The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

U2Tเล่ม Guide Line (วิจัย)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ceramicbuu, 2022-05-22 09:18:52

U2Tเล่ม Guide Line (วิจัย)

U2Tเล่ม Guide Line (วิจัย)

คูมืออัตลักษณช มุ ชน

ËÁÙ‹ 1 µ.ËÒŒ §Ê§Ù Í.˹ͧãËÞ‹ ¨.ªÅºØÃÕ â¤Ã§¡Òà 1 µÓºÅ 1 ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÂÑ

LOCAL IDENTITY
Design Guideline

2

Contents

สารบัญ

06 บทที่ 1 อตั ลกั ษณชุมชน (Local Identity)
1.1 ความหมาย
1.2 Mood & Tone

บทที่ 2 ตราสญั ลักษณของชุมชน
2.1 รปู แบบและความหมาย
2.2 องคประกอบ และสัดสวน
2.3 การใชงาน

3

01

บา นปา แดง

บา นปา แดง

(BAN PADAENG)

บา นปา แดง ตง้ั อยทู ่ี หมู 1 ต.หา งสงู อ.หนองใหญ จ.ชลบรุ ี สถานทท่ี อ งเทย่ี ว
ธรรมชาตกิ วา 7,000 ไร พน้ื ทโ่ี ดยรอบมลี กั ษณะเปน ทร่ี าบสงู เนนิ เขามที ล่ี มุ
เปน บางแหง จดุ เดนของบานปาแดง สำหรบั ผทู ชี่ นื่ ชอบธรรมชาติ จะไดดม่ื
ด่ำและสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาตทิ ีแ่ ทจ รงิ ไมวาจะเปน การเดนิ เขา
สดู อากาศบรสิ ทุ ธก์ิ ารปน จกั รยานสำรวจเสน ทางธรรมชาตหิ รอื แมแ ตกจิ กรรม
Activity การวิง่ เทรลการปนจกั รยานเสือภูเขา สมั ผสั วถิ ชี วี ิตของชาวบา นท่ี
มคี วามเปน อยอู ยา งพอเพยี งสมั ผสั ไดถ งึ ความรกั ความอบอนุ และความเปน
กนั เองของชาวบานในพื้นที่
เมอ่ื เดนิ เขา ไปถงึ จะพบสะพาน แขวนเลก็ ๆไวเ ดนิ ขา มอา งเกบ็ นำ้ ไปยงั จดุ เดนิ
ขน้ึ เขานน้ั เปน จดุ เรม่ิ ตน ในการเดนิ ขน้ึ เขาจะอยตู รงสะพานแขวน บา นปา แดง
มีเขาสองลกู ใหเ ราไดเ ดินชมธรรมชาติ ซ่งึ อกี ลูกจะเปนเสนทางยากกวาและ
สงู กวา เมอ่ื เรม่ิ เดนิ ขน้ึ จะมปี า ยบอกจดุ ของเสน ทางการเดนิ และทางเดนิ ใน
ชว งแรกๆก็ จะคอ นขา งชนั แตห ลงั จากนน้ั กส็ ามารถเดนิ ไดเ รอ่ื ยๆ ไมช นั มาก
การเดนิ ทางมาทช่ี มุ ชนทบา นปา แดง ถา เดนิ ทางมาจากกรงุ เทพฯ ใชเ วลาแค
หนง่ึ ชว่ั โมงครง่ึ กจ็ ะสามารถพบเจอกบั ธรรมชาตไิ ด ไมว า จะมารถเลก็ หรอื รถ
ใหญก็สามารถขบั เขามาได ระยะทางเขาประมาณ 300 เมตร

ชอ่ื : บา นปา แดง มาจาก ปา เขา / ตน แดง / ตน ประดู SCAN เสน ทางการเดนิ ทาง
อาชพี หลกั : รบั จา ง ปลกู ออ ย มนั สำปะหลงั ไมผ ล Website : https://nawatwithibanpadaeng.com
สถานทส่ี ำคญั : วดั ปา แดง ประปาหมบู า น ปม นำ้ มนั กลมุ ออมทรพั ย ศนู ยเ ดก็ เลก็ Facebook : ชมุ ชนทอ งเทย่ี ว OTOP นวตั วถิ ี บา นปา แดง
ผลิตภัณฑ : น้ำเตาหู กลวยมวน จักสารยายสำเนา น้ำยาลางจานมะกรูด
แหนมสดนายบอย มะระขน้ี กแดดเดยี ว กลว ยตากแจส ำราญ นำ้ พรกิ กากหมู
ปา ตอ ย หมแู ดดเดยี วแมม ณี แคปหมวู รรณี

4

02 ตราสญั ลกั ษณช มุ ชนแบบเดมิ

อัตลักษณข องชุมชน (Local Identity)

อัตลักษณช มุ ชน

(Local Identity)

การออกแบบอัตลักษณชุมชนใชหลักการเดียวกับการออกแบบอัตลักษณ
องคก ร หรอื Cooperate Identity เปน การแสดงออกใหเ หน็ ถงึ ภาพลกั ษณ
และแสดงอตั ลกั ษณข องชมุ ชน โดยอาศยั องคป ระกอบกราฟฟก หรอื อาจกลา ว
ไดวา คอื การสอื่ สารภาพลกั ษณของชมุ ชนอยา งเปนระบบ และเปนรปู ธรรม
ทช่ี ดั เจน เพอ่ื สรา งความเปน อนั หนง่ึ อนั เดยี วกนั รวมทง้ั สรา งความเขา ใจอนั
ดีใหเ กิดแกชมุ ชน คนในชุมชน ตลอดจนคนทัว่ ไปทเ่ี กยี่ วขอ งกบั ชุมชน
การสรางอัตลักษณชุมชนเปนไปเพื่อการสื่อสารถึงอัตลักษณของชุมชน
นอกจากความสวยงาม แลว ยงั เปน เครอ่ื งมอื ทางการตลาดอกี ดว ย อาจกลา ว
ไดวาเปนการสรางบุคลิกและรูปแบบของชุมชนและสื่อสารสิ่งนี้ไปยังกลุม
ตา งๆ เพอ่ื เปน การประชาสมั พนั ธช มุ ชน รวมไปถงึ ทาํ ใหช มุ ชนเปน ทร่ี จู กั ซง่ึ
เปน กระบวนการหนง่ึ ทป่ี รบั มาจากระบบของการสรา งแบรนดแ กนหลกั ของ
การสรางอัตลักษณชุมชน คือเพื่อที่จะสรางบุคลิกและรูปแบบชุมชน และ
สอื่ สารสิ่งนไ้ี ปยงั กลุม คนที่หลากหลายได บุคลกิ ภาพของชุมชนจะถกู เสนอ
และวางตาํ แหนง ไวอ ยา งมเี อกภาพ เฉพาะดา น และอยใู นวถิ ที น่ี า จดจาํ และ
หลังจากนั้นอัตลักษณชุมชนจะกลายเปนกลยุทธที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช
ส่อื สารไปสผู ูอ่ืน สรางความแตกตา งกบั ชุมชนอ่ืน ใชป ระชาสัมพันธช ุมชนสู
ภายนอก สรางความนา เชอ่ื ถอื และ สามารถสง ผลตอบรบั ที่ดีตอชุมชนได
ระบบอตั ลกั ษณส ามารถประยกุ ตใ ชไ ดท ง้ั ในสว นของสหกรณบ า นปา แดง เวป
ไซตบ รรจภุ ณั ฑต างๆ สอื่ ประชาสมั พันธอ ื่นๆ โดยมสี วนประกอบดงั น้ี

1. Mood + Tone
2. สที เ่ี ปนเอกลักษณ (Color)
3. ตวั อักษรที่เปนเอกลักษณ (Font)
4. ตราสัญลักษณ (Logo)
5. ลวดลายทเ่ี ปนเอกลักษณ (Pattern)
6. กราฟฟกสำหรบั กิจกรรม (Icon)
7. ตัวอยา งการใชง าน (Brand Communicaion Design)

กราฟฟก MYCK :::: 00893.51 CMYK :::: 8291513 YKCM :::: 35968404 KCMY :::: 800437 CYMK :::: 010000 KYCM :::: 0000

โทนสี BAN PADAENG (ตระกูล Notewothy)
ตัวอักษร
คำขวัญ ขาขนึ้ ชมปรง (ตระกูล Superspace)
ขาขึ้นชมปรง ขาลงชา งหมอบ เขาเจา เอนทอด กอดโกรกยายแพร ออมทรัพยเ ผื่อแผ มิตรแทชมุ ชน

ภาพวเิ คราะหล กั ษณะเฉพาะของตราสญั ลกั ษณช มุ ชนแบบเดมิ

03 5

Mood & Tone

Mood & TONE Mood & Tone จะไดจากท้ังการสอบถาม การต้ังเปา หมายของชมุ ชน และมมุ
มองโดยรวมของชมุ ชนจากทช่ี มุ ชนมองตนเองและจากทภ่ี ายนอกมองเขา มา ซง่ึ
(Graphic Guideline) ตอ งคำนงึ ถงึ เปา หมายทางการตลาดและความเปน ไปได Mood & Tone ทก่ี ำหนด
ไวจะเปนเสมือนสิ่งที่ใชกำหนดทิศทางของระบบกราฟฟกทั้งหมด เพื่อใชเปน
เพื่อใหก ารสอ่ื สารและถา ยทอดความหมายของชมุ ชนใหช ัดเจน จึงไดม ีการ หนาตาของชุมชน เปนตัวแทนภาพลักษณในการสื่อสารชุมชนใหทุกคนเห็นไป
กำหนดแนวทางในการออกแบบกราฟฟก เพอ่ื ใหก ารออกแบบกราฟฟก มคี วาม ในทิศทางเดียวกัน
เปน อันหน่งึ อนั เดยี วกนั และสามารถสื่อสารถึงชุมชนไดอ ยางมีประสทิ ธภิ าพ

Healty - สขุ ภาพดี | Friendly - เปน มิตร | Fresh - สดใหม | Peaceful - สงบสขุ | Attractive - นาสนใจ | Unity - เปนอนั หนึ่งอนั เดียวกัน

03 6

Mood & Tone

Mood & TONE

(Graphic Guideline)

สีหลัก

สี ถือเปนสวนสําคัญในการสรางอัตลักษณขององคกร ซึ่งสามารถสื่อสาร
บง บอกตวั ตนและสรา งความจดจาํ ใหก ับองคก รไดเ ปน อยา งดีโดยคา สมี าตรฐาน
ขององคก รกาํ หนดใหใ ชส หี ลกั 2 เฉดสี และสรี อง 5 เฉดสี เพอ่ื ความหลากหลาย
ในการใชงาน และกอใหเกิดบุคลิกตางๆ โดยประกอบไปดวย
เฉดสดี งั ตอไปนี้
สแี ดง ไดม าจาก ความสอดคลอ งของชอ่ื ของชมุ ชนบา นปา แดง เปน สที ม่ี คี วาม
โดดเดน เปนสีที่แสดงออกถึงพลัง ความกลาการอดทนและความแข็งแรง
คนในชุมชนใหขอมูลวาตอนที่พระอาทิตยตกปาบนเขาจะกลายเปนสีแดง
ทง้ั หมด
สขี าว ไดมาจากการดงึ เอาสีในโลโกเ ดิมมาใชใ หตดั กับสีแดง เพอื่ ทาํ ใหโลโก
มคี วามโดดเดน มากยง่ิ ขน้ึ นอกจากนส้ี ขี าวยงั บง บอกถงึ ความสงบรม เยน็ และ
ความ เปน มิตรอีกดว ย
โทนสหี ลกั ใชสแี ดงกับสีขาว ที่นำมาจากตราสัญลักษณดงั้ เดมิ

สรี อง สแี ดงและสนี าํ ตาลไดม าจากบา นหลงั เกา ทเ่ี มอ่ื ไปถงึ บา นปา แดงทกุ คนตอ ง
สงั เกตเุ หน็ เพราะมคี วามสวยงามในแบบฉบบั บา นเรอื น ดง้ั เดมิ ของชมุ ชนซง่ึ
สเี ขยี วและสคี รมี ไดม าจาก สขี องปา ไม ทอ่ี ดุ มสมบรู ณข องชมุ ชนบา นปา แดง ปจ จบุ นั นห้ี าดไู ดย ากมาก ทจ่ี ะยงั หลงเหลอื อยซู ง่ึ กเ็ ปน เอกลกั ษณอ ยา งหนง่ึ
ทเ่ี จรญิ เตบิ โตขน้ึ เตม็ พน้ื ท่ี ทาํ ใหไ ดร บั อากาศทแ่ี สน บรสิ ทุ ธแ์ิ ลว กย็ งั แสดง ของบานปาแดงเชนกนั
ถงึ ความอุดมสมบรู ณ ของการเกษตรในพืน้ ท่ีนี้ดว ย

C 20 M 0 Y 65 K 64 C 0 M 4 Y 12 K 0 C 0 M 92 Y 100 K 44 C 0 M 42 Y 81 K 42
R 75 G 94 B 41 R 25 G 24 B 22 R 144 G 12 B 0 R 149 G 86 B 29

04 7

LOGO

LOGO

(ตราสัญลักษณ)
รปู แบบการใชงานในสถาณการณต า งๆ

สอ่ื ถงึ ชมุ ชนบา นปา แดง โดยนาํ โลโกเ ดมิ มาตดั ทอนและจดั องคป ระกอบใหม
ใชส ญั ลกั ษณภ เู ขาสอ่ื ถงึ ภเู ขาของบา นปา แดง และธรรมชาตทิ ส่ี มบรู ณ รปู คน
สือ่ ถึงความเปน ชุมชนของบานปาแดง โดยใชส หี ลักเปน สขี าวแดงซงึ่ เปนสีท่ี
นํามาจาก โลโกเ ดมิ และสีแดงยังพอ งกับช่อื ชมุ ชนอีกดว ย

โลโกภ าษาไทย

BANPADANG BANPADANG BANPADANG

โลโกภ าษาอังกฤษ

บา นปา แดง บานปาแดง บสา หนกปา รแณดง

04 8

LOGO

กรณที ต่ี อ งการใชต ราสญั ลกั ษณข องบา นปา แดงในการพมิ พ บนพน้ื สเี ขม ให
ใชต ราสญั ลกั ษณส ขี าว หรอื สแี ดงขอบขาว ขน้ึ อยกู บั ความเหมาะสมในการใช

กรณที ต่ี อ งการใชต ราสญั ลกั ษณข องบา นปา แดงในการพมิ พ โดยมภี าษาองั กฤษ
หรอื ภาษาไทยกาํ กบั อยดู ว ย ใหใ ชภ าษารองทจ่ี ะใช วางดา นลา งตราสญั ลกั ษณ

04 9

LOGO XX

X คือ สัดสวนพื้นที่ปลอดภัยของโลโก ที่ไมควรลวงล้ำ เพื่อใหโลโกมีความ 5X
โดดเดน และสามารถมองใหเ หน็ ไดอ ยา งชดั เจน ซง่ึ โลโกแ ตล ะแบบมลี กั ษณะ
ทแ่ี ตกตา งกนั ควรปรบั ใชใ หเ หมาะสมกบั งานนน้ั ๆ Clearapace Zone X

5X

Clearapace Zone X

5X X

align 5X

บานปาแดงcenter

5X X

align 5X

BANPADANGcenter

5X X

align BบAา นNปPAา แDดAงNG 5X
center

04 10

LOGO X 3.5X X

Clearapace Zone X

X คือ สัดสวนพื้นที่ปลอดภัยของโลโก ที่ไมควรลวงล้ำ เพื่อใหโลโกมีความ 5X
โดดเดน และสามารถมองใหเ หน็ ไดอ ยา งชดั เจน ซง่ึ โลโกแ ตล ะแบบมลี กั ษณะ
ทแ่ี ตกตา งกนั ควรปรบั ใชใ หเ หมาะสมกบั งานนน้ั ๆ

Clearapace Zone X

3.5X X

align 5X

บา นปาแดงcenter

3.5X X

align 5X

BANPADANGcenter

3.5X X

align บBAา นNปPAา แDดAงNG 5X
center

04 11

LOGO X 3.5X 1/2X X

X คือ สัดสวนพื้นที่ปลอดภัยของโลโก ที่ไมควรลวงล้ำ เพื่อใหโลโกมีความ Clearapace Zone X
โดดเดน และสามารถมองใหเ หน็ ไดอ ยา งชดั เจน ซง่ึ โลโกแ ตล ะแบบมลี กั ษณะ
ทแ่ี ตกตา งกนั ควรปรบั ใชใ หเ หมาะสมกบั งานนน้ั ๆ 5X

Clearapace Zone 1/2X
X

3.5X X

align 5X

บา นปา แดงcenter

3.5X X

align 5X

BANPADANGcenter

3.5X X

align BบAานNปPAา แDดAงNG 5X
center

04 12

LOGO

ควรจดั วางในรปู แบบดา นขา ง และมกี ารเวน ระยะระหวา งตราสญั ญาลกั ษณ
ที่เหมาะสมระยะควรไมชิดกันจนเกินไปเพื่อไมใหรูสึกอึดอัดและไมหางจน
เกนิ ไปทำใหด ไู มส มบรู ณ

Clearapace ZoneXX

5X

X

5X

Clearapace Zone X

05 13

Typography

Typography

(ตัวอักษร)

ใชต วั อกั ษร 2 รปู แบบ คอื Regular และ Bold โดยกาํ หนดใหใ ชใ นการเขยี นหวั เรอ่ื ง และ หวั ขอ ยอ ยสาํ คญั ใชท ง้ั ภาษาไทย และภาษาองั กฤษ

ใชต วั อกั ษร 2 รปู แบบ คอื Regular และ Bold โดยกาํ หนดใหใ ชใ นการเขยี นขอ ความ หรอื เนอ้ื หาทม่ี จี าํ นวนมาก ใชท ง้ั ภาษาไทย และภาษาองั กฤษ
ใชต วั อกั ษร 2 รปู แบบ คอื Regular และ Bold โดยกาํ หนดใหใ ชใ นการเขยี นขอ ความ หรอื เนอ้ื หาทม่ี จี าํ นวนมาก ใชท ง้ั ภาษาไทย และภาษาองั กฤษ

06 13

Visual Elements

ภาพกราฟก แบง ออกเปน 2 ประเภท คอื Icon สญั ลกั ษณแ ละ Pattern ลวดลาย โดยออกแบบใหล ายเสน มคี วามเปน กนั เอง ดมู คี วามสนกุ สนานและดงู า ยเพอ่ื ความ
เขา ใจ ของทกุ คนใชใ นการแทนขอ ความตา งๆ หรอื กจิ กรรมตา งๆในบา นปา แดง

06 13

Visual Elements

ใชใ นการบอกสภาพอากาศในแตล ะ วนั ในหมบู า นปา แดง เพอ่ื อพั เดทใหน กั ทอ ง เทย่ี วหรอื ผทู เ่ี ขา มาเยย่ี มชมเวบ็ ไซตไ ดร บั ทราบ

07 13

Photography

ใชใ นการบอกสภาพอากาศในแตล ะ วนั ในหมบู า นปา แดง เพอ่ื อพั เดทใหน กั ทอ ง เทย่ี วหรอื ผทู เ่ี ขา มาเยย่ี มชมเวบ็ ไซตไ ดร บั ทราบ

08 àÊ×Íé Â×´
¼ÒŒ ¢¹Ë¹Ù
Product á¡ÇŒ ¹éÓ
à¢Áç ¡Å´Ñ

¼ÒŒ ¡¹Ñ ໄœÍ¹
áÅСÃÐ້ҼŒÒ

áÍÊÅà¡»ÍÂΏ Íŏ


Click to View FlipBook Version