The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผ่นพับการจัดการสำนักงาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nattanicha chujit, 2020-02-19 02:20:57

แผ่นพับการจัดการสำนักงาน

แผ่นพับการจัดการสำนักงาน

นางอารมย์ วรภกั ดิ์
หวั หนา้ แผนก แผนกวชิ าการเลขานุการ

นางจารุวรรณ จติ รสุคนธ์
ครูประจา แผนกวิชาการเลขานุการ

นางสาวสจุ นา ไชยรัตน์ นางหน่งึ ฤทยั แกว้ สุข นางสาวประกายฉตั ร ขวญั แกว้

ครูอตั ราจา้ ง แผนกวิชาการเลขานกุ าร

รักาความลับ ขานรับนโยบาย คุณสมบัติของศกึ ษาสาขาวชิ า สาขาวชิ าเลขานุการ

คลังสมองของนาย บรกิ ารให้ประทับใจ - มบี คุ ลกิ ภาพดี -. มสี ตปิ ญั ญาดี สาขาวชิ าเลขานกุ าร เปน็ สาขาทสี่ าคัญอกี สาขาซึ่งไดร้ ับความ
-. มีความกระฉับกระเฉง ตนื่ ตวั อยตู่ ลอดเวลา -. รกั งานบริการ นยิ มจากผสู้ นใจมากทเ่ี ดยี ว เนอื่ งจากสาขานท้ี างานเก่ยี วขอ้ ง
ทกั ษะเย่ียม เป่ียมวชิ าการ งานคนื ชวี ติ -. ชอบติดต่อสอื่ สารกับผคู้ น -. มคี วามสภุ าพเรยี บร้อย กับตาแหนง่ เลขานกุ ารของบริษทั ตา่ ง ๆ ทางานในออฟฟศิ
-. ใจเยน็ - มีความอดทนสูง เปน็ สิ่งปารถนาของหลาย ๆคน ทีจ่ ริงแล้วสาขาเลขานุการยัง
-. ชอบงานเอกสาร -. อืน่ ๆ สามารถทางานไดม้ ากกวา่ นน้ั คือ สาขาเป็นเจา้ หน้าท่ีธรุ การ
ในโรงเรียน หรือในบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ได้ และอ่นื ๆ อีก
แนวทางการศึกษาในระดบั สูง มากมาย อกี ทัง้ ยงั สามารถต่อยอดความรู้ในระดบั สูงได้ เช่น
เรียนตอ่ สาขาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ เป็นต้น
1. ปวช. สาขาเลขานกุ าร
2. ปวส. สาขาเลขานกุ าร รายละเอยี ดของสาขาวชิ า
3. ปรญิ ญาตรี/ สาขาการจดั การ / สาขาบริหารธรุ กจิ / สาขา
การโรงแรม / สาขาคอมพิวเตอร์ธรุ กจิ / สาขาการท่องเทยี่ ว สาขาวชิ าเลขานกุ าร คือ สาขาท่ีเกย่ี วข้องกับเอกสาร การ
/ และสายอ่นื ๆ ที่เปดิ โอกาสใหผ้ สู้ นใจท่วั ไปสมคั รเรยี น ติดต่อส่ือสารกบั บคุ คลต่าง ๆ ประสานงาน จดั การเรื่องราว
4. ปริญญาโท ต่าง ๆ เป็นต้น
5. ปรญิ ญาเอก
การจดั กจิ กรรมการเรียนรขู้ องสาขาเลขานุการ ให้
ลกั ษณะของงานทเ่ี ก่ียวข้องกับอาชีพ ความสาคญั กับหลาย ๆ ด้าน เช่น การสอนเรื่องบคุ ลิกภาพ
1. งานเอกสารตา่ ง ๆ ความรู้เกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ความรูเ้ กี่ยวกับคอมพวิ เตอร์
ความรเู้ กี่ยวกบั การบริการจดั การ ความรู้เกีย่ วกับการสอื่ สาร
2. งานตดิ ต่อประสานงาน การประสานงานตา่ ง ๆ การจัดวางตวั บคุ คล การสอื่ สารดว้ ย
3. งานบริการอืน่ ๆ ทีเ่ ก่ียวขอ้ ง
ลักษณะของงานที่เก่ียวข้องกบั อาชีพ
1. งานเอกสารต่าง ๆ
2. งานติดต่อประสานงาน
3. งานบรกิ ารอ่ืน ๆ ที่เกยี่ วขอ้ ง


Click to View FlipBook Version