The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานอบรมผลิตสื่อ 2560

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by armal_nik, 2020-09-10 20:50:43

รายงานอบรมผลิตสื่อ 2560

รายงานอบรมผลิตสื่อ 2560

รายงานผลการอบรม

การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏบิ ตั กิ าร
“การผลติ สื่อการเรียนการสอน”
วันที่ 26 สงิ หาคม 2560

นางอามาล นิและ
ครู โรงเรียนอนบุ าลยะลา
สานักงานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นื ฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


แบบรายงานสรปุ ผล
การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร

“การผลติ ส่ือการเรยี นการสอน”
วันที่ 26 สงิ หาคม 2560

ณ โรงแรมมายการเ์ ดนส์ อาเภอเมอื ง จังหวดั ปัตตานี

เรยี น ผู้อานวยการโรงเรยี นอนุบาลยะลา
ดว้ ยข้าพเจา้ นางอามาล นแิ ละ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการ สังกัด โรงเรียนอนุบาลยะลา

ไดเ้ ขา้ รว่ ม วนั ท่ี 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม เป็นเวลาทง้ั ส้ิน 1 วนั ซ่ึงกจิ กรรมดังกลา่ วจัดโดย
บดั น้ี ข้าพเจ้าและคณะไดด้ าเนินการกิจกรรมดงั กล่าวเรยี บรอ้ ยแล้ว จึงขอรายงานสรปุ ผลการดาเนนิ

กิจกรรมให้ทราบดงั นี้
1. กิจกรรมดงั กล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ด้วยชมรมพฒั นาวชิ าชีพครูอาเภอโคกโพธ์ิ จังหวดั ปัตตานี ได้จดั โครงการอบรมการอบรมเชงิ

ปฏิบัตกิ ารการผลติ ส่ือการเรยี นการสอน มวี ตั ถปุ ระสงค์เพ่ือ
1.1 เพ่ือนาเทคนคิ / วธิ กี ารจัดผลิตส่ือการเรยี นการสอน ใหม้ คี ุณภาพรูปแบบใหม่ๆ
1.2 เพื่อสง่ เสริมให้ครผู ู้สอนมเี ทคนิคในการผลิตส่ือการเรียนการสอน ทมี่ ีประสทิ ธิภาพและ

สามารถนาไปใช้เพื่อปฏิบัตงิ านอย่างแทจ้ ริง
1.3 เพอื่ ให้ครูผสู้ อนมีเทคนคิ ในการผลติ สอื่ การเรยี นการสอน

2. หวั ข้อการฝกึ อบรมและวิทยากร ไดแ้ ก่
2.1 แนะนาวทิ ยากร แจง้ ประโยชนใ์ นการอบรมให้สมาชกิ เขา้ รว่ มอบรมทราบ
2.2 แนะนาสอ่ื ตา่ งๆ และวธิ ีการนาไปใช้
2.3 ผ้เู ขา้ ร่วมอบรมปฏบิ ัติการผลติ สอื่
วทิ ยากรคือ อาจารย์กาญจนา จองเดิม ประธานชมรมพัฒนาวิชาชีพครอู าเภอโคกโพธิ์

จงั หวดั ปัตตานี และอาจารย์เขยี มศรี ราชบตุ ร
3. รปู แบบการอบรม
3.1 การบรรยาย โดยมีตวั อยา่ งสื่อการเรียนการสอนเชิงปฏิบตั ิการ
3.2 วิทยากรบรรยายโดยใช้ส่ือการเรียนการสอน
3.3 ผูเ้ ขา้ อบรมได้สอบถามวิธีการทา สังเกต ปฏบิ ตั ิ และร่วมแนะนาปัญหาการจดั ทาสื่อ


4. ประโยชนท์ ี่ไดร้ ับจากการเข้าร่วมกจิ กรรม
 ต่อตนเอง ได้แก่
1. ได้รบั เกียรติบัตรจากชมรมพัฒนาวิชาชพี ครูอาเภอโคกโพธ์ิ
2. ได้รับความรคู้ วามเขา้ ใจในการจัดผลิตสอ่ื การเรียนการสอนแบบตา่ งๆ
3. ได้ส่อื ที่ผลติ
4. สามารถนาความรู้และข้อมลู มาเป็นข้อมูลในการผลติ ส่ือการเรียนการสอนแบบ

ต่างๆ
5. มโี อกาสได้สรา้ งสมั พนั ธภาพที่ดแี ก่บคุ ลากรครใู นกลุม่ เดียวกัน

 ตอ่ หนว่ ยงาน ได้แก่
1. โรงเรยี นมสี ่ือการเรียนการสอนแบบตา่ งๆ
2. ครแู ละบคุ ลากรภายในสถานศึกษาสามารถผลิตสือ่ การเรียนการสอน
3. นาความร้ทู ่ีได้จากการอบรมมาขยายผลให้ความรกู้ ับครูภายในโรงเรียนเกี่ยวกบั

การผลติ ส่อื การเรยี นการสอนแบบต่างๆ
5. แนวทางในการนาความรู้ ทักษะท่ีไดร้ ับจากการดาเนนิ กจิ กรรมในครั้งนี้ ไปปรบั ใช้ใหเ้ กดิ

ประโยชนแ์ ก่หน่วยงาน มดี ังน้ี
5.1 นาผลการอบรมผลติ สอ่ื การเรยี นการสอนแบบตา่ งๆ มาขยายผลใหค้ รใู นโรงเรยี นหรอื ผู้

ท่สี นใจทราบเกีย่ วกับ
5.2 นาผลการอบรมผลติ สอ่ื การเรียนการสอนแบบต่างๆ มาปรบั ใชใ้ นกจิ กรรมการเรียนรู้

ใหก้ ับผเู้ รยี น
5.3 จัดทารายงานผลการปฏิบตั งิ านตนเอง

6. ขอ้ คดิ เหน็
6.1 การอบรมน้ีมปี ระโยชนม์ าก สามารถนาไปใชใ้ นการปฏบิ ตั งิ านไดจ้ รงิ อกี ทั้งยังสามารถ

ถา่ ยทอดความรู้ให้แกบ่ ุคลากรในหนว่ ยงานได้
6.2 วิทยากรมีความรู้ ประสบการณ์และทักษะในการถ่ายทอดอย่างดยี ่งิ ทาให้ผเู้ ข้าอบรม

มคี วามรคู้ วามเข้าใจและสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการอบรม
6.3 ระยะเวลาในการฝึกอบรม น้อยเกินไป เน่ืองจากมสี ่ือหลายชิ้นทนี่ ่าสนใจและสามารถ

นามาใช้ในการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้


6.4 การจดั อบรมเชิงปฏิบตั ิการ“การผลติ สอื่ การเรยี นการสอน” ทาได้เหมาะสม อาหารกลางวัน
และอาหารว่างสะอาดและรสชาติดี เจ้าหนา้ ทีด่ แู ลเอาใจใส่อยา่ งทั่วถึง

7. ข้อเสนอแนะ
เห็นควรเสนอให้มกี ารจัดสมั มนาเชิงปฏิบตั ใิ นหลักสตู รนีต้ อ่ ไป ซ่ึงการอบรมน้มี ีประโยชนม์ าก โดย

เพิ่มระยะเวลาเปน็ 2 วัน

จงึ เรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพจิ ารณา

ลงชือ่ ................................................
(นางอามาล นิและ)
ตาแหนง่ ครู

12. ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรยี น
………………..……………………..................................................…………………………………………………………………
…………………..………………………………….................................................…………………………………………………
………………..……………………..................................................…………………………………………………………………
…………………..………………………………….................................................…………………………………………………

ลงช่อื ...........................................................
(นายสมคิด สมพงษ์)

ผูอ้ านวยการโรงเรยี นอนบุ าลยะลา


ประมวลภาพการอบรม


Click to View FlipBook Version
Previous Book
80916 160920 VICTORIA
Next Book
80916 150920 WA