The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by หนอนหนังสือ, 2022-01-17 01:24:31

ป.1(22)jqx

ป.1(22)jqx

xiè xiè

nǐ hǎo bù kè qi

zài jiàn

xiè xiè lǎo shī。

duì bù qǐ

méi guān xi

Nǐ jiào shén me míng zi? Wǒ jiào1. นักเรียนอา่ น และเขียน
พยญั ชนะในบทเรียนได้

2. นักเรยี นสามารถสะกดคาใน
บทเรยี นได้ถกู ต้องจี อี จี ชี อี ชี

จี อวี จวี ชี อวี ชวี

ไก่ เจด็
ชี+อี = ชี
จี+อี = จี

ซี ซี อี ซี
อวี ซวี

ทิศตะวนั ตก

ซี+อี = ซี

จี จี๋ จี่ จี้ ชวี ชวี๋ ชว่ี ชวี้
ซวี ซวี๋ ซวี่ ซวี้
ชี ฉี ฉี่ ชี่
ซี สี สี่ ซี่
จวี จวี๋ จวี่ จวี้

xju

qu xu

ji ju

谢谢大 家观 看


Click to View FlipBook Version
Previous Book
2. Renstra BPCB Kaltim 2020-2024_R1
Next Book
[@] Read/Download The Parisians Full Pdf