The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by นัศรีน ตาเดอิน, 2021-12-27 02:59:17

Microsoft Word 2013

เล่ม 1คำนำ

เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ความรเู้ บอ้ื งตน้ ในการใชโ้ ปรแกรม Microsoft Word
2013 เพอ่ื พฒั นาการฝกึ ทักษะปฏบิ ัติ สาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เลม่ นี้ ได้
จดั ทาขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนง่ึ ในการเรยี นรู้ของนักเรียน กลมุ่ สาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี
และเทคโนโลยี ช้ันประถมศกึ ษาปีที่ 5 โดยเนน้ นักเรียนเปน็ สาคญั ใหพ้ ัฒนาความรู้
ความเข้าใจ เกีย่ วกับเรือ่ งโปรแกรม Microsoft Word 2013 และการสรา้ งงานเอกสาร
แบบตา่ ง ๆ ทั้งนีไ้ ด้ขยายผลในดา้ นเนอ้ื หาใหก้ วา้ งและชดั เจนมากยง่ิ ขน้ึ ซ่งึ นกั เรยี น
สามารถนาไปใชไ้ ปประยุกต์ใชใ้ นชีวิตประจาวัน และใชใ้ นอนาคตได้ เอกสารประกอบ
การเรียน เร่อื ง ความร้เู บอ้ื งตน้ ในการใชโ้ ปรแกรม Microsoft Word 2013 น้ีมีทง้ั หมด
9 เลม่ ซึ่งแตล่ ะเล่มมคี วามตอ่ เน่ืองของเนอื้ หา มีภาพประกอบอธบิ ายขน้ั ตอนการปฏบิ ตั ิ
โดยละเอยี ด ดังนั้นนักเรยี นจึงควรศกึ ษาตามข้ันตอนที่ละเล่มไม่ควรข้ามเลม่ เพราะอาจจะ
ทาให้เกิดความไมเ่ ขา้ ใจเน้อื หา

เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เร่ือง เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2013
นักเรียนควรอ่านคาแนะนาการใช้ให้เข้าใจก่อนเป็นลาดับแรกและปฏิบัติตามด้วยความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง เพือ่ ผลที่ดใี นการสร้างองคค์ วามรู้ท่ีย่งั ยนื แกต่ วั นกั เรยี น

นศั รีน ตาเดอิน

สำรบัญ ข

คานา หนำ้
สารบัญ ก
สารบญั ภาพ ข
คาแนะนาในการใช้เอกสารประกอบการเรยี น ค
คาช้ีแจงสาหรับครู ง
คาช้ีแจงสาหรบั นักเรียน จ
สาระสาคญั /มาตรฐานการเรยี นรู/้ ตัวชว้ี ัด ฉ
จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ ช
แบบทดสอบกอ่ นเรยี น ซ
กระดาษคาตอบแบบทดสอบกอ่ นเรียน 1
ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง แนะนา Microsoft Office 2013 4
ใบความรู้ท่ี 2 เรอ่ื ง เร่ิมตน้ เขา้ ใช้งานและการปิดโปรแกรม 5
8
Microsoft Word 2013
ใบความร้ทู ่ี 3 เร่อื ง ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับโปรแกรม 10
Microsoft Word 2013
ใบงานท่ี 1 18
ใบงานท่ี 2 19
ใบงานที่ 3 20
แบบทดสอบหลังเรียน 21
กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลงั เรยี น 24
บรรณานุกรม 25

สำรบัญภำพ ค

ภำพที่ หนำ้
1.1 โปรแกรม Word 2013 6
1.2 โปรแกรม Excel 2013 6
1.3 โปรแกรม PowerPoint 2013 7
1.4 โปรแกรม Outlook 2013 7
1.5 เรม่ิ ใชง้ านโปรแกรม Microsoft Word 2013 วธิ ที ี่ 1 8
1.6 เรม่ิ ใชง้ านโปรแกรม Microsoft Word 2013 วิธีท่ี 2 9
1.7 การออกจากโปรแกรม Microsoft Word 2013 9
1.8 ส่วนประกอบโปรแกรม Microsoft Word 2013 10
1.9 แถบเครอื่ งมอื ดว่ น 11
1.10 แถบหัวเรือ่ ง 11
1.11 รบิ บอน 12
1.12 จดุ แทรกขอ้ ความ 12
1.13 แถบเลือ่ น 13
1.14 แถบสถานะ 13
1.15 แถบสถานะ 14
1.16 แท็บหนา้ แรก 15
1.17 แท็บแทรก 15
1.18 แทบ็ ออกแบบ 16
1.19 แทบ็ เค้าโครงหนา้ กระดาษ 16
1.20 การอ้างองิ 16
1.21 แท็บมุมมอง 17คำแนะนำในกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรียน

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้น ในการใช้โปรแกรม

Microsoft Word 2013 เพ่ือพัฒนาการฝึกทักษะปฏิบัติ สาหรับนักเรียน

ช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 5 เป็นเอกสารประกอบการเรยี นสาหรับให้นกั เรียนศกึ ษาด้วย

ตนเอง นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากเอกสารประกอบการเรียนมากที่สุด

ถา้ ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาในการเรยี นอย่างเคร่งครดั

1. ก่อนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เริ่มต้นใช้งาน
Microsoft Word 2013 ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ
ใช้เวลา 10 นาที โดยใช้กระดาษคาตอบที่จัดเตรียมไว้ให้ แล้วตรวจคาตอบตาม
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

2. นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ซ่ึงจะเป็นใบความรู้
ใบงานที่ 1 – 3 และเฉลยใบงาน

3. นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ควรเปิดดูเฉลยก่อน ควรฝึกคิด
และหาคาตอบด้วยตนเอง แล้วเขยี นคาตอบท่ีถกู ตอ้ ง

4. ถา้ มขี ้อสงสัยใด ๆ ใหส้ อบถามจากเพอ่ื นทรี่ ู้ และปรึกษาครผู สู้ อนได้
5. เม่ือศึกษาจบเอกสารประกอบการเรียนแต่ละเล่มแล้ว ให้นักเรียน
ลงมอื ปฏิบตั ติ ามข้นั ตอนตามท่ไี ดเ้ รียนมา จนเกิดทกั ษะ
6. ทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที และ
ตรวจคาตอบตามเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนนักเรียนต้องได้คะแนนจากการ
ทดสอบหลงั เรยี น ไม่ต่ากวา่ รอ้ ยละ 80 จงึ จะถือว่าผา่ นเกณฑ์
7. ให้นักเรียนนาเอกสารประกอบการเรียนเล่มที่ศึกษาแล้ว
พร้อมกระดาษคาตอบก่อนเรียน และกระดาษคาตอบหลังเรียนส่งครูเพ่ือบันทึก
คะแนนคำชแ้ี จงสำหรบั ครู

เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้นในการใช้โปรแกรม
Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒนาการฝึกทักษะปฏิบัติ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เล่มท่ี 1 เรื่อง เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2013 เล่มน้ี
ใชแ้ ผนการจัดการเรยี นรูท้ ี่ 1 โดยมขี ั้นตอนการจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน ดังน้ี

1. ครูแจกเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ความรู้เบื้องต้นในการใช้
โปรแกรม Microsoft Word 2013 ให้นกั เรียนคนละ 1 เลม่

2. ครูชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียน ให้นักเรียนทราบ
ก่อนลงมือปฏิบัติ

3. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือดูว่านักเรียน
มพี ้นื ฐานความรู้ ความเข้าใจเกย่ี วกับเรือ่ งท่ีเรียนมามากนอ้ ยเพียงใด

4. ครูให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ความรู้
เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 และใบงานที่ 1 – 3
เพอ่ื ให้นกั เรียนได้ทบทวนและเกดิ ความร้คู วามเขา้ ใจอยา่ งถกู ต้อง

5. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือดูว่านักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจหลังเรยี นมากน้อยเพียงใด

6. ครูสังเกตพฤตกิ รรมคุณลกั ษณะทีพ่ ึงประสงค์ และบันทกึ ผล
7. ครูตรวจคะแนนและบันทึกผลลงในแบบเก็บคะแนนการทา
เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้
8. ครูแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบและชมเชยนักเรียนพร้อมให้
คาแนะนาเพ่มิ เติมคำชีแ้ จงสำหรบั นักเรยี น

เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม
Microsoft Word 2013 เพ่ือพัฒนาการฝึกทักษะปฏิบัติ สาหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่อง เร่ิมต้นใช้งาน Microsoft Word 2013 เล่มนี้
ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยมีข้นั ตอนการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ดงั น้ี

1. นักเรียนฟงั คาช้แี จงการใช้เอกสารประกอบการเรียนใหเ้ ขา้ ใจ
2. ให้นักเรียนรับเอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง เริ่มต้น
ใช้งาน Microsoft Word 2013
3. นักเรียนเริ่มทาแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือประเมินว่า นักเรียน
มพี ้นื ฐานความรคู้ วามเข้าใจมากน้อยเพียงใด
4. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาทาความเข้าใจให้ดีต้ังแต่หน้าแรกถึงหน้า
สุดท้ายตามลาดับอย่าข้ามข้ันตอนและทาแบบฝึกหัดท้ายเล่มเอกสารประกอบ
การเรียน เล่มท่ี 1 เร่ือง เร่ิมต้นใช้งาน Microsoft Word 2013
5. เมื่อพบคาชี้แจงหรือคาถามในแต่ละเล่มของเอกสารประกอบ
การเรยี น ให้นกั เรยี นอา่ น และทากจิ กรรมที่กาหนดให้อยา่ งรอบคอบ
6. ส่งผลงานการทาใบงานจากท้ายเล่มเอกสารประกอบการเรียน
เพือ่ ใหค้ รูตรวจและบันทึกผล
7. เมือ่ ทาแบบฝึกหดั เสรจ็ แลว้ จดั เกบ็ อุปกรณ์ให้เรยี บรอ้ ย

8. เมอ่ื นักเรียนทุกคนทากจิ กรรมการเรียนรคู้ รบแลว้ ใหน้ กั เรยี น

ทาแบบทดสอบหลงั เรียน ดว้ ยความต้ังใจและซอ่ื สตั ย์

9. รบั ฟังการบอกคะแนนคาชมเชย และคาแนะนาเพิ่มเติมจากครูสำระสำคัญ

โปรแกรม Microsoft Word 2013 เป็นโปรแกรมประมวลผลคาซึ่งออกแบบ
มาเพื่อช่วยให้การสร้างเอกสารที่มีคุณภาพในระดับมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
และประหยดั เช่น เหมาะกบั งานดา้ นการพมิ พเ์ อกสารทุกชนิด สามารถพมิ พเ์ อกสาร
ออกมาเป็นชุด ๆ ซ่ึงเอกสารอาจเป็นจดหมาย บันทึกข้อความ รายงาน บทความ
ประวัติย่อ และยังสามารถตรวจสอบ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงความถูกต้องในการ
พิมพ์เอกสารได้อย่างง่ายดาย สามารถตรวจสอบ สะกดคา และหลักไวยากรณ์
เพ่มิ ตาราง เพ่ิมกราฟกิ ในเอกสารได้อยา่ งงา่ ยดาย

มำตรฐำนกำรเรียนร/ู้ ตัวชี้วดั

มำตรฐำน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ปัญหา การทางาน
และอาชีพอยา่ งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมคี ณุ ธรรม

ตวั ชว้ี ัด
มฐ.ง 3.1 ป. 5/2 สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันด้วย
ความรับผดิ ชอบจุดประสงคก์ ำรเรยี นรู้

ด้ำนควำมรู้ (K)
1. นักเรียนอธิบายวิธีการเข้าใช้งานและออกจากโปรแกรม Microsoft
Word 2013 ได้
2. นักเรียนอธบิ ายสว่ นประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2013 ได้
3. นักเรยี นอธิบายแถบเครือ่ งมอื ของโปรแกรม Microsoft Word 2013 ได้

ดำ้ นกระบวนกำร (P)
1. นกั เรยี นสามารถเขา้ ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2013 ได้
2. นักเรียนสามารถออกจากโปรแกรม Microsoft Word 2013 ได้
3. นักเรียนสามารถใช้งานส่วนประกอบของ
โปรแกรม Microsoft Word 2013 ได้
4. นักเรียนสามารถใชง้ านแถบเครอ่ื งมอื ของ
โปรแกรม Microsoft Word 2013 ได้
5. นกั เรียนสามารถปฏบิ ัตงิ านไดต้ ามข้ันตอนและเปน็ กระบวนการอย่าง
ถูกต้องตามเกณฑท์ ี่กาหนดไว้

ด้ำนคณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์ (A)
1. มีความมุง่ ม่ันในการทางาน
2. มีวินัย
3. ใฝเ่ รียนรู้
4. มจี ิตสาธารณะ

เมื่อเพ่ือน ๆ ศกึ ษาและทาความเข้าใจเร่อื งความรู้

เบือ้ งตน้ เกย่ี วกบั โปรแกรม Microsoft Word 2013 แล้ว
เพื่อน ๆ ฝกึ ปฏิบตั ิตามข้ันตอนตา่ ง ๆ ให้คลอ่ งนะครับ

1

แบบทดสอบกอ่ นเรียน
เล่มท่ี 1 เรื่อง เริม่ ตน้ ใช้งำน Microsoft Word 2013
กล่มุ สำระกำรเรยี นรู้กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี (คอมพวิ เตอร์)

ชั้นประถมศกึ ษำปที ี่ 5

คำชี้แจง 1. ขอ้ สอบมที งั้ หมด 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
2. อ่านข้อคาถามและคาตอบให้ละเอียด เลือกคาตอบที่ถูกท่ีสุด
เ พี ย ง ค า ต อ บ เ ดี ย ว แ ล้ ว น า ไ ป ต อ บ ล ง ใ น ก ร ะ ด า ษ ค า ต อ บ
โดยทาเครอ่ื งหมาย  ลงในตัวเลือกที่ตอ้ งการ
3. ใชเ้ วลาในการทาแบบทดสอบ 10 นาที

1. โปรแกรม Microsoft word มชี ือ่ ภาษาไทยวา่ อยา่ งไร
ก. โปรแกรมนาเสนอผลงาน
ข. โปรแกรมประมวลผลคา
ค. โปรแกรมประมวลผลงาน
ง. โปรแกรมคานวณคา

2. จากภาพ ทาหน้าทส่ี าคัญอยา่ งไร
ก. ปมุ่ Start จดุ เริม่ ตน้ ในการเรียกใช้งานโปรแกรม
ข. ปุ่ม E-mail เข้าใชง้ านโปรแกรมเขียนอเี มล
ค. ปุม่ Word 2013 เข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft Word
ง. ปุ่ม Browser เข้าใช้งานโปรแกรมเว็บบราวเซอร์

3. โปรแกรม Microsoft Word ท่นี ักเรียนใช้เรียนในห้องเรียนคอมพิวเตอร์
เป็นเวอร์ชั่นใด
ก. Microsoft Word 2003
ข. Microsoft Word 2007
ค. Microsoft Word 2010
ง. Microsoft Word 2013

2

4. “บรรณานุกรม” คน้ หาได้จากแท็บใด
ก. แท็บเค้าโครง
ข. แทบ็ ออกแบบ
ค. แทบ็ อ้างอิง
ง. แท็บแทรก

5. จากภาพ ตรงกับข้อใด
ก. เอฟเฟก็ ต์
ข. เส้นขอบของหน้า
ค. ลายนา้
ง. สีของหน้า

6. จากภาพเป็นส่วนประกอบใดของโปรแกรม
Microsoft Word 2013
ก. แถบหวั เรอื่ ง
ข. แถบเครื่องมือดว่ น
ค. แถบสถานะ
ง. แถบมมุ มอง

7. จากภาพเปน็ การเขา้ ใช้งานโปรแกรมใด
ก. Power Point
ข. Excel
ค. Word
ง. Paint

3

8. จากภาพเปน็ ขนั้ ตอนใดของโปรแกรม
ก. การออกจากโปรแกรม
ข. การขยายหน้าตา่ ง
ค. การพับหนา้ ตา่ ง
ง. การสัง่ บนั ทกึ งาน

9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกยี่ วกบั รบิ บอน
ก. เลอ่ื นหน้าต่าง ขนึ้ หรือลง
ข. แถบชดุ คาสั่ง แบง่ ออกเป็นชุดแท็บ
ค. รวมคาสั่งทใี่ ชบ้ อ่ ย
ง. สาหรบั ย่อ/ขยายเอกสาร

10. คาส่ัง สขี องหน้ำ คน้ หาได้จากแท็บใด
ก. แท็บอ้างองิ
ข. แท็บหน้าแรก
ค. แท็บออกแบบ
ง. แทบ็ เคา้ โครงหนา้ กระดาษ

4

กระดำษคำตอบแบบทดสอบกอ่ นเรยี น
เล่มที่ 1 เร่อื ง เริม่ ตน้ ใช้งำน Microsoft Word 2013
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี (คอมพวิ เตอร์)

ช้ันประถมศกึ ษำปีที่ 5

คำช้ีแจง 1. ขอ้ สอบมที ้งั หมด 10 ขอ้ คะแนนเตม็ 10 คะแนน
2. อ่านข้อคาถามและคาตอบให้ละเอียด เลือกคาตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคาตอบ
เดียวแล้วนาไปตอบลงในกระดาษคาตอบ โดยทาเครื่องหมาย 
ลงในตวั เลอื กทต่ี อ้ งการ
3. ใชเ้ วลาในการทาแบบทดสอบ 10 นาที

ข้อที่ ก ข ค ง ข้อที่ ก ข ค ง

16

27

38

49

5 10

รวมคะแนน คะแนน

ช่ือ - สกลุ .......................................................... เลขท่ี ..............

5

ใบควำมรู้ที่ 1
เรอ่ื ง แนะนำ Microsoft Office 2013

Microsoft Office เป็นโปรแกรมชุดสานักงานที่ได้รับความนิยม และ
เป็นที่รู้จักกันดีท่ัวโลก ซ่ึงมีประโยชน์มากมาย เช่น การสร้างและปรับแต่ง
เอกสาร การจัดเก็บและคานวณข้อมูลในรูปแบบของตาราง การสร้างสไลด์
สาหรับงานพรเี ซนเตชัน หรือการจดั การอีเมล เปน็ ตน้

บริษัท Microsoft ได้พัฒนาและปรับปรุงความสามารถของโปรแกรม
ชดุ Microsoft Office อย่างตอ่ เน่อื งโดยเวอรช์ นั่ ปจั จบุ ันคือ Microsoft Office
2013 ได้ปรับปรุงข้อด้อยจากในเวอร์ชั่นก่อนหน้าให้มีการใ ช้งานท่ีง่าย
และสะดวกขึ้น มีรูปลักษณ์การใช้งานท่ีดูสบายตา พร้อมเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ
ให้เขา้ กับการทางานทคี่ นุ้ เคย

ต่อไปเราจะไปทาความรู้จกั กบั โปรแกรมตา่ ง ๆ
ในชดุ Microsoft Office 2013 กันนะคะ

6

โปรแกรมต่ำง ๆ ในชุด Office 2013

ในชดุ Microsoft Office 2013 ประกอบด้วยโปรแกรมหลกั ๆ 5 โปรแกรม
ท่มี ีหน้าทีแ่ ตกตา่ งกนั ไป ดงั นี้

 Word 2013 โปรแกรมสาหรับจัดทาเอกสาร (Word Processing)
เช่น รายงานการประชุม เอกสารสัญญา จดหมาย หรือคู่มือต่าง ๆ พร้อมท้ัง
เครื่องมอื ในการจดั การ และปรับแต่งเอกสาร

ภาพท่ี 1.1 : โปรแกรม Word 2013
ท่ีมาภาพ : นัศรนี ตาเดอนิ (5 เมษายน 2560)
 Excel 2013 โปรแกรมตารางข้อมูล (Spreadsheet) สารับการ
จัดการข้อมูลในรูปของตารางท่ีเก่ียวกับตัวเลข และการคานวณ โดยสามารถ
นาขอ้ มลู ในตารางมาแสดงเป็นกราฟแบบตา่ ง ๆ ได้อยา่ งรวดเรว็

ภาพที่ 1.2 : โปรแกรม Excel 2013
ท่ีมาภาพ : นศั รนี ตาเดอิน (5 เมษายน 2560)

7

โปรแกรมตำ่ ง ๆ ในชดุ Office 2013 (ตอ่ )

 PowerPoint 2013 โปรแกรมสร้างส่ือสาหรับนาเสนองาน
เหมาะสาหรับ ผู้ที่ตองการนาเสนอโครงการ หรือใช้แสดงเน้ือหาประกอบ
คาบรรยาย โดยสามารถปรับแต่งสไลด์ แทรก Clip Art หรือไฟล์ภาพ พร้อมทง้ั
ไฟลเ์ สยี ง หรอื คลิปวดิ ีโอไดต้ ามตอ้ งการ

ภาพท่ี 1.3 : โปรแกรม PowerPoint 2013
ท่มี าภาพ : นศั รนี ตาเดอนิ (5 เมษายน 2560)
 Outlook 2013 โปรแกรมสาหรับบริหารเวลา ช่วยจัดการ
ตารางเวลา จดจางานทต่ี ้องทาในแต่ละวัน และใหผ้ ้ใู ช้งานสามารถติดต่อส่ือสาร
กับผอู้ ืน่ ได้ดว้ ยการรบั /ส่ง และจดั การอเี มล

ภาพที่ 1.4 : โปรแกรม Outlook 2013
ท่ีมาภาพ : นัศรีน ตาเดอิน (5 เมษายน 2560)

8

ใบควำมรู้ท่ี 2
เรอ่ื ง เร่ิมตน้ เขำ้ ใช้งำนและกำรปิดโปรแกรม

Microsoft Word 2013

การเข้าใช้งานและการปิดโปรแกรม Microsoft Word 2013 นักเรียน
สามารถทาไดต้ ามข้ันตอนดงั น้ี

กำรเขำ้ ใชง้ ำนวิธีที่ 1

1. คลิกทป่ี มุ่ Start บนแถบ Task bar
2. จากนนั้ เลอื กไปท่ี Microsoft 2013
3. คลิกที่ Word 2013 เพอ่ื เปิดใช้งาน

ภาพท่ี 1.5 : เร่มิ ใชง้ านโปรแกรม Microsoft Word 2013 วิธีท่ี 1
ที่มาภาพ : นัศรนี ตาเดอนิ (5 เมษายน 2560)

9

กำรเข้ำใชง้ ำนวธิ ีที่ 2

1. ดับเบลิ้ คลิกทไี่ อคอน ทีห่ น้าจอจะสามารถเปิดใช้งาน
ได้ทนั ที

ภาพที่ 1.6 : เร่มิ ใชง้ านโปรแกรม Microsoft Word 2013 วิธที ี่ 2
ทมี่ าภาพ : นัศรนี ตาเดอิน (5 เมษายน 2560)

กำรออกจำกโปรแกรม

1. คลกิ ท่เี คร่ืองหมายกากบาททม่ี มุ ขวาสุดของโปรแกรม ดังรูป

ภาพท่ี 1.7 : การออกจากโปรแกรม Microsoft Word 2013
ทม่ี าภาพ : นศั รีน ตาเดอนิ (5 เมษายน 2560)

10

ใบควำมรู้ที่ 3
เร่ือง ควำมรู้เบอ้ื งตน้ เกีย่ วกบั โปรแกรม Microsoft Word 2013

โปรแกรม Microsoft Word 2013 เป็นโปรแกรมใช้สาหรับจัดทา
เอกสารต่าง ๆ เช่น รายงาน หนังสือ แผนภูมิ ตารางข้อมูล และสามารถ

จดั รูปแบสบว่ เอนกปสราะรใกหอด้ บสู ขวยองงาโมปรแกรม Microsoft Word 2013

หน้าต่างการใช้งานของโปรแกรม Microsoft Word 2013 ถกู ออกแบบใหม่
ให้เป็นโทนขาว สะอาด และดูเรียบง่าย เพ่ือการใช้งาน ท่ีสบายตาและสะดวก
แก่ผใู้ ช้งานมากขึ้น มีสว่ นประกอบที่สาคัญดังน้ี

1. แท็บไฟล์ : รวมคาสั่งท้ังหมดในการทางานกับไฟล์ข้อมูล เช่น
เปดิ ไฟล์ บนั ทกึ ไฟล์ สั่งพิมพง์ าน เป็นตน้

ภาพที่ 1.8 : แท็บไฟล์
ทมี่ าภาพ : นัศรีน ตาเดอิน (5 เมษายน 2560)

11

ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2013

2. แถบเครื่องมือด่วน : รวมปุ่มคาส่ังที่ใช้บ่อย เพ่ือให้เลือกใช้ได้อย่าง
รวดเรว็

ภาพท่ี 1.9 : แถบเครือ่ งมอื ด่วน
ท่มี าภาพ : นศั รีน ตาเดอนิ (5 เมษายน 2560)
3. แถบหัวเรอ่ื ง : เป็นแถบแสดงชือ่ ไฟล์ท่ีเปดิ อยู่

ภาพท่ี 1.10 : แถบหัวเรอื่ ง
ทม่ี าภาพ : นศั รนี ตาเดอนิ (5 เมษายน 2560)

ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft
Word 2013 ง่ายนดิ เดียวเอง...

12

สว่ นประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2013

4. ริบบอน : แถบชุดคาส่ัง โดยแบ่งออกเป็นชุดแท็บเพื่อให้เลือกใช้
คาส่งั ทตี่ ้องการไดอ้ ย่างรวดเรว็

ภาพที่ 1.11 : ริบบอน
ทีม่ าภาพ : นศั รีน ตาเดอิน (5 เมษายน 2560)
5. จดุ แทรกขอ้ ควำม : แสดงตาแหนง่ แทรกข้อความ

ภาพท่ี 1.12 : จุดแทรกขอ้ ความ
ที่มาภาพ : นศั รีน ตาเดอิน (5 เมษายน 2560)

13

ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2013

6. แถบเล่ือน : ใชเ้ ลอ่ื นหนา้ ต่างโปรแกรมขึน้ หรอื ลง

ภาพท่ี 1.13 : แถบเลอื่ น
ท่มี าภาพ : นัศรนี ตาเดอิน (5 เมษายน 2560)
7. แถบสถำนะ : แสดงสถานการณท์ างานในขณะนน้ั ๆ

ภาพที่ 1.14 : แถบสถานะ
ที่มาภาพ : นศั รนี ตาเดอนิ (5 เมษายน 2560)

14

สว่ นประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2013

8. แถบมุมมอง : สาหรับเลือกมุมมองการทางานกับเอกสาร รวมท้ัง
แถบสไลด์บาร์สาหรับเลื่อนปรบั การย่อ/ขยายเอกสาร

ภาพที่ 1.15 : แถบสถานะ
ที่มาภาพ : นัศรีน ตาเดอนิ (5 เมษายน 2560)

เมื่อเพื่อน ๆ ทาความรู้จักกับส่วนประกอบของ
โปรแกรม Microsoft Word 2013 แลว้

ต่อไปเราจะไปเรียนรู้คาสั่งในแถบเครื่องมือของ
โปรแกรม Microsoft Word 2013 กันนะคะ

15

แถบเครอ่ื งมือของโปรแกรม Microsoft Word 2013

แท็บหนำ้ แรก : รวมคาสั่งเกยี่ วกับการทางานกบั -ข้อมลู ท่ีคดั ลอกไว้ การ
เลอื กแบบอักษร การกาหนดย่อหน้า การกาหนดลกั ษณะตวั อกั ษร และเคร่ืองมอื
คน้ หา/แทนท่ีขอ้ ความ

ภาพที่ 1.16 : แทบ็ หนา้ แรก
ทม่ี าภาพ : นศั รนี ตาเดอนิ (5 เมษายน 2560)
แทบ็ แทรก : รวมคาส่ังเกี่ยวกับการแทรกวัตถุต่าง ๆ ลงบนเอกสาร เช่น
ตาราง ภาพ/คลปิ อารต์ /รปู วาด หวั /ทา้ ยกระดาษ ขอ้ ความและสญั ลกั ษณพ์ เิ ศษ

ภาพท่ี 1.17 : แท็บแทรก
ท่มี าภาพ : นัศรนี ตาเดอิน (5 เมษายน 2560)

16

แท็บออกแบบ : รวมคาส่ังเก่ียวกับการกาหนดรูปแบบสีและฟอนต์
การกาหนดพื้นหลงั หนา้ กระดาษ

ภาพท่ี 1.18 : แท็บออกแบบ
ทมี่ าภาพ : นศั รนี ตาเดอิน (5 เมษายน 2560)
แท็บเค้ำโครงหน้ำกระดำษ : รวมคาสั่งเกี่ยวกับการต้ังค่าหน้ากระดาษ
การกาหนดระยะย่อหนา้ และการจัดเรียงขอ้ ความ/วัตถุ

ภาพที่ 1.19 : แท็บเคา้ โครงหน้ากระดาษ
ทม่ี าภาพ : นศั รีน ตาเดอนิ (5 เมษายน 2560)
แท็บกำรอ้ำงอิง : รวมคาสั่งสร้างส่วนประกอบเพิ่มเติมของเอกสาร
สารบญั เชงิ อรรถ ข้อมลู อ้างองิ และบรรณานกุ รม คาบรรยายภาพ และดชั นี

ภาพที่ 1.20 : แทบ็ การอา้ งองิ
ท่มี าภาพ : นัศรีน ตาเดอิน (5 เมษายน 2560)

17

แท็บมุมมอง : รวมคาสง่ั เกย่ี วกบั การเลือกมมุ มองในการทางานเกี่ยวกับ
เอกสาร การซอ่ น/แสดงส่วนประกอบบนหน้าต่างโปรแกรม การยอ่ /ขยายเอกสาร
การจัดหน้าจอ และการทามาโคร

ภาพท่ี 1.21 : แท็บมุมมอง
ท่ีมาภาพ : นัศรนี ตาเดอนิ (5 เมษายน 2560)

เม่ือเราไปเรียนรู้วิธีการเริ่มต้นเข้าโปรแกรม Microsoft
Word 2013 เพื่อน ๆ สามารถนาไปฝึกปฏิบัติให้เกิด
ความคล่องแคลว่ ในการใช้โปรแกรมนะครบั

18

ใบงำนที่ 1
เล่มท่ี 1 เรื่อง เร่มิ ต้นใช้งำน Microsoft Word 2013
กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)์

ชั้นประถมศกึ ษำปีที่ 5

คำช้แี จง 1. นักเรียนทาเครื่องหมายถูก () หน้าข้อความท่ีถูกต้อง และทาเคร่ืองหมาย
ผดิ () หนา้ ข้อความทีไ่ มถ่ ูกต้อง

2. คะแนนเต็ม 10 คะแนน
3. ใชเ้ วลาในการทาใบงาน 10 นาที

1. โปรแกรม Microsoft Word 2013 เป็นโปรแกรมสาหรับจัดทา
เอกสารต่าง ๆ เชน่ รายงาน หนังสือ แผนภมู ิ

2. หน้าต่างการใช้งานของโปรแกรม Microsoft Word 2013
ถกู ออกแบบใหมใ่ ห้เปน็ โทนสเี หลืองนวล

3. แถบเล่ือน เป็นส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word
2013

4. แท็บไฟล์ เป็นแทบ็ รวมคาสั่งเกีย่ วกบั การเปิดและปดิ ไฟล์
5. แท็บหน้าแรก รวมคาส่ังการแทรกวตั ถตุ า่ ง ๆ ลงบนเอกสาร
6. เข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2013 โดยการคลิกปุ่ม

Start บนแถบ Task bar
7. ดบั เบล้ิ คลิกทีไ่ อคอ่ น ท่ีหนา้ จอจะเป็นการปิดใชง้ านทันที
8. ออกจากโปรแกรมโดยการคลิกเคร่ืองหมายกากบาทท่ีมุมบน

ขวาของโปรแกรม
9. แท็บออกแบบเปน็ การรวมคาสั่งการกาหนดรปู แบบสแี ละฟอนต์
10. แทบ็ มมุ มอง รวมคาสั่งเกย่ี วกับการสรา้ งจดหมาย

ชื่อ - สกลุ .......................................................... เลขที่ ..............

19

ใบงำนท่ี 2
เล่มที่ 1 เร่อื ง เรมิ่ ต้นใชง้ ำน Microsoft Word 2013
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี (คอมพวิ เตอร์)

ช้นั ประถมศกึ ษำปที ี่ 5
คำช้แี จง 1. นักเรียนเขียนขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2013

ตามภาพทกี่ าหนดให้
2. คะแนนเต็ม 10 คะแนน
3. ใช้เวลาในการทาใบงาน 10 นาที

กำรเขำ้ ใช้งำนโปรแกรม Microsoft Word 2013

หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3

ชือ่ - สกุล .......................................................... เลขท่ี ..............

20
ใบงำนที่ 3
เล่มที่ 1 เรอ่ื ง เร่ิมต้นใชง้ ำน Microsoft Word 2013
กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี (คอมพวิ เตอร์)
ชนั้ ประถมศกึ ษำปีท่ี 5
คำช้แี จง 1. นกั เรียนฝกึ ทักษะโปรแกรม Microsoft Word 2013 โดยการเร่มิ ต้นเข้าใชง้ าน
และการปิดโปรแกรมตามข้นั ตอน
2. คะแนนเต็ม 10 คะแนน
3. ใช้เวลาในการทาใบงาน 30 นาที

ชือ่ - สกุล .......................................................... เลขที่ ..............

21

แบบทดสอบหลงั เรียน
เล่มที่ 1 เรอื่ ง เรม่ิ ต้นใชง้ ำน Microsoft Word 2013
กล่มุ สำระกำรเรยี นรู้กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี (คอมพวิ เตอร์)

ช้ันประถมศกึ ษำปที ี่ 5

คำชแ้ี จง 1. ข้อสอบมที งั้ หมด 10 ขอ้ คะแนนเตม็ 10 คะแนน
2. อ่านข้อคาถามและคาตอบให้ละเอียด เลือกคาตอบท่ีถูกที่สุด
เพียงคาตอบเดียวแล้วนาไปตอบลงในกระดาษคาตอบ โดย
ทาเครอื่ งหมาย () ลงในตัวเลือกท่ีตอ้ งการ
3. ใชเ้ วลาในการทาแบบทดสอบ 10 นาที

1. คาสัง่ สขี องหนำ้ คน้ หาไดจ้ ากแท็บใด
ก. แทบ็ เคา้ โครงหนา้ กระดาษ
ข. แทบ็ ออกแบบ
ค. แทบ็ หน้าแรก
ง. แท็บอ้างอิง

2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกยี่ วกับ รบิ บอน
ก. สาหรบั ยอ่ /ขยายเอกสาร
ข. รวมคาสงั่ ทีใ่ ช้บ่อย
ค. แถบชุดคาสั่ง แบง่ ออกเป็นชดุ แท็บ
ง. เล่อื นหน้าตา่ ง ขึน้ หรอื ลง

3. จากภาพเป็นขัน้ ตอนใดของโปรแกรม
ก. การส่ังบันทกึ งาน
ข. การพับหนา้ ต่าง
ค. การขยายหนา้ ต่าง
ง. การออกจากโปรแกรม

22

4. จากภาพเปน็ การเข้าใชง้ านโปรแกรมใด
ก. Paint
ข. Word
ค. Excel
ง. Power Point

5. จากภาพเป็นส่วนประกอบใดของโปรแกรม
Microsoft Word 2013
ก. แถบมุมมอง
ข. แถบสถานะ
ค. แถบเครอื่ งมอื ดว่ น
ง. แถบหัวเรื่อง

6. จากภาพ ตรงกบั ขอ้ ใด
ก. สขี องหน้า
ข. ลายน้า
ค. เส้นขอบของหน้า
ง. เอฟเฟก็ ต์

7. “บรรณานุกรม” คน้ หาไดจ้ ากแทบ็ ใด
ก. แท็บแทรก
ข. แทบ็ อา้ งองิ
ค. แทบ็ ออกแบบ
ง. แทบ็ เค้าโครงหนา้ กระดาษ

23

8. โปรแกรม Microsoft Word ที่นักเรียนใช้เรียนในห้องเรียนคอมพิวเตอร์
เป็นเวอร์ชั่นใด
ก. Microsoft Word 2013
ข. Microsoft Word 2010
ค. Microsoft Word 2007
ง. Microsoft Word 2003

9. จากภาพ ทาหน้าท่ีสาคญั อย่างไร
ก. ปุ่ม Browser เข้าใชง้ านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
ข. ปมุ่ Word 2013 เข้าใชง้ านโปรแกรม Microsoft Word
ค. ปุ่ม E-mail เขา้ ใชง้ านโปรแกรมเขยี นอีเมล
ง. ปุ่ม Start จุดเรมิ่ ตน้ ในการเรยี กใชง้ านโปรแกรม

10. โปรแกรม Microsoft word มีชอื่ ภาษาไทยวา่ อย่างไร
ก. โปรแกรมคานวณคา
ข. โปรแกรมประมวลผลงาน
ค. โปรแกรมนาเสนอผลงาน
ง. โปรแกรมประมวลผลคา

เสร็จแล้ว...
ไปตรวจคาตอบกันเลยครับ

24

กระดำษคำตอบแบบทดสอบหลงั เรยี น
เล่มที่ 1 เร่ือง เริ่มต้นใชง้ ำน Microsoft Word 2013
กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ช้นั ประถมศกึ ษำปที ี่ 5
คำชแ้ี จง 1. ขอ้ สอบมีท้งั หมด 10 ขอ้ คะแนนเตม็ 10 คะแนน

2. อ่านข้อคาถามและคาตอบให้ละเอียด เลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบ
เดียวแล้วนาไปตอบลงในกระดาษคาตอบ โดยทาเครื่องหมาย () ลงใน
ตัวเลือกทต่ี อ้ งการ

3. ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ 10 นาที

ขอ้ ท่ี ก ข ค ง ขอ้ ท่ี ก ข ค ง

16

27

38

49

5 10

รวมคะแนน คะแนน

ชอื่ - สกุล .......................................................... เลขท่ี ..............

25

บรรณำนกุ รม

เกรกิ ท่วมกลาง และจนิ ตนา ท่วมกลาง. (2555). กำรพฒั นำสอ่ื นวตั กรรมทำงกำรศกึ ษำ
เพอ่ื เลอ่ื นวิทยฐำนะ. กรุงเทพฯ : สถาพรบุค๊ ส์.

จรี ะสิทธ์ิ อง้ึ รตั นวงศ.์ (2558). หนังสอื คู่มอื เรียนและใชง้ ำน Microsoft Office 2013.
กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที.

ดวงพร เกย๋ี งคา. (2556). คู่มอื Office 2013 ฉบบั ใช้งำนจริง. กรงุ เทพฯ : ไอดซี ีฯ.
ถวัลย์ มาศจรัส และพรพรต เจนสุวรรณ์. (2556). นวัตกรรมกำรศกึ ษำ ชดุ เอกสำร

ประกอบกำรเรียน กำรสอน. กรงุ เทพฯ : ธารอักษร.
ธชั ชยั จาลอง. (2557). คมู่ ือใชง้ ำน Microsoft Office 2013 ฉบับสมบูรณ.์ กรงุ เทพฯ :

ซเี อด็ ยูเคชนั่ .
มณนี ุช สมานหมู่,อัมรนิ ทร์ เพ็ชรกลุ . (2558). หนงั สอื สรำ้ ง ปรบั แตง่ และจดั กำร

เอกสำรดว้ ย Word 2013 ฉบับสมบรู ณ์ +CD Rom. กรุงเทพฯ : ซมิ พลิฟาย.
วิภา เพ่ิมทรัพย์ และคณะ. (2554). Windows 7 และคู่มือ office 2013. กรงุ เทพฯ :

โปรวชิ ั่น จากัด.
วมิ ลรัตน์ สนุ ทรโรจน์. (2555). นวตั กรรมเพอี่ กำรเรยี นร.ู้ (พมิ พค์ รั้งท่ี 2). มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม, มหาสารคาม.
สานักวชิ าการมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชว้ี ดั และสำระกำรเรียนรแู้ กนกลำง

กลุม่ สำระกำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี ตำมหลกั สตู รแกนกลำงกำรศกึ ษำ
ขั้นพน้ื ฐำน พทุ ธศกั รำช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพมิ พช์ ุมนมุ สหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย.
สธุ รี ์ นวกุล. (2557). คู่มอื ใช้งำน Windows 8.1 & Office 2013 ฉบบั สมบรู ณ์.
กรุงเทพฯ : ซเี อ็ดยูเคช่ัน.


Click to View FlipBook Version