The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by terthestor39, 2022-05-21 05:12:36

การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นอำเภอกงหรา

สารบัญ

01 ข้อมูลทัว่ ไป
04 ตาบลมั่นคง

17 ตาบลมัง่ คัง่
26 ตาบลยัง่ ยืน

ตำบลเขม้ แข็งตำมหลักปรชั ญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

1

ที่ต้ัง พ้ืนทข่ี องตำบลกงหรำ ตง้ั อยู่ทำงทศิ ประชากรส่วนใหญป่ ระกอบอาชีพ

เหนือของทว่ี ่ำกำรอำเภอกงหรำ โดยห่ำงจำก เกษตรกรรม เชน่ ทำสวน ยำงพำรำ ทำนำปลกู

ท่วี ่ำกำรอำเภอกงหรำ 10 กิโลเมตร ขำ้ ว สวนผลไม้ รองลงมำคือคำ้ ขำย รับจำ้ ง

เนือ้ ที่ มีพืน้ ที่ท้ังหมดประมำณ 36,876 ทวั่ ไป เลีย้ งสตั ว์ ปลกู ผัก

ไร่ ( 60.16 ตำรำงกิโลเมตร) พื้นท่ที งั้ หมดมีจำนวน 13,053 ไร่

อาณาเขต พ้ืนท่ที ำนำมีจำนวน 1,723 ไร่

- ทิศเหนอื จดกบั ตำบลลำสินธ์ุ อำเภอศรี พ้ืนท่ที ำสวนมีจำนวน 245 ไร่
นครินทร์
ลานกีฬา

- ทิศใต้ จดกับ ตำบลคลองทรำยขำว อำเภอ สนำมกีฬำหมู่บ้ำน ตง้ั อยู่หมู่ที่ 7

กงหรำ สนำมกีฬำโรงเรยี นสำมัคคีอนสุ รณ์ ตงั้ อยู่หมู่ที่ 5

- ทิศตะวันออก จดกับ ตำบลสมหวงั สนำมกีฬำโรงเรยี นวดั เขำวงก์ ตง้ั อยู่หมู่ที่ 2

อำเภอกงหรำ สนามกีฬาบา้ นไสแตระ ตัง้ อยู่หม่ทู ่ี 1

ข้อมูล- ทิศตะวันตก จดกบั เทือกเขำบรรทัด สนามกฬี าโรงเรียนบ้านพน ตง้ั อยหู่ มทู่ ่ี 1

จานวนประชากร / ครัวเรือน ทวั่ ไป ชำย 2,016 คน หญิง 2,068 คน
มีประชำกรท้ังสิน้ 4,042.- คน จำนวน 1,167 ครัวเรอื น ดงั น้ี

ช่อื หม่บู า้ น จานวนประชากร จานวน
ครวั เรอื น
ชำย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)

หมทู่ ่ี 1 บ้านไสแตระ (ครัว)
337 317 654 234

หมูท่ ี่ 2 บ้านควน 240 215 455 136

หมทู่ ่ี 3 บ้านปา่ ไสตก 335 331 666 191

หมทู่ ่ี 4 บา้ นเกาะขัน 194 220 414 108

หมทู่ ่ี 5 บ้านนอก 406 430 836 191

หมทู่ ่ี 6 บ้านปา่ ไสออก 285 256 541 145

หมทู่ ่ี 7 บา้ นในมอญ 219 257 476 162
รวม 7 หม่บู า้ น 2,016 2,026 4,042 1,167

ตำบลเข้มแข็งตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

2

ขอ้ มลู
ทวั่ ไป

สถานศกึ ษา/วถานทีเ่ รียนรู้ แหล่งนา้ ตามธรรมชาติ
โรงเรยี นระดบั ประถม จำนวน 3 แห่ง - ลำคลอง จำนวน 7 สำย
โรงเรยี นระดบั มธั ยมศึกษำ จำนวน 1 แห่ง - ลำห้วย จำนวน 10 สำย
ศูนย์พัฒนำเดก็ เล็ก จำนวน 1 แห่ง ศูนย์ - เหมือง จำนวน 13 สำย
กำรศึกษำนอกโรงเรยี น จำนวน 1 แห่ง
ทอ่ี ำ่ นหนงั สือพมิ พ์หมู่บ้ำน จำนวน 7 แห่ง แหล่งนา้ ที่สรา้ งขึน้
สถาบันทางศาสนา/วดั น จำนวน 7 แห่ง - ประปำหมู่บ้ำน จำนวน 7 แห่ง
จำนวน 2 วัด คอื - ประปำภูเขำ จำนวน 3 แห่ง
- วดั เขำวงก์ ตงั้ อยู่หมู่ที่ 2 - คลองสง่ นำ้ จำนวน 2 แห่ง
- วัดกงหรำใหม่ ต้ังอยู่หมู่ท่ี 6 - บอ่ โยก จำนวน 10 แห่ง
สถานีบริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คอื - สระนำ้ จำนวน 2 แห่ง
- สถำนอี นำมยั บ้ำนกงหรำใหม่ ตั้งอยู่หมู่ท่ี 3 - ฝำย จำนวน 10 แห่ง

ตำบลเขม้ แขง็ ตำมหลกั ปรชั ญำเศรษฐกจิ พอเพยี ง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

3

แรงศรทั ธา ทม่ี าพร้อมกบั ความทา้ ทาย สถานที่ท่องเที่ยวน่าพักผอ่ น กับทีน่ อนสุดฟิน

วตั ถุประสงคเ์ พ่อื ธำรงไว้ซึง่ ประเพณีและวัฒนธรรม ปิ้งหมู ดภู ูเขำ วนั ที่คณุ เศร้ำ ภูสำยไหมพร้อม

อันดขี องคนกงหรำ ปลอบใจ

ภำพเคลือ่ นไหวเส้นทำงข้นึ แล ภำพเคลือ่ นไหวบรรยำกำศ
ภูสายไหม ควนมอญ
บรรยำกำศเขำธรรม

นำงพันธรุ ัตน์ ท่นี ี่

วภิ ีเกษตร วิถีที่ยงั่ ยนื กงหรา ผนู้ าดี สังคมดี มีการพฒั นา
กำรให้ควำมสำคัญกับกำรกำหนดทศิ ทำง
กำรน้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
พฒั นำตำบลของผู้นำชุมชน เป็นเหตุผลสำคัญท่ี
ประยุคใชใ้ นชวี ิตประจำวัน
ทำให้ตำบลกงหรำเขม้ แข็ง

ภำพเคลือ่ นไหววิถีชีวติ ภำพเคลื่อนไหวกำรมี
ของคนกงหรำ ส่วนรว่ มในกำรประชมุ
ของผู้นำชมุ ชน

ตำบลเขม้ แขง็ ตำมหลกั ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ด้านความม่ันคงทางอาหาร 4

ม่นั คง มีแหล่งอาหารเพียงพอ

การปลูกผักสวนครัวถือเป็นวิถีชีวิตของ
คนกงหรา เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรม
เป็นอาชีพหลักของคนที่นี่ แต่การปลูก
ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือนในตาบล
กงหรา เนื่องจากบางครัวเรือนไม่ได้
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยตรง
ทีมปฏิบัติการตาบลกงหรา จึงจัดทา
แผนการขบั เคลื่อนการปลกู ผักสวนครัว
3 กระบวนงาน ดังนี้
* สารวจข้อมูล โดยมอบหมายทีม
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในการสอบถาม
ข้อมูลการปลูกผักสวนครัวในแต่ละ
ครัวเรือน เพื่อรายงานให้ผู้ใหญ่บ้าน
ทราบ
* ส่งเสริม โดยส่งเสริมให้ครัวเรือนที่ไม่
มีการปลูกผัก ดาเนินการปลูกผัก
สวนครัวในครวั เรือน
* ร า ย ง า น ผ ล ร า ย ง า น ผ ล ใ ห้ ที ม
ปฏิบัติการตาบลรับทราบ เพื่อสรุปผล
การ ดา เนิ นง าน ในร ะบบอ อน ไล น์
Google Sheet

ตำบลเข้มแขง็ ตำมหลกั ปรชั ญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ด้านความมน่ั คงทางอาหาร 5

มัน่ คง มีการแบ่งปันอาหารในชมุ ชน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ส่งผล
กระทบต่ อสังคม โดยรวมอย่ำงมำก
เนือ่ งจำกกำรมีปฏสิ ัมพันธ์ต่ำงๆ ทำงสังคม
ไ ด้ ป รั บ เ ป ล่ี ย น ไ ป เ ป็ น สั ง ค ม แ บ บ เ ว้ น
ระยะห่ำง ตำบลกงหรำจึงสนองนโยบำย
ของอธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน (สมัยน้ัน)
ดว้ ยกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิบัติกำร 90
วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้ำงควำมม่ันคง
ทำงอำหำร และดำเนินกิจกรรมถนนกินได้
กำหนดพื้นแปลงผักเป็นครัวชุมชน ผ่ำน
กิจกรรมเอำมื้อสำมัคคี จัดต้ังศูนย์แบ่งปัน
ณ ศำลำประชำคมแต่ละหมู่บ้ำน เพื่อเป็น
ศูนยร์ วมให้คนในชมุ ชนเกิดกำรแลกเปล่ียน
และแบ่งปันขึ้น

ตำบลเข้มแข็งตำมหลกั ปรชั ญำเศรษฐกจิ พอเพยี ง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ดา้ นความมน่ั คงทางอาหาร 6

มนั่ คง การบริโภคอาหารปลอดภยั

ตำบลกงหรำ ร่วมกับโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบลกงหรำ ดำเนิน
กิ จ ก ร ร ม ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง ส ำ ร เ ค มี
ปนเปื้อนอำหำร โดยดำเนินกำรตรวจ
คัดกรองร้ำนขำยของชำ ร้ำนผัก
ร้ำนอำหำร ในพ้ืนที่ตำบลกงหรำ
ส่ิงกิจกรรมดังกล่ำวสร้ำงควำมม่ันใจ
ในกำรบริโภคของคนตำบลกงหรำ
มำกขึ้น ที่สำคัญคณะกรรมกำรตำบล
ก็ เ ล็ ง เ ห็ น ค ว ำ ม ส ำ คั ญ ใ น ก ำ ร
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนหอกระจำยเสียง
ของหมู่บ้ำน เพื่อรณรงค์ให้ประชำชน
ไม่รับประทำนอำหำรที่ดิบ เพื่อ
ป้องกันโรคที่มำพร้อมกับอำหำรอีก
หน่ึงช่องทำง

ตำบลเข้มแข็งตำมหลักปรชั ญำเศรษฐกจิ พอเพยี ง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ด้านความมนั่ คงในชีวติ 7

มัน่ คง คนในครวั เรอื นประกอบอาชีพ

จากข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ตาบลกงหราได้จัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลการประกอบอาชีพของคนในตาบลกงหราไว้เป็นสถิติ เพื่อเป็น
แนวทางสาหรับการพัฒนาตาบล โดยมีจานวนท้ังสิ้น 1,167 ครัวเรือน ดงั นี้

หมทู่ ี่ จานวน มีอาชีพ ไม่มีอาชีพ
(ครัวเรือน)

1 234 233 1

2 136 136 0

3 191 191 0

4 108 108 0

5 191 191 0

6 145 145 0

7 162 162 0

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่ำกำรตกเกณฑ์มิติด้ำนกำรประกอบอำชีพมีเพียง 1
ครัวเรือน จำกกำรลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของทีมจัดเจ็บข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน ช้ี
เห็นว่ำผลมำจำกกำรน้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ ส่งผลต่อ
กำรมีอำชีพและมีรำยไดข้ องคนในชมุ ชน

ตำบลเข้มแขง็ ตำมหลกั ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยี ง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ดา้ นความมนั่ คงในชีวติ 8

มนั่ คง ความมน่ั คงดา้ นทีอ่ ยอู่ าศัย

ตาบลกงหรา ดำเนินกำรสำรวจข้อมูลจำกระบบ TPMAP ปี พ.ศ.2565 ปรำกฏว่ำมี
ครัวเรือนตกเกณฑ์จำกระบบ TPAMP จำนวน 3 ครัวเรือน มีตกเกณฑ์เรื่องกำรจัด
สุขลักษณธภำยในครัวเรือน ในขณะที่สภำพควำมเป็นอยู่ของครัวเรือนมีควำมม่ันคง
แข็งแรง ดังนั้นในปี พ.ศ.2565 จำกกำรเอ็กซเรย์ข้อมูลจำกระบบ TPMAP ของทีม
ปฏิบัติกำรตำบล ทีมพี่เล้ียง ยืนยันว่ำตำบลกงหรำ ครัวเรือนมีควำมมั่นคงด้ำนที่อยู่
อำศัย 100%

ตำบลเข้มแขง็ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิ พอเพียง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ดา้ นความสามคั คีปรองดอง 9

มนั่ คง กิจกรรมสาธารณประโยชน์

ตาบลกงหรา มีกำรจัดประชุมสัญจรประจำเดือนเพื่อนำนโยบำยจำกหน่วยรำชกำร
ลงมำสู่หมู่บ้ำน/ตำบล โดยภำรกิจสำคัญประกำรหนึ่งที่ทีมคณะกรรมกำรตำบล ให้
ควำมสำคัญคือภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนจิตอำสำ โดยแต่ละหมู่บ้ำนจะมี
กิจกรรมพัฒนำหมู่บ้ำนเป็นประจำทุกเดือน หรือ 2 เดือนครั้ง แล้วแต่ควำมพร้อม
เพียงของประชำชนจิตอำสำ ในขณะที่หลังกำรประชุมสัญจรตำบลกงหรำก็มีกำร
พัฒนำหมบู่ ้ำนทีจ่ ัดกำรประชมุ ในคร้ังน้ัน

ตำบลเขม้ แขง็ ตำมหลกั ปรัชญำเศรษฐกจิ พอเพยี ง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ด้านความสามัคคีปรองดอง 10

มัน่ คง ความสามัคคขี องคนในชมุ ชน

ด้วยสงั คมแห่งความรกั ประชำชนตำบลกง
หรำส่วนใหญ่เป็นสังคมของพี่น้อง ควำม
เอื้อำรีย์ และกำรช่วยเหลือแบ่งปันกัน จะ
เห็นได้ว่ำเมื่อมีภัยพิบัติทำงธรรมชำติ หรือ
เกิดปรำกฎกำรณ์ใดๆ ที่จำเป็นต้องอำศัยคน
จำนวนมำกในกำรช่วยเหลือ คนที่นี่จะมี
ควำมเต็มใจเพื่อช่วยเหลือกันอย่ำงเต็มที่
หรือบำงคร้ังก็กำหนดกิจกรรมต่ำงๆขึ้น เพื่อ
สร้ำงควำมสำมัคคีให้เกิดขึ้นกับประชำชน
เช่น กีฬำสร้ำงควำมสัมพันธ์ กำรลงแขกดำ
ข้ำว กำรมอบเครื่องอุปโภคให้ผู้ติดเชื้อโคโร
นำ 2019 กำรสร้ำงจิตสำนึกในวันพัฒนำ
กิจกรรมสร้ำงฝำยชะลอน้ำ กิจกรรมปลุกป่ำ
ให้ชีวติ เปน็ ต้น

ตำบลเขม้ แขง็ ตำมหลกั ปรชั ญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ดา้ นการยึดหลักประชาธปิ ไตย 11

มัน่ คง สง่ เสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน

การขับเคลื่อนดาเนินงานในตาบลกงหรา
ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็น
หัวใจสำคัญ ฉะน้ันจึงกำหนดกำรประชุม
ประจำเดือนทกุ หมบู่ ้ำน เพื่อรบั ฟังข้อมูลจำก
ภำคประชำชน กำรจัดทำแผนพัฒนำหมู่บ้ำน
เพือ่ นำข้อมลู เพือ่ ต่อในกำรจัดทำแผนพัฒนำ
ตำบล กำรประชุมช้ีแจงงบดุลกองทุนชุมชน
ต่ำงๆ เพื่อให้สมำชิกรับทรำบและกำหนด
แผนพัฒนำกองทุนในชุมชน กำรกำหนด
ประชุมสัญจรตำบล กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ แอปฟลิเคช่ัน Line โดยกำร
จัดต้ังไลน์กลุ่มของตำบล เพื่อเปิดโอกำสให้
ประชำชนเสนอควำมคิดเห็นอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำร ร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่ำนระบบ
ออนไลน์ได้ กำรใช้สภำกำแฟเป็นเวทีพูดคุย
เพื่อเสนอแนะนำและใช้ข้อคิดเห็นในกำร
พัฒนำตำบล เปน็ ต้น

ตำบลเขม้ แขง็ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยี ง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ดา้ นการยึดหลกั ประชาธปิ ไตย 12

มั่นคง การปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย

จำกข้อมูลของสำนักงำนปกครอง
อำเภอกงหรำ จำนวนประชำชนท่ีมำ
ใช้สิทธ์ิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร์อำเภอกงหรำรอบท่ีผ่ำนมำ
ต ำ บ ล ก ง ห ร ำ มี ผู้ ม มี สิ ท ธ์ิ เ ลื อ ก ต้ั ง
จำนวน 3,263คน มำใช้สิทธิ์เลือกต้ัง
จำนวน 2,702 คน คิดเป็น 82.81%
ของผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง มำกที่สุดใน
อำเภอกงหรำ ผลมำจำกกำรรณรงค์
เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ใน
สิทธิเสรีภำพของประชำชน ตำม
ระบอบประชำธิปไตย กำรส่งเสริม
ให้ทุกคนเห็นควำมสำคัญของสิทธิ
เสรีภำพของตนเอง ตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้ำน ตำบล และประเทศ ทำให้
ป ร ะ ช ำ ช น ต ำ บ ล ก ง ห ร ำ ใ ห้
ควำมสำคัญกับกำรใช้สิทธิเลือกต้ัง
ครั้งท่ีผำ่ นมำ

ตำบลเข้มแขง็ ตำมหลกั ปรชั ญำเศรษฐกจิ พอเพยี ง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ด้านการปลอดอบายมขุ 13

มนั่ คง ส่งเสริมการลด ละ เลิก อบายมุข

ปัญหำยำเสพติด และอบำยมุข เป็นปัญหำสำคัญท่ีส่งผลต่อกำรพัฒนำ
ตำบลเป็นอย่ำงมำก ทำให้ปัญหำยำเสพติดถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนำ
ตำบลกงหรำ ที่ต้องเร่งรัดในกำรแก้ไขปัญหำ โดยกำหนดโครงกำรไว้
จำนวน 4 โครงกำร โดยใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกหลักในกำร
สนบั สนนุ กำรดำเนินโครงกำร โดยมโี ครงกำร ไดแ้ ก่
1.จัดอบรมสถำบนั ครอบครัว
2.ส่งเสริมกจิ กรรมใหเ้ ยำวชนใช้เวลำว่ำงใหเ้ กิดประโยชน์
3.โครงกำรแก้ไขปญั หำเมำแลว้ ขับ
4. ตัง้ ด่ำนตรวจสกัดในชมุ ชน
จึงทำให้ปัญหำยำเสพติดในตำบลกงหรำลดน้อยลง เยำวชนได้รับกำร
สง่ เสริมและผลกั ดันดำ้ นกีฬำ และกำรอนุรักษภ์ มู ิปัญญำ เป็นต้น

ตำบลเข้มแขง็ ตำมหลกั ปรชั ญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ดา้ นการบรหิ ารจดั การชมุ ชน 14

มัน่ คง การใช้ขอ้ มูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

ตำบลกงหรำมีกำหนดให้ทุกหมู่บ้ำนต้องจัด
ประชุมจัดทำแผนพัฒนำหมู่บ้ำน แผน
พึ่งพำตนเอง เพื่อมีข้อมูลในกำรประชุมเชิง
ปฏิบตั ิกำรเพื่อจัดทำแผนพัฒนำตำบล โดย
ใ ช้ ข้ อ มู ล จ ำ ก จ ป ฐ . เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ
ในกำร SWOT เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ และดึง
จุดแข็ง เพื่อกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ ในกำร
เป็นแนวทำงสำหรับกำรพัฒนำตำบลใน
อ น ำ ค ต โ ด ย ก ำ ห น ด วิ สั ย ทั ศ น์ ไ ว้ ว่ ำ
" การ เกษ ตร ยั่ งยืน ชุ มช น น่ าอ ยู่
ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี “ สืบเนื่องมำจำก
ตำมข้อมูล จปฐ.พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่
ในพื้นที่ตำบลประกอบอำชีพเกษตรกรรม
จึงมีทิศทำงในกำรพัฒนำตำบลด้วยกำร
น้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่
กำรปฏิบัติที่ย่ังยืน

ตำบลเขม้ แขง็ ตำมหลกั ปรชั ญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ดา้ นการบรหิ ารจดั การชมุ ชน 15

มัน่ คง ขับเคลือ่ นการพัฒนาชุมชนโดยชมุ ชน

ตำบลกงหรำกำหนดกิจกรรมที่
มีควำมเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ด้ำน
กำรเกษตร กำรทำให้ชุมชนน่ำอยู่
และคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
ซึ่ ง ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล ำ ที่ ผ่ ำ น ม ำ ไ ด้
ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตตำมพันธกิจ เช่น กำรส่งเสริม
กีฬำและนันทนำกำร กำรส่งเสริม
อำชีพกำรส่งเสริมด้ำนประเพณีและ
วั ฒ น ธ ร ร ม ก ำ ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ผู้ด้อยโอกำสให้กลับมำมีโอกำสทำง
สังคม กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด เปน็ ต้น

ตำบลเขม้ แขง็ ตำมหลกั ปรชั ญำเศรษฐกจิ พอเพยี ง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ด้านการบรหิ ารจัดการชุมชน 16

มน่ั คง บรู ณาการความร่วมมือด้วย

แผนพัฒนาตาบล

แผนพัฒนำตำบลกงหรำได้

ด ำ เ นิ น กิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก ำ ร ร่ ว ม กั บ

ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ ไ ว้ ห ล ำ ก ห ล ำ ย

กิจกรรม/โครงกำร ท่ีกำหนดไว้ใน

แผนพัฒนำตำบล เช่น กำรส่งเสริม

สตรีให้มีอำชีพเสริมร่วมกับสำนักงำน

พัฒนำชุมชนอำเภอ กำรร่วมกับ

หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ประชำชน

ก ำ ห น ด กิ จ ก ร ร ม จิ ต อ ำ ส ำ พั ฒ น ำ

ส ถ ำ น ท่ี ก ำ ร ร่ ว ม กั บ ส ำ นั ก ง ำ น

ปกครองในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด

กำรขอเงินสนับสนุนจำก อปท. เพื่อ

ส่งเสริมกำรเลี้ยงปลำ กำรร่วมกับ

รพ.สต. ในกำรตรวจคัดกรองสำรพิษ

ในเลือด เปน็ ต้น

ตำบลเขม้ แขง็ ตำมหลกั ปรชั ญำเศรษฐกิจพอเพยี ง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ดา้ นการลดความเหลื่อมลา้ ในสังคม 17

มง่ั ค่งั วิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา
ความยากจน

จำกข้อมูลในระบบ TPMAP ปี 2565
ตำบลกงหรำมีผู้ตกเกณฑ์จำนวน 14
ครัวเรือน ซ่ึงหลังจำกทีมพี่เล้ียงได้ลง
พื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล และกำรรับรอง
ข้อมูลของทีมปฏิบัติกำรตำบล จึงได้
จัดทำแบบรำยงำนผล (ศจพ.4) และ
กำหนดโครงกำรเพ่ือพัฒนำครัวเรือนท่ี
ตกเกณฑ์ เช่น โครงกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเรื่องกำรกินอำหำรถูก
สุ ข ลั ก ษ ณ ะ ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ไ ด้
มำตรฐำน โครงกำรน่ำบ้ำนน่ำมอง
หน้ำบ้ำนหน้ำชม ในบ้ำนสะอำด
เรียบร้อย โครงกำรส่งเสริมอำชีพแก่
ครัวเรือนยำกจนให้มีรำยได้ โครงกำร
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรกิน
อำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และ
ได้มำตรฐำน เป็นตน้

ตำบลเขม้ แข็งตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิ พอเพยี ง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ด้านการลดความเหลือ่ มลา้ ในสังคม 18

มัง่ คงั่ ขจดั ความยากจน

จำกกำรประชุม ศจพ.อ กงหรำ เพื่อ
รับรองข้อมูลตำมแบบรำยงำน ศจพ.4
เมื่อวันท่ี 29 เมษำยน 2565 ที่ผ่ำนมำ
ได้บูรณำกำรควำมรับผิดชอบให้แต่ละ
หน่วยงำน ตำมควำมรับผิดชอบในแต่
ละมิติ โดยตำบลกงหรำได้ดำเนิน
กิจกรรมเพ่ือขจัดควำมยำกจน เช่น
กำรสร้ำงบ้ำนกำชำดเพื่อสร้ำงควำม
มั่นคงที่อยู่อำศัย บูรณำกำรร่วมกับ
ปกครองอำเภอ อปท. กำรส่งเสรมิ กำร
ปลูกผักสวนครัวเพ่ือสร้ำงควำมมั่นคง
ท ำ ง อ ำ ห ำ ร บู ร ณ ำ ก ำ ร ร่ ว ม กั บ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ เกษตร
อำเภอสรำ้ งควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำร
กนิ อำหำรถูกสขุ ลกั ษณะ ปลอดภัย และ
ไ ด้ ม ำ ต ร ฐ ำ น บู ร ณ ำ ก ำ ร ร่ ว ม กั บ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ช่วยเหลือ
ถุงยังชีพให้ผู้มีรำยได้น้อย บูรณำกำร
รว่ มกบั ปกครองอำเภอ อปท.เป็นตน้

ตำบลเขม้ แข็งตำมหลักปรชั ญำเศรษฐกิจพอเพยี ง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ดา้ นการลดความเหลือ่ มล้าในสงั คม 19

มงั่ คง่ั ติดตามและสนับสนนุ ครวั เรือน
ยากจน

ทีมปฏิบัติกำรตำบลได้กำหนดแผนกำร
ติดตำมครัวเรือนตกเกณฑ์ตำมระบบ
TPMAP เพ่ือสนับสนุนและติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำครัวเรือนที่ได้รับกำร
พัฒนำตำมโครงกำรท่ีกำหนดไว้ และ
ส่งเสริมให้ครัวเรือนสำมำรถพ่ึงพำ
ตนเอง ภำยใต้แนวทำงกำรยกระดับ
คุณภำพชวี ติ ประชำชนของประธำนศูนย์
ขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วง
วัยตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
อำเภอกงหรำ “จะไม่ท้งิ ใครไวข้ ้ำงหลัง”
สำหรับตำบลกงหรำกำหนดแผนกำร
ติดตำมและสนับสนุนครัวเรือน 3 เดือน
อย่ำงน้อย 1 คร้ัง เพื่อสรุปผลกำร
ตดิ ตำมให้ ประธำน ศจพอ.ทรำบต่อไป

ตำบลเข้มแขง็ ตำมหลกั ปรชั ญำเศรษฐกจิ พอเพยี ง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ดา้ นแหลง่ ทุนชมุ ชน 20

มง่ั คั่ง การบริหารงานกองทนุ ชมุ ชน

กำรดำเนินงำนกองทุนชุมชนตำมหลักธรรมำภิบำลในพ้ืนท่ีตำบลกงหรำ
ไดม้ กี ำรประเมินผลตำมแบบทีก่ รมกำรพัฒนำชุมชนกำหนดทุกปี เพื่อเป็น
แ น ว ท ำ ง ใ น ก ำ ร จั ด ท ำ แ ผ น พั ฒ น ำ เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ ก อ ง ทุ น ชุ ม ช น ใ ห้ มี
ควำมก้ำวหน้ำย่ิงข้ึน โดยเฉพำะกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตท่ีขับเคลื่อน
กำรดำเนนิ โดยชุมชนทง้ั หมด จงึ มผี ลกำรดำเนนิ งำนดงั น้ี

หมูท่ ี่ จำนวนทรัพย์สนิ จำนวนสมำชิก กำรจัดระดบั ตำม
(บำท) (คน) หลกั ธรรมำภบิ ำล

1 9,717,200 528 2
2 7,728,056 160 2
3 5,834,620 430 2
4 4,369,714 384 2
5 11,334,400 152 2
6 22,545,679 1115 3
7 18,451,365 672 3

ตำบลเข้มแขง็ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ด้านแหลง่ ทนุ ชุมชน 21

มง่ั คง่ั กิจกรรมการให้บรกิ ารกองทนุ ชมุ ชน

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตทุกหมู่บ้ำนในตำบลกงหรำ ได้กำหนด
สวัสดิกำรแก่ประชำชนครบทุกหมู่บ้ำน และมีกำรจัดประชุมใหญ่สำมัญ
ประจำปี เพื่อจัดสรรผลกำไรให้แกส่ มำชิกประจำทุกปี โดยมีรำยละเอียด
กำรจดั สวสั ดกิ ำรในแตล่ ะขอ้ ดังน้ี

หมูท่ ่ี สวัสดกิ ำร สวัสดิกำร สวสั ดิกำร สวัสดิกำร
เม่ือเกดิ เมอื่ แก่ เม่อื เจบ็ ปว่ ย เมื่อเสยี ชีวติ

1/ / //
2/ / //
3/ / //
4/ / //
5/ / //
6/ / //
7/ / //

ตำบลเขม้ แขง็ ตำมหลกั ปรัชญำเศรษฐกจิ พอเพยี ง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ดา้ นแหลง่ ทุนชุมชน 22

มง่ั ค่ัง จัดการผลประโยชนเ์ พือ่ ชุมชน

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตทุก
หมู่บ้ำนในตำบลกงหรำ มีผลกำร
ดำเนินงำนในระดับดีทุกกองทุน
ดังน้ันในแต่ละปีจะได้รับกำไรจำก
กำรดำเนินงำนทุกหมู่บ้ำน ซ่ึงแต่
ละหมู่บ้ำนจะกำหนดในแผนกำร
ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนำกองทุนชุมชน
เร่ืองกำรจัดสรรเงินกำไร เพ่ือเป็น
สวัสดิกำร เพ่ือใช้สำหรับกำร
ดำเนินกิจกรรมต่ำงๆในหมู่บ้ำน
ท้ังกำรทำ จิตอำสำ ส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม กำรแจกของ
ผไู้ ด้รบั ผลกระทบจำก COVID 19
ท ำ ใ ห้ ใ น แ ต่ ล ะ ห มู่ บ้ ำ น มี เ งิ น ที่
ได้รับสนัลสนุนจำกกองทุนชุมชน
ต่ำงๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมโดยไม่มี
ปัญหำ ช้ีให้เห็นว่ำตำบลกงหรำมี
ศกั ยภำพในกำรบรหิ ำรจดั กำรกลุ่ม
องค์กรได้ดีเยี่ยม และเป็นรำกฐำน
ท่ีแสดงให้เห็นถึงศักยภำพในกำร
พ่งึ ตนเองของตำบลกงหรำ

ตำบลเขม้ แขง็ ตำมหลกั ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยี ง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ด้านเศรษฐกจิ ชมุ ชนเขม้ แขง็ 23

ม่งั ค่ัง ผลิตภณั ฑ์ในชุมชน

ข้อมูลจำกศูนย์ข้อมูลกลำง OTOP
Big Data ตำบลกงหรำมีผลิตภัณฑ์
ชุ ม ช นมี ผ่ำ นก ำ รรับ รอง แล ะจ ด
ท ะ เ บี ย น เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น
(OTOP) จำนวน 21 ผลิตภัณฑ์ ซ่ึง
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์
ประเภทของกิน ที่ใช้วัตถุดิบจำก
ชุมชนในกำรนำมำแปรรูปเป็นผลิต
ชุมชน เช่นเคร่ืองแกง กล้วยฉำบ
กล้วยกรอบแก้ว รวมถึงกำรใช้
วัตถุดิบของถ่ินในกำรแปรรูปเป็น
สมุนไพร น้ำมันสมุนไพร เพ่ือใช้
สำหรับกำรรักษำ โดยเน้นสมุนไพรที่
มีอยู่ในชุมชน เช่น น้ำมันว่ำน น้ำมัน
สมุนไพร เป็นต้น จำกข้อมูลข้ำงต้น
บ่ ง ช้ี ว่ ำ ต ำ บ ล ก ง ห ร ำ เ น้ น ก ำ ร
สนับสนุนวัตถุดิบท่ีมีอยู่ในชุมชนมำ
สร้ำงรำยได้ และเกิดประโยชน์ต่อคน
ในตำบลกงหรำ

ตำบลเขม้ แขง็ ตำมหลักปรชั ญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ด้านเศรษฐกจิ ชุมชนเข้มแขง็ 24

มั่งคง่ั เศรษฐกจิ ในชุมชนเติบโตต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ชุมชนในตำบลกงหรำ แม้มี
จำนวนผลิตภัณฑ์ไม่มำกนัก แต่มี
ควำมหลำกหลำยตำมควำมสนใจของ
ผู้ประกอบกำร ซึ่งเกือบท้ังหมด
เป็นกำรทำอำชีพเสริมจำกกำรผลิต
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น เ ป็ น ส่ ว น ใ ห ญ่
สำหรับตำบลกงหรำ มีผลิตภัณฑ์ที่
เกดิ ขึ้นใหม่ โดยรวบรวมผทู้ ส่ี นใจแปร
รูปสมุนไพร เป็นน้ำมันสมุนไพร โดย
ใ ช้ ส มุ น ไ พ ร จ ำ ก เ ทื อ ก เ ข ำ บ ร ร ทั ด
ที่เป็นสมบัติทำงธรรมชำติของตำบล
กงหรำ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิง
เกิดขึ้นไม่นำน แต่สำมำรถสร้ำง
ร ำ ย ไ ด้ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ส ม ำ ชิ ก ก ลุ่ ม
สมนุ ไพรไดเ้ ปน็ อย่ำงดี

ตำบลเขม้ แข็งตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิ พอเพยี ง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ด้านเศรษฐกจิ ชุมชนเข้มแข็ง 25

ม่งั คง่ั การตลาด

กำรส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ใน
ตำบลกงหรำ ถือว่ำเป็นจุดอ่อนที่คน
ตำบลกงหรำยอมรับ เนื่องจำกด้วย
สภำพควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวติ ท่ี
ดีอยู่แล้วกับกำรน้อมนำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติอย่ำง
ย่ังยืน ทำให้ควำมสนใจที่จะพัฒนำ
ศักยภำพให้มีควำมโดดเด่นจึงยังไม่
เกิดผลในตำบลกงหรำนัก โดยจำก
กำรประชุมสัญจรครงั้ ล่ำสุด ได้มีกำร
เสนอแนวคิดเรื่องกำรส่งเสริมพัฒนำ
ชมุ ชน โดยปัจจบุ นั มสี ถำนที่ท่องเทย่ี ว
เกิดขึ้นมำกมำย จึงกำหนดแผนกำร
พัฒนำสถำนท่ีท่องเทีย่ วควบคู่กับกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับจังหวัด โดยจะ
มงุ่ เนน้ รปู แบบออนไลน์เป็นหลกั

ตำบลเข้มแข็งตำมหลกั ปรัชญำเศรษฐกจิ พอเพยี ง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

การนอ้ มนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง 26

ย่งั ยนื นอ้ มนาปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการดาเนินชีวติ

กำรส่งเสริมให้ประชำชนในพื้นท่ีน้อม
นำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ประยุกต์ใช้สู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
ควำมย่ังยืน โดยส่งเสริมและดำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ ท่ีสร้ำงควำมม่ันคง
ทำงในชีวิตให้เกิดข้ึนแก่ประชำชน
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรน้อมนำหลัก
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ให้เป็นรำกฐำนแก่ประชำชนในพื้นที่
ตัวอย่ำงกิจกรรมเช่น กำรส่งเสริม
กำรออมทรัพย์ในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
กำรผลิตของหมู่บ้ำน กำรส่งเสริม
กำรปลูกทุกอย่ำงท่ีกิน กินทุกอย่ำงที่
ปลูก ลดรำยจ่ำย สร้ำงรำยได้ กำร
ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติต่ำงๆให้เกิด
ประโยชน์ศุงสุด กำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ในเรื่องควำมมีเหตุผล โดยให้
ศำสนำเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวทำงจิตใจ
เปน็ ต้น

ตำบลเข้มแข็งตำมหลกั ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

การน้อมนาหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง 27

ย่งั ยืน ศูนย์เรียนรตู้ ามหลักปรชั ญา

เศรษฐกจิ พอเพียง

วถิ ีชีวิตเกษตรท่ียั่งยืน ถือเป็นวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำตำบลกงหรำ โดยตำบล
กงหรำมีลักษณะเหมำะสมแก่กำร ทำกำรเกษตรทุกรูปแบบ ทำให้ประชำชน
ทน่ี ่ีสำมำรถเป็นปรำชญ์ในแต่ละด้ำนได้ท้ังหมด เพรำะถ่ำยสำมำรถถ่ำยทอด
องคค์ วำมรู้ใหแ้ กค่ นอืน่ ได้ แตต่ ำบลกงหรำ มีศูนย์กำรเรยี นรตู้ ำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 2 ท่ี ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้ำนป่ำไสออก และ ศูนย์เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
บ้ำนในมอญ ซ่ึงแต่ละศูนย์มีกิจกรรม และฐำนกำรเรียนรู้ท่ีเหมือนและ
แตกตำ่ งกันดังนี้
บ้ำนป่ำไสออก มีฐำนกำรเรยี นรู้ ดังน้ี
1. ฐำนกำรเรยี นรู้กำรทำลกู ปดั มโนรำห์
2. ฐำนกำรเรยี นรูเ้ กษตรทำนำ
3. ฐำนกำรเรยี นรู้ทำเคร่ืองแกง
4. ฐำนกำรเรยี นรู้กำรทำปุย๋ หมกั ชีวภำพ
5. ฐำนกำรเรียนรกู้ ำรเลีย้ งชันโรง
6. ฐำนกำรเรยี นรู้ทนุ ชุมชนและกำรบริหำรจดั กำรกองทุน
บ้ำนในมอญ มฐี ำนกำรเรียนรู้ ดังน้ี
1. ฐำนกำรเรยี นรทู้ ุนชุมชนตำมหลักธรรมำภบิ ำล
2. ฐำนกำรเรยี นรู้กำรทำน้ำมันสมนุ ไพร
3. ฐำนกำรเรยี นรกู้ ำรเกษตรทฤษฎีใหม่

ตำบลเขม้ แขง็ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยี ง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 28

ยงั่ ยืน การอนุรักษแ์ ละจดั การทรพั ยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอ้ ม

กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้ม มีกำร
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ใ ห้ ค ว ำ ม รู้ แ ก่ ค น ใ น
หมู่บ้ำน ในกำรใช้ทรัพยำกรน้ำอย่ำง
คุ้ม รู้จักประหยัด และเห็นคุณค่ำใน
กำรใช้ประโยชน์ มีกำรรณรงค์
ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร คั ด แ ย ก ข ย ะ ภ ำ ย ใ น
ครวั เรอื น เพื่อนำขยะเปียกมำทำเป็น
ปุ๋ยหมัก เพ่ือใช้สำหรับ กำรทำ
กำรเกษตร ตำบลกงหรำแม้ไม่มี
รำงวัลกำรันตีในกำรเร่ืองกำรบรหิ ำร
จัดกำรขยะ แต่พ้ืนที่ตำบลกงหรำ
มีกำรนำขยะมีประยุกต์เป็นเก้ำอี้น่ัง
โดยเริ่มต้นจำกกำรดำเนินโครงกำร
บริหำรจัดกำรขยะของบ้ำนป่ำไส
ออก ม.6 และขยำยผลไปสู่กำรใช้
ขวดพลำสติกประดิษฐ์เป็นเก้ำอ้ีและ
โตะ๊ ในพนื้ ที่ตำบลกงหรำ

ตำบลเขม้ แขง็ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิ พอเพียง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

ส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่ พึง่ ตนเอง 29

ยง่ั ยืน ภมู ิปัญญาในชุมชน

ตำบลกงหรำ ถือเป็นสังคมแห่งภูมิ
ปญั ญำ ทมี่ ีปรำชญ์ชุมชนในหลำกหลำย
อำชีพ และเป็นคลังควำมรู้ให้แก่คนใน
ชุมชนได้อย่ำงดี สำมำรถถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจได้เป็นอย่ำงดี
เนื่องจำกมีควำมสำมำรถปรำชญ์ชุมชน
แต่ละคนในกำรเป็นวิทยำกร ตก
ตัวอย่ำง 10 อำชีพท่ีมีคนท่ัวไปสนใจ
เรยี นร้มู ำกทสี่ ดุ ไดแ้ ก่

ชื่อภมู ิปัญญาทอ้ งถ่นิ ความรู้ความสามารถ ทีอ่ ยู่
๑. นายแหลก กล้าคง เครอ่ื งมือเกษตร หมู่ที่ ๒ ตำบลกงหรำ
๒. นางออ้ ม สงแทน ศิลปะกำรแสดงมโนรำห์ หมู่ที่ ๒ ตำบลกงหรำ
๓. นายไหว แก้วกายศ กำรทำไม้กวำดดอกหญำ้ หมู่ที่ ๖ ตำบลกงหรำ
๔. นายชวน จีนศรีพานิช ช่ำงไม้,ออกแบบไม้ หมู่ที่ ๖ ตำบลกงหรำ
๕. นางจนั ทร์ อักษรเนียม หมอสมุนไพร หมู่ที่ ๗ ตำบลกงหรำ
๖. นางหนขู าว ชายเกตุ นวดแผนไทย หมู่ที่ ๗ ตำบลกงหรำ
๗. นายเควจ็ เกลีย้ งสง หตั กรรมพืน้ บ้ำน หมู่ที่ ๔ ตำบลกงหรำ
๘. นางบวน รตั นานุกูล ผลิตภัณฑ์จักสำน หมู่ที่ ๑ ตำบลกงหรำ
๙. นางคอน เจริญผล กำรรอ้ ยลูกปัดมโนรำห์ หมู่ที่ ๖ ตำบลกงหรำ
๑๐. นางแก้ว แก่นสวุ รรณ หมอนวดสมนุ ไพร หมู่ที่ ๑ ตำบลกงหรำ

ตำบลเข้มแขง็ ตำมหลกั ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยี ง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

สง่ เสริมการเรียนรู้เพื่อพึ่งตนเอง 30

ยัง่ ยนื ศูนย์เรียนรชู้ มุ ชนและการใชป้ ระโยชน์

ตำบลกงหรำกำหนดให้ศำลำประชำคม
แต่ละหมู่บ้ำนเป็นสถำนที่สำหรับกำร
เรียนรู้ของคนในชุมชน ที่รวบรวมข้อมูล
ของหมู่บ้ำน ค่ำนิยม และเร่ืองรำว
ต่ำงๆ เพื่อให้คนรุ่นใหม่สำมำรถศึกษำ
เรียนรู้ได้ นอกจำกนี้กำหนดให้แต่ละ
หมู่บ้ำนมีห้องห้องสมุดเพ่ือให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในด้ำนต่ำงๆ ในขณะที่สถำบัน
กำรเงินชุมชน จำนวน 2 แหล่ง ได้แก่
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตบ้ำนใน
มอญ และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
บ้ำนป่ำไสออก เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำน
กำรเงินของคนในตำบล และพนื้ ทอ่ี น่ื ๆ

ตำบลเข้มแขง็ ตำมหลกั ปรชั ญำเศรษฐกจิ พอเพียง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ

การสรา้ งเครอื ข่ายภาคการพัฒนา 31

ยัง่ ยืน เครอื ขา่ ยความร่วมมือในตาบล

อย่ำงที่กล่ำวมำเบ้ืองต้น ตำบลกงหรำ
เป็นสังคมท่ีมีลักษณะ เป็นพ่ีเป็นน้อง
และมีกำรประกอบอำชีพในลักษณะ
เดียวกันคือกำรทำกำรเกษตรเป็นหลัก
ฉะนั้นแล้วภำยในตำบลกงหรำจึงมีกำร
รวมกลุ่มเพ่ือสร้ำงภำคีเครือข่ำยกำร
พัฒนำให้เกิดควำมย่ังยืน ได้แก่กลุ่ม
เครือข่ำยเครื่องแกง กลุ่มเครือข่ำย
เกษตรกร กลุ่มเครือข่ำยจักรสำน
เครือขำ่ ยจิตอำสำ และกำหนดแผนกำร
จัดตั้งกลุ่มเครือข่ำยกองทุนชุมชนของ
ตำบลกงหรำอีกด้วย โดยกำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ในตำบลน้ัน มีจุดมุ่งหมำยหลักในกำร
สรำ้ งควำมยง่ั ยนื ใหแ้ ต่ละดำ้ นให้เกดิ ข้นึ

ตำบลเขม้ แข็งตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยี ง ตำบลกงหรำ อำเภอกงหรำ


Click to View FlipBook Version