The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by orasa, 2019-12-11 21:47:38

รายงานการใช้สื่อ 2 Power point

รายงานการใช้สื่อ 2

1

รายงานการใช้สอ่ื นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึ ษา
ประจาปีการศึกษา 2560

1. ชอ่ื -สกลุ นางอรษา อภริ มย์วิไลชัย

2. รายวิชา/ระดบั ชน้ั ท่ีสอน วทิ ยาศาสตรพ์ ื้นฐาน ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 3

3. 3. ชอ่ื สอ่ื ภาพสามมติ ิ ออนไลน์ จากโปรแกรมสาเรจ็

3.1.  สอ่ื ประเภทคอมพวิ เตอร์และเทคโนโลยี (IT)

3.2.  สอ่ื ประเภทอปุ กรณ/์ สง่ิ ประดิษฐ์ /ของจริง /หนุ่ จาลอง

3.3.  สื่อประเภทเทคนคิ หรือวิธกี าร

3.4.  สอ่ื ประเภทวัสดุ/ตารา/สิ่งพมิ พ์

 หนังสือ  เอกสาร  แผน่ พบั  โปสเตอร์  อน่ื ๆ ระบุ.................................

งานพัฒนาสอื่ นวตั กรรมและเทคโนโลยฯี กลุ่มบรหิ ารงานวชิ าการ โรงเรยี นวัชรวทิ ยา

2

(-ภาพประกอบสื่อภาพสามมติ ิระบบสรุ ยิ ะ-)
4. ใช้ประกอบการสอนในแผนการจัดการเรยี นรทู้ ่ี 3 ดาราศาสตร์และเอกภพ เรอ่ื ง ระบบสุริยะ

ระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 3 ช่ัวโมงท่ี 2 ระหวา่ งวนั ท่ี 15 มนี าคม 2561 ถึง วันท่ี 16 มนี าคม 2561
5. ความเปน็ มาและความสาคัญ

จากการจัดการเรยี นการสอน หน่วยการเรียนที่ 3 ดาราศาสตรแ์ ละเอกภพ เรื่อง ระบบสุริยะ
ในรายวิชาวทิ ยาศาสตรพ์ ืน้ ฐาน ว 23102 ระดบั ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ ผเู้ รยี นไม่สามารถทาความเขา้ ใจ
เนอ้ื หา ภาพประกอบในหนังสอื แบบเรยี นไม่ชดั เจน ตลอดจนภาพที่ครวู าดใหด้ รู ะหวา่ งเรียนไม่ชดั เจน นกั เรยี นมี
ประสบการณ์เดมิ ความรพู้ ้ืนฐาน และความสามารถในการเรยี น ของผู้เรยี นแต่ละคนมคี วามแตกต่างกนั สง่ ผลให้
ผูเ้ รยี นมผี ลการเรียนทแ่ี ตกตา่ งกัน และในบางหอ้ งเรยี นใชเ้ วลาไมพ่ อต่อกจิ กรรมการเรยี นการสอน จากสภาพ
ปญั หาการจัดการเรียนการสอน ผสู้ อนจึงไดเ้ สาะแสวงหาส่อื การสอนโดยใช้ ภาพสามมิติออนไลน์ เรือ่ ง ระบบ
สรุ ิยะ เพอ่ื พฒั นาการเรยี นการสอน และการเรียนร้ขู องนกั เรียน ให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรยี นของผเู้ รยี น
6. วัตถปุ ระสงค์ของสอื่ การเรยี นการสอนที่ผลิต

 เพ่ือพฒั นานวัตกรรมการเรียนรู้ใหท้ ันสมยั เหมาะสมกบั สถานการณ์และเผยแพรส่ ู่ชุมชนผ่าน
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศ

 เพอื่ นานวตั กรรมมาใช้แก้ปัญหาในเรือ่ งการเรียนการสอน
 เพื่อนานวตั กรรมมาใชพ้ ฒั นาการเรียนการสอน
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………
7. วธิ ีการสร้าง/ขน้ั ตอนในการผลติ ส่อื นวตั กรรมการเรยี นการสอน
8.1 วัสดุ-อปุ กรณท์ ใี่ ชใ้ นการสร้างส่ือ/งบประมาณ

เครอ่ื งคอมพวิ เตอร์

งานพัฒนาส่อื นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ กล่มุ บริหารงานวชิ าการ โรงเรยี นวชั รวทิ ยา

3

8.2 ขนั้ ตอนในการผลติ สือ่
1. ศึกษาวเิ คราะห์หลกั สูตร เรอ่ื ง ระบบสุรยิ ะ วิชาวิทยาศาสตรพ์ ้นื ฐาน ว23102 นามากาหนด
จดุ ประสงค์การเรียนรู้ ขอบขา่ ยเนอื้ หา
2. สบื คน้ ส่ือรูปภาพระบบสรุ ยิ ะ ออนไลน์
3. Downlond โปรแกรมสาเรจ็ รปู และเอกสารประกอบโปรแกรม
4. คัดเลือก ตรวจสอบ ความถูกตอ้ ง เหมาะสมของข้อมลู และเหมาะสม ที่นามาใช้กบั นกั เรียน
5. ผสู้ อนนาส่ือการสอนไปทดลองใหค้ รูกล่มุ สาระการเรยี นร้วู ทิ ยาศาสตร์ และนักเรยี นชนั้
มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ ทดลองใช้
6. วเิ คราะห์ และประเมินคณุ ภาพส่ือ ก่อนนาไปใชก้ ับนักเรยี น

8. วิธกี ารใช้ส่ือ
1. ทดสอบกอ่ นเรยี นเร่ือง ระบบสรุ ิยะ
2. จดั กจิ กรรมการเรียนการสอนโดยใช้ส่อื วีดีโอ ออนไลน์ ประกอบการเรยี น
3. ทดสอบหลังเรียน
4. ประเมนิ ผล วเิ คราะหผ์ ลการเรียนรู้ของผู้เรียน

10. ผลการใชส้ อื่
1. นกั เรียนสามารถระบุส่วนประกอบในระบบสรุ ิยะ ได้
2. นักเรียนมีทศั นะคตทิ ่ดี ีตอ่ วิชาวทิ ยาศาสตร์
3. นกั เรียนมีคะแนนหลังเรียน สงู กวา่ คะแนนกอ่ นเรยี น

11. ขอ้ เสนอแนะ
1. ใหน้ ักเรียนมีส่วนรว่ ม ในการแต่งเพลงระบบสุรยิ ะ
2. จัดกิจกรรมประกวดรอ้ งเพลงทน่ี กั เรียนแต่ง

12. การนาไปเผยแพร่
1. เผยแพรก่ ับครูผูส้ อนวทิ ยาศาสตร์พื้นฐาน ว23102 ทสี่ อนนักเรยี นตา่ งห้องเรียน
2. เผยแพร่กับสื่อออนไลน์

13. ท่ีมาของสอื่  ครูจดั ทาเอง  อนื่ ๆ (โปรดระบุ)......สืบค้นจากอินเทอร์เนต็ ......................

งานพฒั นาส่อื นวตั กรรมและเทคโนโลยีฯ กลุม่ บริหารงานวชิ าการ โรงเรียนวชั รวทิ ยา

4
แนวทางในการผลิตสอ่ื การสอนของครูผู้สอน

1) ครูทุกคนผลติ สื่อการสอนในสาระการเรยี นรูท้ ่สี อนด้วยตนเอง
2) สื่อท่ผี ลิตข้นึ ประกอบการเรียนการสอนในสาระการเรยี นรูใ้ นปกี ารศึกษาปัจจุบัน
3) สอื่ ตอ้ งผลิตจากวัสดุทห่ี าง่าย ประหยดั ไม่ฟมุ่ เฟือย มีความคุ้มคา่ ในการผลติ ส่ือเพื่อการเรยี นการสอน
4) สื่อต้องสง่ เสริมทักษะกระบวนการคดิ และความคิดรเิ ร่ิมสร้างสรรค์
5) ส่อื การสอนชว่ ยสร้างรากฐานท่ีเปน็ รูปธรรมขนึ้ ในความคดิ ของผเู้ รียน ช่วยเรา้ ความสนใจของผเู้ รียน
เป็นรากฐานในการพัฒนาการเรยี นรูแ้ ละความทรงจาอยา่ งถาวร คงทน ชว่ ยใหผ้ ้เู รยี นได้มี พฒั นาการทาง
ความคดิ ช่วยเพ่มิ ทกั ษะในการอา่ น เสรมิ สรา้ งความเขา้ ใจและเกิดความคิดรวบยอด ตรงตามจุดประสงค์
การเรยี นรู้
6) การใช้ส่อื ต้องเหมาะสมกับเนอื้ หา เวลา และวัยของผูเ้ รียน
7) จัดเกบ็ และดูแลรักษาง่าย คงทนถาวร เคล่อื นยา้ ยสะดวก
8) ผเู้ รียนมีส่วนรว่ มในการใชส้ ื่อ
9) มีคมู่ ือการใช้สอ่ื อยา่ งชัดเจน

งานพัฒนาสอ่ื นวตั กรรมและเทคโนโลยีฯ กล่มุ บริหารงานวชิ าการ โรงเรยี นวัชรวทิ ยา


Click to View FlipBook Version