The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

6008-074_หนังสือ เซรามิค_สมาคมเครื่องปั้นดินเผา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ftilampang, 2022-07-12 01:29:30

6008-074_หนังสือ เซรามิค_สมาคมเครื่องปั้นดินเผา

6008-074_หนังสือ เซรามิค_สมาคมเครื่องปั้นดินเผา

ธ สถติ ในดวงใจตราบนิจนิรนั ดร์

ปวงขา้ พระพุทธเจ้า สมาคมเครือ่ งป้นั ดินเผาล�ำปาง ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณุ หาที่สุดมไิ ด้

ดว้ ยเกล้าดว้ ยกระหมอ่ ม ขอเดชะ

ข้าพระพทุ ธเจา้ สมาคมเครือ่ งป้นั ดินเผาลำ� ปาง

สารจากรฐั มนตรวี ่าการกระทรวงอตุ สาหกรรม

Message from Minister of Industry

เนอื่ งในวาระครบรอบ 44 ปี การกอ่ ตง้ั สมาคมเครอ่ื งปน้ั ดนิ เผาลำ� ปาง ผมรสู้ กึ ยนิ ดเี ปน็ อยา่ งมาก เพราะตลอดระยะเวลา 44 ปี
ทีผ่ า่ นมา สมาคมฯ ได้แสดงใหเ้ ห็นถึงความมงุ่ มัน่ และต้ังใจในการรวมกลุม่ ของผ้ปู ระกอบการเซรามกิ อย่างเหนยี วแนน่ เปน็ ปกึ แผ่น
โดยมจี �ำนวนสมาชิกมากกว่า 300 โรงงาน พร้อมมีการผลักดนั ใหอ้ ุตสาหกรรมเซรามกิ ของจงั หวัดล�ำปางมคี วามเจรญิ กา้ วหน้าและ
พัฒนาอยา่ งต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ดงั จะเห็นไดจ้ ากการจดั งานลำ� ปางเซรามิกแฟร์เปน็ ประจำ� ทุกปี ซึ่งเป็นงานจำ� หนา่ ยสินคา้ เซรามิก
ทีใ่ หญ่ท่ีสดุ ในประเทศไทย ช่วยก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกจิ ของจังหวัดล�ำปาง
กระทรวงอตุ สาหกรรม เลง็ เหน็ ถงึ ความสำ� คญั ของอตุ สาหกรรมเซรามกิ อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง โดยกรมสง่ เสรมิ อตุ สาหกรรม กระทรวง
อตุ สาหกรรม มีศนู ย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามกิ ซ่งึ เป็นหนว่ ยงานทีต่ ้ังอยู่ในจังหวดั ลำ� ปาง และมบี ทบาทส�ำคัญในการสง่ เสริมและ
พฒั นาอตุ สาหกรรมเซรามกิ สนบั สนนุ ในดา้ นการวจิ ยั และพฒั นาเทคโนโลยที เ่ี กยี่ วขอ้ ง รวมทง้ั สง่ เสรมิ พฒั นาศกั ยภาพของผปู้ ระกอบการ
อตุ สาหกรรมเซรามกิ ด้วย
ในโอกาสอนั ดนี ้ี ผมขออวยพรใหค้ ณะกรรมการ สมาชิก และเจา้ หนา้ ท่ขี องสมาคมเครอื่ งปน้ั ดินเผาล�ำปางทกุ ทา่ น ประสบแต่
ความสขุ ความเจรญิ เปย่ี มดว้ ยพลงั กายและกำ� ลงั ใจทจ่ี ะทำ� งานสอดประสานกนั แบบบรู ณาการ เพอื่ พฒั นาผปู้ ระกอบการเครอ่ื งปน้ั ดนิ เผา
ใหม้ ีศกั ยภาพเตบิ โตสูส่ ากล และเปน็ ฟนั เฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญกา้ วหน้าอย่างม่นั คงและยัง่ ยืนสบื ไป

(นายอุตตม  สาวนายน)
รฐั มนตรวี ่าการกระทรวงอตุ สาหกรรม

I am very pleased and beingsuch an honoron the 44th anniversary occasion of Lampang ceramic association. For 44 years,
the association has shown what it has been strongly committed to and attentive together unitedly. Now, there are more than
300 ceramic factories have participated and become the member which readily bepush forwardinceramic industry to improve
betterwith continuous development in all dimensions. Consequently, there is annually “Lampang Ceramic Fair” which is the
greatest ceramic fair in the country in each yearever. It affects better economy of Lampang.
The ceramic industry has been continuously foreseen its importancebythe Department of industrial promotion, Ministry
of Industry.Therefore, the ceramic industry development center has been established and located in Lampang which is important
rolein promotingand supporting for technologydevelopment and research in the industrial.As a result,ithelps increasing the
ceramic operator potential.
On this great occasion, I wish all the board, members and staff in the association to be happy, prosperous, energetic
and coordinately work under integrity approach forentrepreneurin ceramic industry to be known ina scale ofinternational business
and also be the main factors which keep Thailand’s economysustainably andgraduallystimulating.

Mr. Uttama Savanayana
Minister of Industry

Lampang Ceramic Association 3

สารจากปลดั กระทรวงอุตสาหกรรม

Message from Permanent Secretary, Ministry of Industry

หากกลา่ วถึงจงั หวดั ลำ� ปาง สง่ิ ท่ตี อ้ งนึกถงึ คือเซรามกิ โดยเฉพาะชามตราไก่ ซึ่งเปน็ ทรี่ ้จู กั กันเปน็ อย่างดี จนเปน็ สัญลักษณ์
ของจังหวัดล�ำปาง สมาคมเคร่ืองปั้นดินเผาล�ำปาง เป็นองค์กรเอกชนท่ีมีศักยภาพในการรวบรวมกลุ่มผู้ประกอบการเซรามิก
เพอื่ พฒั นารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกใหม้ ีความทันสมยั จนเป็นสินค้าสง่ ออกอันดับหน่งึ ของจังหวดั ล�ำปาง น�ำรายไดเ้ ข้าสูป่ ระเทศไทย
เปน็ จ�ำนวนมาก

เนื่องในโอกาสที่ สมาคมเครอ่ื งป้นั ดินเผาลำ� ปาง ไดจ้ ดั ทำ� หนังสือ Lampang Ceramic Directory 2018-2019 ขน้ึ เพอ่ื
เผยแพร่ข้อมูล กิจกรรม และรูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก ผมขออวยพรให้การด�ำเนินงานของสมาคมฯ ประสบความส�ำเร็จตาม
วตั ถปุ ระสงค์ทตี่ ง้ั ไว้ และมคี วามเจรญิ กา้ วหน้ายง่ิ ๆ ขนึ้ ไป

(นายสมชาย  หาญหริ ญั )
ปลดั กระทรวงอุตสาหกรรม

When mention toLampang, the first thing most people regarding of is Ceramic. It is called “ Lampang’s signature”.
LampangCeramic association is a private organization which has potential to combine ceramic operators together. It also
develop modern ceramic patterns to become a top export product which brings a great revenue to Thailand.


On the occasion that the association publish “Lampang Ceramic Directory 2018-2019” bookin order to press release
for news, information, activities and ceramic patterns. I wish the association will be always successful and progressive.

Mr.Somchai Hanhiran
Permanent Secretary, Ministry of Industry

4 Lampang Ceramic Association

สารจากผู้วา่ ราชการจังหวัดลำ� ปาง

Massage from Governor of Lampang

“สมาคมเครอื่ งปน้ั ดนิ เผาลำ� ปาง” เปน็ องคก์ รเอกชนทม่ี บี ทบาทสำ� คญั อยา่ งยง่ิ ในการสง่ เสรมิ สนบั สนนุ ใหค้ ำ� ปรกึ ษาและแกไ้ ขปญั หา
ตา่ งๆ ใหแ้ กม่ วลสมาชกิ เพอื่ ความสำ� เรจ็ ในการประกอบธรุ กจิ และการพฒั นาจงั หวดั รวมทงั้ การรว่ มมอื กบั ภาครฐั ในการพฒั นาเศรษฐกจิ
ลำ� ปาง
ปัจจุบันสภาวการณ์ของโลกเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการภาคเอกชนจึงต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์การทำ� งาน
ระบบบรหิ ารจดั การ พฒั นาศกั ยภาพบคุ ลากร พฒั นาคณุ ภาพมาตรฐานผลติ ภณั ฑ์ รวมทงั้ นำ� เทคโนโลยที ที่ นั สมยั มาใชใ้ นการดำ� เนนิ งาน
ตลอดจนการขยายเครอื ขา่ ยเพอื่ สรา้ งความเขม้ แขง็ ของผปู้ ระกอบการ ใหเ้ หมาะสมและสอดคลอ้ งกบั สถานการณท์ เี่ ปลย่ี นแปลง เพอื่
เพมิ่ ศกั ยภาพในการแขง่ ขนั ในเวทกี ารคา้ ภายในประเทศและตา่ งประเทศ ซง่ึ ผมหวงั เปน็ อยา่ งยง่ิ วา่ สมาคมเครอื่ งปน้ั ดนิ เผาลำ� ปาง จะเปน็
องคก์ รทใ่ี หค้ วามรู้ สง่ เสรมิ ผปู้ ระกอบการในการปรบั เปลย่ี นกลยทุ ธด์ งั กลา่ ว เพอื่ สรา้ งประสทิ ธภาพ และพฒั นาศกั ยภาพของสมาชกิ
ใหม้ คี วามพรอ้ มสำ� หรบั การแขง่ ขนั ทางการคา้ ควบคกู่ บั การทำ� งานเพอ่ื สงั คมสว่ นรวม
เนอื่ งในโอกาสครบรอบการกอ่ ตง้ั สมาคมฯ ครบรอบ 44 ปี ผมขอสง่ ความปรารถนาดี มายงั คณะผบู้ รหิ าร สมาชกิ ตลอดจน
ผทู้ เ่ี กย่ี วขอ้ งทกุ คน ขอใหก้ ารดำ� เนนิ การของสมาคมฯ มคี วามสำ� เรจ็ และเจรญิ กา้ วหนา้ ประสบความสำ� เรจ็ ตามเจตจำ� นงทกุ ประการ และ
ขอใหป้ ระสบแตค่ วามสขุ ความเจรญิ ตลอดไป

(นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม)
ผ้วู า่ ราชการจังหวัดลำ� ปาง

“Lampang pottery association” is a private organization which has an important role inpromoting, supporting, advisingand
solving problem not only for the members tosucceed in their businessesbut also the provincial development. Moreover, it
cooperates with government sector to expand businessof Lampang.
Nowadays, thecircumstances in our world has changed quickly. Private entrepreneurs have to apply working strategy,
management system, personnel competency and standard quality development of product with manipulation of new technology
in operation. They also have to expand network to strengthentheir organizations so that it will conform withcircumstancechange-
and enhance competitiveness in domestic and international trade arena. I really hope that Lampang pottery association will
be an organization that give knowledge and support the entrepreneurs to utilize strategy for creating efficiency and develop
member competencyfor the readiness of all competitionsalong together with public society.
On the occasion of 44th anniversary of foundation of pottery association, I wish upon sending my best wishes to the
board of directors, the members and every related person. I hope the association achieve in operation and moving forward.
Desiring for success, happiness and prosperity forever.

Mr.Songpol Sawarttham
Governor of Lampang

Lampang Ceramic Association 5

สารจากปลดั องค์การบริหารสว่ นจงั หวัด
ปฏิบตั หิ น้าที่นายกองคก์ ารบรหิ ารส่วนจังหวดั ล�ำปาง

Message from Acting Chief Executive of the Provincial
Administrative Organization

ตลอดระยะเวลา 44 ปี ทผี่ า่ นมา พน่ี อ้ งประชาชนชาวลำ� ปางมองเหน็ วา่ สมาคมเครอ่ื งปน้ั ดนิ เผามบี ทบาทสำ� คญั ตอ่ การพฒั นาเมอื งลำ� ปาง
มีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาอาชีพ มีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนารายได้ให้กับประชาชนชาวล�ำปางอย่างมากมายมหาศาล รวมถึงเป็นการ
พฒั นาการทอ่ งเทย่ี วของจงั หวดั ลำ� ปางไปพรอ้ มกนั ดว้ ย และนอกจากนย้ี งั มองเหน็ วา่ ทางสมาคมมกี ารเคลอื่ นไหว มกี ารปรบั ตวั เพอ่ื การพฒั นาอยู่
ตลอดเวลา ไมว่ ่าจะเปน็ การพฒั นารปู แบบ เทคนิคของการผลิต รวมตลอดถึงการตลาดท่ีมีการปรับเปลี่ยนใช้รูปแบบแนวคดิ ท่ดี ีตลอดเวลา จน
สามารถสรา้ งชอื่ เสยี งใหก้ บั จงั หวดั ลำ� ปาง โดดเดน่ เปน็ ระดบั ตน้ ๆ ของภมู ภิ าคนี้ จนถงึ ระดบั ชาตแิ ละนำ� ไปสกู่ ารสรา้ งชอื่ เสยี งไปไกลยงั ตา่ งประเทศ
อีกนบั สบิ กวา่ ประเทศ สมกับคำ� ขวัญท่ีว่า “เคร่อื งปน้ั ลอื นาม” อยา่ งแท้จรงิ
ในโอกาสอันเป็นมงคลน้ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำปางพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ตลอดถึงสมาชิกสภาองค์การบรหิ ารสว่ น
จงั หวดั ลำ� ปาง ขอแสดงความยนิ ดกี บั ทางสมาคมเครอ่ื งปน้ั ดนิ เผาจงั หวดั ลำ� ปางทไี่ ดฟ้ นั ฝา่ อปุ สรรคตา่ งๆ มาจนถงึ ทกุ วนั น้ี ขอช่นื ชมในความมุง่ มน่ั
ต้ังใจของคณะกรรมการและผทู้ เี่ กี่ยวขอ้ งทกุ ยคุ ทกุ รนุ่ ที่ทุ่มเท ก�ำลงั กาย ก�ำลังใจ ก�ำลงั ความคดิ และกำ� ลงั ทรพั ยเ์ พอ่ื สรา้ งสรรคง์ านเซรามิกงาน
เครอื่ งปน้ั ดนิ เผาใหเ้ ลอื่ งลอื อยคู่ เู่ มอื งลำ� ปาง และทางองคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั ลำ� ปางขอเปน็ กำ� ลงั ใจใหก้ บั สมาคมเครอื่ งปน้ั ดนิ เผาจงั หวดั ลำ� ปาง
ตลอดไป

(นายทองด ี จอมวงศ)์
ปลัดองค์การบริหารสว่ นจังหวดั ปฏบิ ัติหนา้ ที่

นายกองค์การบริหารสว่ นจังหวดั ล�ำปาง

For the past 44 years, Lampang residence give a credit toLampang Ceramic Association as an important role in Lampang
development, occupation development, and significant income development for Lampang residence it becomes part of Lampang
tourism strategy in the same time. Moreover, our ceramic association is always driven and moving forward not only appearance
developmentand production technique but also always adapting new approach for a good marketing technique to build up such a
great reputationforLampang province.Its fame is outstanding whilebeing listed on the top of this region andeven more, it is well-known
across several countries around the world as Lampang Province Motto as truly “Famous ceramics”.
On this special occasion, Lampang Provincial Administrative Organization with all board members and officers including to
the member of Lampang Provincial Administrative Organization, congratulations on the ceramic association success to overcome
all obstacles until nowadays. We cherish the determination of all board members and relevant person in all ages and all batchs in
order to devote all physical strength, mentalstrength, thoughand funds which create pottery ceramic to be long lasting widely known
along the way with Lampang city. We, Lampang Provincial Administrative Organization, continuously encourage the association to
keep up this good work forever.

Mr. Thongdee Jomwong
Chief Administrator of the Provincial Administrative Organization
Acting Chief Executive of the Provincial Administrative Organization

6 Lampang Ceramic Association

สารจากอุตสาหกรรมจังหวดั ลำ� ปาง

Massage from Lampang Industrial Office

ในทรรศนะของผม ในฐานะทีโ่ ดยพนื้ ฐานเปน็ วศิ วกรเหมอื งแร่และไดม้ าอย่ใู นตำ� แหนง่ อุตสาหกรรมจังหวัดท่ีจงั หวัดล�ำปาง ได้มองเหน็
ความได้เปรียบของการท�ำอุตสาหกรรมเซรามิกของผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีจังหวัดล�ำปาง ท้ังทางด้านวัตถุดิบ ด้านความช�ำนาญที่สะสมกันมา
รนุ่ สรู่ นุ่ และดา้ นการตลาดทเี่ ซรามกิ ลำ� ปางเปน็ ทรี่ จู้ กั ของคนทว่ั ประเทศและตา่ งประเทศมาเปน็ เวลาชา้ นานจนไมม่ ใี ครทไี่ มร่ จู้ กั วา่ ลำ� ปางเปน็ เมอื ง
เซรามกิ พอๆ กบั การเปน็ เมอื งรถมา้ แตท่ ำ� ไมถงึ ดเู สมอื นวา่ ขอ้ ไดเ้ ปรยี บดงั กลา่ วหาไดท้ ำ� ใหผ้ เู้ กยี่ วขอ้ งตลอดหว่ งโซอ่ ปุ ทาน หรอื Supply Chain
ตงั้ แตค่ นทำ� เหมืองแรด่ ินขาว คนท�ำดนิ ผสม คนท�ำโรงงานเซรามกิ และคนท�ำตลาดเซรามกิ จะดคู กึ คักหรือร่�ำรวยกนั ถ้วนทั่วทุกตวั คนจนหนา้ ตา
เบิกบานแจ่มใส จนเป็นทีย่ อมรับกนั วา่ เป็นกล่มุ คนท่ีส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกจิ สงู ก็หาไม่
การค้นพบแร่ดินขาวคุณภาพดีที่จังหวัดล�ำปางเมื่อ 60-70 ปีที่แล้ว และการพัฒนาโรงงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกจนมาถึง
ยคุ ปจั จุบันเปน็ เรอ่ื งท่นี า่ ช่นื ชมในระดบั หน่ึง แต่อย่าลมื วา่ ! ปริมาณแร่ดินขาวกำ� ลงั จะหมดสน้ิ ไปจากล�ำปางเรือ่ ยๆ เชน่ กัน หากการเพ่ิมคณุ คา่ ให้
มากข้ึนอีกไม่เกิดขึ้น การเพ่ิมมูลค่าก็ไม่เกิดขึ้น อยากฝากให้คำ� นึงถึงข้อน้ีให้มากๆ ขอให้ท�ำอย่างไรก็ได้ที่เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับแร่ดินขาวท่ี
กำ� ลงั จะหมดไปเรอื่ ยๆ และไมม่ วี นั จะเกดิ ขน้ึ ใหมใ่ หเ้ หน็ กนั ไดอ้ กี แลว้ ดว้ ยการแปรรปู เปน็ ผลติ ภณั ฑเ์ ซรามกิ ทมี่ คี ณุ คา่ สงู ใหช้ นรนุ่ หลงั ไดภ้ าคภมู ใิ จ
วา่ คนรนุ่ นมี้ สี ตปิ ญั ญาเพยี งพอ มคี วามมานะบากบนั่ และไดใ้ สค่ วามพยายามอยา่ งเตม็ ทแ่ี ลว้ ทส่ี ามารถทำ� ใหผ้ คู้ นทวั่ ประเทศและทวั่ โลกทช่ี นื่ ชอบ
และหลงรักในเสนห่ ข์ องเซรามกิ ไดค้ รอบครองผลิตภัณฑท์ ีเ่ รยี กว่า “เซรามิกจากจังหวัดล�ำปาง” ด้วยความภาคภมู ใิ จแมร้ าคาจะดูสูงก็ตาม อยา่ ง
ไม่เสยี ดายตังค์ !
ขออวยพรให้รว่ มมือร่วมใจทำ� กันใหไ้ ด้นะครับ...สาธุ

(นายสมศักดิ์  หวลกสนิ )
อตุ สาหกรรมจังหวดั ลำ� ปาง

In my view as a mining engineer who gets such a great Opportunity to position as industrialengineer of Lampang province.
I foresee that ceramic industry operators in Lampang have such a significant advantage comprising with: Quality raw materials, skills
which has been inherited from generation to generation and efficient marketing which makeLampang to familiarly known from Thai
and foreigner as the ceramic cityas well as a horse carriage city for almost a century.
Unfortunately, those benefits do not make ceramic supply chain , including with Kholin miner; mixer;ceramic personnel and
marketing people, to be bustling or wealthy enough and most of the people couldn’t agree more on that .
The high-quality Kaolin was discovered in Lampang 60-70 years ago then the ceramic industry and ceramic products were
developedever since. Although its development is going in admirable direction howeverwe need to keep in mind that the limitedre-
sources of Kaolin is running out from Lampang area. I hope everyone recognize and concern about how to add value to the depleted
Kaolin. Therefore, the way to increase its price is to add more value on top of Kaolin through ceramic process since such a resource
is depreciable.
I hope our descendants will be proud of our people in this generationwho put a lot of effort combining with their intelligence
to make ceramic as a well-known so called as ‘Product from Lampang’and beloved in its charm by people around the worldwith
pride regardless of expensiveness without any hesitation on their spending.
Plsassisteach other make it happenas speaking Many hands make light work.

Mr.Somsak Hualkasin
Lampang Industrial Office

Lampang Ceramic Association 7

สารจากผู้อ�ำนวยการศนู ย์พฒั นาอตุ สาหกรรมเซรามกิ

Message from Director of Ceramic Industry Development Center

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมต้ังอยู่ ณ เลขท่ี 424 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลศาลา อ�ำเภอเกาะคา
จงั หวดั ลำ� ปาง มคี วามรว่ มมอื กบั สมาคมเครอ่ื งปน้ั ดนิ เผา ลำ� ปาง ในหลายดา้ น เชน่ เปน็ หนว่ ยงานเครอื ขา่ ยซง่ึ รว่ มมอื ในการใหบ้ รกิ ารทง้ั ดา้ นวชิ าการ
การจดั ฝกึ อบรม สมั มนาทางดา้ นวชิ าการและเทคนคิ การผลติ ทง้ั หลกั สตู รระยะสนั้ /ยาว และการบม่ เพาะ เพอื่ ถา่ ยทอดเทคโนโลยกี ารผลติ แกก่ ลมุ่
ผู้ประกอบการเซรามิกในจังหวัดล�ำปาง นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการแก้ไขปัญหา
ทางด้านเทคนคิ ทเ่ี กดิ ขึน้ ในทกุ ขนั้ ตอนของการผลติ การวจิ ยั และการพฒั นาในงานอตุ สาหกรรมเซรามกิ การสง่ ตอ่ การบรกิ ารวเิ คราะห์ทดสอบเพอ่ื
พัฒนาคุณภาพวตั ถุดิบและผลติ ภัณฑเ์ ซรามกิ การให้บริการเคร่อื งจกั รกลางเพ่อื ใช้ในการศึกษา และทดลองผลิต รวมถึงใหบ้ ริการปรกึ ษาแนะน�ำ
การวจิ ยั และพัฒนารูปแบบผลติ ภณั ฑ์ กระบวนการผลิตทกุ ขั้นตอน เป็นต้น
นายทานทตั ยมเกดิ ผอู้ ำ� นวยการศนู ยพ์ ฒั นาอตุ สาหกรรมเซรามกิ กลา่ ววา่ “ศนู ยฯ์ ไดช้ ว่ ยเหลอื สนบั สนนุ การดำ� เนนิ กจิ กรรมของสมาคมฯ
โดยร่วมเป็นหน่วยงานโครงการพฒั นาการรวมกลมุ่ คลสั เตอร์ (Cluster) อุตสาหกรรมเซรามกิ โครงการพัฒนาผปู้ ระกอบการธุรกจิ อุตสาหกรรม
(คพอ.) กจิ กรรมการฝกึ อบรม/สมั มนาหลกั สตู รตา่ งๆ สง่ เสรมิ กจิ กรรมการจดั บธู นทิ รรศการดา้ นเซรามกิ และการตลาด เชน่ งานลำ� ปางเซรามกิ แฟร์
ใหบ้ ริการปรกึ ษาแนะนำ� เชงิ ลึกดา้ นการตลาด เทคโนโลยี และงานวิจยั อย่างต่อเน่อื ง
“ในโอกาสครบรอบการก่อต้ังสมาคมเคร่ืองป้นั ดนิ เผา ล�ำปาง ครบรอบ 44 ปี ขอให้สมาคมเครอ่ื งปน้ั ดนิ เผา ลำ� ปาง ซึง่ เป็นศนู ย์กลาง
ในการเผยแพร่ขอ้ มูลสินคา้ กจิ กรรมต่างๆ รปู แบบผลติ ภณั ฑ์เซรามกิ การจำ� หน่ายวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณท์ เี่ กย่ี วขอ้ งกบั อุตสาหกรรมเซรามิก และ
เครื่องจักรประสบความส�ำเร็จและเจริญเติบโตในการท�ำงานส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการเซรามิกในจังหวัดล�ำปางมีความเข้มแข็ง
สร้างชือ่ เสียงให้เป็นที่ยอมรบั ท้ังในระดบั ประเทศและในระดบั สากลต่อไป” นายทานทัตฯ กล่าวอวยพร

(นายทานทตั ยมเกดิ )
ผู้อ�ำนวยการศนู ย์พฒั นาอตุ สาหกรรมเซรามกิ

Ceramic Industry Development Center is located at 424 M.2 Phahonyothinroad, Sala sub-district, amphoeKhoka,Lampang.
It is in cooperation with LampangCeramic association. This is not only anetwork groupwhich cooperate for service, educate production
techniques, organize an academic seminar and transfer technology knowledge to pass on the advice to ceramic operators in
Lampang with both intensive short and long course, but also knowledge incubation for ceramic operators about how to solve any
technical problems occurred in everyproduction process and give information about research, ceramic development, service
foranalysis and test to improve the quality of raw materials and provide machines for study and demonstrate. Furthermore, it also
gives advice service including with recommendation in research and product format development along production process line, etc.
Mr.TantadYomkerd, director of ceramic industry development center said “Ceramic industry development center supportsthe
association activityby being a main sector in cluster group development project for ceramic industry. Industrial Entrepreneur
Development Program (Kor-Por-Aor) There are several activities for instance; Seminar, ceramic exhibition and marketing activities
such as Lampang ceramic fair and continuously provide consultations in technology, marketing and research”
“On the occasion of 44th anniversary of LampangCeramic association, I wish the association which is the center of dissemination
of product information, related activities, ceramic patterns, distribution ofraw material and machines be successes and well-known
around the world” Mr.Tantad said.

Mr.Tantad  YomKerd
Director of Ceramic Industry Development Center

8 Lampang Ceramic Association

สารจาก
ประธานสหกรณเ์ ซรามิกและหตั ถอุตสาหกรรมล�ำปาง จำ� กดั

Message from Chairman of Lampang Ceramic and Handicrafts
Industry Cooperative Limited

“ล�ำปางเมืองเซรามิก” เป็นอกี หนึ่งความภาคภูมใิ จของชาวจังหวัดลำ� ปาง ซึ่งเป็นทที่ ราบโดยทวั่ กนั วา่ จงั หวดั ล�ำปางมแี หล่ง
ดินขาวคุณภาพดีที่ใช้ในการผลิตเซรามิกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นท่ีรู้จักอย่าง
แพรห่ ลายนั่นก็คือ ชามตราไก่ ซ่งึ ได้รับการขึ้นทะเบยี นส่ิงบง่ ชี้ทางภมู ศิ าสตรก์ ับกรมทรพั ยส์ ินทางปัญญาเปน็ ท่เี รียบร้อยแลว้ ภายใต้
การขับเคลื่อนของสมาคมเครื่องปั้นดินเผาล�ำปางอีกทั้งยังได้รับการผลักดันและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ
อย่างเสมอมา ถอื ได้ว่าเปน็ องคก์ รเอกชนชน้ั นำ� ท่เี ขม้ แขง็ และเป็นที่น่ายกย่องอย่างยงิ่

ในโอกาสน้ี ผมในนามประธานสหกรณเ์ ซรามกิ และหตั ถอุตสาหกรรมลำ� ปาง จำ� กัด ขอแสดงความยนิ ดีในวาระครบรอบ 44 ปี
จากชมรมสสู่ มาคมฯ ขอใหค้ ณะผบู้ รหิ ารดำ� เนนิ งานประสบความสำ� เรจ็ ดง่ั ทมี่ งุ่ มาดปรารถนาไว้ ประสบแตค่ วามสขุ ความเจรญิ ตลอดไป

(นายธนโชต ิ วนาวัฒน์)
ประธานสหกรณ์เซรามิกและหตั ถอตุ สาหกรรมล�ำปาง จำ� กดั

“Lampang is ceramic city” is one of the pride of Lampang residence. It is well knownthat Lampang has lots of high quality
kaolin using as important ceramic ingredient. It is the biggest ceramic production of Thailand. The signature product is “Cham Tra Kai”
(pottery with symbol of chickenpainted) which was not only registered as a geographical indicationwith the Department of Intellectual
Property by the driven of Lampang pottery association but it has also been incited and encouraged by public and private organization
at all time. Our organizationis regarded as strong and reputed leading private organization to praise.

On this occasion, On behalf of President of Lampang ceramic cooperation and Industrial Crafts; I would like to congratulate on
the 44th anniversary. I wishall members of the board always success in operation and enjoy prosperity.

Mr.Thanachot Wanawat
Chairman of Lampang Ceramic and Handicrafts Industry Cooperative Limited

Lampang Ceramic Association 9

สารจากนายกสมาคมเคร่อื งปัน้ ดนิ เผาลำ� ปาง

Message from President of Lampang Ceramic Association

ลำ� ปางเมอื งเซรามกิ ชอื่ นรี้ จู้ กั กนั ดที งั้ ในประเทศและทว่ั โลกเพราะลำ� ปางเปน็ เมอื งหตั ถอตุ สาหกรรมทสี่ รา้ งสรรคผ์ ลติ ภณั ฑเ์ ซรามกิ ทเี่ ปน็
ชน้ิ เดยี วในโลก ใหก้ บั ทกุ ทา่ นไดค้ รอบครอง ไวใ้ ชง้ าน ปจั จบุ นั สมาคมเครอื่ งปน้ั ดนิ เผาลำ� ปางไดก้ อ่ ตง้ั ครบ 44 ปี มสี มาชกิ ทงั้ ขนาดเลก็ ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่ กวา่ 300 โรงงาน กอ่ เกดิ ผลติ ภณั ฑท์ เ่ี กยี่ วขอ้ งกบั เซรามกิ ทกุ ประเภท มนี วตั กรรมใหมๆ่ ขน้ึ มาตลอด จงึ ทำ� ใหเ้ ซรามกิ เปน็ ยทุ ธศาสตร์
ของจงั หวดั ล�ำปาง กอ่ ใหเ้ กิดการจา้ งงาน พร้อมทัง้ น�ำรายไดเ้ ข้าสู่จังหวัดและประเทศเปน็ จ�ำนวนมาก
ในชว่ งทผี่ า่ นมาเศรษฐกจิ ทง้ั ในประเทศและตา่ งประเทศเปน็ ไปในทศิ ทางทไ่ี มค่ อ่ ยดนี กั สมาคมเครอื่ งปน้ั ดนิ เผาลำ� ปางไดจ้ ดั ทำ� โครงการ
กจิ กรรมตา่ งๆ เพอ่ื ชว่ ยเหลอื กระตนุ้ เศรษฐกจิ ของอตุ สาหกรรมเซรามกิ มาโดยตลอด และขอเปน็ กำ� ลงั ใจใหก้ บั ทกุ ทา่ นผา่ นพน้ ปญั หาและอปุ สรรค
ไปไดด้ ว้ ยดี การทำ� หนงั สอื Lampang Ceramic Directory 2018-2019 กเ็ ปน็ สว่ นหนง่ึ ทจี่ ดั ทำ� ขน้ึ เพอื่ เผยแพรข่ อ้ มลู กจิ กรรม และรปู แบบผลติ ภณั ฑ์
ของสมาชิกสมาคมฯ รวมท้ังเปน็ ตวั กลางในการโฆษณาสนิ คา้ ของผจู้ ำ� หนา่ ยวตั ถุดบิ เครื่องจักรอุปกรณท์ เ่ี กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเซรามกิ ไปยงั
สมาชกิ ของสมาคมฯ หนว่ ยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ผู้ท่เี กย่ี วข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจทัง้ ในประเทศและตา่ งประเทศ
กระผมในนามนายกสมาคมเครอื่ งป้ันดินเผาลำ� ปาง มคี วามรู้สึกยนิ ดี ดใี จท่ีสมาชิกทุกท่านใหค้ วามรว่ มมอื ในการด�ำเนนิ กิจกรรมตา่ งๆ
ของสมาคมฯ เพ่ือให้อุตสาหกรรมเซรามิกคงอยู่คู่ล�ำปางตลอดไป และขอขอบคุณภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีให้การสนับสนุนจัดท�ำหนังสือฯ รวมถึง
สนับสนุนกิจกรรมตา่ งๆ ของสมาคมฯ ดว้ ยดีตลอดมา

นายชัยณรงค ์ จุมภู
นายกสมาคมเครอ่ื งปน้ั ดินเผาล�ำปาง

Lampang is famous for its ceramic in both domestic and international. It is such an innovative Industrial Crafts creating the
unique one-of-a kind product.Nowadays, LampangCeramic association has been founded for 44 years. More than 300 ceramic
factories including with small, medium and large size in Lampang are a member of the association. Applied novel innovation in
Ceramic production,all types of ceramic products have been creatively initiated. Consequently, Ceramic becomesimportant strategy
Lampang that create employment and bring massive income to the province and country.
Lately, both internal and external economics were in bad direction. The association alwaysinitiate projects and activities
toprovoke ceramic business and I encourage everyone to professionally overcome any problem or obstacle. “ Lampang ceramic
directory 2018-2019” book is not only a part of our policy to distributeour information, activities and ceramic patterns to others but
alsobecome a mediafor suppliers to advertise their raw ingredient and related machinery in ceramic industry to those association
members, Government agencies , Private sector including withpeople who are interested in both from Thailand and foreign country.

On behalf of the President of LampangCeramic association, I am very pleased forallthe members who have participated in
our activities to keep the ceramic industry inLampangalive forever. Furthermore, I am thankful for allGovernmentand private sectors
thatalways support ourbook project and all activities.

Mr.chainarongJumpoo
The President of Lampang Ceramic Association

10 Lampang Ceramic Association

2018 th

สมาคมเครอ่ื งปั้นดินเผาลำปาง

Lampang Ceramic Association 11

12 Lampang Ceramic Association

2018 th

สมาคมเครื่องปน้ั ดินเผาลำปาง

44
Lampang Ceramic Association 13

14 Lampang Ceramic Association

2018 th

สมาคมเครอ่ื งป้ันดินเผาลำปาง

Lampang Ceramic Association 15

16 Lampang Ceramic Association

ท่องเทยี่ วเมืองล�ำปาง Travel in Lampang

โดย นายอนนั ต์ สแี ดง ผู้อำ� นวยการการทอ่ งเที่ยวแหง่ ประเทศไทย (ททท.) สำ� นกั งานลำ� ปาง

วดั พระธาตลุ �ำปางหลวง
ต�ำบลล�ำปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง
ล�ำปางต้ังแต่สมัยพระนางจามเทวีราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 20 เป็นวัดไม้สมบูรณ์และ
งดงามด้วยสถาปัตยกรรม มีส่ิงที่น่าเยี่ยมชมมากมาย ได้แก่ พระธาตุ
ล�ำปางหลวงเป็นพระธาตปุ ระจ�ำปีเกดิ ของคนปฉี ล,ู วิหารพระพทุ ธ มอี ายุ
ไม่ต่�ำกว่า 700 ปี, นำ�้ แตม้ หรอื วหิ ารภาพเขยี นสี, ซ้มุ พระบาท ภายใน
มองเห็นแสงหักเห ปรากฏเป็นเงาพระธาตุและพระวิหารในด้านมุมกลับ
ไม่อนญุ าตใหผ้ ู้หญงิ เข้า, กุฏพิ ระแก้ว, วิหารพระเจ้าศลิ า และพพิ ธิ ภณั ฑ์
รวบรวมศิลปวัตถจุ ากที่ต่างๆ ที่หาชมได้ยาก

วดั เสลารัตนปพั พตารามหรือวดั ไหล่หิน
เป็นวัดที่ส�ำคัญของอ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง มีพระวิหาร
เกา่ แกฝ่ มี อื ชา่ งเชยี งตงุ เปน็ ศลิ ปะแบบลา้ นนาไทย ประดบั ลวดลายงดงาม
ท้งั หลัง โดยเฉพาะสว่ นหนา้ บนั และซ้มุ ประตทู ่ีมกี ารก่ออิฐถือปนู ประดบั
รูปสัตว์ศิลปะล้านนาแท้ ภายในวิหารนอกจากจะมีพระประธานแล้วยังมี
รูปปั้นพระมหาเกสระปัญโญภิกขุขนาดเท่ารูปจริง ซึ่งปั้นด้วยฝีมือของ
ทา่ นเอง

Lampang Ceramic Association 17

วัดพระธาตุดอยพระณาน
ต้ังอยู่บนดอยสูงจากระดับน้�ำทะเล 350 เมตร อากาศดี
ลมพัดเย็นตลอดท้ังวันแถมวิวสวย ถูกโอบล้อมไปด้วยป่าและขุนเขา
น้อยใหญ่ มีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบเมืองได้แบบ
360 องศา ท้ัง 3 อ�ำเภอ คือ อ.แม่ทะ อ.เกาะคา และอ.เมืองล�ำปาง
อยา่ งชดั เจน ในชว่ งฤดหู นาวหากมาสกั การะวดั พระธาตดุ อยพระฌานใน
ช่วงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกรอบตัว มองไปยัง
สวยงามสุดลูกหูลูกตา ในวันขึ้น 8 ค่�ำ เดือน 7 ของทุกปี (ประมาณ
เดือนมิถุนายน) จะมกี ารจัดงานประเพณสี รงนำ�้ พระธาตุ

วัดพระพุทธบาทป่ผู าแดง
วดั พระพทุ ธบาทปผู่ าแดงตง้ั อย่ทู ี่ อ.แจ้หม่ จ.ล�ำปาง ส่งิ ท่ีโดดเดน่ ของวัดนจ้ี นท�ำให้มีช่อื เสียงโดง่ ดงั คอื ภาพอนั งดงามของเจดยี เ์ ลก็ ๆ สีขาว
สรา้ งขน้ึ บนภเู ขาสงู เสยี ดฟา้ ลอ้ มรอบไปดว้ ยทวิ เขาสงู ซง่ึ สรา้ งจากแรงศรทั ธาของชาวบา้ น เปน็ ภาพดงึ ดดู ใหใ้ ครหลายคนอยากเดนิ ทางไปวดั พระบาท
ปผู่ าแดง
18 Lampang Ceramic Association

วัดพระแก้วดอนเตา้
เปน็ วดั ท่ีมอี ายุนบั พันปี เคยเปน็ ทปี่ ระดิษฐานพระพุทธมหามณี
รตั นปฏมิ ากร (พระแกว้ มรกต) ต้งั แต่ พ.ศ 1976 เป็นเวลานานถงึ 32 ปี
มีต�ำนานกล่าวถึงที่มาของชื่อวัดพระแก้วดอนเต้าว่าพระมหาเถระของ
วดั น้ีได้พบแก้วมรกตในผลแตงโม (ภาษาเหนอื เรยี กว่าหมากเตา้ ) จึงนำ�
มาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป และต่อมาได้อัญเชิญไปประดิษฐานท่ี
วดั พระธาตลุ ำ� ปางหลวงจนถงึ ปจั จบุ นั การเดนิ ทางขา้ มสะพานรษั ฎาภเิ ศก
แลว้ เลี้ยวขวายอดพระธาตุอยบู่ นเนิน เปิดทกุ วนั เวลา 08.00 - 17.00 น.
มีทางลาดส�ำหรับรถเขน็ ผ้พู กิ าร

วดั ปงสนุก ศูนย์อนรุ ักษ์ช้างไทย
เปน็ วดั เกา่ แกอ่ กี หนงึ่ วดั ทสี่ นั นษิ ฐานวา่ สรา้ งในสมยั ทพ่ี ระเจา้ อนนั ตยศ อย่ใู นการดูแลขององคก์ ารอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) มี
เสด็จมาทรงสรา้ งเมืองเขลางคน์ คร เมอ่ื พ.ศ. 1223 สิ่งทแ่ี ตกต่างจากวดั อื่น
คือม่อนคอย เนินเขาพระสุเมรุจ�ำลองอันเป็นท่ีต้ังของวิหารพระเจ้าพันองค์ การจดั กจิ กรรมทอ่ งเทย่ี งเชงิ นเิ วศ ไดแ้ ก่ การแสดงชา้ ง ทกุ วนั วนั ละ
สร้างด้วยไม้ในลักษณะมณฑปหลังคาซ้อนสามช้ันบนสันหลังคาเหนือมุขทั้งส่ี
สรา้ งปราสาทไมจ้ ำ� ลองขนาดเลก็ หมุ้ ดว้ ยสงั กะสฉี ลลุ าย ลกั ษณะตวั อาคารผสมผสาน 3 รอบ เวลา 10.00 น. 11.00 น. และ 13.30 น. การอาบน้�ำช้าง
ระหวา่ งศิลปกรรมลา้ นนา พม่า และจีน ทมี่ เี พียงหน่ึงเดียวในประเทศไทย
เวลา 09.45 น. และ 13.15 น. คา่ เข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท

เดก็ 50 บาท, ชาวตา่ งชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เดก็ 100 บาท สว่ น

ช้างแท็กซ่ี หรือน่ังช้างชมธรรมชาติ นั่งช้างท่องไพร มีทุกวันเวลา

08.00 – 15.30 น. Lampang Ceramic Association 19

อทุ ยานแห่งชาตแิ จ้ซ้อน
เปน็ แหลง่ ทอ่ งเทยี่ วทน่ี ยิ มมากในจงั หวดั ลำ� ปาง ในอทุ ยานเปน็

ธารน้�ำร้อนน�้ำแร่ธรรมชาติ เดินลัดเลาะไปเป็นน�้ำตกแจ้ซ้อน ฯลฯ และ
มจี ดุ ชมววิ ธรรมชาติ เทศกาล “ดอกเสยี้ ว” (ดอกชงโคสขี าว) ทบ่ี านสะพรง่ั
ในช่วงฤดูหนาว ตลอดจนมีห้องอาบน้�ำแร่ ห้องพักลานกางเต็นท์ไว้
บริการให้กับนักท่องเท่ียว และอีกจุดหน่ึงท่ีส�ำคัญคือบ่อน้�ำร้อนแจ้ซ้อน
นกั ทอ่ งเทยี่ วนยิ มนำ� ไขไ่ ก่ ไขน่ กกระทามาแช่ สำ� หรบั ไขไ่ กแ่ ชน่ าน 17 นาที
ไขแ่ ดงจะแขง็ มรี สชาตมิ นั อรอ่ ย ส่วนไขข่ าวจะเหลวคลา้ ยไขเ่ ต่า


กาดกองตา้
กาดกองตา้ หรอื ตลาดจนี เปน็ ตลาดเกา่ โบราณของลำ� ปาง อายุ
ร้อยกว่าปีมาแล้ว ตั้งอยู่ริมแม่น้�ำวัง เสน่ห์กาดกองต้าถ่ายทอดผ่าน
สถาปัตยกรรมท้ังเรือนแบบไทยภาคกลาง เรือนล้านนา เรือนพม่า
เรือนแบบจนี และเรือนขนมปังขิงแบบฝร่ังเศส ถนนคนเดินกาดกองตา้
มที กุ วนั เสาร์-อาทติ ย์ เวลา 18.00 - 22.00 น.

สอบถามข้อมลู การท่องเทย่ี วเพิ่มเตมิ ไดท้ ่ี :
การทอ่ งเที่ยวแหง่ ประเทศไทย (ททท.) สำ� นกั งานล�ำปาง
เลขที่ 358/3-4 ถนนบา้ นเชยี งราย ตำ� บลสบตุย๋
อำ� เภอเมอื ง ลำ� ปาง 52000 โทรศัพท์ 0 5422 2214

20 Lampang Ceramic Association

สมาคมเครือ่ งปั้นดินเผา
ลำ� ปาง

CeLramapamng ic
Association

Lampang Ceramic Association 21

สมาคมเครือ่ งปน้ั ดินเผาล�ำปาง

277 ถ.ไฮเวย์ลำ� ปาง – งาว ต.สวนดอก อ.เมอื ง จ.ล�ำปาง 52100
277 Highway Lampang – Ngao Rd., T.Suandok, A.Muang, Lampang 52100
Tel. 054 – 226300, 086 – 4299522, 095-3408062 Fax. 054 – 226300
LINE ID : lcalampang2016
E – mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/lcalampang
Website : www.ceramiclampang.com

เปดิ ทำ� การวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 8.30 – 17.00 น.

หยดุ วนั เสาร,์ วันอาทติ ย์ และวันหยุดนกั ขตั ฤกษ์

22 Lampang Ceramic Association

Lampang Ceramic Association 23

รายนามนายกสมาคมเคร่ืองปั้นดนิ เผาล�ำปาง

PRESIDENTS OF LAMPANG CERAMIC ASSOCIATION

1. สวุ ชิ   นภาวรรณ Mr. Suwich Napawan 7. อนุรกั ษ์  นภาวรรณ Mr.Anurak Napawan
บริษัท อนิ ทราเซรามิค จำ� กดั ก.พ. 2532 - ธ.ค. 2533 บริษทั อนิ ทราเซรามิค จ�ำกัด ม.ค. 2543 - ธ.ค. 2544
Indra Ceramic Co., Ltd. Feb 1989 - Dec 1990 Indra Ceramic Co., Ltd. Jan 2000 - Dec 2001
2. สมชาย  ผลเจรญิ Mr. Somchai Polcharoen 8. อธิภูมิ  กำ� ธรวรรนิ ทร์ Mr.Adhipoom Kamthornvorarin
บริษัท ไทยเซรามคิ ลล�ำปาง จำ� กดั ม.ค. 2534 - ธ.ค. 2535 บรษิ ทั มศี ิลป์ เซรามคิ จ�ำกดั ม.ค. 2545 - ธ.ค. 2546
Thai Ceramic Lampang Co.,Ltd.Jan 1991 - Dec 1992 Meesilp Ceramic Co., Ltd. Jan 2002 - Dec 2003
3. พรรณพ  เหรียญชยั เจริญ 9. สทิ ธชิ ยั สุรนันทนบ์ ุตร Mr.Sitichai Suranantabud
Mr.Phannop Reanchaicharoen บรษิ ทั เซรามคิ แลนด์ จำ� กัด ม.ค. 2547 - ธ.ค. 2549
โรงงานเหรยี ญชัยเซรามิค ม.ค. 2536 - ธ.ค. 2537 Ceramic Land Co., Ltd. Jan 2004 - Dec 2006
Reanchai Ceramic Fa. Jan 1993 - Dec 1994 10. สปุ ราณี ศิริอาภานนท์ Ms.Supranee Siriarphanont
4. กิตศิ กั ด ิ์ สินวนาทรัพย์ Mr.Kittisak Sinwanasarp บริษทั เอสพพี ี เซรามคิ จำ� กัด ม.ค. 2550 - ธ.ค. 2553
บรษิ ทั ล�ำปางศิลปนคร จำ� กดั ม.ค. 2538 - ธ.ค. 2538 SPP Ceramic Co., Ltd. Jan 2007 - Dec 2010
Lampang Silpanakorn Co., Ltd. Jan 1995 - Dec 1995 11. ธนโชติ วนาวัฒน์ Mr.Tanachote Vanavat
5. นิคม  เชาว์กติ ติโสภณ Mr.Nikom Chaokittisopon
บรษิ ทั กาสะลอง เซรามคิ ส์ จ�ำกดั ม.ค. 2539 - ธ.ค. 2540 บริษัท กระเบื้องดนิ เผาล�ำปาง-ไทย จำ� กัด ม.ค. 2554 - ม.ค. 2557
Kasalong Ceramic Co., Ltd. Jan 1996 - Dec 1997 Lampang - Thai Ceramic Tile Co.,Ltd. Jan 2011 - Jan 2014
6. สมปอง  ผลเจรญิ จติ 12. ชูเกยี รติ ตังคะกตุ ติยา Mr.Chukiat Tunkakutiya
Mr.Sompong Pholcharoenchit
บริษทั เอสพีพี เซรามคิ จ�ำกัด ม.ค. 2541 - ธ.ค. 2542 บรษิ ัท ชปู รา จำ� กดั ก.พ. 2557 - มี.ค. 2559
SPP Ceramic Co., Ltd. Jan 1998 - Dec 1999 Chupra Co.,Ltd. Fab 2014 - Mar 2016
13. ชยั ณรงค์ จมุ ภู Mr.Chainarong Jumpoo
โรงงาน เอ็ม.พ.ี เซรามกิ ส์ เม.ย. 2559 - ปจั จบุ ัน

M.P. Ceramics Fa. Apr 2016 - Present

24 Lampang Ceramic Association

Advisors of Lampang Ceramic Association

ท่ปี รกึ ษากิตติมศกั ด์ิ 2014-2016

คณุ สมชาย  ผลเจรญิ คุณพรรณพ  เหรยี ญชยั เจริญ
Mr. Somchai Polcharoen Mr.Phannop Reanchaicharoen

คณุ กิตศิ ักด ์ิ สินวนาทรัพย์ คุณสมปอง  ผลเจรญิ จิต
Mr.Kittisak Sinwanasarp Mr.Sompong Pholcharoenchit

Lampang Ceramic Association 25

คณุ อนรุ ักษ์  นภาวรรณ คุณอธภิ มู ิ  กำ� ธรวรรินทร์ คณุ สิทธิชัย  สุรนันทน์บตุ ร
Mr.Anurak Napawan Mr.Adhipoom Kamthornvorarin Mr.Sitichai Suranantabud

คุณสุปราณี  ศริ ิอาภานนท์ คณุ ธนโชต ิ วนาวัฒน์ คุณชเู กยี รติ ตังคะกตุ ติยา
Ms.Supranee Siriarphanont Mr.Tanachote Vanavat Mr.Chukiat Tunkakutiya

26 Lampang Ceramic Association

Advisors of Lampang Ceramic Association 2014-2016

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมเคร่ืองปั้นดนิ เผาล�ำปาง วาระประจ�ำปี 2557-2558

23

1 4
5
ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ
1. คณุ เรวตั ร ไชยยารักษ์ Advisor to the President
Mr.Rawat Chaiyarak ทป่ี รึกษานายกสมาคมฯ
2. คุณณะลงกรณ์ เกศพชิ ญวฒั นา Advisor to the President
Mr.Nalonggorn Keapichayawattana ที่ปรกึ ษานายกสมาคมฯ
3. คุณปรีชา ศรีมาลา Advisor to the President
Mr.Preechar Srimala ทป่ี รกึ ษานายกสมาคมฯ
4. คณุ มงคลพันธ์ ศิริปญั ญา Advisor to the President
Mr.Mongkolpan Siripanya นายกสมาคมฯ
5. คณุ ชัยณรงค์ จมุ ภ ู Acting President
Mr.Chainarong Jumpoo
Lampang Ceramic Association 27

35
4

2

1

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมเครอื่ งป้ันดนิ เผาลำ� ปาง วาระประจ�ำปี 2557-2558

1. คุณสรุ ยิ ะพงษ์ ศรอี ่ินแกว้ คณะกรรมการสมาคมฯ
Mr.Suriyapong Sriinkaew Committee
2. คณุ ต่อศกั ด์ิ  ประคำ� ทอง อปุ นายกสมาคมฯ
Mr.Torsak Prakhamthong Vice - President
3. คุณอรรถเทพ  สมคั รธัญกิจ นายทะเบยี น
Mr.Attatep  Samaktanyakid Committee
4. คุณกณั ตพฒั น์  จันทราช ประชาสัมพันธ์
Mr.Kantaphat Jantharach Committee
5. คณุ ธานินทร์ ก่อพานชิ กลุ เลขาธิการสมาคมฯ
Mr.Tanin Koapanichkul Secretary

28 Lampang Ceramic Association

4
5

3
1

2

รายชือ่ คณะกรรมการสมาคมเครื่องปัน้ ดนิ เผาล�ำปาง วาระประจำ� ปี 2557-2558

1. คุณชาลนิ ี กติ ตโิ รจนา อุปนายกสมาคมฯ
Mrs.Chalinee Kittirojana Committee
2. คณุ จันนภา ทน่ ไชย คณะกรรมการสมาคมฯ
Mrs.Jannapa Thonchai Committee
3. คณุ อิสรีย์ นฤคุปตช์ าญชัย ผชู้ ่วยเหรัญญกิ
Ms.Issaree Narukubchanchai Committee
4. คุณปติณนนั ท ์ ชมภชู ยั ฝา่ ยปฏคิ ม
Ms.Patinnan  Chompoochai Committee
5. คุณศริ ิพร  ชยั ราช เหรญั ญิก
Mrs.Siriporn Chairach Committee

Lampang Ceramic Association 29

รายชือ่ คณะกรรมการสมาคมเครื่องปน้ั ดินเผาลำ� ปาง วาระประจำ� ปี 2557-2558

4 5 1. คณุ เรอื งฤทธ์ิ สมบูรณ์
3 2 Mr.Ruangrit  Somboon
คณะกรรมการสมาคมฯ
1 Committee

2. คณุ ณรงค์ เตชะวิจิตร์
Mr.Narong Techavijit
คณะกรรมการสมาคมฯ
Committee

3. คุณจำ� ลอง แซจ่ วิ
Mr.Jamlong Sraejiw
คณะกรรมการสมาคมฯ
Committee

4. คณุ เกียรติภูม ิ ไชยศรฮี าด
Mr.Kiattiphoom Chaisrihad
คณะกรรมการสมาคมฯ
Committee

5. คณุ ธีรภัทร์ พูลพล
Mr.Teerapat Poolpol
คณะกรรมการสมาคมฯ
Committee

30 Lampang Ceramic Association

วนั ที่ 17 เมษายน 2559
ร่วมพธิ ีรดนำ้� ด�ำหัว ท่านไพโรจน์ โล่หส์ ุนทร
ณ บา้ นสวน

Activities ประมวลกิจกรรม

วนั ท่ี 18 เมษายน 2559
ร่วมพิธีรดน้�ำด�ำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำปาง, รองผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำปาง และปลัดจังหวัดล�ำปาง ณ จวนผู้ว่าราชการ
จังหวดั ล�ำปาง

Lampang Ceramic Association 31

วนั ท่ี 23 มถิ ุนายน 2559
เขา้ รว่ มการประชมุ ระดมความคดิ เหน็ เรอื่ ง
“มมุ มองการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรแรข่ อง
ประเทศไทย” ณ โรงแรมเวยี งลคร

วนั ที่ 13 กรกฎาคม 2559
ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ผ่านรายการ
มองรอบด้าน ทางชอ่ ง 13

32 Lampang Ceramic Association

วันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2559
ร่วมเดินทางส�ำรวจและเช่ือมโยงธุรกิจการ
คา้ ชายแดน ส�ำหรับเครือขา่ ยอุตสาหกรรม
เซรามกิ จังหวดั ล�ำปาง ณ เมอื งผาอัน และ
เมอื งเมาะละแหมง่ สาธารณรฐั แหง่ สหภาพ
เมียนมาร์

วนั ท่ี 28 - 31 กรกฎาคม 2559
ร่วมกิจกรรมพบปะผู้ประกอบการและการ
จับคู่ธุรกิจเพ่ือยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการเซรามิก
จังหวัดล�ำปาง ณ เมืองมัณฑะเลย์
สาธารณรฐั แห่งสหภาพเมียนมาร์

Lampang Ceramic Association 33

วันท่ี 24 สงิ หาคม 2559
จดั กจิ กรรมทำ� บญุ เลย้ี งอาหารกลางวนั และ
มอบเงินช่วยเหลือ, สิ่งของเคร่ืองใช้ท่ี
จ�ำเป็นแก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ จังหวัดล�ำปาง และ
สถานพฒั นาและฟื้นฟูเด็กจงั หวัดล�ำปาง

วันท่ี 25 กันยายน 2559
ร่วมต้อนรับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี ที่เดินทางมาเป็น
ประธานเปิดงานมหกรรมเอสเอ็มอีเกษตร
ณ ศูนย์แสดงและจ�ำหน่ายสินค้าเซรามิก
และหัตถอตุ สาหกรรมจงั หวัดลำ� ปาง

34 Lampang Ceramic Association

วันท่ี 26 กันยายน 2559
ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ท่าน ดร.สมนึก ศิริสุนทร นายกสมาคม
เซรามกิ ไทย, คณุ พลการ โพธพิ ทุ ธประสทิ ธิ์
สมาคมเครื่องเคลือบดินเผาจังหวัดราชบุรี
และผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม
เซรามกิ ณ ศนู ยพ์ ฒั นาอตุ สาหกรรมเซรามกิ
อ.เกาะคา จ.ล�ำปาง

วนั ท่ี 29 ตุลาคม 2559
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม
เพอ่ื ถวายเปน็ พระราชกศุ ล ณ วดั พระแกว้
ดอนเต้า สุชาดาราม  

Lampang Ceramic Association 35

วนั ท่ี 4 พฤศจิกายน 2559
ร่วมต้อนรับท่านเอกอัครราชทูต กลิน
ที.เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจ�ำประเทศไทย ณ บริษัท อินทรา
เซรามคิ จ�ำกดั

วนั ท่ี 30 พฤศจกิ ายน 2559
พธิ เี ปดิ งาน “ลำ� ปางเซรามกิ แฟร์ ครงั้ ที่ 29”
ณ ตลาดสดเทศบาล 4

36 Lampang Ceramic Association

วนั ที่ 1 กมุ ภาพนั ธ์ 2560
ร่วมพิธเี ปดิ งาน LAMPANG CERAMIC
ROAD SHOW ทจ่ี ดั ขนึ้ ระหวา่ งวนั ที่ 1– 5
กมุ ภาพนั ธ์ 2560 ณ ศนู ย์การคา้ เซน็ ทรัล
พลาซา จงั หวัดชลบุรี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
ร่วมต้อนรับ นายพรเทพ การศัพท์
ร อ ง อ ธิ บ ดี ก ร ม ส ่ ง เ ส ริ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ณ สมาคมเคร่ืองป้ันดินเผาล�ำปาง

Lampang Ceramic Association 37

วันท่ี 24 กมุ ภาพันธ์ 2560
รว่ มพธิ เี ปดิ งาน LAMPANG CERAMIC
ROAD SHOW ท่ีจัดขึ้นระหว่างวันท่ี
24-28 กมุ ภาพนั ธ์ 2560 ณ ศนู ยก์ ารคา้
เซ็นทรลั พลาซา จงั หวดั อดุ รธานี

วนั ที่ 7 มีนาคม 2560
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ “ภูมิปัญญา
ท้องถ่นิ วิถลี ำ� ปาง สืบสานงานป้นั ลอื ลนั่
เมืองเซรามิคส์” ณ สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน จงั หวดั ล�ำปาง

38 Lampang Ceramic Association

วันที่ 22 มนี าคม 2560
ร ่ ว ม พิ ธี ม อ บ ร า ง วั ล แ ล ะ เ กี ย ร ติ บั ต ร
การประกวดผลติ ภณั ฑเ์ ซรามกิ ทมี่ ลี วดลาย
สะท้อนเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ล้านนาล�ำปางโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม
เวยี งละกอน ช้ัน 2 อาคารส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ� ปาง

วันท่ี 24 มีนาคม 2560
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานด้าน
วิชาการ ลดเวลาการเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่
สถานศึกษาพอเพียง ณ รร. เทศบาล 5
(บ้านศรีบุญเรือง) โดยสมาคมฯ ได้มอบ
แม่พิมพ์เซรามิกเพ่ือเป็นสื่อการเรียนวิชา
เซรามกิ

Lampang Ceramic Association 39

วนั ท่ี 24 - 28 มีนาคม 2560
รว่ มเดนิ ทางไปศกึ ษาดงู านเกย่ี วกบั นวตั กรรม
และเยยี่ มชมผลติ ภณั ฑเ์ ซรามกิ ในตา่ งประเทศ
ณ ประเทศจีนและเกาะฮอ่ งกง

วันท่ี 28 มิถุนายน 2560
มอบเงินบริจาคเพ่ือสร้างหลังคาบ้าน
เมทัลชีส, สร้างห้องน้�ำให้กับครอบครัว
คุณตาธงชัย และคุณยายจันทร์ดี ที่ป่วย
เปน็ อมั พฤกษ์

40 Lampang Ceramic Association

Lampang Ceramic Association 41

42 Lampang Ceramic Association

Lampang Ceramic Association 43

44 Lampang Ceramic Association

Lampang Ceramic Association 45

46 Lampang Ceramic Association

สหกรณ์เซรามกิ และหัตถอุตสาหกรรมลำ� ปาง จำ� กดั
Lampang Ceramic and Handicrafts Industry Cooperative Limited

สหกรณ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมล�ำปาง จ�ำกัด สาขาล�ำปางเดิม) และยังได้รับการสนับสนุนและผลักดัน
กอ่ ขนึ้ เมอ่ื วนั ที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดยการรวมกลมุ่ ขององคก์ ร จากหน่วยงานภาครฐั ตา่ งๆ เชน่ จงั หวดั ลำ� ปาง, อตุ สาหกรรม
ภาคเอกชนทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั อตุ สาหกรรมเซรามกิ ในจงั หวดั ลำ� ปาง จงั หวดั ลำ� ปาง, สหกรณจ์ งั หวดั ล�ำปาง, พาณชิ ยจ์ ังหวัดลำ� ปาง,
ไดแ้ ก่ สมาคมเครอ่ื งปน้ั ดนิ เผาจงั หวดั ลำ� ปาง, กลมุ่ ลำ� ปางเซรามกิ พลังงานจงั หวดั ลำ� ปาง, แรงงานจังหวดั ลำ� ปางและศนู ย์พฒั นา
คลัสเตอร์, สมาคมผู้ประกอบการไม้จังหวัดล�ำปาง, สมาคม อตุ สาหกรรมเซรามกิ จงั หวดั ลำ� ปาง เปน็ ตน้ เพอ่ื เปน็ กำ� ลงั สำ� คญั
ผู้ประกอบการเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรมและสมาคมส่งเสริม ในการขับเคลื่อนและช่วยเหลือผู้ประกอบการเซรามิกท้ังระบบ
พฒั นาผู้ประกอบการไทย (ส.พ.ท.) จังหวดั ลำ� ปาง (หรือสมาคม ต้ังแต่ต้นน�้ำ กลางน้�ำ และปลายน้�ำอย่างม่ันคงและย่ังยืน
ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ตลอดไป

Lampang Ceramic and Handicrafts Industry Cooperative Limited
Lampang Ceramic Association 47

Lampang Ceramic and Handicrafts Industry Cooperative Limited

วัตถุประสงค์ กจิ กรรม
1. จดั หาและจ�ำหนา่ ยวตั ถุดิบเซรามกิ เพอ่ื ลดต้นทนุ การผลติ 1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่
2. บรกิ ารสนิ เชอ่ื เงินทุนหมนุ เวียนดอกเบ้ียตำ่� แก่สมาชกิ
3. จดั หาช่องทางการตลาดเพอ่ื จำ� หน่ายสนิ ค้าของสมาชกิ หลาย
2. จัดหาช่องทางการตลาดเพือ่ จำ� หนา่ ยสนิ คา้ ของสมาชิก
3. การสรา้ งเครอื ขา่ ยธรุ กจิ สหกรณท์ ง้ั ในประเทศและตา่ งประเทศ
4. เป็นศนู ย์กลางในการให้บริการอุปกรณเ์ ครือ่ งมอื -เคร่ืองใช้
5. เปน็ ศนู ยก์ ลางในการเผยแพร่และเรียนรูน้ วตั กรรมใหม่ๆ

ตดิ ต่อ/สอบถาม
สหกรณเ์ ซรามกิ และหัตถอุตสาหกรรมลำ� ปาง จ�ำกัด
ท่อี ยู่ 277 ถนนไฮเวยล์ ำ� ปาง - งาว ตำ� บลสวนดอก อ�ำเภอเมอื ง จงั หวัดล�ำปาง 52100
โทรศพั ท์ 087-1921001
E-mail [email protected]
Facebook www.facebook.com/สหกรณเ์ ซรามิก และหัตถอุตสาหกรรมลำ� ปาง จำ� กดั

48 Lampang Ceramic Association

TABLEWARE

ขอ้ มูลสมาชกิ

สมาคมเคร่อื งปั้นดินเผาล�ำปาง

MDeirmectobryeofrs

HOME&
DECORATION

GIFT

49

กขค กระเบ้อื งดนิ เผา ลำ� ปาง-ไทย ถทธ ถ้วยชามเจริญสขุ ลดั ดา เซรามิค
จ�ำกัด นบป ทวิภัทร์ เซรามิกส์ ลวส เลก็ เซรามคิ
กาสะลองเซรามิคส์ จำ� กัด ทนิ นิกรเซรามิค ล�ำปางเซรามคิ จ�ำกัด
กติ ตโิ รจน์ เซรามคิ ส์ ผพฟ เทยี น แอนด์ โฟรเ์ จ ล�ำปางบา้ นเบญจรงค์
เก่งเซรามคิ มยร ไทยเจริญเซรามกิ จำ� กัด ล�ำปางภมู ิวัฒนา
เกยี รตศิ ิริเซรามิค ไทยแลนด์ เทเบิลแวร์ (1974) ลำ� ปางณัชชากรุป๊ จ�ำกัด
ก�้ำเซรามิค จ�ำกดั ลำ� ปางศิลปนคร จ�ำกัด
เขลางค์เซรามิค เบญจรงค์ ไทยสริ าซัพพลาย วังแคว้ง เซรามิคคราฟท์
ควอลติ ้ีเซรามิกจ�ำกัด ธนบดีเดคอร์เซรามิค จำ� กัด วาลด์ พอทเทอร่ี
เค ที พอทเทอรี่ นาปางคูนเซรามคิ วรี ะพลเคร่อื งปน้ั
เค.เคเซรามิคส์ จำ� กดั นำ้� ดนิ ดีไซน์ วฒุ ิชยั เซรามิคส์ จำ� กดั
เคอรา่ ไทล์ เซรามิค จ�ำกัด บา้ นเทวิน ส.รงุ่ แสง เซรามคิ
คำ� แสนกอง จำ� กดั บา้ นน�้ำโจ้ สมบรู ณ์ เซรามิค 2
บ้านปั้นจันทร์ สมศักดิ์เซรามิค (1995) จ�ำกัด
ฆอ้ นทองเซรามกิ ส์ บ้านสวนเซรามคิ เสมยี นเซรามกิ
จ๊ะจ๋า เซรามคิ บ.ี เค เซรามกิ แสงชัยเซรามิค จำ� กัด
ฆจช จวิ เฮง บี.พี.ซี. จ�ำกดั แสงอรณุ เซรามคิ จำ� กดั
บญุ มาเซรามิค
จี เจ เซรามคิ บญุ ยง่ิ เซรามิค แสงอุทัยเซรามคิ ส์
ชวาลทิพย์ แฮนดด์ ค้ี ราฟท์ ประสพสขุ เซรามิค แสงโอฬาร
จำ� กัด ปัน้ เคลือบ สตดู ิโอ แสตนดาร์ด โมลด์ เซรามคิ
ชัยอรณุ เซรามิค ปน้ั งานเซรามคิ ล�ำปาง ส�ำเภาทอง เซรามิค
ชูปรา จำ� กัด ปนั้ แตง่ ดินเผา
ปราชญ์ศิลป์ดนิ เผา เหรียญชยั เซรามคิ
ผูกพัน เซรามิก อารมณ์ดินสตูดโิ อ
ซมิ เป้ิลเซรามคิ พี เซน็ เตอร์ เซรามิค หอฮ อิญอร จ�ำกัด
ซี-ไทย เดคอไทล์ จำ� กัด พ.ี เอ็น. เซรามิค
ซดต เซนซเ์ ซรามิคส์ พุทธสิทธ์ิ เซรามิค อนิ ทราเซรามิคจำ� กัด
เซรามิค เอส.ท.ี ซี. จ�ำกดั แฟนซเี ซรามคิ ส์ เอ็กซ์ คลูซีฟ เซรามิค จำ� กัด
เซราเฮา้ ส จ�ำกัด มะณีเซรามิค เอ็น ดแิ คล ดีไซน์
ดาเดยี รเ์ ซรามคิ มลี าภเซรามิค เอน็ .เอส. จี. เซรามิค จ�ำกดั
ดาริกาเซรามคิ ส์ โมเดลเลอรเ์ ซรามคิ ดไี ซน์ เอ็ม.ซี.บี เซรามคิ จ�ำกัด
ดนิ เผาแหลมทอง ยอดเซรามิก เอม็ .พี. เซรามิกส์
ต๊กุ ตาเซรามิค รามาเซรามิค เอราวัณเซรามคิ
รตั น์ปา่ ยะเซรามิค เอฟเอม็ เซรามคิ
เอสซี
เอส พี พี กระเบือ้ งเคลือบ
จ�ำกัด
เอสพพี ี เซรามิค จ�ำกดั
MDireectomry obf ers เอริ ธ์ เซรามคิ
ไอริสอินดัสเทรยี ล
50 Lampang Ceramic Association ไอเวอรีเ่ ซรามกิ จ�ำกัด
โฮมพอทเทอรี่ จำ� กดั


Click to View FlipBook Version