The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by orasa, 2019-11-29 04:27:54

โครงงาน โต๊ะรองรีด STEM

โครงงานฯ ฉบับเต็ม

9

โครงงาน STEM EDUCATION

เร่ือง โตะ๊ รองรีดผา้ สะทอ้ นความร้อน

โดย
นางสาวธนภรณ์ เจนธญั กรณ์
นางสาวมนิ ตรา วงษ์ทอง
นางสาวนทั ธมล เปง็ ยาวงค์

โรงเรียนวชั รวทิ ยา จังหวดั กาแพงเพชร
สานักงานเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต41

ระดบั ชนั้ มธั ยมศึกษาตอนปลาย

เนอ่ื งในกจิ กรรมการแขง่ ขันศักยภาพการคิดสรา้ งสรรค์สนู่ วตั กรรมประเทศไทย 4.0

10

โครงงาน STEM EDUCATION

เรอ่ื ง โตะ๊ รองรดี ผา้ สะทอ้ นความร้อน

โดย
นางสาวธนภรณ์ เจนธญั กรณ์
นางสาวมนิ ตรา วงษ์ทอง
นางสาวนทั ธมล เป็งยาวงค์

ครูที่ปรึกษา
นางอรษา อภริ มยว์ ไิ ลชยั
นางวลั ลภา อนิ หลวง
โรงเรยี นวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพนื้ ท่กี ารศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต41

รายงานฉบับนเ้ี ป็นส่วนประกอบของโครงงาน STEM EDUCATION

ระดับช้ันมธั ยมศึกษาตอนปลาย

เนื่องในกจิ กรรมการแข่งขนั ศกั ยภาพการคิดสร้างสรรค์สนู่ วัตกรรมประเทศไทย 4.0

11

บทคัดยอ่

ชือ่ โครงงาน โต๊ะรองรีดผ้าสะทอ้ นความร้อน

ช่ือนักเรียน นางสาวธนภรณ์ เจนธัญกรณ์

นางสาวมนิ ตรา วงษ์ทอง

นางสาวนัทธมล เป็งยาวงค์

ชอ่ื ครทู ป่ี รกึ ษา นางอรษา อภริ มยว์ ไิ ลชยั

นางวัลภา อนิ หลวง

สถานท่ีตดิ ตอ่ โรงเรียนวัชรวทิ ยา อาเภอเมือง จงั หวดั กาแพงเพชร

ระยะเวลาทศี่ ึกษา 15 มิถุนายน 2562 – 15 สงิ หาคม 2562

การรีดผ้าในปัจจุบนั นี้ ใช้โต๊ะรดี ผา้ มาเพอื่ ความสะดวกสบาย โตะ๊ รดี ผา้ ส่วนใหญจ่ ะนาไมม้ ารองไว้
ดา้ นใตโ้ ต๊ะ ซ่ึงไม้เปน็ ฉนวนกนั ความร้อนใหก้ บั โตะ๊ รดี ผา้ เพอ่ื ให้ทรี่ องรีดมีความรอ้ น ทาใหร้ ดี ผา้ เรียบเรว็ แต่
โตะ๊ รีดผ้าจะไมเ่ กบ็ กักความร้อน และสง่ ผลทาใหเ้ ปลอื งเวลาและเปลืองพลงั งานในการรดี ผา้ กลมุ่ ของคณะผู้
ศึกษาโครงงาน เกิดความสนใจเกี่ยวกับโตะ๊ รีดผา้ จึงตอ้ งการศกึ ษาการทาโต๊ะรองรีดผ้าสะทอ้ นความรอ้ น ชนิด
ของโลหะที่เหมาะสม ความหนาของแผน่ โลหะทองแดงท่เี หมาะสม และศึกษาประสิทธภิ าพระหว่างโตะ๊ รองรดี
ผา้ สะท้อนความรอ้ น

จากการศกึ ษาพบวา่ โตะ๊ รองรดี ผ้าสะทอ้ นความร้อนเก็บความรอ้ นไดด้ ีกว่าโตะ๊ รดี ผา้ ธรรมดาท่ีขาย
ตามตลาด โตะ๊ รองรดี สะท้อนความร้อนทาดว้ ยทองแดงเกบ็ อุณหภมู ิไว้ได้มากท่ีสุด รองลงไปคือ อะลมู ิเนียม
และโตะ๊ รองรีดผา้ ธรรมดาเก็บพลงั งานความรอ้ นไดน้ ้อยสุด ความหนาของทองแดง ช้นั ท่ี 2 และ 3 สามารถ
สะทอ้ นความรอ้ นได้ใกลเ้ คียงกนั รองลงมาคอื ความหนาของทองแดง ชั้นที่ 1 และพบวา่ โตะ๊ รองรดี ผ้าสะทอ้ น
ความรอ้ นสามารถรดี ผ้าได้เร็วกวา่ โตะ๊ รองรีดผา้ ธรรมดา

โต๊ะรองรดี ผา้ สะท้อนความร้อน สามารถเก็บความรอ้ นไว้ได้นานกว่าโต๊ะรองรีดผา้ ที่ขายในตลาด
ท้งั นเ้ี นื่องจากโตะ๊ รองรดี สะท้อนความรอ้ นใช้โลหะทองแดงเป็นส่วนประกอบ และโลหะทองแดงมีการถ่ายโอน
ความร้อน โดยการนาความรอ้ น ไปยังผา้ ที่อยูด่ ้านบน โลหะท่เี หมาะสมในการทาโต๊ะรองรีดผ้าจากมากไปน้อย
คือ ทองแดง ทั้งนี้เน่อื งจากทองแดงเป็นวัตถทุ ี่ถ่ายโอนความร้อนได้ดที สี่ ุด โตะ๊ รองรีดผ้าสะท้อนความร้อน
สามารถรีดผา้ ใหเ้ รียบไดเ้ ร็วกว่าโต๊ะรดี ผ้าธรรมดา สามารถช่วยประหยดั เวลาในการรีดผา้ และพลงั งานไฟฟา้
เน่ืองการการรดี ผ้าให้เรียบตอ้ งอาศัยความรอ้ น ในปัจจบุ ันมีอปุ กรณ์ทีช่ ่วยให้การรดี ผา้ งา่ ยขน้ึ คอื เตารดี โดยมี
วิธกี ารรีดสองแบบ คือ การรดี ทับ และการรดี แบบไถ การรดี ทับ เป็นการใช้เตารดี ทบั ไปทีล่ ะส่วน เหมาะ
สาหรบั เสอ้ื ผา้ ทเี่ สยี รูปทรงง่าย การรีดแบบไถ เปน็ การใชเ้ ตารีดไถบรเิ วณท่ตี อ้ งการรีด เปน็ วธิ ีทร่ี วดเรว็ แต่หาก
ใช้ไฟแรงจะทาให้พ้ืนผวิ ของผา้ เสียหายได้

12

กิตติกรรมประกาศ

ในการศึกษาโครงงานวทิ ยาศาสตร์ เรื่องโตะ๊ รองรีดผ้าสะทอ้ นความรอ้ น คร้งั นี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
เพราะได้รับความกรณุ าแนะนา ช่วยเหลือ ให้แนวคิด และกาลงั ใจ เป็นอย่างดียิง่
จากคณุ ครู อรษา อภิรมยว์ ไิ ลชัย และคณุ ครวู ัลลภา อินหลวง ครูท่ปี รึกษาโครงงาน ซึง่ ผ้ศู กึ ษารู้สึกซาบซ้ึง
และเป็นพระคณุ อย่างยิ่งจงึ ขอกราบขอบพระคณุ เปน็ อยา่ งสงู ไว้ ณ โอกาสน้ี

ผูศ้ ึกษาขอขอบพระคณุ นายไพชยนต์ ศรมี ่วง ผอู้ านวยการโรงเรียนวชั รวทิ ยา ทไี่ ด้พิจารณา
งบประมาณของโรงเรียนสนับสนุนการศกึ ษาในคร้งั นี้

สุดท้ายขอขอบคณุ คณะครโู รงเรยี นวชั รวิทยา เวบ็ ไซตต์ า่ งๆท่ใี ห้ข้อมูลอยา่ งเต็มทีใ่ นการทาโครงงาน
วทิ ยาศาสตร์ครัง้ นี้สาเรจ็ ในเวลาอันรวดเร็วและขอขอบคณุ ผ้ใู หค้ วามช่วยเหลืออีกหลายทา่ น ซง่ึ ไม่สามารถ
กลา่ วนามในที่นี้ไดห้ มด

คณะผูจ้ ดั ทา
15 กรกฏาคม 2562

13 หน้า

สารบัญ 1
1
กิตติกรรมประกาศ 1
บทคดั ย่อ 1
สารบญั 1
สารบัญตาราง 1
สารบญั ภาพ
บทท1ี่ บทนา 2
2
ที่มาและความสาคญั 3
จดุ ประสงคข์ องโครงงาน 3
สมมตฐิ าน 4
ตวั แปรทศ่ี ึกษา 4
นิยามศัพท์ 4
ขอบเขตการศกึ ษา 4
บทท่ี 2 เอกสารและงานวจิ ัยทเี่ ก่ียวขอ้ ง 5
การจดั การเรยี นการสอนแบบ STEM 5
การถ่ายโอนความร้อน
การนาความรอ้ น 6
การรดี ผ้า 7
กระดาษฟอยล์ 7
แผ่นอะลมู เิ นยี ม
แผ่นเหล็กสงั กะสี 8
สเตนเลส
ทองแดง
การเลอื กโตะ๊ รีดผ้า
บทท่ี 3 อปุ กรณ์ และวธิ ีการดาเนินการ
ตอนที่ 1 ศกึ ษาการทาโต๊ะรองรดี ผ้าสะท้อนความร้อน
ตอนท่ี 2 ศึกษาชนดิ ของโลหะทเี่ หมาะสมในการทางานของโต๊ะรองรีดผา้
ตอนท่ี 3 ศกึ ษาความหนาแน่นของแผ่นทองแดงทเี่ หมาะสมในการทาโต๊ะรองรีดผ้า

สะทอ้ นความร้อน
ตอนที่ 4 ศึกษาประสทิ ธิภาพระหว่างโต๊ะรองรดี ผ้าสะท้อนความร้อน

14 หน้า

บทที่ 4 ผลการทดลอง 9
ตอนที่ 1ศกึ ษาการทาโต๊ะรองรีดผา้ สะท้อนความร้อน 10
ตอนที่ 2 ศึกษาชนดิ ของโลหะที่เหมาะสมในการทางานของโตะ๊ รองรีดผ้า 11
ตอนที่ 3 ศึกษาความหนาแน่นของแผ่นทองแดงท่เี หมาะสมในการทาโตะ๊ รองรดี ผ้า
สะทอ้ นความร้อน 11
ตอนที่ 4 ศึกษาประสิทธิภาพระหวา่ งโต๊ะรองรดี ผา้ สะท้อนความร้อน
กบั โต๊ะรองรดี ผ้าธรรมดา 12
12
บทท5ี่ สรุปและอภิปรายผล 13
สรุปผลการศกึ ษา 14
อภิปรายผลการทดลอง 15
ประโยชน์

บรรณานุกรม
ภาคผนวก

15

สารบัญตาราง หนา้

ตารางที่ 1 แสดงการผลการศึกษาโต๊ะรองรดี สะทอ้ นความร้อน 9
ตารางที่ 2 แสดงผลการศกึ ษาชนิดของโลหะทเี่ หมาะสมในการทางานโต๊ะรีดผ้าสะทอ้ นความร้อน 10
ตารางท่ี 3 แสดงผลการศกึ ษาความหนาของแผน่ ทองแดงที่เหมาะสมในการทาโต๊ะรีดผ้า 11

สะทอ้ นความร้อน 11
ตารางที่ 4 แสดงการศกึ ษาประสทิ ธภิ าพของโตะ๊ รองรดี ผ้าสะทอ้ นความร้อนกับโตะ๊ รองรดี ธรรมดา

16

สารบญั ภาพ

หน้า

ภาพท่ี 1 สมาชิกกลุม่ ผู้ศกึ ษาโครงงานวทิ ยาศาสตร์ โต๊ะรองรีดผา้ สะท้อนความร้อน 15
ภาพท่ี 2 สมาชิกกลุ่ม และครทู ีป่ รกึ ษา ผู้ศึกษาโครงงานวทิ ยาศาสตร์ โตะ๊ รองรีดผา้ 15

สะทอ้ นความร้อน 16
ภาพท่ี 3 ปฏบิ ตั ิการทดลองตรวจสอบการสะท้อนความร้อนจากโตะ๊ รองรีดผา้ สะทอ้ นความรอ้ น 16 16
ภาพท่ี 4 แผน่ โลหะสาหรบั ทดสอบโต๊ะรองรีดผ้าสะท้อนความรอ้ น 17
ภาพที่ 5 โครงสรา้ งของฐานของโต๊ะรองรีดผา้ สะท้อนความรอ้ น
ภาพที่ 6 แสดงเครื่องมือวดั อณุ หภมู ิ และโตะ๊ รองรดี สะท้อนความรอ้ น

17

บทท่ี 1
บทนา

ทีม่ าและความสาคญั

การรดี ผ้าในปัจจบุ ันนี้ ใชโ้ ตะ๊ รีดผ้ามาเพอื่ ความสะดวกสบาย โตะ๊ รีดผา้ ส่วนใหญจ่ ะนาไมม้ ารองไว้

ด้านใตโ้ ต๊ะ ซ่ึงไม้เป็นฉนวนกนั ความร้อนให้กบั โตะ๊ รีดผา้ เพอ่ื ให้ท่ีรองรีดมีความรอ้ น ทาให้รีดผา้ เรียบเรว็ แต่

โตะ๊ รดี ผ้าจะไม่เกบ็ กักความรอ้ น และสง่ ผลทาใหเ้ ปลอื งเวลาและเปลอื งพลงั งานในการรดี ผา้ กลุ่มของคณะผู้

ศึกษาโครงงาน เกิดความสนใจเกยี่ วกบั โตะ๊ รีดผ้าจงึ ต้องการศึกษาเกย่ี วกับตัวนาความร้อน ฉนวนความร้อน

และการถ่ายเทความรอ้ นของโตะ๊ รดี ผ้า เพื่อนาข้อมูลดงั กล่าวมาประดษิ ฐ์คดิ คน้ โต๊ะรีดผ้าสะท้อนความรอ้ น

เพื่อเปน็ การประหยัดเวลา และประหยดั พลังงานไฟฟา้ ในการรีดผ้าต่อไป

จุดประสงค์ของโครงงาน

1. เพ่ือศกึ ษาการทาโตะ๊ รองรีดผา้ สะทอ้ นความร้อน

2. เพอื่ ศกึ ษาชนิดของโลหะท่เี หมาะสมในการทาโตะ๊ รองรีดผ้าสะทอ้ นความร้อน

3. เพอ่ื ศึกษาความหนาของแผ่นโลหะทองแดงทเี่ หมาะสมในการทาโต๊ะรองรดี ผา้ สะท้อนความรอ้ น

4. ศึกษาประสิทธิภาพระหว่างโตะ๊ รองรีดผ้าสะท้อนความร้อน

สมมติฐาน

โต๊ะรองรีดผ้าสะท้อนความร้อน สามารถรดี ผา้ ไดเ้ รยี บและประหยัดพลงั งาน

ตัวแปรทศี่ ึกษา

ตัวแปรตน้ โต๊ะรองรดี ผ้าสะทอ้ นความร้อน

ตวั แปรตาม ความเรียบของผ้า

ตัวแปรควบคมุ 1. ขนาดของโตะ๊ รีดผ้า 2. ชนดิ ของผ้าทดสอบการรีด

3. ชนิดของแผน่ ใยสงั เคราะห์ 4. เตารีดท่ใี ช้ทดสอบความรอ้ น

นยิ ามศพั ท์

1. โตะ๊ รดี ผา้ คือ โตะ๊ ที่ผลติ มาเพือ่ ความสะดวกสบายตอ่ การรดี ผา้

2. ความเรียบของผ้า คอื ผา้ ทเ่ี รียบ ไม่มรี อยยบั

ขอบเขตของการศึกษา

1. โลหะ ทีใ่ ช้คอื ทองแดง เนอ่ื งจากนาความร้อนไดด้ ี

2. ระยะเวลาที่ใชใ้ นการรดี ผ้าใหเ้ รยี บด้วยโต๊ะรีดผ้าสะทอ้ นความร้อน

18

บทท่ี 2
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวขอ้ ง

จากการศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องโตะ๊ รองรีดผา้ สะทอ้ นความร้อน โดยใช้รปู แบบการศึกษา
แบบ STEM ไดศ้ กึ ษาเอกสารและงานวจิ ยั ทเ่ี กย่ี วขอ้ งจานวน 10 เรอ่ื ง รายละเอียดของการศึกษาคน้ ควา้ มดี งั น้ี

1. การจัดการเรยี นรู้แบบ STEM
สะเต็มศึกษา (STEM Education) STEM Education คอื การสอนแบบบูรณาการขา้ ม กลมุ่ สาระวิชา
(Interdisciplinary Integration) ระหว่าง ศาสตรส์ าขาตา่ งๆ ไดแ้ ก่ วทิ ยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี
(Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และ คณิตศาสตร์(Mathematics: M) โดยนาจุดเด่นของ
ธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ ละสาขาวิชามาผสมกันอย่างลงตวั เพื่อให้ผู้เรียนนาความรทู้ ุกแขนงมาใช้
ในการแก้ปญั หา การคน้ ควา้ และการพฒั นาส่งิ ตา่ งๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน STEM Education เป็นการ
จดั การศึกษาที่มแี นวคดิ และลักษณะดงั นี้ ๑. เปน็ การบรู ณาการขา้ มกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary
Integration) น่ันคือเปน็ การบูรณาการระหว่างศาสตรส์ าขาต่างๆ ได้แก่ วทิ ยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T)
วิศวกรรมศาสตร์ (E) และ คณิตศาสตร์ (M) ท้ังน้ไี ดน้ าจุด เด่นของธรรมชาตติ ลอดจนวธิ ีการสอนของแต่ละ
สาขาวิชามา ผสมผสานกันอย่างลงตัว
วิทยาศาสตร์ (S) เนน้ เกีย่ วกบั ความเขา้ ใจใน ธรรมชาติ โดยครูผ้สู อนใชว้ ิธีการสอนด้วยกระบวนการ
สบื เสาะ (Inquiry-based Science Teaching) กิจกรรม การสอนแบบแก้ปัญหา (Scientific Problem-
based Activities) ซง่ึ เปน็ กจิ กรรมที่ เหมาะกบั ผู้เรยี นระดบั ประถมศกึ ษา แตไ่ ม่เหมาะกบั ผู้เรยี น ระดับ
มธั ยมศึกษา หรอื มหาวิทยาลัย เพราะทาเบ่ือหน่ายและไม่ สนใจ แต่การสอนวิทยาศาสตรใ์ น STEM
Education จะทาให้นักเรยี นสนใจ มคี วามกระตอื รอื ร้น รสู้ กึ ทา้ ทายและเกดิ ความมั่นใจในการเรียน ส่งผลให้
ผู้เรยี นสนใจที่ จะเรียนในสาขาวิทยาศาสตรใ์ นระดบั ชัน้ ทีส่ ูงข้นึ และประสบความสาเร็จในการเรยี น
เทคโนโลยี(T) เปน็ วิชาท่ีเกยี่ วกับกระบวนการ แก้ปัญหา ปรับปรงุ พัฒนาส่ิงตา่ งๆ หรอื กระบวนการ
ตา่ งๆ เพ่อื ตอบสนองความตอ้ งการของคนเรา โดยผ่านกระบวนการ ทางานทางเทคโนโลยีที่เรยี กว่า
Engineering Design หรือ Design Process ซ่ึงคล้ายกบั กระบวนการสืบเสาะ ดังนน้ั เทคโนโลยจี ึงมไิ ด้
หมายถงึ คอมพวิ เตอร์ หรือ ICT ตามท่ีคนส่วน ใหญเ่ ขา้ ใจ
วิศวกรรมศาสตร์(E) เปน็ วิชาทวี่ ่าด้วยการคิด สร้างสรรคพ์ ฒั นานวตั กรรมต่างๆ โดยใช้ ความรทู้ าง
วิทยาศาสตร์คณติ ศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ (M) เป็นวชิ าทีม่ ไิ ด้หมายถงึ การนับ จานวนเทา่ นัน้ แต่เกี่ยวกับองค์ประกอบอื่นทสี่ าคัญ
ประการแรก คอื กระบวนการคิดคณติ ศาสตร์ (Mathematical Thinking) ซึง่ ไดแ้ ก่การเปรยี บเทียบ การ
จาแนก/จัดกล่มุ การ จดั แบบรูป และการบอกรปู รา่ งและคุณสมบตั ิ ประการทส่ี อง คอื ภาษาคณิตศาสตร์ เด็ก
จะสามารถถ่ายทอดความคิดหรอื ความเข้าใจความคดิ รวบยอด (Concept) ทางคณิตศาสตรไ์ ดโ้ ดยใช้ภาษา

19

คณิตศาสตรใ์ นการสื่อสาร เชน่ มากกวา่ น้อยกว่า เลก็ กว่า ใหญ่ กวา่ ฯลฯ ประการสดุ ท้าย คอื การสง่ เสริมการ
คดิ คณติ ศาสตร์ขั้นสงู (Higher-Level Math Thinking)

ข้ันตอนการจัดการการเรยี นรูต้ ามวิธสี อน
ลกั ษณะสาคญั ของสะเตม็ ศึกษา ประกอบดว้ ย ๕ ประการ ไดแ้ ก่ 1)เปดิ โอกาสให้ผเู้ รยี นได้บรู ณาการ
ความรู้ และ ทกั ษะของวชิ าทีเ่ กย่ี วข้องในสะเตม็ ศึกษาในระหว่าง การเรียนรู้ 2) มกี ารทา้ ทายผเู้ รียนใหไ้ ด้
แก้ปญั หาหรอื สถานการณท์ ่ผี สู้ อนกาหนด 3) มีกิจกรรมกระตนุ้ การเรยี นรูแ้ บบแอกทฟี (active learning)
ของผู้เรยี น 4) ช่วยใหผ้ ้เู รยี นไดพ้ ฒั นาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผา่ นการท ากจิ กรรม หรือสถานการณท์ ผี่ ู้สอนก
าหนดใหแ้ ละ 5) สถานการณห์ รอื ปัญหาท่ีใช้ในกิจกรรมมีความ เช่ือมโยงกับชวี ติ ประจาวันของผ้เู รียนหรอื การ
ประกอบอาชพี ในอนาคต

2. การถ่ายโอนความรอ้ น
คือการถ่ายเทของ พลงั งานความร้อน จากทอ่ี ุณหภมู ิสูงไปยังตา่ สามารถจาแนก ไดอ้ อกเปน็

3 ประเภท คอื การนาความรอ้ น การพาความรอ้ น และการแผ่รังสีความรอ้ น
การนาความรอ้ น หมายถงึ การถ่ายเทความร้อนจากอนุภาคหน่งึ ไปอกี อนภุ าคภายในเนอื้ วตั ถุ โดย

วตั ถุไม่ได้มกี ารเคลือ่ นที่ การพาความร้อน หมายถึง การถา่ ยโอนความรอ้ นผา่ นตัวกลางทม่ี สี ถานะเป็นกา๊ ซหรอื
ของเหลว และเคลอื่ นที่ไปพรอ้ มกับสารท่เี ปน็ ตวั นาพาความร้อน การแผร่ งั สคี วามรอ้ น หมายถึง การถา่ ยโอน
ความร้อนรอบทศิ ทาง โดยไม่จาเปน็ ตอ้ งมตี วั กลางในการสง่ ถ่ายพลงั งาน

3. การนาความรอ้ น
การนาความรอ้ น (องั กฤษ: heat conduction) คอื ปรากฏการณ์ทพ่ี ลังงานความรอ้ นถา่ ยเทภายในวตั ถหุ นงึ่ ๆ หรือ
ระหวา่ งวตั ถสุ องชิน้ ทสี่ มั ผสั กนั โดยมีทศิ ทางของการเคลอื่ นท่ีของพลงั งานความรอ้ นจากบริเวณที่มอี ุณหภมู ิสงู ไปยงั
บริเวณทมี่ ีอณุ หภมู ติ า่ กวา่ โดยทต่ี วั กลางไมม่ ีการเคลอ่ื นท่ี การนาความร้อนเป็ นกระบวนการท่ีเกิดขนึ ้ บนชนั้ อะตอมของ
อนุภาค เป็ นหนงึ่ ในกระบวนการถ่ายเทความร้อน ในโลหะ การนาความร้อนเป็ นผลมาจากการเคลอื่ นทขี่ อง
อิเลก็ ตรอนอสิ ระ(คล้ายการนาไฟฟ้า)ในของเหลวและของแข็งทีม่ สี ภาพการนาความร้อนต่าเป็นผลมาจากการสน่ั ของ
โมเลกุลข้างเคยี ง ในก๊าซ การนาความร้อนเกิดขนึ ้ ผา่ นการสนั่ สะเทือนระหวา่ งโมเลกุลหรือกลา่ วคือการนาความร้อนเป็น

ลกั ษณะการถา่ ยเทความร้อนผา่ น โดยตรงจากวตั ถหุ นงึ่ ไปยงั อีกวตั ถหุ นงึ่ โดยการสมั ผสั กนั เชน่ การเอามือไปจบั กานา้ ร้อน
จะทาให้ความร้อนจากกานา้ ถ่ายเทไปยงั มอื จงึ ทาให้รู้สกึ ร้อน เป็ นต้น วสั ดใุ ดจะนาความร้อนดหี รือไมด่ ี ขนึ ้ อยกู่ บั
สมั ประสทิ ธ์ิการนาความร้อน(k)

20

4. การรีดผา้
เป็นการทาให้เส้ือผ้าเรยี บด้วยความรอ้ น ในปจั จบุ นั มอี ปุ กรณ์ทชี่ ว่ ยใหก้ ารรีดผ้าง่ายข้นึ คือ เตารีด

โดยมวี ธิ ีการรีดสองแบบ คอื การรดี ทับ และการรีดแบบไถ การรดี ทับเป็นการใช้เตารดี ทบั ไปท่ลี ะสว่ น
เหมาะสาหรับเสือ้ ผ้าทเ่ี สียรปู ทรงงา่ ย การรดี แบบไถเป็นการใช้เตารดี ไถบริเวณทต่ี ้องการรดี เป็นวิธีท่รี วดเรว็
แต่หากใชไ้ ฟแรงจะทาให้พ้นื ผิวของผ้าเสียหายได้

ขน้ั ตอนการรดี ผ้า มคี วามสาคญั คือ หากรดี ไมถ่ กู วธิ ี อาจทาให้พ้ืนผิวของผ้าเสียหายได้ และจะทา
ให้เสือ้ ผ้าเสียทรงง่าย โดยมีขั้นตอนดงั นี้ 1) พรมนา้ บรเิ วณผา้ ทจี่ ะรีด 2) ปรบั อณุ หภมู ิของเตารีดให้เหมาะสม
กับเสอ้ื ผ้า 3) รีดผ้าตามส่วนตา่ งๆของเสื้อ 4) ควรรดี ผ้าตามแนวของเสน้ ใยเพราะถา้ ไม่รดี ตามแนวเส้นใยจะทา
ให้ผ้าเสียรปู ทรง 5) หลักจากรีดเสรจ็ ควรถอดปลั๊ก เพ่อื ประหยดั พลงั งาน

5. กระดาษฟอยล์
กระดาษฟอยล์ หรืออะลมู ิเนยี มฟอยล์ ทามาจากโลหะอะลมู เิ นียม นาไปหลอมแล้วนามารีดใหบ้ าง มกั
นาไปหอ่ อาหารสาหรับใชอ้ บ เผา ปิง้ ย่าง บนกระทะหรอื บนตะแกง และยังชว่ ยรักษาความสดของอาหาร
เพราะ กระดาษฟอยลส์ ามารถป้องกันการสูญเสยี นา้ และนา้ มนั ไดด้ ี และยงั ปอ้ งกันอากาศจากภายนอก
กระดาษฟอลยด์ ้านนงึ จะมีลักษณะผิวเรยี บและมันวาว แต่อกี ดา้ นจะมลี ักษณะผวิ หยาบดา้ น แต่มีคุณสมบัติ
เหมอื นกันทกุ ประการ

6. แผ่นอะลมู ิเนียม
แผน่ อะลมู เิ นยี มเปน็ โลหะท่ีมีความหนาแนน่ นอ้ ย นา้ หนกั เบา มีความทนทานสูง สามารถ ทนทานตอ่
การ เกดิ สนิม การผุกร่อน และยังทนทานต่อสารเคมบี างชนิดได้ เปน็ โลหะทีน่ าความรอ้ นได้ดเี ป็นอนั ดับ 3 รอง
จากเงนิ และทองแดง และสามารถใชเ้ ปน็ ฉนวนไฟฟ้าได้ดอี ีกด้วย

7. แผ่นเหลก็ สังกะสี
แผน่ เหลก็ สังกะสีหมายถึงเหลก็ ท่ผี ่านการเคลอื บสังกะสี มลี กั ษณะเปน็ สีเงนิ มนั วาว ผวิ หยาบ มคี วาม
ทนทานสูงเมอ่ื เทยี บกับโลหะชนิดอน่ื ๆ นาความร้อนและกกั เก็บความร้อนไดด้ ี จึงนิยมนาไปทาผลิตภณั ฑเ์ ครือ่ ง
ทานา้ อุน่ และยังมรี าคาถูกเมือ่ เทยี บกับโลหะชนดิ อ่นื ๆ

8. สแตนเลส
สแตนเลส มีส่วนประกอบระหวา่ งโลหะ เหลก็ กบั คารบ์ อน ทนทานตอ่ การกดั กรอ่ นสูง มคี วาม
แข็งแรงและยดื หยุ่นสงู ยากตอ่ การขึ้นสนิมเม่ือเทยี บกับโลหะชนดิ อื่นๆ ในปัจจบุ นั มกี ารพัฒนาสเตนเลสให้มี
ประสิทธิภาพขน้ึ โดยเพม่ิ สว่ นผสมของโครเมียม และเพ่มิ ธาตุอ่ืนๆเขา้ ไป เช่น โมลบิ ดิบนัม นกิ เกลิ
และไนโตรเจน ทาใหม้ ีสเตนเลสมากถงึ 60 ชนดิ มคี า่ นาความรอ้ นอยใู่ นระดบั ปานกลาง เมอ่ื เทยี บกบั
อะลูมเิ นียมจะนาความร้อนไดช้ ้ากวา่ แตก่ ักเก็บความรอ้ นได้นานกวา่

21

9. ทองแดง
ทองแดงเป็นโลหะท่มี นษุ ยน์ ามาใช้ประโยชนม์ ากรองลงมาจากเหลก็ และอะลูมิเนยี ม เพราะ มคี วาม
แข็งแกร่ง ตา้ นการการกดั กร่อนได้ดี จึงนาไปทาหลังคาและท่อนา้ สามารถนาไปทาเครื่องจักรกล และ
เครือ่ งใชใ้ นบ้านเนือ่ งจากสามารถดดั ไดง้ ่าย และข้ึนรปู ง่าย นาไปทาสายไฟ เครอ่ื งกาเนดิ ไฟฟ้า และ อุปกรณ์
อเิ ลก็ ทรอนกิ สไ์ ดเ้ นือ่ งจากสามารถนาไฟฟา้ และเปน็ โลหะทน่ี าความรอ้ นได้ดี เป็นอันดับ 2 รองจาก เงนิ
สว่ นมากมกั จะเกิดเปน็ แผ่น ขยกุ ขยิกคล้ายกิง่ ไม้ แตบ่ างแหล่งจะเกิดเปน็ ก้อนใหญ่ๆ

10. การเลือกโต๊ะรดี ผ้า
พ้นื ผวิ การทางานของโต๊ะรดี ผ้า สามารถทาจาก ไมอ้ ัดหรือโลหะ ถ้าเปน็ พ้นื ไมอ้ ัดผา้ เหลา่ นีจ้ ะไม่
ทนทาน แตม่ ีราคาไมแ่ พง เม่ือเวลาผา่ นไปบนโตะ๊ จะเสียรปู จากความช้ืนและอุณหภูมิ โลหะ มากความ
ทนทานมากข้ึน chipboard แต่ตอ้ งจา่ ยความสนใจไปไมว่ ่าจะมีการเปดิ เพียงพอสาหรับการอบไอนา้ ทจ่ี ะ
หลบหนี หากพวกเขามขี นาดเล็กไอสะสมได้อยา่ งรวดเร็วจะกลายเป็นไร้คา่ ปกคณะกรรมการปก ตัวเลือกที่ดี
ท่ีสุดถ้าแผ่นโลหะเคลอื บอย่ดู า้ นบนของต้นไมเ้ ทอร์โม วัสดทุ ี่เป็นนวตั กรรมใหมส่ าหรบั โตะ๊ รดี ผา้ เขาผ่านคู่ดี
แข็งแรงและน้าหนกั เบาโตะ๊ รองรีดผ้าทาจากฝ้ายสังเคราะหไ์ ม่ติดทนนา้ และทนความร้อน; ถอดออกได้และ
คงที่.
งานวจิ ัยท่เี ก่ยี วข้อง
พรรยพร ทิพย์ชรู ัตน์ ได้ศกึ ษาฉนวนกนั ความร้อนจากเส้นใยผกั ตบชวาอณุ หภมู ิของโลกท่ี
เพมิ่ ขนึ ้ ทกุ วนั สง่ ผลให้มีการใช้พลงั งานเพ่ือปรับอณุ หภมู ใิ นอาคารบ้านเรือนและสานกั งานให้ต่าลง ซง่ึ การ
ประหยดั พลงั งานในอาคารนนั้ มีความนิยมเพ่มิ ขนึ ้ สง่ ผลโดยตรงกบั การใช้วสั ดใุ นการอนรุ ักษ์พลงั งานเพ่ิม
มากขนึ ้ ซงึ่ วสั ดทุ ี่ใช้เพื่อป้ องกนั ความร้อน คือฉนวนความร้อน การใช้งานฉนวนความร้อนสามารถลด
ภาระความร้อนและความเย็น ซงึ่ มีผลลดขนาดอปุ กรณ์ทาความร้อนหรือความเยน็ จากการที่ฉนวนความ
ร้อนชว่ ยควบคมุ อณุ หภมู ใิ ห้อยใู่ นสภาวะท่ีไมเ่ ปล่ียนแปลงมาก จงึ ทาให้ผ้อู ยอู่ าศยั ในอาคาร มีความ
สะดวกสบายมากกวา่ ด้วยทางกลมุ่ จงึ ทาฉนวนความร้อนจากเส้นใยของผกั ตบชวา พบวา่ การใช้
สารละลายยางพารา จะทาให้ฉนวนมีความแขง็ และมีความยืดหยนุ่ และเหนียว ทดสอบการลกุ ตดิ ไฟของ
ฉนวนการใสก่ าวแป้ งเปี ยกทาให้มีการลกุ ตดิ ไฟได้ดี แตก่ ารใช้สารบอกแรกซ์จะหนว่ งลกุ ลามของไฟทาให้ไม่
เป็นเชือ้ เพลงิ ลกุ ลาม การทดสอบความเป็นฉนวนกนั ความร้อนโดยการวดั อณุ หภมู ิ ฉนวนชว่ ยลดอณุ หภมู ิ
ได้จริง และฉนวนท่ีมีประสิทธิภาพของการกนั ความร้อนใกล้เคยี งกบั ฉนวนที่ใช้ตามท้องตลาด ที่ใช้
เปรียบเทียบเป็น แผน่ ฟอยด์

22

บทที่ 3
วธิ ีการดาเนนิ การทดลอง

การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์เรอ่ื ง โตะ๊ รองรดี ผ้าสะท้อนความร้อน รายละเอียดของกา ร
ดาเนินการทดลอง มดี งั นี้

ตอนท่ี 1 ศกึ ษาการทาโตะ๊ รองรีดผ้าสะทอ้ นความรอ้ น

อุปกรณ์

1. ทองแดง 1 แผ่น

2. 2. แผน่ ใยสงั เคราะห์ 1 แผน่

3. ผ้า 1 ผืน

4. 4. ไม้ 1 แผน่

5. เตารดี 1 ตวั

6. 6. กรรไกร 1 เล่ม

7. ขาต้งั โตะ๊ รดี ผา้ 1 ตวั

วิธกี ารทดลอง

1. นาไมข้ นาด14x4 นิ้ว ติดเข้ากบั ขาตง้ั โต๊ะรีดผ้า สาหรับเป็นฐานรองรดี

2. นาแผ่นโลหะ ขนาดเทา่ กับฐานรองรีด ตดิ กบั ไม้ เป็นจานวน 1 ชน้ั

3. นาแผ่นใยสงั เคราะห์ ขนาดเทา่ กับฐานรองรดี ตดิ กบั แผน่ ทองแดงขนาดเท่ากบั ฐานรองรดี

นาผ้าคลมุ เย็บเขา้ กบั ขาต้ังโตะ๊ รดี ผา้ แผ่นทองแดง และแผ่นใยสังเคราะห์

4. นาเตารีดปรับระดบั ความร้อนระดบั 3 มารีดบนโตะ๊ รองรีดผ้าสะทอ้ นความรอ้ นทปี่ ระดษิ ฐ์

จากปลายดา้ นหนงึ่ ไปอีกดา้ นหนึ่ง เปน็ เวลา 5 นาที แล้วยกเตารดี ออก วดั อณุ หภูมิทุก 1 นาที

บนั ทึกผล

5. ทาซ้าข้อ 1-4 แตเ่ ปลย่ี นเปน็ โตะ๊ รองรีดผา้ ที่มีขายในท้องถิ่น

23

ตอนที่ 2 ศึกษาชนิดของโลหะท่เี หมาะสมในการทางานของโต๊ะรองรดี ผ้าสะทอ้ นความร้อน

อปุ กรณ์

1. โตะ๊ รองรีดผ้าสะท้อนความร้อน ทท่ี าจากทองแดง 1 ตวั

2. โตะ๊ รองรีดผา้ สะท้อนความรอ้ น ทท่ี าจากอะลูมิเนียม 1 ตวั

3. โตะ๊ รองรีดผา้ สะทอ้ นความร้อน ที่ทาจากสงั กะสี 1 ตวั

4. โตะ๊ รองรดี ผ้าสะทอ้ นความร้อน ที่ทาจากเหล็ก 1 ตวั

5. โตะ๊ รองรีดผา้ สะทอ้ นความรอ้ น ทที่ าจากสแตนเลส 1 ตวั

6. เตารดี 1 ตวั

วิธีการทดลอง
1. นาโตะ๊ รองรดี ผา้ สะท้อนความรอ้ นทีท่ าจากทองแดง นาเตารีดปรับระดบั ความรอ้ นระดับ 3
มารดี บนโตะ๊ รองรดี ผา้ สะท้อนความรอ้ นทีป่ ระดษิ ฐ์ จากปลายด้านหนง่ึ ไปอีกดา้ นหนง่ึ
เป็นเวลา 5 นาที แลว้ ยกเตารีดออก วัดอณุ หภูมทิ กุ 1 นาที บนั ทกึ ผล
2. ทาซ้าขอ้ 1 แตเ่ ปลย่ี นเป็นโตะ๊ รองรดี ผา้ ทที่ ามาจากอะลมู เิ นียม สังกะสี เหลก็ และสแตนเลส
และโตะ๊ รองรีดผา้ ทขี่ ายตามตลาดตามลาดับ

ตอนท่ี 3 ศึกษาความหนาของแผน่ ทองแดงท่ีเหมาะสมในการทาโตะ๊ รองรีดผ้าสะทอ้ นความร้อน
อปุ กรณ์

1. โต๊ะรองรดี ผ้าสะท้อนความรอ้ นที่ทาจากทองแดง 1 ตัว
2. เตารีด 1 ตวั
วิธกี ารทดลอง
1. นาเตารดี ปรับระดับความร้อนระดบั 3 มารีดบนโต๊ะรองรีดผ้าสะท้อนความรอ้ นท่ปี ระดิษฐ์

จากแผ่นทองแดงหนา 1 ช้ัน จากปลายด้านหนึ่งไปอกี ดา้ นหนึ่ง เป็นเวลา 5 นาที แล้วยกเตา
รดี ออก วัดอุณหภูมิทุก 1 นาที บนั ทึกผล
2. ทาซา้ ข้อ 1 อกี 2 รอบ
3. ทาซา้ ข้อ 1-2 แต่เปลีย่ นเป็นโต๊ะรองรีดผา้ ที่ทาจากแผ่นทองแดง 2 แผ่น และ 3 แผน่

24

ตอนที่ 4 ศึกษาประสิทธภิ าพระหวา่ งโต๊ะรองรดี ผา้ สะท้อนความร้อนกบั โตะ๊ รองรีดผ้าธรรมดา

อปุ กรณ์

1. โตะ๊ รองรีดผา้ สะท้อนความร้อนทีท่ าจากทองแดง 1 ตวั

2. โต๊ะรีดผ้าธรรมดา 1 ตวั

3. เตารดี 1 ตวั

4. ผ้า 6 ผนื

วิธกี ารทดลอง
1. ตัดผ้า 6 ผืน โดยให้ผา้ ทัง้ 6 ผืน มขี นาดเท่ากัน
2. นาผา้ 1 ผนื มารีดดว้ ยโตะ๊ รองรีดผา้ สะท้อนความรอ้ นทที่ าจากทองแดงหนา 2 ช้ัน
3. นาเตารีดปรบั ระดับความร้อนระดบั 3 มารีดบนโต๊ะรองรีดผา้ สะทอ้ นความร้อนทป่ี ระดิษฐ์
จากปลายดา้ นหนึ่งไปอีกดา้ นหน่งึ เปน็ เวลา 5 นาที แลว้ ยกเตารดี ออก วัดอณุ หภมู ิทุก 1 นาที
บันทกึ ผล
4. ทาซ้าขอ้ 1-3 แต่เปล่ยี นเป็นโตะ๊ รองรีดผ้าที่มีขายในท้องถน่ิ

25

บทที่ 4
ผลการศกึ ษา

จากการศกึ ษาโครงงานวทิ ยาศาสตร์ เร่อื ง โต๊ะรองรดี ผ้าสะท้อนความรอ้ น ผลการศกึ ษาแบง่ เปน็
4 ข้ันตอน ดงั น้ี

ตอนที่ 1 ศกึ ษาการทาโต๊ะรองรีดผ้าสะท้อนความรอ้ น

ตารางท่ี 1 แสดงการผลการศกึ ษาโต๊ะรองรีดสะทอ้ นความรอ้ น

เวลา โต๊ะรดี ผ้าธรรมดา โต๊ะรีดผ้าสะท้อนความรอ้ น อุณหภมู ทิ ี่
แตกต่าง
หลงั ครงั้ ที่ ครงั้ ท่ี คร้งั ท่ื คา่ ครง้ั ท่ี ครงั้ ท่ี ครง้ั ท่ี คา่
7.4
รีด 1 2 3 เฉลย่ี 1 2 3 เฉล่ยี

เรม่ิ ตน้ 36.8 38.4 40.8 38.7 45.2 45.6 47.5 46.1

1 นาที 34.3 36.5 38.7 36.5 42.9 43.5 41.0 42.5 6.0
2 นาที 31.6 33.8 34.9 33.4 40.2 39.7 38.3 38.8 5.4

3 นาที 30.5 32.3 33.8 32.2 37.9 37.3 35.1 36.7 4.5
4 นาที 29.9 31.8 32.4 31.3 36.3 36.5 33.6 35.4 4.1
5 นาที 29.5 31.4 30.2 30.4 35.5 34.8 33.6 34.6 4.2

จากตารางที่ 1 พบว่าโต๊ะรองรีดผา้ สะทอ้ นความรอ้ นเก็บความร้อนไดด้ ีกว่าโต๊ะรดี ผา้ ธรรมดาทข่ี ายตามตลาด

2

ตอนที่ 2 ศกึ ษาชนิดของโลหะทีเ่ หมาะสมในการทาโต๊ะรองรดี ผ้าสะท้อนความรอ้ น

ตารางท่ี 2 แสดงผลการศึกษาชนดิ ของโลหะทเ่ี หมาะสมในการทางานโต๊ะรีดผา้ สะท้อน

เวลา โต๊ะรีดผ้าธรรมดา ทองแดง อะลมู ิเนยี ม

หลัง ครง้ั ครัง้ ครงั้ x ครง้ั คร้งั ครง้ั x ครั้ง ครัง้ ครัง้

รีด 1 2 3 123 123

เริ่ม 35.8 36.4 36.8 36.3 52.2 48.6 47.5 49.4 38.8 38.7 39.9

ตน้

1 นาที 34.3 36.5 35.7 35.5 43.9 43.9 41.0 42.9 36.5 36.6 36.9

2 นาที 31.6 33.8 34.9 33.4 40.2 39.7 38.3 38.8 34.5 34.4 34.8

3 นาที 30.5 32.3 33.8 32.2 37.9 37.3 35.1 36.7 33.1 33.3 33.5

4 นาที 29.9 31.8 32.4 31.3 36.3 36.5 33.6 35.4 32.4 33.0 32.7
5 นาที 26.5 30.7 31.7 29.6 35.5 34.7 32.6 34.2 31.9 32.2 32.3

จากตารางพบวา่ โตะ๊ รองรดี สะท้อนความรอ้ นทาดว้ ยทองแดงเก็บอณุ หภูมไิ วไ้ ด้มากที่ส
สดุ

26

นความร้อน

สังกะสี เหล็ก สแตนเลส

x ครง้ั ครงั้ ครัง้ x ครั้ง ครั้ง ครั้ง x ครั้ง ครง้ั คร้งั x

123 123 123

9 39.1 37.3 36.1 37.3 36.9 37.9 37.9 37.2 37.7 36.0 36.5 37.5 36.7

9 36.6 35.1 34.7 34.6 34.8 34.5 35.2 34.0 34.6 33.6 34.4 35.1 34.4
8 34.5 33.7 33.8 32.9 33.4 33.3 32.9 31.8 32.7 32.1 31.2 34.5 32.6

5 33.3 33.3 32.7 31.9 32.6 31.1 31.5 31.2 31.3 31.3 30.1 32.2 31.2
7 32.7 33.0 32.3 31.3 32.2 30.2 30.9 30.7 30.2 30.6 30.0 30.8 30.4
3 32.1 32.8 31.7 31.0 31.8 31.0 30.0 30.4 30.5 30.1 29.9 30.0 30.0

สุด รองลงไปคอื อะลูมิเนียม และโตะ๊ รองรีดผ้าธรรมดาเก็บพลงั งานความร้อนไดน้ ้อย

27

ตอนท่ี 3 ศกึ ษาความหนาของแผน่ โลหะทองแดงท่ีเหมาะสมในการทาโต๊ะรองรีดผ้าสะทอ้ นความร้อน
ตารางท่ี 3 แสดงผลการศึกษาความหนาของแผ่นทองแดงที่เหมาะสมในการทาโตะ๊ รีดผา้ สะท้อนความรอ้ น

ทองแดง 1 ช้นั ทองแดง 2 ชัน้ ทองแดง 3 ชนั้

เวลา ครงั้ คร้งั ครง้ั x ครัง้ ครง้ั ครง้ั x คร้ัง คร้ัง ครงั้ x

123 123 12 3

เร่ิมต้น 52.2 48.6 47.5 49.4 51.9 52.2 49.4 51.1 52.4 48.6 54.8 51.9

1 นาที 43.9 43.9 41.0 42.9 49.8 48.6 47.8 48.7 49.5 43.1 52.1 48.2
2 นาที 40.2 39.7 38.3 39.4 44.6 47.0 43.6 45.1 46.2 41.7 48.6 45.5
3 นาที 37.9 37.3 35.1 36.7 37.4 45.3 39.4 40.7 42.8 39.9 46.1 42.9
4 นาที 36.3 36.5 33.6 35.4 36.5 40.9 38.7 38.3 38.6 39.1 45.0 40.9
5 นาที 35.5 34.7 32.6 34.2 35.2 39.7 37.5 36.8 37.1 38.4 42.2 39.2

จากตารางที่ 3 พบว่า ความหนาของทองแดง ชน้ั ท่ี 2 และ 3 สามารถสะท้อนความร้อนได้ใกลเ้ คียงกนั
รองลงมาคือความหนาของทองแดง ช้นั ที่ 1

ตอนท่ี 4 ศกึ ษาประสิทธภิ าพระหว่างโต๊ะรองรีดผ้าสะท้อนความร้อนกบั โต๊ะรองรดี ธรรมดา
ตารางท่ี 4 แสดงการศกึ ษาประสิทธิภาพของโต๊ะรองรีดผ้าสะทอ้ นความร้อนกับโต๊ะรองรดี ธรรมดา

ชนิดของโตะ๊ รีดผ้า จานวนครง้ั ท่ีใช้ในการรดี ผา้ ให้เรยี บ ค่าเฉล่ยี
ครงั้ ท1ี่ คร้ังท2่ี คร้ังท3ี่ 14.6
โต๊ะรีดผ้าธรรมดา 8.6
15 14 15
โต๊ะรองรดี ผา้ สะทอ้ น
ความร้อน 8 8 10

จากตารางท่ี 4 พบวา่ โตะ๊ รองรีดผ้าสะทอ้ นความรอ้ นสามารถรดี ผ้าได้เร็วกวา่ โตะ๊ รองรีดผา้ ธรรมดา

28

บทท5ี่
สรุป และอภิปรายผล

จากการศึกษาโครงงานเรื่อง โตะ๊ รีดผ้าสะท้อนความร้อน ได้แบง่ การศกึ ษาออกเปน็ 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาการทาโต๊ะรองรีดผ้าสะท้อนความร้อน
ตอนที่ 2 เพื่อศกึ ษาชนดิ ของโลหะที่เหมาะสมในการทางานโตะ๊ รีดผา้ สะท้อนความรอ้ น
ตอนท่ี 3 เพ่อื ศกึ ษาความหนาของแผ่นโลหะทองแดงทีเ่ หมาะสมในการทาโตะ๊ รดี ผา้ สะท้อนความรอ้ น
ตอนท่ี 4 เพอื่ ศึกษาประสิทธภิ าพของโต๊ะรดี ผ้าสะทอ้ นความร้อน

สรปุ ผลการศกึ ษา
1. โต๊ะรองรีดผา้ สะทอ้ นความร้อน สามารถเก็บความร้อนไว้ไดน้ านกวา่ โตะ๊ รองรีดผา้ ทข่ี ายในตลาด
2. โลหะทเ่ี หมาะสมในการทาโต๊ะ รองรดี ผ้าจากมากไปน้อยคอื ทองแดง อะลมู ิเนียม สังกะสี เหลก็ และ
สแตนเลส ตามลาดบั
3. ความหนาของทองแดง 2 ช้ัน และ3 ชัน้ สามารถสะท้อนความร้อนได้ใกลเ้ คียงกนั รองลงมาคือความ
หนาของทองแดง 1 ชั้น
4. โตะ๊ รองรีดผ้าสะท้อนความร้อนสามารถรีดผา้ ใหเ้ รยี บได้เรว็ กวา่ โตะ๊ รดี ผ้าธรรมดา

อภปิ รายผลการทดลอง
1. โตะ๊ รองรีดผ้าสะทอ้ นความรอ้ น สามารถเกบ็ ความรอ้ นไวไ้ ดน้ านกวา่ โตะ๊ รองรดี ผา้ ท่ีขายในตลาด

ทงั้ นีเ้ นือ่ งจากโต๊ะรองรีดสะท้อนความร้อนใช้โลหะทองแดงเป็นส่วนประกอบ และโลหะทองแดงมีการถ่าย
โอนความร้อน โดยการนาความรอ้ น ไปยังผา้ ท่อี ยดู่ า้ นบน
2. โลหะทเี่ หมาะสมในการทาโตะ๊ รองรดี ผา้ จากมากไปน้อยคอื ทองแดง ทงั้ น้ีเน่อื งจากทองแดงเป็นวัตถุ
ทีถ่ ่ายโอนความร้อนไดด้ ที ีส่ ดุ
3. โตะ๊ รองรดี ผา้ สะท้อนความรอ้ นสามารถรดี ผา้ ให้เรยี บได้เรว็ กวา่ โต๊ะรีดผา้ ธรรมดา สามารถชว่ ย
ประหยดั เวลาในการรีดผ้า และพลงั งานไฟฟา้ เนอื่ งการการรีดผา้ ให้เรียบตอ้ งอาศัยความรอ้ น ในปจั จุบันมี
อุปกรณ์ทีช่ ว่ ยใหก้ ารรีดผา้ งา่ ยข้ึนคือ เตารีด โดยมวี ธิ ีการรีดสองแบบ คือ การรีดทบั และการรีดแบบไถ
การรีดทบั เป็นการใช้เตารดี ทับไปท่ลี ะสว่ น เหมาะสาหรับเส้ือผ้าทีเ่ สียรปู ทรงงา่ ย การรีดแบบไถ เป็นการ
ใชเ้ ตารีดไถบรเิ วณทต่ี ้องการรดี เป็นวธิ ีทีร่ วดเรว็ แตห่ ากใช้ไฟแรงจะทาใหพ้ น้ื ผวิ ของผา้ เสยี หายได้
4. ความหนาของแผน่ ทองแดงมผี ลต่อการสะท้อนความรอ้ นโดย ความหนา 2 ชั้น และ 3 ช้ัน สามารถสะทอ้ น
ความรอ้ นได้ใกล้เคยี งกัน รองลงมาคือความหนาของทองแดง 1 ช้นั โตะ๊ รีดผา้ สะท้อนความรอ้ นสามารถรดี
ผ้าให้เรยี บได้เรว็ กว่าโตะ๊ รีดผา้ ธรรมดา โดยใชจ้ านวนครั้งในการรีดผ้านอ้ ยกว่าเฉลีย่ 6 ครงั้

29

ประโยชน์
1. ช่วยให้ประหยัดเวลาในการรดี ผา้
2. ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟา้ ที่ใช้ในการรีดผา้

30

บรรณานกุ รม

ณปภชั พิมพ์ดี . (2560). การถา่ ยโอนความร้อน . วนั ที่ค้นข้อมลู 14 สิงหาคม 2561 จากเวบ็ ไซต์
http://www.scimath.org/lesson-science/item/7107-2017-06-04-06-30-35

ทรูปลูกปัญญา . ( 2561). การนาความร้อน . วนั ทคี่ น้ ข้อมลู 14 สงิ หาคม 2561 จากเวบ็ ไซต์
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/66196/-blo-sciphy-sci-

ไชยเจรญิ เทค. (2561). เหล็กคอื อะไร? ความรู้เรื่องเหล็ก และประเภทของเหลก็ ทนี่ ่าสนใจ. วนั ที่ค้นขอ้ มูล
14 สงิ หาคม 2561 จากเว็บไซต์ https://www.chi.co.th/article/article-831/

chirawat .(2560). การแบง่ ประเภทของเหล็ก. วนั ท่คี ้นขอ้ มูล 14 สิงหาคม 2561 จากเว็บไซต์
http://www.thanasarn.co.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0
%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%
80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0
%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81/

Juthawan. (2559). สแตนเลส. วันท่คี น้ ข้อมลู 14 สิงหาคม 2561 จากเว็บไซต์
http://www.juthawan.co.th/product/product-stainless-steel/

Kitpooh2. (2552). อะลมู ิเนียม. วนั ทค่ี ้นขอ้ มูล 14 สงิ หาคม 2561 จากเวบ็ ไซต์
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kitpooh22&month=05-11-
2012&group=18&gblog=15

MGR online. (2558). กระดาษฟอยล์ กบั ประโยชนใ์ ชส้ อยหลากหลายภายในบ้าน. วันทคี่ น้ ขอ้ มูล
14 สงิ หาคม 2561 จากเวบ็ ไซต์ https://mgronline.com/goodhealth/detail/9580000059199

PHADang. (2554). คณุ สมบัตขิ องสังกะสเี บอรต์ า่ งๆ. วนั ที่คน้ ขอ้ มูล 14 สงิ หาคม 2561 จากเวบ็ ไซต์
http://www.coezinc.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539241510&Ntype=4

honestdocs. (2561). ทองแดงมีประโยชน์อะไรบา้ ง. วนั ทค่ี ้นข้อมูล 14 สิงหาคม 2561 จากเว็บไซต์
https://www.honestdocs.co/copper-minerals-very-beneficial

Sakjaijung. (2555). การรดี ผา้ . วันทค่ี น้ ขอ้ มลู 14 สงิ หาคม 2561 จากเว็บไซต์
https://malilathai.wordpress.com/2012/02/16/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2/


Click to View FlipBook Version