The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การปกครองตามรัฐธรรมนูญ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nisara Wongboonmak, 2019-11-23 01:19:17

การปกครองตามรัฐธรรมนูญ

การปกครองตามรัฐธรรมนูญ

ประชาธิปไตย = ประชา + อธปิ ไตย
ประชา หมายถงึ ประชาชน

อธิปไตย หมายถงึ อานาจในการปกครอง

การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

มหี ลกั คอื ของประชาชน
โดยประชาชน
เพอื่ ประชาชน

ประชาชนเป็ นผู้มีอานาจสูงสุด

รัฐสภา

อานาจนิติบญั ญตั ิ 700 คน(750)

วฒุ ิสภา สภาผ้แู ทนราษฎร
(ส.ส.) 500 คน
200(ส.ว.) (250)
เลอื กต้ัง 500
คสช. สรรหาแต่งต้งั 5 ปี แรก250
คนหลงั จากน้ันให้คดั เลอื กกนั เอง แบบสดั ส่วน 150
เหลอื 200
แบบแบ่งเขต 350 คน
วาระ 5 ปี วาระ 4 ปี

สัญชาติไทย สัญชาติไทย
อายไุ ม่ตา่ กว่า 40 ปี อายุไม่ตา่ กว่า 25 ปี
จบ ป.ตรี,ไม่สังกัดพรรค จบ ป.ตรี, สังกดั พรรค
ไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ไม่มลี กั ษณะต้องห้าม

กลนั่ กรองกฎหมาย เสนอกฎหมาย
ควบคุมการบริหาร- ควบคุมการบริหาร-
ประเทศของ ครม. ประเทศของ ครม.

ส่ วนกลาง คณะรัฐมนตรี (ครม.)

(35+1)

อานาจบริหาร
ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้ งถ่ิน

กระทรวง (20) จังหวดั (76) 1. เทศบาล
ทบวง, กรม อาเภอ (ส.ท.)

อกั ษรย่อของกระทรวง 2. กทม.

นร.1ส.านมกั นหาายกดรไัฐทมนยตร2ี . กลาโหม 3.เมอื งพทั ยา

กห. กระ3ท.รตว่งากงลปาโรหะมเทศ 4.องค์การบริหารส่ วน
กค. กกรระะ4ทท.รรววคงงกกลาารรงั คต่ลางงั ประเทศ จงั หวดั
กต.
(อบจ.) เลอื กต้งั
กก.5ก.ระพทราวณงกชิารยท์่อง6เท.ย่ี วเแกลษะกตฬี รา
พ(nมew7.)ก.ระคทมรวนงกาาครพมฒั น8าส.ังแครมแงลงะาน

ควา9ม.มอนั่ ุตคงสขอางหมกนุษรยร์(มnew)
กคษค..1กก0รร.ะะททศรรึกววงษงคเกามษฯนตารคแม1ละ1ส.หยกุตรณธิ ์ รรม
ทส1. ก2ร.ะสทราวธงทารรัพณยาสกุขรธร1รม3ช.าวตแิทิ ลยะ์

ดสิ่สงแ1.วก4ดร.ละ้ทพอมรฒัว(nงeดนwจิ า)ทิ มลั เนพอ่ืุษเศยร์ฯษฐกจิ และ
สังค1ม5(.neกwา)รท่องเที่ยวฯ

พน1.6ก.ระเททรควงโพนลโงั ลงายนฯี(new)*
พมทณ1..ก7กรร.ะะพททรรลววงงังมพงหาาาณนดชิ ไฯทย์ ย
ยธ.1ก8ร.ะททรรวงัพยตุยธิ ารกรมรธรรมชาตฯิ

วรงธ..1กก9รระ.ะททวรรววฒั งงแวนรฒั งธนงารธนรรรมม(new)
วท.2ก0ร.ะทสราวนงวักทิ นยาาศยาสกตรร์แมละต.

เทคโนโลยี

ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ

อานาจตุลาการ
ศาล

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง ศาลทหาร
กต. 3 คน กต. 3 คน
(กต. 9 คน)7 ปี

วินิจฉยั 7 เร่ือง ศาลฎกี า คดีระหวา่ ง คดีอาญาทหาร
เช่น เรื่องจาก รัฐกบั รัฐ
รัฐกบั เอกชน
ปปช.
พรบ. ขดั รธน.

ยบุ พรรค

ศาลอทุ ธรณ์ มีหนา้ ท่ีพพิ ากษาคดี
ตดั สินคดีความใหเ้ ป็น
ศาลช้ันต้น ไปตามกฎหมายกาหนด

(ศาลจงั หวดั , ศาล โดยยตุ ิธรรม
แขวง,ศาลคดีเดก็ ฯ

,ศาลแพง่ ฯ,
ศาลอาญา ฯลฯ

การกระทาอนั ตอ้ งหา้ มสาหรับรัฐมนตรี

1. เป็นขา้ ราชการซ่ึงมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
2. ดารงตาแหน่งหรือหนา้ ท่ีใดในหน่วยราชการ

หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิ าหกิจ สมาชิก
สภาทอ้ งถิ่น ผบู้ ริหารหรือพนกั งานทอ้ งถ่ิน
3. หา้ มรับเงินหรือประโยชนใ์ ด ๆ จากหน่วยงาน
ราชการหรือรัฐวสิ าหกิจ แต่ไม่รวมถึงการรับ
บาเหน็จ บานาญ เงินปี
4. หา้ มรับสมั ปทานจากรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเป็นหุน้ ส่วนในบริษทั ที่รับสัมปทาน
5. หา้ มเป็นเป็นหุน้ ส่วนหรือหุน้ ในบริษทั หรือ
หา้ งหุน้ ส่วน ตามที่กฎหมายบญั ญตั ิ

ลกั ษณะตอ้ งหา้ มมิใหเ้ ป็นรัฐมนตรี

1. ติดยาเสพติดใหโ้ ทษ
2. เป็นบุคคลลม้ ละลายซ่ึงศาลยงั ไม่ส่งั ใหพ้ น้ คดี
3. วกิ ลจริต จติ ฟ่ันเฟื อน ไม่สมประกอบ
4. เป็ นภกิ ษุ นักพรต นักบวช
5. อยรู่ ะหวา่ งถกู เพิกถอนสิทธิเลือกต้งั
6. เคยตอ้ งโทษจาคุกหรือถกู คุมขงั โดยหมายศาล
7. เคยถูกไล่ออก ปลดออก ใหอ้ อกจากราชการ
8. เคยตอ้ งคาพิพากษาใหท้ รัพยเ์ ป็นของแผน่ ดินเพราะร่ารวยผดิ ปกติ
9. เป็น กกต., ผตู้ รวจการแผน่ ดิน , กก.สิทธิมนุษยชน,เป็นตุลาการศาล รธน. ศาล

ปกครอง, ปปช. ,กตง.
10. อยรู่ ะหวา่ งตอ้ งหา้ มเพราะจงใจยนื่ บญั ชีทรัพยส์ ินอนั เป็นเทจ็
11. เคยถกู วฒุ ิสภามีมติใหถ้ อดถอนจากตาแหน่งยงั ไม่ถึง 5 ปี
- ตอ้ งมีความซื่อสัตยส์ ุจริตเป็นที่ประจกั ษ์
- ไม่มีพฤติกรรมอนั เป็นการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่ งร้ายแรง
- เคยไดร้ ับโทษจาคุกโดยไดพ้ น้ โทษมายงั ไม่ถึงสิบปี นบั ถึงวนั เลือกต้งั เวน้ แต่ใน
ความผดิ อนั ไดก้ ระทาโดยประมาทหรือความผดิ ลหุโทษ
- ไม่เคยตอ้ งคาพพิ ากษาอนั ถึงท่ีสุดวา่ กระทาการอนั เป็นการทุจริตในการเลือกต้งั
- ไม่เป็นผตู้ อ้ งคาพพิ ากษาใหจ้ าคุก แมค้ ดีน้นั จะยงั ไม่ถึงท่ีสุด หรือมีการรอการลงโทษ
เวน้ แต่ในความผดิ อนั ไดก้ ระทาโดยประมาท ความผดิ ลหุโทษ หรือความผดิ ฐานหม่ิน
ประมาท

- ไม่เคยใชค้ วามเป็นรัฐมนตรีกา้ วก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบตั ิหนา้ ที่ของเจา้ หนา้ ท่ี
ของรัฐเพอื่ ประโยชนข์ องตนเอง

การยบุ สภา

คณะรัฐมนตรีสามารถควบคุมสภาผแู้ ทนฯ
ไดโ้ ดยการยบุ สภา (ผแู้ ทนราษฎร)
.  เหตุผลในการยบุ สภา กระทาได้

- เม่ือ สภาผแู้ ทนฯ ขดั แยง้ กบั ค.ร.ม. อยา่ ง
รุนแรง

- เม่ือ ค.ร.ม. เห็นวา่ พฤติกรรมของ ส.ส.
ส่วนใหญ่ไม่เหมาะสม
- เมื่อ ค.ร.ม. ตอ้ งการเปล่ียนแปลง ส.ส.

การยบุ สภาตอ้ งออกเป็นพระราชกฤษฎีกา
(กฎหมายท่ีออกโดยคณะรัฐมนตรี)

การควบคุมการบริหารราชการแผน่ ดิน

รัฐสภาสามารถควบคุมคณะรัฐมนตรีไดด้ งั น้ี

1. โดยการเลือกต้งั นายกรัฐมนตรี
2. โดยการลงมติไม่ไวว้ างใจ ร.ม.ต. หรือ ค.ร.ม.
3. โดยการถอดถอนออกจากตาแหน่งเพราะทุจริต
4. โดยการไม่อนุมตั ิงบประมาณแผน่ ดิน
5. โดยไม่อนุมตั ิร่าง พ.ร.บ. หรือร่าง พ.ร.ก.
6. โดยต้งั กระทถู้ ามรัฐมนตรี
7. โดยการอภิปรายซกั ถามในการแถลงนโยบายของ
ค.ร.ม. และลงมติไม่ไวว้ างใจ

คุณสมบตั ิของรัฐมนตรีหรือนายก ร.ม.ต.

1. มีสัญชาติไทยโดยการเกดิ
2. อายไุ ม่ต่ากวา่ 35 ปี
3. จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
4. ไม่เคยตอ้ งคาพิพากษาใหจ้ าคุก 2 ปี ข้ึนไป

หรือพน้ โทษยงั ไม่ถึง 5 ปี
5. ไม่เป็น ส.ว. หรือเคยเป็น ส.ว. มาแลว้

ยงั ไม่ถึง 1 ปี
6. ไม่มีลกั ษณะตอ้ งหา้ มสาหรับรัฐมนตรี

การออกพระราชกาหนด

 พระราชกาหนด เป็นกฎหมายท่ีตอ้ งใชอ้ ยา่ งรีบด่วน
หรื อเป็ นความลบั

 ออกได้ 2 กรณี คือ
- กรณีฉุกเฉิน
- กรณีเก่ียวดว้ ยภาษีอากรหรือเงินตรา

ข้นั ตอนการออกพระราชกาหนด
- คณะ ร.ม.ต. ทูลเกลา้ ถวาย ร่าง พ.ร.ก.
ลงพระปรมาภิไธย แลว้ ประกาศใชใ้ น
ราชกิจจานุเบกษา
- หลงั จากน้นั ใหน้ า พ.ร.ก. เสนอต่อสภาเพื่อ
พิจารณาตามข้นั ตอน(เหมือน พ.ร.บ.) ถา้ ผา่ น
ตามข้นั ตอนจะประกาศเป็นกฎหมายใชบ้ งั คบั
ต่อไปอยา่ งถาวร ถา้ ไม่ผา่ นไห้ พ.ร.ก.
น้นั ตกไป ใชไ้ ม่ได้ แตไ่ ม่มีผลต่อช่วงท่ีใช้
พ.ร.ก. น้นั แลว้

การออกพระราชบญั ญัติ

ข้นั ท่ี 1 เสนอร่าง พ.ร.บ. ต่อสภา
ผู้แทนราษฎร(ผู้มีสิทธิเสนอ คอื ค.ร.ม.,
ส.ส., ประชาชนผู้มสี ิทธิเลอื กต้งั ไม่น้อย
กว่า 1 หม่นื คน ยกเว้นร่าง พ.ร.บ. การเงิน)
ข้นั ท่ี 2 ส.ส. พจิ ารณา (ถ้าไม่เห็นชอบ
ด้วยเสียงข้าง
มากร่างน้ันตกไป ถ้าเห็นชอบส่งร่างไปยงั
วฒุ ิสภา)

ข้นั ที่ 3 วฒุ ิสภาพจิ ารณาถ้าเห็นชอบ

ให้นายกฯ ทูลเกล้าฯถวาย (ถ้าไม่เห็นชอบส่ง
ร่างฯให้ ส.ส. พจิ ารณาใหม่ ถ้า ส.ว. แก้ไข
ส.ส. ไม่เห็นด้วยกต็ ้องต้ังคณะกรรมา ธิการ
พจิ ารณาร่วมกนั )

. ข้นั ท่ี 4 นายกฯ ทูลเกล้าถวายทรง
ลงพระปรมาภไิ ธย
. ข้นั ท่ี 5 ประกาศใช้ในราชกจิ จานุเบกษา

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ครบวาระ หรือยบุ สภา (สาหรับ ส.ส.) ส.ว
4. ขาดคุณสมบตั ิของผมู้ ีสิทธิสมคั รรับเลือกต้งั
5. มีลกั ษณะตอ้ งหา้ ม
6. มีการกระทาอนั ตอ้ งหา้ ม
7. วฒุ ิสภามีมติใหถ้ อดถอนหรือศาลรัฐธรรมน

พของ ส.ส. และส.ว.

ว. ไม่มีการยบุ สภา


นูญมีคาวนิ ิจฉยั ใหพ้ น้ สภาพ

8. ขาดประชุมเกิน 1 ใน 4 ของจานวนวนั ปร
9. ถกู จาคุกโดยคาพพิ ากษาใหถ้ ึงท่ีสุด
10. ยบุ พรรคหรือลาออกจากพรรค (ส.ส.)
11. ไดร้ ับแต่งต้งั เป็น รัฐมนตรี หรือนายกรัฐ
12.

ลกั ษณะตอ้ งหา้ มมิใหม้

(ส.ว.) ห้าม

- เป็ นสมาชิก

ระชุม

ฐมนตรี

มีสิทธิสมคั รรับเลือกต้งั

หรือดารงตาแหน่งอื่น
ในพรรคการเมอื ง

- เป็ น ส.ส. หรือพ้นจาก ส.ส. ไม่ถงึ หน่ึง
ปี

- เคยเป็ น ส.ว. คราวก่อนเลอื กต้ัง
- ส.ว.ห้ามเป็ น ร.ม.ต.
- เป็ นข้าราชการ หรือ

รับสัมปทานรัฐ
- ห้ามก้าวก่ายหน่วย

งานอนื่

(ส.ส.) ห้าม

- ติดยาเสพติด
- ล้มละลาย
- วกิ ลจริต จิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
- นักบวช นักพรต ภกิ ษุ สามเณร
- ต้องคาพพิ ากษาให้จาคุก
- ถูกไล่ออก ให้ออก ปลดออก
- เป็ นข้าราชการ พนักงานของรัฐ
- เป็ น ส.ท. , ส.จ. , ส.ว.
- ฯลฯ

- อานาจตุลาการ

อานาจนิตบิ ญั ญตั ิ การปกครอง ราชการบริหารส่วนท้องถน่ิ
อานาจอธปิ ไตย
ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค อานาจบริหาร อบจ
เทศบาล
จงั หวดั การบริหาร อบต
อาเภอ
ราชการบริหารส่วนกลาง เมืองพัทยา กทม. 57

กระทรวง

กรม

เม่อื วนั ท่ี 30 พ.ย.

ท่รี ัฐสภา นายชาตชิ าย ณ เชีย

ยงใหม่

โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธ
ความคบื หน้าในการร่างรัฐธ
กรธ.
เมื่อวนั ท่ี 27 พ.ย.ทีผ่ ่านมา
การกาหนดลกั ษณะและคุณส

ธรรมนูญ (กรธ.) แถลง
ธรรมนูญว่า ในการประชุม

า ได้พจิ ารณาในส่วนของ
สมบัตติ ้องห้าม

มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลอื กต้งั
รายละเอยี ด 17 ข้อ ได้แก่
1.ติดยาเสพติดให้โทษ
2.เป็ นบุคคลล้มละลายหรือ
ทุจริต

งเป็ นส.ส. ซ่ึงเบือ้ งต้นมี
อเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย

3.เป็ นบุคคลผู้มลี กั ษณะต้อ
ตามมาตรา...
4.ถูกหรือเคยถูกส่ังเพกิ ถอน
5.ต้องคาพพิ ากษาให้จาคุกแ
ของศาล 6.เคยได้รับโทษจา

องห้ามมใิ ห้ใช้สิทธิเลอื กต้งั

นสิทธิสมคั รรับเลอื กต้งั
และถูกคุมขงั อยู่โดยหมาย
าคุก โดยได้พ้นโทษมายงั ไม่

ถงึ 10 ปี นับถงึ วนั เลอื กต้งั
กระทาโดยประมาทหรือควา
7.เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชก
รัฐวสิ าหกจิ เพราะทุจริตต่อห
ทุจริตหรือประพฤตชิ อบในว

เว้นแต่ในความผดิ อนั ได้
ามผดิ ลหุโทษ
การ หน่วยงานของรัฐ หรือ
หน้าท่ี หรือถอื ว่ากระทาการ
วงราชการ

8.ต้องหรือเคยต้องคาพพิ าก
ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดนิ
มที รัพย์สินเพม่ิ ขนึ้ ผดิ ปกติ
9.ต้องหรือเคยต้องคาพพิ าก
การผดิ ต่อตาแหน่งหน้าทร่ี าช
หน้าทใ่ี นการยุตธิ รรม หรือก

กษาหรือคาสั่งของศาลให้
นเพราะร่ารวยผดิ ปกติ หรือ

กษาอนั ถงึ ทส่ี ุดว่ากระทา
ชการ หรือต่อตาแหน่ง
กระทาความผดิ ตาม

กฎหมายว่าด้วยความผดิ ของ
หน่วยงานของรัฐ หรือกระท
ประพฤตมิ ชิ อบ
10.ต้องหรือเคยต้องคาพพิ
ให้การเลอื กต้งั ไม่สุจริตหรือไ
กล่าวต่อว่า

งพนักงาน ในองค์การหรือ
ทาความผดิ ฐานทุจริตหรือ

พากษาว่ากระทาการอนั ทา
ไม่เทย่ี งธรรมนายชาตชิ าย

11.ต้องหรือเคยต้องคาวนิ
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎกี า ห
ตาแหน่งทางการเมอื ง ให้พ้น
12.เป็ นข้าราชการซ่ึงมตี า
นอกจากข้าราชการการเมือง
13.เป็ นสมาชิกสภาท้องถน่ิ

นิจฉัยหรือคาพพิ ากษาของ
หรือศาลฎกี าของผู้ดารง
นจากตาแหน่ง
าแหน่งหรือเงินเดือนประจา

นหรือผู้บริหารท้องถนิ่

14.เป็ นหรือเคยเป็ นสมาชิก
สิ้นสุดแล้วไม่เกนิ 2 ปี
15.เป็ นพนักงานหรือลกู จ้า
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิ
อนื่ ของรัฐ

กวฒุ สิ ภาและสมาชิกภาพ

างของหน่วยราชการ
สาหกจิ หรือเป็ นเจ้าหน้าท่ี

16.เป็ นตุลาการศาลรัฐธรร
เลอื กต้งั ผู้ตรวจการแผ่นดนิ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชา
แผ่นดนิ หรือกรรมการสิทธิม
17.อยู่ในระหว่างต้องห้าม
การเมือง

รมนูญ กรรมการการ
น กรรมการป้ องกนั และ
าติ กรรมการตรวจเงนิ
มนุษยชนแห่งชาติ
มมใิ ห้ดารงตาแหน่งทาง

โฆษก กรธ. กล่าวต่อว่า ส่วน
ของส.ส. ในกรณที ่ีพรรคการ
จากสมาชิพรรค สามารถให้
พรรค แล้วไปสมคั รหาพรรค
นอกจากนีใ้ นส่วนกรณนี ักกา

นของการพ้นจากตาแหน่ง
รเมอื งมีมติ 3 ใน 4 ให้พ้น
ส.ส.คนดงั กล่าวลาออกจาก
คสังกดั ใหม่ ภายใน 30 วนั
ารเมอื งทถี่ ูกสภานิตบิ ัญญตั ิ

แห่งชาติ (สนช.) ถอดถอน โ
ไม่มีขบวนการเรื่อง “การถอ
“พ้นจากตาแหน่ง” แทน ด
สนช.ถอดถอน หากจะไปสม
คณะกรรมการการเลอื กต้งั (

โดยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะ
อดถอน” แต่จะใช้คาว่า
ดงั น้ันนักการเมอื งทเี่ คยถูก
มคั รส.ส. ต้องให้
(กกต.)ตรวจสอบคุณสมบัติ

หาก กกต.วนิ ิจฉัยว่าไม่ผ่านค
ให้ศาลฎกี าวนิ ิจฉัยชี้ขาดให้ม

โฆษก กรธ. กล่าวต่อว่า สาห
รัฐธรรมนูญนอกสถานทข่ี อ

คุณสมบัติ กม็ สี ิทธิส่งเรื่อง
มผี ลเป็ นทสี่ ิ้นสุด

หรับการไปยกร่าง
อง กรธ. ในระหว่างวนั ท่ี

11-17 ม.ค.59 ได้ข้อส
เรียล เลคววิ แอนด์ กอล์ฟคล

สรุปแล้วคอื ที่ โรงแรมอมิ พี
ลบั อ.ชะอา จ.เพชรบุรี


Click to View FlipBook Version