The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการวิจัย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Chonpawee Thepphao, 2022-05-12 01:29:32

รายงานการวิจัย

รายงานการวิจัย

คำนำ

การจัดทารายงานผลการวิจัย เรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนในแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ได้
รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (ค30204) เร่ือง การเรียงสับเปล่ียน ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนลานสักวิทยา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เป็นแนวทางหนึ่งใน
การพฒั นาความสามารถในการแก้โจทย์ปญั หาคณิตศาสตร์เรื่องการเรียงสับเปลย่ี น ตลอดจนเป็นแนวทาง
หน่ึงให้ครไู ดพ้ ัฒนากระบวนการสอนในการแก้โจทย์ปญั หา ให้มีประสทิ ธภิ าพมากขน้ึ

ชลปวีร์ เทพเภา

สำรบัญ หน้ำ

เรื่อง ข
คานา 1
สารบญั 1
1. ชื่อปัญหาการวจิ ัย 1
2. ความสาคัญของปัญหา 1
3. วัตถปุ ระสงคก์ ารวิจัยดาเนินการแกป้ ัญหาP 1
2
4.1 ประชากร / กลุม่ ตวั อย่างทีศ่ กึ ษา 2
4.2 เครอ่ื งมือท่ีใช้ 2
4.3 วธิ ีการเก็บรวบรวมข้อมลู
4.4 สถิตทิ ่ใี ช้และวธิ กี ารวเิ คราะห์ข้อมลู
5. สรุปผลการวจิ ัย

ภาคผนวก
- เครือ่ งมือในการแกป้ ัญหา
- เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมลู
- ผลการทดสอบก่อนเรียน และ หลงั เรยี น
- ตัวอย่างงานนักเรยี น

รำยงำนกำรวจิ ยั
โรงเรยี นลำนสักวทิ ยำ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศกึ ษำ 2564

***********************************************************************
1. ช่ือปัญหำกำรวิจัย

การแกป้ ัญหานกั เรยี นในการแกโ้ จทย์ปัญหาคณติ ศาสตร์ไมไ่ ด้ รายวชิ าคณิตศาสตร์เพ่มิ เติม 4
(ค30204) เรื่อง การเรยี งสบั เปล่ียน ดว้ ยแบบฝกึ ทักษะคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรยี นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรยี นลานสกั วทิ ยา อ.ลานสัก จ.อทุ ัยธานี

2. ควำมสำคญั ของปญั หำ
1. เป็นแนวทางหน่งึ ในการพฒั นาความสามารถในการแก้โจทย์ปญั หาคณิตศาสตร์ดว้ ยแบบฝกึ ทักษะ

คณิตศาสตร์ ในรายวิชาคณติ ศาสตรเ์ พ่ิมเตมิ 4 (ค30204) เรอื่ ง การเรียงสบั เปลย่ี น
2. เป็นแนวทางหนึ่งให้ครไู ดพ้ ฒั นากระบวนการสอนเพ่ือการแกป้ ญั หารายวิชาคณติ ศาสตร์เพิม่ เติม 4

(ค30204) เรื่อง การเรียงสับเปลย่ี น ใหม้ ปี ระสิทธภิ าพมากข้ึน
3. วัตถุประสงค์กำรวิจยั

1. เพอื่ พฒั นาความสามารถในการแก้โจทยป์ ญั หาคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตรเ์ พ่ิมเติม 4
(ค30204) เร่ือง การเรยี งสับเปลี่ยน ด้วยแบบฝึกทกั ษะคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรยี นชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 5

2. เพื่อครูได้พัฒนากระบวนการสอนในการแกป้ ัญหารายวชิ าคณิตศาสตรเ์ พม่ิ เติม 4 (ค30204)
เร่อื ง การเรยี งสับเปลีย่ น ให้มีประสิทธภิ าพมากขนึ้

4. วธิ ดี ำเนินกำรวจิ ัย/วิธดี ำเนินกำรแก้ปญั หำ
4.1 ประชำกร / กลุ่มตัวอยำ่ งทศ่ี กึ ษำ
ประชำกร คอื นักเรยี นช้นั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 5 โรงเรียนลานสักวิทยา อ.ลานสัก จ.อทุ ัยธานี

จานวน 111 คน
กลุม่ ตัวอยำ่ ง คอื นักเรียนช้นั มธั ยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/3 โรงเรยี นลานสักวิทยา อ.ลานสัก

จ.อุทัยธานี จานวน 51 คน ท่เี รยี นรู้เรือ่ งการเรยี งสับเปลี่ยน โดยใชแ้ บบฝึกทกั ษะคณิตศาสตร์ สาหรับ
นกั เรียนช้นั มัธยมศึกษาปที ี่ 5 ทคี่ รูสร้างขนึ้

4.2 เครอ่ื งมอื ที่ใช้
เคร่อื งมอื ทใี่ ชใ้ นกำรแกป้ ญั หำ
- แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรอ่ื งการเรยี งสับเปลี่ยน สาหรับนักเรยี นชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 5

ประกอบดว้ ย การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น และการเรยี งสบั เปลี่ยนแบบวงกลม

เครื่องมอื ในกำรเกบ็ รวบรวมข้อมูล
- แบบทดสอบวดั ความสามารถในการแกโ้ จทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง แฟกทอเรยี ลและการ
เรียงสับเปลีย่ นเชิงเส้น ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จานวน 15 ขอ้
- แบบทดสอบวดั ความสามารถในการแกโ้ จทยป์ ญั หาคณติ ศาสตร์ เรื่อง การเรยี งสับเปล่ยี นแบบ
วงกลม ซ่ึงเปน็ แบบทดสอบแบบปรนยั จานวน 10 ข้อ

4.3 วธิ ีกำรเก็บรวบรวมขอ้ มูล
ผู้วิจยั เปน็ ผูเ้ กบ็ รวบรวมขอ้ มูลดว้ ยตนเอง โดยใช้แบบทดสอบจานวน 2 ฉบบั คือ แบบทดสอบ

วัดความสามารถในการแกโ้ จทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง แฟกทอเรียลและการเรียงสบั เปล่ียนเชงิ เส้น
และการเรยี งสบั เปล่ียนแบบวงกลม จากนักเรยี นชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 5/1 และ 5/3 โรงเรียนลานสักวทิ ยา
อาเภอลานสัก จงั หวดั อุทยั ธานี จานวน 51 คน

4.4 สถิติทีใ่ ช้และวิธกี ำรวเิ ครำะหข์ ้อมูล
- ค่าเฉลย่ี และร้อยละ

5. สรปุ ผลกำรวจิ ยั
ผลการแกป้ ญั หานักเรยี นในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตรไ์ ม่ได้ ในรายวิชาคณติ ศาสตร์เพิม่ เตมิ 4

(ค30204) เรื่อง การเรยี งสบั เปล่ียน ดว้ ยแบบฝกึ ทักษะคณิตศาสตร์ สาหรบั นักเรียนช้นั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 5
โรงเรยี นลานสักวทิ ยา อ.ลานสกั จ.อทุ ยั ธานี ผรู้ ายงานขอสรุปผล ดงั น้ี

สรปุ คะแนนสอบหลังเรียนเฉลี่ย

กลมุ่ ตวั อย่ำง เรอื่ งกำรเรียงสับเปลีย่ น (Permutation)

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 5/1 กำรเรยี งสบั เปลี่ยน กำรเรยี งสบั เปลยี่ นแบบ รวมคะแนนเฉลยี่
(จานวน 20 คน)
เชิงเสน้ (15 คะแนน) วงกลม (10 คะแนน) (25 คะแนน)
ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 5/1
(จานวน 31 คน) 11.35 7.25 18.60
รวมเฉลีย่
คิดเปน็ ร้อยละ 10.71 7.10 17.81

11.03 7.18 18.21
73.53 71.80 72.84

ภำคผนวก

- เคร่ืองมือในการแก้ปัญหา
- เครื่องมือเกบ็ รวบรวมข้อมลู
- ผลการทดสอบหลงั เรียน
- ตวั อยา่ งงานนักเรยี น
Click to View FlipBook Version