The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบฝึกทักษะ การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 5 my favorite sport

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by armal_nik, 2021-04-28 23:00:14

แบบฝึกทักษะ ชั้น ป.3เล่ม 5 my favorite sport

แบบฝึกทักษะ การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 5 my favorite sportคำนำ

แบบฝึกทักษะ ชุด การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา เล่มท่ี 5
เรื่อง My Favorite Sport ประกอบด้วยคำช้ีแจงสำหรับการใช้งาน คำชี้แจงสำหรับครู
คำชี้แจงสำหรับนักเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงนักเรียนควรศึกษาให้เข้าใจ
อย่างชัดเจนเพื่อสามารถทำกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบบฝึก
ทักษะ ชุด การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน มีเนื้อหาเก่ียวกับกีฬาต่าง ๆ
ที่นักเรียนรู้จักและชื่นชอบ โดยแบบฝึกทักษะ ชุด การสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชวี ติ ประจำวนั เป็นกจิ กรรมท่เี น้นนักเรยี นเป็นสำคัญให้นกั เรยี นรว่ มกนั ทำงานเป็น
กลุ่มช่วยเหลือกันในกลุ่มรู้จัก การแบ่งหน้าท่ีกันภายในกลุ่ม เน้นให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองได้รับประโยชน์จากการใช้แบบฝึกทักษะ ชุด การสื่อสาร
ภาษาองั กฤษในชวี ิตประจำวนั

ผจู้ ัดทำขอขอบพระคณุ นายไพศาล ว่องภาณุสกลุ ผอู้ ำนวยการโรงเรียน
ผเู้ ชย่ี วชาญ และคณะครูทกุ ท่านทีใ่ ห้คำแนะนำ ใหค้ ำปรึกษาทด่ี ีและขอบใจนักเรยี น
ทีไ่ ดใ้ ห้ความรว่ มมือในการทำกิจกรรม ตลอดจนการให้กำลังใจในการจัดทำแบบฝึก
ทักษะ ชุด การส่ือสารภาษาองั กฤษในชีวิตประจำวัน เลม่ ท่ี 5 เรื่อง My Favorite Sport
ประสบผลสำเร็จด้วยดี ผ้จู ัดทำหวังเป็นอย่างยงิ่ วา่ แบบฝกึ ทักษะชดุ นี้จะมีประโยชน์
แกน่ กั เรียนและคณะครผู ู้สอนตอ่ ไป

ภัทรกัญญา รัตนธนาสกลุ

สารบัญ ข

Title Page

คำชแ้ี จงสำหรบั การใช้งาน 1
คำชแี้ จงสำหรับครู 2
คำชี้แจงสำหรับนกั เรยี น 3
บทบาทของนักเรียน 4
ประโยชนท์ ไ่ี ดร้ ับจากการใชแ้ บบฝกึ ทกั ษะ 5
มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ชวี้ ัด 6
จดุ ประสงค์การเรียนรู้ 7
ผังสาระการเรยี นรู้ My Favorite Sport 8
Pre – study Examination 9
Pre – study examination answer sheet 10
Vocabulary 13
Exercise 1 14
ประโยคคำถาม-คำตอบ 1 15
ประโยคคำถาม-คำตอบ 2 16
Exercise 2 17
Exercise 3 18
บทสนทนา My Favorite Sport 19
Exercise 4 21
Post-study Examination 22
Post-study examination answer sheet 25

สารบัญ (ตอ่ ) ค

Title Page
26
Appendix 27
Key Exercise 1 28
Key Exercise 2 29
Key Exercise 3 30
Key Exercise 4 31
Key Pre – study examination 32
Key Post – study examination 33
34
Bibliography
ประวตั ผิ จู้ ดั ทำ

1

คำช้ีแจงสำหรับการใช้งาน

แบบฝึกทักษะ ชุด การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา
เล่มที่ 5 เร่ือง My Favorite Sport เป็นแบบฝึกทักษะที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
ทำงาน ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน
โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะใช้แบบฝึกทักษะ ชุด การสื่อสารภาษา
อังกฤษในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาอย่างเป็นข้ันตอนในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ เร่ือง My Favorite Sport ซ่ึงนักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจ
จากเน้ือหาสาระแล้ว ยังได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย และนักเรียน
สามารถนำความรู้ที่ไดจ้ ากการทำกิจกรรมไปปรบั ใชใ้ นชีวติ ประจำวนั ได้

2

คำช้แี จงสำหรับครู

ขนั้ ตอนการใชแ้ บบฝึกทักษะ ชุด การสื่อสารภาษาอังกฤษในชวี ิตประจำวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรยี นอนุบาลยะลา เล่มที่ 5 เรื่อง My Favorite Sport ควรปฏบิ ตั ิ ดงั น้ี

1. ครูศึกษาส่วนประกอบของแบบฝึกทักษะ ชุด การส่ือสารภาษาอังกฤษ
ในชีวติ ประจำวนั และแผนการจัดการเรยี นรู้ใหเ้ ข้าใจ

2. ครูช้ีแจงการใช้แบบฝึกทักษะ ชุด การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิต
ประจำวนั ให้นักเรียนทราบกอ่ นลงมือปฏิบตั ิกจิ กรรม

3. ครูใหน้ กั เรียนทำแบบทดสอบกอ่ นเรียน เพื่อดูว่านักเรยี นมพี ้ืนฐาน
ความรู้ ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด พร้อมบันทึกผลคะแนนท่ีได้ไว้ เพ่ือนำไป
เปรียบเทยี บกบั คะแนนทไ่ี ดจ้ ากการทำแบบทดสอบหลังเรยี น

4. นักเรียนศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ ทำแบบฝึกทักษะที่ 1–4 เพ่ือให้
นักเรียนไดท้ บทวนและเกดิ ความรู้ ความเข้าใจอยา่ งถกู ต้อง

5. ครูใหน้ กั เรยี นทำแบบทดสอบหลงั เรยี น เพอื่ ตรวจสอบว่านักเรยี น
มคี วามรู้ ความเขา้ ใจหลังเรยี นมากนอ้ ยเพยี งใด ครเู นน้ ยำ้ นักเรยี นให้มคี วามซอ่ื สัตย์
ไม่เปดิ ดเู ฉลยกอ่ น สงั เกตพฤติกรรมการเรยี นรแู้ ละคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์
ทางการเรยี น พร้อมบนั ทึกผลคะแนน

6. ครูเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
เพอ่ื ดกู ารพฒั นาในการเรยี นรู้ของนกั เรียน

7. ครูแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบ ชมเชยนักเรียนพร้อมให้คำแนะนำ
เพม่ิ เตมิ

3

คำชีแ้ จงสำหรบั นกั เรียน

แบบฝึกทักษะ ชุด การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาล
ยะลา เล่มท่ี 5 เร่ือง My Favorite Sport ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สำหรบั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยี นอนบุ าลยะลา โดยมีขัน้ ตอน ดังนี้

1. นักเรียนทำแบบทดสอบกอ่ นเรยี นทกุ ครั้ง เพื่อดูว่านักเรียนมีพื้นฐาน
ความรู้ ความเขา้ ใจมากนอ้ ยเพยี งใด

2. นกั เรยี นทุกคนรบั แบบฝกึ ทกั ษะ ชดุ การส่ือสารภาษาองั กฤษ
ในชีวิตประจำวนั เล่มที่ 5 เรอ่ื ง My Favorite Sport

3. แบบฝึกทักษะ ชดุ การสอ่ื สารภาษาอังกฤษในชีวติ ประจำวัน ใช้เวลา
เรยี น 3 ชัว่ โมง

4. นักเรียนฟังคำชี้แจงจากครูในการใช้แบบฝึกทักษะ ชุด การส่ือสาร
ภาษาองั กฤษในชีวติ ประจำวนั ก่อนลงมือปฏิบตั ิกจิ กรรม

5. นกั เรยี นศึกษาเนื้อหาของแบบฝึกทักษะ ชุด การส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน โดยตั้งใจศึกษาเนื้อหาทำความเข้าใจให้ดีต้ังแต่หน้าแรกถึงหน้า
สดุ ทา้ ยตามลำดบั ขน้ั ตอน

6. เมื่อพบคำช้แี จงหรือคำถามใหอ้ า่ นและตอบคำถามอยา่ งรอบคอบ
7. นกั เรยี นอ่านและทำแบบฝึกทกั ษะจากแบบฝึกทกั ษะ ชดุ การส่ือสาร
ภาษาองั กฤษในชวี ิตประจำวนั เรอื่ ง My Favorite Sport

4

8. นักเรียนสง่ ผลงานการทำกิจกรรมจากแบบฝกึ ทกั ษะ ชดุ การสอื่ สาร
ภาษาองั กฤษในชีวติ ประจำวนั เพ่ือให้ครตู รวจและบันทึกผล

9. เม่อื นักเรียนทกุ คนทำแบบฝึกทักษะครบแล้วให้นักเรยี นทำแบบทดสอบ
หลังเรียนจากแบบฝึกทักษะ ชุด การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เร่ือง
My Favorite Sport ดว้ ยความตง้ั ใจและซ่อื สตั ย์

10. เมื่อทำกิจกรรมครบแลว้ จัดเก็บอปุ กรณใ์ ห้เรยี บร้อย
11. นักเรียนรับฟังการบอกคะแนน คำชมเชย และคำแนะนำเพ่ิมเติม
จากครู
12. ในการเข้าร่วมกจิ กรรมทกุ ครั้งนกั เรยี นควรใหค้ วามรว่ มมือตง้ั ใจในการ
ทำกจิ กรรมและตรงตอ่ เวลาเสมอ

บทบาทของนกั เรียน

1. นกั เรียนต้องอ่านคำสั่งและปฏบิ ัตติ ามขัน้ ตอนอยา่ งระมัดระวงั
2. นกั เรยี นต้องพยายามตอบคำถามจนสุดความสามารถ
3. นักเรียนต้องตงั้ ใจปฏิบตั กิ ิจกรรมอย่างจริงจังไม่ชวนเพือ่ นพดู คุย
4. หลังจากปฏิบัติกิจกรรมแล้วนักเรียนจะต้องจัดเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นเข้าท่ี
ให้เรียบรอ้ ย
5. เนือ่ งจากมเี วลาจำกัดนกั เรยี นตอ้ งตงั้ ใจทำกจิ กรรมใหเ้ สรจ็ อยา่ งรวดเรว็
6. นกั เรียนตอ้ งใช้ส่ือหรอื อปุ กรณ์อย่างระมดั ระวงั

5

ประโยชนท์ ี่ไดร้ ับจากการใช้แบบฝึกทักษะ
ชุด การส่อื สารภาษาองั กฤษในชีวิตประจำวัน

เล่มที่ 5 เร่ือง My Favorite Sport

ประโยชน์ต่อครู

1. ครูมีส่อื การสอนท่ีหลากหลาย
2. ครใู ช้ประกอบการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอน เพ่อื เปลี่ยนบรรยากาศ
ในการเรียนรู้
3. ครูใช้แบบฝึกทักษะ ชุด การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ในการพฒั นานักเรียนได้อย่างมปี ระสทิ ธิภาพ

ประโยชน์ตอ่ นกั เรียน

1. นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ และได้ประสบการณ์จากสื่อการเรียน
ทน่ี า่ สนใจและตรงตามความต้องการ

2. นักเรียนมีพัฒนาการด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
มากย่งิ ขึน้

6

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั

มาตรฐานการเรยี นรู้ ต 1.1
ตัวช้ีวัด ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มค ำ ประโยค

และบทพูดเขา้ จังหวะงา่ ย ๆ ถกู ต้องตามหลักการอา่ น
ตัวชี้วัด ป.3/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมาย

ของกลุ่มคำและประโยคท่ีฟงั
ตัวช้ีวดั ป.3/4 ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่านประโยค บทสนทนา

หรือนทิ านง่าย ๆ
มาตรฐานการเรยี นรู้ ต 1.2

ตัวชีว้ ัด ป.3/1 พูดโตต้ อบด้วยคำส้ัน ๆ งา่ ย ๆ ในการสือ่ สารระหว่าง
บุคคลตามแบบท่ฟี งั

ตัวชีว้ ัด ป.3/3 บอกความต้องการงา่ ย ๆ ของตนเองตามแบบท่ฟี งั
ตัวช้ีวัด ป.3/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เก่ียวกับตนเองและเพื่อน
ตามแบบท่ฟี ัง
ตัวชี้วัด ป.3/5 บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัว
หรือกจิ กรรมตา่ ง ๆ ตามแบบทีฟ่ ัง
มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.3
ตัวชีว้ ัด ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
มาตรฐานการเรยี นรู้ ต 4.2
ตัวชวี้ ัด ป.3/1 ใชภ้ าษาตา่ งประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพทท์ ี่เกีย่ วขอ้ งใกล้ตวั

7

จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนศึกษาแบบฝึกทักษะ ชุด การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียน
ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา เล่มที่ 5 เร่ือง My Favorite Sport
นักเรยี นจะมคี วามรู้ ความเข้าใจและความสามารถ ดังนี้

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิต
ประจำวัน

2. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ประโยคส่ือสารเก่ียวกับเรื่อง
My Favorite Sport ได้

3. นักเรียนสามารถตอบคำถามเกย่ี วกบั เร่อื ง My Favorite Sport ได้
4. นกั เรียนสามารถอธิบายเก่ยี วกับเร่อื ง My Favorite Sport ได้
5. นักเรียนสามารถพดู โต้ตอบเรื่อง My Favorite Sport ได้
6. นกั เรียนสามารถพูดให้ข้อมลู หรอื ความต้องการเกี่ยวกบั เร่ือง My Favorite
Sport ได้

8

ผังสาระการเรยี นรู้ My Favorite Sport

เลม่ ท่ี 5 เร่อื ง 1. Vocabulary
My Favorite Sport
2. ประโยค
คำถามและคำตอบ
My Favorite Sport

3. บทสนทนา
My Favorite Sport

My Favorite Sport

9

Pre – study Examination
(แบบทดสอบก่อนเรียน)

Direction: Choose the correct answer and fill () in the answer
sheet. (10 points)

คำชีแ้ จง: เลอื กคำตอบท่ถี ูกต้องและทำเครอ่ื งหมาย () ลงในกระดาษคำตอบ
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

1. A: What is _______ favorite sport?
B: My favorite sport is __________.

a. your, football b. you, football
c. you, basketball d. your, basketball

2. A: _______ you play tennis everyday?
B: Yes, I do.

a. Do b. Why
c. How d. What

3. My favorite sport is _________. b. boxing
d. basketbal
a. tennis
c. football

10

4. A: _______ do you like to play sport?

B: Because I like to exercise.

a. Why b. How

c. When d. What

5. Volleyball, football and_____________.

a. tennis b. boxing
c. basketball d. swimming

อา่ นข้อความข้างลา่ งนแี้ ล้วตอบขอ้ 6 – 10

Ben : Do you know how to ski?
Bob : Yes, I often go skiing with my family.
Ben : There is a big mountain near my village. It snows

a lot in winter.
Bob: I hope we will go skiing together.
Ben: Oh, that’s a good idea.

6. Ben and Bob like to go ___________

a. skiing b. jogging
c. fishing d. swimming

11

7. What season good for ski? b. Summer
d. Rainy season
a. Winter
c. Autumn

8. Where will they want to go skiing?

a. Ben’s house b. The village
c. Bob’s house d. The mountain

9. Who like to go skiing? b. Bow
d. Bob and Ben
a. Bob
c. Ben

10. Bob: Why do you like to go skiing?
Ben: Because I love ________.

a. snow b. water
c. sunlight d. summer

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน ทำถกู ข้อละ 1 คะแนน ตอบผดิ หรือไม่ตอบ ขอ้ ละ 0 คะแนน
เกณฑก์ ารตัดสนิ ได้ 10 คะแนน = ดมี าก 9 = ดี 8 = พอใช้ 0-7 = ปรับปรุง

12

Pre – study examination answer sheet
(กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน)

Name.....................................................................Number..........Class...........
ชอ่ื – สกลุ .....................................................................เลขที.่ ..........ชนั้ ...............

Choice a b c d
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Score

13

Vocabulary

คำศพั ท์ ความหมาย คำศพั ท์ ความหมาย

Sport Basketball

Tennis Football

Boxing Badminton

Exercise Volleyball

Ski Mountain

Karate Snow

Swimming Village

14

Exercise 1
(แบบฝกึ ทักษะท่ี 1)

Direction: Fill in the blanks with the best word from the box. (10 Points)
คำช้ีแจง: เลอื กคำท่ีกำหนดให้เตมิ ลงในช่องว่างใหถ้ ูกต้อง (คะแนนเตม็ 10 คะแนน)

basketball badminton volleyball
boxing football tennis

Example 0. and are used for boxing.

1. and are used for ____________

2. and are used for ____________

3. and are used for ____________

4. and are used for ____________

5. and are used for ____________

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน ทำถกู ขอ้ ละ 2 คะแนน ตอบผิด 1-2 จุด ขอ้ ละ 1 คะแนน
ตอบผิดหรอื ไมต่ อบ ขอ้ ละ 0 คะแนน

เกณฑก์ ารตดั สิน ได้ 10 คะแนน = ดีมาก 9 = ดี 8 = พอใช้ 0-7 = ปรบั ปรงุ

15

ประโยคคำถาม-ประโยคคำตอบ 1

ประโยคคำถาม ประโยคคำตอบ

What is your favorite sport? My favorite sport is basketball.
(กีฬาท่ีคณุ ชอบคอื อะไร) (กฬี าทฉ่ี นั ชอบคอื บาสเกตบอล)

My favorite sport is tennis.
(กีฬาท่ีฉนั ชอบคอื เทสนิส)

My favorite sport is vallaball.
(กฬี าที่ฉนั ชอบคอื วอลเลย์บอล)

16

ประโยคคำถาม-ประโยคคำตอบ 2

ประโยคคำถาม ประโยคคำตอบ

Do you swimming everyday? Me? Every other day.
(คุณวา่ ยน้ำทุกวนั หรอื เปลา่ ) ฉันนะหรือ, วันเว้นวัน

Why do you like to go skiing? Because I love the snow.

(ทำไมคุณถงึ ชอบไปเลน่ สกี) (เพราะวา่ ฉนั ชอบหมิ ะ)

17

Exercise 2
(แบบฝึกทักษะที่ 2)

Direction: Complete the sentences. (10 Points)
คำชแี้ จง: เติมประโยคให้สมบรู ณ์ (คะแนนเต็ม10 คะแนน)

Example 0. What is your favorite sport?
My favorite sport is basketball.

swimming 1. What is your favorite sport?
tennis _____________________________
karate ___
boxing
badminton 2. What is your favorite sport?
basketball ________________________________
__
3. What is your favorite sport?
________________________________
__
4. What is your favorite sport?
________________________________
__
5. What is your favorite sport?

_____________________________
___

เกณฑก์ ารให้คะแนน ทำถกู ขอ้ ละ 2 คะแนน ตอบผดิ 1-2 จุด ข้อละ 1 คะแนน
ตอบผิดหรอื ไมต่ อบ ขอ้ ละ 0 คะแนน

เกณฑก์ ารตดั สิน ได้ 10 คะแนน = ดีมาก 9 = ดี 8 = พอใช้ 0-7 = ปรบั ปรงุ

18

Exercise 3
(แบบฝกึ ทักษะท่ี 3)

Direction: Fill in the blanks with the best word from the box. (10 Points)
คำช้ีแจง: เลอื กคำท่ีกำหนดให้เติมลงในชอ่ งวา่ งให้ถูกตอ้ ง (คะแนนเตม็ 10 คะแนน)

A. I like to play tennis. B. What is your favorite sport?

C. Do you play tennis everyday? D. How about you?

E. And you? F. I do it everyday, too.

0. What is your favorite sport?

1. My favorite sport is karate. ________________?

2. ______________________. It’s my favorite sport.

3. ____________________________________________?
4. Yes, I do. _____________________________.

5. Yes, __________________________.

เกณฑก์ ารให้คะแนน ทำถกู ขอ้ ละ 2 คะแนน ตอบผิด 1-2 จุด ขอ้ ละ 1 คะแนน
ตอบผิดหรอื ไมต่ อบ ขอ้ ละ 0 คะแนน

เกณฑก์ ารตัดสิน ได้ 10 คะแนน = ดมี าก 9 = ดี 8 = พอใช้ 0-7 = ปรบั ปรงุ

19

บทสนทนา
My Favorite Sport

What is your favorite sport? My favorite sport is basketball.
How about you?

My favorite sport
is swimming.

No, only weekend. How about you? Do you go to swimming
everyday?

I want to watch you play 20
basketball now, please.
Me? Everyday.
Ok.

Wow!

21

Exercise 4
(แบบฝกึ ทักษะที่ 4)

Direction: Complete the sentences. (10 Points)
คำช้ีแจง: เติมคำลงในชอ่ งว่างใหถ้ กู ตอ้ ง (คะแนนเตม็ 10 คะแนน)

A: What is your favorite sport?
B: My favorite sport is ____________
B: How about you?
A: My favorite sport is ____________.
B: Do ______ swimming everyday?
A: _________________. And you?
B: _________________________________.

เกณฑ์การใหค้ ะแนน ทำถกู ข้อละ 2 คะแนน ตอบผิด 1-2 จุด ข้อละ 1 คะแนน
ตอบผดิ หรือไมต่ อบ ขอ้ ละ 0 คะแนน

เกณฑ์การตดั สิน ได้ 10 คะแนน = ดีมาก 9 = ดี 8 = พอใช้ 0-7 = ปรบั ปรงุ

22

Post – study Examination
(แบบทดสอบหลงั เรยี น)

Direction: Choose the correct answer and fill () in the answer
sheet. (10 points)

คำชีแ้ จง: เลอื กคำตอบที่ถูกตอ้ งและทำเครอ่ื งหมาย () ลงในกระดาษคำตอบ
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

1. My favorite sport is _________. b. boxing
d. basketball
a. tennis
c. football

2. A: _______ do you like to play sport?
B: Because I like to exercise.

a. Why b. How
c. When d. What

3. Volleyball, football and_____________.

a. tennis b. boxing
c. basketball d. swimming

23

อ่านขอ้ ความขา้ งล่างนแ้ี ล้วตอบข้อ 4 – 8

Ben : Do you know how to ski?
Bob : Yes, I often go skiing with my family.
Ben : There is a big mountain near my village. It snows

a lot in winter.
Bob: I hope we will go skiing together.
Ben: Oh, that’s a good idea.

4. Ben and Bob like to go ___________ .

a. skiing b. jogging
c. fishing d. swimming

5. What season good for ski? b. Summer
d. Rainy season
a. Winter
c. Autumn

6. Where will they want to go skiing?

a. Ben’s house b. The village
c. Bob’s house d. The mountain

24

7. Who like to go skiing? b. Bow
d. Bob and Ben
a. Bob
c. Ben

8. Bob: Why do you like to go skiing? b. water
Ben: Because I love ________. d. summer

a. snow
c. sunlight

9. A: What is _______ favorite sport? b. you, football
B: My favorite sport is __________. d. your, basketball

a. your, football
c. you, basketball

10. A: _______ you play tennis everyday?
B: Yes, I do.

a. Do b. Why
c. How d. What

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน ทำถูกข้อละ 1 คะแนน ตอบผิดหรอื ไมต่ อบ ขอ้ ละ 0 คะแนน

เกณฑก์ ารตดั สิน ได้ 10 คะแนน = ดมี าก 9 = ดี 8 = พอใช้ 0-7 = ปรับ2ป5รงุ

25

Post – study examination answer sheet
(กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน)

Name.....................................................................Number.........Class..............
ชอ่ื – สกลุ ...................................................................เลขที่...............ชน้ั ...............

Choice a b c d
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Score

26

Appendix
ภาคผนวก

27

Key Exercise 1
เฉลย แบบฝึกทักษะที่ 1

Direction: Fill in the blanks with the best word from the box.
คำชี้แจง: เลือกคำท่กี ำหนดใหเ้ ติมลงในช่องวา่ งใหถ้ กู ตอ้ ง

basketball badminton volleyball
boxing football tennis

1. and are used for basketball.
2. and are used for badminton.
3. and are used for football.
4. and are used for tennis.
5. and are used for volleyball.

28

Key Exercise 2
เฉลย แบบฝึกทักษะที่ 2

Direction: Complete the sentences.
คำชีแ้ จง: เติมประโยคให้สมบูรณ์

swimming 1. What is your favorite sport?
tennis My favorite sport is karate.
karate
boxing 2. What is your favorite sport?
badminton My favorite sport is swimming.
basketball
3. What is your favorite sport?
My favorite sport is tennis.

4. what is your favorite sport?
My favorite sport is boxing.

5. What is your favorite sport?
My favorite sport is badminton.

29

Key Exercise 3
เฉลย แบบฝกึ ทกั ษะที่ 3

Direction: Fill in the blanks with the best word from the box.
คำช้ีแจง: เลือกคำท่ีกำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถกู ตอ้ ง

A. I like to play tennis. B. What is your favorite sport?

C. Do you play tennis everyday? D. How about you?

E. And you? F. I do it everyday. too.

1. My favorite sport is karate. How about you?

2. I like to play tennis. It’s my favorite sport.

3. Do you play tennis everyday?

4. Yes, I do. And you?

5. Yes, I do it everyday, too.

30

Key Exercise 4
เฉลย แบบฝกึ ทกั ษะท่ี 4

Direction: Pair work. Complete the sentences.
คำชี้แจง: เตมิ คำลงในช่องวา่ งให้ถูกตอ้ ง

A: What is your favorite sport?
B: My favorite sport is basketball.
B: How about you?
A: My favorite sport is swimming.
B: Do you swimming everyday?
A: Yes, I do. And you?
B: I do it everyday too.

31

Key Pre – study examination
เฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน

Choice a b c d
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

32

Key Post-study examination
เฉลย แบบทดสอบหลงั เรียน

Choice a b c d
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

33

Bibliography
(บรรณานกุ รม)

วิชาการภาษาอังกฤษ. พจนานกุ รมองั กฤษ-ไทย ฉบับกะทัดรัด:
SE-ED'S New Compact English-Thai Dictionary.
กรุงเทพฯ: บรษิ ัทซีเอด็ ยูเคชัน่ จำกัด (มหาชน), 2560.

พิตรวัลย์ โกวทิ วที และมัทนา ทองใหญ่. Hello kids student’s book 1.
กรุงเทพฯ: บรษิ ทั พัฒนาคณุ ภาพวิชาการ (พว.) จำกดั , 2552.

สามารถ สมั พันธารกั ษ์ และอาจิณ มารีประสทิ ธ.์ิ New current English
grammar &usage ม.1. กรงุ เทพฯ: อักษรเจรญิ ทศั น์, 2550.

Jones, L. Let’s talk 1 student’s book. Cambridge: Cambridge
University press, 2002.

______. Let’s talk 2 student’s book. Cambridge: Cambridge
University press, 2002.

Murphy, R., and Naylor, H. Essential grammar in use
supplementary exercises. 2nd Eds. Cambridge:
Cambridge University press, 2001.

Murphy, R. และ ศรภี มู ิ อัครมาส. Essential grammar in use.
Cambridge: Cambridge University press, 2002.

34

ประวตั ิผจู้ ดั ทำ

ขอ้ มูลสว่ นตัว
ช่อื นางภัทรกัญญา รตั นธนาสกุล
วนั /เดอื น/ปี เกดิ 9 สงิ หาคม 2523 อายุ 41 ปี
สถานที่อยปู่ ัจจบุ นั 64/39 หมู่ 2 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมอื งยะลา

จงั หวดั ยะลา 95000 เบอรโ์ ทรศัพท์ 066-1519593
ตำแหน่งหน้าทีก่ ารงาน ครู วิทยฐานะ ครชู ำนาญการ
สถานที่ทำงานปจั จุบนั โรงเรียนอนุบาลยะลา อำเภอเมืองยะลา จงั หวดั ยะลา

สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษายะลา เขต 1

ประวตั กิ ารศกึ ษา ประกาศนียบตั รประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6)
พ.ศ. 2535 โรงเรียนบ้านยะรงั อำเภอยะรัง จงั หวัดปัตตานี
ประกาศนียบัตรมัธยมศกึ ษาตอนตน้ (ม.3)
พ.ศ. 2538 โรงเรยี นประตโู พธ์ิวทิ ยา อำเภอยะรัง จงั หวัดปตั ตานี
ประกาศนยี บตั รมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย (ม.6)
พ.ศ. 2541 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดปตั ตานี
ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏยะลา
พ.ศ. 2547 อำเภอเมืองยะลา จังหวดั ยะลา
ประกาศนยี บัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลยั สโุ ขทยั ธรรมาธิราช
พ.ศ. 2548 อำเภอปากเกรด็ จังหวดั นนทบรุ ี

35

ประวตั ิการทำงาน

พ.ศ. 2548 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านถนน อำเภอมายอ

จังหวัดปัตตานี

พ.ศ. 2553 ครู อันดบั คศ.1 โรงเรียนอนุบาลยะลา

อำเภอเมอื งยะลา จงั หวดั ยะลา

พ.ศ. 2555-ปจั จุบัน ครู อันดับ คศ.2 โรงเรยี นอนุบาลยะลา

อำเภอเมอื งยะลา จังหวัดยะลา

รางวัล/ผลงานทภ่ี าคภมู ใิ จ
พ.ศ. 2562 - รางวลั ครผู สู้ อนนักเรียน ไดร้ ับรางวลั เหรยี ญทอง
รองชนะเลศิ อนั ดับ 1 กิจกรรมการแขง่ ขนั พดู ภาษาองั กฤษ
(Impromptu Speech) ระดบั ชนั้ ป.4-6
จากสำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพ้นื ฐาน
พ.ศ. 2562 - รางวัลครผู ู้สอนนกั เรยี น ได้รับรางวัลเหรยี ญทอง
ชนะเลิศ กจิ กรรมการแข่งขนั พูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech) ระดับชน้ั ป.4-6
จากสำนกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษายะลา เขต 1
พ.ศ. 2563 - แบบฝกึ ทักษะ ชุด การส่ือสารภาษาองั กฤษในชวี ิตประจำวัน
กลุ่มสาระการเรียนร้ภู าษาตา่ งประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3


Click to View FlipBook Version
Previous Book
แบบฝึกทักษะ ชั้น ป.3 เล่ม 4 weathers and seasons
Next Book
NIOSH MELAKA DAILY UPDATES