The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานอบรมประกันคุณภาพภายใน-4ทริคเขียนSARอย่างไรให้ปัง-สมบูรณ์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

รายงานอบรมประกันคุณภาพภายใน-4ทริคเขียนSARอย่างไรให้ปัง-สมบูรณ์

รายงานอบรมประกันคุณภาพภายใน-4ทริคเขียนSARอย่างไรให้ปัง-สมบูรณ์

รายงานผลการเข้ารว่ มอบรมความรู้

เร่อื งการประกนั คุณภาพภายในสถานศกึ ษาผ่านรูปแบบออนไลน์
ในหัวข้อ

“๔ ทริคการเขยี น SAR อย่างไร...ให้ปัง”

นางศภุ สิตา ภูมิบาลล์

ตาแหนง่ ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ บา้ นสายรอ่ งขา่
สงั กดั องค์การบรหิ ารส่วนตาบลเชิงชุม
กรมสง่ เสรมิ การปกครองทอ้ งถิน่ กระทรวงมหาดไทย

แบบรายงานผลการเขา้ รว่ มอบรมออนไลน์เพือ่ พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ศนู ย์พฒั นาเดก็ เลก็ บ้านสายร่องขา่ องคก์ ารบริหารส่วนตำบลเชิงชุม

หวั ข้อกิจกรรม : การอบรมความรู้เรื่องการประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรปู แบบออนไลน์
เร่อื ง : 4 ทรคิ การเขยี น SAR อย่างไร...ให้ปงั
วนั เดอื น ปี ที่เข้าร่วม : 7 กรกฎาคม 2564

เรียนรู้จาก : Youtube ชอ่ ง Local School Channel (L.S.CHANNEL)

วิทยากร : ดร.สิริยากร กองทอง ตำแหนง่ ประธานหน่วยพฒั นาครู “พลังความคิด”
หน่วยงานทีจ่ ดั การอบรม : กองส่งเสรมิ และพัฒนาการจดั การศกึ ษาท้องถน่ิ

กรมส่งเสรมิ การปกครองท้องถนิ่

รายละเอียดกจิ กรรมทเี่ ข้ารว่ มการอบรม
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดการอบรมความรู้เร่ืองการประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษา

ผา่ นรูปแบบออนไลน์ เร่อื ง “4 ทรคิ การเขยี น SAR อย่างไร...ให้ปงั ” แบ่งเน้อื หาเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1. 6
ขนั้ ตอนของการจัดทำระบบประกนั คุณภาพภายใน ตอนที่ 2. เขยี น SAR อยา่ งไร...ให้ปงั เจาะ มาตรฐานที่ 1 และ 2 ตอนที่
3. เขียน SAR อย่างไร...ให้ปัง เจาะ มาตรฐานที่ 3 โดย ดร.สิริยากร กองทอง ประธานหน่วยพัฒนาครู “พลังความคิด”
เปน็ วิทยากรใหค้ วามรู้ โดยกำหนดเผยแพรผ่ า่ น Youtube ช่อง Local School Channl (L.S.CHANNEL) ตัง้ แตว่ ันท่ี 29
มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าอบรมและมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 จะไดร้ บั เกียรติบตั ร โดยใหผ้ ผู้ า่ นการอบรมดาวน์โหลดตามช่องทางท่ีกำหนด

วัตถปุ ระสงคก์ จิ กรรม
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment
Report : SAR) ทมี่ ีคุณภาพ เป็นประโยชนต์ ่อการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพฒั นาคุณภาพการศึกษา

รายละเอยี ดการเข้ารว่ มอบรม
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม

การอบรมออนไลน์ได้ ตามกำหนดการดงั น้ี
1. สแกนควิ อารโ์ ค้ดเพ่ือลงทะเบียนระหวา่ งวันท่ี 25-27 มิถุนายน 2564
2. ประกาศรายชื่อผ้ลู งทะเบียนวนั ท่ี 28 มถิ ุนายน 2564 ทางเพจ Facebook การศึกษาท้องถิ่นไทย
(เปน็ ข้อมลู ประกอบการออกเกียรติบตั ร)
3. ผู้มรี ายช่ือเขา้ รับฟังการบรรยายทาง Youtube ช่อง Local School Channel (L.S.CHANNEL)
ตั้งแตว่ ันที่ 29 มถิ ุนายน – 7 กรกฎาคม 2564
4. ผูเ้ ขา้ ร่วมอบรมเข้าทำแบบทดสอบหลังการอบรมตามช่องทางที่กำหนดได้ถึงวนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบรายช่ือผู้ผา่ นการทดสอบท่ีมคี ะแนนไมน่ ้อยกวา่ ร้อยละ 70 และดาวนโ์ หลดรบั เกยี รตบิ ัตร

รายงานผลการเข้ารว่ มอบรมความรเู้ ร่อื งการประกันคณุ ภาพภายในสถานศึกษาผ่านรปู แบบออนไลน์
เร่ือง “4 ทรคิ การเขียน SAR อยา่ งไร...ให้ปงั ”

ผ้รู ายงาน : นางศภุ สติ า ภมู บิ าลล์ ตำแหนง่ ครู ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กบา้ นสายรอ่ งข่า

สรุปสาระสำคัญของเน้ือหาการอบรม
เนื้อหาสาระสำคญั ของการอบรม สามารถแบง่ ออกเปน็ 3 ตอน ดงั ต่อไปน้ี
ตอนท่ี 1 เร่ือง “6 ข้นั ตอนของการจดั ทำระบบประกันคุณภาพภายใน”

ดร.สิริยากร กองทอง ประธานหน่วยพัฒนาครู “พลังความคิด” วิทยากร ได้กล่าวเริ่มต้นการ
อบรมด้วยการอธิบายเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
หมวด 6 มาตรา 47 ได้กำหนดการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ด้วยกัน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งมีในระดับสถานศึกษาและต้นสังกัด และส่วนที่ 2 คือ การประเมินภายนอก ซ่ึง
ดำเนนิ การประเมนิ โดย สำนักงานรบั รองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรอื สมศ. เป็นผู้
ประเมิน โดยมีกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ความว่า ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จดั ใหม้ ีระบบการประกันคณุ ภาพการศกึ ษาภายในสถานศึกษา

โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้จัดให้มี
คุณประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มคี ุณภาพและจดั ส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หนว่ ยงานตน้ สังกัดท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจำทกุ ปี โดยวิทยากรได้แบ่งข้นั ตอนการจดั ทำระบบประกันคุณภาพภายใน เปน็ 6 ขั้นตอน ดงั ต่อไปน้ี

รายงานผลการเขา้ ร่วมอบรมความรู้เรื่องการประกนั คณุ ภาพภายในสถานศึกษาผ่านรปู แบบออนไลน์
เรือ่ ง “4 ทริคการเขยี น SAR อย่างไร...ให้ปัง”

ผู้รายงาน : นางศภุ สติ า ภมู บิ าลล์ ตำแหนง่ ครู ศนู ย์พฒั นาเดก็ เลก็ บา้ นสายร่องขา่

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัย (โรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาเป็นมาตรฐานในการกำหนด พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ซึ่งการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คือ การกำหนดค่าเป้าหมาย เป็นการระบุ
ความสำเร็จในอนาคตของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่ชี้ว่าควรอยู่ในระดับคุณภาพใด ทั้งเชิงปริมาณ และหรือเชิง
คุณภาพ

2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ในการเขยี นแผนพัฒนาการศึกษาต้องมีการระบตุ ัวเลขของตัวชว้ี ดั มาระบุในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาด้วย

3. ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ สถานศึกษาต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศกึ ษาที่กำหนดไว้ให้ครบทุกแผน

4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยตอ้ งมกี ารแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพื่อประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ี
สถานศึกษาไดจ้ ัดทำข้ึนให้เป็นไปตามคา่ เปา้ หมายและแผนที่กำหนดไว้

5. ตดิ ตามผลการดำเนนิ การเพื่อพัฒนาสถาศึกษาให้มีคณุ ภาพตามมาตรฐานการศกึ ษา โดย
ต้นสังกัดต้องมีการติดตามผลการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนพัฒนา
การจัดการศกึ ษาของสถานศึกษา

6. จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยการนำขั้นตอนตั้งแต่ 1-5 มาจัดทำเป็นรายงานและเสนอต่อหน่วยงานต้น
สงั กดั

รบั ชมการอบรมและข้อมลู เพ่ิมเตมิ
กรุณาสแกน QR CODE ไดเ้ ลยค่ะ

รายงานผลการเขา้ ร่วมอบรมความรู้เร่อื งการประกนั คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษาผา่ นรปู แบบออนไลน์
เรื่อง “4 ทรคิ การเขียน SAR อยา่ งไร...ให้ปัง”

ผู้รายงาน : นางศภุ สติ า ภมู บิ าลล์ ตำแหนง่ ครู ศูนยพ์ ฒั นาเด็กเล็กบา้ นสายร่องข่า

ตอนท่ี 2 เรือ่ ง “เขียน SAR อยา่ งไร...ให้ปัง เจาะ มาตรฐานท่ี 1 และ 2”

วิทยากรได้อธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่ 1 และ 2 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยวิทยากรได้เริ่มต้นอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา โดยมีขน้ั ตอนดงั ต่อไปนี้

1. แต่งตง้ั คณะทำงาน
2.รวบรวมขอ้ มูลสารสนเทศ
3. เขียนรายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา
4. นำเสนอคณะกรรมการสถานศกึ ษาพจิ ารณาใหค้ วามเห็นชอบ
5. รายงานและเปดิ เผยต่อผเู้ กย่ี วข้อง
วิทยากรอธิบายต่อเนื่องในหัวข้อ วางโครงสร้างการเขียน SAR โดยคณะทำงานต้องศึกษา
ขอ้ มูลจากคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศกึ ษาปฐมวัย และระดบั การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับปรับปรุง สำหรับปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป)
โดยในคูม่ อื มกี ารเขียนตัวอยา่ งการเขียนเทมเพลตให้เพอ่ื ความสะดวกและเขา้ ใจง่ายแก่คณะทำงาน โดยเริ่มต้น
การเขียนโครงสร้างของ SAR แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ประกอบด้วย ภายรวม
ของคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เช่น ข้อมูลพื้นฐาน และหลักฐาน
สนับสนุนผลการประเมินตนเอง และแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในปีถัดไป ส่วนที่ 2 รายละเอียดผล

รายงานผลการเขา้ ร่วมอบรมความรเู้ รื่องการประกันคณุ ภาพภายในสถานศึกษาผา่ นรปู แบบออนไลน์
เร่ือง “4 ทริคการเขยี น SAR อยา่ งไร...ให้ปงั ”

ผ้รู ายงาน : นางศภุ สติ า ภมู ิบาลล์ ตำแหนง่ ครู ศนู ยพ์ ฒั นาเดก็ เล็กบา้ นสายรอ่ งข่า

การประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และ
ภาคผนวก โดยวิทยากรให้เทคนิคงา่ ย ๆ คอื “ให้เขยี นสว่ นที่ 2 ก่อน แลว้ ค่อยทำสว่ นที่ 1”

วทิ ยากรอธบิ ายในส่วนมาตรฐานดา้ นที่ 1 การบรหิ ารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 5 ตวั บง่ ชี้ ดงั นี้ ตวั บ่งชท้ี ี่ 1.1 การบรหิ ารจดั การอย่างเป็นระบบ

ตวั บง่ ชี้ท่ี 1.2 การบรหิ ารจดั การบุคลากรทกุ ประเภทตามหนว่ ยงานที่สังกัด
ตวั บ่งชที้ ี่ 1.3 การบริหารจดั การสภาพแวดลอ้ มเพอื่ ความปลอดภยั
ตวั บ่งชี้ที่ 1.4 การจดั การเพอ่ื ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้
ตวั บ่งชที้ ี่ 1.5 การสง่ เสรมิ การมีสว่ นรว่ มของครอบครวั และชมุ ชน
โดยคณะทำงานต้องมีการประเมินตนเองว่ามีการจัดทำแผนมั้ย โดยต้องมีหลักฐาน
ประกอบด้วยเสมอ ถ้ามีหลักฐานครบทั้ง 5 ข้อ จะได้ระดับดีมาก โดยทำเครื่องหมายถูกในตารางคะแนนการ
ประเมิน และคำนวณคะแนนเป็นร้อยละ และเมื่อประเมินตนเองแล้วต้องมาสรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ 1
โดยทุกมาตรฐานต้องมีการสรุปตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. ระดับคุณภาพ 2. กระบวนการพัฒนาและผลการ
ดำเนนิ งานตามตวั บ่งชี้ 3. จดุ เดน่ 4. จดุ ทค่ี วรพัฒนา 5. แนวทางการพฒั นาใหด้ ขี ้นึ
วิทยากรได้ให้ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับปรับปรุง สำหรับปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป) โดยเริ่มจาก
หน้าปก คำนำ สารบญั โดยสามารถปรับขอ้ มูลจากในเล่มคู่มอื ให้เข้ากับข้อมูลของสถานศึกษาของคณะทำงาน

รบั ชมการอบรมและข้อมลู เพ่ิมเตมิ
กรุณาสแกน QR CODE ได้เลยคะ่

รายงานผลการเขา้ ร่วมอบรมความรเู้ รอื่ งการประกันคณุ ภาพภายในสถานศกึ ษาผ่านรูปแบบออนไลน์
เรื่อง “4 ทริคการเขียน SAR อยา่ งไร...ให้ปงั ”

ผรู้ ายงาน : นางศภุ สติ า ภมู บิ าลล์ ตำแหน่งครู ศูนย์พฒั นาเดก็ เล็กบา้ นสายรอ่ งขา่

ตอนที่ 3 เรอื่ ง “เขยี น SAR อย่างไร...ให้ปงั เจาะ มาตรฐานท่ี 3”

วิทยากรได้เริ่มบรรยายใน ตอนที่ 3 ด้วยการอธิบายในส่วนมาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้าน
คณุ ภาพของเดก็ ปฐมวัย ซง่ึ จะสอดคลอ้ งกับมาตรฐานคณุ ลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวยั ซึง่ แบ่งออกเป็น
4 ด้าน ประกอบด้วย ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น โดยถ้าเด็กอายุต่ำ
กวา่ 3 ปี มาตรฐานคณุ ลกั ษณะท่ีพงึ ประสงค์ของพัฒนาการ 4 ดา้ น 7 มาตรฐาน 15 ตวั ช้ีวดั และเดก็ อายุ 3-
6 ปี มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพัฒนาการ 4 ด้าน 12 มาตรฐาน 29 ตัวชี้วัด ซึ่งจะวัดผลและ
ประเมนิ ผลตามสภาพที่พึงประสงค์ตามาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามช่วงชน้ั อายุของเด็กปฐมวัย โดย
ทำการวัดผลทั้งปีการศึกษา และเมื่อสิ้นปีการศึกษาก็จัดทำรายงาน ทั้งนี้ถ้าเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 3 ปี จะมี
คมู่ อื เฝา้ ระวงั และส่งเสริมพฒั นาการเดก็ ปฐมวยั (DSPM) ใช้เป็นมาตรฐานกำหนดคณุ ลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เด็กในช่วงชั้นอายุนี้ และสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี จะคล้ายๆ กับมาตรฐานอื่นๆ คือ นำคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ มาเทียบเคยี งกบั มาตรฐานคณุ ภาพเด็กปฐมวัย ซ่ึงขอ้ มูลตวั บง่ ชี้จะตรงกัน ซ่งึ เราจะตอ้ งหาค่าร้อยละ
แล้วนำมาใสใ่ นมาตรฐานคุณภาพเดก็ ปฐมวัย ในรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา

รายงานผลการเข้ารว่ มอบรมความร้เู ร่ืองการประกันคณุ ภาพภายในสถานศกึ ษาผ่านรปู แบบออนไลน์
เรื่อง “4 ทรคิ การเขยี น SAR อยา่ งไร...ให้ปงั ”

ผูร้ ายงาน : นางศภุ สติ า ภูมบิ าลล์ ตำแหนง่ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้ นสายร่องข่า

ประโยชนท์ ไี่ ดร้ บั การเขา้ ร่วมอบรม
ประโยชน์ต่อตนเอง : หลังจากการเข้าร่วมอบรมข้าพเจ้าได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศกึ ษาภายในและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)
ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการจัดประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ และการประเมินพัฒนาการเด็กในด้านต่าง ๆ ซึ่ง
สามารถนำความรูท้ ี่ไดร้ ับจากการเข้ารว่ มอบรมในคร้ังนี้มาใช้ในการจดั การเรยี นการสอนเพ่ือใหเ้ กิดคุณภาพกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายร่องข่าให้มากที่สุด และจะเผยแพร่ความรู้ทีไ่ ด้รบั จากการอบรมในครั้งให้แก่เพ่อื น
รว่ มวชิ าชพี ในสังกดั เดยี วกันตอ่ ไป

ประโยชน์ต่อหน่วยงาน : การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะเผยแพร่ให้แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพใน
สังกัดเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพซึ่งจะส่งผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลเชงิ ชุมได้รับความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการเขยี นรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) และสามารถนำมาปรับใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมี
ประสิทธภิ าพ

ลงชอื่ ผ้รู ายงาน
(นางศุภสติ า ภูมบิ าลล์)
ครู

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม
 ทราบ
 อ่ืน ๆ .............................................................................................................................

ลงชอ่ื รับรองรายงาน
(นายชัยพิชิต นาโควงศ)์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชงิ ชมุ

รายงานผลการเขา้ รว่ มอบรมความร้เู รือ่ งการประกันคณุ ภาพภายในสถานศกึ ษาผ่านรูปแบบออนไลน์
เรอ่ื ง “4 ทรคิ การเขียน SAR อย่างไร...ให้ปงั ”

ผู้รายงาน : นางศภุ สติ า ภมู ิบาลล์ ตำแหนง่ ครู ศนู ย์พฒั นาเด็กเลก็ บา้ นสายรอ่ งขา่

เกยี รตบิ ตั รรบั รองผา่ นการทำแบบทดสอบหลงั การเขา้ ร่วมอบรม

รายงานผลการเขา้ รว่ มอบรมความรเู้ รอ่ื งการประกนั คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษาผ่านรปู แบบออนไลน์
เรื่อง “4 ทริคการเขียน SAR อยา่ งไร...ให้ปงั ”

ผู้รายงาน : นางศภุ สติ า ภมู บิ าลล์ ตำแหนง่ ครู ศูนย์พฒั นาเดก็ เล็กบา้ นสายร่องข่า

หนงั สือราชการท่ีเกยี่ วข้อง

รายงานผลการเขา้ ร่วมอบรมความรเู้ รอื่ งการประกันคณุ ภาพภายในสถานศึกษาผ่านรปู แบบออนไลน์
เร่ือง “4 ทรคิ การเขียน SAR อยา่ งไร...ให้ปัง”

ผูร้ ายงาน : นางศภุ สติ า ภูมิบาลล์ ตำแหน่งครู ศูนย์พฒั นาเดก็ เล็กบา้ นสายร่องข่า

หนงั สอื ราชการท่ีเกีย่ วข้อง (ต่อ)

(ตอ่ )

รายงานผลการเขา้ รว่ มอบรมความร้เู ร่ืองการประกนั คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษาผ่านรูปแบบออนไลน์
เร่อื ง “4 ทรคิ การเขยี น SAR อย่างไร...ใหป้ ัง”

ผรู้ ายงาน : นางศภุ สติ า ภูมิบาลล์ ตำแหนง่ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ บา้ นสายร่องขา่

เวป็ ไซต/์ สอ่ื อนไลน์ ทีเ่ กยี่ วขอ้ ง

(ต่อ)

รายงานผลการเขา้ รว่ มอบรมความร้เู ร่อื งการประกันคณุ ภาพภายในสถานศึกษาผา่ นรูปแบบออนไลน์
เรื่อง “4 ทริคการเขยี น SAR อย่างไร...ให้ปัง”

ผรู้ ายงาน : นางศภุ สติ า ภูมิบาลล์ ตำแหนง่ ครู ศูนย์พฒั นาเดก็ เลก็ บา้ นสายร่องข่า

เอกสาร/คมู่ ือ ท่เี ก่ียวขอ้ ง

(ตอ่ )

ข้อมูลเพ่ิมเติม
กรุณาสแกน QR CODE ได้เลยค่ะ

รายงานผลการเข้ารว่ มอบรมความรเู้ รอ่ื งการประกนั คณุ ภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์
เรื่อง “4 ทริคการเขยี น SAR อยา่ งไร...ใหป้ งั ”

ผรู้ ายงาน : นางศภุ สติ า ภูมิบาลล์ ตำแหน่งครู ศนู ย์พฒั นาเดก็ เลก็ บา้ นสายร่องข่า

เอกสาร/คมู่ อื ที่เกย่ี วข้อง

(ต่อ)

ข้อมลู เพ่ิมเตมิ
กรุณาสแกน QR CODE ได้เลยค่ะ

รายงานผลการเขา้ รว่ มอบรมความรเู้ รอ่ื งการประกันคณุ ภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์
เรื่อง “4 ทริคการเขยี น SAR อยา่ งไร...ให้ปงั ”

ผู้รายงาน : นางศภุ สติ า ภูมิบาลล์ ตำแหน่งครู ศูนย์พัฒนาเดก็ เลก็ บา้ นสายรอ่ งข่า

ศนู ย์พัฒนาเดก็ เล็กบา้ นสายรอ่ งข่า
สังกัดองคก์ ารบรหิ ารส่วนตาบลเชิงชุม
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้ งถน่ิ กระทรวงมหาดไทย


Click to View FlipBook Version