The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by นัศรีน ตาเดอิน, 2021-12-28 03:00:57

Microsoft Word 2013

เล่ม 4คำนำ

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft
Word 2013 เพ่ือพฒั นาการฝกึ ทกั ษะปฏิบัติ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 เลม่ นี้
ไดจ้ ัดทาข้ึนเพ่อื เป็นสว่ นหนงึ่ ในการเรียนรูข้ องนักเรียน กลุม่ สาระการเรยี นรูก้ ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยเน้นนักเรียนเป็นสาคัญให้พัฒนาความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเร่ืองโปรแกรม Microsoft Word 2013 และการสร้างงานเอกสาร
แบบต่าง ๆ ทั้งน้ีได้ขยายผลในด้านเน้ือหาให้กว้างและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซ่ึงนักเรียน
สามารถนาไปใช้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และใช้ในอนาคตได้ เอกสารประกอบ
การเรียน เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 นี้มีทั้งหมด
9 เล่ม ซ่ึงแต่ละเล่มมีความต่อเนื่องของเนื้อหา มีภาพประกอบอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ
โดยละเอยี ด ดังน้ันนกั เรียนจึงควรศึกษาตามขั้นตอนท่ีละเล่มไม่ควรข้ามเล่ม เพราะอาจจะ
ทาให้เกิดความไม่เขา้ ใจเนอื้ หา

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท่ี 4 เรื่อง การเพ่ิมอักษรศิลป์ในเอกสาร นักเรียน
ควรอ่านคาแนะนาการใช้ให้เข้าใจก่อนเป็นลาดับแรกและปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง เพื่อผลที่ดีในการสรา้ งองคค์ วามรู้ที่ย่งั ยืนแก่ตัวนกั เรียน

นัศรีน ตาเดอนิ

สำรบัญ ข

คานา หนำ้
สารบญั
สารบญั ภาพ ก
คาแนะนาในการใชเ้ อกสารประกอบการเรียน ข
คาชแ้ี จงสาหรบั ครู ค
คาชแ้ี จงสาหรับนักเรียน ง
สาระสาคญั /มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชีว้ ัด จ
จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ ฉ
แบบทดสอบก่อนเรยี น ช
กระดาษคาตอบแบบทดสอบกอ่ นเรียน ซ
ใบความรทู้ ่ี 1 เรือ่ ง การเพ่มิ อักษรศลิ ป์ 1
ใบความรทู้ ี่ 2 เรอื่ ง การกาหนดรายละเอยี ดอกั ษรศลิ ปเ์ พ่มิ เติม 4
ใบงานที่ 1 5
ใบงานที่ 2 8
ใบงานที่ 3 15
แบบทดสอบหลงั เรยี น 16
กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลงั เรยี น 17
บรรณานกุ รม 18
21
22

สำรบญั ภำพ ค

ภำพที่ หน้ำ
4.1 การแทรกอักษรศิลป์ 5
4.2 การเปลี่ยนสไตลอ์ กั ษรศิลป์ 6
4.3 การปรับแตง่ รูปร่างอกั ษรศิลป์ 7
4.4 การเติมสใี ห้อกั ษรศลิ ป์ 8คำแนะนำในกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรียน

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นในการใช้โปรแกรม

Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒ นาการฝึกทักษะปฏิบัติ สาหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นเอกสารประกอบการเรียนสาหรับให้นักเรียนศึกษา

ด้วยตนเอง นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากเอกสารประกอบการเรียนมากที่สุด

ถา้ ปฏบิ ัติตามคาแนะนาในการเรียนอย่างเครง่ ครดั

1. ก่อนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง การเพ่ิมอักษรศิลป์
ในเอกสาร ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที
โดยใช้กระดาษคาตอบท่ีจัดเตรียมไว้ให้ แล้วตรวจคาตอบตามเฉลยแบบทดสอบ
กอ่ นเรยี น

2. นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ซึ่งจะเป็นใบความรู้
ใบงานที่ 1 – 3 และเฉลยใบงาน

3. นักเรียนต้องซ่ือสัตย์ต่อตนเอง ไม่ควรเปิดดูเฉลยก่อน ควรฝึกคิด
และหาคาตอบดว้ ยตนเอง แลว้ เขยี นคาตอบที่ถูกต้อง

4. ถ้ามีขอ้ สงสยั ใด ๆ ให้สอบถามจากเพอ่ื นทีร่ ู้ และปรึกษาครูผ้สู อนได้
5. เม่ือศึกษาจบเอกสารประกอบการเรยี นแต่ละเล่มแล้ว ให้นักเรียน
ลงมอื ปฏิบัติตามขนั้ ตอนตามท่ีไดเ้ รียนมา จนเกิดทักษะ
6. ทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที และ
ตรวจคาตอบตามเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนนักเรียนต้องได้คะแนนจากการ
ทดสอบหลงั เรียน ไมต่ า่ กว่าร้อยละ 80 จึงจะถอื วา่ ผา่ นเกณฑ์
7. ให้นักเรียนนาเอกสารประกอบการเรียนเล่มท่ีศึกษาแล้ว พร้อม
กระดาษคาตอบกอ่ นเรยี น และกระดาษคาตอบหลังเรียนสง่ ครเู พอ่ื บนั ทึกคะแนนคำชี้แจงสำหรบั ครู

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม
Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒนาการฝึกทักษะปฏิบัติ สาหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 4 เร่ือง การเพ่ิมอักษรศิลป์ในเอกสาร เล่มน้ี
ใชแ้ ผนการจดั การเรียนรทู้ ่ี 4 โดยมีขนั้ ตอนการจดั กิจกรรมการเรยี นการสอน ดงั นี้

1. ครูแจกเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเพิ่มอักษรศิลป์
ในเอกสาร ใหน้ ักเรยี นคนละ 1 เลม่

2. ครูชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียน ให้นักเรียนทราบ
ก่อนลงมือปฏิบัติ

3. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือดูว่านักเรียน
มพี ้นื ฐานความรู้ ความเข้าใจเกย่ี วกับเร่อื งท่ีเรยี นมามากน้อยเพียงใด

4. ครูให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง การเพิ่ม
อักษรศิลป์ในเอกสาร และใบงานที่ 1 – 3 เพ่ือให้นักเรียนได้ทบทวนและเกิด
ความรคู้ วามเขา้ ใจอย่างถูกต้อง

5. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อดูว่านักเรียนมีความรู้
ความเขา้ ใจหลังเรยี นมากน้อยเพยี งใด

6. ครสู งั เกตพฤติกรรมคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ และบนั ทึกผล
7. ครูตรวจคะแนนและบันทึกผลลงในแบบเก็บคะแนนการทา
เอกสารประกอบการเรียนเล่มน้ี
8. ครูแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบและชมเชยนักเรียนพร้อมให้
คาแนะนาเพ่มิ เติมคำชแี้ จงสำหรับนักเรยี น

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม
Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒ นาการฝึกทักษะปฏิบัติ สาหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มท่ี 4 เรื่อง การเพิ่มอักษรศิลป์ในเอกสาร เล่มน้ี
ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5
โดยมขี ั้นตอนการจดั กิจกรรมการเรียนรูด้ ังน้ี

1. นักเรียนฟงั คาช้ีแจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนให้เข้าใจ
2. ให้นักเรียนรับเอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 4 เร่ือง การเพิ่ม
อักษรศิลป์ในเอกสาร
3. นักเรียนเร่ิมทาแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินว่า นักเรียน
มพี ืน้ ฐานความรูค้ วามเขา้ ใจมากนอ้ ยเพยี งใด
4. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาทาความเข้าใจให้ดีตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้า
สุดท้ายตามลาดับอย่าข้ามขั้นตอนและทาแบบฝึกหัดท้ายเล่มเอกสารประกอบ
การเรียน เล่มท่ี 4 เรื่อง การเพ่ิมอักษรศิลป์ในเอกสาร
5. เมื่อพบคาชี้แจงหรือคาถามในแต่ละเล่มของเอกสารประกอบ
การเรียน ใหน้ ักเรยี นอา่ น และทากจิ กรรมท่ีกาหนดใหอ้ ยา่ งรอบคอบ
6. ส่งผลงานการทาใบงานจากท้ายเล่มเอกสารประกอบการเรียน
เพอื่ ใหค้ รูตรวจและบันทกึ ผล
7. เมือ่ ทาแบบฝึกหัดเสร็จแล้วจัดเก็บอปุ กรณ์ใหเ้ รยี บรอ้ ย

8. เมอ่ื นกั เรยี นทุกคนทากิจกรรมการเรียนรคู้ รบแลว้ ให้นักเรียน

ทาแบบทดสอบหลังเรยี น ดว้ ยความต้ังใจและซอื่ สตั ย์

9. รับฟังการบอกคะแนนคาชมเชย และคาแนะนาเพม่ิ เตมิ จากครูสำระสำคญั

การเพ่ิมอักษรศิลป์ เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารโดยโปรแกรม Microsoft
Word 2013 เมื่อเอกสารท่สี รา้ งข้ึน อาจดูไมน่ า่ สนใจ การเพิ่มอักษรศิลป์โดยใช้สสี ัน
ท่ีสะดุดตา และดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน ทาให้เอกสารโดดเด่นข้ึน รวมท้ังช่วย
เสริมความเข้าใจให้กับเน้ือหา โดยสามารถเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้วยการเปล่ียนสไตล์อักษรศิลป์ การปรับแต่งรูปร่างอักษรศิลป์ การกาหนด

รายละเอียดอักษรศิลป์เพิม่ เตมิ

มำตรฐำนกำรเรยี นรู้/ตัวชี้วดั

มำตรฐำน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ปัญหา การทางาน
และอาชีพอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพประสทิ ธผิ ล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด
มฐ.ง 3.1 ป. 5/2 สร้างงานเอกสารเพ่ือใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันด้วย
ความรับผิดชอบจดุ ประสงคก์ ำรเรียนรู้

ดำ้ นควำมรู้ (K)
1. นกั เรียนอธิบายวิธกี ารเพิม่ อักษรศิลป์ได้
2. นักเรยี นอธบิ ายวธิ กี ารกาหนดรายละเอียดอักษรศิลปเ์ พ่มิ เตมิ ได้

ดำ้ นกระบวนกำร (P)
1. นกั เรยี นสามารถเพิม่ อักษรศลิ ป์ได้
2. นกั เรียนสามารถกาหนดรายละเอยี ดอักษรศิลปเ์ พม่ิ เตมิ ได้
3. นกั เรยี นสามารถปฏบิ ัติงานไดต้ ามข้ันตอนและเปน็ กระบวนการอยา่ ง
ถูกตอ้ งตามเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้

ด้ำนคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
1. มคี วามมุ่งมน่ั ในการทางาน
2. มวี ินัย
3. ใฝ่เรยี นรู้
4. มีจิตสาธารณะ

เมือ่ เพอื่ น ๆ ศึกษาและทาความเขา้ ใจเรื่อง
การเพม่ิ อักษรศิลปแ์ ล้ว

เพ่ือน ๆ ฝกึ ปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ ให้คล่องนะครับ

1

แบบทดสอบกอ่ นเรยี น
เลม่ ท่ี 4 เร่อื ง กำรเพิ่มอกั ษรศลิ ปใ์ นเอกสำร
กล่มุ สำระกำรเรยี นรู้กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี (คอมพวิ เตอร์)

ช้นั ประถมศึกษำปที ่ี 5

คำช้ีแจง 1. ข้อสอบมีทัง้ หมด 10 ขอ้ คะแนนเตม็ 10 คะแนน
2. อ่านข้อคาถามและคาตอบให้ละเอียด เลือกคาตอบที่ถูกท่ีสุด
เพี ย งค า ต อ บ เดี ย ว แ ล้ ว น า ไป ต อ บ ล ง ใน ก ร ะ ด า ษ ค า ต อ บ
โดยทาเครอื่ งหมาย  ลงในตวั เลอื กทต่ี ้องการ
3. ใชเ้ วลาในการทาแบบทดสอบ 10 นาที

1. จากภาพ เปน็ การกาหนดรายละเอียดอักษรแบบใด
ก. การใส่เสน้ ขอบ
ข. การกระจายความฟงุ้
ค. การหมนุ 3 มิติ
ง. การไลร่ ะดับสี

2. จากภาพ เปน็ การกาหนดรายละเอยี ดอกั ษรแบบใด
ก. เติมสีแบบไลเ่ ฉด
ข. เตมิ สีไล่ระดับ
ค. เติมเงา
ง. เตมิ เส้นทึบ

3. จากภาพ ขอ้ ใดกลา่ วถูกตอ้ ง
ก. สไตลอ์ ักษรศิลป์
ข. เอฟเฟก็ ต์ขอ้ ความ
ค. จดั รูปแบบรูปร่าง
ง. เติมสีเสน้

2

4. จากภาพ เป็นการกาหนดรายละเอยี ดอกั ษรแบบใด
ก. เตมิ เงาสะทอ้ น
ข. ไม่เติมสีใหอ้ กั ษรศลิ ป์
ค. เติมเงาให้อกั ษรศิลป์
ง. เติมรูปแบบ 3 มิติ

5. ขอ้ ใดเป็นการกาหนดรายละเอียดอกั ษรศิลป์แบบสรา้ งเงาสะท้อน

ก.

ข.

ค.

ง.

6. จากภาพ เป็นการกาหนดรายละเอยี ดอักษรแบบใด
ก. ยกนูน
ข. เรืองแสง
ค. การแปลง
ง. การหมนุ 3 มติ ิ

7. ข้อใดเปน็ ขนั้ ตอนการปรบั แตง่ รปู รา่ งอักษรศลิ ปท์ ถี่ กู ต้อง
ก. คลิกแทบ็ รูปแบบ เลอื กคาสง่ั เอฟเฟก็ ต์ข้อควำม
ข. คลกิ แท็บ รปู แบบ เลือกคาสง่ั เตมิ สีรูปร่ำง
ค. คลกิ แทบ็ รูปแบบ เลือกคาส่งั เส้นกรอบ
ง. คลกิ แท็บ รูปแบบ เลอื กคาสั่ง เอฟเฟ็กตร์ ปู ร่ำง

3

8. จากภาพ เปน็ ปุม่ คาส่ังใด
ก. แผนภมู ิ
ข. รปู ภาพ
ค. รูปร่าง
ง. อกั ษรศลิ ป์

9. ขอ้ ใดเป็นขั้นตอนการแทรกอกั ษรศลิ ป์ทถ่ี กู ตอ้ ง
ก. คลกิ แทบ็ หน้ำแรก เลอื กคาสัง่ อักษรศลิ ป์
ข. คลกิ แทบ็ แทรก เลือกคาสง่ั อักษรศิลป์
ค. คลิกแทบ็ หนำ้ แรก เลือกคาสัง่ รปู ร่ำง
ง. คลกิ แท็บ แทรก เลือกคาสัง่ รูปร่ำง

10. การหมนุ แกน X,Y พบไดใ้ นการกาหนดรายละเอียดอักษรศลิ ปแ์ บบใด
ก. เติมสไี ล่ระดบั
ข. การสะทอ้ น
ค. การหมนุ 3 มิติ
ง. เรอื งแสง

4

กระดำษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรยี น
เล่มท่ี 4 เรอื่ ง กำรเพ่มิ อักษรศิลปใ์ นเอกสำร
กลมุ่ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ชัน้ ประถมศกึ ษำปีท่ี 5
คำช้แี จง 1. ขอ้ สอบมที ้งั หมด 10 ขอ้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

2. อ่านข้อคาถามและคาตอบให้ละเอียด เลือกคาตอบท่ีถูกที่สุดเพียงคาตอบ
เดียวแล้วนาไปตอบลงในกระดาษคาตอบ โดยทาเคร่ืองหมาย 
ลงในตวั เลือกทีต่ อ้ งการ

3. ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ 10 นาที

ข้อที่ ก ข ค ง ข้อที่ ก ข ค ง

16

27

38

49

5 10

รวมคะแนน คะแนน

ชื่อ - สกุล .......................................................... เลขท่ี ..............

ใบควำมรู้ท่ี 1
เร่ือง กำรเพมิ่ อักษรศลิ ป์

5

กำรเพม่ิ อักษรศิลป์ลงในเอกสำร

ปุ่มคาส่ังสาหรับวาดรูปนี้จะอยู่กับแท็บ “แทรก” ในกลมุ่ คาสั่ง ขอ้ ควำม
ผู้ใชส้ ามารถเลอื กอกั ษรศิลปท์ ่ีตอ้ งการได้

ภาพท่ี 4.1 : การแทรกอกั ษรศลิ ป์
ทม่ี าภาพ : นศั รนี ตาเดอิน (26 เมษายน 2560)
1. คลกิ แท็บ แทรก
2. คลกิ ปุ่ม อกั ษรศิลป์
3. เลือกอกั ษรศิลปท์ ตี่ ้องการ
4. ปรากฏกลอ่ งขอ้ ความอกั ษรศลิ ป์ใหผ้ ู้ใช้งานพิมพ์ขอ้ ความ

6

กำรเปล่ียนสไตล์อักษรศลิ ป์

หากรูปแบบของอกั ษรศิลป์ทเี่ ลือกอยูย่ ังไมถ่ ูกใจ ผู้ใช้งานสามารถเปล่ยี น
รปู แบบใหมเ่ พือ่ ใหเ้ ขา้ กับเนือ้ หาภายในเอกสารได้มากข้นึ

ภาพท่ี 4.2 : การเปลย่ี นสไตลอ์ กั ษรศิลป์
ที่มาภาพ : นัศรีน ตาเดอนิ (26 เมษายน 2560)
1. คลิกทอ่ี กั ษรศลิ ปท์ ีต่ อ้ งการเปลี่ยนสไตล์
2. คลกิ แทบ็ รูปแบบ
3. เลอื กอกั ษรศิลปส์ ไตลใ์ หม่

7

กำรปรับแตง่ รปู ร่ำงอักษรศิลป์

ผู้ใช้งานสามารถปรับรูปร่างของอักษรศิลป์ให้เอียงไปทางซ้าย ให้ข้อความเป็น
ม้วนวงกลม หรือให้เกิดความโค้งมนของอักษรศิลป์ได้ ดังนี้

ภาพที่ 4.3 : การปรบั แตง่ รูปรา่ งอักษรศิลป์
ท่ีมาภาพ : นัศรีน ตาเดอิน (26 เมษายน 2560)
1. คลกิ ทอี่ กั ษรศิลปท์ ่ตี อ้ งการปรับแตง่ รูปร่าง
2. คลกิ แทบ็ รปู แบบ เลอื กคาสง่ั เอฟเฟก็ ตข์ อ้ ควำม
3. เลือกคาสั่ง กำรแปลง
4. เลอื กรปู แบบท่ตี ้องการปรับแตง่
5. ปรากฎข้อความที่ปรบั แต่งแลว้

8

ใบควำมรูท้ ่ี 2
เร่ือง กำรกำหนดรำยละเอียดอักษรศลิ ปเ์ พิ่มเติม

ผู้ใช้งานสามารถกาหนดรายละเอียดให้กับข้อความศิลป์เพิ่มเติมได้

จากตวั เลอื ก เพ่ือเปิดหน้าตา่ ง จัดรูปแบบรปู รำ่ ง และ
กาหนดคา่ ต่างๆ ได้

กำรกำหนดรำยละเอียดอกั ษรศลิ ป์เพม่ิ เติม

 เติมสขี อ้ ควำม กาหนดรูปแบบการเติมสใี หก้ บั อกั ษรศลิ ป์ที่สรา้ งข้ึน

ภาพท่ี 4.4 : การเติมสใี หอ้ ักษรศิลป์
ท่ีมาภาพ : นศั รีน ตาเดอิน (26 เมษายน 2560)

ไม่เตมิ : เลือกไม่เติมสีใหก้ บั อักษรศลิ ป์

9
เตมิ แบบทบึ : เตมิ สพี ืน้ ให้กบั ข้อความ สามารถปรับความโปรง่ ใสได้
เตมิ ไล่ระดบั : เตมิ สใี หก้ ับรปู ทรงแบบมีเฉดสี

10

 เตมิ สเี ส้น สาหรับกาหนดสเี ส้นขอบใหก้ บั ขอ้ ความท่สี รา้ งขึ้น

เส้นทบึ : เติมสีให้กับเส้นขอบของข้อความท่ีสร้างข้ึน

11

เส้นไลร่ ะดบั สี : เตมิ สีให้กบั เส้นขอบของขอ้ ความแบบมเี ฉดสี

12

 เงำ สาหรับสรา้ งเงาให้กับข้อความท่ีสรา้ งขึน้

 กำรสะทอ้ น สาหรบั สรา้ งเงาสะท้อนใหก้ ับข้อความ

13

 รปู แบบสำมมิติ ปรบั รปู ทรงใหเ้ ปน็ รูปแบบ 3 มติ ิ

14
 เรอื งแสง สาหรบั กระจายความฟุ้งของเส้นขอบให้กบั ข้อความ

 กำรหมุนสำมมิติ ปรับรปู ทรงใหเ้ ป็นรปู แบบ 3 มิติ

15

ใบงำนที่ 1
เลม่ ท่ี 4 เรื่อง กำรเพ่มิ อักษรศลิ ป์ในเอกสำร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี (คอมพวิ เตอร์)

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5
คำช้แี จง 1. นักเรียนทาเครื่องหมายถูก () หน้าข้อความที่ถูกต้อง และทาเครอื่ งหมาย

ผดิ () หนา้ ข้อความทไ่ี มถ่ ูกตอ้ ง
2. คะแนนเต็ม 10 คะแนน
3. ใชเ้ วลาในการทาใบงาน 10 นาที

1. ปุม่ สาหรบั วาดรูปอยู่ทแ่ี ท็บ “แทรก” ในกลุ่มคาส่งั ข้อความ
2. โปรแกรม Microsoft Word ไม่สามารถตกแต่งตัวอักษร

ให้สวยงามได้
3. เป็นการปรับรปู ร่างของอักษรศลิ ป์

4. การเลอื กอักษรศลิ ปท์ ่ีตอ้ งการ
5. เปน็ การเลือกไม่เตมิ สใี หก้ บั อักษรศิลป์
6. เป็นการเลือกคาสง่ั เอฟเฟ็กตข์ อ้ ความ
7. คลิกแท็บ รูปแบบ เพ่ือเปล่ียนสไตลอ์ กั ษรศลิ ป์
8. การเติมสีเส้นเป็นการเพิม่ อกั ษรศลิ ป์
9. คาสง่ั สาหรบั จัดแสง

10. Word เป็นการปรับรูปทรงให้เป็นการปรับ
รูปแบบ 3 มิติ

ช่อื - สกลุ .......................................................... เลขท่ี ..............

16

ใบงำนท่ี 2
เล่มที่ 4 เรื่อง กำรเพิ่มอักษรศิลปใ์ นเอกสำร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี (คอมพวิ เตอร์)

ชั้นประถมศกึ ษำปีที่ 5

คำช้แี จง 1. นักเรียนเขียนขน้ั ตอนการปฏิบตั จิ ริงในการแทรกอกั ษรศลิ ป์
2. คะแนนเตม็ 10 คะแนน
3. ใชเ้ วลาในการทาใบงาน 10 นาที

ขน้ั ตอนกำรปฏิบตั จิ ริงในกำรแทรกอกั ษรศลิ ป์

1.
2.
3.
4.

ช่ือ - สกลุ .............ใ..บ..ง..ำ..น...ท..่ี..3.............................. เลขท่ี ..............
เลม่ ที่ 4 เรื่อง กำรเพม่ิ อักษรศิลป์ในเอกสำร

กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ชน้ั ประถมศึกษำปีที่ 5

17
คำช้ีแจง 1. นักเรียนฝึกทักษะโปรแกรม Microsoft Word โดยการแทรกอักษรศิลป์

ตามข้ันตอน
2. คะแนนเต็ม 10 คะแนน
3. ใชเ้ วลาในการทาใบงาน 30 นาที

ช่อื - สกุล .......................................................... เลขที่ ..............

18

แบบทดสอบหลงั เรียน
เล่มที่ 4 เรอื่ ง กำรเพมิ่ อกั ษรศิลป์ในเอกสำร
กลมุ่ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ช้นั ประถมศกึ ษำปที ่ี 5

คำชแ้ี จง 1. ขอ้ สอบมีทั้งหมด 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
2. อ่านข้อคาถามและคาตอบให้ละเอียด เลือกคาตอบท่ีถูกท่ีสุด
เพี ย งค า ต อ บ เดี ย ว แ ล้ ว น า ไป ต อ บ ล ง ใน ก ร ะ ด า ษ ค า ต อ บ
โดยทาเครื่องหมาย  ลงในตวั เลอื กที่ต้องการ
3. ใชเ้ วลาในการทาแบบทดสอบ 10 นาที

1. จากภาพ เป็นปุ่มคาสั่งใด
ก. อักษรศิลป์
ข. แผนภูมิ
ค. รูปภาพ
ง. รปู รา่ ง

2. จากภาพ เปน็ การกาหนดรายละเอียดอกั ษรแบบใด
ก. เตมิ รปู แบบ 3 มติ ิ
ข. เตมิ เงาให้อกั ษรศิลป์
ค. ไม่เตมิ สีใหอ้ กั ษรศลิ ป์
ง. เตมิ เงาสะท้อน

3. ขอ้ ใดเปน็ ข้ันตอนการแทรกอักษรศลิ ป์ท่ถี ูกตอ้ ง
ก. คลิกแทบ็ แทรก เลือกคาสงั่ รูปร่ำง
ข. คลิกแทบ็ หนำ้ แรก เลือกคาสง่ั รูปร่ำง
ค. คลกิ แท็บ หนำ้ แรก เลือกคาสง่ั อักษรศิลป์
ง. คลิกแท็บ แทรก เลือกคาส่งั อักษรศลิ ป์

19

4. การหมนุ แกน X,Y พบได้ในการกาหนดรายละเอยี ดอักษรศิลปแ์ บบใด
ก. อักษรศิลป์
ข. เรืองแสง
ค. การสะทอ้ น
ง. การหมนุ 3 มติ ิ

5. ขอ้ ใดเปน็ ข้นั ตอนการปรับแต่งรปู ร่างอักษรศลิ ปท์ ่ีถกู ต้อง
ก. คลกิ แท็บ รปู แบบ เลือกคาสง่ั เติมสรี ูปรำ่ ง
ข. คลกิ แท็บ รูปแบบ เลือกคาสัง่ เอฟเฟ็กตข์ ้อควำม
ค. คลิกแทบ็ รปู แบบ เลอื กคาสงั่ เอฟเฟก็ ต์รปู ร่ำง
ง. คลกิ แท็บ รูปแบบ เลอื กคาสง่ั เสน้ กรอบ

6. จากภาพ เป็นการกาหนดรายละเอียดอกั ษรแบบใด
ก. เติมเงา
ข. เติมเส้นทบึ
ค. เติมสไี ลร่ ะดบั
ง. เตมิ สีแบบไลเ่ ฉด

7. จากภาพ เปน็ การกาหนดรายละเอยี ดอกั ษรแบบใด
ก. การกระจายความฟงุ้
ข. การใส่เสน้ ขอบ
ค. การไล่ระดับสี
ง. การหมุน 3 มติ ิ

20

8. ข้อใดเปน็ การกาหนดรายละเอยี ดอกั ษรศิลป์แบบสร้างเงาสะทอ้ น
ก.

ข.

ค.

ง.

9. จากภาพ เป็นการกาหนดรายละเอยี ดอักษรแบบใด
ก. การหมนุ 3 มติ ิ
ข. การแปลง
ค. เรืองแสง
ง. ยกนนู

10. จากภาพ ข้อใดกลา่ วถูกต้อง
ก. เตมิ สเี สน้
ข. จัดรูปแบบรปู ร่าง
ค. เอฟเฟ็กตข์ อ้ ความ
ง. สไตลอ์ กั ษรศลิ ป์

21

กระดำษคำตอบแบบทดสอบหลงั เรยี น
เล่มท่ี 4 เรอื่ ง กำรเพม่ิ อักษรศิลปใ์ นเอกสำร
กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี (คอมพวิ เตอร์)

ชัน้ ประถมศกึ ษำปที ี่ 5
คำชแ้ี จง 1. ข้อสอบมีทงั้ หมด 10 ข้อ คะแนนเตม็ 10 คะแนน

2. อ่านข้อคาถามและคาตอบให้ละเอียด เลือกคาตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงคาตอบ
เดียวแล้วนาไปตอบลงในกระดาษคาตอบ โดยทาเครื่องหมาย 
ลงในตัวเลอื กทต่ี อ้ งการ

3. ใชเ้ วลาในการทาแบบทดสอบ 10 นาที

ขอ้ ท่ี ก ข ค ง ข้อที่ ก ข ค ง

16

27

38

49

5 10

รวมคะแนน คะแนน

ช่อื - สกุล .......................................................... เลขที่ ..............

22

บรรณำนกุ รม

เกรกิ ท่วมกลาง และจนิ ตนา ท่วมกลาง. (2555). กำรพฒั นำสอ่ื นวตั กรรมทำงกำรศกึ ษำ
เพอ่ื เลอ่ื นวทิ ยฐำนะ. กรุงเทพฯ : สถาพรบุค๊ ส์.

จรี ะสิทธ์ิ อง้ึ รตั นวงศ.์ (2558). หนังสอื คู่มอื เรียนและใชง้ ำน Microsoft Office 2013.
กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที.

ดวงพร เกย๋ี งคา. (2556). คู่มอื Office 2013 ฉบบั ใช้งำนจริง. กรงุ เทพฯ : ไอดซี ีฯ.
ถวัลย์ มาศจรัส และพรพรต เจนสุวรรณ์. (2556). นวัตกรรมกำรศกึ ษำ ชดุ เอกสำร

ประกอบกำรเรียน กำรสอน. กรงุ เทพฯ : ธารอักษร.
ธชั ชยั จาลอง. (2557). คู่มือใชง้ ำน Microsoft Office 2013 ฉบับสมบูรณ.์ กรงุ เทพฯ :

ซเี อด็ ยูเคชนั่ .
มณนี ุช สมานหมู่,อัมรนิ ทร์ เพ็ชรกลุ . (2558). หนงั สอื สรำ้ ง ปรบั แตง่ และจดั กำร

เอกสำรดว้ ย Word 2013 ฉบับสมบรู ณ์ +CD Rom. กรุงเทพฯ : ซมิ พลิฟาย.
วิภา เพ่ิมทรัพย์ และคณะ. (2554). Windows 7 และคู่มือ office 2013. กรงุ เทพฯ :

โปรวชิ ั่น จากัด.
วมิ ลรัตน์ สนุ ทรโรจน์. (2555). นวตั กรรมเพอี่ กำรเรยี นร.ู้ (พมิ พค์ รั้งท่ี 2). มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม, มหาสารคาม.
สานักวชิ าการมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชว้ี ดั และสำระกำรเรียนรแู้ กนกลำง

กลุม่ สำระกำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี ตำมหลกั สตู รแกนกลำงกำรศกึ ษำ
ขั้นพน้ื ฐำน พุทธศกั รำช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพมิ พช์ มุ นมุ สหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย.
สธุ รี ์ นวกุล. (2557). คูม่ อื ใช้งำน Windows 8.1 & Office 2013 ฉบบั สมบรู ณ์.
กรุงเทพฯ : ซเี อ็ดยูเคช่ัน.


Click to View FlipBook Version