The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คำศัพท์นิยายภาษาเกาหลี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Katunyaporn M., 2019-05-19 12:27:24

คำศัพท์นิยายภาษาเกาหลี

คำศัพท์นิยายภาษาเกาหลี

หนังสือคำศพั ท์อิเลก็ ทรอนิกสภ์ ำษำเกำหลเี พ่อื ใช้ในกำร
ตรวจสอบแกไ้ ขกำรแปลนยิ ำยจำกภำษำเกำหลเี ป็นภำษำไทย

กรณีบรษิ ทั อคุ๊ บี จำกัด

โดย
นางสาวกตญั พร เมอื งกุดเรอื

หมวด ㄱ ควำมหมำย 1
ตงั ้ สติ, ควบคุมอำรมณ์
คำศพั ท์
จมลง, ดง่ิ ลง
가다듬다 (동) วงศ์ตระกูล
가라앉다 (동) ควำมกระหำยนำ้
1. พนั , หอ่ ห้มุ
가문 (명) 2. ปิดบงั , ปกปิด
갈증 (명) 3. ปกปอ้ ง

감싸다 (동) จตุ ิ
강림하다 (동) เอยี งไปเอียงมำ
갸웃거리다 (동)
ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ
ตวั อย่ำงประโยค หยำบกระด้ำง
ตวั อยำ่ งประโยค แย่งชิง
고개를 갸웃거리다 เขตแดน
= เอียงหวั ไปมำ
คล้ำยกนั , คล้ำย ๆ กนั
거부하다 (동) เพยี รพยำยำม
거칠다 (형)
겁탈하다 (동)
경계 (명)
고만고만하다 (형)
고심하다 (동)

คำศพั ท์ ควำมหมำย

곤란하다 (형) ยำก, ลำบำก, ยงุ่ ยำก
공갈치다 (동) คกุ คำม, ข่มขู่
공략하다 (동) บกุ รุก, จบั กมุ
ในอำกำศ
공중 (명)
교내 (명) ในโรงเรียน, ในมหำวิทยำลยั
구슬프다 (형) เศร้ำ
굴러가다 (동)
กลงิ ้ ไปมำ, กลงิ ้ เกลอื กไปมำ
ตวั อย่ำงประโยค
2

잔소리 안 들으려고 굴러가는 눈알부터 시작하다.

= เขำตงั ้ ใจจะไม่ฟังคำบ่นและเร่ิมกลอกตำไปมำ

기력 (명) พลงั
김새다 (동) หมดสนกุ , ไม่สนกุ , นำ่ เบอ่ื
게다가 (부)
นอกจำก...แล้วยงั ...
ตวั อยำ่ งประโยค

게다가 최근엔 지수와 선우가 단둘이 만났던 적이 거의 없었다.

= นอกจำกชว่ งนเี ้ขำก็แทบจะไม่เจอทงั ้ จีซแู ละซอนออู ย่พู ร้อมกนั ทงั ้ สองคนเลย

괴롭히다 (동) กลนั่ แกล้ง, ทำให้เจบ็ ปวด, ทำให้เสยี ใจ
권능 (명) อำนำจและควำมสำมำรถ

หมวด ㄲ ควำมหมำย
อยำ่ งสมำ่ เสมอ
คำศพั ท์ อย่ำงเลย่ี งไม่ได้

꼬박꼬박 (부) ดอกไม้ตูม
꼼짝없이 (부) พยกั (หน้ำ), ผงก(หวั )
꽃봉오리 (명)
끄덕이다 (동) อยำ่ งตอ่ เน่ือง 3
ตวั อย่ำงประโยค หวั เรำะคกิ คกั , หวั เรำะคิกๆ

고개를 끄덕이다 มอมแมม, สกปรก

= ผงกหวั

끊임없이 (부)
낄낄거리다 (동)
꾀죄죄하다 (형)

หมวด ㄴ ควำมหมำย 4

คำศพั ท์ น่มุ น่มิ , ออ่ นโยน
แล้วแต่, ตำมแต่
나긋나긋하다 (형)
나름 (의존 명사) 1. สำยตำ
2. ควำมสนใจ, กำรสงั เกตุ
길 (명)
눈동자 (명) รูมำ่ นตำ, ตำ
눈엣가시 (명) นำ่ รำคำญ, คนท่เี กลยี ดมำก, ขดั ตำ
내디디다 (동)
내뱉다 (동) ก้ำวออกไป
냉큼 (부) พ่น, (คำพดู )พรง่ั พรูออกมำ

ทนั ทีทนั ใด

หมวด ㄷ ควำมหมำย 5

คำศพั ท์ เพยี งแต่
สกั ระยะหนงึ่
단지 (부) ผ้เู กยี่ วข้อง
당분간 (부) รังมอนสเตอร์
당사자 (명) โยก, คลอน, สนั่ ไหว
던전 (명) มำถงึ , ไปถงึ
덜렁거리다 (동)
도달하다 (동) คณุ ชำย
도련님 (명) ในเวลำเดียวกนั
동시 (명)
드러내다 (동) เผยให้เห็น
대관식 (명) รำชำภิเษก
대서사시 (명) มหำกำพย์

หมวด ㄸ ควำมหมำย
แจ่มชดั
คำศพั ท์

또렷하다 (형)

6

หมวด ㅁ ควำมหมำย 7
โลกของปีศำจ
คำศพั ท์
แม่มด
마계 (명) มนตร์
마녀 (명) ผ้มู เี วทมนตร์
마력 (명) ตระกลู ปีศำจ
마법사 (명) เหมำะสม
마족 (명) เงียบเชยี บ, กว้ำงใหญ่
마땅하다 (형) เป็นไปไม่ได้
막막하다 (형) ลบู คลำ
만무하다 (형) ลงั เล, สองจิตสองใจ รีรอ
만지작거리다 (동) เผชญิ หน้ำกนั พอดี
망설이다 (동) คอเสอื ้ , ปกเสอื ้
맞닥뜨리다(동)
멱살 (명) ตำย
ชวี ติ
ตวั อย่ำงประโยค

멱살을 잡다.

= จบั คอเสอื ้

명목하다 (동)
목숨 (명)

คำศพั ท์ ควำมหมำย

무너지다 (동) พงั ทลำย
무모하다 (형) ไมร่ อบคอบ, ไม่ไตร่ตรอง
무시하다 (동)
무심코 (부) ไม่ใส่ใจ, เพกิ เฉย
อยำ่ งไม่ใสใ่ จ
ตวั อย่ำงประโยค

무심코 손을 잡으려다 릭스는 고개를 절레절레 저었다.

= ริกซ์สำ่ ยหน้ำเมือ่ เขำจบั มอื เธออย่ำงไม่สนใจ

무작정 (부) อย่ำงสมุ่ ส่สี มุ่ ห้ำ 8
무정하다 (형) ใจร้ำย, ใจดำ

맨발 (명) เท้ำเปลำ่
맹세하다 (동) สำบำน

หมวด ㅂ ควำมหมำย 9
ค่คู รอง
คำศพั ท์ ด.ู ..

반려 (명) ทำงเดนิ ในตึก, ระเบียง
보아하니 (동) กำรล้ำงแค้น
มอบ, ให้
복도 (명) ลกู น้อง
복수 (명) ควำมโกรธ
부여하다 (동) อยำ่ งแนน่ อน
부하 (명)
분노 (명) ทงั ้ ๆ ท่ี, ไม่สนใจ, ไม่สำคญั
분명 (부) ลกู ไฟ
불구하다 (동) ขอทำน
불덩이 (명)
빌어먹다 (동) กำรทรยศ
배신 (명) ถกู กำจดั
배제되다 (동)

หมวด ㅃ ควำมหมำย
เอยี ง, งอ, โค้ง
คำศพั ท์

삐뚤다 (형)

10

หมวด ㅅ ควำมหมำย 11

คำศพั ท์ กำรลำ่ สตั ว์, กำรออกลำ่
สดุ พลงั แรงเกิด
사냥 (명) ผ่ำนๆ, แวบเดียว
사력 (명) อดทน, อดกลนั ้
살짝 (부) หฟู ังโทรศพั ท์
삼키다 (동) กำรยินยอม
수화기 (명) ถนนชนบท
승낙 (명) กำลอวกำศ
시골길 (명)
시공간 (명) ควำมลำบำก, ควำมทกุ ข์ยำก
시련 (명) บดู บงึ ้
시무룩하다 (형) หำเรื่อง
시비 (명) บำงครัง้
시시때때로 (부)
시야 (명) สำยตำ, กำรมอง, ทิวทศั น์
신역 (명) กำรเกิดใหม่

คำศพั ท์ ควำมหมำย
ร่ำงกำย
신체 (명)
실례 (명) กำรเสยี มำรยำท
심기 (명) จิตใจ, อำรมณ์
심부름하다 (동) ใช้ให้ทำ, สง่ั /ขอให้เลกิ ทำ
심호흡 (명) กำรหำยใจลกึ
กระสบั กระสำ่ ย
싱숭생숭하다 (형)

12

คำศพั ท์ ควำมหมำย
ลบู , ปลอบใจ
쓰다듬다 (동) โดยไร้ประโยชน์
쓸데없이 (부)

13

หมวด ㅇ ควำมหมำย 14

คำศพั ท์ ควำมใจกว้ำง
สหี น้ำ
아량 (명)
안색 (명) กระวนกระวำย
안절부절못하다 (동) ก่อน, กอ่ นคนอืน่
앞서 (부)
약혼자 (명) ค่หู มนั ้
양아치 (명) นกั เลง
어렴풋하다 (형) ไม่ชดั เจน
어깻죽지 (명) กระดกู ไหปลำร้ำ
억울하다 (형) รู้สกึ ไม่ยตุ ิธรรม
여기사 (명) อศั วนิ หญิง
염두 (명) ในใจ
오래간만 (명) เป็นเวลำนำน, เป็นระยะเวลำนำน
온갖 (형) ทงั ้ หมด
요정 (명) เอลฟ์
우여곡절 (명) ควำมสบั สน

คำศพั ท์ ควำมหมำย 15
ผงะ, สะด้งุ
움찔하다 (동) อำบนำ้
유영하다 (명) ควำมกรุณำ
กำรเหยียดเชอื ้ ชำติ
은총 (명) โดยตงั ้ ใจ
인종차별 (명)
일부러 (부) ลกุ ขนึ ้
일으키다 (동) เร่ิมแรก
รถนอก, รถทนี่ ำเข้ำ
애초 (명) เกลยี ดชงั , ไม่พอใจ
외제차 (명) ใช้ได้, พอได้, พอสมควร
원망하다 (동)
웬만하다 (형)

หมวด ㅈ ควำมหมำย 16

คำศพั ท์ จิว๋
เธอ, คณุ
자그맣다 (형)
자네 (대명사) เลก็
자잘하다 (형) ตงั ้ แต่ต้นจนจบ
자초지종 (명)
ผ้อู ำวโุ ส
장로 (명) กำรสำปแชง่
저주 (명)
전개하다 (동) เปิด
전철 (명) รถไฟฟำ้
절망 (명) ควำมสนิ ้ หวงั
정성 (명) ควำมเอำใจใส่, ควำมทมุ่ เท
정신세계 (명) โลกของจิตวิญญำณ
정작 (부) ในควำมเป็นจริง, ควำมจริง
존재 (명) กำรมีชวี ิตอยู่

คำศพั ท์ ควำมหมำย 17

좀처럼 (부) อย่ำงงำ่ ยดำย
주둥이 (명) ปำก
주머니 (명)
주섬주섬 (부) กระเป๋ ำเสอื ้
주차 (명) หยบิ ทีละอยำ่ ง, พดู กลบั ไปกลบั มำ
줄곧 (부)
즈음 (의존 명사) กำรจอดรถ
지긋지긋하다 (형) ตลอดเวลำ
지저분하다 (형) ในช่วง, ตอน
진지하다 (형) เข็ดหลำบ, นำ่ เบือ่ หน่ำย
지치지다 (동) เลอะ, เปือ้ น
집어넣다 (동) จริงจงั , ซเี รียส
제대로 (부)
제멋대로 (부) เหนอ่ื ย
좌불안석하다 (동) ใสล่ งไป, ยัดเข้ำไป

เป็นอยำ่ งดี
ตำมอำเภอใจ
ผดุ ลกุ ผดุ นงั่

หมวด ㅊ

คำศพั ท์ ควำมหมำย

차단하다 (동) สกดั , กนั ้

차라리 (부) ...เสยี ดีกว่ำ

ตวั อย่ำงประโยค

차라리 꿈이었으면 좋겠다고 생각했다.

= เขำคิดวำ่ ถ้ำมนั เป็นควำมฝันเสยี ยงั จะดีกว่ำ

차려입다 (동) เตรียมสวมใส่ 18
차지하다 (동) ครอบครอง
착각하다 (동) คิดไปเอง, คำดผิด
โลก, จกั รวำล
천하 (명) ออด, กริ่ง
초인종 (명) กระวนกระวำย
초조하다 (형) ร่วง, หลน่
추락하다 (동) มีควำมสขุ มุ , มคี วำมเยอื กเยน็
침착하다 (형) จดั เตรียม, ดแู ล
챙기다 (동)

หมวด ㅋ ควำมหมำย
อย่ำวำ่ แต.่ ..เลย
คำศพั ท์ ขดุ ค้ยุ , ซักไซ้

커녕 (조사) กำรจบั
캐다 (동)
캐치 (명) 19

หมวด ㅌ ควำมหมำย
เสยี ใจหนัก
คำศพั ท์ บ่นพมึ พำ, บ่นอ้อู ี ้
ไมผ่ ดิ พลำด, แนน่ อน
통탄하다 (동)
투덜거리다 (동)
틀림없다 (형)

20

หมวด ㅍ ควำมหมำย
เข้ำใจอย่ำงลกึ ซงึ ้
คำศพั ท์ กำรตัดสนิ ชขี ้ ำด
ธรรมดำ, ทวั่ ไป
파악하다 (동)
판단 (명) สญั ลกั ษณ์

평범하다 (형) 21
표식 (명)

หมวด ㅎ ควำมหมำย 22

คำศพั ท์ ขอบเขต
มองเมิน, มองผ่ำน, มองข้ำม
한계 (명)
한눈팔다 (동) ลำมเลยี
กลำงอำกำศ
핥다 (동) กำรคกุ คำม, กำรข่มขู่
허공 (명) กำรตื่นเต้นเกนิ ไป, กำรวิตกกงั วลมำกเกนิ ไป
협박 (명)
호들갑 (명) ทำยำท
후예 (명) กำรไหลเวียน
흐름 (명) แผนลบั , คนทอ่ี ำศยั อย่เู บือ้ งหลงั
กระจดั กระจำย
흑막 (명) มนึ งง, สบั สน
อตั รำควำมนำ่ จะเป็น
흩어지다 (동) แพร่กระจำย
헷갈리다 (동) ถกู ปกคลมุ

확률 (명)
휘날리다 (동)
휩싸이다 (동)


Click to View FlipBook Version