The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by orasa, 2019-12-11 21:46:32

รายงานการใช้สื่อระบบสุริยะ online

รายงานการใช้สื่อ 1

1

รายงานการใช้สอ่ื นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึ ษา
ประจาปีการศกึ ษา 2560

1. ชอ่ื -สกลุ นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย

2. รายวชิ า/ระดบั ชั้นทสี่ อน วทิ ยาศาสตรพ์ ื้นฐาน ช้นั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 3

3. ช่ือสือ่ วีดีโอส่ือออนไลน์ (https://www.youtube.com/watch?v=F6L-

NdG2G6U)

4. ประเภทสอ่ื

4.1.  สื่อประเภทคอมพิวเตอรแ์ ละเทคโนโลยี (IT)

4.2.  สอ่ื ประเภทอปุ กรณ/์ สิ่งประดิษฐ์ /ของจรงิ /หุ่นจาลอง

4.3.  สอื่ ประเภทเทคนคิ หรือวิธกี าร

4.4.  สอ่ื ประเภทวสั ดุ/ตารา/สิ่งพมิ พ์

 หนงั สอื  เอกสาร  แผ่นพบั  โปสเตอร์  อื่นๆ ระบุ.................................

(-ภาพประกอบส่อื วดี โี อเพลงระบบสุริยะ-)
5. ใชป้ ระกอบการสอนในแผนการจัดการเรียนรทู้ ่ี 3 ดาราศาสตร์และเอกภพ เรือ่ ง ระบบสุริยะ

ระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 3 ช่วั โมงท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 15 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 16 มีนาคม 2561

งานพฒั นาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยฯี กลมุ่ บริหารงานวชิ าการ โรงเรยี นวัชรวทิ ยา

2

6. ความเปน็ มาและความสาคญั
จากการจัดการเรียนการสอน หน่วยการเรียนที่ 3 ดาราศาสตร์และเอกภพ เรื่อง ระบบสรุ ยิ ะ

ในรายวชิ าวทิ ยาศาสตรพ์ ้ืนฐาน ว 23102 ระดับช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 3 พบวา่ ผ้เู รียนไม่สามารถทาความเขา้ ใจ
เนื้อหา ภาพประกอบในหนงั สอื แบบเรยี นไม่ชดั เจน ตลอดจนภาพที่ครวู าดให้ดรู ะหวา่ งเรียนไม่ชดั เจน นักเรยี นมี
ประสบการณ์เดิม ความร้พู ื้นฐาน และความสามารถในการเรียน ของผเู้ รียนแต่ละคนมีความแตกต่างกนั สง่ ผลให้
ผู้เรยี นมีผลการเรียนทแี่ ตกตา่ งกนั และในบางห้องเรยี นใชเ้ วลาไม่พอตอ่ กจิ กรรมการเรียนการสอน จากสภาพ
ปญั หาการจดั การเรยี นการสอน ผูส้ อนจึงไดเ้ สาะแสวงหาส่อื การสอนโดยใช้ วีดีโอออนไลน์ เร่ือง ระบบสุริยะ
เพ่ือพฒั นาการเรยี นการสอน และการเรยี นรู้ของนักเรยี น ให้บรรลตุ ามจดุ ประสงค์การเรียนของผูเ้ รยี น

7. วัตถุประสงคข์ องส่อื การเรยี นการสอนทผ่ี ลติ
 เพ่อื พัฒนานวตั กรรมการเรียนรู้ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์และเผยแพร่สู่ชมุ ชนผา่ น

ระบบเครือข่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศ
 เพอ่ื นานวตั กรรมมาใชแ้ กป้ ญั หาในเร่อื งการเรียนการสอน
 เพื่อนานวตั กรรมมาใช้พฒั นาการเรยี นการสอน
 อ่นื ๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………

8. วิธีการสร้าง/ข้นั ตอนในการผลติ สอ่ื นวตั กรรมการเรียนการสอน
8.1 วัสดุ-อปุ กรณท์ ใ่ี ชใ้ นการสรา้ งส่อื /งบประมาณ
เครอื่ งคอมพิวเตอร์

8.2 ขน้ั ตอนในการผลติ สือ่
1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสตู ร เรือ่ ง ระบบสรุ ยิ ะ วชิ าวิทยาศาสตรพ์ ้ืนฐาน ว23102 นามากาหนด
จดุ ประสงค์การเรียนรู้ ขอบข่ายเน้ือหา
2. สืบคน้ สอื่ ในรูปแบบวดี โี อ ออนไลน์
3. Downlond สื่อวดี ีโอ
4. คดั เลอื ก ตรวจสอบ ความถูกต้อง เหมาะสมของข้อมูล และเหมาะสม ท่ีนามาใช้กับนักเรียน
5. ผสู้ อนนาสื่อการสอนไปทดลองให้ครูกลุ่มสาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร์ และนกั เรยี นช้นั
มธั ยมศึกษาตอนต้นทดลองใช้
6. วิเคราะห์ และประเมินคณุ ภาพส่อื กอ่ นนาไปใชก้ บั นกั เรียน

งานพฒั นาสอื่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ กลมุ่ บริหารงานวิชาการ โรงเรยี นวชั รวิทยา

3

9. วธิ กี ารใชส้ ่ือ
1. ทดสอบก่อนเรียนเร่อื ง ระบบสรุ ยิ ะ
2. จัดกจิ กรรมการเรียนการสอนโดยใชส้ ่ือวดี ีโอ ออนไลน์ ประกอบการเรียน
3. ทดสอบหลังเรียน
4. ประเมินผล วเิ คราะห์ผลการเรยี นร้ขู องผเู้ รยี น

10. ผลการใช้สื่อ
1. นกั เรยี นสามารถระบุส่วนประกอบในระบบสรุ ิยะ ได้
2. นกั เรียนมที ศั นะคติทด่ี ตี ่อวชิ าวิทยาศาสตร์
3. นักเรียนมีคะแนนหลังเรยี น สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน

11. ขอ้ เสนอแนะ
1. ใหน้ กั เรียนมีส่วนรว่ ม ในการแต่งเพลงระบบสรุ ิยะ
2. จดั กิจกรรมประกวดรอ้ งเพลงทนี่ กั เรยี นแต่ง

12. การนาไปเผยแพร่
1. เผยแพร่กบั ครูผู้สอนวิทยาศาสตรพ์ ้ืนฐาน ว23102 ทีส่ อนนกั เรียนตา่ งห้องเรยี น
2. เผยแพรก่ ับสอื่ ออนไลน์

13. ท่ีมาของส่ือ  ครูจัดทาเอง  อืน่ ๆ (โปรดระบุ)......สืบคน้ จากอนิ เทอร์เนต็ ......................

แนวทางในการผลิตสอ่ื การสอนของครูผู้สอน
1) ครทู ุกคนผลติ สอ่ื การสอนในสาระการเรียนรู้ท่สี อนด้วยตนเอง
2) สื่อทีผ่ ลติ ขึน้ ประกอบการเรยี นการสอนในสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษาปัจจุบนั
3) สื่อต้องผลิตจากวสั ดุทีห่ างา่ ย ประหยัด ไม่ฟุม่ เฟือย มีความคุม้ ค่าในการผลิตส่ือเพ่ือการเรียนการสอน
4) สือ่ ต้องส่งเสรมิ ทักษะกระบวนการคิดและความคดิ ริเร่ิมสรา้ งสรรค์
5) ส่อื การสอนช่วยสรา้ งรากฐานทเ่ี ปน็ รูปธรรมข้ึนในความคดิ ของผ้เู รียน ช่วยเรา้ ความสนใจของผู้เรยี น
เป็นรากฐานในการพัฒนาการเรียนรู้และความทรงจาอยา่ งถาวร คงทน ช่วยใหผ้ ู้เรยี นไดม้ ี พัฒนาการทาง
ความคดิ ชว่ ยเพิ่มทักษะในการอา่ น เสริมสร้างความเขา้ ใจและเกดิ ความคดิ รวบยอด ตรงตามจดุ ประสงค์
การเรียนรู้
6) การใชส้ ื่อตอ้ งเหมาะสมกับเนือ้ หา เวลา และวยั ของผู้เรียน
7) จัดเก็บและดแู ลรกั ษางา่ ย คงทนถาวร เคลอ่ื นย้ายสะดวก
8) ผ้เู รยี นมีสว่ นร่วมในการใช้สอ่ื
9) มีค่มู อื การใช้สื่ออยา่ งชัดเจน

งานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยฯี กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรยี นวัชรวิทยา


Click to View FlipBook Version