult)in5tru-rn 0511TU5551J4Ig0 ? n. UJ i. ~~~~~Ennallgu
ft Ltingwriiti AUF11.14-AUDGI5
qCSTLIA'1.11.11/11 • @l5nteliaJvri

ft finErlatilV101011

14

5%151511 55111Ant11flu1i 10&&g,

@ll:A0114101911`4111:Viq016171816.1910116i1E11 lanai (to ulf4 (000 ozw1ni)

6). 35sLA'[email protected]@lo ? q‘Limait 41,trtni-d10 ?

n. - elirdinj,111: [email protected] c J."6.61.nvi

ft iti6 1. &wit - nut • 4ilvn5 1.15-11A

tD. irolo ? • [email protected] '1,[email protected] ?

n. vilkumiLtE.TtiJ. n.61.1V1r, T. liElt

ft vi-iPmfranitaitIltainvi A. 'VIO1r, Q
TtJ LyintSqi'm
g.ileA'12,11f1.111A2 1,11111iiit1 [email protected]:[email protected] ? b. ?
J. nun
n. i.IJILTIETA A. [email protected] nt-Linj n. 1.1.101911

• pi-61 mtltnfn 4i1 ? qL1JR11-1

n. vu5tIvis,1.1 11. 115t,,fiihil '71 1 allvtfuniibgiaLvicisitlYarlmvIntr ?

A. [email protected] on um P111.1010 /J. [email protected]

c. ? P. AT1I.JVI.1 Al12A11

n. t. VriviJuv21114',"ivu • [email protected] ?

P. F.11.11A13lail'El111 trnAllnaan n. U515nuiiitult AW8-JEJ11X141,11Int`

b. t17111/15K)5F1R'641101,fillilliAil?11R ? [email protected] 1.12TEnigilui'm

n. vi51:Euvii 11. 1^1%411.16f1.1Mi. • [email protected] 1,f.JUR;Iii'UfilJATILLFIEJW15-11.1 ?

ft 115t1415141.1 1. IAISZTPUR5t1

4171,1i1.110 ilNd14101EJAT11aili141 ?

n. J. le411,1E1111 bo..5116 EjAalLt1.1 G151filr4IlA ?

[email protected]'A no n. 7,t1ritn.n.1 kt-oriveimm

d. LAnbunLA imufiotraviailgo ? R. trwitikAn KIT15fiulmocu

Ivo). ?

51Flt ft INT:.- 3r15 j. 1N52.J5551.1

e. 551.1vifuLAtmlitie.jmniRiti." [email protected]`h ? ft 11,11t?ilii 1. P1T11.11,111.172.1J-11/1

'115. qt°16iRnlia17JnNW) A51filJA-15-1:10 ?

ft Mtrrvi n. IN5t11115 J. 1415t5571.1

6)c). ki,t1b.iolorn.rvA'nn5 T.f.lart.15t:[email protected]'lh ? M. `Mt2144.i Q f1-15FifiWn

n. ilAT1111ViqJ, ilf1Y11161.1g • 41g0 flAT11.11,11-11ORSIFT'ufiTil ei-1516.1unni ?

ft ilAT11..161AclEJ iIRT11.10.1n51J

• al5Ratilitvu vannElthtrigiAL.81115 ? • @FjltiforinwinlivrAgil

cjilfrALV1f1t A. AllliITYX-1141E1 [email protected]

J. Ejnibs551.1 11141.11A1J6irl

6,tD. prn2aNFfinu6t1Liionnlq2u,kil omt-iu4.10,o ? • 1nY1filt1M51.1 [email protected],t11.11A1.115 ?

n. DEMAFI 61.11,11A61 ft ilM12.11telllEJI J. igEion,ARt.rmu

ft 1.11J1A-14 [email protected]@qoa

• 14f1110illAT11.1r111;f6r1AVA1111,19111 V1511T111.J511! ? • [email protected] ?

n. tiW1U1.J3-itt n. [email protected]
ft '[email protected]
1-11-J1.11ti511.1 int4-15tviloui-aLriu

19

tDb. 1I 1L? [email protected],7-4113)11"nWi u?

n. miivinnultt [email protected] nt._ 6?J. Saeliydvia

• milltiliwn NiveliLvivv6 A. @lflaTwivil .41,111Airt.lvn

tint'imii-ilLokila ? o. qtlumpAtni-r)@tila'flIJELI°0111.14I0.0 ?

n. T. fkilAlliflerl n. J.114i1AIStKAASVIt

R. nnkar R. 1.1,1iLalliicipa'Lgu1..1 1. l'111.5`015t511:1

[email protected]`14W1-10111.1 0151t-ThigA ? mslfl-'ufruLikaifiviTifelo ?

n. 5ikapri 11. frktIFI [email protected]@n J. mugoivp

A. 1. limo%nen • fri.41;fithr,vii Q muirrintauvrAuvinti

be.lans551.1 [email protected] ? AV1441111,11111 9151fillAULAIlik1541gA ?

n. 5551J5irtlian • 55%Jmilgan n. ptaiLLoillo J. fitATTL.Istvii

[email protected],ilan R. [email protected]@n Q mAnt-ruluvrohvilti

110. lan3553.1 @ze.Lriqtuarilm ? ;11. ,ilf,,,i'd-1811:11711f1'11111E.111.1VIITEJ [email protected] ?

n. 41151trm FILMILL51111.1 n. U.ilminiartii-Ja.n1n/1

• FlUK1T1E1 ntninfru f1.1:1015661.1tliStlEITI:i

06).lannsarrigq)511.thledU:111.1n.1 ? 1,T1LttlAtlil'Alli1.1R1T1 molizilqa,15551.1ig0 ?

n. vnti T. [email protected]

ft.6"moViEn 1. A1111:1C0191-1

ff111JVIA'n1n5551.1 [email protected], ? c. LLt1R51filJ5551Jiiet.A ?

n. [email protected]'[email protected] [email protected]:

P. vilLikilaiatil viEntrardiViJI4'121 • 411,161 1. @Int

xon. 4I1 L flfltJlT11 ? ea.111191117f1111LA1 Mai-11141 1,1151:M1R5771J4ialm ?

tplE11115555111111'1711 t• ioLif,[email protected] 1112.1t.

R. [email protected] 1. 1F1.2..1

imimimtals1LJl mo ? L'iluwancti1o51.1h5ivietn5 ?

n. nnuniti [email protected] n. ain - [email protected] i. 1155Ell -

• 1:[email protected]@lifJ 1. 'ItfliZV111.117f1 • - ftz 1.1}-17 -1118

lW1J Jfttifl iLftE1Jfl ? 4191A '[email protected] ?

n. q1-11..jart_lvn i. @flif1TX1.11_1111 n. /1-101010,1,USltli 11. iTh

R. fiAallEdiJ'AVIA1 1. ALCM ft.Irlumnris7,11 1. [email protected]'15

'oLcilugs-rt.w73..rtivn ? liflart147-1fl'IlL/T11,,1111111,1,ViRT11J"g lAtIFIT1121.41,R5-1tVei

n.til'uclitILL6L41-1 ?i. flflflJ 'MARS ?

ft.t6t1171-11-ru [email protected]@nlltalni n. 1.11501 - 11W1 T. ft - @[email protected]

VISlii115551.141AIR ? R. 115581 - 1. -BR-1

n. q.nsltdartivin @l5nt1Jthin &[email protected] kl.111/[email protected]@II1E11,1t41A10 ?

ft. rim-m.1'21m2 n. flflLJfl J. Lnallgu
• 1,11R-151A11:11.1 RIJR1.WthiJA7
[email protected]@EJ1,41.1AMII4U1 [email protected] ?

n. qartalit1111 [email protected]'flTAJIJW1

R. finlE1127101111

20

)T-15551.1"711-1A 5571.10fnyrtuml vu.m.
: @ILSWWT'[email protected]@t1LAE17'bin to trici(moo flr,1L1111)

• n52.141eto viiivtufnlit15:3nvi ? QC11. Vi5t55U'[email protected],5 ? J.
1.1ivinEJEnnwu
tvuttIng

n. efOi Airthivijr, i.

[email protected]@z. 6tivit nut • [email protected] ?
n.
tD. [email protected]%2Jillt*IV, U1601210,0 ? ft J.oaulivinfi-nal
eimilaNc§Inusn
n. • AiitYtignit
ft .4ita 1.1M%vt • vusruiqviBplEu ?

Gn. [email protected] Pio) [email protected]@lo ? n. vfinims T. 1^15t55711
1^151:0111 1. 1,[email protected]
n. ofA J.

ft 'J11 [email protected]@t: [email protected]:11,15Li'l 6TI 0151fit.1170, ?

[email protected] ? n. a ,f1TYLI1 T. go anE Qt-W1
ar.,41-] v1-41
fl.511.flovilVi1 21.
1. Lfl
• Vi'[email protected]'1115nLtt ?

c.fifriainit.1151riuluiktlt ? n. 14171O1V1-11.1r1.041.1-10 [email protected]
`4,5fil'11.15571.1 1. 1.T`176101111C10111.115911
n. nA%watrit.1 i. nA'[email protected]

P. [email protected];r4-rinum ?
qi

b. 271,1F1 [email protected] viarmillvtivieer,11 ? LivInFramarl.74 J. 14-111:[email protected]
ft linoptalni 1. [email protected]@
fl.1,11.J1.1LV16'1 • VILIL61.1M51A11%
1. LrLJThJ
• AtiviL*[email protected] ?
vriR
[email protected] ? 1-11J
[email protected] 1. 1j1 11,1"[email protected]@
n. Inv16ithir. i'[email protected]
1. L1191G11 flUfl lo. -AqVialiielol [email protected] ?
R.

c. [email protected] LIA151ty1511-1V15111.141 ? n. 21."11i1OglVIEJTU

n. imor flflfl 21. Tlflt flTILLStieta:', [email protected] [email protected]
ft nosiNt-v nowail lamk_hit
611111X1911VALfitiFilgt41 [email protected]@[email protected] 0151h1

e.dnmuciL5-imiPm1ttifrai ? .M0 ?

n. vinu-w15111r,41 • f11.11.414E1Airkug laivr 1J. AJ'1J
1..dPoinnq5111.1 ft [email protected]

GO. no14,1-1,J,nn-hilrfm [email protected]? I.qta.iFloinmtnanufn.A1,1;[email protected]'M vt.Jik-i-ruTflAnliiqVimiletoi ?

n. @tritard 21. 11-a n. [email protected]
ATI1J1M5
fiTa.M5tVit4 [email protected]

• wrutluvuulvisolatri ? ben. klaLIO)LINilf1"[email protected]

n. ov-i8. t. fltl Oa frl'Ail n. Ivo:,ILmr, 11. 5-imr, 1Lwr.
ft ViSt1115 11152(.5551J . elown ctici
L-rur, Iva:,Ivor, oiconn

mlv. Mt:T.551J [email protected]@15 ? fivziAtajaLvio), ?
n. [email protected],'
ft n1 J. As-111)1'141 T. 25
1. [email protected] 1.Inst

1D&. 4igP111121A"f119.2.111TNIVIOt ? viaLoivraftanaualuntiLJL ?

11. n4la diElh In LnSEA n. Marini) T.1.110161

vlivrtiU 1. al-1111Si 11.111EJ TaJWIRii 1. 31£.111F1

filV1191.11f111,MPal!Jil 4iiLi ? 61"16'. aBitieril5=.1 9411-istilmamiu1,5 ?

n. Ivor. n. 5111,1171H-a54'11,5111N I. 5551.1riti?i'lliWc191.11..15:i01

51P1t. ft 5751S1`41:17161i-AlielP 5551.1f114111',[email protected],

@:.,15 Ltlumuital,fotriirtAnini ? [email protected]%[email protected]

.1-144,11

ft VIF1t,

?

n. dius5tiiiniu-rthilort4 I. 1.11£15atUllA1liPtLILLA'')

ft iflusligmaCtio 1. A.15511111f1PPrINIAn

bd.iialollittA"nwar.italfrrarwallum ? cD.flt11.155q1-111-1g1Livtruill 1111-11Li15111.1410,P ?

n. [email protected],@1 fl.1Jca'ns

ft ivoqem atwsnisslai '611Bunvi

no.PULTIA15 [email protected]" -401`1R4 ? n.1,,1111PUVilPTIISIP PE.11fli'M likti'lF2111111F1'nlin51.1410,P ?

n. 77,'nvina.rninrru I. iltliaiLti41,1 I. nIain
2171.111ILTIEJWiTLI 1,1•4' v,o1 Ao'01 q1.11f11J1

6110). n-rn.n Lt11.1a1LLvilnl5tTnAua at1,51L.th..11,1q4 ? • fr-1160101P7-11.161..1g l'i14:611114 nul ?

n. Kral/in-1u Itla I. rinlAiltle•)55Fi t_ 11PP-1 t. nlzul
ft FYY11.1i15'M 1.
A. Om qi,11f1111

olD.101111211111af1111.1.1151415551J [email protected] ? &.11..innAa'15E1.114P-r2.J rnFom5lriieloiL1Jun ?

n. UkmflL t. nInn

Olni4-11.nnpojyrann

CAUL ql,Ii2IMITEJLVIIM 11/5-1till,[email protected],5 ? b.alitivilun5111 &[email protected] ?
i. S'nwAa
n. LriolLttutlw I.v)[email protected]'A
o. 1-11q1.1J11211
ft Li%Lift,lag5n18 aloviltlor5L5Q-1u

sr). Wl11511:1S,V1141.1d1 mlritia'n75572.iiieto ? • nl5fial5finfl-rwurialolri fithi,IErmlad-mb ?

iLvinrO,Q,119-11 I. 6191'A.A.yrdi.lE 1.11511110T11.161.1111.17L1 I. USSLVYIRT1L1111,111inG1

P. fil5e„Maefur, 11h,ititv1nvr, ussoinfrramluiviii-

cn&. vilunfiErumarifalo oahuri,113.1111a,frranliLait-v, ? • pruAtrona vulamill_hAnr4 voirttleth,fionnigo ?

n.ILfl —n. mvit-RonI.inkori

`611'511-111 1_1511.4 ft

[email protected]@PFICAVTInvnL ? e.filFIL`[email protected]:1-11A1,1,111f15 ?

fl. I.PT12-1171A:9 n. aligut 21. @n156
[email protected] 1. 1115011171011
P. PTILi'n R. rim

Gm. awn rip-narnnumwThigo ? &o.'amo-ion a'oviiitaweivarklvi ?

n. I.Aot-atilvIVI'vtInt n. vn IL Thnlan

9.111ritiA6145-10 1.151sounlivfitgit 6vicRitil ?i1.111:1M1 26


Click to View FlipBook Version
Previous Book
รายงานการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ สสวท
Next Book
1 MINIT MESY PANITIA PJPK X 1 2021