The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Google workspace for education มีอะไรบ้าง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pppraeps, 2022-07-10 10:06:13

e-book Google workspace for education

ข้อมูลเกี่ยวกับ Google workspace for education มีอะไรบ้าง

GOOGLE
WORKSPACE

FOR
EDUCATION

คำนำ ก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชา EGEN627302 ทักษะศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและ
อาชีพ จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Google
Workspace for Education ซึ่งประกอบด้วย Google
Classroom,Google Drive,Google Calendar,Google
Docs,Google Sheet,Google Slide,Google Plus,Google
Group,Google Meet และGoogle Chat

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
BOOK) เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย หากผิด
พลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ ข

เรื่อง หน้า

คำนำ

สารบัญ ข

Google workspace for Education 1
คืออะไร
Google Workspace for Education Fundamentals 2

Google Classroom คืออะไร 2
Google Drive คืออะไร 3

Google Calendar คืออะไร 4

Google Docs คืออะไร 6

Google Sheet คืออะไร 11

Google Slide คืออะไร 12

Google Plus คืออะไร 13
14
Google Group คืออะไร
Google Meet คืออะไร 15

Google Chat คืออะไร 16

บรรณานุกรม 17

GOOGLE WORKSPACE FOR
EDUCATION คืออะไร

ชุดเครื่องมือและบริการของ Google ที่ออกแบบมาสำหรับ
โรงเรียนและโฮมสคูลโดยเฉพาะ เพื่อทำงานร่วมกัน อำนวยความ
สะดวกให้การสอนดำเนินไปอย่างราบรื่น และทำให้การเรียนรู้
ปลอดภัย โดย Google Workspace for Education มีตัวเลือก
มากมายเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรคุณ ดังนี้

Google Workspace for Education
Fundamentals – มอบเครื่องมือที่ช่วยในการ
เรียนการสอน เช่น Classroom, Google
Meet, Google Docs, Google Forms และ
Google Chat

Google Workspace for Education Standard
(พร้อมให้บริการในเดือนเมษายน 2021) – เครื่องมือเดียว
กับ Education Fundamentals แต่มีฟีเจอร์ด้านความ
ปลอดภัยขั้นสูงและการควบคุมการดูแลระบบที่ปรับปรุงแล้ว

Teaching and Learning Upgrade (พร้อมให้บริการในเดือนเมษายน
2021) – เพิ่มความสามารถในการสื่อสารผ่านวิดีโอที่ปรับปรุงแล้ว, ส่วนเสริม
ของ Classroom รวมถึงฟีเจอร์และเครื่องมืออื่นๆ ลงใน Education
Fundamentals หรือรุ่น Education Standard
Google Workspace for Education Plus – มีฟีเจอร์ทั้งหมดใน
Education Standard และ Teaching and Learning Upgrade
พร้อมฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับบริการบางอย่าง เช่น การติดตามการเข้า
ร่วมใน Google Meet

GOOGLE WORKSPACE FOR 2
EDUCATION FUNDAMENTALS

Google Classroom คืออะไร

Classroom คือบริการบนเว็บฟรีสำหรับโรงเรียน องค์กรการกุศล และทุกคนที่
มีบัญชี Google ส่วนบุคคล และ Classroom ยังช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนเชื่อม
ต่อถึงกันได้ง่าย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตั้งค่าง่าย ครูสามารถสร้างชั้น
เรียน เชิญนักเรียน และผู้สอนร่วม จากนั้นครูจะสามารถแชร์ข้อมูลต่างๆ ได้แก่
งาน ประกาศ และคำถามในสตรีมของชั้นเรียนได้

ข้อดี
1 .ประหยัดเวลาและกระดาษ ครูสามารถสร้างชั้นเรียน แจกจ่ายงาน สื่อสาร และ
จัดรายการต่างๆ ให้เป็นระเบียบอยู่เสมอได้ในที่เดียว

2. จัดระเบียบได้ดีขึ้น นักเรียนสามารถดูงานได้ในหน้าสิ่งที่ต้องทำในสตรีมของชั้น
เรียน หรือในปฏิทินของชั้นเรียน โดยเนื้อหาประกอบทั้งหมดของชั้นเรียนจะเก็บไว้
ในโฟลเดอร์ Google Drive โดยอัตโนมัติ

3. สื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้น Classroom ทำให้ครูสามารถส่งประกาศและเริ่มการพูด
คุยในชั้นเรียนได้ทันที ครูสามารถแชร์ แหล่งข้อมูลกันหรือตอบคำถามในสตรีมได้

5. ประหยัดและปลอดภัย เช่นเดียวกับบริการอื่นๆ ของ Google Apps for
Education คือ Classroom จะไม่แสดงโฆษณา ไม่ใช้เนื้อหาหรือข้อมูลของ
นักเรียนในการโฆษณา

3

ข้อเสีย
1.ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก ปฏิกิริยาที่แท้จริงของผู้เรียนและผู้สอน
2.ไม่สามารถสื่อความรู้สึก อารมณ์ในการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง
3.ผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ทั้งด้านอุปกรณ์ ทักษะการใช้งาน
4.ผู้เรียนบางคนไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

Google Drive คืออะไร
Google Drive เป็นบริการจาก Google ที่ทำให้เราสามารถนำไฟล์ต่าง ๆ

ไปฝากไว้กับ Google ผ่านพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์และการสำรองขอ้มูลไฟล์ที่
มีความปลอดภัย ทำให้เราสามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นที่ไหนก็ได้
ไม่เพียงแค่ฝากไฟล์ได้เท่านั้นคุณยังสามารถแบ่งปัน(แชร์) ไฟล์กับคนที่ต้องการ
และสามารถแก้ไขร่วมกันได้จากอุปกรณ์หลายประเภท เช่น อุปกรณ์มอืถือ อุปก
รณ์แทปเลต หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่ง Google ให้เราใช้บริการฟรีแบบ Unlimited
(สำหรับโครงการ Google for Education)

ข้อดี
1. Google Drive สามารถแชร์ไฟล์งานได้ทีละหลายๆ คน ทำให้แต่ละคนทำงานได้

โดยไม่ซ้ำซ้อนและสะดวกรวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพ เช่น ถ้ามีการแก้เนื้อหาพร้อมกัน
หลายๆคน สามารถตรวจสอบได้ว่าใครแก้ไขข้อมูลล่าสุด และไม่ต้องเอาไฟล์ล่าสุดของ
แต่ละคนมารวมกันเหมือนกันทำงานทั่วๆ เพราะทางGoogle จะประมวลผลแลจะแสดง
เอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

2. Google Drive สามารถรองรับไฟล์ได้หลายประเภท เช่น ทั้ง PDF,
CAD/CAM, PhotoShop, Illustrator , Image, MS Office, Sound, HD
Video, Multimedia ฯลฯ มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ติดมากับไฟล์ สามารถ
เปิดไฟล์ได้โดยไม่ต้องมีโปรแกรมเฉพาะเจาะจง

3 .Google Drive พร้อมทำงานได้ทุกแพตฟอร์ม Windows, Mac , Linux และ
รองรับการทำงานผ่านสมาร์ทโฟน เช่น ios (iPhone, iPad), Android, Windows
Phone

4

Google Calendar คืออะไร

Google Calendar คือ บริการปฏิทินแบบออนไลน์ของ Google ซึ่งทำให้
คุณสามารถเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ รวมไว้ในที่เดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
กำหนดการนัดหมายและกำหนดเวลาเหตุการณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อความเชิญ
สามารถใช้ปฏิทินร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และ ค้นหาเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้

ข้อดี
1.Google Calendar เป็นบริการออนไลน์และให้บริการฟรี ซึ่งต่างกับ
โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมมาใช้

2.โปรแกรมในคอมพิวเตอร์มีการแสดงกิจกรรมในรูปแบบได้น้อย ซึ่ง
ต่างจาก Google Calendar ที่แสดงตารางกิจกรรมได้หลายรูปแบบ
มากกว่า

3.Google Calendar มีการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วน
โปรแกรมที่คล้ายกับ Google Calendar ไม่มีการแจ้งเตือนแบบนี้

4.Google Calendar ใช้งานได้ง่ายและสะดวกกว่า จึงทำให้ผู้ที่เริ่มใช้
งานเข้าใจได้ง่าย

5.Google Calendar สามารถใช้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ตจึงทำให้สะดวก
กว่าโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องไหนไม่มี
โปรแกรมนั้นก็จะใช้ไม่ได้

5

ประโยชน์ของ Google Calendar มีดังนี้

1. เป็นตัวช่วยในการจัดตารางเวลาให้กับเราได้อย่างสะดวกสบาย สามารถ
กำหนดกิจกรรมที่จะทำลงไปได้ทำให้เราได้เห็นอย่างชัดเจน เปลี่ยนแปลงข้อมูล
ใส่สีสันได้ตามใจเราเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นตัวของคุณ
2. เหตุการณ์ในตาราง เราสามารถกำหนดให้แจ้งเตือนทางอีเมล์ได้ หรือไม่ต้อง
แจ้งก็ได้
3. บริการนี้สามารถส่งข้อความเชิญที่เกี่ยวกับกิจกรรมของเราได้ทางอีเมล์ และ
ยังกำหนดล่วงหน้าได้อีกด้วย
4. ใช้ปฏิทินร่วมกันได้กับเพื่อนของเรา และยังกำหนดได้อีกว่าจะให้ใครใช้ได้หรือ
ไม่ อีกทั้งแสดงได้อีกว่าเรากำลังอยู่ในสถานะใดคล้ายกับการใช้บริการของ
MSN
5. สามารถใช้บริการนี้ได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
6. สามารถแจ้งเตือนกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงได้ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้เรารู้
ได้ล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว และไม่พลาดกิจกรรมหรือนัดหมายนั้นๆ

6

Google Documents คืออะไร

Google Documents หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า Google Docs เป็น
บริการออนไลน์ที่ให้คุณ สามารถจัดการเอกสารได้แบบไม่ต้องเสียเงิน เพียง
แค่คุณมีอีเมล์ของ Gmail และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพราะ Google Docs
เตรียมมาให้คุณหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์รายงานแบบที่คุ้นเคย การทำ
สไลด์เพื่อนำเสนองานสำคัญ หรือจะจัดการเอกสารแบบ Spreadsheets
ได้เหมือน Excel ก็สามารถทำได้ Google Docs ทำงานเหมือน
Microsoft Office แตทุกอย่างจะทำงานอยู่บนเว็บ สามารถทำงานได้ทันที
ที่มี การเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งโปรแกรมลงใน
เครื่อง หรือเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ก่อนใช้งานแต่อย่างใด เพียงแค่เข้าไปยัง
Google Docs เราก็สามารถสร้าง แก้ไข หรือเปิดอ่านเอกสารได้เลย โดย
ตัวเอกสารนั้นจะถูกเก็บไว้ในเซริ์ฟเวอร์ของ Google และที่สำคัญเรา
สามารถแชร์เอกสารให้กับเพื่อนเพื่อแก้ไข ข้อมูลไปพร้อมๆ กัน โดยจะเห็นว่า
อีกฝ่ายกำลังพิมพ์อะไรอยู่

7

ความสามารถของ Google Docs
ความสามารถของ Google Docs มีอย่างล้นเหลือ เรียกได้ว่าตอบ

สนองคนที่ต้องการใช้งานเอกสาร ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเราจะมาทำความ
รู้จักกันอย่างละเอียดก่อนว่า Google Docs ใช้ทำอะไรได้บ้าง

1. สร้างเอกสาร สเปรดชีต และงานนำเสนอแบบออนไลน์
สร้างเอกสารพื้นฐานแบบเริ่มต้นจากศูนย์ สามารถทำงานพื้นฐานทุกประเภท
ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการทำรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การ
เรียงลำดับตามคอลัมน์ การเพิ่มตาราง รูปภาพ ข้อคิดเห็น สูตร การ
เปลี่ยนแปลงแบบอักษร และอื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
อัพโหลดไฟล์ของคุณที่มีอยู่แล้ว รองรับรูปแบบไฟล์ที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่
ได้แก่ DOC, XLS, ODT, ODS, RTF, CSV และ PPT คุณจึงสามารถ
ทำงานต่อไปพร้อมกับอัพโหลดไฟล์ของคุณที่มีอยู่ได้ด้วย
ใช้งานบนแถบเครื่องมือได้อย่างคุ้นเคยทำให้การแก้ไขเป็นเรื่องง่ายๆ เลือก
ตัวหนาขีดเส้นใต้ เพิ่ม สัญลักษณ์ในข้อย่อย เปลี่ยนแบบอักษร หรือรูปแบบ
ตัวเลข เปลี่ยนสีพื้นหลังของเซลล์ และอื่นๆ เพียงคลิกปุ่มบนแถบเครื่องมือที่
คุณคุ้นเคย

8

2. ใช้งานและทำงานร่วมกันในแบบเรียลไทม์
เลือกคนที่คุณต้องการให้เข้าถึงเอกสารของคุณได้ เพียงป้อนที่อยู่
อีเมลของคนที่คุณต้องการให้ใช้ งานเอกสารที่ระบุร่วมกัน แล้วส่งคำ
เชิญไปให้เขาเหล่านั้น ก็สามารถใช้งานเอกสารร่วมกันได้
ใช้งานร่วมกันได้ทันที ทุกคนที่คุณเชิญให้เข้ามาแก้ไขหรือดูเอกสาร
สเปรดชีต หรือ งานนำเสนอ ของคุณ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีที่
เข้าสู่ระบบ
แก้ไขและนำเสนอร่วมกับบุคคลอื่นในแบบเรียลไทม์ สามารถดูและแก้ไข
ร่วมกันได้หลายคนในเวลา เดียวกัน มีหน้าต่างสนทนาบนหน้าจอ
สำหรับการแก้ไขเอกสารและสเปรดชีต เพื่อแสดงให้คุณเห็น ว่าใคร
แก้ไขอะไรและเมื่อใด และแล้วการดูงานนำเสนอพร้อมกันไม่ใช่เรื่อง
ยากอีกต่อไป เนื่องจาก ใครก็ตามที่เข้ามาร่วมในงานนำเสนอ ต่างก็
สามารถติดตามงานนำเสนอนั้นได้โดยอัตโนมัติ

9

3. จัดเก็บและจัดระเบียบงานอย่างปลอดภัย
แก้ไขและเข้าถึงจากที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องดาวน์โหลดสิ่งใด คุณสามารถเข้าถึง
เอกสารสเปรดชีต และ งานนำเสนอของคุณได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใด
ก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และมีบราวเซอร์ มาตรฐานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ใดๆ
จัดเก็บงานของคุณได้อย่างปลอดภัย อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบออนไลน์ และ
การบันทึกอัตโนมัติ ช่วย ให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องฮาร์ดไดร์ฟเสียหรือไฟดับ
เพราะข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ ของ Google
บันทึกและส่งออกสำเนาได้อย่างง่ายดาย สามารถบันทึกเอกสาร และ
สเปรดชีตของคุณไปยัง เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณในรูปแบบ DOC, XLS,
CSV, ODS, ODT, PDF, RTF และ HTML ได้
การจัดระเบียบเอกสารของคุณ ค้นหาเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย
การจัดระเบียบเอกสาร ในโฟลเดอร์ต่างๆ และสามารถลากและวางเอกสาร
ต่างๆ ของคุณลงในหลายโฟลเดอร์ได้ตามที่คุณต้องการ

10

4. ควบคุมว่าใครสามารถดูเอกสารของคุณได้
เผยแพร่งานของคุณเป็นหน้าเว็บ คุณสามารถเผยแพร่เอกสารของ
คุณแบบออนไลน์ได้โดยการคลิก เพียงครั้งเดียว ก็สามารถเผยแพร
ผ่ลงานชิ้นสำคัญของคุณให้เป็นหน้าเว็บได้อย่างง่าย
ควบคุมว่าจะให้ใครเห็นหน้าเว็บของคุณได้บ้าง สามารถเผยแพร่
ข้อมูลได้ทั่วโลกหรือจำกัดเอกสาร ให้เห็นได้ในกลุ่มเพียงแค่ส่อง
สามคน หรือจะสั่งไม่ให้ใครเห็นเอกสารนั้นเลยก็ได้ ซึ่งก็แล้วแต่คุณ
จะกำหนด นอกจากนี้ยังสามารถหยุดการเผยแพร่ข้อมูลได้ตลอด
เวลา
โพสต์เอกสารขี้นบล็อกของคุณ เมื่อคุณสร้างเอกสารเสร็จ คุณ
สามารถโพสต์เอกสารลงบล็อกของ คุณได้ทันที
เผยแพร่ภายในบริษัทหรือกลุ่มของคุณ เมื่อใช้ Google Apps จะ
ช่วยให้ใช้งานเอกสาร สเปรดชีต และงานนำเสนอที่สำคัญร่วมกัน
ภายในบริษัทหรอืกลุ่มของคุณได้ง่ายขึ้น

11

Google Sheets คืออะไร

Google Sheets เป็น Apps สร้างสเปรดชีต (spreadsheet) เป็น
อีกหนึ่ง Apps ใหม่จากทาง Google คุณสมบัติเอาไว้จัดการสร้าง
สเปรดชีต เหมือนกับไฟล์บน โปรแกรม Microsoft Excel สามารถ
เปิด แก้ไขไฟล์สเปรดชีตล่าสุดได้ทันที แชร์ และทำงานร่วมกับเพื่อนๆ
ภายในสเปรดชีตเดียวกัน รองรับการจัดการกับตาราง ไม่ว่าจะเป็นการ
เรียงลำดับ บวก ลบ คูณ หาร หรือฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่ควรจะมีใน
สเปรดชีตโปรแกรม Excel Google Sheets สามารถทำงานได้โดยที่
เราไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต รองรับการเปิดไฟล์สเปรดชีตแบบ
ต่างๆ มากมาย

. คุณสมบัติ
1. สร้างสเปรดชีต (spreadsheet) ใหม่ เปิดและแก้ไขสเปรดชีต จาก
เครื่องใดก็ได้ ที่ใดก็ได้ จากทางหน้าเว็บหรืออุปกรณ์อื่น
2. แชร์สเปรดชีต (spreadsheet) และทำงานร่วมกันกับคนอื่น ๆ บน
สเปรดชีตเดียวกันและในเวลาเดียวกัน
3. ทำงานได้ทุกเวลา แม้ขณะที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต
4. จัดรูปแบบเซลล์ ป้อน/จัดเรียงข้อมูล และการทำงานต่าง ๆ บน
สเปรดชีต
5. ระบบคลาวด์ (Cloud) จะบันทึกการแก้ไขข้อมูลโดยอัตโนมัติ

12

Google Slides คืออะไร

Google Slide เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างงานนำเสนอ
(Presentation) ในรูปแบบต่างๆ เช่นเดียวกับโปรแกรม Microsoft
PowerPoint โดยผู้ใช้สามารถใส่ข้อความ รูปภาพเคลื่อนไหว แอฟเฟค
เสียงดนตรี หรือ Template เพื่อเพิ่มความสวยงามและดึงดูดสนใจ
สำหรับ Google Slides ทำงานโดย ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม และ
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นไปพร้อมๆ กันได้อีกด้วย นอกจากนี้ Google
Slide ยังรองรับการทำงานบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาที่
ต้องการ ระบบมีการบันทึกทุกอย่างแบบอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องกังวลว่า
ไฟล์ข้อมูลจะสูญหาย

13

Google plus+ คืออะไร

Google plus+ เป็นบริการเครือข่ายสังคม (Social Network)
ให้บริการโดย Google ทำงานโดยรวมบริการหลายอย่างของทางกูเกิล
เข้าไว้ที่เดียวกัน และได้มีการวิเคราะห์มาว่าบริการตัวนี้ของกูเกิลจะเป็นคู่
แข่งกับเครือข่ายสังคม Facebook

บริการต่าง ๆ ที่กูเกิลนำเสนอมีดังนี้

Circle สำหรับการแบ่งเพื่อนออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เหมือน Friend list
บน Facebook
Huddle สำหรับการแชทเป็นกลุ่ม และส่งข้อความสั้น
Hangout สำหรับการวิดีโอแชทเป็นกลุ่ม (มากที่สุดได้ 10 คน)
Instant upload จะอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอที่ถ่ายขึ้นอัลบั้มอัตโนมัติ
แต่จะให้ผู้ใช้ตัดสินใจภายหลังว่าจะแบ่งปันให้กับผู้ใด ให้บริการเฉพาะแอน
ดรอย์เท่านั้น
Sparks ให้ผู้ใช้ติดตามหัวข้อและประเด็นต่าง ๆ ที่ตนชอบ
Streams ให้ผู้ใช้ดูอัปเดตต่าง ๆ จากเพื่อนได้ คล้ายกับ News feed
บน Facebook

14

Google Groups คืออะไร

Google Group หรือ Google Groups for Business เป็นการ
สร้างกลุ่มภายในองค์กรเพื่อใช้สื่อสารข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรซึ่งจะมี
Feature หลากหลายแบบซึ่งผู้สร้างสามารถเลือกตอนสร้างกลุ่มได้ ไม่
ว่าจะเป็นการส่งอีเมลกับเพื่อร่วมงาน หรือกลุ่มที่ติดต่อด้านธุรกิจ ซึ่งใน
ช่องทางนี้ คุณจะสามารถนัดการประชุม รวมถึงวางแผนในวาระ
โครงการต่างๆ ได้

15

Google Meet คืออะไร
ฟีเจอร์ conference ยอดฮิตในเวลานี้ เพราะไว้สำหรับการประชุม
ออนไลน์ ได้ทั้งในและนอกองค์กร ไม่ว่าจะประชุมกับทีม หรือ กับลูกค้า
ก็ได้เช่นกัน โดยสามารถเข้าร่วมประชุมได้ถึง 250 คนต่อ 1 ห้อง ขึ้นอยู่
กับ Google Workspace Package นอกจากนี้ ความสามารถพิเศษที่
Google Meet ทำได้ก็คือ

ตัวอย่างความสามารถ Google Meet มีดังนี้
1. แชร์สกรีนหน้าจอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้โดย โดยเฉพาะ Slides นำเสนอ
ในการประกอบการประชุม โดยไปที่ Present now > Your entire
screen
2.สามารถแชทระหว่างการประชุมได้เลยในทันที
3.หากต้องการชวนผู้อื่นเข้าร่วมประชุม สามารถทำได้โดย 4 วิธีด้วยกัน
3.1 Invite เข้าร่วมประชุมใน Calendar เพื่อทำการนัดหมาย และให้

แจ้งเตือนเมื่อจะเริ่มการประชุม
3.2 Add people โดยใส่เป็น email ของผู้ที่จะเข้าร่วม
3.3 ส่งเป็นลิ้งค์การประชุม
3.4 โทรเข้าการประชุมด้วยเบอร์ตรง Dail-In โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่โทร

เข้ามาจะร่วมประชุมแบบ audio งประชุมได้เลย
4.สามารถบันทึกการประชุมได้ โดยเลือก Record meeting และ Stop

recording เมื่อต้องการหยุดบันทึก หรือเมื่อทุกคนออกจากห้องประชุม จะถูก
หยุดบันทึกอัตโนมัติ ไฟล์ที่บันทึกได้จะถูกจัดเก็บไว้ใน Google Drive ของผู้
เข้าร่วมทั้งหมด โดยไปที่ My Drive > Meet Recordings

สำหรับ Google Meet ของ Google Workspace Enterprise มี
ความสามารถพิเศษคือ Live Streaming ได้ ที่มีขึ้นเพื่อให้ผู้บรรยายสามารถ
ถ่ายทอดกับผู้ฟังจำนวนมากโดยเข้าร่วมได้ถึง 100,000 คน (ใช้ได้เฉพาะ
โดเมนเดียวกันเท่านั้น)

16

Google Chat คืออะไร
Google Chat (เดิมชื่อ Hangouts Chat) ฟีเจอร์นี้ไว้สำหรับการ

คุยแชทกัน ซึ่งได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถสร้างแชทราย
บุคคล รายกลุ่มหรือสร้างเป็นห้อง Room Chat เลยก็ได้

ตัวอย่างความสามารถ Google Chat
เคยไหมเวลาคุยงานในกรุ๊ปไปเยอะมากเเล้ว พอเราจะเพิ่มคนเข้ามา
อยู่ในกรุ๊ปด้วย กลับพบว่าเพื่อนคนนั้นไม่เห็นแชทที่ในกรุ๊ปคุยไปก่อน
หน้านี้แล้ว ทำให้ต้องมาเริ่มคุยกันมันแบบซ้ำๆเรื่องเดิมๆ แต่ถ้า
เปลี่ยนมาใช้ Google Chat หรือจะเปลี่ยนโทรศัพท์หรือ PC กี่
เครื่องก็ยังเก็บประวัติสนทนาไว้ทั้งหมด
หากในกรุ๊ปแชทนั้นมีการคุยหลายเรื่องหลายหัวข้อ สามารถตั้งเป็น
หัวข้อเรื่องย่อยๆในแชทนั้นได้ โดยกดที่ + New thread in …
เพื่อสร้างบทสนทนาใหม่ในกรุ๊ปเดิม ส่วนบทสนทนาเรื่องเก่าก็จะยัง
อยู่เหมือนเดิม
สามารถแชร์ไฟล์จากไดรฟ์ (Google Drive) หรือจะอัพโหลดจาก
PC หรือ โทรศัพท์มือถือ ก็ได้เช่นเดียวกัน
ระว่างแชทหากต้องการเปิดกล้องประชุม สามารถ กดปุ่ม Add
video conference ที่เป็น icon Google Meet ได้ทันที
มีระบบ Bot การตอบกลับอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีมากๆ
เช่น หากเราเลือก Bot เป็น Google Meet สามารถถามได้เลยว่า
เราจะมีประชุม Conference กับใคร เมื่อไหร่ เวลาไหน โดย
Meet Bot จะเลือกดึงจากการนัดหมาย video conference ใน
calendar ขึ้นมาแสดง เป็นต้น นอกจากนี้องค์กรสามารถสร้าง
Bot ขึ้นมาเองได้อีกด้วย

บรรณานุกรม

'
“การใช้งาน GOOGLE PLUS+.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

http://web.sut.ac.th/g/index.php/documentation/google-plus สืบค้น
วันที่ 9 กรกฎาคม 2565.
“ Google Slide.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

https://sornorjeab.files.wordpress.com/2017/12/manual_google-
slides.pdf สืบค้นวันที่ 9 กรกฎาคม 2565.
“การใช้งาน GOOGLE CALENDAR.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://web.sut.ac.th/g/index.php/documentation/google-calendar?
fbclid สืบค้นวันที่ 9 กรกฎาคม 2565.
“การใช้งาน GOOGLE DOCS.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://web.sut.ac.th/g/index.php/documentation/google-calendar?
fbclid สืบค้นวันที่ 9 กรกฎาคม 2565
“การใช้งาน GOOGLE DRIVE.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://web.sut.ac.th/g/index.php/documentation/google-
calendar?fbclid สืบค้นวันที่ 9 กรกฎาคม 2565.
“Google Classroom.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.rmutr.ac.th/wp-
content/uploads/2020/03/rmutr_ARIT_Google- Classroom.pdf
สืบค้นวันที่ 9 กรกฎาคม 2565.
“ประโยชน์ของ Google Drive.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
https://sites.google.com/site/suneewangwiset/home/drive1?
fbclidสืบค้นวันที่ 9 กรกฎาคม 2565.
“Google Apps for Education คืออะไร.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
https://sites.google.com/a/bcnnakhon.ac.th/google/google-apps-
for-education สืบค้นวันที่ 9 กรกฎาคม 2565.
“Google Meet และ Google Chat คืออะไร.” (2563). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
https://www.dmit.co.th/th/gsuite-updates-th/what-is-google-
hangouts/ สืบค้นวันที่ 10 กรกฎาคม 2565.
“วิธีการใช้งาน Group ผ่านระบบ Google Workspace.” (2562). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้
จาก : https://workspace.technologyland.co.th/ สืบค้นวันที่ 10
กรกฎาคม 2565.


Click to View FlipBook Version