The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by witchuya, 2021-10-27 04:52:02

ด้านที่ 3

ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน

เอกสารประกอบการประเมินผลงานด้านที่ 3

ด้านผลการปฏิบัติงาน

WITCHUYA

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์
ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนวัดราชโอรส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนที่ 1

ผลการพัฒนาคุณภาพการเรียน

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์
ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตัวบ่งชี้ 1.1

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน

ชื่อวิชาที่สอน เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 ค32203
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

1. คะแนนทีเฉลี่ย (Average T Score)
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน = 46.0021

2. คะแนนทีเฉลี่ย (Average T Score)
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน = 53.9979

3. ความแตกต่างของคะแนนทีเฉลี่ย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน = 7.9958

โดยคะแนนที่เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 17.3814
นั่นคือ ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน คิดเป็นร้อยละ 17.3814

ตัวบ่งชี้ 1.2

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.2 ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาที่สอน

ชื่อวิชาที่สอน เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 ค32203
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

1. คะแนนทีเฉลี่ย (Average T Score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 = 50.0160

2. คะแนนทีเฉลี่ย (Average T Score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 = 50.2248

3. ความแตกต่างของคะแนนทีเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี
การศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 = 0.2088

โดยคะแนนทีเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.4175
นั่นคือ ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของปีการศึกษา 2563
สูงกว่าปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.4175

ตัวบ่งชี้ 1.3

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลการประเมินและหรือการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนในระดับเขต/ประเทศ

1. คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O–NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาคณิตศาสตร์= 29.07

2. คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O – NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาคณิตศาสตร์= 28.05

นั่นคือ เฉลี่ยการประเมินผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O – NET) ของปีการศึกษา 2563 ไม่สูงกว่าปีการศึกษา 2562

ส่วนที่ 2

ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ

นางสาวตวิำชแชุหญน่าง สคุเรจู ตน์จิตต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตัวบ่งชี้ 2.1

2.1 ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพ ร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์และสังคม

1) ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 74 คน
2) ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 82 คน

รายงานสุขภาพและโภชนาการของนักเรียน

ตัวบ่งชี้ 2.1

2.1 ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพ ร่างกาย
สติปัญญา อารมย์และสังคม

1) ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 74 คน
2) ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 82 คน

รายงานการคัดกรองนักเรียน

ตัวบ่งชี้ 2.2

แฟ้มข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข้อมูลประวัตินักเรียน

ตัวบ่งชี้ 2.2

แฟ้มข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข้อมูล EQ

ตัวบ่งชี้ 2.2

แฟ้มข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข้อมูล SDQ

ตัวบ่งชี้ 2.2

2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

1) สรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปีการศึกษา 2562
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 74 คน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 79.73

2) สรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปีการศึกษา 2563
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 82 คน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 87.80

สรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเฉลี่ยร้อยละ 83.76

ส่วนที่ 3

ปริมาณและสภาพของงาน

นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์
กลุ่มสาระกตาำรแเหรีนย่นง รูค้ครูณิตศาสตร์

3.1 ปริมาณงาน ตัวบ่งชี้ 3.1

งานสอน
จำนวนชั่วโมงที่สอนต่อสัปดาห์ 21 ชั่วโมง
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 ระดับชั้น ม.5 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์
ค32201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์3 ระดับชั้น ม.5 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์
ค32202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 ระดับชั้น ม.5 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์
ค32205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ระดับชั้น ม.5 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์
I20201 ค้นความอิสระ ระดับชั้น ม.2 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์
2. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์
กิจกรรมชุมนุม ระดับชั้น ม.5 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์
3 กลุ่มกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชั้น ม.5
จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์
4กลุ่มงานสนับสนุนการสอน
กิจกรรม PLC ม.5 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์ รวม 21 คาบ/สัปดาห์

3.1 ปริมาณงาน ตัวบ่งชี้ 3.1

งานสอน 1/2562

2/2562

3.1 ปริมาณงาน ตัวบ่งชี้ 3.1

งานสอน 1/2563

2/2563

3.1 ปริมาณงาน ตัวบ่งชี้ 3.1

ปฏิบัติงานอื่น ๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้างานจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ
คณะกรรมการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
คณะกรรมการงานระบบข้อมูลสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์จัดกิจกรรมสอนเสริมนักเรียน ม.3 , ม.6
คณะกรรมการออกข้อสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2564
คณะกรรมการงานกิจการนักเรียน
คณะกรรมการงานพัฒนาโรงเรียนสีขาว

กลุ่มบริหารงบประมาณ
คณะกรรมการจัดประชุมและรับเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะการปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

3.2 สภาพของงาน ตัวบ่งชี้ 3.2

1. สถานศึกษาตั้งอยู่บนพื้นที่ปกติ
2. รับผิดชอบนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วัฒนธรรม
พัฒนาการตามวัย


Click to View FlipBook Version