The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปประเด็นการประชุม ครั้งที่ 5-9 ต.ค.64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cga.alumni, 2021-10-24 22:45:20

สรุปประเด็นการประชุม ครั้งที่ 5-9 ต.ค.64

สรุปประเด็นการประชุม ครั้งที่ 5-9 ต.ค.64

Infographic

สรปุ สาระสาคญั
การประชมุ
คณะกรรมการ
บริหาร CGA

ครงั้ ท่ี 5 วันท่ี 9 ตุลาคม 2564

CGA ONE TEAM

1 นายกสมาพันธ์และหน่วยงานสนับสนุน 4 องคก์ รยง่ั ยนื

(เลขาธกิ าร กฎหมาย เหรัญญกิ เจา้ หนา้ ที่) 4.1 CGA Young Executive Camp
4.2. CGA Young Hero Awards
1.1 CGA GALA Dinner, Economics Talk,
5 พัฒนาการศกึ ษา
Alumni &Teacher Awards
5.1 Future Education Research
1.2 CGA Fair On/Offline Marketplace 5.2 New Online Education
(ร่วมกับ CGPTA)
1.3 CGA Executive Alumni Talk
6 องค์กรสมั พันธ์
1.4 กีฬา และสันทนาการ 1
72 6.1 สมาพันธส์ ญั จร เพื่อสานสัมพันธ์
- ฟุตบอล - สนุกเกอร์ และการแบง่ ปนั ส่ทู ุกสมาคม
- กอลฟ์ - ปิงปอง 63 6.2 กิจกรรมเพื่อสังคม
54
- บาสเก็ตบอล - Esports 7 สมาชกิ สมั พันธ์ CGA Connection

- เทนนสิ

2 ส่อื สารองค์กร

2.1 ช่องทางส่อื สารองค์กร Web, FB,
Line, Social Medias &Contents
2.2 CGA Connect.com Student
Database & Business Directory

3 บตั รเครดิต CGA Cardโครงกาโครร“งกถางุรป“นัถงุนป้านั ในจา้ ชใจา”ว CGA”

ดร.วัลลภ เจยี รวนนท์

รองประธานอาวโุ ส เครอื เจรญิ โภคภณั ฑ์
มอบ ขา้ วสารตราฉัตร ขนาด 5 KG. จานวน 1,000.- ถงุ

โครงกาโรคร“งกถาุงรป“นั ถนุงป้าันในจา้ชใจา”ว CGA”

วันคพธุณุ ที่ส25ันสติงิ หภาิรคมมยพ.ภ์ ศ.กั 2ด56ี 4

ประธานกรรมการบริหาร บริษทั บญุ รอดบริวเวอร่ี จ้ากดั
มอบ นาดมื่ ตราสิงหข์ นาด 1.5 ลติ ร จานวน 2,820 ขวด

โครงการ “ถุงปันนา้ ใจชาว CGA”

วนั คจันณุ ทรบท์ ญุี่ 23ชสัยิงหโาชคคมวพฒั.ศ.น2า564

ประธานกรรมการ บรษิ ทั สหพฒั นพิบูล จา้ กัด (มหาชน)

มอบ บะหมี่กึ่งสาเรจ็ รูป จานวน 1,000 กลอ่ ง

โครงกาโรคร“งกถางุ รป“นั ถนุงป้านั ในจ้าชใจา”ว CGA”

วนั พฤดหรสั .บสดุภที ช่ี 2ยั6 สิงวหรีาคะมภพชุ .งศค. 2์ 564

รองกรรมการผู้จดั การ บรษิ ัท ไทยนครพัฒนา จา้ กดั
มอบ ยาบรรเทาปวด ลดไข้ ซารา่ จานวน 10,000.- แผง

โครงการ “ถุงปันน้าใจชาว CGA”

วันพธุ ท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สมาคมอัสสัมชญั
และ บริษัท หย่นั หว่อ หยนุ่ คอร์ปอเรชั่นกรปุ๊ จ้ากัด

มอบ ผลติ ภณั ฑต์ ราเด็กสมบูรณ์

นาจมิ เต้าเจียว จานวน 204 ขวด / ซีอวิ๊ ดา จานวน 200 ขวด
นาจมิ บว๊ ย จานวน 100 ขวด

โครงการ “ถุงปนั น้าใจชาว CGA”

สมาวคันมพศธุ ทิษ่ี 1ย1์เกสงิ่าหอาคสั มสพมั .ศช.ัญ25ร6ะ4ยอง

มอบ ขา้ วสารถุงละ 1 กโิ ลกรัม จานวน 910 ถงุ

โครงการ “ถุงปันนา้ ใจชาว CGA”

สมาคมศวันษิ ศยกุ ร์เ์ทก่ี ่า13อสัสงิ สหมัาคชมญั พ.สศ.ม2ทุ 56ร4ปราการ

มอบ ชุดเวชภัณฑ์ยา จานวน 65 ชุด

โครงการ “ถงุ ปันนา้ ใจชาว CGA”

สมาวคันมเสศาษิร์ทยี่ 1เ์ 4กสา่ ิงอหัสาคสมัมพช.ศญั . 2ศ5ร6ีร4าชา

มอบ แปรงสีฟนั จานวน 50 โหล / ยาสีฟัน จานวน 50 โหล

โครงการ “ถุงปนั นา้ ใจชาว CGA”

คุณฐิตวันพิ ศรุกรส์ที่วุ 2ร7รสณิงหศาคลิ มาพA.ศ.C2C56ร4ุ่น 65

มอบ ยาฟ้าทะลายโจร จานวน 100 กระปกุ

โครงการ “ถงุ ปนั นา้ ใจชาว CGA”

คณุ ชวลติ สวุ ทิ ยศ์ กั ดานนท์

สนับสนุนบรกิ ารการขนส่ง
สิ่งของบรจิ าคทัง 14 สถาบนัโครงการ “ถุงปันน้าใจชาว CGA”

ส่ิงของทไี่ ดร้ บั การบริจาคมา

มลู ค่าตลาดท้งั ส้ิน

626,600.- ฿

ราคาทไี่ ดส้ ่วนลดพิเศษ (523,500.- ฿)โครงการ “ถงุ ปันนา้ ใจชาว CGA”

ยอดเงนิ ทไี่ ดร้ บั การบริจาค

จนถึง วนั ที่ 30.9.64

523,199.- ฿

โครงการ “ถงุ ปันน้าใจชาว CGA”

รวมส่ิงของและเงนิ ทไ่ี ดร้ บั การบรจิ าค

มลู ค่าทงั้ สิ้น

1,149,799.- ฿

สมาพนั ธ์ฯไดจ้ ดั ทา Face Mask เพอ่ื มอบใหก้ บั ผสู้ นบั สนุน
กรรมการและท่ีปรึกษาสมาพนั ธฯ์ ทุกท่าน

กลุ่มท่ี 1 นายกสมาพันธ์ฯ และหนว่ ยงานสนับสนุน

ดร. ธะนาชัย ธรี พัฒนวงศ์

ประธานโครงการ

CGA ใชก้ ารส่ือสาร platform เช่อื มโยงศิษยเ์ ก่า และประชาสัมพันธ์ใหค้ นร้จู ักมากข้ึน

www.cga-connect.com CGA Executive Alumni Talk / Round Table

สัมภาษณ์ศิษยเ์ ก่า
ทีม่ ผี ลงานโดดเดน่
ของแต่ละสถาบัน

กล่มุ ที่ 1 นายกสมาพันธ์ฯ และหน่วยงานสนับสนุน

ดร. ธะนาชยั ธีรพัฒนวงศ์

ประธานโครงการ

E-Newsletter สามารเขา้ อา่ นได้แลว้ ท่ี http://anyflip.com/blofy/uerv/

ชมรมท่ี 7
ชมรมกีฬาEsports

คณุ นิรตุ ต์ เกลยี วศิรกิ ุล
นายกสมาคมศิษยเ์ ก่า
อัสสมั ชัญสมทุ รปราการ

และ
ประธานชมรม
กีฬา Esports

จดั การแข่งขนั ฟุตบอล
CGA CUP

• กาหนดจดั การแข่งขนั ฟุตบอล CGA CUP
ในวนั เสาร์ท่ี 18 ธนั วาคม พ.ศ.2564

• ณ สนามฟุตบอลอสั สัมชญั ยไู นเตด็
โรงเรียนอสั สมั ชญั ธนบุรี

กลุม่ ที่ 3 โครงการบัตรเครดติ CGA Cards

ดร.สมพรต สาระโกเศศ

ประธานโครงการ

เพ่อื เพมิ่ ยอดยา่ ใชจ้ ่ายบตั รเครดติ CGA Card ในกลุ่มของโรงเรียน
การจ่ายคา่ เทอมกาลงั พฒั นาระบบการลงทะเบยี นออนไลน์
เพอ่ื ให้สามารถลงทะเบียนออนไลน์
และจ่ายค่าเทอมออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต CGA Card ได้
เบือ้ งตน้ จะนารอ่ งในการลงทะเบียนออนไลน์คอื
AC SG และ AU

กลมุ่ ที่ 3 โครงการบตั รเครดติ CGA Cards

ดร.สมพรต สาระโกเศศ ประธานโครงการ

กล่มุ ที่ 3 โครงการบัตรเครดติ CGA Cards

ดร.สมพรต สาระโกเศศ

ประธานโครงการ

กล่มุ ที่ 3 โครงการบัตรเครดติ CGA Cards

ดร.สมพรต สาระโกเศศ

ประธานโครงการ

500,000.-ยนิ ดใี ห้การสนบั สนนุ จานวน บาท

โครงการติว Online เพื่อสอบตรงเข้าสู่มหาวิทยาลัยในฝนั
ของ สมาพันธ์สมาคมศิษย์เกา่ คณะเซนต์คาเบรยี ลแหง่ ประเทศไทย

500,000.-ให้การสนบั สนนุ จานวน

คณุ วิทัย รตั นากร

ผูอ้ านวยการธนาคารออมสิน โครงการตวิ Online เพื่อสอบตรงเขา้ สมู่ หาวิทยาลยั ในฝัน
ของ สมาพันธส์ มาคมศษิ ยเ์ ก่าคณะเซนต์คาเบรียลแหง่ ประเทศไทยกลุ่มท่ี 7 ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ CGA Connection

คุณสกล ศศิรัตนนิกุล

ประธานโครงการ

CGA Connection

CGA online visit

Assumption Technical School Nakhon Phanom
14 September 2021สมาพนั ธ์ฯ ร่วมทาความดีกบั สภากาชาดไทย • ไดม้ ีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเร่ืองการสร้าง
แคมเปญร่วมบริจาคโลหิตระหวา่ ง CGA และ
สภากาชาดไทย เพ่ือสร้างประโยชนใ์ หแ้ ก่สงั คม

เร่ืองการจัดหารายได้เข้า CGA


Click to View FlipBook Version