The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by witchuya, 2021-10-27 04:34:57

ด้านที่ 2 ส่วนที่ 1

แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร

แฟ้มสะสม
ผลงานคัดสรร

ตัวบ่งชี้ 4
ผลงานในแฟ้มสะสม

ผลงานคัดสรร

ด้าน
ผู้เรียน

ด้านผู้เรียน

ข้าพเจ้าได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน ทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้

ผลการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2562-2563
ผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET
การแข่งขันคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน
การแข่งขันคณิตศาสตร์ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
พิธีรับรางวัลคนดี ศรี ร.อ.

ผลการเรียนของนักเรียน

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ผลการเรียนของนักเรียน

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ผลการเรียนของนักเรียน

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ผลการเรียนของนักเรียน

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

นักเรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ
วิชาคณิตศาสตร์

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

นักเรียนได้รับรางวัลแข่งขันคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าฝึกซ้อมนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้า
แข่งขันทักษะวิชาการ

ในงานศิลปหัตถกรรมทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าฝึกซ้อมนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้า
แข่งขันทักษะวิชาการ

ในงานศิลปหัตถกรรมทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรม คนดีศรี ร.อ.
ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัย ให้กับนักเรียน


นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ด้าน
สถานศึกษา

ด้านสถานศึกษา

ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงงานต่างๆกับครูและบุคลากร
ด้วยของโรงเรียนความเต็มใจ ทำให้ผลที่เกิดกับโรงเรียนวัดราชโอรส โรงเรียนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้
กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนมีกระบวนการและบุคลากรต่างๆจากการทำงานเป็นระบบส่งผลให้
โรงเรียนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) เป็นตัวชี้วัดได้
ว่าโรงเรียน มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับ
คุณภาพดีเยี่ยมและผลการประเมินความโดดเด่น 7 รายการ และรับรางวัลอื่นที่สำคัญ ดังนี้

รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับทอง
รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูง
ขึ้น 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2560-2562
รางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว
รางวัลระดับเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภูมิภาค
รางวัลระดับเหรียญทอง รูปแบบการนิเทศภายในของสถายศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับประเทศ
โรงเรียนวัดราชโอรสได้รับยกย่องให้เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา "ADMIT SCHOOL"
รางวันสถานศึกษาธรรมศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
รางวัลโรงเรียนดี ไม่มีอบายมุข

รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยมระดับประเทศ

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

รางวัลระดับเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับภูมิภาค

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

รางวัลระดับเหรียญทอง รูปแบบการนิเทศภายในของสถายศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับประเทศ

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

โรงเรียนวัดราชโอรสได้รับยกย่องให้เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา "ADMIT SCHOOL"

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

รางวัลโรงเรียนพัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
O-net สูงขึ้น 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง 2561-2563

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 2 ดาว

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

รางวันสถานศึกษาธรรมศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
ประจำปีการศึกษา 2563

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ด้าน
ชุมชน

ด้านชุมชน

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานร่วมกับนักเรียยน ผู้ปกครอง ชุมชนรอบข้าง เพื่อมุ่ง
ประโยชน์ส่วนราวม โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ดำเนินการเยี่ยมบ้าน
งานวัดประจำปี ของวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ
ร่วมกิจกรรมงานแห่เทียนพรรษา

ข้าพเจ้าพบนักเรียนในช่วงเช้า ทุกวัน เข้าโฮมรูมนักเรียน
ให้คำปรึกษาเมื่อนักเรียนมีปัญหา

และร่วมประชุมผู้ปกครองเพื่อหาทางดูแลนักเรียนร่วมกัน
นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าเยี่ยมบบ้านนักเรียน เพื่อพูดคุยกับผู้ปกครอง
หาแนวทางดูแลช่วยเหลิอนักเรียน

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าได้ร่วมช่วยในงานวัดประจำปี
ของวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าเข้าร่วมประเพณีสำคัญทางศาสนาร่วมกัยชุมชนนางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ด้าน
ด้านตนเอง

ด้านตนเอง

ข้าพเจ้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอโดยได้มีการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท สาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

ในปีการศึกษา พ.ศ.2562 – พ.ศ.2563
ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมและเข้ารับการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในโครงการ ต่าง ๆ ทั้งรูปแบบที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น และรูป
แบบที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น โดยการบูรณาการนําความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนการรู้ ให้แก่นักเรียนและนําความรู้มา
พัฒนากระบวนการทํางานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้ารับเชิญให้เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม งานต่างๆทั้งรูปแบบ
ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น และรูปแบบที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น

ข้าพเจ้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาการสอนคณิตศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาการสอนคณิตศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าเข้าร่วมแข่งขันงานวิจัยและเผยแพร่ผลงาน
ในการประชุมระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 ณ จังหวัดสงขลา
เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการสอนของตนเอง
นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าเข้าร่วม สัมนา ในงานThe 8th ICMI-East Asia Regional Conference
on Mathematics Education 2018 ณ ประเทศไต้หวัน

เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการสอนของตนเอง
นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าร่วมเป็นวิทยากรและคณะทำงานเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าร่วมเป็นวิทยากรและคณะทำงานเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าเป็นผู้นำและผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริม
สร้างภาวะผู้นำทางวิชาการให้แก่ผู้อื่น

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าเป็นผู้นำและผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริม
สร้างภาวะผู้นำทางวิชาการให้แก่ผู้อื่น

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าได้รับรางวัลที่เป็นเกียรติ
ในชีวิตช้าราชการครู ช่วงปีการศึกษา 2556-2563

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าได้รับรางวัลที่เป็นเกียรติ
ในชีวิตช้าราชการครู ช่วงปีการศึกษา 2562-2563

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าได้รับรางวัลที่เป็นเกียรติ
ในชีวิตช้าราชการครู ช่วงปีการศึกษา 2562-2563

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ข้าพเจ้าได้รับรางวัลที่เป็นเกียรติ
ในชีวิตช้าราชการครู ช่วงปีการศึกษา 2562-2563

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส


Click to View FlipBook Version