The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dankung, 2022-05-12 00:17:16

ร่างวารสาร

ร่างวารสาร

ปก

ปก

บทบรรณาธกิ าร

สารบญั

สารผ้อู ำนวยการ

สารคณะกรรมการ
สถานศึกษา + สมาคม

สารรองผอู้ ำนวยการ
วิชาการ +งบประมาณ

สารรองผูอ้ ำนวยการ
บคุ คล+บรหิ ารท่ัวไป

สารรองผอู้ ำนวยการ
วิชาการ +งบประมาณ

เร่ืองเดน่ แดนกงุ

รางวลั คุณภาพแหง่ สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน

OBECQA (Office of the Basic Education Commission Quality Awards )

10

วันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย รับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม สพฐ.โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้นั พน้ื ฐานฯ ผบู้ ริหาร ครู-บคุ ลากร ตวั แทนนักเรยี น รว่ มใหก้ ารตอ้ นรับ ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรยี นหนองพอกวิทยาลยั

โรงเรยี นหนองพอกวิทยาลัย เข้ารบั โล่ รางวัลคณุ ภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน
OBECQA (Office of the Basic Education Commission Quality Awards )

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย เขา้ รบั โล่ รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน OBECQA
งานเวทีศักยภาพโรงเรยี นมาตรฐานสากล ระดับชาติ (World-Class Standard School Symposium) ครัง้ ท่ี ๓
ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ณ โรงแรมเพชรรัชตZ การZเด[น อำเภอเมอื งรอ[ ยเอด็ จังหวดั ร[อยเอ็ด วนั ท่ี ๒๒-๒๔ กนั ยายน ๒๕๖๒

เรอ่ื งเดน่ แดนกงุ
หนองพอกวทิ ยาลัยรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
เพื่อเป=นศนู ย?การเรียนรูต@ ามหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียงด@านการศึกษา (ศรร.)

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ หนองพอกวิทยาลัยรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเปgนศูนยZการเรียนรู[ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด[านการศึกษา (ศรร.) โดยได[รับเกียรติจากคณะกรรมการผู[ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย
นายประจักษZ พุฒพิมพZ ผู[ทรงคุณวุฒิ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด[านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปgนประธาน
กรรมการ พร[อมด[วยกรรมการ ผอ.ธนิตา กุลสุวรรณ ผู[แทนกระทรวงศึกษาธิการ ดร.แสน แหวนวงศZ ผู[แทนหนqวยงานต[นสังกัด
ผอ.พรภัทรา ศรีแกqนจันทรZ ผู[แทนผู[บริหารโรงเรียนศูนยZการเรียนรู[ฯ ดร.ชำนาญ ระดารุต ผู[แทนสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขานุการและกรรมการ และนางพสิ มัย สุนประสพ ผูแ[ ทนสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ผ[ูชqวยเลขานกุ าร

หนองพอกวทิ ยาลัย รบั มอบป2ายและเกยี รตบิ ตั ร
ศูนยก; ารเรียนรู<ตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี งด<านการศึกษา (ศรร.) จากกระทรวงศึกษาธกิ าร

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ผู[อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย พร[อมด[วยตัวแทนครูเข[ารqวมพิธีมอบปtายศูนยZการเรียนรู[ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด[านการศึกษา ประจำปuการศึกษา ๒๕๖๒ จาก นางสาวดุริยา อมตวิวัฒนZ รองปลัด ศธ. ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี โดยมีสถานศึกษาแบบอยqางการจัดกิจกรรมการเรยนรู[และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียง จำนวน ๕๐๔
แหqง และศูนยกZ ารเรียนรตู[ ามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง ด[านการศกึ ษา จำนวน ๑๗๗ แหงq รวม จำนวน ๖๘๑ แหqง

เรอื่ งเด่นแดนกงุ
พิธีรบั โลMรางวัล “การถอดบทเรียน การวิจยั และพฒั นานวตั กรรมการเรียนรู@
Active Learning รMวมกบั ภาคีเครือขMาย” จากสำนกั งานคณะกรรมการศึกษาข้ันพืน้ ฐาน

วา" ท่ีร(อยตรี ดร.ธนุ วงษจ4 นิ ดา รองเลขาธกิ ารคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน
ให(เกยี รตมิ าเปนI ประธานพิธมี อบโลร" างวลั การถอดบทเรียน การวิจัยและพัฒนานวตั กรรมการเรียนรู(
Active Learning ร"วมกบั ภาคเี ครอื ข"าย และโล"รางวัลสถานศึกษาทปี่ ระสบผลสำเรจ็ และเปIนแบบอย"างทด่ี ี

(Best Practice) ร"วมกบั ภาคเี ครอื ขา" ย จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพน้ื ฐาน
อกี ทง้ั ไดเ( ย่ียมชมนทิ รรศการการจดั การเรียนร(แู บบ Active Learning ทง้ั ๘ กลม"ุ สาระการเรียนรู(

เร่ืองเดน่ แดนกุง

การประเมินรบั รางวัลระบบการดแู ลชว่ ยเหลอื นักเรียนระดับจังหวัด

ไดร้ ับรางวลั ชนะเลศิ อันดับท่ี ๑ การประเมนิ เพ่อื รับรางวลั ระบบการดแู ลชว่ ยเหลือนกั เรียน
ประจำปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ ระดบั สำนักเขตพน้ื ท่กี ารศึกษามธั ยมศกึ ษาร้อยเอด็

การประเมนิ รบั รางวัลระบบการดูแลชว่ ยเหลอื นักเรยี น ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัล ระดบั ทอง การประเมินเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลอื นักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดบั เขตตรวจราชการที่ ๑๒

เรอื่ งเด่นแดนกุง

ผลงานดเี ด่น โรงเรยี นหนองพอกวทิ ยาลยั ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

เรอื่ งเด่นแดนกุง

ผลงานดเี ด่น โรงเรยี นหนองพอกวทิ ยาลยั ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

เรอื่ งเด่นแดนกุง

ผลงานดเี ด่น โรงเรยี นหนองพอกวทิ ยาลยั ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

เรอ่ื งเดน่ แดนกุง
การประเมนิ สถานศึกษาเพอ่ื รับรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศกึ ษา (ขนาดกลาง)

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕ นายเดชา บุตรพรม ผู<อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย พร<อมด<วยคณะครู บุคลากรโรงเรียน
หนองพอกวิทยาลัย ได<ต<อนรับคณะกรรมการประเมินประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษา
(ขนาดกลาง) ระดบั การศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน ประจำปUการศึกษา ๒๕๖๔

เรื่องเด่นแดนกงุ

การประเมินคดั เลอื กนักเรยี นเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดบั การศกึ ษาข้ันพื้นฐาน
ประจำปกB ารศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทมัธยมศกึ ษา (ขนาดกลาง) ระดับกลมุM จังหวดั ท่ี ๑๐

นายรณพีรZ ปtองสดี า นักเรียนระดับช้ันมธั ยมศกึ ษาปทu ี่ ๕ ผู[เข[ารับการประเมินคัดเลือกนกั เรยี น เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปuการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทมธั ยมศึกษา (ขนาดกลาง) ระดบั กลqุมจงั หวดั ที่ ๑๐

โดยมี นายบรรณเพญ็ เครอื ประสาร รอง ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ เปนg ประธานกรรมการ พรอ[ มด[วยคณะกรรมการประเมนิ ฯ

ผูเ( ขา( รบั การประเมนิ ฯ นำเสนอความสามารถตามเกณฑ4การประเมนิ คัดเลอื กนักเรียนพระราชทาน
ระดบั การศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน ไดแ( ก" ดา( นท่ี ๑ คุณลกั ษณะพ้ืนฐาน และด(านที่ ๒ กิจกรรม/ผลงานดเี ด"นของนักเรียน
ผเ(ู ข(ารบั การประเมินฯ แสดงความสามารถพเิ ศษ ๓ ด(าน ได(แก" ความสามารถดา( นนาฏมวยไทยในชุดการแสดง “ศึกชิงโหวดเสียงทอง”
ความสามารถดา( นนาฏศิลปq ชดุ การแสดง “ระบำดาวดิงสแ4 ละออนซอนหอโหวด” และความสามารถรอ( งเพลง “เพลงรักคุณย่งิ กวา" ใคร”

ฝา่ ยบรหิ ารงานวชิ าการ

ปฐมนเิ ทศนกั เรียนใหม0 ป2การศกึ ษา ๒๕๖๔

ปฐมนเิ ทศนักเรยี นระดับช้นั มัธยมศึกษาปUท่ี ๑ และชน้ั มัธยมศกึ ษาปUท่ี ๔ ปUการศกึ ษา ๒๕๖๔
การนเิ ทศ กำกับ และตดิ ตาม การขบั เคล่อื นการดาํ เนินงานโครงการวจิ ยั และพฒั นานวัตกรรมการเรียนรูB
Active Learning รวN มกับภาคีเครอื ขNาย จากสำนกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษารอB ยเอ็ด

เขา< รบั การนิเทศ กำกบั และติดตาม การขบั เคลอื่ นการดาํ เนนิ งานโครงการวจิ ยั และพฒั นานวตั กรรมการเรยี นรู< Active Learning
รfวมกับภาคีเครอื ขาf ย จากสำนกั งานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษามธั ยมศึกษารอ< ยเอด็ เพื่อเปนh ตวั แทนโรงเรยี นในเขตพน้ื ท่ีเขา< รวf ม
การประกวดโรงเรยี นต<นแบบท่ีประสบผลสำเรจ็ ในการจัดการเรยี นรู< Active Learning ระดับชาติ
การนเิ ทศ กำกับ และติดตาม การตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึ ษารBอยเอ็ด

คณะผ<ูบริหาร ครู และบคุ ลากร เข<ารบั การนเิ ทศ กำกับ และติดตาม การตรวจเย่ียมเชิงประเมิน
เพอ่ื พฒั นาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศกึ ษา จากสำนกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศึกษาร<อยเอด็

ณ หอ< งประกนั คุณภาพ โรงเรยี นหนองพอกวทิ ยาลยั

ฝ่ายบรหิ ารงานวชิ าการ

การถอดบทเรียน การวิจยั และพฒั นานวตั กรรมการเรยี นร<ูActive Learning รVวมกบั ภาคเี ครือขVาย

การบรรยายพิเศษ และการเสวนา การจัดการเรียนรูแ< บบ Active Learning
การจัดการเรยี นร<แู บบ Active Learning รfวมกับภาคเี ครือขาf ย ๘ กลมfุ สาระการเรยี นรู< และกจิ กรรมพฒั นาผเ<ู รียน

การนเิ ทศตดิ ตามเชงิ ประจกั ษ; การจัดการเรยี นการสอน โครงการวทิ ยาศาสตรพ; ลงั สบิ
ระดบั มธั ยมศึกษา เครือขVายภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือตอนบน

การนิเทศติดตามเชงิ ประจักษ1 การจดั การเรียนการสอนดา< นวิทยาศาสตร1 คณิตศาสตร1 และเทคโนโลยี โครงการวิทยาศาสตรพ1 ลงั สบิ
ระดบั มธั ยมศกึ ษา เครือขาf ยภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื ตอนบน โดย ดร.คณุ หญงิ กลั ยา โสภณพนิช รฐั มนตรีชfวยวาf การกระทรวงศกึ ษาธิการ

การนิเทศ กำกบั และตดิ ตามโรงเรียนเครอื ขาV ย การนเิ ทศ กำกับ และตดิ ตามการจัดการเรยี นร<ู
โรงเรยี นมหิดลวทิ ยานสุ รณ; วทิ ยาการคำนวณรปู แบบออนไลน;

เข#ารบั การนเิ ทศ กำกับ และติดตามโรงเรยี นเครอื ข<าย เขา# รบั การนิเทศ กำกบั และติดตาม
โรงเรยี นมหิดลวิทยานสุ รณB ครผู ู#สอนรายวิชา ฟGสิกสB เคมี การจัดการเรยี นร#ูวิทยาการคำนวณรูปแบบออนไลนB
ชีววิทยา และคณติ ศาสตรB ประจำภาคเรยี นที่ ๒/๒๕๖๔ จากสำนกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษามธั ยมศกึ ษาร#อยเอ็ด

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
การนำเสนอผลงานนวตั กรรมการบริหารจัดการที่เป=นแบบอยMางท่ดี ี (Best Practice)

เข#าร<วมการนำเสนอผลงานนวตั กรรมการบรหิ ารจัดการทเี่ ปXนแบบอย<างท่ดี ี ในโครงการติดตามการจัดการเรยี นการสอน
ในสถานการณกB ารแพรร< ะบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ภาคเรียนท่ี ๑ ปกf ารศึกษา ๒๕๖๔
โดยสำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐาน

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพฒั นาบทเรียนออนไลน?ดว@ ย Google Site

การจัดอบรมเชงิ ปฏิบัติการ (Workshop) การพัฒนาบทเรยี นออนไลนC ดDวย Google Site ใหกD บั คณะครู และบคุ ลากร ในโรงเรียน
เพอ่ื พฒั นาจดั การเรยี นการสอน ในชYวงสถานการณCการแพรรY ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการความคาดหวังการจัดการศึกษาโรงเรยี นหนองพอกวิทยาลัย ในศตวรรษท่ี ๒๑

การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารความคาดหวังการจัดการศึกษาโรงเรยี นหนองพอกวิทยาลัย ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยครผู สูD อนประจำรายวชิ า
ไดรD วY มออกแบบกำหนดการสอนท่ีเนนD การจดั การเรียนรูทD ่ีผเDู รยี นไดDลงมือปฏบิ ัติ Active Learning

การจดั การเรยี นการสอน ภายใต<สถานการณก; ารแพรVระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)

ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภายใต[สถานการณกZ ารแพรรq ะบาดของโรคติดเชอ้ื
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยครผู ส[ู อนจดั การเรียนการสอนด[วยรูปแบบบูรณาการ

online, on-air, on-demand และon-hand ใช[ชอq งทางผาq นแพลตฟอรZมตาq งๆ เชqน
Google meet, Google Classroom, Facebook และLine ผาq นหอ[ งเรียนออนไลนZ
ฝ‡ายบรหิ ารงานวิชาการ แลการทำแบบทดสอบออนไลนZ ๔๐ หลักสูตร ทกุ กลมqุ สาระการเรยี นรู[

ในกจิ กรรม “มหกรรมวิชาการ เกยี รติยศแหงq เกียรติภูมิ”

ฝ่ายบรหิ ารงานวชิ าการ

การรบั นักเรยี นระดับชน้ั ม.๑ และ ม.๔ ป6การศึกษา ๒๕๖๕

การสอบคดั เลอื ก รายงานตวั และมอบตัว นักเรียนระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษาปทf ี่ ๑ และชั้นมัธยมศกึ ษาปทf ่ี ๔
ห#องเรยี นพเิ ศษ (Gifted Program) และหอ# งเรยี นท่วั ไป ปfการศกึ ษา ๒๕๖๕

คMายวิชาการยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียน

ฝาp ยบรหิ ารวชิ าการไดDจดั คYายวชิ าการยกระดบั ผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี น สำหรบั นกั เรยี นระดบั ช้ันมธั ยมศึกษาปทt ี่ ๓
และระดับช้นั มัธยมศกึ ษาปทt ี่ ๖ ดDวยรูปแบบ On-site และ Online

การทดสอบรปู แบบออนไลน; PISA LIKE มอบหนงั สือถึงผ<ูปกครองให<กบั นกั เรยี น
KKU SMART LEARNING ระดับช้นั ม.๓
ระดบั ชั้นม.๑ และ ม.๔ ที่มผี ลการเรยี นระดบั ดเี ยี่ยม

นกั เรยี นระดับชัน้ ม.๓ เข(าร"วมการทดสอบรปู แบบออนไลน4 PISA ฝ•ายบรหิ ารงานวิชาการ โรงเรยี นหนองพอกวทิ ยาลัย
LIKE โครงการ KKU SMART LEARNING ในรายวชิ าวิทยาศาสตร4 ไดค( ดั เลอื กและมอบหนังสอื ถงึ ผู(ปกครองให(กบั นกั เรยี น
ระดบั ชั้นม.๑ และม.๔ ทมี่ ผี ลการเรียนระดับดเี ยี่ยม
คณติ ศาสตร4 และภาษาองั กฤษ

ตารางเปรียบเทยี บผลการทดสอบการศึกษาระดบั ชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)
ระดบั ชน้ั มัธยมศึกษาปrที่ ๓ และช้ันมัธยมศกึ ษาปrท่ี ๖ โรงเรยี นหนองพอกวิทยาลัย

ระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาป2ท่ี ๓ ระดับชนั้ มัธยมศกึ ษาปท2 ี่ ๖

รายวิชา ปก( ารศึกษา ค.าความตา. ง ร2อยละ รายวิชา ปก( ารศึกษา ค.าความต.าง รอ2 ยละ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ภาษาไทย ๕๔.๑๙ ๕๖.๓๙ ๕๓.๒๓ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ภาษาไทย ๓๖.๒๑ ๓๙.๓๖ ๔๔.๒๘ -๔.๕๙ ๓.๑๕ ๔.๙๒ -๑๑.๒๕ ๘.๗๐ ๑๒.๕๐
ภาษาอังกฤษ ๓๐.๑๐ ๓๒.๘๗ ๒๖.๙๗
คณติ ศาสตรB ๒๓.๓๗ ๒๓.๒๘ ๒๒.๑๘ ๓.๒๖ ๒.๒๐ -๓.๑๖ ๖.๔๐ ๔.๐๖ -๕.๖๐ สงั คมศกึ ษาฯ ๓๓.๔๘ ๓๔.๑๙ ๓๓.๙๖ ๐.๔๙ ๐.๗๑ -๐.๒๓ ๑.๔๙ ๒.๑๒ -๐.๖๗
วทิ ยาศาสตรB ๒๙.๑๑ ๓๐.๑๒ ๒๘.๗๔
๓๔.๑๙ ๓๕.๖๗ ๓๒.๗๘ ๓.๑๓ ๒.๗๗ -๕.๙๐ ๑๑.๖๑ ๙.๒๐ -๑๗.๙๕ ภาษาองั กฤษ ๒๒.๕๓ ๒๒.๑๗ ๒๑.๘๙ -๒.๒๕ -๐.๓๖ -๐.๒๘ -๙.๐๘ -๑.๖๐ -๑.๒๖
เฉลี่ย
-๒.๓๖ -๐.๐๙ -๑.๑๐ -๙.๑๗ -๐.๓๙ -๔.๗๓ คณติ ศาสตรB ๑๘.๕๔ ๒๐.๕๓ ๑๕.๙๗ -๗.๒๐ ๑.๙๙ -๔.๕๖ -๒๗.๙๗ ๑๐.๗๓ -๒๒.๒๑

-๕.๕๔ ๑.๐๑ -๑.๓๘ -๑๕.๙๙ ๓.๔๗ -๔.๕๘ วทิ ยาศาสตรB ๒๖.๙๓ ๒๙.๐๒ ๒๖.๐๘ -๐.๖๐ ๒.๐๙ -๒.๙๔ -๒.๑๘ ๗.๗๖ -๑๐.๑๓

-๐.๓๘ ๑.๔๗ -๒.๘๙ -๑.๐๙ ๔.๓๑ -๘.๐๙ เฉล่ยี ๒๗.๕๔ ๒๙.๐๕ ๒๘.๔๔ -๒.๘๓ ๑.๕๒ -๐.๖๒ -๙.๓๒ ๕.๕๑ -๒.๑๓

ฝ่ายบรหิ ารท่วั ไป

กจิ กรรมเย่ยี มบา= นนกั เรียน โครงการพานอ= งกลับมาเรยี น

วนั ท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ฝา่ ยบรหิ ารท่ัวไป ไดล้ งพื้นท่เี ยี่ยมบ้านนกั เรยี น ตามนโยบายเร่งดว่ นของ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศกึ ษาธกิ าร ระยะที่ ๑ “โครงการพานอ้ งกลบั มาเรียน

โครงการอบรม ขับขป่ี ลอดภยั เสรมิ สร้างวินยั จราจร

วนั ที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ งานจราจร ฝา่ ยบรหิ ารทัว่ ไป โรงเรยี นหนองพอกวทิ ยาลัย รว่ มด้วยองค์การบรหิ ารสว่ นจงั หวดั
รอ้ ยเอ็ด บริษทั ธเนตรมอเตอร์และสำนกั งานขนสง่ จงั หวัด ไดจ้ ัดโครงการฝกึ อบรมการขับขีป่ ลอดภยั เสริมสรา้ งวินัยจราจร มนี กั เรยี นเขา้
ร่วมจำนวน ๑๐๐ คน โดยมีใหค้ วามร้กู ับนกั เรยี นเก่ยี วกบั กฎหมายจราจร พร้อมทั้งทำใบขบั ข่ีรถจกั รยานให้กับนักเรยี นทีผ่ า่ นการอบรม

ฝ่ายบริหารทัว่ ไป

สถานศึกษาตน= แบบ

งานระบบการดูแลช่วยเหลอื นกั เรยี น ฝา่ ยบริหารทว่ั ไป โรงเรียนหนองพอกวิทยลัย ได้รับคดั เลือกจากสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามธั ยมศกึ ษาร้อยเอด็ เป็นสถานศึกษาต้นแบบสำหรบั การพัฒนาข้าราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษากอ่ นแตง่ ตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผผอู้ ำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ ๒ การเรียนรู้สภาพจรงิ ตามหลักสูตรทก่ี ำนหนดไว้

กิจกรรมวนั ตอ0 ตา= นยาเสพติด ป2 ๒๕๖๔

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์
เน่ืองในวนั ตอ่ ตา้ นยาเสพตดิ ประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔

ฝา่ ยบริหารท่วั ไป

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ= น

โรงเรยี นหนองพอกวิทยาลยั ไดน้ ำนักเรียนกลมุ่ เส่ยี งด้านยาเสพตดิ เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ น
ณ วัดป่าหนองโมงบรู พาราม พรอ้ มดว้ ยคณะผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร ได้ร่วมจัดทำโรงทาน วนั ที่ ๙ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

กจิ กรรมสง0 เสริมประชาธิปไตย เลอื กต้ังคณะกรรมการนักเรยี น

งานส่งเสริมประชาธิปไตย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี
การศกึ ษา ๒๕๖๔ เพ่ือสง่ เสรมิ ประชาธิปไตยภายในสถานศึกษา ส่งเสริมความเปน็ ผนู้ ำและผ้ตู ามทีด่ ี

ฝ่ายบรหิ ารทว่ั ไป

งานปอ้ งกนั และแก้ไขปญั หายาเสพตดิ ในสถานศกึ ษา

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ในสถานศึกษา โรงเรยี นหนองพอกวทิ ยาลยั ไดจ้ ดั กิจกรรมเพือ่ สร้างภูมิคมุ้ กัน
ต่อการตดิ สารเสพตดิ ทุกชนิดใหแ้ ก่นักเรียน เชน่ การเดินรณรงค์ การอบรม การแข่งขนั ผลงานตา่ งๆ เป็นตน้

งานอาคารสถานที่และปรับปรงุ ภูมิทัศน์

งานอาคารสถานท่แี ละปรบั ปรุงภูมทิ ศั น์ โรงเรียนหนองพอกวทิ ยาลยั ไดด้ แู ลความสะอาดและความเรียบรอ้ ยภายใน
โรงเรียน ปรับปรงุ ซอ่ มแซมวสั ดอุ ปุ กรณ์ต่างๆ ให้มคี วามพร้อมใช้งาน ตลอดจนให้บริการดา้ นอาคารสถานท่แี ก่หนว่ ยงานภายนอก

ฝา่ ยบรหิ ารงานบุคล

วนั ชาติ และวนั พ0อแหง0 ชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

โรงเรยี นหนองพอกวทิ ยาลัย เข<ารfวมพธิ ี เพ่ือนอ< มรำลกึ ในพระมหากรณุ าธคิ ณุ อันหาทส่ี ดุ มิได< เนอ่ื งในวันคลา< ยวนั พระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมู ิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอf แหfงชาติ

งานอนามัยโรงเรียน

งานอนามัยโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยได<มีการติดตfอกับเจ<าหน<าที่โรงพยาบาลหนองพอกในการฉีดพfนน้ำยา ฆfาเชื้อโรค
ภายในห<องเรียน อาคารเรียนและสำนักงาน และการฉีดพ<นยากำจัดยุงลายในอาคารตfางๆ รวมทั้งการดำเนินการคัดกรองเชื้อไวรัส
โควดิ ๑๙ ในการเขา< ออก บรเิ วณโรงเรยี นหนองพอกวิทยาลัย และการนำนกั เรียนเขา< รบั การฉดี วัดซนี เพ่อื ปอr งกนั โรคโควิด ๑๙

ฝ่ายบรหิ ารงานบคุ ล
พธิ ีสรงนำ้ พระพุทธรปู ประจำโรงเรียนและศาลเจา@ ปูqเขยี วแดง

กิจกรรม มุทิตาจติ “สานรักทกั ทอใจ ร=อยสายใยมุทิตา” ป2 ๒๕๖๓

ฝา่ ยบริหารงานบุคล

การพัฒนาขา< ราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษากอV นใหด< ำรงตำแหนVงรองผูอ< ำนวยการสถานศึกษา

การพัฒนาขา< ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากfอนให<ดำรงตำแหนงf รองผ<ูอำนวยการสถานศึกษา"
ระหวfางวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนยป1 ระชมุ สาเกตฮุ อลล1

อบบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การจดั ทำขอ< ตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

วันที่ ๓-๔ ธ.ค. ๒๕๖๔ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย จัดอบบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข[อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
ให[แกqข[าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑZและวิธีการฯว๙/๒๕๖๔ เพื่อสqงเสริมพัฒนาครูให[มีศักยภาพ ตามระดับวิทยฐานะ เกิด
กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู[และการจัดการชั้นเรียน สqงผลให[ผู[เรียนมีความรู[ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงคZ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร
ณ หอ[ งโสตทัศนศกึ ษาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย

พธิ ีบวงสรวงพระบรมราชานสุ าวรีย; พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา< เจ<าอยหูV วั รชั กาลท่ี ๕

ฝ่ายบริหารงานบุคล

คณะครแู ละบคุ ลากร นักเรียน รว0 มบรจิ าคโลหิตกับเหลา0 กาชาดจังหวัดร=อยเอด็

รับโลพM ร@อมเกียรติบตั รรางวลั การบรหิ ารจดั การสถานศึกษาและรางวัลประเภทบุคคดเี ดนM

ประเพณีบุญผะเหวดจงั หวดั ร=อยเอ็ด

การบนั ทกึ ข=อตกลงในการพฒั นางาน (Performance Agreement : PA)

ฝ่ายบรหิ ารงานแผนงานและงบประมาณ

การตรวจสอบภายใน ประจำปง2 บประมาณ ๒๕๖๕

การตรวจสอบภายใน ประจำปงU บประมาณ พ.ศ.2565 ในวันท่ี 11 กมุ ภาพันธ1 2565

การจา0 ยเงนิ อุดหนนุ แบบมเี งอ่ื นไขจากกองทนุ เพ่อื ความเสมอภาคทางการศกึ ษา(กสศ.)

การจาf ยเงนิ อดุ หนุนแบบมีเง่ือนไขจากกองทนุ เพ่ือความเสมอภาคทางการศกึ ษา(กสศ.)
ชน้ั มัธยมศึกษาปทU ่ี ๑ - ๓ ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๔

ฝา่ ยบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

การพฒั นาข าราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษากVอนแตงV ต้งั ให ดำรงตำแหน งรองผอู< ำนวยการ
สถานศกึ ษา

การพัฒนาข าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษากfอนแตงf ตง้ั ให ดำรงตำแหน งรองผอ<ู ำนวยการสถานศกึ ษา
สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐาน หนfวยพัฒนา สำนกั งานเขตพ้นื ทกี่ ารศึกษามัธยมศกึ ษารอ< ยเอ็ด

ระยะท่ี ๒ การเรียนรู ในสภาพจรงิ ในวันที่ ๒๒ ธนั วาคม ๒๕๖๔ กลุ มสังกัดสำนกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษา
มัธยมศึกษา

งานปฏคิ ม การใหบ= ริการตอ= นรบั ผม=ู าร0วมกิจกรรมต0างๆ ของทางโรงเรียน

การตรวจอาคารกอ0 สร=างอาคารเรยี น ๒๑๒ ล. ๕๗ – ก

กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาไทย
การประเมินสถานศกึ ษา เพื่อรบั รางวลั พระราชทาน ระดับการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน
ประจำปrการศึกษา ๒๕๖๔ “ฐาน รู@รกั ษ?ภาษา รูค@ ุณคMาความพอเพียง ”

กล;ุมสาระการเรียนรภ?ู าษาไทย เข#ารว< ม
การประเมินสถานศึกษา เพ่อื รบั รางวลั
พระราชทาน ระดับการศึกษาขัน้ พ้นื ฐาน
ประจำปกf ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ระดับกลุ<ม
จงั หวัด ในวนั พุธท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๕ ในกจิ กรรม“ฐาน รรู( ักษภ, าษา

รค(ู ณุ คา1 ความพอเพียง ”

พธิ ีมอบโล0รางวัล การถอดบทเรียน การวจิ ัยและการพฒั นานวตั กรรม
การเรียนรู= Active learning

กล<ุมสาระการเรียนร#ูภาษาไทย เข#าร<วมพธิ ีมอบโล<รางวลั การถอดบทเรยี น การ
วิจยั และการพฒั นานวตั กรรมการเรยี นรู# Active learning ร<วมกับภาคีเครือขา< ย
และนำเสนอผลงานการจดั การเรียนร#ู Active Learning ของกลุ<มสาระการเรยี นรู#
ในวันที่ ๑๗ กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ อาคารโดมเอนกประสงคB

กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาไทย

กิจกรรมบ=านหลงั เรียน เพอ่ื ยกระดับผลสมั ฤทธท์ิ างวชิ าการ

กลfมุ สาระการเรียนรู<ภาษาไทย จัดกจิ กรรมบ<านหลังเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธทิ์ างวชิ าการ
เชfน กิจกรรม คลนิ ิกภาษา เพ่อื แก<ไขปญr หาการอfานการเขยี นของนกั เรยี น

คณะผูบ= รหิ าร คณะกรรมการตรวจเยีย่ มห=องเรยี นและห=องกล0ุมสาระการเรียนร=ู

คณะผบู< ริหาร คณะกรรมการตรวจเยีย่ มห<องเรียนและหอ< งกลุfมสาระการเรยี นรภ<ู าษาไทย

พธิ ลี งนามบนั ทกึ ข=อความในการพฒั นางาน

คณะครกู ลมfุ สาระการเรยี นรภู< าษาไทย รวf มพธิ ลี งนามบันทกึ ขอ< ความในการพฒั นางาน ( Performance Agreement : วPA)

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้คณิตศาสตร์

กิจกรรม MATH CONTEST ๒๐๒๐

กล่มุ สาระการเรยี นรู้คณิตศาสตร์ โรงเรยี นหนองพอกวิทยาลยั ไดจ้ ัดกจิ กรรมทดสอบความรู้ทางดา้ นคณติ ศาสตร์
ชิงทุนการศกึ ษาและเกียรตบิ ัตร รวมรางวลั ๖,๖๐๐ บาท ในวันท่ี ๒๖ มนี าคม ๒๕๖๔

โครงกมนีาักรเโรรียงนเทร่ีสียนนใจคเขุณา้ รภว่ มากพิจกSรรMมจTำนตวนาม๒ม๒า๘ตครนฐาน สสวท.

วันจนั ทรท์ ่ี ๒๘ กุมภาพนั ธ์ ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติ ศาสตร์ ไดเ้ ขา้ ร่วมประชุมช้ีแจงแนวทางการติดตาประเมนิ ผล
โครงการโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณติ ศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ดว้ ยระบบออนไลน์ โดยการประชุม
แบ่งเปน็ ๒ รอบ (รหัสประจำตวั F๕๒๗๗ โรงเรียนหนองพอกวทิ ยาลัย กลุม่ ๑ เขา้ ร่วมประชุมชว่ งบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.
ประชมุ ช้แี จงโรงเรียนท่ีอยใู่ นรอบการตดิ ตาม ปีการศึกษา ๒๕๖๔)

กลมุ่ สาระการเรยี นรูค้ ณิตศาสตร์

กิจกรรม การจดั การเรยี นร=ู ACTIVE LEARNING

กลุม่ สาระการเรยี นรู้คณติ ศาสตร์ ได้ดำเนนิ การขับเคลอ่ื นการจัดการเรียนรู้ active learning
และเตรยี มความพร้อมเพ่ือรับการประเมนิ โครงการจดั การเรยี นรู้ active learning รว่ มกบั ภาคีเครอื ขา่ ย

กิจกรรมเป…ดบ=านวิชาการ OPEN HOUSE ประจำป2 ๒๕๖๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรม
เปิดบ้านวิชาการร่วมกับฝ่ายวิชาการ โดยจัด
นิทรรศการความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และ
กิจกรรมต่างๆ เช่น สอยดาวคณิตศาสตร์ เกมบิงโก
คณิตคิดเลขเร็ว เปน็ ต้น

กลุ่มสาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนในนิทรรศการ Active Learning

การนำเสนอนวตั กรรมที่ใชใ< นการจดั การเรยี นการเรยี นการสอน เนน< ใหผ< เ<ู รยี นไดล< งมือปฏิบตั ิด<วยตนเองผาf นกระบวนการ Active Learning

โครงการพัฒนานวตั กรรมการเรยี นร=แู บบสรา= งสรรคเ‡ พอื่ พลงั งานสะอาด

กลfุมสาระการเรียนรูว< ิทยาศาสตรแ1 ละเทคโนโลยีเขา< รวf มโครงการพัฒนานวตั กรรมการเรียนร<แู บบสร<างสรรคเ1 พ่ือพลังงานสะอาด
ของคณะวทิ ยาการเรยี นร<ูและศึกษาศาสตร1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร1 รวf มกับ รfวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกบั กิจการพลงั งาน

โครงการโครงการวิทยาศาสตรพ‡ ลังสิบ

กลfุมสาระการเรยี นร<ูวทิ ยาศาสตร1และเทคโนโลยรี วf มนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการวทิ ยาศาสตร1พลงั สิบ
เครอื ขาf ยภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือตอนบน ณ โรงเรยี นเสลภูมิพทิ ยาคม อ.เสลภมู ิ จ.ร<อยเอด็

กลุม่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

การแสดงทางวทิ ยาศาสตร‡ การเรยี นรแ=ู บบ Active Learning

กลมุf สาระการเรียนร<วู ทิ ยาศาสตร1ได<จัดกิจกรรมสงf เสริมการเรยี นรทู< ี่หลายหลาย เพอ่ื ให<ผเ<ู รียนไดพ< ฒั นาทั้งดา< นความรู<และทักษะการเรยี นรู<
ไปดว< ยกนั เชfน การแสดงทางวทิ ยาศาสตร,1 การเรียนรแ<ู บบ Active Learning, การนำเสนอผลงาน และ การแขงf ขันทกั ษะ เปhนตน<

การเรยี นการสอนกล0มุ สาระการเรยี นร=ูวิทยาศาสตรแ‡ ละเทคโนโลยี

กลfมุ สาระการเรยี นรว<ู ิทยาศาสตร1และเทคโนโลยจี ัดการเรียนร<โู ดยเน<นใหผ< ูเ< รียนไดศ< ึกษาและลงมือปฏิบตั ิด<วยตนเอง
โดยเนน< การเรียนรแ<ู บบ Active Learning สงf เสรมิ การพฒั นาทกั ษะด<านการเรียนรูแ< ละนวัตกรรม ด<านสารสนเทศ

ให<สอดคล<องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุ ธศักราช ๒๕๕๑

กลุ่มสาระการเรียนร้วู ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลย)ี
การนเิ ทศตดิ ตาม การจัดการเรยี นรู@วิทยาการคำนวณ
และนำเสนอ best practices ท่ีประสบผลสำเร็จ

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู[วิทยาการคำนวณรูปแบบออนไลนZ จาก
คณะกรรมการเขตพื้นที่ และนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Best practices ที่ประสบผลสำเร็จ รูปแบบการเรียนรู[ที่สqงเสริมให[ผู[เรียนมีทักษะ
การคดิ การ วเิ คราะหZ การแก[ป’ญหาทีเ่ ปgนระบบ และตอq ยอดกระบวนการคดิ เชิงคำนวณสูqการ Codding และนวัตกรรมการเรยี นรู[

นำเสนอ Best practices และนวัตกรรมการเรยี นร<ู Active Learning

วันที่ ๙ ตลุ าคม ๒๕๖๔ กลมqุ สาระการเรยี นรว[ู ทิ ยาศาสตรZฯ สาระเทคโนโลยี นำเสนอผลงาน Best practicesและนวัตกรรมการเรียนรู[ Active Learning
ที่ประสบผลสำเร็จ ตqอ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วqาที่ร[อยตรี ดร.ธนุ วงษZจินดา ในงานพิธีมอบโลqรางวัล การถอดบทเรียน การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการเรยี นร[ู Active Learning รวq มกบั ภาคเี ครือขาq ย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน ณ โรงเรียนหนองพอกวทิ ยาลยั

การอบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารการพัฒนาบทเรียนออนไลน; ดว< ย Google Sites

วันที่ ๒๑-๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๔ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (Workshop)
การพฒั นาบทเรยี นออนไลนZ ดว[ ย Google Sites โดยทีมวทิ ยากร ICT PHOKWIT

กลุ่มสาระการเรียนรสู้ ังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม

การประชมุ คณะกรรมการจดั ทำข=อสอบมาตรฐาน รายวิชาสงั คมศกึ ษา

กลfมุ สาระการเรียนรสู< งั คมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม โรงเรยี นหนองพอกวิทยาลยั ไดม< กี ารประชมุ คณะกรรมการ
จัดทำข<อสอบมาตรฐาน รายวิชาสังคมศกึ ษา ศนู ยพ1 ฒั นาวิชาการกลมุf สาระการเรียนร<สู งั คมศึกษา ฯ

กจิ กรรม การจดั การเรยี นรู= ACTIVELEARNING

กลfมุ สาระการเรียนรู<สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม ได<มกี ารดำเนนิ การขับเคลื่อนการจดั รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรยี นรู<
Active learning และเตรียมความพร<อมเพือ่ รับการประเมนิ โครงการการจดั การเรียนรู< Active learning รfวมกับภาคีเครอื ขfาย

กลมุ่ สาระการเรียนรสู้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กจิ กรรม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำป2การศกึ ษา ๒๕๖๓

กลุfมสาระการเรียนร<สู ังคมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม โรงเรยี นหนองพอกวิทยาลยั ไดม< ีการจัดกิจกรรม
โครงการอบรมคณุ ธรรม จรยิ ธรรม ประจำปกU ารศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรม เปด… บา= นวชิ าการ OPEN HOUSE ประจำป2 ๒๕๖๓

กลุfมสาระการเรียนรู<สงั คมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ไดจ< ัดกิจกรรมเปด‡ บ<านวิชาการ
โดยจัดนทิ รรศการความร<ทู างดา< นสงั คมศกึ ษา และกจิ กรรมตfางๆ เชfน กจิ กรรมมารยาทไทย กิจกรรมรอบรู<อาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา

พิธลี งนาม MOU เปิดศูนยฝ์ ึกฟุตบอลยุวชนและเยาวชน Roi-Et PB United Academy

วนั ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเดชา บุตรพรม ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นหนองพอกวทิ ยาลยั เปน็ ประธานพธิ ีลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เปิดศูนย์ฝกึ ฟุตบอลยวุ ชนและเยาวชน Roi-Et PB United Academy ระหวา่ ง โรงเรียนหนองพอก
วทิ ยาลัย กับ สโมสรฟุตบอลร้อยเอ็ด พีบยี ไู นเต็ด โดยมีวัตถปุ ระสงค์เพอื่ ส่งเสรมิ ความเปน็ เลิศทักษะด้านกีฬาฟตุ บอลให้แกเ่ ยาวชน
ในจงั หวัดร้อยเอด็ ให้มคี ุณภาพมาตรฐานสากลตามแนวทางของสโมสรฟตุ บอลร้อยเอด็ พบี ี ยไู นเตด็ เข้าสู่นักฟุตบอลอาชีพ

การแข่งขนั ฟตุ บอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลศิ แห่งประเทศไทย ครงั้ ที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวดั รอ้ ยเอด็

ทีมฟุตบอลหนองพอกวิทยาลัย ได้รับรางวลั รองชนะเลิศอันดบั ๑ การแขง่ ขนั ฟตุ บอลเยาวชนและประชาชน ชงิ ชนะเลศิ แหง่
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๔ จงั หวัดรอ้ ยเอด็ “THAILAND PRIME MINISTER CUP ๒๐๒๑“ รนุ่ อายุ ๑๔ ปี ระหว่างวนั ท่ี
๑๓ - ๒๙ กนั ยายน ๒๕๖๔ จัดโดย สำนักงานการทอ่ งเทย่ี วและกฬี าจังหวดั ร้อยเอ็ด

กลุ่มสาระการเรยี นรสู้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา

การแขง่ ขันฟุตบอล “มัธยมศกึ ษา สพม.รอ ลกี คัพ ๒๐๒๑ คร้ังที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔”

ทมี ฟตุ บอลโรงเรยี นหนองพอกวิทยาลยั
ไดร้ บั รางวลั รองชนะเลศิ อนั ดบั ที่ ๕ (ดวิ ิชัน่ ๒)
ในการแข่งขนั ฟุตบอลนกั เรียนรุ่นอายุ ๑๘ ปี
“มัธยมศกึ ษา สพม.รอ ลีกคัพ ๒๐๒๑ ครัง้ ที่ ๒
ประจำปกี ารศึกษา ๒๕๖๔”

นกั เรียนทไ่ี ดเ้ ขา้ ร่วม กบั สโมสร สตาร์เวลล์ Fc รุ่นอายไุ ม่เกิน ๑๕ ปี

ไดร้ บั รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๒ การแขง่ ขนั กีฬาเปตอง ณ. สนามกีฬากลางจงั หวดั ร้อยเอด็

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ศิลปะ

กจิ กรรมดา้ นนาฏศิลป์

ชุมนุมนาฏศิลป˜โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย เป™ดโอกาสให[นักเรียนที่มีความสามารถด[านการแสดงออกทางนาฏศิลป˜ได[พัฒนาตqอยอด ทั้งยังรู[จกั ใช[เวลา
วqางให[เปgนประโยชนZ ฝšกความอดทนและการทำงานกระบวนการกลุqมรqวมกับบุคคลอื่น โดยฝšกซ[อมและให[บริการงานโรงเรียนและชุมชนด[วยดีตลอดปu
การศึกษา เชqน ฝšกซ[อมความสามารถพิเศษคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน การแสดงประเมินโรงเรียนพระราชทาน การแสดงต[อนรับรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน ดร.ธนุ วงษจZ ินดา และรำบวงสรวงพระปย™ มหาราช ประจำปu ๒๕๖๔

กจิ กรรมดา้ นดนตรี

โรงเรยี นพระราชทาน วงโหวด แดน-กงุ
นักเรียนรางวลั พระราชทาน

กลมุ่ สาระการเรยี นรูศ้ ลิ ปะ

กิจกรรมด้านทัศนศิลป์

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย มีการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาทัศนศิลป์ ทำให้นักเรียนมี
ความสามารถทอดถ่าย สร้างงานศิลปะที่สวยงาม และ
เขา้ ร่วมการแข่งขันไดร้ ับรางวลั อย่างหลากหลาย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ
เสริมสร@างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) สำนักงานเขต
พื้นทีก่ ารศกึ ษามัธยมศกึ ษาร@อยเอด็ ได@รบั ทนุ การศกึ ษา ๑,๐๐๐ บาท

เทคนิคการวาดภาพ ได(รับรางวัลยอดเยี่ยม ในการประกวด ภาพประดิษฐ,
ประเพณีไทย ในวันประเมิน หัวข(อ แตกต1าง รุ1น ทั่วไปของมูลนิธิพูนพลัง ได(รับ
โรงเรียนพระราชทาน ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท
ประจำปT ๒๕๖๕

กลมุ่ สาระการเรียนร้กู ารงานอาชพี

การประเมิน ศูนยก; ารเรียนรต<ู ามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด<านการศกึ ษา ปกr ารศึกษา ๒๕๖๓

กลุมq สาระการเรยี นรก[ู ารงานอาชีพ ไดด[ ำเนนิ การขับเคลอ่ื นการจัดกิจกรรมการเรยี นร[ู และถอดบทเรยี นตามหลักปรชั ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเตรยี มความพร[อมเพอื่ รบั การประเมนิ ศนู ยZการเรียนร[ูตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งดา[ นการศึกษา

กจิ กรรม ประเพณลี งแขกเก่ยี วข=าวชาวพอกวทิ ย‡ ประจำป2 ๒๕๖๓

กลมุ่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ

กจิ กรรม การจดั การเรียนรู= ACTIVELEARNING

กลqมุ สาระการเรยี นรูก[ ารงานอาชพี ได[ดำเนินการขับเคล่ือนการจัดกิจกรรมการเรียนร[ู Active learning และเตรยี มความพร[อมเพือ่ รับการ
ประเมินโครงการจดั การเรียนรู[ Active learning และโรงเรยี นพระราชทาน รวq มกับภาคีเครอื ขqาย

โครงการอ่ิมทอ= งสมองใส ใส0ใจวิถีพอเพยี ง ป2 ๒

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมเปด… บา= นวชิ าการ OPEN HOUSE ประจำป2 ๒๕๖๓

กลมqุ สาระการเรยี นรู[ภาษาตาq งประเทศ
รวq มกับฝ‡ายวชิ าการ ไดจ[ ดั กิจกรรมเปด™ บา[ น
วิชาการ โดยจดั นิทรรศการความรู[ทางด[านภาษา
ตาq งประเทศ และกจิ กรรมตาq งๆ อาทิ เกมสบZ ิงโก
คำศัพทZ เกมสZปาเปาt คำศพั ทZ แสดงละครสั้น
ภาษาองั กฤษ ทำอาหารญีป่ ‡นุ เปgนตน[

การคัดเลือกสถานศึกษาเพอ่ื รบั รางวลั ระบบดแู ลชVวยเหลอื นักเรียน ระดบั เขตตรวจราชการท่ี ๑๒

กลfุมสาระการเรยี นรภู< าษาตfางประเทศ
ได<ดำเนินการขับเคลื่อนระบบดูแลชfวยเหลือนักเรียน
เพื่อรับการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลระบบดูแลชfวยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจ
ราชการที่ ๑๒

กล่มุ สาระการเรียนรภู้ าษาตา่ งประเทศ

กจิ กรรมการทดสอบวดั ความรูท= างภาษาองั กฤษ CEFR

กลุมf สาระการเรียนร<ูภาษาตาf งประเทศ ไดเ< ขา< รบั การทดสอบ CEFR ณ ศูนย1 Human Capital Excellence
Center (HCEC) ณ โรงเรยี นร<อยเอด็ วทิ ยาลัย จงั หวัดรอ< ยเอด็

กจิ กรรมอบรมเกยี่ วกบั ความคาดหวงั ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองพอกวทิ ยาลยั

กลุqมสาระการเรียนรู[ภาษาตqางประเทศได[เข[ารับการอบรมเกี่ยวกับความคาดหวังในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
ประจำปuการศึกษา ๒๕๖๔ นำโดยนายเดชา บุตรพรม ผู[อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย พร[อมด[วยรองผู[อำนวยการ ครูและบุคลากร
โรงเรยี นหนองพอกวิทยาลยั ณ ห[องโสตทศั นศกึ ษา โรงเรยี นหนองพอกวิทยาลัย

กจิ กรรมรับการประเมนิ เพื่อรับรางวลั สถานศึกษาพระราชทาน

กลุfมสาระการเรียนรู<ภาษาตfางประเทศ ได<ดำเนินการขับเคลื่อนงานในกลุfมสาระการเรียนเพื่อรับการประเมินสถานศึกษา
เพ่อื รบั รางวัลพระราชทาน

งานแนะแนว


Click to View FlipBook Version
Previous Book
คู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมนา การจัดงาน
Next Book
ม.ต้น