The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by masromrt, 2019-01-23 00:40:16

STOR_17

STOR_17

TATACARA
PENGURUSAN STOR

SEKOLAH

1

OBJEKTIF

1. Meningkatkan kefahaman peserta kursus berkaitan
pengurusan stor di sekolah.

2. Meningkatkan kompetensi dalam proses
perancangan, mengawal dan membuat pelaporan
dalam proses pengurusan stor.

3. Meningkatkan akauntabiliti Pengurus Sekolah
dalam menguruskan stor.

UNDANG-UNDANG DAN
PERATURAN

 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)

AM 6.1 hingga AM 6.9 – Tatacara Pengurusan
Stor Kerajaan
 Status Pengkelasan Stor Bagi Agensi/Institusi
Pendidikan di Bawah KPM

(KPMSP.300-4/3/1 (14) bertarikh 17 Mei 2016)

 Garis Panduan Pelaksanaan Pengkelasan
Baharu Kategori Stor di KPM.

(dikeluarkan pada 27 Februari 2012)

DEFINISI STOR

Tempat bagi melaksanakan
penerimaan, perekodan,
penyimpanan, penyelenggaraan,
pengendalian dan pengeluaran stok

DEFINISI STOK

 Barang-barang belum guna dan perlu
disimpan untuk tujuan operasi atau
penyelenggaraan termasuk:

 Bekalan pejabat, ubat-ubatan, alat ganti,
makmal, bengkel, dapur, peralatan sukan,
peralatan pertanian, latihan, penyiaran,
dokumen yang dikawal dan sebagainya.

JENIS-JENIS STOK

1) Barang guna habis Contoh :-
Kalkulator / gunting / stapler / penunu
Barang yang ‘kerap guna’, mudah bunsen/ pemutar skru/ tali/ gelas/
rosak, mudah haus, tidak ekonomi bakul sampah/ sudu / garfu.
dikesan satu persatu.
Contoh :-
2) Barang gunasama Peralatan sukan / pakaian sukan /
alatan kemahiran / alat radas makmal
Stok yang dikeluarkan namun untuk
kegunaan bersama dan ekonomi
untuk dikesan

6

SEKOLAH DIKATEGORIKAN
SEBAGAI STOR UNIT

Semua Bekalan Kad Petak
pembelian terus dan
stok guna kepada
peruntukan KEW.PS-11
OS42000 pelanggan
akhir 7

PEGAWAI PENGURUSAN STOR

PEGAWAI LANTIKAN

Pegawai Stor Lantikan bertulis oleh Pengurus
Sekolah di peringkat dalaman bagi
pegawai yang sesuai tanpa mengira
gred jawatan.

Pegawai Penerima/Pengesah Dilantik secara dalaman sekurang-
kurangnya dua (2) atau lebih oleh
Pengurus Sekolah untuk menerima
dan mengesahkan barang stor yang
diperoleh.

8

PEMBELIAN/PENERIMAAN

Guna Sekiranya ada
peruntukan PCG perselisihan stok

diterima
laporkan guna

KEW.PS-2

PEMBELIAN/
PENERIMAAN

STOK

PEREKODAN STOK

Rekod terus ke dalam
Kad Petak KEW.PA-4

PEREKODAN STOK

Stok Gunasama rekod Bahan Mentah direkodkan
dalam Daftar Pergerakan dalam Kad Petak KEW.PS-4

Peralatan/Stok (Warna Merah Jambu)
Gunasama

PEREKODAN STOK…samb

Kad Petak (1 kad bagi setiap stok)
Contoh:
a) No. Kad: Mula dari nombor 1
b) No. Kod: Merujuk kepada jenis stok

(Rujuk klasifikasi stok)
c) Perihal Stok: Keterangan Stok (nama barang)
d) Lokasi : Pejabat Sekolah/Makmal Sains/P.Sumber

PENGELUARAN STOK

Guna borang
KEW.PS-11

Pengeluaran bahan PENGELUARAN
kimia mengikut STOK
kegunaan

(contoh: 1 liter)
daripada kad petak
dan disimpan dalam
bekas sementara dan

dikawal oleh
pembantu makmal

PEMERIKSAAN STOK

Terbahagi Pengiraan
kepada Stok
Tiga (3)
Pemeriksaan
Stok

Verifikasi
Stor

PEMERIKSAAN STOK

PENGIRAAN PEMERIKSAAN STOK VERIFIKASI STOK
STOK

Terus menerus Sekali setahun Dilaksanakan di Stor
sepanjang tahun. terhadap semua stok Utama.

Bila ada transaksi keluar mulai 1 Okt tahun
dan masuk. semasa.

Memastikan baki fizikal Pegawai Pemeriksa
stok bertepatan dengan menyediakan Laporan
Pemeriksaan KEW.PS-14.
rekod.
Kira baki selepas
Kira baki selepas transaksi.Buat garisan
transaksi.
merah pada akhir
Buat garisan merah transaksi di Kad Petak
pada akhir transaksi di
14
Kad Petak.

Tandatangan & tarikh
oleh Pegawai Stor.

LAPORAN PENGURUSAN STOR

LAPORAN TAHUNAN PENGURUSAN STOR (SUKU TAHUN)

Semua stor dikehendaki mengemukakan laporan prestasi
pengurusan stor kepada penyelaras stor Bahagian/ JPN untuk

dilaporkan semasa Mesyuarat JKPAK

STOR UNIT

 KEW.PS-20 – Laporan Tahunan
Pelupusan Stok

 KEW.PS-22 – Laporan Tahunan
Kehilangan dan Hapus Kira

 Pemeriksaan Mengejut oleh Ketua
Jabatan

15

MAKLUMAT TAMBAHAN

LAPORAN TAHUNAN PENGURUSAN STOR (TAHUNAN)

STOR UNIT

 KEW.PS-14 – Laporan Pemeriksaan
Stok (ruang pemverifikasi dikosongkan)

 KEW.PS-20 – Laporan Tahunan
Pelupusan Stok

 KEW.PS-22 – Laporan Tahunan
Kehilangan dan Hapus Kira

Catatan : Sekiranya tiada kes kehilangan atau pelupusan dilaksanakan,
nyatakan “ TIADA ” di dalam laporan di KEW.PS-20 dan KEW.PS-22

ISU-ISU AUDIT

1. Baki fizikal stok bekalan pejabat tidak sama
dengan Kad Petak.

2. Pemeriksaan fizikal tidak dijalankan terhadap
stok sekurang-kurangnya sekali setahun.

3. Kad Petak tidak diwujudkan/diselenggarakan.
4. Kad Petak tidak dikemaskini.

PENUTUP

 Pematuhan kepada garis panduan ini

adalah penting bagi memastikan

pengurusan stor dapat dilaksanakan

dengan cekap dan berkualiti.

 Pengurus Sekolah adalah

bertanggungjawab bagi memastikan

peraturan bagi perkara ini dipatuhi

sepenuhnya.

KEMBALI

19

KEMBALI

20

KEMBALI

1. Azlan 25/1/2017 25/1/2017 azlan azlan Sofian 25/1/2017 Sofian 25/1/2017

21

22


Click to View FlipBook Version