The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการปฏิบัติงาน 642(2)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by piyaporn19821409, 2022-03-22 22:48:01

อ.ราตรี

รายงานผลการปฏิบัติงาน 642(2)

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านจา้ งเหมาบรกิ าร
ตำแหน่ง ครศู นู ยก์ ารเรยี นชมุ ชน

(1 ตลุ าคม 2564 ถึง 31 มนี าคม 2565)

นางสาวราตรี ภูจอมนลิ
ครศู นู ย์การเรยี นชุมชนโปง่

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัย
อำเภอบางละมงุ

คำนำ

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียนชุมชน มีความสำคัญอย่างยิ่งในการ
ปฏิบัติงาน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ ครูศูนย์การเรียนชุมชนโป่ง1 กศน.ตำบลโป่งและกลุ่มเป้าหมาย
เน่ืองจากผลการปฏบิ ตั ิงานของครศู นู ยก์ ารเรียนชมุ ชน มสี ว่ นเกีย่ วข้องหลายทาง อาทิ งบประมาณของบคุ ลากร
การจัดการกิจกรรมตามความต้องการของประชาชนในชุมชนฯลฯ ซึ่งมุ่งเน้นให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายและให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ครูศูนย์การเรียนชุมชนโป่ง จึงได้สรุปผลการ
ปฏิบัตงิ าน โดยยึดนโยบายของ กศน.อำเภอบางละมงุ เพ่ือเข้ารบั การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูศูนย์การ
เรยี นชุมชน

นางสาวราตรี ภจู อมนิล
ครศู ูนยก์ ารเรยี นชุมชนโป่ง

สารบญั หนา้

เรื่อง 1
1
คำนำ 3

สารบญั 4
6
รายการประเมิน 7
7
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 7
1.1 ข้อมลู สว่ นตัว 7
1.2 ขอ้ มลู พื้นฐาน/ข้อมลู ทัว่ ไป 7
8
ส่วนท่ี 2 การประเมนิ การปฏบิ ตั งิ าน 8
2.1 ปรมิ าณผลงาน 8
2.2 คณุ ภาพผลงาน 8
2.3 ความทันเวลา 8
2.4 ผลสมั ฤทธข์ิ องงานทปี่ ฏิบัติได้ 9
2.5 การวางแผนและการจดั ระบบงาน 9
2.6 ความรบั ผดิ ชอบต่อหน้าที่ 9
2.7 ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน 9
2.8 การตดั สนิ ใจ 9
2.9 ความคุ้มค่าและการใช้ทรัพยากร 9
2.10 ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของตนเอง 10
2.11 การรกั ษาวนิ ัย 10
2.12 การมีมนษุ ยสมั พนั ธท์ ่ีดี 10
2.13 การให้ความร่วมมือ
2.14 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 11
2.15 ความคิดริเรมิ่ สร้างสรรคใ์ นการพัฒนางาน
2.16 พฤตกิ รรมในการปฏบิ ัติงาน
2.17 ความไว้วางใจ
2.18 ความมจี ิตมุ่งบริการ
2.19 ความซื่อสัตยส์ ุจริต
2.20 บคุ ลิกภาพ

สว่ นท่ี 3 รปู ภาพกิจกรรม

1

ขอ้ มูลพืน้ ฐาน

1.1 ข้อมูลส่วนตัว

ชอ่ื สกุล : นางสาวราตรี ภจู อมนิล ช่ือเลน่ ตมุ้

ตำแหนง่ : ครูศูนยก์ ารเรยี นชุมชนโปง่

วนั เดอื น ปี เกดิ : วันท่ี 7 เดือน พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2530

ท่ีอยู่ตามทะเบยี นบ้าน : บา้ นเลขที่ 33 หมู่ 1 ตำบลหนองบวั อำเภอหนองกงุ ศรี จงั หวัดกาฬสนิ ธุ์

เบอรโ์ ทรศัพท์ : 086-1511076 E-Mail Address [email protected]

บดิ าชื่อ – สกุล : นายบุญมี ภูจอมนิล อายุ 60 ปี อาชพี เกษตรกร

มารดาชอ่ื – สกลุ : นางทองหลอ่ ภูจอมนลิ อายุ 57 ปี อาชีพ เกษตรกร

สถานภาพ : สมรส

เร่ิมปฏิบตั ิงาน : 2 พฤษภาคม 2554 ถงึ ปจั จุบนั รวมเปน็ เวลา 10 ปี

หนา้ ทคี่ วามรบั ผดิ ชอบ : ปฏบิ ตั ิงานท่ีสำนักงาน กศน.อำเภอบางละมุง (งานอำนวยการ)

และครศู ูนย์การเรียนชุมชนโปง่

หน่วยงาน : ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

2

ประวัตกิ ารศึกษา สาขา ปีการศกึ ษา สถานศกึ ษา
รัฐประศาสนศาสตรบ์ ัณฑิต
วุฒิ 2553 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั
ปริญญาตรี

มหาสารคาม

ประวัติการทำงาน ตำแหน่ง ระยะเวลา
ครูศนู ย์การเรียนชมุ ชน 2554-ปัจจบุ นั
ชอ่ื สถานท่ีทำงาน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุรี

โครงการพัฒนาบุคลากร

ท่ี เร่ือง สถานที่ ระยะเวลา หน่วยท่จี ัด

๑ การอบรมหลักสตู ร “โครงการจติ อาคารโดม ระหวา่ ง สำนักงาน กศน.

อาสา” ของสำนักงาน กศน. หนว่ ยฝึกอบรม วนั ท่ี จงั หวัดชลบุรี

ประเภทหลกั สตู รปกติ ระดบั พนื้ ฐาน สำนักงาน กศน.จงั หวดั ๓ – ๔
ชลบรุ ี กุมภาพนั ธ์
ตามหลกั เกณฑ์และวธิ กี ารพัฒนา ๒๕๖๕
ข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการ

ศกึ ษา สายงานการสอน

(ว ๒๒/๒๕๖๐)

2 อบรมโครงการ “สง่ เสรมิ ความรู้เพ่ือ กศน.อำเภอบางละมุง ๒๑ กศน.

เพม่ิ ประสทิ ธิภาพการปฏิบตั ิ กมุ ภาพันธ์ อำเภอบางละมุง

ราชการ” สารบรรณ การเงิน บัญชี ๒๕๖๕

พสั ดุ

3 โครงการประชุมเชิงปฏบิ ตั ิการจัดทำ กศน.อำเภอบางละมงุ ระหว่าง กศน.

Platform การศึกษาออนไลน์ใน วันท่ี 1 - 2 อำเภอบางละมุง

กระบวนการเรยี นการสอน มนี าคม

2565

3

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลทั่วไป

ขอ้ มูลเกี่ยวกบั ศนู ยก์ ารเรียนชมุ ชนโป่ง๑

ศูนย์การเรียนชุมชนโป่ง๑ ตั้งอยู่ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 บ้านห้วยยายมุก ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง
จังหวดั ชลบุรี ได้อนเุ คราะห์สถานท่ีพบกลุ่มจัดการเรยี นการสอน โดยศนู ยก์ ารเรยี นชุมชนโป่ง ได้ให้บริการด้าน
การศึกษานอกโรงเรียนแก่ประชาชนที่ศูนย์การเรียนรู้ตลอดมาจนปัจจุบันนี้ โดยมีนางสาวราตรี ภูจอมนิล
ปฏิบัติหน้าที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีผู้เรียนอยู่ใน
ความรับผิดชอบ จำนวน 79 คน เป็นชาย 42 คน หญงิ 37 คน

ภาระงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข้าพเจา้ นางสาวราตรี ภจู อมนลิ รับผดิ ชอบการปฏบิ ัตงิ านในพ้นื ท่ีตำบลโปง่ ในตำแหนง่ ครูศูนย์การ
เรยี นชมุ ชน กศน.อำเภอบางละมุง โดยมภี าระงานด้านต่าง ๆ ดังตอ่ ไปนี้

1. การปฏบิ ตั งิ านการศึกษาข้นั พื้นฐาน
2. การสง่ เสรมิ และสนับสนนุ การเรียนการสอน
3. ปฏิบตั ิงานอนื่ ตามที่ไดร้ ับมอบหมาย

ในการดำเนนิ งานในพน้ื ท่ขี องขา้ พเจา้ นน้ั อยูภ่ ายใต้การควบคุมปฏบิ ัตงิ านของหัวหน้า กศนตำบลโปง่

นางสาวทวิ าพร ไม้เขียว นางสาวราตรี ภูจอมนลิ
หวั หนา้ กศน.ตำบลโปง่ ครูศนู ย์การเรยี นชมุ ชนโป่ง1

4

แบบประเมนิ ผลการปฏบิ ัติงาน

ชื่อผรู้ บั การประเมิน นางสาวราตรี ภูจอมนลิ ตำแหน่ง พนักงานจ้างปฏบิ ัตงิ าน ครูศูนย์การเรยี นชุมชน
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ครั้งท่ี1 (ระหวา่ งวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถงึ วันท่ี 31 มีนาคม 2565)

ท่ี รายการประเมิน ลกั ษณะงานท่ีปฏบิ ตั ิ ผลการดำเนินงาน

1 ปริมาณผลงาน (พิจารณาจาก งานจัดกจิ กรรมการเรียน งานจดั กจิ กรรมการเรียนการสอน

เปรียบเทยี บกับเปา้ หมาย การสอน ตามหลักสตู ร ตามหลักสตู รการศกึ ษานอกระบบระดับ

ผลงาน ข้อตกลงหรือ การศกึ ษานอกระบบระดบั การศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐาน พ.ศ. 2551

มาตรฐานงาน) การศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน จดั การศกึ ษาขน้ั พ้ืนฐานนอกระบบระดับ

พ.ศ. 2551 มัธยมศกึ ษาตอนตน้ ภาคเรยี นที่ ๒

ปีการศกึ ษา 2564 มีผู้เรยี น จำนวน 79 คน

เป็นชาย 42 คน หญงิ 37 คน

- ผเู้ รยี นคาดวา่ จะจบ 4 คน

- เข้าสอบN-Net 3 คน (ผู้มสี ิทธิส์ อบ 4 คน)

- จัดกิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพชวี ิตแก่ผเู้ รยี น

- สง่ เสริมการอ่านและการเรยี นร้ตู ลอดชีวติ

โดยให้ผเู้ รยี นเป็นสมาชิกและเข้ารบั บริการท่ี

หอ้ งสมดุ ประชาชนเฉลมิ ราชกุมารี กศน.

อำเภอบางละมงุ

5

ที่ รายการประเมิน ลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิ ผลการดำเนนิ งาน

งานอำนวยการ ๑. ใหบ้ ริการ คำแนะนำผเู้ รยี นและ

ประชาชนท่ัวไปในการศึกษาระดบั

การศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน

๒. งานบคุ ลากร

๓. งานสารบรรณ

๔. ช่วยงานเทยี บระดบั การศึกษา

๕.งานอนื่ ๆท่ไี ดร้ บั มอบหมาย

- ติดตามและสำรวจความต้องการของ

ผขู้ าดโอกาสทางการศึกษาและผพู้ ิการ

6

ท่ี รายการประเมิน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน

๒ คณุ ภาพผลงาน (พจิ ารณา งานจดั กจิ กรรมการเรยี น งานจัดกิจกรรมการเรยี นการสอน ตาม
จากความถูกต้องความ การสอน ตามหลักสูตร หลกั สตู รการศกึ ษานอกระบบระดบั
สมบูรณ์ ความประณีต การศกึ ษานอกระบบระดบั การศกึ ษาขนั้ พ้นื ฐาน พ.ศ. 2551
ความละเอียดรอบคอบ การศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน - ขา้ พเจ้าไดท้ ำการวิเคราะหห์ ลักสูตร
หรือคุณภาพอื่น ๆ) พ.ศ. 2551 รายวชิ าเรยี นรว่ มกบั ผเู้ รียน มีการออกแบบ
กิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนและมีการใช้
วิธีการสอน มกี ารบรณู าการการเรยี นการ
สอนร่วมด้วย การจดั การศึกษาเพื่อรบั มอื
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชอื้ ไวรสั โค
วดิ -19 คือ On-site /On-line /On-hand
มกี ารจดั หาสอื่ /อุปกรณ์ในการจดั การเรยี น
การสอนทหี่ ลากหลายและนา่ สนใจ ปรบั ไป
ตามบรบิ ทของแต่ละวชิ านั้นๆ มีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเขา้ มาชว่ ยในการจัดการเรียน
การสอน และนำสอ่ื ETV มาใช้
ประกอบการเรยี นการสอนให้กับผูเ้ รียน
- สง่ เสริมใหผ้ ้เู รียนไดม้ สี ่วนรว่ มทางวชิ าการ
เช่น การประกวดเขียนเรียงความ
การประกวดการทำโครงงาน

7

ท่ี รายการประเมนิ ผลการดำเนนิ งาน

๓ ความทนั เวลา (พจิ ารณาจาก เวลาทใ่ี ช้ ข้าพเจ้าปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย คำสั่งมอบหมายงาน/
ปฏบิ ัติงาน เปรยี บเทยี บกบั เวลาที่ บันทึก/หนังสือ โดยมีการวางแผนการปฏิบัติงาน ลงมือ
กำหนดไวส้ ำหรับการปฏิบัตงิ านหรือ ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ เมื่อมีข้อสงสัยก็ขอ
ภารกจิ นั้น) คำแนะนำจากหัวหน้างานอำนวยการและผู้บังคับบัญชา งาน
ต่าง ๆ ทีข่ ้าพเจา้ ไดร้ ับมอบหมายสำเร็จทนั เวลาทกี่ ำหนดเสมอ

๔ ผลสัมฤทธ์ขิ องงานที่ปฏิบตั ิได้ (พจิ ารณา - ข้าพเจ้ามีจำนวนผูเ้ รยี นตามเกณฑ์ท่ีกำหนด รายงานสรุปการ
จากผลสัมฤทธ์ิของผลงานเปรียบเทยี บ ลงทะเบียนเรยี นระดบั มัธยมศึกษาตอนตน้ ศนู ย์การเรียนชุมชน
กบั เป้าหมายหรือวตั ถปุ ระสงคข์ องงาน) โปง่ ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ ปกี ารศกึ ษา 2564
มี จำนวนผู้เรยี น 79 คน เป็นชาย 42 คน หญิง 37 คน
- ผู้เรียนมาพบกลุ่มตามวันเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษา
จำนวน 18 คร้งั /1 ภาคเรียน มจี ำนวนผเู้ รยี นมาพบกลุ่มตามท่ี
กำหนดแต่ละครั้งคิดเป็นร้อยละ 50 ขึ้นไป โดยเป็นการพบ
กลุ่มแบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควดิ 19
- ผ้เู รยี นมีสทิ ธส์ิ อบ N-NET จำนวน 4 คน เข้าสอบ 3 คน
คดิ เป็นรอ้ ยละ 75
- ผู้เรียนมีสทิ ธ์เิ ขา้ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/2564
จำนวน 80 คน เข้าสอบ 40 คน คดิ เป็นร้อยละ 50
- ผู้เรยี นคาดวา่ จะจบ 4 คน จบหลกั สูตรตามเกณฑ์การจบ
หลักสตู ร จำนวน 3 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 75

๕ การวางแผนและการจัดระบบงาน ข้าพเจ้ามีการวางแผนและการจัดระบบงานด้วยการยึดหลัก
(พจิ ารณาจากความสามารถในการ PDCA เพื่อใหง้ านเปน็ ไปตามแผนที่วางไว้
คาดการณ์ การกำหนดกิจกรรมทต่ี ้องทำ
กอ่ นหลัง วธิ ีปฏบิ ตั งิ านทเี่ หมาะสม)

๖ ความรับผิดชอบต่อหนา้ ท่ี (พิจารณาจาก ข้าพเจา้ ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชมุ ชนด้วยความ

การปฏบิ ตั งิ านในหน้าทีท่ ไี่ ด้รับ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต มีความตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่

มอบหมาย โดยเต็มใจมงุ่ ม่ันทำงานให้ ด้วยความเตม็ ใจ ไมล่ ะท้งิ งานต่าง ๆ ท่ไี ด้รบั มอบหมาย

สำเรจ็ ลุลว่ ง อุทิศเวลาในการปฏิบตั งิ าน

ยอมรบั ผลทเี่ กิดจากการทำงาน)

8

ท่ี รายการประเมนิ ผลการดำเนินงาน

๗ ความสามารถในการปฏบิ ตั งิ าน ขา้ พเจา้ มีความสามารถในการปฏบิ ตั งิ าน เข้าใจเก่ียวกบั งานใน

(พจิ ารณาจากความรอบรูใ้ นงานเข้าใจ หน้าทแ่ี ละงานทเ่ี กยี่ วข้อง หม่ันศึกษาหาความร้เู พิ่มเติม เชน่

เก่ยี วกับงานในหนา้ ที่และงานท่เี กย่ี วข้อง - การจดั การเรยี นการสอนให้กบั ผู้เรียน กศน.

สามารถวเิ คราะห์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคโควิด 19 ศกึ ษาเรยี นรู้

ระหว่างส่ิงต่าง ๆ ท่เี กย่ี วข้องกับงาน) และนำเทคโนโลยีในการจัดการเรยี นการสอนรปู แบบ

On-line

- งานบุคลากร และงานสารบรรณ เชน่ การพมิ พ์หนังสือตอบรับ

และเอกสารต่างๆ

๘ การตดั สนิ ใจ (พิจารณาจาก ความรวดเร็ว ในการปฏบิ ัตงิ านตา่ ง ๆ ในทกุ ๆ บทบาทหน้าท่ขี ้าพเจา้ จะรับฟัง

และความถูกต้องในการตัดสินใจ การรบั ความคิดเห็นของผู้ร่วมงานเสมอ และนำไปสู่การตัดสินใจในการ

ฟงั และให้ผ้อู ื่นเขา้ มสี ่วนรว่ มในการ ดำเนินงานนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย หากมีข้อเร่งด่วน

ตัดสินใจ) ที่ต้องตัดสินใจข้าพเจ้ามักจะขอคำปรึกษารับข้อแนะนำจาก

ผบู้ งั คับบัญชาเพ่ือความรวดเรว็ และความถกู ต้อง

๙ ความคุม้ คา่ ของการใช้ทรัพยากร ข้าพเจ้าใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้กับผลผลิตของงานที่มีอยู่อย่าง

(พจิ ารณาจากความฟุ่มเฟือยในการใช้ จำกัด ด้วยความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและ

ทรพั ยากรหรือความสัมพนั ธร์ ะหว่าง สว่ นรวม เช่น วัสดุ อปุ กรณ์สำนักงานใชใ้ หเ้ หมาะสม ประหยดั

ทรัพยากรทใี่ ช้กับผลผลติ ของงาน)

10 ความรเู้ กี่ยวกับภารกิจของตนเอง ข้าพเจา้ ได้เข้าร่วมรับการอบรมตา่ ง ๆ ดังน้ี

(พจิ ารณาจากความสามารถในการเรยี นรู้ ๑) การอบรมหลักสตู ร “โครงการจิตอาสา” ของสำนกั งาน กศน.

งานในภารกจิ ท่ีได้รับมอบหมาย การ ระหว่างวนั ที่ ๓ – ๔ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๖๕

เข้าใจกระบวนการ ขนั้ ตอน และผลผลิต ๒) อบรมโครงการ “ส่งเสริมความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท่ีเกิดจากงานนั้น ๆ การแสวงหาความรู้ ปฏิบัติราชการ” สารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ วันที่ ๒๑

เพ่มิ เติมจากแหลง่ ความรูต้ า่ ง ๆ) กมุ ภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓) โครงการประชุมเชงิ ปฏบิ ัติการจัดทำ Platformการศึกษา

ออนไลนใ์ นกระบวนการเรยี นการสอน ระหว่างวนั ท่ี 1 - 2

มีนาคม 2565

๑๑ การรักษาวนิ ัย (พิจารณาจาก การปฏบิ ัติ ขา้ พเจ้ามีความซ่ือสตั ยต์ ่อการปฏบิ ตั งิ านของทางราชการ

ตนตามระเบียบแบบแผนของทาง ประพฤติปฏบิ ัตติ นตามระเบยี บแบบแผนของทางราชการ

ราชการ จรรยาบรรณ การปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเก่ยี วกับการ

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเก่ียวกับการ ปฏิบตั งิ าน มคี วามประพฤตติ นในการเคารพกฎ ระเบยี บ และ

ปฏิบตั ิงาน การประพฤติตนในการเคารพ กฎหมายต่าง ๆ ทใี่ ช้ในการปฏิบตั ิงาน เพอ่ื มใิ หเ้ กิดความ

กฎ ระเบียบ และกฎหมายตา่ ง ๆ ทใี่ ช้ใน เสื่อมเสียต่อตนเองและหนว่ ยงานราชการ และขา้ พเจ้าไมเ่ คยถูก

การปฏิบัติงาน) ลงโทษทางวินัย

9

ท่ี รายการประเมิน ผลการดำเนินงาน

๑๒ การมมี นุษยสัมพนั ธ์ท่ีดี (พิจารณาจาก ข้าพเจ้าปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย

การรักษาสัมพันธ์อนั ดีกับเพอื่ นรว่ มงาน ซึ่งกันและกัน ถือความเห็นของเพื่อนร่วมงานเป็นหลักหรือ

การสร้างความสัมพันธอ์ ันดีกับ แม้แต่การจัดการเรียนการสอน ก็จะให้ความสำคัญกับผู้เรียน

ผ้รู ับบริการ) ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อร่วมงาน

พูดจาดว้ ยถอ้ ยคำท่ีสุภาพ

๑๓ การให้ความรว่ มมอื (พจิ ารณาจากการ ข้าพเจ้าให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานทุกคนได้แสดงความ
ใหค้ วามช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน การ คิดเห็นในการทำงานร่วมกันเพราะเราทุกคนใน กศน.อำเภอ
แลกเปลย่ี นความคิดกับผู้อนื่ ) บางละมุง ต่างกม็ จี ดุ มงุ่ หมายเดยี วในการทำงาน พฒั นาองค์กร
พัฒนาคน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในการเพิ่ม
ประสทิ ธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ

๑๔ ความสามารถในการควบคมุ อารมณ์ ข้าพเจ้าสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองให้มีสติ โดยเฉพาะ
(พิจารณาจากการยับยงั้ ช่ังใจ มสี ติ มี การทำงานที่ต้องใช้สมาธิเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางราชการ
สมาธใิ นการทำงาน) จดั การควบคุมอารมณ์ของตนใหไ้ ด้เมื่อเกดิ ความขัดแยง้ ต่าง ๆ

๑๕ ความคดิ ริเรม่ิ สรา้ งสรรค์ในการพัฒนา ข้าพเจา้ มคี วามคดิ ริเรม่ิ สรา้ งสรรค์ในการพัฒนางาน ด้วยการ
งาน (พิจารณาจาก การคิดคน้ วธิ ีการ นำประสบการณก์ ารทำงานที่ผา่ นมาในแตล่ ะภาคเรียน
ทำงานใหม่ ๆ หรือเพ่ิมประสิทธภิ าพ ปรบั ปรุง ปรับเปลี่ยนวิธกี ารจดั การเรียนการสอน หรอื วิธกี าร
พฒั นา แก้ไขปัญหาการทำงานให้ดีขึน้ ) ทำงานใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกบั สถานการณโ์ รคระบาดโควดิ 19
พฒั นา แก้ไขปญั หาการทำงานใหด้ ีข้นึ ด้วยเทคโนโลยีทมี่ ีอยู่

๑๖ พฤติกรรมในการปฏบิ ตั ิงาน (พจิ ารณา ข้าพเจา้ เป็นผู้มีกิรยิ า วาจา สุภาพ เรียบร้อย ไม่พูดส่อเสยี ดให้
จากกิริยา วาจา ความสภุ าพ เรียบร้อย) เพอ่ื นร่วมงานเกดิ ความแตกแยกและไม่พดู สรา้ งความเสียหาย
ใหก้ ับหน่วยงานราชการ ประพฤตติ นดว้ ยความสุภาพ
เรียบรอ้ ยทง้ั ต่อหน้าและลับหลังผูอ้ ืน่

๑๗ ความไว้วางใจ (พจิ ารณาจากการ ขา้ พเจ้าไดร้ ับความไวว้ างใจได้ในระดับหนง่ึ พร้อมรบั ฟงั ความ

ปรับตวั ในการปฏบิ ตั ิงานรว่ มกับผู้อน่ื ใน คิดเห็นจากเพอื่ นเรว่ มงาน คำแนะนำจากหวั หนา้ งานและ

สถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป) ผบู้ ังคับบัญชา มีความจริงใจ พรอ้ มท่ีจะพัฒนาตนเองให้มี

ความรอู้ ยู่เสมอและพร้อมที่จะเป็นผนู้ ำและผู้ตามตาม

สถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป

10

ที่ รายการประเมิน ผลการดำเนินงาน

๑๘ ความมจี ติ มุ่งบรกิ าร (พจิ ารณาจาก ข้าพเจ้ามคี วามภูมใิ จและซื่อสัตย์ต่อความเป็นครทู ตี่ ้องให้แก่
ความเตม็ ใจในการตอบข้อซักถาม ให้ ผ้เู รียน ผ้รู ับบริการ ด้วยความเตม็ ใจ ให้คำปรึกษาและ
ข้อมลู เกยี่ วกับงานในหน้าที่ความ ใหบ้ ริการแกผ่ ้เู รยี น ผ้รู บั บริการ
รับผดิ ชอบตามท่ีไดร้ บั มอบหมาย)

๑๙ ความซ่ือสตั ย์ สจุ ริต (พจิ ารณาจาก ข้าพเจ้ามคี วามซื่อสัตยต์ ่อเวลาการปฏบิ ตั ิงานของทางราชการ
ความตรงต่อเวลา ตอ่ หน้าที่ ไม่ทจุ ริต ไม่ทจุ ริต ไมค่ ดโกง ยืนหยดั ในส่ิงท่ีถูกต้อง สามารถแยกแยะ
คดโกง ลำเอียง ยืนหยัดในสงิ่ ท่ีถูกต้อง ประโยชนส์ ่วนตน และสว่ นรวมได้
รจู้ ักแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และ
สว่ นรวม) ข้าพเจา้ แต่งกายไดเ้ หมาะสมถูกต้องกับกาลเทศะ สะอาด
สุภาพ เรยี บร้อย เปน็ แบบอย่างที่ดใี หก้ ับผเู้ รียนได้
๒๐ บคุ ลกิ ภาพ (พิจารณาจากการแต่งกาย
ดว้ ยความสุภาพ เรยี บร้อยตาม
กาลเทศะ)

11

รูปภาพกจิ กรรมตา่ งๆ


Click to View FlipBook Version