The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tharang1230, 2022-04-22 22:16:22

SLIDE AGM PIBG 2022

SLIDE AGM PIBG 2022

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU

பெற்றறோர் ஆசிரியர் சங் கக் கூடட் ம்

TARIKH : 24 APRIL 2022
TEMPAT : KUIL DEWAN BATU CAVES

 கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக.

 ஈன் ற பபொழுதின் பபரிதுைக்கும் தன் மகவனச்
சொன் றறொன் எனக்றகடட் தொய்

 தந்வத மகற்குஆற்றும் நன் றி அவையத்து
முந்தி யிருப்பச் பசயல்

நன் றி நவில் தல்
UCAPAN TERIMA KASIH

PIHAK
PENGURUSAN KUIL

TAN SRI DATUK R.NADARAJAH

பள் ளி றமலொளர் ைொரியம்
LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH

EN.SUBRAMANIAM
PENGERUSI

 Cadangan mewujudkan LAB - STEM dengan bantuan Pensyarah
Pn.Sathiababa.

 Jalinan Kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU
(PIBG)

 PEMBELIAN BUKU TEKS TAHUN 5 UNTUK GURU
 BANTUAN PEMBERIAN KERUSI

படங் கி மற்றும் கிருமி நொசினி சுத்திகரிப்ு

கருவி
PENYEMBURAN UBAT DENGGI DAN SANITASI

பள்ளி கருைள வமயம்
PUSAT SUMBER SEKOLAH

றபருந்து கட்டண விண் ணப்பம்
PERMOHONAN TAMBANG BAS

 Seramai 100 orang murid mendapat RM120 untuk tambang bas.

PEMBINAAN TEMPAT MENUNGGU IBU BAPA

Selepas

PENYEDIAAN SARAPAN PAGI SEMASA AKTIVITI
GOTONG ROYONG PADA 8 MAC 2021

PERSATUAN BEKAS MURID

 BANTUAN KERTAS A4
 PEMASANGAN ‘LED BOARD’

PARA IBU BAPA

பபற்றறொரக் ளின் பங் களிப்ு

MEMBANTU MENGECAT BILIK DARJAH TAHUN 1 OLEH
EN.JEEVA & GROUP

 BANTUAN PEMBERIAN PELITUP MUKA – 5 KOTAK
(EN.LAWRENCE)

 BANTUAN PEMBERIAN CECAIR SANITASI TANGAN
(EN.GANASEN)

NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS
அரசு சொர்பற்ற அவமப்ு

BANTUAN PEMBERIAN TAB UNTUK MURID

 PERSATUAN PERKHIDMATAN CEYLONESE - SEBANYAK 18 TAB

 PN.CITHRA - SEBANYAK 10 TAB

NOTA : PERINGATAN MESRA KEPADA IBU BAPA YANG MENYIMPAN TAB, SILA
SERAHKAN BALIK KEPADA PIHAK SEKOLAH.

PERSEORANGAN

 PERMINTAAN SMART BOARD UNTUK KELAS TADIKA SEBANYAK
3 UNIT DARIPADA EN.ILLAVENTHAN & EN.SIVA (SYARIKAT BABAS)

 BANTUAN PEMBERIAN BARANGAN RUNCIT KEPADA IBU BAPA
- EN.TANGGA & PN.AMARJIT

BANTUAN EN.JEEVA

 PEMBELIAN BUKU CEFR TAHUN 1

 TIANG TALI PENGHALANG

 PENYEDIAAN MAKANAN TENGAH HARI SEMASA
AKTIVITI GOTONG ROYONG PADA 8 MAC 2021

UCAPAN TERIMA KASIH KERAJAAN

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR
 PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH GOMBAK

SUMBANGAN KELAB GURU

INISIATIF KEBAJIKAN BERSASAR BERTERUSAN KELAB GURU 2021
PEMBERIAN BARANG RUNCIT

 PEMBERIAN DUIT RAYA DEEPAVALI

 PEMBERIAN PAKAIAN SERAGAM UNTUK 30 ORANG
ORANG MURID

GURU PENYAYANG
அன் பொரந் ்த ஆசிரியர் திட்டம்

PERSEDIAAN BILIK DARJAH SEBELUM SESI
PERSEKOLAHAN TAHUN 2021/2022

ெள்ளி நிரவ் ோகம்
PENTADBIRAN SEKOLAH

CARTA ORGANISASI ADMIN SEKOLAH

VISI DAN MISI KPM

VISI / இலக்கு

தரமிக்கக் கல் வி கற்றறிந்த மோந்தர் சுபிடச் மோன நோடு

PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN TERDIDIK, NEGARA SEJAHTERA.

MISI / பசயலிலக்கு

நிலலயோன தரமிக்க கல் வியின் வழி தனி மனிதனின்
ஆற்றலல றமம் ெடுத்தி நோடட் ின் இலக்லக நிலறவு
பசய் தல்

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA.TS 25 BANNER / KERANGKA

SEKOLAH DIGITAL

KELAS SECARA TALIAN (GOOGLE MEET)

• PENGUNAAN GOOGLE FORM

BLOG PUSAT SUMBER SEKOLAH PENYEDIAAN MODUL ELITE BM DAN BI

 PROGRAM BAGI MENINGKATKAN KEMAHIRAN BAHASA INGGERIS
MELALUI PENINGKATAN PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN
BAHASA ITU DALAM KOMUNITI SEKOLAH

கல் விக் குழுெ்பிரிவு
KURIKULUMPENTAKSIRAN BAGI TAHAP 1 DAN 2

• PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)
• PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
• SISTEM BAND (TP 1 - TP 6)
• PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI SUKAN DAN
KOKURIKULUM (PAJSK)KBAT / I - THINK

GURU PEMULIHAN

SUBHASHINI RAJAKUMAR

 Merancang dan melaksanakan program pemulihan khas bagi murid dari segi
pembelajaran.

 Membantu guru-guru mata pelajaran dalam hal mengenalpasti murid-murid
yang memerlukan pengajaran pemulihan.

மோணவர் நலெ் பிரிவு நடவடிக்லக
BIDANG HAL EHWAL MURID

PERATURAN SOP TERKINI UNTUK IBU BAPA
DAN PENJAGA

1. MENGUKUR SUHU ( DAHI KEPALA)
2. MENDAFTAR MYSEJAHTERA
3. SANITASI TANGAN
4. MENGISI BORANG KEBENARAN


Click to View FlipBook Version