The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข้อมูลความเป็นพื้นที่ของเขื่อน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by gotzexr fixing, 2020-02-19 23:38:23

เลื่อนขุนลําตะคลอง

ข้อมูลความเป็นพื้นที่ของเขื่อน

Keywords: เลื่อนขุน

e-book เขอ่ื นเกบ็ นาํ ลําตะคลอง

1. ประวัตคิ วามเป็นมาของเข่ือนเก็บนําลําตะคลอง

ลําตะคองเป็นสาขาสาํ คัญสายหนง่ึ ของแม่นํามูล มตี น้ นาํ อยู่ระหวา่ งเขาฟา้ ผ่า อําเภอปากช่อง จงั หวดั นครราชสีมา
กบั เขาฝาละมี อําเภอเมืองนครนายก จังหวดั นครนายก ไหลผ่านท่ีตงั จังหวัดนครราชสมี าไปลงแม่นาํ มูลที่อําเภอจัก
ราช รวมความยามทงั สาย 220 กิโลเมตรหลังจากสงครามโลกครังที่ 2 ป่าไมบ้ ริเวณต้นนําของลํานําในภาค
ตะวนั ออกเฉียงเหนือได้ถูกบุกเบิกเพ่ิมขนึ มาก โดยเฉพาะในบรเิ วณลุม่ นําลาํ ตะคอง
ทม่ี าhttp://lproject.rid.go.th/site/index.php/th/project-information/128-2015-06-22-02-00-17/229-2015-06-
22-09-52-21

2. อาณาเขตของเข่ือนเก็บนําลาตะคลอง เหนอื /ใต/้ ตก

โครงการสง่ นาํ และบาํ รุงรักษาลําตะคอง มีพืนท่ีโครงการฯปัจจบุ ัน 187,785 ไร่ เปน็ พนื ทสี่ ง่ นําเพอ่ื การเกษตร(พืนที่
ชลประทาน)ปจั จบุ นั 151,365 ไร่ ครอบคลุมในเขต 5 อาํ เภอของจงั หวดั นครราชสีมา ได้แก่ อําเภอสคี วิ / อาํ เภอสูงเนนิ
/ อําเภอขามทะเลสอ / อาํ เภอเมอื ง / และอาํ เภอเฉลมิ พระเกียรติ มีต้นนําอยู่บรเิ วณเทือกเขาดงพญาเยน็ กบั เทือกเขา
สนั กาํ แพงในท้องทีอ่ าํ เภอปากชอ่ ง ความยาวของลาํ นําไปบรรจบกับแมน่ ํามูลรวม 220 กโิ ลเมตร ช่วงไหลผ่านอาํ เภอ
ขามทะเลสอ เข้าสอู่ าํ เภอเมอื ง จะไหลแยกออกเปน็ 2 ลาํ นาํ

*ทม่ี า*
https://region1.prd.go.th/ewt_news.php?nid=5094

3. ขนนดความจุ/ปรมิ าณการกักเก็บนาํ ในเขอ่ื นเกบ็ นําลาํ ตะคลอง

เป็นเขอ่ื นดินเก็บกักนํา ปดิ กันแมน่ าํ ลาํ ตะคอง
สูง 40.3 ม. ยาว 521 ม. มชี ่องระบาย 1 ชอ่ ง
ระดบั สนั เขอ่ื น + 282.30 ร.ท.ก.
ระดบั เกบ็ กัก + 277.00 ร.ท.ก. ระดับนําสงู สดุ + 280.00 ร.ท.ก.
ปริมาณนําที่ระดบั เกบ็ กัก 310 ลา้ น ลบ.ม. ปรมิ าณนําทรี่ ะดบั เกบ็ กักสูงสุด 445 ล้าน ลบ.ม.
ความจุกน้ อ่างฯ ทร่ี ะดบั + 261.00 ร.ท.ก. 20 ลา้ น ลบ.ม.
อาณาเขตรับนํา 1,430 ตร.กม. พนื ท่อี า่ งฯ ทรี่ ะดับเก็บกักสูงสุด 554 ตร.กม.
ปริมาณนําไหลลงอ่าง 212 ลา้ น ลบ.ม./ปี ปรมิ าณฝนเฉลี่ย 1,113 มม./ปี
River Outlet ขนาดเส้นผา่ ศนู ยก์ ลาง 3.50 ม. ส่งนาํ ได้ 20 ลบ.ม./วนิ าที ระดับธรณที อ่ + 261.00 ร.ท.ก.
Service Spillway ขนาด 6.0 ม. จํานวน 7 ชอ่ ง ระบายนําได้ 1,530 ลบ.ม./วินาที
ทางระบายนําฉุกเฉินกว้าง 40.0 ม. ระบายนําได้ 600 ลบ.ม./วินาที

*ท่ีมา* http://web.rid.go.th/lproject/const/project/completed%20project/lamtakong/lamtakong.html

4. การผลตติ กระแสไฟฟ้าจากเขื่อนเก็บนําลําตะคลอง

กฟผ. ไดพ้ ฒั นาการนาํ โรงไฟฟา้ ประเภทนมี าใช้อย่างตอ่ เนอื่ ง โดยการพัฒนาปรบั ปรงุ ตัวเครอ่ื งกําเนิดไฟฟ้าให้มี
ศักยภาพสูบนาํ กลบั มาตงั แตป่ ี 2530 หรือ 30 ปที ี่แลว้ ซึ่งปจั จุบัน ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าพลังนาํ แบบสูบกลับ
ทงั หมด 3 แห่ง ได้แก่

• เขื่อนศรีนครินทร์ เคร่ืองท่ี 4 -5 กาํ ลังผลิตรวม 360 เมกะวัตต์
• เขอ่ื นภูมิพล เคร่อื งท่ี 8 กําลงั ผลิต 171 เมกะวตั ต์
• โรงไฟฟา้ ลําตะคองชลภาวฒั นา เครอ่ื งที่ 1-2 กําลงั ผลิต 500 เมกะวตั ต์
นอกจากนีแลว้ ในอนาคต กฟผ. จะมกี ารพัฒนาโรงไฟฟา้ พลงั นําชนิดนีเพ่มิ เตมิ อีกในอนาคต ซ่งึ จะมีกําลงั ผลิตรวม
อกี ถึง 2,100 เมกะวตั ต์ อนั ไดแ้ ก่
• โรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา เพม่ิ กําลังผลติ อีก 500 เมกะวตั ต์ รวมเป็น 1,000 เมกะวัตต์ กําหนดจป่ ี2562
• เขือ่ นจุฬาภรณ์ เพ่ิมกําลังผลติ อีก 800 เมกะวัตต์ กําหนดจ่ายไฟปี 2569
• เข่ือนศรีนครนิ ทร์ เพมิ่ กําลังผลติ อีก 800 เมกะวัตต์ กาํ หนดจ่ายไฟปี 2571
ทงั นี การติดตงั หรือสรา้ งโรงไฟฟา้ พลงั นําแบบสบู กลับนนั จาํ เปน็ ตอ้ งเปน็ พืนท่ที ่ีเหมาะสม ที่ตอ้ งมรี ะยะ
ความสงู ระหวา่ งอา่ งบน และอ่างลา่ งทแ่ี ตกตา่ งกนั ตามข้อกําหนด การพัฒนาโรงไฟฟา้ พลงั นําแบบสูบกลับของ
กฟผ. ในปัจจบุ ัน นอกจากวัตถปุ ระสงค์ดงั ทีก่ ล่าวมาแล้วยงั เป็นอกี ทางหน่งึ ท่ชี ่วยลดคารบ์ อนไดออกไซด์จาการ
ผลติ ไฟฟา้ เน่อื งจากสง่ เสรมิ ให้สามารถนาํ พลังงานหมนุ เวียนที่มคี วามไม่แน่นอน มาผลติ ไฟฟ้าไดม้ ากยงิ่ ขนึ

*ทมี่ า*https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1989:art-20170525-
01&catid=49&Itemid=251

5. วิถชี วี ิตของชาวบา้ นทอี่ าศัยอยใู่ กลเ้ ข่อื นลําตะคลอง

ทีบ่ า้ นโคกแฝก บ้านทุง่ บ้านโพธ์เิ ตยี บ้านนาตม บา้ นจอหอ และในลําตะคอง 4 แห่ง คือ บ้านมะขามเฒา่ บ้านคนชมุ
บา้ นขอ่ ยงาม และบ้านกันผม เพ่อื ส่งนําใหก้ ับพนื ทร่ี วมประมาณ 100,000 ไร่
การกอ่ สรา้ งไดเ้ ร่ิมใน พ.ศ. 2482 และเรมิ่ สง่ นําได้เมื่อเสร็จเปน็ ตอน ๆ ไป งานเสร็จทงั โครงการในปี พ.ศ. 2500 สินเงิน
ค่ากอ่ สร้าง 18,700,000 บาท หลังจากมที างรถไฟไปถึงจังหวดั นครราชสีมา และไดต้ อ่ ไปยังบางจังหวัดบา้ งแลว้
จงั หวัดนครราชสีมา ซ่ึงเปน็ ชมุ ทางรถไฟและเป็นแหล่งกลางของกิจกรรมตา่ ง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เจริญ
ขึนอย่างรวดเรว็ แตม่ ีขอ้ บกพรอ่ งทส่ี ําคัญอยูป่ ระการหนึ่ง คอื กนั ดารนํา โดยเฉพาะนาํ ใชเ้ พอื่ การอุปโภคบรโิ ภคท่ตี ัว
จังหวัดซ่งึ มปี ระชาชนอย่อู ยา่ งหนาแน่น

*ทม่ี า*
http://www.oceansmile.com/E/Nakhornratsima/Corat3.htm

6. แหล่งทง่ เท่ยี วทน่ี า่ สนใจ

นาํ ตกกองแก้ว เป็นนําตกเตยี ๆ ทีเ่ กิดจากหว้ ยลาํ ตะคองซึ่งเปน็ แนวแบง่ เขตจังหวัดนครนายก และนครราชสมี า ใน
ฤดฝู นดูสวยงามมาก เหมาะแกก่ ารเลน่ นํา สามารถเขา้ ถึงไดโ้ ดยการเดินเทา้ จากศนู ยบ์ ริการนักท่องเทย่ี วประมาณ 100
เมตร มีสะพานเชอื กทอดข้ามลํานาํ ให้บรรยากาศการพกั ผอ่ นท่ีกลมกลืนและบรเิ วณใกลๆ้ ยงั มีเสน้ ทางศึกษาธรรมชาติ
เสน้ สันๆ
นําตกผากลว้ ยไม้ เปน็ นาํ ตกขนาดกลางในห้วยลาํ ตะคองเช่นเดียวกนั หา่ งจากท่ที ําการฯประมาณ 7 กิโลเมตร
สามารถเขา้ ถึงโดยทางรถยนตแ์ ละทางเดินเทา้ บริเวณนาํ ตกมีกลว้ ยไม้หวายแดงขึนอยู่ ซง่ึ เปน็ สญั ลกั ษณ์ของนําตก
แห่งนีและเปน็ นําตกท่ีสายนําสองสายไหลผ่านชนั หนิ ทีละชนั มาบรรจบกนั จากนาํ ตกผากล้วยไม้ มีทางเดินไปนําตกเหว
สวุ ัตได้
นําตกเหวสวุ ตั เป็นนาํ ตกท่ีมชี ่อื เสียงมากเป็นทรี่ ูจ้ ักกนั โดยทั่วไป ตงั อยสู่ ุดถนน ธนะรชั ต์ รถเขา้ ถงึ จากลานจอดรถ
เดนิ ลงไปเพียง 100 เมตร หรอื จะเดินเทา้ ต่อจากนําตกผากลว้ ยไม้ไปประมาณ 3 กิโลเมตรก็ได้ สายนาํ ตกลงมาจากหนา้
ผาสูงราว 20 เมตร มีจดุ ชมนําตกในระยะไกลท่ีสามารถมองผา่ นแมกไม้เห็นภาพของนําตกทังหมดในมุมสงู ได้สวยงาม
หรือหากตอ้ งการสัมผสั กบั สายนําตกและแอ่งนําดา้ นล่าง ก็มีทางเดินลดั เลาะลงไปได้ แต่ในชว่ งฤดูฝนนาํ จะมาก ไหล
แรง และเยน็ จัดควรระมดั ระวงั อันตราย

*ทมี่ า*p://www.oceansmile.com/E/Nakhornratsima/Corat3.htm

7. มอเตอร์เวย์ทตี่ ดั ผา่ นเขอื่ นเกบ็ นําลาํ ตะคลอง

โครงการทางหลวงพิเศษระหวา่ งเมือง หรือมอเตอรเ์ วย์ สายบางปะอนิ -นครราชสมี า มีมลู ค่าโครงการรวม 84,600
ลา้ นบาท เส้นทางผา่ นพนื ที่ 3 จังหวัดด้วยกนั คอื จังหวัดพระนครศรอี ยุธยา จังหวัดสระบรุ ี และจงั หวัดนครราชสมี า
รวมระยะทาง 196 กม. แบง่ สัญญาการก่อสร้างออกเปน็ 40 สัญญา เพื่อการก่อสร้างท่ีรวดเรว็ ยง่ิ ขึน

*ท่มี า*
https://www.baania.com/th/article/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0
%B8%95


Click to View FlipBook Version