The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by masromrt, 2019-01-28 19:01:51

RPT GEOGRAFI TING 2 2019 smk raja muda

RPT GEOGRAFI TING 2 2019 smk raja muda

SMK RAJA MUDA,PARIT JAWA, MUAR

GEOGRAFI TINGKATAN 2

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
Dan Kerja Lapangan

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
GEOGRAFI TINGKATAN 2

2019

0

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia
yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

MATLAMAT KURIKULUM GEOGRAFI
KSSM Geografi bermatlamat untuk melahirkan insan bermaklumat geografi yang berupaya berinteraksi dengan persekitaran secara berhemah ke arah kelestarian alam
dan kesejahteraan hidup.

OBJEKTIF KURIKULUM GEOGRAFI
KSSM Geografi bertujuan untuk membolehkan murid mencapai objektif berikut:

1. Menerangkan ciri-ciri geografi negara Malaysia yang unik dan istimewa;
2. Mengenal pasti ciri fizikal, manusia dan fenomena alam di Asia Tenggara, Asia dan dunia;
3. Membincangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar;

4. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan ilmu geografi;
5. Merumus data dan maklumat geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif;
6. Menggunakan kemahiran geografi dalam kehidupan;
7. Menjelaskan amalan sikap menghargai kualiti alam sekitar setempat, wilayah dan global; dan
8. Menggabungkan ilmu geografi dalam mengurus sumber dan alam sekitar secara bijaksana dan bertanggungjawab.

PENTAKSIRAN SEKOLAH
PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses PdPc manakala pentaksiran secara sumatif
dilaksanakan pada akhir suatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. Dalam melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item, mentadbir, memeriksa, merekod dan
melapor tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan DSKP..

1

Guru boleh menentukan tahap penguasaan murid dengan merujuk kepada Standard Prestasi (SPi) yang disediakan bagi setiap kelompok. Perekodan tahap penguasaan murid hanya
boleh dibuat setelah PdPc bagi setiap kelompok SK dan SP selesai dilaksanakan. Guru boleh menentukan tahap penguasaan murid melalui pemerhatian terhadap perubahan tingkah
laku dan respons serta pemeriksaan hasil kerja murid sama ada sebelum, semasa atau selepas PdPc. Guru boleh membuat pertimbangan profesional untuk menentukan tahap
penguasaan keseluruhan murid berdasarkan pengalaman bersama-sama murid, kebijaksanaan guru serta melalui perbincangan rakan sejawat.

ORGANISASI KANDUNGAN

 Standard Kandungan (SK) ialah penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek
pengetahuan, kemahiran dan nilai.

 Standard Pembelajaran (SP) ialah suatu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.
 Standard Prestasi (Spi) ialah suatu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah

dikuasai murid (indicator of success).

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standard kandungan.
Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:

1. Bahasa
Penggunaan bahasa pengantar yang betul, aspek sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan
berkomunikasi secara berkesan.
2. Kelestarian Alam Sekitar
Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid.
3. Nilai Murni
Merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam kehidupan harian.
4. Sains dan Teknologi
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap dan berkesan.
5. Patriotisme
Memupuk semangat patriotism iaitu semangat cintakan negara dan berbangga sebagai rakyat Malaysia.
6. Kreativiti Dan Inovasi
Menerapkan kreativiti dan inovasi untuk memastikan pembangunan modal insan yang mampu menghadapi cabaran abad ke- 21.
7. Keusahawanan
Menerapkan ciri keusahawanan melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk
memacu idea ke pasaran.
8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
TMK mendorong murid menjadi kreatif malah menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.
9. Kelestarian Global
Melahirkan murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperoleh
melalui elemen Penggunaan dan Pengeluaran Lestari, Kewarganegaraan Global dan Perpaduan.
10. Pendidikan Kewangan

2

Keupayaan membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal kewangan secara
bertanggungjawab.
TAHAP PENGUASAAN GEOGRAFI TINGKATAN 2

Tahap penguasaan Tafsiran

Mengetahui perkara asas tentang pengetahuan dan kemahiran geografi yang dipelajari serta bersikap positif terhadap
1 alam sekitar.

Memahami perkara asas tentang pengetahuan dan kemahiran geografi yang dipelajari serta bersikap positif terhadap
2 alam sekitar.

Menggunakan pengetahuan dan kemahiran geografi yang dipelajari pada suatu situasi serta bersikap positif terhadap
3 alam sekitar.

Menguasai pengetahuan dan kemahiran geografi yang dipelajari pada suatu situasi secara sistematik serta bersikap
4 positif terhadap alam sekitar.

Membuat penilaian tentang pengetahuan dan kemahiran geografi yang dipelajari pada situasi baharu mengikut
5 prosedur, sistematik, tekal dan bersikap positif terhadap alam sekitar.

Menghasilkan idea yang kreatif, inovatif dan boleh dicontohi serta bersikap positif terhadap alam sekitar berdasarkan
6 pengetahuan dan kemahiran geografi yang dipelajari untuk digunakan pada situasi baharu.

3

STRATEGI PdPc

Strategi P&P Keterangan

Berpusatkan murid Murid dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran bermula dari mencari maklumat, membina
kefahaman hingga membuat refleksi pembelajaran melalui aktiviti kerja berkumpulan, perbincangan, inkuiri,
kerja luar dan penyelesaian masalah.

Pendekatan bersepadu Menjalin unsur ilmu, kemahiran, bahasa, nilai murni dan unsur patriotisme dalam PdP

Pembelajaran berasaskan Mengkaji sesuatu isu, menyiasat isu tersebut dan menghasilkan sesuatu produk. Produk pembelajaran
kerja projek berasaskan kerja projek boleh dalam bentuk laporan, persembahan atau hasil kerja tangan

Pembelajaran berasaskan Mencari maklumat sesuatu tajuk atau isu melalui penerokaan dan penyiasatan. Antara kaedah dan teknik
inkuiri yang boleh digunakan termasuk aktiviti berkumpulan, pembelajaran luar bilik darjah, simulasi, kuiz,
penyelesaian masalah, pameran, perbincangan dan kerja projek

Pembelajaran secara koperatif Bekerjasama melalui perbincangan, pencarian maklumat, mengolah dapatan dan mempersembahkan idea
secara berkumpulan.

Pengajaran tematik Menggunakan tema untuk perbincangan dalam bilik darjah atau secara berkumpulan.

4

1.0 KEMAHIRAN GEOGRAFI

MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN
/ MERENTAS
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN CADANGAN KURIKULUM STRATEGI
TARIKH KANDUNGAN PENGUASAAN AKTIVITI PdPc
(EMK)

M1 1.1 Skala Murid boleh: 1 Menamakan jenis skala dan Membincangkan Kelestarian Pembaris
01.01.2019 dan Jarak 1.1.1 Menyatakan jarak Global,
mutlak, jarak relatif, skala jenis jarak. jarak relatif dan Pita ukur
hingga penyata, skala lurus dan TMK ,
03.1.2019 pecahan wakilan. jarak mutlak dari Jangka
Kreativiti tolok
1.1.2 Menerangkan jarak rumah murid ke dan Inovasi
mutlak, jarak relatif, skala Lembaran
penyata, skala lurus dan 2 Menjelaskan jenis skala dan sekolah. Sains dan kerja
pecahan wakilan. teknologi
M2 jenis jarak. Pelan
06.01.2019 1.1.3 Menggunakan skala Nilai murni sekolah
penyata, skala lurus dan Mengukur jarak
hingga pecahan wakilan untuk Peta lakar
10.01.2019 menentukan jarak sebenar. antara makmal

1.1.4 Menentukan jarak 3 Menunjuk cara dengan kantin
sebenar berpandukan skala
pada peta. menggunakan skala untuk sekolah.

menentukan jarak.

Menunjuk cara

mengukur jarak

Membezakan penggunaan dengan

4 skala penyata, skala lurus menggunakan

dan pecahan wakilan untuk skala lurus. Buku teks
Geografi
menentukan jarak sebenar. Tingkatan 2

5 Menentukan jarak antara Peta i-think
dua tempat pada peta
berdasarkan nisbah skala Frog VLE
yang berbeza.

6 Mencadangkan idea
perjalanan ke sesuatu
destinasi dengan
menggunakankan peta
berdasarkan skala dan jarak.

5

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN ELEMEN STRATEGI
/ KANDUNGAN AKTIVITI MERENTAS PdPc
TAHAP TAFSIRAN KURIKULUM
TARIKH PENGUASAAN
(EMK)

M3 1.2 Peta Murid boleh: 1 Menyenaraikan maklumat Menunjuk cara Kelestarian Peta
13.01.2019 Topografi 1.2.1 Menyatakan maksud
peta topografi. yang terdapat dalam peta menentukan Global, topografi
hingga
17.01.2019 1.2.2 Mengenal pasti garisan topografi. kedudukan
timuran dan garisan utaraan
dalam peta topografi. dengan TMK , Gambar ciri

1.2.3 Menyatakan rujukan 2 Menjelaskan cara membaca menggunakan budaya dan
grid.
M4 rujukan grid 4 angka dan 6 rujukan grid Kreativiti ciri fizikal
20.01.2019 1.2.4 Menerangkan
perbezaan kegunaan angka dalam peta topografi berdasarkan peta dan Inovasi
hingga rujukan grid 4 angka dan 6
24.01.2019 angka. topografi. Lembaran

1.2.5 Menunjuk cara 3 Menggunakan rujukan grid 4 Kelestarian kerja
membaca rujukan grid 4
angka dan 6 angka untuk angka dan rujukan grid 6 Perbincangan alam sekitar
menentukan kedudukan
dalam peta topografi. angka untuk menentukan untuk mengenal Buku teks

M5 1.2.6 Menganalisis hubung kedudukan dalam peta pasti simbol yang Sains dan Geografi
27.01.2019 kait ciri pandang darat fizikal
dan ciri pandang darat topografi. terdapat dalam teknologi Tingkatan2
hingga budaya dalam peta
31.01.2019 topografi. peta topografi

1.2.7 Mentafsir peta Mengesan hubung kait ciri I-think
topografi secara
keseluruhan. 4 pandang darat fizikal dan

ciri pandang darat budaya Frog VLE

dalam peta topografi.

5 Membahaskan hubung kait
ciri pandang darat fizikal
dan ciri pandang darat
budaya dalam peta topografi
secara keseluruhan.

M6 6 Menjana idea dengan

mencadangkan contoh

pembangunan yang boleh

dimajukan di kawasan yang

ditafsir berdasarkan

pandang darat fizikal dan

pandang darat budaya

dalam peta topografi.
CUTI TAHUN BAHARU CINA : 04 -09.02.2019

6

2.0 GEOGRAFI FIZIKAL: BENTUK MUKA BUMI DAN SALIRAN

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN ELEMEN STRATEGI
/ KANDUNGAN AKTIVITI MERENTAS PdPc
TAHAP TAFSIRAN KURIKULUM
TARIKH PENGUASAAN
(EMK)

M7 2.1 Murid boleh: 1 Menyatakan cara Simulasi tentang Kelestarian
10.02.2019 Pengaruh 2.1.1 Mengenal pasti dua
Pergerakan cara pergerakan bumi. pergerakan bumi. jenis pergerakan Global, Lembaran
hingga Bumi
14.02.2019 Terhadap 2.1.2 Menerangkan tentang bumi. kerja
Cuaca dan putaran bumi dan peredaran
M8 Iklim bumi. TMK ,
17.02.2019
2.1.3 Menunjukkan kesan 2 Menjelaskan putaran bumi Membina peta Glob
hingga putaran bumi.
21.02.2019 dan peredaran bumi. pemikiran atau Kreativiti dan
2.1.4 Menunjukkan kesan
M9 peredaran bumi. peta minda untuk Inovasi Slide power
24.02.2019
2.1.5 Membahaskan kesan merumuskan point
hingga pergerakan bumi terhadap
28.03.2019 cuaca dan iklim. 3 Menunjuk cara salah satu tentang Kelestarian

kesan yang berlaku apabila pengaruh alam sekitar Kertas A4

bumi bergerak. pergerakan bumi

terhadap cuaca Nilai murni Gambar

dan iklim. 4 musim

Membezakan kesan putaran Sains dan

4 bumi dan kesan peredaran Membina model teknologi Buku teks

bumi. pergerakan bumi Geografi

Tingkatan 2

5 Menilai kesan putaran bumi I-think
dan kesan peredaran bumi Frog VLE
terhadap cuaca dan iklim.

6 Mempersembahkan idea
yang kreatif dan
menunjukkan keaslian
tentang kesan pergerakan
bumi terhadap cuaca dan
iklim.

7

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI CADANGAN ELEMEN STRATEGI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI MERENTAS PdPc
TAHAP TAFSIRAN KURIKULUM
TARIKH PENGUASAAN
(EMK)

M10 2.2 Cuaca Murid boleh: 1 Menyatakan iklim di Mencerakinkan Kelestarian Gambar
03.03.2019 dan Iklim di 2.2.1 Mengenal pasti jenis
Malaysia dan ciri iklim di Malaysia. Malaysia. maklumat Global, Slide
hingga power point
07.03.2019 tentang ciri iklim
Video
Khatulistiwa di TMK ,
Gambar
2.2.2 Menjelaskan ciri iklim 2 Menerangkan ciri iklim Malaysia yang rajah
khatulistiwa di Malaysia.
Khatulistiwa di Malaysia. dikumpul melalui Kreativiti dan Lembaran
2.2.3 Menghuraikan kerja
M11 pengaruh cuaca dan iklim sumber seperti Inovasi
10.03.2019 terhadap kegiatan manusia Glob
di Malaysia. internet, buku
hingga Buku teks
14.03.2019 2.2.4 Menilai kesan 3 Menyesuaikan pengaruh dan pusat kaji Kelestarian Geografi
kegiatan manusia terhadap Tingkatan
cuaca setempat di Malaysia cuaca. alam sekitar 2

dengan aktiviti harian I-think

manusia. Membina peta Sains dan Frog VLE

pemikiran atau teknologi Folio

Peta minda untuk

cuaca dan iklim di Malaysia. Menjelaskan melalui contoh menghubungkait-

4 hubung kait iklim kan pengaruh

2.2.5 Merumuskan Khatulistiwa dengan cuaca dan iklim

perubahan cuaca dan iklim kegiatan manusia di terhadap

di Malaysia. Malaysia. kegiatan manusia

di Malaysia dan

sebaliknya.

5 Membahaskan kesan

kegiatan manusia terhadap Membuat folio

cuaca dan iklim di Malaysia. tentang kesan

kegiatan manusia

terhadap cuaca

6 Mencadangkan langkah- dan iklim di

langkah untuk Malaysia.

mengurangkan kesan Pembentangan
perubahan cuaca dan iklim kumpulan.
di Malaysia.

M12

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1: 22.3.2019 – 30.3.2019

8

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI CADANGAN ELEMEN STRATEGI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI MERENTAS PdPc
TAHAP TAFSIRAN KURIKULUM
TARIKH PENGUASAAN
(EMK)

M13 3.1 Murid boleh: 1 Menamakan salah satu Membuat Kelestarian Gambar
31.03.2019 Pengangkutan 3.1.1 Mengenal pasti
di Malaysia jaringan jalan raya dan contoh lebuh raya, pameran mini Global,
hingga jaringan landasan kereta api
04.04.2019 di Malaysia. landasan kereta api, tentang jenis dan Slide

lapangan terbang kepentingan TMK , power point

antarabangsa dan pengangkutan.

pelabuhan. Gambar

M14 3.1.2 Mengenal pasti Menghasilkan Kreativiti dan rajah
07.04.2019 lapangan terbang
antarabangsa dan 2 Menjelaskan salah satu buku skrap Inovasi
hingga pelabuhan utama di
11.04.2019 Malaysia. faktor yang mempengaruhi tentang Peta

jaringan pengangkutan di pengangkutan Kelestarian Malaysia

Malaysia. awam. alam sekitar

Lembaran

M15 3.1.3 Memberi contoh 3 Menggunakan maklumat Mengadakan Sains dan kerja
14.04.2019 pengangkutan awam di
Malaysia. berkaitan jaringan tayangan video teknologi
hingga
18.04.2019 3.1.4 Menghuraikan faktor- pengangkutan untuk ke tentang Buku teks
faktor yang mempengaruhi
M16 jaringan pengangkutan sesuatu tempat. pengangkutan Nilai murni Geografi
21.04.2019 di Malaysia.
awam. Tingkatan
hingga 3.1.5 Membezakan
25.04.2019 kepentingan pengangkutan Menjelaskan melalui contoh 2
darat, udara dan air di
Malaysia. 4 kepentingan pengangkutan Membina model

di kawasan setempat. jaringan jalan I-think

raya atau

jaringan Frog VLE

5 Membahaskan langkah landasan kereta

untuk meningkatkan api

perkhidmatan

pengangkutan awam di

3.1.6 Menilai kepentingan Malaysia.
pengangkutan awam di
Malaysia. 6 Menghasilkan idea yang
kreatif dan inovatif
3.1.7 Mencadangkan berkaitan pengangkutan
amalan pengangkutan dan yang memberi kesan yang
perjalanan lestari minimum kepada alam
sekitar.

9

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI CADANGAN ELEMEN STRATEGI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI MERENTAS PdPc
TAHAP TAFSIRAN KURIKULUM
TARIKH PENGUASAAN
(EMK)

M17 3.2 Murid boleh: 1 Menyatakan alat Mengadakan Kelestarian Gambar
28.04.2019 Telekomunikasi 3.2.1 Mengenal pasti alat
di Malaysia. telekomunikasi di telekomunikasi di Malaysia aktiviti forum Global, Gambar
hingga Malaysia. rajah
02.05.2019 untuk
Lembaran
2 Menjelaskan kemajuan alat membincangkan TMK , kerja

telekomunikasi di Malaysia. tajuk kesan Peta
kosong
M18 3.2.2 Menerangkan telekomunikasi. Kreativiti dan Malaysia
05.05.2019 kemajuan alat
telekomunikasi di Malaysia. 3 Menunjukkan kepentingan Inovasi Peranti
hingga elektronik
09.05.2019 3.2.3 Membahaskan alat telekomunikasi dalam Membuat buku
kepentingan telekomunikasi Buku teks
M19 di Malaysia. kehidupan seharian skrap berkaitan Kelestarian Geografi
12.05.2019 Tingkatan2.
3.2.4 Menilai kesan manusia. telekomunikasi. alam sekitar
hingga telekomunikasi terhadap I-think
16.05.2019 pembangunan 10egara di Menjelaskan melalui contoh Kerja lapangan Sains dan
Malaysia. Frog VLE
4 kesan telekomunikasi di berkaitan aktiviti teknologi

Malaysia. Hari Tanpa Alat

Telekomunikasi Nilai murni

5 Membahaskan

penggunaan perkhidmatan

alat telekomunikasi secara

3.2.5 Menentukan beretika.
penggunaan alat
telekomunikasi secara 6 Mencadangkan idea yang
beretika. kreatif dan inovasi alat
telekomunikasi yang dapat
memacu pembangunan
10egara pada masa
hadapan.

M20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN : 20.05.2019 – 23.05.2019

CUTI PERTENGAHAN TAHUN : 24.05.2019 – 08.06.2019

10

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN ELEMEN STRATEGI
/ KANDUNGAN AKTIVITI MERENTAS PdPc
TAHAP TAFSIRAN KURIKULUM
TARIKH PENGUASAAN
(EMK)

M21 4.1 Murid boleh: 1 Menyatakan sekurang- Mengadakan Kelestarian Gambar
09.06.2019 Kepelbagaian 4.1.1 Mengenal pasti
Iklim dan kepelbagaian iklim di Asia. kurangnya dua jenis iklim di aktiviti kuiz Global,
hingga Pengaruhnya
13.06.2019 Terhadap 4.1.2 Menerangkan ciri iklim Asia. tentang Gambar
Kegiatan di zon iklim panas, zon iklim
M22 manusia panas sederhana, zon iklim kepelbagaian TMK , rajah
16.06.2019 di Asia. sejuk dan zon iklim sejuk
sederhana di Asia. 2 Menjelaskan jenis iklim dan iklim di benua
hingga
20.06.2019 negara yang mengalaminya Asia. Kreativiti dan Slide

di setiap zon iklim di Asia. Inovasi power point

Membuat

3 Menyesuaikan kepelbagaian persembahan Kelestarian Lembaran

iklim dengan kegiatan multimedia alam sekitar kerja

4.1.3 Menunjukkan negara di manusia di Asia. tentang
Asia yang mengalami iklim
M23 di zon iklim panas, zon iklim kepelbagaian Sains dan Peta
23.06.2019 panas sederhana, zon iklim
sejuk dan zon iklim sejuk Menjelaskan melalui contoh iklim dan teknologi kosong
hingga sederhana.
27.06.2019 4 kegiatan manusia di mana- pengaruhnya Asia

mana negara Asia terhadap Nilai murni

berdasarkan kepelbagaian kegiatan manusia Buku teks

iklim. di benua Asia. Geografi

4.1.4 Membandingkan Tingkatan
pengaruh iklim terhadap
kegiatan manusia di Asia. 5 Menentukan kegiatan Pembentangan 2

manusia yang boleh kumpulan

dijalankan di empat buah I-think

negara Asia di zon iklim Gallery Walk

yang berbeza. Frog VLE

Hot Seat

6 Menghasilkan idea yang

kreatif dan inovatif berkaitan
pengaruh iklim terhadap
kegiatan manusia di salah
sebuah negara Asia.

11

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN ELEMEN STRATEGI
/ KANDUNGAN AKTIVITI MERENTAS PdPc
TAHAP TAFSIRAN KURIKULUM
TARIKH PENGUASAAN
(EMK)

M24 4.2 Jenis dan Murid boleh: 1 Menamakan salah satu Mengadakan Kelestarian Gambar
30.06.2019 Kemajuan 4.2.1 Mengenal pasti
Pengangkutan jaringan landasan kereta api, jaringan landasan kereta api, tayangan video Global,
hingga di Asia. lapangan terbang
04.07.2019 antarabangsa dan pelabuhan lapangan terbang tentang Gambar
utama di Asia.
M25 antarabangsa dan pengangkutan TMK , rajah
07.07.2019 4.2.2 Menghuraikan
kemajuan pengangkutan pelabuhan utama di mana- moden di benua
hingga di Asia.
11.07.2019 mana negara Asia Asia. Kreativiti Slide power

dan Inovasi point

2 Menjelaskan kemajuan salah Mereka cipta

satu jenis pengangkutan di poster kemajuan Sains dan Video

manamana negara Asia pengangkutan teknologi

di benua Asia. Lembaran

4.2.3 Menilai kesan 3 Menunjukkan kesan Nilai murni kerja
pengangkutan terhadap
masyarakat, ekonomi dan kemajuan pengangkutan Meramal
alam sekitar di Asia
terhadap masyarakat dan pengangkutan Peta Asia

ekonomi di salah sebuah yang sesuai bagi kosong

negara Asia. menghubungkan

negara-negara di Buku teks

Membandingkan kesan Asia pada masa Geografi

4 kemajuan pengangkutan hadapan Tingkatan 2

terhadap alam sekitar di

negara Asia. I-think

5 Menentukan kemajuan Frog VLE
pengangkutan di Asia pada
masa hadapan.

6 Menghasilkan idea yang
kreatif dan inovatif berkaitan
kemajuan pengangkutan di
Asia.

12

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN ELEMEN STRATEGI
/ KANDUNGAN AKTIVITI MERENTAS PdPc
TAHAP TAFSIRAN KURIKULUM
TARIKH PENGUASAAN
(EMK)

M26 5.1 Murid boleh: 1 Memberitahu maksud Mengadakan Kelestarian Gambar
14.07.2019 Pemanasan
Global 5.1.1 Menyatakan konsep pemanasan global tayangan video Global,
hingga pemanasan global.
18.07.2019 tentang Gambar

pemanasan TMK , rajah

2 Menjelaskan punca global.

5.1.2 Memberi contoh faktor pemanasan global Slide power
yang menyebabkan
M27 pemanasan global. Mengadakan Kreativiti dan point
21.07.2019
5.1.3 Menghuraikan aktiviti aktiviti forum Inovasi
hingga manusia yang menyebabkan
25.07.2019 pemanasan global. 3 Menunjukkan langkah untuk berkaitan Lembaran

M28 5.1.4 Menghuraikan faktor mengurangkan pemanasan pemanasan kerja
28.07.2019 semula jadi yang
menyebabkan pemanasan global global. Kelestarian
hingga global.
01.08.2019 alam sekitar Video

Mengadakan

Memaparkan maklumat aktiviti Sains dan Buku teks

4 tentang kesan pemanasan menghijaukan teknologi Geografi

global. sekolah Tingkatan 2

Nilai murni

5 Menilai keberkesanan I-think

5.1.5 Menilai kesan langkah mengurangkan Frog VLE
pemanasan global. kesan pemanasan global.

5.1.6 Membahaskan langkah- 6 Mencadangkan idea yang
langkah mengurangkan kreatif dan inovatif untuk
pemanasan global. mengurangkan pemanasan
global.

13

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN ELEMEN STRATEGI
/ KANDUNGAN AKTIVITI MERENTAS PdPc
TAHAP TAFSIRAN KURIKULUM
TARIKH PENGUASAAN
(EMK)

M29 UJIAN PENILAIAN 2
04.08.2019

hingga
08.08.2019

CUTI PERTENGAHAN TAHUN PENGGAL 2 : 09.8.2019 – 17.8.2019

Kelestarian

M30 5.2 Murid boleh: 1 Memberitahu maksud Mencerakin Global, Gambar
18.08.2019 Teknologi 5.2.1 Menyatakan konsep
Hijau teknologi hijau. teknologi hijau maklumat
hingga
22.08.2019 5.2.2 Menerangkan ciri-ciri tentang TMK , Video
produk teknologi hijau.
teknologi hijau
5.2.3 Menunjukkan contoh
produk teknologi hijau. 2 Menjelaskan ciri-ciri produk yang dikumpul Kreativiti Slide power

teknologi hijau daripada dan Inovasi point

sumber seperti

internet, buku, Lembaran
kerja
3 Menunjuk cara amalan majalah dan Kelestarian
alam sekitar I-think
berkonsepkan teknologi akhbar.
Sains dan Frog VLE
hijau. teknologi

Nilai murni

14

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN ELEMEN STRATEGI
/ KANDUNGAN AKTIVITI MERENTAS PdPc
TAHAP TAFSIRAN KURIKULUM
TARIKH PENGUASAAN
(EMK)

M31 5.2 Murid boleh: Memaparkan maklumat Mencerakin Kelestarian Gambar
25.08.2019 Teknologi 4 tentang kepentingan maklumat Global,
Hijau 5.2.4 Membahaskan tentang teknologi Gambar
hingga kepentingan teknologi hijau. teknologi hijau. hijau yang TMK , rajah
29.08.2019 dikumpul
daripada sumber Kreativiti Lembaran
M32 5.2.5 Mencadangkan amalan 5 Menilai keberkesanan seperti internet, dan Inovasi kerja
01.09.2019 berkonsepkan teknologi amalan berkonsepkan buku, majalah
hijau. teknologi hijau dalam dan akhbar. Kelestarian Slide
hingga kehidupan. alam sekitar powerpoint
05.09.2019 Mengadakan
pertandingan Sains dan Buku teks
6 Menghasilkan alat atau menghasilkan teknologi Geografi
mempersembahkan idea alat atau idea Tingkatan 2
berkaitan teknologi hijau yang mempunyai Nilai murni
yang kreatif dan inovatif. konsep teknologi I-Think
hijau. Frog VLE

15

3.0 KERJA LAPANGAN

MINGGU KRITERIA PROSES KERJA TAHAP STANDARD PRESTASI
/ PENGUASAAN TAFSIRAN
 Memilih isu atau tajuk
TARIKH  Membuat jadual kerja
 Membuat pengagihan kerja
M33 Perancangan  Menentukan objektif kajian 1 Menyediakan perancangan, proses awal
08.09.2019  Menentukan kaedah kajian dan laporan akhir yang tidak lengkap.

hingga
12.09.2019

2 Menyediakan perancangan, proses awal
dan laporan akhir yang kurang lengkap.

M34 Proses awal  Merekod, mengumpul dan menganalisis 3 Menyediakan perancangan, proses awal,
15.09.2019 maklumat/data daripada pelbagai sumber laporan akhir yang lengkap dan tidak
dengan menggunakan kaedah yang tersusun.
hingga sesuai.
19.09.2019 Menyediakan perancangan, proses awal
 Menyiapkan laporan akhir mengenai 4 dan laporan akhir yang lengkap dan
M35,M36, Laporan akhir isi utama, huraian atau contoh.
M37 & tersusun.
M38  Merumus dan membuat laporan.
Menyediakan perancangan, proses awal
22.09.2019 5 dan laporan akhir yang lengkap, tepat,
hingga
tersusun dan realistik.
17.10.2019

Menyediakan perancangan, proses awal
6 dan laporan akhir yang lengkap, tepat,

tersusun dan realistik serta menunjukkan
keaslian serta boleh dicontohi.

16

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN ELEMEN STRATEGI
/ KANDUNGAN AKTIVITI MERENTAS PdPc
TAHAP TAFSIRAN KURIKULUM
TARIKH PENGUASAAN
(EMK)

M39 ULANG KAJI : TOPIK KEMAHIRAN GEOGRAFI DAN GEOGRAFI FIZIKAL
20.10.2019

hingga
24.10.2019

M40 CUTI DEEPAVALI : 28.10.2019
27.10.2019
ULANG KAJI : TOPIK KEMAHIRAN GEOGRAFI DAN GEOGRAFI FIZIKAL
hingga
31.10.2019 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 2

M41 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 2
03.11.2019 PELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) KEPADA SEMUA MURID TINGKATAN 2

hingga CUTI AKHIR TAHUN : 22.11.2019 – 30.12.2019
07.11.2019

M42
10.11.2019

hingga
14.11.2019

M43
17.11.2019

hingga
21.11.2019

17


Click to View FlipBook Version