The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นางสาวอรอนงค์ เพชรคง
รหัสนักศึกษา 6112404001137
กลุ่มเรียน 61056.121

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Onanong Phetkong, 2021-10-22 03:53:03

สรุปใบเครมโครงการ Passport for HR Professionals และเกียรติบัตร

นางสาวอรอนงค์ เพชรคง
รหัสนักศึกษา 6112404001137
กลุ่มเรียน 61056.121

สรปุ ใบเครมโครงการ Passport for HR Professionals
และเกยี รตบิ ัตร

นางสาวอรอนงค์ เพชรคง
รหัสนกั ศกึ ษา 6112404001137

กลมุ่ เรยี น 61056.121

สรปุ ใบเครมโครงการ Passport for HR Professionalsและเกียรตบิ ัตร

ชือ่ ....นางสาวอรอนงค์..........สกุล.....เพชรคง..... รหสั นกั ศกึ ษา....6112404001137.... 20/ตลุ าคม/2654.

ตอนท่ี 1 สรปุ ใบเครมทีม่ ีระดบั มาตรฐานข้ึนไป

ลำดบั ช่ือใบเครม สูงกว่ามาตรฐาน มาตรฐาน

1 โครงการจัดทำคำบรรยายลกั ษณะงาน JD-based  
competency  

2 โครงการการประเมินระบบการบริหารผลการ 
ปฏบิ ัติงาน(PMS)

3 โครงการ Competency Model 
4 โครงการการใช้ Microsoft word เพื่อจดั ทำ

รายงานด้าน HR 
5 โครงการการจัดเอกสารหรือประกาศตา่ งๆท่ใี ช้ใน 

การสรรหาบุคลากร 
6 ใบแสดงผลคำศพั ท์ภาษาองั กฤษสำหรับงาน HR 
7 โครงการการดำเนินการ และวิเคราะหค์ วามจำเปน็

ในการฝกึ อบรม
8 โครงการการดำเนินการเกยี่ วกบั การสร้าง

Infographic
9 โครงการความรู้เกีย่ วกับภาษอี ากร คา่ จ้าง และ

สวัสดิการสำหรับ HR
10 โครงการส่อื สารและประชาสมั พนั ธ์ดว้ ยแอปพรเิ ค

ชนั Tiktok
11 โครงการการใช้ส่ือเทคโนโลยใี นงาน HR
12 การใช้โปรแกรม Photo Shop และตดั ตอ่ วดิ โิ อ

เบื้องตน้
13 โครงการงานสารบรรณ (หนังสอื ราชการภายนอก/

ภายใน)
14 โครงการดำเนินการประชาสมั พันธ์ การสอ่ื สาร

กิจกรรม ต่างๆดา้ น HRในองคก์ ร
15 แบบประเมนิ การจดั ทำคลปิ วดิ ิโอบน YouTube

ลำดับ ชอ่ื ใบเครม สงู กวา่ มาตรฐาน มาตรฐาน

16 แบบประเมินโครงการการสร้าง CDR
(competency Development Roadmap)

ตอนท่ี 2 เกยี รตบิ ตั รอบรม 2 ใบ และผูร้ บั ผิดชอบใบเครม มี ไมม่ ี

ลำดบั ชื่อเกียรติบัตร 
1 การเอาตัวรอดจากอัคคีภยั
2 การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและการทำ CPR

รวมจำนวนใบเครมและเกียรติบตั รท่ไี ดจ้ ำนวน........................18............................ใบ

ขา้ พเจ้าขอรับรองวา่ หลกั ฐานท่แี นบทัง้ หมดเป็นความจรงิ ทุกประการ ถ้ามีการทจุ รติ จะปรับตก(E)ใน
รายวิชาน้นั

จงึ ลงลายมือชื่อไว้เปน็ หลกั ฐาน

ลงช่ือ__อรอนงค์ เพชรคง________
(__นางสาวอรอนงค์ เพชรคง______)

นกั ศกึ ษา

ชื่อใบเครม
โครงการจัดทำคำบรรยายลกั ษณะงาน JD-based competencyโครงการการประเมนิ ระบบการบรหิ ารผลการปฏิบตั งิ าน (PMS)โครงการ Competency Modelโครงการการใช้ Microsoft word เพื่อจดั ทำรายงานดา้ น HRโครงการการจดั เอกสารหรือประกาศตา่ งๆที่ใชใ้ นการสรรหาบคุ ลากรโครงการใบแสดงผลคำศพั ท์ภาษาอังกฤษสำหรบั งาน HRโครงการการดำเนนิ การ และวเิ คราะหค์ วามจำเป็นในการฝึกอบรมโครงการ การดำเนนิ การเกี่ยวกบั การสรา้ ง Infographicโครงการความรู้เก่ยี วกับภาษอี ากร คา่ จ้าง และสวัสดกิ ารสำหรบั HR

โครงการส่อื สารและประชาสมั พนั ธด์ ้วยแอปพลเิ คชนั Tiktokโครงการการใชส้ ื่อเทคโนโลยงี าน HRโครงการการใช้โปรแกรม Photo Shop และตัดตอ่ วิดิโอเบอ้ี งตน้โครงการงานสารบรรณ (หนงั สอื ราชการภายนอก/ภายใน)

โครงการดำเนินการประชาสมั พนั ธ์ การส่อื สารกิจกรรม ตา่ งๆดา้ น HRในองคก์ รแบบประเมินการจดั ทำคลปิ วิดโิ อบน YouTubeแบบประเมนิ โครงการการสร้าง CDR (competency Development Roadmap)

ชอื่ เกยี รติบตั ร
การเอาตวั รอดจากอคั คภี ยั

การปฐมพยาบาลเบื้องตน้ และการทำ CPR


Click to View FlipBook Version