The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จัดทำโดย นางสาวพิมพ์ชนก พิลึก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pimchanok Piluk, 2022-07-06 05:31:11

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ เล่มที่ 5

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จัดทำโดย นางสาวพิมพ์ชนก พิลึก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

Keywords: คำควบกล้ำ

แบบฝกึ เสริมทกั ษะ
การอ่านและการเขียนคา้ ควบกลา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชนั ประถมศึกษาปีที่ 3
เล่มท่ี 5 เรอื่ ง คา้ ควบกลา้ ไมแ่ ท้

จดั ท้าโดย
นางสาวพมิ พช์ นก พลิ กึ
ตา้ แหนง่ ครู วทิ ยฐานะครชู ้านาญการ

โรงเรียนสเุ หรา่ ลาดพรา้ ว (อามินเซน็ อุปถมั ภ)์
ส้านักงานเขตวงั ทองหลาง กรงุ เทพมหานคร

คำนำ

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนค้าควบกล้า กลุ่มสาระ
การเรยี นรูภ้ าษาไทย ชันประถมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 5 ค้าควบกลา้ ไม่แท้
จดั ทา้ ขนึ เพอื่ พัฒนะทักษะการอ่านการเขียนคา้ ควบกลา้ ซึง่ เปน็ ทักษะ
ท่สี า้ คญั ในการเรยี นรภู้ าษาไทย

แบบฝึกเสริมทักษะเล่มนี จัดท้าขึนเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
เร่ืองค้าท่ีเป็นค้าควบกล้าไม่แท้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่าน
และเขียนค้าควบกล้าไม่แท้ โดยฝึกทักษะจากแบบฝึกหัดจ้านวน ๑๐ แบบฝึก
และฝึกอ่านจากบทอ่านเร่ือง “สร้อยกลับใจ” ซึ่งแต่งด้วยกลอน ๔ มีเนือหา
เกีย่ วกบั ความเย่อหย่ิงดอื รันของสร้อย แตเ่ ธอก็คิดได้วา่ ตัวเองเป็นคนไม่ดี ไม่เช่ือ
ฟังแม่ท่ีคอยตักเตือนตลอดมา จึงกลับตัวเป็นคนดีขยันเรียนโดยมุ่งหวังเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนและได้ข้อคิดในเร่ืองความรู้จักหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
งานของตนเอง นอกจากนีในเนือเรื่องยังได้ก้าหนดค้าควบกล้าไม่แท้ไว้ในเนือ
เร่ืองทุกหน้า

ผู้จัดท้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน
ค้ า ค ว บ ก ล้ า เ ล่ ม นี จ ะ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ส า ร ะ ภ า ษ า ไ ท ย
และจะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขนึ

พิมพ์ชนก พิลกึ

สำรบัญ หนำ้

เรือ่ ง 1
2
ค้าชแี จงการใช้แบบฝึกเสรมิ ทักษะ 3
ค้าแนะน้าการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ (ค้าแนะน้าส้าหรับครู) 4
ค้าแนะน้าการใช้แบบฝึกเสรมิ ทักษะ (ค้าแนะน้าส้าหรับนักเรียน) ๕
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัด ๖
จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ 8
รายละเอียดแบบฝึกหดั ที่ ๑ – 10 12
แบบทดสอบก่อนเรียน 25
บทอ่านคา้ ควบกลา้ เรอ่ื ง สร้อยกลับใจ ๓3
ใบความรู้ เร่ืองค้าควบกลา้ ไม่แท้ 34
แบบฝกึ เสรมิ ทกั ษะ 36
37
แบบฝึกหดั ที่ ๑ ๓9
แบบฝกึ หดั ท่ี ๒ 41
แบบฝกึ หดั ที่ ๓ 43
แบบฝกึ หัดท่ี ๔ 45
แบบฝกึ หัดท่ี 5 47
แบบฝกึ หัดท่ี 6 48
แบบฝกึ หัดท่ี 7 ๔9
แบบฝกึ หดั ท่ี 8 50
แบบฝกึ หัดท่ี 9
แบบฝกึ หดั ที่ 10
แบบทดสอบหลังเรียน

สำรบญั (ตอ่ ) หนำ้
๕4
เรอื่ ง 56
ภาคผนวก 57
๕9
-เฉลยแบบทดสอบกอ่ นเรียน-หลังเรยี น 60
-เฉลยแบบฝึกหดั ท่ี 1 62
-เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2 64
-เฉลยแบบฝึกหดั ที่ 3 66
-เฉลยแบบฝึกหัดท่ี 4 ๖8
-เฉลยแบบฝึกหัดที่ 5 70
-เฉลยแบบฝึกหดั ท่ี 6 71
-เฉลยแบบฝึกหัดที่ 7 72
-เฉลยแบบฝึกหัดท่ี 8 ๗3
-เฉลยแบบฝึกหดั ที่ 9 ๗4
-เฉลยแบบฝึกหดั ท่ี 10 75
เกณฑ์การประเมินแบบฝึกหดั ที่ ๘ การแต่งประโยค
เกณฑก์ ารประเมนิ แบบฝึกหดั ท่ี ๑๐ การเขียนเรือ่ ง
บรรณานกุ รมคำชแ้ี จงกำรใชแ้ บบฝึกเสริมทักษะ

ในการศึกษาแบบฝึกเสรมิ ทักษะการอ่านและการเขยี นค้าควบกลา้ เล่มนี
เป็นการฝึกทักษะเก่ียวกับการอา่ นและการเขยี นค้าควบกล้าไม่แท้ ควรปฏิบตั ิ
ตามขันตอนตอ่ ไปนี

๑. นกั เรียนทา้ แบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวดั พืนฐานความรู้
๒. เริม่ อา่ นบทอา่ น เร่อื ง สร้อยกลับใจ โดยจะต้องอา่ นผ่านๆ
ไปก่อนให้จบเร่ืองทอี่ า่ น
๓. ฝกึ อ่านเนอื เรื่องให้ละเอียดพิจารณาความหมายของบทกลอน
ถ้ายงั ไม่เข้าใจให้สนทนาซักถามในขันตอนของกจิ กรรมการเรยี นการสอน
ในแตล่ ะครงั
๔. ฝึกปฏิบตั กิ ารอา่ นและการเขียนคา้ ควบกล้าไม่ จากใบความรแู้ ละ
แบบฝึกหดั ท่ี ๑ – 10
๕. นกั เรียนสามารถตรวจสอบความถูกตอ้ งของแบบฝกึ หดั
ไดด้ ว้ ยตนเองจากเฉลยแนวคา้ ตอบทอี่ ยทู่ า้ ยเล่ม
๖. นักเรียนท้าแบบทดสอบหลังเรียนและสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไดจ้ าก
เฉลยแบบทดสอบกอ่ นเรียน – หลังเรียนทอี่ ย่ทู า้ ยเลม่ เพอ่ื ทราบผลการพฒั นา
โดยปฏิบัติด้วยความซอ่ื สตั ย์คำแนะนำกำรใช้แบบฝกึ เสริมทักษะสำหรับครู

เพ่ือให้การด้าเนินการศึกษาแบบฝกึ เสรมิ ทักษะการอา่ นและการเขียน
คา้ ควบกลา้ เล่มที่ 5 เร่อื ง ค้าควบกลา้ ไม่แท้ บรรลตุ ามวตั ถุประสงค์และ
มีประสทิ ธภิ าพ ครผู ู้สอนควรด้าเนนิ การดังนี

๑. ศกึ ษาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเล่มนีไปพร้อมๆ กับศึกษาคู่มอื การใช้
โดยเฉพาะแผนการจดั การเรียนรูใ้ ห้เข้าใจทุกขันตอน

๒. ชแี จงวิธีการการใช้แบบฝึกเสริมทักษะใหน้ กั เรยี นทุกคนเขา้ ใจ และ
แนะน้าองค์ประกอบของแบบฝกึ เสริมทักษะ ให้นักเรียนตรวจสอบไปพร้อมกัน
กบั ครู

3. จดั กจิ กรรมตามแผนการเรียนรู้ โดยให้นกั เรียนทา้ แบบทดสอบ
ก่อนเรยี น จา้ นวน 10 ข้อ ในชั่วโมงแรกของการใชแ้ บบฝึกเสริมทักษะ
แตล่ ะเล่ม

4. ระหวา่ งปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนรู้ ถา้ พบนักเรยี นมปี ัญหา
ในเรอื่ งการอ่านค้าควบกลา้ ให้ครูช่วยแนะนา้ การอา่ นท่ถี กู ตอ้ ง และ
อธบิ ายความหมายของคา้ ควบกลา้ ที่นักเรียนไม่เขา้ ใจ

5. หลังจากนักเรียนได้ปฏบิ ตั กิ จิ กรรมจากแบบฝึกเสรมิ ทกั ษะ
แต่ละเล่มเรียบร้อยแล้ว ให้นกั เรียนทา้ แบบทดสอบหลังเรยี นจ้านวน 10 ข้อ

6. ครตู รวจแบบทดสอบกอ่ นเรียนและหลงั เรียน
7. นักเรียนสามารถยืมแบบฝึกเสริมทักษะไปศึกษาเพ่ิมเตมิ
ในเวลาวา่ ง เพอื่ ทบทวนไดโ้ ดยเฉพาะการอา่ นบทรอ้ ยกรองจากบทอา่ นคำแนะนำกำรใชแ้ บบฝกึ เสรมิ ทกั ษะสำหรับนักเรยี น

แบบฝึกเสริมทกั ษะการอา่ นและการเขียนค้าควบกลา้ เลม่ ที่ ๕ เรอื่ ง
คา้ ควบกลา้ ไม่แท้ เลม่ นี สร้างขึน เพื่อใช้เป็นสอื่ การเรียนการสอนเร่ืองความรู้
เก่ียวกบั คา้ ทม่ี ี ว ควบกลา้ โดยนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากบทเรียนตาม
จดุ ประสงคท์ ีต่ ังไว้ด้วยการปฏิบตั ิ ตามค้าแนะนา้ อยา่ งเคร่งครัด ดังนี

๑. นกั เรียนปฏิบัติการตรวจสอบความสมบรู ณ์ของแบบฝึกเสริมทักษะ
เร่ือง ค้าควบกล้าไม่แท้ จากค้าแนะนา้ ของครู พร้อมฟงั ค้าชแี จงวิธีการใช้
แบบฝกึ เสรมิ ทักษะไปพร้อมกัน

๒. อ่านค้าแนะน้าสา้ หรับนักเรยี น ค้าชีแจงการใช้แบบฝกึ เสริมทักษะ
ให้เขา้ ใจ

๓. ท้าแบบทดสอบกอ่ นเรยี น
๔. อ่านบทอ่านเรอื่ ง สร้อยกลบั ใจ ศกึ ษาความรู้ เรอ่ื งค้าควบกลา้ ไม่แท้
เมอ่ื เขา้ ใจแลว้ ท้าแบบฝกึ หดั ตามล้าดบั จนครบอย่างเตม็ ความสามารถ
๕. ไม่ดูเฉลยก่อนท้าแบบทดสอบกอ่ นเรียน-หลงั เรยี นและแบบฝกึ หัด
๖. เมอ่ื ท้าแบบฝกึ หดั ครบถ้วนแลว้ ท้าแบบทดสอบหลังเรยี นมำตรฐำนกำรเรียนรแู้ ละตวั ชว้ี ดั

มำตรฐำนกำรเรยี นรู้
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอ่านสร้างความร้แู ละความคิด

เพือ่ นา้ ไปใชต้ ดั สนิ ใจแกป้ ัญหาในการดา้ เนนิ ชวี ิตและมนี สิ ัยรกั การอ่าน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชก้ ระบวนการเขยี นเขียนสอื่ สาร เขยี นเรียงความ

ย่อความและเขยี นเรอ่ื งราว ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ
และรายงานการศึกษาคน้ ควา้ อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ ใจธรรมชาตขิ องภาษาและหลักภาษาไทย
การเปลย่ี นแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภมู ปิ ัญญาทางภาษา
และรักษาภาษาไทยไวเ้ ปน็ สมบัติของชาติ

ตวั ชีว้ ดั
มฐ ท ๑.๑ ป. ๓/๑ อ่านออกเสยี งค้า ข้อความ เรื่องสนั ๆ
และบทร้อยกรอง ง่ายๆ ได้ถกู ตอ้ ง คล่องแคล่ว
มฐ ท ๑.๑ ป. ๓/๒ อธิบายความหมายของคา้ และขอ้ ความท่ีอา่ น
มฐ ท ๑.๑ ป. ๓/๕ สรปุ ความรแู้ ละขอ้ คิดจากเรอื่ งทอี่ ่าน
เพ่ือนา้ ไปใชใ้ นชวี ิตประจ้าวนั
มฐ ท ๑.๑ ป. ๓/๙ มมี ารยาทในการอ่าน
มฐ ท ๒.๑ ป. ๓/๕ เขยี นเร่ืองตามจินตนาการ
มฐ ท ๒.๑ ป. ๓/๖ มีมารยาทในการเขียน
มฐ ท ๔.๑ ป. ๓/๑ เขยี นสะกดคา้ และบอกความหมายของคา้
มฐ ท ๔.๑ ป. ๓/๕ แตง่ ประโยคง่ายๆจดุ ประสงค์กำรเรยี นรู้

เมอื่ นกั เรียนไดศ้ ึกษาแบบฝกึ เสรมิ ทักษะการอา่ นและการเขยี น
ค้าควบกลา้ เลม่ ที่ 5 เรอ่ื ง ค้าควบกล้าไมแ่ ท้ จบแล้ว นักเรียนสามารถปฏิบตั ิ
ได้ตอ่ ไปนี

๑. นกั เรียนสามารถอา่ นและเขียนค้าควบกล้าไม่แทไ้ ด้ถกู ตอ้ ง
๒. นกั เรียนสามารถอธิบายความหมายของค้าควบกล้าไม่แท้
ไดถ้ กู ต้อง
๓. นกั เรียนสามารถแต่งประโยคโดยใชค้ ้าควบกลา้ ไม่แทไ้ ดถ้ ูกต้อง
และได้ความหมาย
๔. นกั เรียนสามารถเขยี นเรอ่ื งโดยใช้คา้ ควบกลา้ ไม่แทไ้ ด้ถกู ต้องและ
ไดใ้ จความรำยละเอยี ดแบบฝกึ หดั ที่ 1-10

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขยี นค้าควบกลา้ เลม่ ที่ ๕ เรือ่ ง
ค้าควบกล้าไมแ่ ท้ มจี ้านวน ๑๐ แบบฝกึ โดยมีรายละเอยี ดดังนี

๑. แบบฝกึ หดั ที่ ๑ จดั กล่มุ ค้าควบกล้าไมแ่ ท้ เป็น ๒ กลมุ่ คือ

คา้ ควบกล้าไมแ่ ทอ้ อกเสยี งเฉพาะตวั หน้า และค้าควบกลา้ ไม่แท้ ทร ออกเสยี ง
เปน็ เสียง ซ (ค้าละ ๑ คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

๒. เลือกระบายสีขอบรปู คา้ ควบกลา้ ไม่แทจ้ ากคา้ ที่กา้ หนดให้
(ค้าละ ๑ คะแนน คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน)

3. แบบฝกึ หดั ที่ ๓ เขียนคา้ ควบกล้าไมแ่ ท้ให้มคี วามหมายทถี่ ูกต้อง
(ขอ้ ละ ๑ คะแนน คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน)

4. แบบฝกึ หัดท่ี ๔ มี ๒ ตอน (๑๐ คะแนน) คอื

ตอนที่ ๑ เขยี นคา้ อา่ นของค้าทก่ี า้ หนดให้ ( ๕ คะแนน)
ตอนที่ ๒ เขียนคา้ ของค้าอา่ นทก่ี า้ หนดให้ (๕ คะแนน)
5. แบบฝกึ หดั ที่ ๕ เลือกภาพท่ีมีความหมายตรงกับคา้ ที่กา้ หนด

(ข้อละ ๑ คะแนน คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน)
6. แบบฝึกหัดท่ี ๖ เขยี นค้าควบกลา้ ไมแ่ ท้ให้ตรงกับความหมาย
ท่ีกา้ หนดให้ (ขอ้ ละ ๑ คะแนน คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน)
7. แบบฝึกหัดท่ี ๗ เลอื กคา้ ควบกลา้ ไม่แท้ที่กา้ หนดให้ในวงเล็บเตมิ ลงใน

ประโยคแตล่ ะข้อใหไ้ ด้ความหมายทถี่ กู ต้อง (ขอ้ ละ ๑ คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
8. แบบฝกึ หัดที่ ๘ อา่ นเนอื เรือ่ งที่ก้าหนด เขียนประโยคท่มี คี า้ ควบกล้า

ไมแ่ ทใ้ นเรื่องใหถ้ กู ต้องได้ความหมาย (ขอ้ ละ ๒ คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

9. แบบฝึกหดั ที่ ๙ เขียนค้าควบกล้าไมแ่ ท้ทกี่ า้ หนดให้ ลงในบทกลอนให้
ถกู ต้องและมคี วามหมาย (ค้าละ ๑ คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)10. แบบฝกึ หัดท่ี ๑๐ การเขียนเร่อื ง โดยใช้ค้าควบกลา้ ไม่แท้
ทก่ี ้าหนดให้จ้านวน ๕ คา้ (คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน)แบบทดสอบกอ่ นเรยี นแบบทดสอบก่อนเรยี น

เรอื่ ง ค้ำควบกล้ำไมแ่ ท้ ชันประถมศกึ ษำปที ี่ ๓

คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน เวลำ ๑๐ นำที

……………………………………

ค้ำชแี จง ใหน้ กั เรยี นทำเครือ่ งหมำยกำกบำท (x) ทับอกั ษรหน้ำคำตอบ
ทถี่ กู ตอ้ ง (ขอ้ ละ ๑ คะแนน)

๑. ข้อใดมคี ำควบกลำไมแ่ ท้
ก. กำสรวล
ข. นทิ รำ

ค. เจริญ
ง. สรำญ

๒. ขอ้ ใดไม่มีคำควบกลำไม่แท้
ก. ต้นไทร
ข. ศรทั ธำ
ค. จันทรำ
ง. ประเสรฐิ

๓. คำควบกลำไมแ่ ท้ในขอ้ ใดตำ่ งจำกข้ออืน่

ก. เศร้ำ
ข. ทรำย
ค. เสริม
ง. ไซร้

๑๐

๔. “สร้อยเป็นเด็กดี ชวี ีสดใส

เสริมสง่ กำยใจ ทรำมวัยทุกครำ”

จำกบทกลอนมีคำควบกลำไมแ่ ทก้ ่ีคำ

ก. ๕ คำ

ข. ๔ คำ

ค. ๓ คำ

ง. ๒ คำ

๕. คำในข้อใดหมำยถงึ “ดเี ลศิ ดเี ย่ียม”
ก. ประเสริฐ
ข. ทรพั ย์สนิ

ค. ปรำศรยั
ง. ศกั ดิศ์ รี

6. ข้อใดมคี ำควบกลำไมแ่ ทท้ ุกคำ
ก. ตรงั ไทร พุทรำ
ข. ทรพั ย์ สร้อย เสรมิ
ค. แสรง้ ทรง ปรำบ
ง. จรงิ ครงั ทรำบ

7. ขอ้ ใดมีคำควบกลำไม่แทใ้ นประโยค

ก. ครูให้นักเรียนเขยี นสระเสียงสนั
ข. เขำเปน็ สมำชิกชมรมนักเรยี นไทย
ค. เธอทำกำรบำ้ นสำเร็จเรยี บร้อยแลว้
ง. นมชว่ ยเสริมสร้ำงรำ่ งกำยให้แข็งแรง

๑๑

8. ข้อใดอำ่ นผดิ

ก. ทรำมวัย อ่ำนว่ำ ซำม – ไว
ข. ปรำศรัย อ่ำนว่ำ ปรำ – ไส
ค. ศรัทธำ อ่ำนว่ำ สรัด – ทำ
ง. พทุ รำ อำ่ นวำ่ พดุ – ซำ

9. ประโยคในขอ้ ใดมีคำควบกลำไม่แทม้ ำกท่ีสุด
ก. สำวสวยชวนกันไปกอ่ กองทรำย

ข. แมซ่ อื สำยสร้อยใหพ้ ีส่ ำว ๒ เสน้
ค. บ้ำนของแสงดำวเกำ่ ดูโทรมมำก
ง. คณุ แมท่ รำบควำมจริงเรอ่ื งนีแลว้

10. “ลงุ เจริญซือปลำอนิ ทรจี ำกเกำะกรดู หลงั จำกเสร็จสนิ กำรปรำศรัย
จำกนนั ไปเดนิ เลน่ ท่ีหำดทรำยกับปำ้ จนั ทรำ ก่อนขนึ รถกลับบ้ำน”
จำกข้อควำมมคี ำควบไม่แท้ก่ีคำอะไรบำ้ ง
ก. ๔ คำ คือ ปรำศรัย จันทรำ ทรำย อินทรี
ข. ๔ คำ คอื อินทรี เสร็จ ปรำศรัย ทรำย
ค. ๕ คำ คือ เจรญิ อินทรี เสรจ็ ปรำศรยั ทรำย
ง. ๕ คำ คอื อนิ ทรี เสรจ็ นทิ รำ ปรำศรัย ทรำย

๑๒

บทอา่ นคา้ ควบกลา้ ไมแ่ ท้
เร่อื ง

สรอ้ ยกลบั ใจ

๑๓

บทอา่ นคา้ ควบกล้า
สรอ้ ยกลบั ใจ

สร้อยเปน็ เด็กหญิง เย่อหยิ่งด้ือรนั้
การงานสรา้ งสรรค์ ทกุ วันไมท่ า
ระวังคอยย้า
แม่คอยสอนส่ัง ทาแตเ่ รอ่ื งจริง
อา่ นเขียนประจา

๑๔

ทรามวัยนอนดกึ ไมน่ กึ ประวิง
ลืมเรอื่ งทุกส่งิ ไมก่ ริ่งเกรงใคร
เสรมิ นิดกไ็ ด้
วันเสารอ์ าทิตย์ เรอ่ื งใดลืมเลือน
ไม่ยอมใส่ใจ

๑๕

บางวันน้นั แกลง้ เสแสรง้ แชเชอื น
งานบ้านงานเรอื น กลบเกลือ่ นไม่เอา
โอแ้ มบ่ งั อร ละครน้าเนา่
ดูเรื่องทเี่ ศร้า งานเบาไม่แล

๑๖

พอเชา้ วนั จนั ทร์ ไมท่ นั เรียนแน่
แสรง้ บอกคณุ แม่ หนแู ยค่ ราวนี้
หนไู รศ้ ักดิ์ศรี
แมบ่ อกจรงิ ไซร้ แมน่ ร้ี ้ทู นั
โกหกไม่ดี

๑๗

ลมื ทาการบา้ น เขยี นอา่ นเลขนน้ั
ครทู าโทษทณั ฑ์ หมดพลันสรา้ งมา
ตอ้ งยนื กางแขน ช่างแสนเฮฮา
เพอื่ นหวั เราะรา่ ศรทั ธาไมม่ ี

๑๘

สร้อยนกึ เสียใจ ทาไมเราน้ี
เปน็ เดก็ ไม่ดี ไม่มสี รา่ งซา
นกึ หวนผ่านมา
ใจสรดกาสรวล ไมน่ า่ พอใจ
ตัวเราน้หี นา

๑๙

รีบเข้าห้องเรียน พากเพียรเรยี นไว้
ตงั้ อกตงั้ ใจ ปราศรยั ไมตรี
ควบกล้า “เศรษฐี”
ครูใหเ้ ขยี นคา “นนทร”ี ต้นไม้
“ฉะเชิงเทรา” น้ี

๒๐

ทางานเสร็จแล้ว ตรงแนว่ ออกไป
สรอ้ ยยมิ้ ออกได้ ตัง้ ใจเรียนดี
เราพกั ตรงน้ี
บอกทรายเพือ่ นรัก สขุ ีน่านอน
ต้นไทรใหญด่ ี

๒๑

หนสู ร้อยซึง้ ใจ แมไ่ ดส้ ั่งสอน
สรรเสริญอาทร งามงอนเปล่ียนไป
จดจาทาให้
การบ้านรบี ทา สดใสรา่ เริง
เสรมิ สร้างหวั ใจ

๒๒

อาบนา้ ซักผ้า สร่างซาบนั เทงิ
ลดเร่อื งรน่ื เริง ยงุ่ เหยิงมากมาย
ท่มี ที งั้ หลาย
รบั ทราบหนา้ ท่ี ไมอ่ ายผู้ใด
คดิ เลขง่ายดาย

๒๓

สร้อยเปน็ เด็กดี ชีวีสดใส
เสริมสง่ กายใจ ทรามวัยทกุ ครา
นน้ั ไม่มคี ่า
ทรพั ยส์ นิ อันใด ภายหน้าเลีย้ งตน
เรยี นรูว้ ิชา

๒๔

เด็กทงั้ ชายหญิง รู้จรงิ สขุ ล้น
ประเสริฐทกุ คน สบื คน้ ตารา
ตอ้ งมีกา้ วหนา้
ไม่ทง้ิ หนา้ ท่ี วิชามคี ณุ
สรรเสรญิ ปัญญา

๒๕

ใบความรู้
เรอ่ื ง ค้าควบกลา้ ไม่แท้

คา้ ควบกล้าไมแ่ ท้

คำควบกลำไมแ่ ท้ คอื พยัญชนะตน้ ที่ควบกับ ร เวลำอ่ำนออกเสียง
เฉพำะตวั หนำ้ หรือออกเสยี งเป็นเสยี งอยำ่ งอ่นื ไป

คา้ ควบกลา้ ไมแ่ ท้ มี 2 ลักษณะ คอื

๑. คำควบกลำไม่แทอ้ อกเสียงเฉพำะตัวหน้ำ คือ คำที่มพี ยญั ชนะ
ตวั หนำ้ เปน็ จ ซ ส ศ ควบกบั ร จะออกเสียงพยญั ชนะตัวหนำ้
ไม่ออกเสยี ง ร เช่น

จรงิ อำ่ นวำ่ จงิ
ไซร้ อ่ำนวำ่ ไซ้
ศรัทธำ อ่ำนว่ำ สดั – ทำ
เศรษฐี อำ่ นวำ่ เสด – ถี
สร้ำง อ่ำนว่ำ ส้ำง
สริม อ่ำนว่ำ เสมิ
แสร้ง อ่ำนวำ่ แส้ง

๒๖

๒. คำควบกลำไมแ่ ท้ออกเสียงเปน็ เสียงอยำ่ งอนื่ คือ คำท่ีมี

พยญั ชนะ ทร ออกเสียงเปน็ ซ เช่น

ทรำบ อำ่ นว่ำ ซำบ
ทรุด อ่ำนวำ่ ซดุ
ทรง อ่ำนว่ำ ซง

ทมี่ ำ : สำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรศกึ ษำขันพนื ฐำน (๒๕๕๓, หนำ้ ๔๕)

เราไปฝกึ อา่ น
ค้าควบกล้าไมแ่ ทก้ นั นะครบั

๒๗

ฝึกอา่ นค้าควบกล้าไม่แท้

ค้าควบกลา้ ไมแ่ ทอ้ อกเสียงเฉพาะตวั หนา้

จริง ไซร้ ศรี สรง สระ
สรำ่ ง เสริม สร้อย เศรษฐี ศรัทธำ
เศรำ้ โศก ศกั ดศ์ิ รี สำยสร้อย สร่ำงซำ สรำ้ งสรรค์
เสแสร้ง สรรเสริญ เสรมิ สร้ำง สรวลเส สง่ เสรมิ
สระนำ เสร็จสนิ กำสรด ปรำศรัย ประเสรฐิ

ค้าควบกล้าไมแ่ ท้ออกเสียงเปน็ เสยี งอยา่ งอืน่

ทรง ทรำย ทรวง ทรำบ แทรก
ทรุด โทรม ทรำม ทรวดทรง หำดทรำย
ทรำมวยั ทรำมเชย ทรพั ย์สิน รบั ทรำบ ตน้ ไทร
ทรดุ โทรม แทรกแซง พุทรำ มัทรี นนทรี
นกอนิ ทรี
ปลำอนิ ทรี ปุย๋ อนิ ทรยี ์ ฉะเชงิ เทรำ

๒๘

ขอ้ สงั เกตและควรจา้

๑. พยัญชนะตัวหนำ้ เป็น จ ส ควบกับ ร บำงคำ ไม่เปน็ คำควบกลำ
แต่อำ่ นออกเสยี ง อะ กึ่งเสยี ง ที่พยัญชนะตน้ เช่น
เจรญิ อ่ำนวำ่ จะ – เรนิ
จรด อ่ำนวำ่ จะ - หรด
สระ อำ่ นว่ำ สะ – หระ

๒. พยญั ชนะ ท ควบกับ ร บำงตัวไมอ่ อกเสยี งเปน็ ซ
แต่อำ่ นเปน็ ควบกลำแท้ เชน่
จนั ทรำ อ่ำนว่ำ จัน – ทรำ
นิทรำ อำ่ นวำ่ นดิ – ทรำ
อินทรำ อ่ำนว่ำ อิน – ทรำ

๓. คำภำษำต่ำงประเทศที่มี ทร เป็นพยัญชนะต้น

อ่ำนเปน็ คำควบกลำแท้ เช่น

แทรกเตอร์(tractor) อ่ำนว่ำ แทรก-เต้อ

ทรู(true) อำ่ นว่ำ ทรู

เทรนเนอร(์ trainer) อำ่ นว่ำ เทรน-เนอ่

๒๙

ฝึกอา่ นคา้ ควบกลา้ ไม่แท้ จากรูปภาพ

ทรวงอก สรงนำพระ

รปู ทรง หำดทรำย
ทรดุ โทรม สำยสร้อย

ปยุ๋ อินทรยี ์ นกอนิ ทรี

๓๐

ความหมายของค้า

คา้ ศพั ท์ อา่ นว่า ความหมาย
กำสรด กำ-สด เศรำ้ สลด
จรงิ แน่แท้
ไซร้ จงิ อยำ่ งนนั
ฉะเชงิ เทรำ ไซ้ ชอ่ื จงั หวดั หนงึ่ ของไทย
ตน้ ไทร ฉะ-เชงิ -เซำ เปน็ พรรณไม้ยืนตน้ แตกก่ิงก้ำน
ตน้ -ไซ เป็นพุ่มมรี ำกอำกำศห้อยลงมำ
ทรง ตำมกิ่งกำ้ นและลำตน้
ทรวง ซง รปู ร่ำง
ทรวดทรง ซวง อก ใจ
ทรัพยส์ นิ ซวด-ซง รปู ร่ำง
ทรำบ ซับ-สนิ สมบัติวัตถุสง่ิ ของต่ำงๆ
ทรำม ซำบ รู้
ทรำมเชย ซำม เลว เสื่อม
ทรำมวัย ซำม-เชย หญิงงำม
ทรำย ซำม-ไว หญงิ สำววยั รุ่น
ทรุด ซำย เศษหินขนำดเลก็ มำก
ทรุดโทรม ซดุ ยบุ ลง
ซุด-โซม เกำ่ แก่ ผพุ ัง

ค้าศพั ท์ ๓๑
แทรก
แทรกแซง อ่านวา่ ความหมาย
โทรม แซก เข้ำไปอยใู่ นระหว่ำงสิ่งอ่ืน
นกอินทรี แซก-แซง เข้ำไปเก่ยี วขอ้ งในกจิ กำรของผอู้ น่ื
โซม เส่ือมสภำพลงจำกเดิม
นนทรี นก-อนิ -ซี ชื่อนกชนดิ หนงึ่ คล้ำยเหยยี่ ว
ประเสรฐิ
ปรำศรัย แตโ่ ตมำก
ปลำอินทรี นน-ซี ช่ือไมต้ ้นชนิดหนง่ึ มีดอกสเี หลือง
ปยุ๋ อินทรีย์ ประ-เสดิ ดเี ลศิ ดเี ย่ียม
ปรำ-ไส 1. กำรพดู ในทช่ี ุมชน
พุทรำ ปลำ-อนิ -ซี ชื่อปลำนำเคม็ ชนดิ หนึ่ง
ปุ๋ย-อิน-ซี 1. ปยุ๋ ท่ีไดจ้ ำกซำกพืช ซำกสัตว์
มทั รี
มูลสัตว์ และวัสดุเหลอื ใช้
ศรทั ธำ พดุ -ซำ ช่อื ไม้ต้นชนดิ หน่งึ ก่ิงมหี นำม
ศรี
ศกั ดศิ์ รี ผลมที ังกลมและรี
มดั -ซี นำงในวรรณคดีเร่ืองพระเวสสนั ดร

ชำดก
สดั -ทำ ควำมเช่อื มั่นในสงิ่ ดีงำม

สี ควำมงำม, ควำมเจรญิ
สัก-สี ควำมภูมใิ จในตัวเอง

๓๒

ค้าศพั ท์ อา่ นว่า ความหมาย
เศรษฐี เสด-ถี คนมั่งมี, คนรำ่ รวย
เศร้ำโศก เส้ำ-โสก ร้องไหเ้ สยี ใจ
ส่งเสรมิ สง่ -เสมิ ชว่ ยเหลอื , สนบั สนุน
สรง สง อำบนำ
สรรเสริญ สนั -เสนิ , 1. กล่ำวคำยกยอ่ ง ชมเชย
สัน-ระ-เสิน
สรวลเส สวน-เส หัวเรำะอย่ำงสนุกสนำน
สรอ้ ย สอ้ ย เครอ่ื งประดับท่ที ำเปน็ เสน้
สระ สะ 1. แอ่งนำขนำดใหญท่ เ่ี กิดขึนเอง
2. หรือคนขุด
สระนำ สะ-นำ สระ,สระว่ำยนำ
สร่ำง สำ่ ง คลำย, หำย
สร่ำงซำ ส่ำง-ซำ 1. ลดน้อยลง, เบำลง
สร้ำงสรรค์ สำ้ ง-สนั ริเร่ิมในทำงที่ดี
เสริม เสมิ เพิ่ม เติม
เสรมิ สร้ำง เสิม-สำ้ ง เพมิ่ ใหด้ ีขนึ
เสรจ็ สนิ เสด็ -สิน สำเร็จแล้ว
เสแสรง้ เส-แส้ง แกล้งทำไม่ตรงกับใจ
หำดทรำย หำด-ซำย ชำยหำด,หำด

๓๓

แบบฝกึ เสริมทักษะ
การอ่านและการเขียนคา้ ควบกล้า

เล่มที่ 5 ค้าควบกลา้ ไมแ่ ท้

๓๔

แบบฝกึ หดั ท่ี 1

ค้าชแี จง ให้นกั เรยี นเลอื กค้ำควบกล้ำไมแ่ ทท้ ก่ี ้ำหนดให้ไปเขยี น
ลงในชอ่ งว่ำงให้อยู่กลุ่มเดียวกันใหถ้ ูกต้องในหน้ำถัดไป
(คำ้ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

เศร้ำ ทรง เสรจ็

ทรวง จริง สรำ้ ง

ทรำบ อินทรี เสแสร้ง

ทรำย แทรก เศรษฐี

๓๕

คา้ ควบกล้าไมแ่ ท้ออกเสยี งเฉพาะตวั หนา้

ตวั อยา่ ง เศรำ้ 3.

1. 2.
4. 5.

ค้าควบกลา้ ไมแ่ ท้ ทร ออกเสยี งเปน็ เสียง ซ

ตัวอยา่ ง ทรง 8.

6. 7.
9. 10.

๓๖

แบบฝกึ หดั ท่ี 2

คา้ ชแี จง ให้นักเรียนระบำยสีขอบรูปภำพค้ำควบกลำ้ ไม่แท้ที่ก้ำหนดให้
และฝึกอำ่ น (ค้ำละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ตวั อย่าง
รับทรำบ อินทรีย์ ปลอดโปร่ง

เศรำ้ ทรวดทรง ต้นไทร

ปลดปลอ่ ย ศักดศิ์ รี สระน้ำ

หำดทรำย กวำ้ งขวำง ทรุดโทรม

ทรวง ปรบั ปรงุ จริงใจ

๓๗

แบบฝึกหัดที่ 3

ค้าชแี จง ให้นกั เรยี นเลอื กค้ำในวงเลบ็ เติมใหเ้ ป็นคำ้ ที่มีควำมหมำย
แล้วนำ้ ไปเขยี นในชอ่ งว่ำงทำงขวำมือทีก่ ำ้ หนดให้
(ขอ้ ละ 1 คะแนน คะแนนเตม็ 10 คะแนน)

ตวั อย่าง สรร..........(เสรญิ , เสรมิ ) สรรเสริญ

๑. ป๋ยุ .............(อนิ ทร,ี อินทรยี )์

๒. สำย...........(สวม, สรอ้ ย)

๓. ศกั ดิ์..........(ศร,ี สรง)

๔. เสริม...........(สรำ้ ง, แทรก)

๕. ปลำ...........(อินทรีย,์ อินทรี)

๓๘

๖. ............ทรง (ทรวด, สรำ้ ง)
๗. ...........สนิ (ทรำบ, เสรจ็ )
๘. หำด..........( ทะเล, ทรำย)
๙. โศก...........(เศร้ำ, สรรค)์
๑๐. ............วัย(โทรม, ทรำม)

๓๙

แบบฝึกหดั ท่ี 4

คา้ ชแี จง ตอนท่ี 1 ให้นักเรยี นเขียนค้ำอำ่ นจำกคำ้ ท่กี ้ำหนดใหถ้ กู ต้อง
(ค้ำละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ตวั อยา่ ง ประเสริฐ อ่ำนวำ่ ประ-เสดิ

๑. ทรพั ยส์ นิ อ่ำนวำ่
๒. สรำ่ งซำ อำ่ นว่ำ
๓. ฉะเชิงเทรำ อ่ำนวำ่
๔. เสริมสร้ำง อ่ำนวำ่
๕. ทรวดทรง อำ่ นว่ำ

๔๐

คา้ ชแี จง ตอนท่ี 2 ให้นกั เรยี นเขยี นคำ้ ศพั ทจ์ ำกค้ำอ่ำนทก่ี ำ้ หนดใหถ้ กู ตอ้ ง
(ขอ้ ละ 1 คะแนน คะแนนเตม็ 5 คะแนน)

ตวั อยา่ ง มัด-ซี เขียนเป็น มทั รี

1. สวน-เส เขียนเปน็

2. ซำม-ไว เขียนเปน็

3. เสด-ถะ-กิด เขียนเปน็

4. ซดุ -โซม เขียนเปน็

5. ปรำ-ไส เขียนเป็น

๔๑

แบบฝึกหดั ที่ 5

ค้าชแี จง ให้นกั เรยี นเขียนเครอ่ื งหมำยกำกบำท (X) ในวงกลมหนำ้ ภำพท่มี ี
ควำมหมำยตรงกับคำ้ ที่ก้ำหนดให้
(ขอ้ ละ ๑ คะแนน คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน)

ตวั อยา่ ง

นกอินทรี

1. รูปทรง

2. หำดทรำย

3. ตน้ ไทร
4. สำยสร้อย

๔๒

5. ปลำอนิ ทรี
6. พุทรำ
7. ทรดุ โทรม
8. สระนำ้
9. โศกเศรำ้
10. ทรพั ยส์ นิ

๔๓

แบบฝึกหัดที่ 6

คา้ ชแี จง ให้นักเรยี นเขียนคำ้ ควบกล้ำไมแ่ ทใ้ หส้ มั พันธก์ ับควำมหมำยที่
กำ้ หนด (ขอ้ ละ 1 คะแนน คะแนนเตม็ 10 คะแนน)

ตัวอยา่ ง ก ำ ส ร ด หมำยถงึ เศรำ้ สลด

๑. หมำยถึง สำ้ เร็จแล้ว

๒. หมำยถึง ควำมเช่ือม่ัน
ในสิ่งดงี ำม

๓. หมำยถึง คนรำ่้ รวย

๔. หมำยถึง หญิงสำววยั รุ่น

๔๔

๕. หมำยถงึ สมบตั วิ ัตถุสิ่งของ
ต่ำงๆ

๖. หมำยถึง ช่อื นกชนิดหนง่ึ
คล้ำยเหยีย่ วแต่
โตมำก

๗. หมำยถึง รเิ รมิ่ ในทำงท่ดี ี

๘. หมำยถึง กล่ำวคำ้ ยกย่อง
ชมเชย

๙. หมำยถงึ เกำ่ แก่ ผพุ งั

๑๐. หมำยถงึ เคร่ืองประดบั
ที่ท้ำเป็นเส้น


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Komik Burung Surga - Kausara Kids
Next Book
DlmSm132022