The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ШКОЛСКИ ЕЛЕКТРОНСКИ ЧАСОПИС
ОШ,,ЂУРА ЈАКШИЋ" КОВИН

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by natasanikolic000, 2019-05-16 17:04:47

ИСКРИЦЕ

ШКОЛСКИ ЕЛЕКТРОНСКИ ЧАСОПИС
ОШ,,ЂУРА ЈАКШИЋ" КОВИН

ИСКРИЦЕ

Мај,2019 Број 1

Основна школа,,Ђура Јакшић”

ШКОЛСКИ ЕЛЕКТРОНСКИ ЧАСОПИ

Занимљивости
са наших

ВЕРОВАЛИ
ИЛИ НЕ

ШКОЛА НЕКАДА И САДА

1

Интегративна настава
Интегративна настава је један од иновативних моде-
ла којим се врши међусобно повезивање наставних
садржаја из више наставних предмета. На овај начин
смо повезали часове српског језика, математике,
музичке и ликовне културе, као и физичког васпита-
ња.
Тематски дан је био посвећен Светом Сави нашем
првом просветитељу и учитељу. Поводом школске
славе организовали смо овај тематски дан. На часу српског језика у паровима рађена је
народна прича ,,Свети Сава и ђаци“, задаци на часу математике били су посвећени овом
просветитељу. Музичко је започело химном, а на физичком смо играли старе игре. Посеб-
но смо се забављали на ликовном где смо били подељени у групе, а свака група је разли-
читом техником радила портрет Светог Саве. За наш крај је интересантно да се за овај
празник месе переце, па је учитељица Наташа умесила тесто, а свако од деце је правио
переце за себе које је касније у сласт појео. Овој активности нису одолеле и неке колеги-
нице које су засукале рукаве па нам се придружиле у прављењу переца.

Дан је био интересантан и динамичан, али се брзо завршио. У скорије време ћемо органи-
зовати још неки тематски дан или недељу јер смо уочили да деца на овакав начин много
брже, лакше и дуже памте.

2

Моја школа Моја школа данас

Моја школа некада Данас је ово једна од највећих

Према запису из 1813. год. први пут школа на територији Општине
се помиње православна школа где је
учитељ био Арсеније Милошевић, Ковин са 25 одељењем у која
ђакон, касније свештеник. У данаш-
њим просторијама Грађанска школа је распоређено 480 ученика.
почиње са радом 1913. год. Избуја-
њем Првог светског рата школа је Са децом ради 54 радника
претворена у касарну. Од 1918.год.
носи назив ,, Државна основна шко- (наставно, ненаставно и помо-
ла у Ковину“. У њој је организована
настава за припаднике националне ћно особље). Пошто радимо у
мањине Немце, Мађаре, Румуне уз
обавезно учење државног језика. згради из 1913. год. осећа се

У току Другог светског рата настава мањак просторија како би нас-
се одвијала претежно на мађарском
и немачком језику. За време рата тава могала да се одвија у јед-
школа је радила у закупљеним прос-
торијама и то све до 1945. год. када ној смени. Школа располаже
је у
са 6 кабинета и спортском
Одлуком Школског одбора од 16.
августа 1957.год. школа постаје халом. Псебно се води рачуна
осмогодишња и добија назив који и
данас носи Основна школа ,,Ђура да се деца осећају лепо и
Јакшић“
сигурно док су у школи.

Једина смо школа у нашој
Општини која користи елек-
тронски дневник. Сви радници
у настави су информатички
писмени тако да је ИК техно-
логија заступљена готово сва-
кодневно. Ово је деци интере-
сантно и показало се да на
овај начин много лакше и
брже уче.

Интересантно је да смо успос-
тавили сарадњу са колегама и
децом из Словеније који су
нам недавно били у гостима

3

ШКОЛСКИ ЛОГО

Школски лого је дизајнирао професор информатике и
садашњи директор школе Саша Петровић

ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ

Професор разредне наставе Наташа Николић посетила je град светлости и тамо неизмерно уживала
трошећи своју плату.

4


Click to View FlipBook Version